Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. april 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10673, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om proces for udarbejdelse af forundersøgelser og en strategi for adaptiv klimatilpasning på det samlede bynære havneområde, der skal anvendes i forbindelse med den delvise omdannelse og videreudvikling af de bynære havnearealer med henblik på at sikre den bagvedliggende by mod oversvømmelse som følge af stigende havvand og stormfloder, oversvømmelse som følge af øget nedbør, skybrud og stigende grundvand. Med adaptiv menes, at de løsninger, som vælges, skal kunne videreudvikles i takt med, at udfordringerne ændrer sig.

   

  Forundersøgelserne og strategien bliver dermed et væsentligt bidrag til, hvordan både byen og havnen på den lange bane kan sikres og udvikles.

  På den korte bane er strategien et skridt mod en helhedsplan for området Nord for Kilen. Der ses overordnet 3 faser:

   

  1. Forundersøgelser samt udarbejdelse af strategi for adaptiv klimatilpasning
  2. Afklaring af eventuelle samarbejdsparter, valg af udbudsform/valg af konkurrenceform, programskrivning
  3. Gennemførelse af arkitektkonkurrence/parallelopdrag om en helhedsplan

   

  Herefter følger kommune- og lokalplanlægning samt realisering og salg/udleje.

  Processen tager dermed afsæt i kommunens køb af arealerne Nord for Kilen, den netop vedtagne Risikostyringsplan og projektet Aabenraa og Fjorden – scenarier for fremtiden, som kommunen med støtte fra Realdania og Miljøministeriet gennemførte i 2020/21. Der er tale om arbejder, der ligger i forlængelse af ambitionerne i kommuneplanen og Fremtidens Aabenraa om at udvikle en attraktiv by.

   

  Processen skal endvidere ses i sammenhæng med den nye Planstrategi og den nye Ejerstrategi for Havnen, der begge planlægges vedtaget i indeværende år. Processen skal munde ud i et beslutningsgrundlag om, hvorledes klimatilpasningen og omdannelsen skal tilrettelægges og gennemføres.

   

  De forundersøgelser, som skal lægges til grund for strategien for adaptiv klimatilpasning drejer sig dels om kortlægning af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forudsætninger, dels de byplanmæssige konsekvenser og muligheder. Hertil kommer en undersøgelse af de planlovmæssige muligheder.

   

  Udarbejdelsen af forundersøgelserne og strategien for adaptiv klimatilpasning planlægges gennemført i perioden april – november 2022, se bilag 1.

  Byrådet vil blive inddraget undervejs i processen i et temamøde i forlængelse af minibudgetseminaret den 16. august.

   

  Der er indgået aftale med rådgiver med indgående kendskab til lignende processer, der bl.a. skal bistå forvaltningen med at gennemføre processen og dele af ovennævnte forundersøgelser.

   

  Byrådet har den 22. december 2021 bevilget 2 mio. kr., således at der sammen med tidligere bevilgede midler er 2,999 mio. kr. til tekniske undersøgelser, udviklingsplaner, projektøkonomi og organisering af den kommende omdannelse og udvikling i området Nord for Kilen inklusive Nørreport i 2022. Derudover er der afsat yderligere rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023, det vil sige i alt 5 mio. kr., som endnu ikke er frigivet af byrådet.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

  Orientering om:

  • Status på situationen om fordrevne fra Ukraine
  • Møde med DI
  • Møde med Invest in Denmark

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/942, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts besluttet, at anlægsrammen for budget 2023 reduceres med -26 mio. kr. ved at forskyde ikke igangsatte anlæg på investeringsoversigten til de efterfølgende år.

  I denne sag oplistes, hvilke projekter der kan forskydes på investeringsoversigten.

   

  Den nuværende investeringsoversigt justeret med de politiske beslutninger frem til marts 2022 fremgår af vedlagte bilag.

   

  Jf. nedenstående oversigt er der anført de anlægsprojekter, hvor der ikke er givet en anlægsbevilling og/eller, hvor projektet ikke er igangsat. I oversigten er anført de beløb der kan udskydes til efterfølgende år.

  De anførte forslag er af teknisk karakter, da den nuværende status på projekterne er, at udgiftsforbruget forventes at blive afholdt som angivet i oversigten.

   

  Anlægsprojekt

  2023

  2024

  2025

  Nyt Museumsbyggeri Aabenraa

  -7.000

  -15.000

  22.000

  Svømmehallen Aabenraa

  -6.000

   

  6.000

  Flytning Hjælpemiddeldepot

  -2.000

  2.000

   

  Infrastrukturpulje Padborg Erhvervsområde

  -5.000

  -1.000

  6.000

  Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

  -6.000

   

  6.000

  Forskydning i alt

  -26.000

  -14.000

  40.000

  Ikke disponeret 

  anlægspulje 2023-2025

  5.459

  37.406

  33.243

   

  Samlet set udmøntes den negative pulje i 2023 med ovenstående forslag.

  Der forskydes i alt anlægsudgifter på 40 mio. kr. til 2025, mens anlægspuljen i 2024 øges med 14 mio. kr.

  Som resultat af ovenstående ændringer vil den ikke disponerede anlægspulje i 2023 udgøre 5,4 mio. kr. i 2023, 37,4 mio. kr. i 2024 og 33,2 mio. kr. i 2025.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der indarbejdes en forskydning i budget 2023-2025 på anlæg jf. ovenstående oversigt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022


  Anbefales godkendt, idet 7 stemte for (A, C, F, D og S). 3 stemte imod (V og O).

  V og O stemte imod med den begrundelse, at de konkrete projekter bør aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8203, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Der skal afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Lovforslaget om folkeafstemningen blev fremsat den 30. marts 2022.

   

  Brevafstemningssteder

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

   

  Ifølge valglovgivningen kan brevafstemningen starte den 20. april 2022.

   

  I Aabenraa Kommune har det tidligere været muligt for alle vælgere at brevstemme følgende steder:

  • Borgerservicecentre
  • Biblioteker

   

  Borgerservicecentre

  Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og Bov, hvor det anbefales, at vælgere kan brevstemme.

   

  Biblioteker

  Kommunen kan vælge andre steder, hvor vælgerne har mulighed for at brevstemme.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der, som ved tidligere valg, oprettes brevafstemningssteder på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov inden for bibliotekernes betjente åbningstider.

   

  Fastsættelse af diæt

  Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget. Diætens størrelse er dog begrænset til det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat i medfør at lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed (i år svarende til 440 kr.).

  Diætsatsen stiger 5 kr. per år den 1. januar.

   

  Byrådet besluttede i 2016 at hæve diæten fra 820 kr. til 900 kr., for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

   

  Forud for seneste kommunalvalg vedtog byrådet, at diæten udgjorde henholdsvis 435 kr. og 925 kr. for under og over fire timers arbejde.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes diæter til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 kr. og 930 kr. for under og over fire timers arbejde.

   

   

   

   

  Tilforordnede vælgere organiseret i skiftehold

  Ved de seneste valg har tilbagemeldingen fra partiforeningerne været, at valgdagen med efterfølgende optælling er for lang for nogle blandt de udpegede, da dagen typisk strækker sig over 15-18 timer.

  Der har fra flere partiforeninger været forslag om at give mulighed for at organisere tilforordnede i skiftehold, således at dagen kan halveres.

   

  Valglovgivningen åbner mulighed for at organisere tilforordnede vælgere i skiftehold. Valgstyrere kan ikke lovligt organiseres i skiftehold, idet valgstyrerne forestår afstemningen og optællingen på dagen samt underskriver afstemningsbogen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeningerne kan vælge, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på valgstedet.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes halv diæt til tilforordnede vælgere i skiftehold, da de alene er på valgstedet halvdelen af dagen (930 kr. x ½ = 465 kr.).

   

  I de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke kan finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere, suppleres med interesserede borgere, der kan melde sig via kommunens hjemmeside i overensstemmelse med byrådets tidligere beslutning den 30. marts 2022.

   

  Ansøgning om brevstemme i vælgerens eget hjem

  Vælgere skal have mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

   

  Det fremgår af valglovgivningen, at vælgere kan søge at brevstemme i eget hjem i perioden fra 4. maj 2022 til senest fredag den 20. maj kl. 18.00.

   

  Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest lørdag den 28. maj 2022.

   

  Ved kommunalvalget i 2021 blev fristen udvidet til kl. 12.00 to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden, i år svarende til den 25. maj 2022, kl. 12.00.

   

  På grund af Kristi Himmelfart den 26. maj 2022 foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet, at fristen fastsættes til tirsdag den 24. maj, kl. 12.00, således at de tilforordnede vælgere kan besøge vælgerne den 25. maj 2022.

  Sagen afgøres i

  1. at afgøres i økonomiudvalget.

  2.-6. at afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der oprettes brevafstemningssteder på borgerservicecentrene i Aabenraa og Bov samt på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov,

  at der ydes diæt til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022,

  at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 og 930 kr. for over og under fire timers arbejde,

  at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeninger selv beslutter, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på afstemningsstedet,

  at der ydes halv diæt svarende til 465 kr. til tilforordnede i skiftehold og

  at fristen for at ansøge om brevstemme i eget hjem udvides fra den 20. maj, kl. 18.00 til den 24. maj, kl. 12.00.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

   


  1. at godkendt.

  2.-6. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5842, Sagsinitialer: JHSCH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en ansøgning fra Region Sønderjylland-Schleswig om sikring af likviditet til drift af fond for borgernære projekter under Interreg-6A-Programmet Deutschland-Danmark. Næstformanden for Region Sønderjylland-Schleswig har på vegne af Region Sønderjylland-Schleswig henvendt sig til Aabenraa Kommune med en anmodning om, at kommunen stiller likviditet til rådighed for fonden, jf. vedlagte bilag 1.


  Baggrund og formål med fonden
  Region Sønderjylland-Schleswig har indtil nu blandt andet været tovholder på Interreg-projekter, der har støttet små grænseoverskridende projekter med fokus på kultur, sprog og netværksdannelse med særlig fokus på børn og unge.

   

  Interreg-projektet KursKultur 2.0 unter Interreg 5A med Region Sønderjylland-Schleswig som tovholder afsluttes i foråret 2022. Under Interreg 6A (2021-2027) har Region Sønderjylland-Schleswig nu mulighed for at søge om at administrere en fond til støtte af borgernære projekter med det formål, at kunne støtte mellemfolkelige projekter inden for områderne kultur, børn, unge, sprog, uddannelse, fritid, og sport, samt at kunne støtte projekter, der fremmer dialog og netværksdannelse på alle de områder, der påvirker borgernes hverdag som for eksempel natur og miljø, klima, videnskab, sundhed, diskrimination og politik.  

   

  Fondens midler planlægges til at være opdelt i to puljer:

  1)     ”Puljen til støtte af borgernære projekter” vil kunne støtte projekter op til 100.000 EUR.

  2)     ”Transportpuljen” kan støtte dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år, og børn og unges møde med nabolandets samfund, kultur og sprog.

   

  Fondens budget og løbetid

  -         Planlagt indlevering af ansøgning: august 2022

  -         Forventet bevilling: december 2022 i Interregudvalget

  -         Forventet fondsperiode: 1. januar 2023 - 31. december 2029

  -         Forventet budget: 35,7 mio. kr. (4,8 mio. euro)

   

  Ud af fondens samlede budget vil 80 % være støttemidler svarende til 28,5 mio. kr., og 20 % vil være afsat til administration svarende til 7,1 mio. kr.

   

  Likviditetsbehov

  Region Sønderjylland-Schleswigs likviditetsbehov opstår på grund af Interregs afregningsmodaliteter. Tilskuddet til finansiering af fonden bliver – ligesom andre Interreg tilskud – udbetalt bagudrettet. Det vil sige efter, at udgifterne er blevet afholdt af den fondsansvarlige.

  Det indebærer, at såfremt Region Sønderjylland-Schleswig får tildelt opgaven som fondsansvarlig, og dermed skal stå for den daglige drift af fonden for borgernære projekter, sker det i form af en rammebevilling. En rammebevilling betyder, at der fra Interregs side vil blive afsat et beløb til støtte af borgernære projekter i form af en samlet bevilling, der dækker over flere år.

  Fonden bevilger løbende tilskud til mikroprojekt-aktører, udbetaler støttemidlerne enten i en eller i to rater og søger bagefter halvårligt om refusion af de udbetalte og afregnede puljemidler. Der kan først søges om refusion, når et mikroprojekt er afsluttet og afregnet.

   

  Fondsindehaveren skal dermed lægge ud for både støttemidlerne og de faste løbende udgifter til administration af fonden (løn, administrationsoverhead, kontorhold, oversættelser, møder, revision med mere).

   

  Der planlægges halvårlig afregning med Interreg, så udbetaling af støttemidlerne kan ske halvårligt og ikke årligt, som det er gældende med KursKultur.

   

  Underskudsgaranti

  Forvaltningen af fonden er forbundet med en vis risiko for, at administrationsomkostningerne ikke dækkes fuldt ud af Interregtilskuddet. Dette skyldes afregningsmodaliteter og usikkerheder i forhold til antal og omfanget af de fremtidige ansøgninger til fonden. Risikoen opstår, hvis projekter afregner mindre støtte end planlagt, eller hvis der ikke støttes nok projekter. Da administrationsomkostningerne imidlertid fortrinsvis vil være faste udgifter i sekretariatet, er det nødvendigt at sikre en underskudsgaranti. Risikoen skønnes til at udgøre et års administrationsbudget, hvilket afrundet svarer til 1,1 mio. kr.

   

  Region Sønderjylland-Schleswig hensætter som administrator, og samtidig på vegne af partnerskabet bag Region Sønderjylland-Schleswig, midler svarende til 0,861 mio. kr. som underskudsgaranti. Dette sker som del af årsregnskabet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Som det også er tilfældet i projektet KursKultur 2.0, opstår der mellem støtte af mikroprojekter og udbetaling af støttemidler fra Interreg et likviditetsgab. Hidtil har Aabenraa Kommune sørget for tilstrækkelig likviditet. For også fremadrettet at sikre tilstrækkelig likviditet har Region Sønderjylland-Schleswig behov for at kunne gøre brug af et øget likviditetstræk i fondens levetid i perioden fra 2023 – 2029.

   

  Region Sønderjylland-Schleswig har, som der er henvist til i anmodningen, opgjort det estimerede likviditetstræk (netto) i perioden afledt af fonden således, jf. tabel 1:

   

  Tabel 1: Forventet likviditetstræk (netto) i perioden:

  1.000 kr.

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  Estimeret likviditetstræk fra fonden

  3.214

  5.523

  5.617

  4.888

  4.421

  4.349

  3.204

  Forventet overskudslikv. fra øvrige aktiviteter

  -1.916

  -1.916

  -1.916

  -1.916

  -1.916

  -1.916

  1.916

  I alt netto

  1.298

  3.607

  3.701

  2.972

  2.505

  2.433

  1.288

  +=merudgift/-=mindreudgift

   

  Det fremgår af tabel 1, at Region Sønderjylland-Schleswig forventer et likviditetstræk afledt af fonden på mellem 3,2 og 5,6 mio. kr. årligt.

   

  Region Sønderjylland-Schleswig har i perioden 2019 – 2021, med de hidtidige aktiviteter (Kurskultur, kulturaftalerne mv.), haft en gennemsnitlig overskudslikviditet på 1,916 mio. kr. årligt. Region Sønderjylland-Schleswig forventes fortsat at kunne genere en tilsvarende overskudslikviditet i de kommende år med udgangspunkt i øvrige aktiviteter, og disse midler forudsættes anvendt førend, der gøres brug af et likviditetstræk relateret til fonden for borgernære projekter. Dette vil ske automatisk, da alle udgifter og indtægter hidrørende fra Region Sønderjylland-Schleswigs aktiviteter administreres via Aabenraa Kommunes nemkonto.

   

  Det resterende likviditetstræk efter modregning af overskudslikviditet forventes herefter at udgøre i størrelsesorden ca. 1,3 -3,7 mio. kr. årligt i perioden, jf. tabel 1. Likviditetstrækket er ikke udtryk for en helårsvirkning, da der som nævnt ovenfor forventes afregnet tilskud fra Interreg halvårligt. Det øgede likviditetstræk har ingen driftsmæssig virkning i Aabenraa Kommunes regnskab. Der vil alene være tale om en finansforskydning på balancen.

   

  Det kan i den oplyses, at det gennemsnitlige indestående på kommunens rentebærende konti i perioden fra medio februar til medio marts 2022 har udgjort ca. 128 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der stilles en trækningsret til rådighed til Region Sønderjylland-Schleswig på op til 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2023 – 2029 til sikring af likviditet vedrørende fonden for borgernære projekter under Interreg 6A-programmet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2022

  Godkendt.