Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. marts 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7450, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Grundlaget for varetagelse af den lokale erhvervsservice i Aabenraa Kommune er samarbejdsaftalen med Business Aabenraa gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

   

  Aftalen indeholder blandt andet en intention om et årligt møde med det politiske ressortudvalg – Økonomiudvalget – med fokus på opfølgning af indsatser og fremadrettet dialog om vækstperspektiver. Som grundlag udarbejder Business Aabenraa en kort beretning, som er vedlagt som bilag.

   

  På denne baggrund vil Business Aabenraa aflægge beretning og deltage i mødet. Formanden for bestyrelsen i Business Aabenraa siden 2017 har valgt at fratræde sin stilling og sin post som formand. Bestyrelsen vælger ny formand den 3. marts og denne deltager, hvis det er muligt. Derudover deltager direktør for Business Aabenraa Helle Malene Kjølsen.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at beretning 2021 fra Business Aabenraa tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Merudgifter plejehjemmet Grønningen

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Orientering om:

  • Ukraine-situationen
  • Studietur for Økonomiudvalget drøftet
  • Grønningen merudgifter
  • Status på MitId i forhold til Borgerservice
  • Folkeafstemning 1. juni, herunder valgbestyrelsens rolle
  • Henvendelse fra DK-Syd om tilskud
  • Byrådets velkomstreception
  • Business Power arrangement tilbydes til alle byrådsmedlemmer
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 vedrørende Puljer og projekter.

   

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Sagen afgøres i:

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg (i 1.000 kr.)

  Overført fra 2020 til 2021

  Regnskab 2021

  Korrigeret budget 2021

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgt overført til 2022 *)

  Økonomiudvalg

  11.435

  18.318

  23.452

  5.134

  4.630

  Arbejdsmarkedsudvalg

  25.123

  964.362

  973.094

  8.732

  8.732

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  4.103

  -15.107

  -11.077

  4.030

  3.639

  Kultur- og Fritidsudvalg

  3.024

  1.956

  4.677

  2.721

  2.721

  Social- og Sundhedsudvalg

  7.819

  6.658

  11.426

  4.768

  4.768

  Teknik- og Miljøudvalg

  -4.482

  97.962

  95.285

  -2.677

  -2.677

  Vækstudvalg for Land og By

  200

  793

  200

  -593

  -593

  I ALT

  47.222

  1.074.942

  1.097.057

  22.115

  21.220

   *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Der søges overført et netto mindreforbrug på 21,220 mio. kr. fra 2021 til 2022, for Puljer og projekter, hvor der fra 2020 til 2021 blev overført et netto mindreforbrug på 47,222 mio. kr.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

   

  De største overførsler består af:

   

  • 7,575 mio. kr. vedr. Overførselsudgifter (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • 2,992 mio. kr. vedr. AUB-elever (Social- og Sundhedsudvalget)
  • -2,712 mio. kr. vedr. Natur og Miljø (3. partsprojekter) (Teknik- og Miljøudvalget)
  • 2,268 mio. kr. vedr. Bæredygtighedspulje (Økonomiudvalget)
  • -1,726 mio. kr. vedr. Bedre indsats for borgere i ressourceforløb (Økonomiudvalget)
  • 1,585 mio. kr. vedr. Tidlig tysk-undervisning (Børne- og Uddannelsesudvalget)
  • 1,064 mio. kr. vedr. Covid-19 budgetværnspulje

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2021 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 21,220 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2021 til 2022, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2022, der finansieres via de likvide midler i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 vedrørende Øvrige overførsler.

   

  Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2020 til 2021

  Regnskab 2021

  Korr. budget 2021

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2022 *)

  Økonomiudvalg

  655

  131.925

  139.482

  7.557

  4.354

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  6.525

  7.148

  623

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  997

  363.080

  372.155

  9.075

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  44.449

  45.445

  996

  248

  Social- og Sundhedsudvalg

  450

  925.607

  919.941

  -5.666

  38

  Teknik- og Miljøudvalg

  560

  46.891

  47.181

  290

  55

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  5.431

  6.319

  888

  263

  I ALT

  2.662

  1.523.908

  1.537.671

  13.763

  4.958

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

   

  Med de ansøgte driftsoverførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat:

   

  Udvalg

  (beløb i 1.000 kr.)

  Resultat

  Kat. 1

  Kat. 2

  Kat. 3

  Overførsler i alt

  Netto-resultat

  ØU

  20.523

  6.644

  2.566

  4.354

  13.564

  6.959

  ØU puljer

  3.115

   

  2.064

   

  2.064

  1.051

  AU

  1.179

  409

   

   

  409

  770

  BUU

  27.921

  10.158

  3.639

   

  13.797

  14.124

  KFU

  3.196

  -522

  2.721

  248

  2.447

  749

  SSU

  17.719

  15.370

  4.768

  38

  20.176

  -2.457

  TMU

  -2.237

  150

  -2.677

  55

  -2.472

  235

  VLB

  294

   

  -593

  263

  -330

  624

  SERVICE I ALT

  71.710

  32.209

  12.488

  4.958

  49.655

  22.055

   

   

   

   

   

   

   

  AU

  8.732

   

  8.732

   

  8.732

  0

  BUU

  281

   

   

   

   

  281

  SSU

  -127

   

   

   

   

  -127

  OVERFØRSLER I ALT

  8.886

  0

  8.732

  0

  8.732

  154

   

   

   

   

   

   

   

  KMF

  4

  0

  0

  0

  0

  4

   

   

   

   

   

   

   

  DRIFT I ALT

  80.600

  32.209

  21.220

  4.958

  58.387

  22.213

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Det forventes, at der i 2022 er merudgifter til Covid-19 på ca. 6 mio. kr. Det anbefales, at der overføres yderligere 5,0 mio. kr. til Covid-19 puljen i 2022. Såfremt der i Økonomiaftalen i juni kommer midler fra Staten til kompensation for Covid-19 udgifter i 2022, overføres de ikke forbrugte midler til engangspuljen i budget 2023 til prioritering.

   

  I forbindelse med budget 2022 blev der afsat en mindre pulje til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter. Priserne på anlægsområdet er stigende, hvorfor det anbefales at der overføres i alt 17,213 mio. kr. til anlægspuljen i 2022 til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter, som følge af udviklingen i fragt- og materialepriser.

   

  Samlet likviditetsvirkning i 2022 af anbefalingerne vedrørende driftsresultat 2021:

   

  Emne

  Beløb i 1.000 kr.

  Nettoresultat (efter overførsler) jf. ovenstående oversigt

  22.213

  Anbefales yderligere tilført Covid-19 puljen i 2022

  -5.000

  Anbefales yderligere tilført puljen til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter i 2022

  -17.213

  Likviditetsvirkning i 2022 af 2021-driftsresultat og anbefalinger

  0

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug vedrørende Øvrige overførsler, i 2021 på 4,958 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2021 til 2022, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til 2022, der finansieres via de likvide midler i 2022, og

  at det resterende mindreforbrug på driften i 2021 svarende til nettoresultatet på 22,213 mio. kr., jf. ovenstående, godkendes overført fra 2021 til 2022 med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling i 2022, der finansieres af de likvide midler i 2022, hvoraf 5,0 mio. kr. tilføres Covid-19 puljen og 17,213 mio. kr. tilføres anlægspuljen under ØK til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt, idet sidste at suppleres med "og øvrige forhold, herunder Fjordskolen".

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, herunder en række poster på finansforskydninger i tilknytning til anlæg, omfattende grundkapitalindskud, tilslutningsbidrag, byggekredit og lån til ældreboliger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Område

  Korrigeret Budget 2021

  Regnskab 2021

  Mer-/mindre- forbrug 2021 *)

  Ansøgt overført til 2022 *)

  Finansiering m.m. i alt

  -18.369

  -11.750

  -6.619

  -6.619

  Anlæg:

   

   

   

   

  Skattefinansierede anlæg

  254.194

  117.449

  136.745

  134.991

  Jordforsyning

  4.131

  -15.263

  19.394

  19.394

  Anlæg i alt

  258.325

  102.186

  156.139

  154.385

  ALT I ALT

  239.956

  90.436

  149.520

  147.766

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2021 blev der i alt overført 28,616 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb, vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2022.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på anlæg på i alt 156,139 mio. kr. Heraf søges 154,385 mio. kr. overført til 2022. I alt overføres der således ca. 183 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2021 til 2022. Fra 2020 til 2021 blev der overført ca. 155 mio. kr. og fra 2019 til 2020 blev der overført ca. 121 mio. kr.

   

  Finansiering m.v.:

  Der søges samlet set overført et negativt rådighedsbeløb på 6,619 mio. kr. til 2022, der er fordelt således:

   

  Grundkapitalindskud:   20,581 mio. kr.

  Udlæg tilslutningsbidrag:     2,900 mio. kr.

  Byggekredit (Grønningen og Rhedersborg): -23,900 mio. kr.

  Byggekredit brandsikring ældreboliger:   -6,200 mio. kr.

  I ALT      -6,619 mio. kr.

   

  Skattefinansierede anlæg:

  Der er 78 igangværende skattefinansierede anlæg, og der søges samlet overført et rådighedsbeløb på 134,991 mio. kr. til 2022. De væsentligste overførsler vedrører:

   

  • 29,030 mio. kr. vedr. Hjælpemiddeldepot (Social- og Sundhedsudvalget)
  • 24,930 mio. kr. vedr. Motorvejsbro ved Bov (Teknik- og Miljøudvalget)
  • -12,978 mio. kr. vedr. Salg af ejendomme 2020/2021 (Økonomiudvalget)
  • 10,590 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – boligdel (Social- og Sundhedsudvalget)
  • 10,471 mio. kr. Pumpestation ved Mølleåens udløb (Teknik- og Miljøudvalget)

   

  På det skattefinansierede område afsluttes 35 projekter i 2021, med et samlet mindreforbrug på 2,670 mio. kr. Heraf tilføres 1,294 mio. kr. til kassebeholdningen, mens resten 1,376 mio. kr. overføres til puljer i 2022, til diverse afslutningsarbejder.

   

  Jordforsyning:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 19,394 mio. kr. til 2022, på jordforsyningsområdet. De væsentligste overførsler vedrører:

   

  • 4,056 mio. kr. vedr. Padborg Skandinavienvej (Vækstudvalget for Land og By)
  • 2,472 mio. kr. vedr. Udgravning af fortidsminder (Økonomiudvalget)
  • 1,445 mio. kr. vedr. Byggemodning Lyreskoven, 1. etape (Vækstudvalget for Land og By)
  • 1,144 mio. kr. vedr. Byggemodning Midtkobbel, Kollund (Vækstudvalget for Land og By)

   

  På jordforsyningsområdet er der 8 projekter, der i 2021 er afsluttet med et samlet mindreforbrug på netto 5,059 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til puljen til ”Køb af jord til erhvervsformål – rådighedsbeløb”, under Økonomiudvalget, der således tilføres i alt 7,225 mio. kr.

   

  Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

   

  Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2022 – 2025, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 20,581 mio. kr., vedr. grundkapitalindskud, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt 2,900 mio. kr., vedr. udlæg tilslutningsbidrag, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt -23,900 mio. kr., vedr. byggekredit Grønningen og Rhedersborg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med tilførsel til de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt -6,200 mio. kr., vedr. byggekredit brandsikring ældreboliger, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med tilførsel til de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt 134,991 mio. kr., vedr. igangværende skattefinansierede anlæg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022, og

  at rådighedsbeløb på i alt 19,394 mio. kr., vedr. jordforsyningsområdet, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21447, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger. 

   

  I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2021 for 5,716 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2021 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

   

  Låneadgang vedr. 2021 jf. bilag

  -31,512 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  0,000 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -5,716 mio. kr.

  Låneramme i alt ex. ældreboliger

  -37,228 mio. kr.

   

  Det korrigerede budget for 2022 viser en forventet låneoptagelse på 34,661 mio. kr.

   

  Den langfristede gæld pr. indbygger vil stige som følge af det igangværende ældreboligbyggeri, hvorfor det anbefales, at gælden ikke øges ud over det i budgettet forudsatte, og at der hjemtages et lån på 34,7 mio. kr. svarende til budgetforudsætningerne inden udgangen af april.

   

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Der er mulighed for at låne til anlægsudgifter til byfornyelse og anlægsudgifter med klimaformål. Når Aabenraa Kommune afholder disse anlægsudgifter i 2022, kan der optages lån på baggrund heraf i 2023. Dette vil i sagen om budget 2023.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2023.

   

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

   

   

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2021 jf. denne sag

  -34,700

  Korrigeret budget 2022

  -34,661

  Afvigelse 

  -0,039

  Korrigeret budget til afdrag i 2022 

  42,934

   

  Med indstillingen vil den langfristede gæld pr. indbygger blive nedbragt i 2022 (ekskl. nye lån til ældreboliger).

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 34,7 mio. kr. vedr. regnskabsår 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8716, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

   

  De to gymnastiksale på adressen Skolevænget 33, Aabenraa indgår i budgetforliget for 2022 og skal fortsat anvendes til idrætsfaciliteter. Med aftalen er der afsat driftsmidler til formålet, ligesom der er afsat finansiering til facaderenovering og forskønnelse heraf.

   

  Økonomiudvalget fik overdraget ejerskabet af Skolevænget 33 af Børne- og Uddannelsesudvalget, da ejendommen ophørte med aktiviteter fra Fjordskolen. Nu er gymnastiksalene taget i brug i regi af Kultur og Fritidsudvalget, hvortil driftsmidlerne fra 2022 er henført.

   

  For at kunne igangsætte facaderenoveringen af gymnastiksalene skal der frigives en anlægsbevilling til formålet. Plan, Teknik og Miljø vil med frigivelsen kunne påbegynde samarbejdet om renoveringerne med Børn og Kultur og brugerne af hallerne om arbejdernes udbud og gennemførsel.

   

  Da der er planlagt yderligere arbejder i området i forhold til nedrivning og renovering af bygning 11 og udearealerne er det vigtigt at have de nødvendige bevillinger frigivet og på plads, så arbejdernes udbud og sammensætning kan beskrives i forhold til en takt og fremdrift, som projekterne ved Skolevænget 33 kan gennemføres under. 

   

  Denne sag er en af flere sager på vej om nedrivning og anvendelse af bygninger og arealer på Skolevænget 33.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgetaftalen afsat 0,4 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af de to gymnastiksale, som er placeret under Kultur og Fritidsudvalget.

   

  Der er afsat i alt 15,1 mio. kr. i 2022 til Skolevænget 33, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  Frigivet ved budgetvedtagelsen

  2.000

  Nedrivning bygning 1

  5.300

  Reetablering af arealet vedr. bygning 1

  1.000

  Facaderenovering af gymnastiksale

  2.300

  Klargøring af bygning 11

  3.500

  Specialindretning af bygning 11

  1.000

  I alt

  15.100

   

  Rådighedsbeløbet på i alt 5,8 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalene og klargøring af bygning 11 er afsat under Økonomiudvalget. Resterende rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr., hvoraf 2,0 er frigivet ved budgetvedtagelsen, er afsat under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Der anmodes i denne sag om frigivelse af midlerne til facaderenovering af gymnastiksalene.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at de to gymnastiksalsbygninger overdrages fra Økonomiudvalget til Kultur og Fritidsudvalget,

  at overdragelsen budget- og regnskabsmæssigt følger driftsbevillingen givet pr. 1. januar 2022, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksale finansieret af det afsatte i 2022 under Økonomiudvalget, som frigives.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/942, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører forslag til etablering af budgetbalance i 2023 samt udmelding af rammerne for budget 2023-2026 jf. budgetproceduren, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 8. februar 2022.

   

  Budgetbalance

  Jævnfør den godkendte budgetproces skal der etableres budgetbalance forud for rammeudmeldingen.

   

  Jævnfør den vedtagne budgetstrategi indarbejdes følgende forslag til ændringer:

  • Den forventede nedgang i skatteindtægter på 21 mio. kr. fra 2022 til 2023 nulstilles.
  • Udskydelse af ikke igangsatte anlæg for 26 mio. kr. fra 2023 til de efterfølgende år.
  • Omlægning af lån og forudsætning om en øget låneoptagelse i 2023 og frem.

   

  Tabel 1       (1.000 kr.)

  2023

  2024

  2025

  2026

  Skatteindtægter

  -21.000

  -21.000

  -21.000

  -21.000

  Forskydning anlæg

  -26.000

  26.000

   

   

  Forskydning anlæg

   

  -26.000

  26.000

   

  Anlægspuljen

   

   

  -26.000

   

  Justering låneramme

  -10.000

  -10.000

  -10.000

  -10.000

  Forslag i alt

  -57.000

  -31.000

  -31.000

  -31.000

   

  Der var i budgetstrategien ikke taget højde for at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 er indarbejdet 3,6 mio. kr. i 2023 vedrørende Forlængelse af investeringsstrategien KIJOS. Det anbefales derfor, at justere lånerammen yderligere med 3,0 mio. kr. i 2023 for at skabe balance.

   

  De 4 forslag giver samlet mulighed for at ændre spillerummet med 60 mio. kr. i 2023.

  Spillerum 1A er justeret med de ovennævnte forslag.

   

   

  Driftsrammer

  Budgetrammen for 2023-2026 tager afsæt i overslagsår 2023-2026 i det vedtagne budget 2022 korrigeret for politiske beslutninger.

  Udvalgenes serviceramme reduceres med 0,5 %, der placeres i en pulje under Økonomiudvalget til prioritering i forhandlingsfasen.

   

  Effektiviseringskravet på 0,5 % udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg jf. vedlagte bilag.

  De stående udvalg udmønter effektiviseringskravet, som en del af det budgetbidrag der udarbejdes frem til juni måned.

   

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

   

  I det omfang at de stående udvalg konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne skal de håndteres inden for udvalgets egen ramme og udmøntes i det budgetbidrag, som udarbejdes frem til juni måned.

  De stående udvalg udarbejder sideløbende med budgetbidraget forslag til driftsønsker på op til 0,5 % af den samlede serviceramme. Ønskerne indgår i prioriteringen i forhandlingsfasen.

   

  Opgaven for de stående udvalg:

  Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven for de stående udvalg er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
  2. Opgørelse af tekniske korrektioner vedrørende demografimodellerne
  3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget
  4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget
  5. Udarbejdelse af forslag til driftsønsker på op til en ramme på 13,9 mio. kr. pr. udvalg

   

  Regulering af budgettet som følge af demografi indgår i forbindelse med behandling af økonomiaftalen efter sommerferien.

  Den økonomiske politik fastlægger at nettovæksten i demografiudviklingen kobles til økonomiaftalen. I det omfang der er tale om en større vækst gøres udvidelsen til genstand for en politisk drøftelse.

   

   

  Anlægsrammer

  Der udmeldes ikke rammer for anlæg.

   

  Opgaven for de stående udvalg:

  Eventuelle forslag til akutte anlægsprojekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt skal afleveres sammen med budgetbidraget. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde projekter, hvor der er fejl og mangler på eksisterende projekter i investeringsoversigten, eller pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende budgetår.

   

  Der henvises i øvrigt til budgetstrategien hvor der planlægges en parallel proces vedr. anlæg med udarbejdelse af anlægskatalog med 10 års sigte.

   

   

  Tidsplan

  Marts - april:

  Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg

  April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen. 

  10. juni:

  Frist for aflevering af budgetbidrag

  Medio juni:

  Politisk sættemøde mellem borgmester og gruppeformænd

  16. august:

  Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget

  16. august:

  Minibudgetseminar

  17. – 22. aug.:

  Politisk sættemøde mellem borgmester og gruppeformænd

  August:

  Justering af budgetbemærkninger

  5. - 6. sept.:

  Budgetseminar

  13. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Rammeudmeldingen tager udgangspunkt i spillerum 1A, hvor investeringsstrategierne indgår, idet de alene giver merindtægter i 2023.

   

  Spillerum 1 svarende til rammeudmeldingen og incl. forslagene til budgetbalance samt en reduktion af servicerammen med 0,5 % udviser følgende:

   

  Spillerum 1A

  2023

  2024

  2025

  2026

  Indtægter

  -4.294.573

  -4.406.451

  -4.518.590

  -4.518.590

  Driftsudgifter incl. renter

  4.159.047

  4.266.915

  4.380.638

  4.376.171

  Resultat af ordinær drift

  -135.526

  -139.536

  -137.952

  -142.419

  Anlæg incl. jordforsyning

  94.900

  125.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -40.626

  -13.636

  -17.952

  -22.419

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  40.280

  42.480

  35.407

  35.407

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -364

  28.826

  17.437

  12.970

  Forventet kassebeholdn. ult. 2022

   

  -217.000

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -217.364

  -188.538

  -171.101

  -158.131

   

  Målet for ordinær drift i den økonomiske politik for 2023 udgør 120 mio. kr., hvilket er overholdt.

   

  Målet for kassetrækket i den økonomiske politik for 2023 er at der skal være balance, hvilket er overholdt.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at forslagene til budgetbalance, herunder yderligere justering af lånerammen med 3,0 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budget 2023-2026,

  at rammeudmeldingen godkendes, og

  at opgaven for de stående udvalg igangsættes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5355, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i finanspolitikken fastlagt rammerne for forvaltningen af kommunens likvide beholdning samt kommunens gæld.

   

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at Økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden. Regnskabssagen behandles i 2. møde i marts. I denne sag gives en orientering omkring kommunens engagementer.

   

  Aktiv-siden (likviditet)

  Aabenraa Kommune har to aftaler om formuepleje, som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

   

  Aabenraa Kommunes finansielle rådgivere fremsender månedlige statusrapporter for investeringerne, som gennemgås af vicekommunaldirektøren.

  Afkastet har været påvirket af den finansielle uro afledt af COVID-19, men set over såvel hele 2021 som over hele perioden, hvor Aabenraa Kommune har haft investeret, har det været et ganske pænt afkast, set i lyset af den beskedne risikovillighed, som finanspolitikken sætter rammerne for.

   

   

  Danske Bank forvalter en kapital på 222,3 mio. kr. pr. 31/12-2021. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast i 2021 udgør 3,3 mio. kr. svarende til +1,51 %.

   

  Sydbank forvalter en kapital på 78,0 mio. kr. pr. 31/12-2021. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast i 2021 udgør 1,1 mio. kr. svarende til +1,40 %.

   

  For begge aftaler gælder, at afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten er negativ).

   

  For at reducere udgifterne til negativ rente, har Aabenraa Kommune i februar 2022 placeret yderligere 50 mio. kr. hos Danske Bank og yderligere 25 mio. kr. hos Sydbank.

   

  Passiv-siden (gæld)

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2021. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld udgjorde 604 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 60,3 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finanspolitikkens risikomodel.

   

   

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

   

  I vedlagte notat er der beskrevet, hvorledes likviditeten har udviklet sig i de seneste 2 år, samt givet et overblik over udgifterne til negative renter.

   

  Staben anbefaler, at der ikke foretages justeringer i finanspolitikken.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at finanspolitikken godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36438, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 13. august 2019, som en af seks indsatser til nedbringelse af sygefraværet, en toårig forsøgsperiode med investering af sygedagpenge (graviditet) i højere barselsudligning.

   

  Den toårige forsøgsperiode har ultimo december 2021 været i drift i to år. Evalueringen af indsatsen har været behandlet i HMU 1. februar 2022, som efterfølgende har afgivet høringssvar på en permanet fortsættelse af indsatsen med investering af sygedagpenge (graviditet) i højere barselsudligning.

   

  Investering af sygedagpenge ved graviditetsgener i højere barselsudligning bygger på en model, hvor kommunens ledere får et incitament til at nedbringe graviditetsbetinget sygefravær ved at omlægge arbejdet, så det tager hensyn til og afhjælper den gravides gener. Arbejdspladserne modtager derfor ikke refusion for graviditetsbetinget sygefravær men får til gengæld en højere barselsrefusion, når medarbejderen går på barsel.

   

  Udviklingen i fravær pga. graviditetsgener

  Nedenstående tabel viser udviklingen i henholdsvis det registrerede fravær pga. graviditetsgener og det registrerede fravær pga. barsel, eksklusiv graviditetsgener, for perioden 2017-2021.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tabellen viser, at det registrerede fravær pga. graviditetsgener i perioden 2019- 2020, hvor indsatsen har været gældende, er faldet med 21,8% fra 2019 til 2020 og med 30,7% fra 2020 til 2021. Dette fald indtræffer efter en stigning i det registrerede fravær pga. graviditetsgener i de foregående to år forud for indsatsen.

   

   

  Sammenholdes udviklingen med det øvrige registrerede barselsfravær (ekskl. graviditetsgener) i perioden fra 2017 – 2021, er der sket en stigning på ca. 22%. I perioden, hvor indsatsen har været gældende, har udviklingen fra 2019 til 2020 været status quo, mens udviklingen fra 2020 til 2021 viser et fald på 10,7%.

   

  Medarbejdersiden i HMU har den 1. februar 2022 afgivet høringsvar, hvor der rejses ønske om et overblik over udviklingen på et mere detaljeret niveau.

   

  I det vedlagte notat er udviklingen i sygefravær grundet graviditetsgener på forvaltningsniveau holdt op imod udviklingen i fravær pga. barsel. Notatet viser, at udviklingen i den toårige periode, hvor indsatsen har været gældende, har haft samme effekt på tværs af Social & Sundhed og Børn og Kultur, mens der ikke entydigt kan gives et billede for kommunens andre forvaltninger qua deres mindre størrelser.

   

  På baggrund af de tilgængelige data kan det konstateres, at der er sket et væsentligt fald i det registrerede fravær pga. graviditetsgener i perioden, hvor indsatsen har været gældende. Et fald der også gør sig gældende på forvaltningsniveau, og som ikke kan forklares med et samtidigt fald i fravær pga. færre medarbejdere på barsel.

   

  Et forbehold i vurderingen af indsatsen er, at Sundhedsstyrelsen som følge af Covid-19 for perioden 18. marts 2020 til 1. juli 2021 anbefalede, at der til gravide ansatte i visse sektorer kunne opnås refusion allerede efter 28 ugers graviditet, hvis medarbejderen ikke kunne arbejde hjemmefra eller omplaceres. Det er ikke umiddelbart muligt at undersøge, hvor stor en del af det registrerede fravær der kan henføres til denne anbefaling, idet dette fravær ikke er registreret særskilt.

   

  På baggrund af HMU’s høringssvar gennemføres en evaluering af indsatsen primo 2024 med henblik på at vurdere indsatsens effekt uden påvirkning af forhold relateret til Covid-19.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Refusionssatsen i forbindelse med barselsorlov er som en del af indsatsen hævet fra 90 % til 100 %. Forskellen på de 10 % finansieres ved, at refusion som følge af graviditetsgener ikke længere tilgår medarbejderens ansættelsessted men samles i en central pulje og udbetales under barselsorloven.

   

  I den toårige periode, hvor omlægningen af udligning af graviditetsgener til en central pulje har fundet sted, er der blevet omkonteret henholdsvis 2,3 mio. kr. i 2020 og forventet 1,7 mio. kr. i 2021.

   

  Nogle forvaltningsområder har erfaringsmæssigt flere arbejdsfunktioner, hvor mulighederne for at omlægge arbejdet opleves sværere, og der dermed er mere fravær pga. graviditetsgener end gennemsnittet. Udfordringer med graviditetsbetinget sygefravær på de enkelte arbejdspladser er en ledelsesopgave, der skal løses lokalt.

   

   

  Med henvisning til Byrådets behandling den 26. januar 2022 af dagsordenspunkt 38 vedrørende garantioverførsler af driftsbevillingerne fra 2021 til 2022 er der ikke eksempler på institutioner, der har et merforbrug grundet manglende refusion for graviditetsbetinget sygefravær.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at indsatsen med investering af sygedagpenge ved graviditetsgener i højere barselsudligning fortsættes som en permanent ordning, og

  at der foretages en evaluering, når der er et fuldt kalenderår uden Covid-19.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Ordningen fortsætter og vil blive evalueret, når der er et fuldt kalenderår uden Covid-19.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4271, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at fastsætte retningslinjer for ledernes kompetence til at ansætte og afskedige kommunens medarbejdere.

   

  Kompetenceplanen skal godkendes af Økonomiudvalget. Den seneste kompetenceplan er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar 2018.

   

  Kompetenceplanen fastlægger som overordnet princip, at nærmeste leder med budget- og personaleansvar har kompetencen til beslutte ansættelse, afskedigelse og lønfastsættelse. Dermed følger Kompetenceplanen principperne i retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Det overordnede princip er dog fraveget for direktøransættelser og for ansættelser på tjenestemandsvilkår.

   

  Kompetence til at beslutte ansættelse, afskedigelse og lønfastsættelse (kompetenceplanen) skal ses i sammenhæng med Aabenraa Kommunes lønpolitik. Lønpolitikken fastlægger de lønpolitiske rammer for kommunens ledere, når de skal udøve arbejdsgiveransvaret, som det delegeres i nærværende kompetenceplan.

   

   

  Kompetenceplan:

  Stillingsniveau

  Kompetence til at:

  Ansætte

  Fastsætte løn

  Afskedige

  Kommunaldirektør

  Byrådet

  Økonomiudvalget

  Byrådet

  Direktør

  Byrådet

  Kommunal-

  direktør

  Byrådet

  Tjenestemænd i den lukkede gruppe

  Skoleleder

  Skoleleder

  Personalechef

  Kommunale tjenestemænd

  Personalechef

  Nærmeste leder

  Personalechef

  Afdelingschef

  Direktør

  Områdeleder, centerledere og institutionsledere

  Afdelingschef

  Afdelingsleder, driftsleder mv.

  Områdeleder, centerleder, institutionsleder

  Kontorleder, teamleder i administrationen

  Afdelingschef / direktør afhængig af referenceforhold

  Øvrige medarbejdere*

  Nærmeste leder med budget- og personaleansvar

  *Gælder ikke ansættelse på tjenestemandsvilkår.

   

  Opgaven med at ansætte kan delegeres til underordnet leder.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægtens § 11, stk. 3 og stk. 4 definerer Økonomiudvalgets opgave med at varetage den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold samt fastsætte regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den eksisterende kompetenceplan godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42460, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021 at søge drøftelser om Aabenraa Kommunes eventuelle genindtræden i det nordiske venskabsbysamarbejde afholdt i forbindelse med det næste ordinære møde i venskabsbysamarbejdet.

   

  I den forbindelse orienteres Økonomiudvalget i denne sag om, at Byråds- og Direktionssekretariatet planlægger at afdække det nordiske venskabsbysamarbejdes indhold og planer i margen af venskabsbysamarbejdets ordinære møde i norske Ringerike 2.-5. juni 2022. Økonomiudvalget bliver efterfølgende orienteret om samarbejdets indhold og planer som oplæg til en politisk drøftelse af en eventuel genindtræden.

   

  Økonomiudvalget har tidligere besluttet at invitere Aabenraa Kommunes tidligere venskabsbyer i det nordiske venskabsbysamarbejde, Hønefoss/Ringerike (Norge), Lojo (Finland), Skagaströnd (Island) og Växjô (Sverige), til Aabenraa i forbindelse med fejringen af Genforening 2020 for i den forbindelse at afdække samarbejdets indhold som grundlag for beslutning om eventuel genindtræden.

   

  Udvalget havde forinden udtrykt ønske om, at en eventuel genoptagelse af samarbejdet bør tage afsæt i de strategiske interesser, som udspringer af kommunens vækststrategi, og at samarbejdet også kan være fagligt og ske på embedsmandsniveau. Besøg og drøftelser i Aabenraa blev desværre aflyst på grund af Covid-19 situationen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet orienterer Foreningen Norden om ovenstående.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget afsat 0,102 mio. kr. i 2022 til venskabsbysamarbejder. Herefter 0,102 mio. kr. hvert andet år.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5180, Sagsinitialer: RHJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Aabenraa Kommunes byvåben helt ekstraordinært, i en tidsbegrænset periode, kan anvendes i en variant, hvor de officielle farver fra Tour de France indgår i byvåbnet.

   

  Da Aabenraa Kommunes byvåben er en del af Aabenraa Kommunes visuelle genkendelighed, er udgangspunktet, at der ikke foretages ændringer i byvåbnet, inklusiv varianter af byvåbnet. Ligeledes er anvendelsen af byvåbnet i udgangspunktet begrænset til organisationen Aabenraa Kommune og institutioner under Aabenraa Kommune. Dog kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at der foretages ændringer i byvåbnet, og at anvendelse af byvåbnet kan ske af eksterne.

   

  Økonomiudvalget har ved tidligere lejligheder givet særlig tilladelse til, at eksterne aktører kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben. Der er ikke tidligere givet tilladelse til ændringer af byvåbnet. Eksempler på økonomiudvalgets tidligere tilladelser til brug af byvåbnet kan ses herunder:  

  • Aabenraa Turistbureau fik af Økonomiudvalget 11. marts 2008 tilladelse til at benytte byvåbenet på brevpapir m.v. i forbindelse med Det Europæiske Natte- og Tårnvægtertræf i 2009
  • Den Sønderjyske Garde fik af Økonomiudvalget 17. november 2020 tilladelse til at benytte byvåbenet på deres uniformer for at synliggøre deres tilhørsforhold til kommunen, når de optræder i både ind- og udland.

   

  Byvåben med farver fra Tour de France

  For at støtte op om den gule folkefest i hele Aabenraa Kommune og for at markere betydningen af, at verdens største cykelløb Tour de France, helt ekstraordinært kører gennem kommunen, foreslås det, at der tillades brug af en variant af Aabenraa Kommunes byvåben, hvor farver, der bruges i Tour de France, indgår i byvåbnet. Udkast til den foreslåede variant af byvåbnet kan se i bilag 1, hvor byvåbnet med farver fra Tour de France optræder på forskellige baggrunde.

   

  Retningslinjer for anvendelse

  Der lægges op til, at varianten af byvåbnet med farver fra Tour de France, i en tidsbegrænset perioden frem til og med 1. august 2022, helt ekstraordinært gøres tilgængelig for alle relevante eksterne interessenter, der ønsker at anvende varianten af byvåbnet, uden at de skal søge om særskilt tilladelse. Anvendelsen betinges dog af, at anvendelsen ikke sker i kommercielle sammenhænge, hvor formålet eksempelvis er at fremme salg af konkrete fysiske produkter eller serviceydelser.

   

  Den nærmere beskrivelse af, hvem der kan anvende byvåbnet med farver fra Tour de France, samt hvilke retningslinjer, der lægges op til, at anvendelsen skal følge, er beskrevet i bilag 2. Retningslinjerne synliggøres over for eksterne interessenter, der ønsker at anvende byvåbnet med farver fra Tour de France, og på undersiden på aabenraa.dk, der omhandler Tour de France.

   

  Det foreslås, at Byråds- og Direktionssekretariatet varetager håndteringen af varianten af byvåbnet med farver fra Tour de France.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives tilladelse til, at byvåbnet med farver fra Tour de France må anvendes jævnfør retningslinjerne frem til og med 1. august 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om ansøgninger til Aabenraa Kommunes Tour de France pulje, hvorfra der kan søges tilskud til events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund, der understøtter den gule folkefest i Aabenraa Kommune. Det er den anden ud af to uddelingsrunder af puljen, der er forankret i den administrative styregruppe for Tour de France, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud, helt analogt til første uddelingsrunde, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om udmøntningen den 30. november 2021.

   

  De indkomne ansøgninger

  Der er i alt modtaget 12 ansøgninger, hvoraf 10 ansøgninger ligger inden for de tre hot spots i Genner, Aabenraa Midtby og Felsted, mens to projekter dækker hele ruten. Et hot spot er karakteriseret ved at være placeret tæt ved ruten, hvor der er god plads og godt udsyn. I udgangspunktet skal et hot spot kunne rumme alt fra børnefamilier til cykelfans, og der skal være mulighed for oplevelser, forplejning og toiletforhold.

   

  Genner og Felsted har begge indsendt én samlet, koordineret ansøgning, der hver især samler en række aktører på hvert hot spot, mens én aktør i Genner har indsendt en separat ansøgning. Syv ansøgninger er i hot spot Aabenraa og omhandler alt fra en udstilling, over en gul svømmeevent og til en gul fest i Genforeningshaven. Projekterne afholdes primært i løbsweekenden den 1.-3. juli 2022, mens enkelte projekter vil kunne indgå i 100-dages programmet fra den 23. marts 2022 og frem. 

   

  Ansøgningerne til hot spot Aabenraa kan betragtes som et godt supplement til de projekter, der modtog støtte i første runde af puljen. Hvor projekterne i runde I primært omhandlede udsmykning, omhandler runde II projekterne i højere grad events med potentiale for at samle mange mennesker og skabe den Gule Folkefest. Ansøgningerne til Genner og Felsted kan betragtes som en videreførelse af de projekter, der blev bevilget midler til i runde I, og det er vurderingen, at der på disse hot spots er en fornuftig balance mellem events og udsmykning. De tolv ansøgninger vedlægges i et samlet bilag til Økonomiudvalgets orientering.

   

  Vurdering af ansøgningerne

  Styregruppen har fastsat en række puljekriterier, som ansøgningerne er blevet vurderet på. Disse omfatter bl.a., i hvilken grad aktiviteten understøtter den gule folkefest langs ruten i Aabenraa Kommune, og i hvilken grad aktiviteten er bredt funderet og lokalt understøttet.

  Hver ansøgning er endvidere vurderet ift. ansøgningens potentielle effekt på den gule folkefest samt ift. projektets realiserbarhed. Der stilles krav om medfinansiering på min. 25 pct., der kan være bidrag fra sponsorer eller medgået tid. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger ikke modtager støtte fra andre aktivitetsbestemte, kommunale puljer til Tour de France 2022. Styregruppen har besluttet at prioritere ansøgninger til projekter, der ligger inden for de tre hot spots i Genner, Aabenraa Midtby og Felsted.

   

  I det vedlagte bilag sammenfattes hver ansøgning, herunder ift. ansøger, projektet, ansøgte midler samt styregruppens vurdering af ansøgningen. Endvidere fremgår styregruppens beslutning om ansøgningen imødekommes/ikke imødekommes. I nogle tilfælde imødekommes projektet delvist, således at der ikke tildeles det fulde, ansøgte beløb.

   

   

   

  Økonomi

  Der er indsendt 12 ansøgninger for samlet 395.000 kr. Der er afsat i alt 300.000 kr. til udmøntning i de to uddelingsrunder. I den første runde blev der udmøntet 174.000 kr., således at der i udgangspunktet udmøntes 126.000 kr. i anden runde. Imidlertid bevilges der, jf. det vedlagte skema, støtte for i alt 214.290 kr. svarende til 88.290 kr. mere, end der er tilbage i puljen. ”Overskridelsen” skal ses i lyset af, at de støttede projekter alle har potentiale til at understøtte den Gule Folkefest langs hele ruten. De 88.290 kr. findes internt primært via en ompostering fra budgettet til kommunikations- og brandingplanen, der muliggøres af, at en udgift til regional rutemarkering bortfalder.

   

  Den videre proces ift. ansøgerne

  De 12 ansøgere er blevet orienteret om styregruppens beslutning. I nogle tilfælde vil et endeligt tilsagn forudsætte en dialog med ansøger om tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Relevante medarbejdere i forvaltningen inddrages i dialogen. Endvidere meddeles ansøgerne, at tilsagn om støtte forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Det vil løbende blive vurderet, i hvilket omfang de støttede projekter kan indgå i Aabenraa Kommunes kommunikations- og brandingplan.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager status på ansøgninger til Tour de France 2022 puljen til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24676, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Marley's ApS søger om alkoholbevilling til Marley's, Søndertorv 3, st. tv., 6200 Aabenraa, samt om godkendelse af Anja Regina Kajhøj som bestyrer af forretningsstedet.

   

  Samtidig søges der om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00:

  • natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag,
  • natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

   

  Forretningsstedet har pt. midlertidig alkoholbevilling, som betyder, at der må holdes åben til kl. 2.

   

  Da der ikke foreligger omstændigheder, som taler imod, og det er Syd- og Sønderjyllands Politis indstilling, foreslås det, at bestyrer godkendes, der udstedes alkoholbevilling og gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 år natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december for 8 år med følgende vilkår tilknyttet godkendelsen af bestyrer, alkoholbevillingen og tilladelsen:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring over for unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Markedsføringen skal til enhver tid være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer.
  • At der kan holdes åbent indtil kl. 06.00, men at serveringen af alkohol skal indstilles kl. 05.00, hvorefter restaurationen skal være lukket mellem kl. 06.00 og kl. 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol mv.
  • At der foretages videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet.
  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale skal bære en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Høring/udtalelse

  Ud over en del støjklager fra åbningsfesten, har kommunen modtaget klager over generelt højt støjniveau fra stedet.

  Plan, Teknik og Miljø har derfor afholdt møde med personalet fra Marley´s og vurderer, at forretningsstedet har udvist god vilje til at ændre på måden at drive forretningsstedet på, og de har fulgt kommunens anbefalinger om imødegåelse af problemer med støjgener. Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen udeståender med Marley’s.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udstedes alkoholbevilling,

  at bestyrer godkendes,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  at varigheden for alkoholbevillingen, godkendelsen af bestyrer og tilladelsen til udvidet åbningstid er 8 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Godkendt.