Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. april 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022


  Punkt 100 blev flyttet op som første punkt efter formanden orienterer. Herudover uforandret rækkefølge.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  • Status på whistleblowerordning
  • Orientering om flagning ved Rådhuset i forbindelse med valg.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har til godkendelse fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021. Havnens bestyrelse og direktion har godkendt årsrapporten den 8. april 2022.

   

  Årets resultat udgør 11,9 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i 2020. Resultatet er påvirket af større omsætning og finansielle indtægter. Driftsresultatet (resultatet før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat - EBITDA) er opgjort til 17,3 mio. kr. og de samlede finansielle poster bidrager med 2,8 mio. kr.

   

  Havnen omsatte netto for 35,7 mio. kr., hvilket er ca. 20% mere end i 2020. Godsomsætningen steg med ca. 12% til 1,9 mio. tons, hvilket primært tilskrives en stigning i omsætningen af produkter til bygge- og anlægsbranchen. Den gennemsnitlige fuldtidsbeskæftigelse er steget med 2 fra 12 til 14.

   

  Pr. 31. december 2021 udgør havnens egenkapital 250,2 mio. kr. Soliditetsgraden udgør 70,6%.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Årsrapport 2021 for Aabenraa Havn godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12524, Sagsinitialer: TMOV

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges HR-regnskabet for 2021. Formålet med regnskabet er at give en status på HR-området i Aabenraa Kommune som arbejdsplads og dermed give inspiration til drøftelser på området. HR-regnskabet 2021 består af to kapitler. Kapitel 1 er en talmæssig beskrivelse af udviklingen i medarbejdersammensætningen, sygefraværet, lønudviklingen m.v. Kapitel 2 er temakapitlet, som i år er en opfølgning på HR-regnskab 2014 med et temakapitel om fastholdelse – i et generationsskifteperspektiv.

   

   

  Hovedkonklusionerne i kapitel 1 er:

  • Sygefraværet er steget med 0,5%-point fra 2020 til 2021 til et sygefravær på 5,7%. 
  • Det Covid-19 relaterede fravær, er opgjort til 15.503 fraværstimer. Der er alene registreret fravær, der er omfattet af de særlige refusionsregler i forbindelse med Covid-19. Disse timer vil reducerer den samlede sygefraværsprocent til 5,5%.

  Herudover kommer det sygefravær, der ikke er registreret, og som, alt andet lige, potentielt reducerer sygefraværsprocenten yderligere. 

  • Sygefraværet for ansatte på særlige vilkår er steget fra 6,4% i 2020 til 9,7% i 2021, hvilket vil sige 3,3%-point.
  • Der er sket et fald på 21 fuldtidsansatte fra 2020 til 2021 ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.
  • Antallet af ansatte på ordinært vilkår er steget 108 personer fra 2020 til 2021.
  • Antallet af ansatte på særlige vilkår (i december måned, 2021) er steget fra 430 i 2020 til 433 i 2021.
  • Andelen af ansatte i aldersgruppen 0-19 år er steget med 1,3%-point fra 2020 til 2021. Ligeledes ses der en stigning hos de 30-39 årige på 0,5%-point, et fald hos de 40-49 årige på 0,9%-point samt et fald hos de 50-59 årige på 1%-point. 60+ årige er faldet med 0,1%-point fra 12,6% i 2020 til 12,5% i 2021, imens 65+ årige er steget med 0,1%-point fra 2020 til 2021.
  • Der er ansat 3 ledere (niveau 2 og 3) mere i 2021.
  • Der har været en lidt større personaleomsætning i 2021 (17,2%) end i 2020 (16,4%).
  • Der er sket et stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker (arbejdsulykker, nærved-ulykker og krænkende handlinger) fra 1.721 i 2020 til 1.833 i 2021. Antallet af arbejdsulykker og nærved-ulykker er faldet, i mens der sket en stigning i krænkende handlinger.
  • Bruttolønudviklingen i Aabenraa Kommune er steget med 0,8%-point fra 2020 til 2021. Dette er en lavere stigning end i Sønderborg -, Haderslev - og Tønder Kommune, som har en bruttolønudvikling på hhv. 1,8%, 1,0% og 1,6%.

   

  Hovedkonklusionerne i temakapitel 2 er:

  • Alderssammensætningen blandt kommunens ansatte har ændret sig betydeligt fra 2014 til 2021. Aldersgruppen for de 20-29 årige og 30-39 årige stiger, hvor gruppen af de 40-49 årige og 50-59 årige oplever et væsentligt fald. Aldersgruppen for de 60-64 årige og de +65 årige oplever en stigning fra 2014 til 2021. Ændringen i alderssammensætningen viser, at det generationsskifte, som blev forudset i HR-regnskab 2014 er i fuld gang, i og med, at de yngre aldersgrupper er steget i perioden fra 2014 til 2021.
  • Personaleomsætningen for ledere er steget med 2,9%-point i perioden 2014 til 2021, mens den er konstant i omegnskommunerne. I 2021 har Aabenraa Kommune en personaleomsætningsprocent, der er 2,4%-point over omegnskommunerne.
  • Når der ses på de fem største overenskomstgrupper, er personaleomsætningen højere i Aabenraa Kommune end i omegnskommunerne. 
  • Tallene viser, at Aabenraa Kommune oplever en stigende personaleomsætning i alle aldersgrupper på nær de over 60 årige. Personaleomsætningen er højest i aldersgruppen under 30 år samt aldersgruppen 60-64 år. Stigningen er højest for de 20-29 årige, hvor stigningen er 16,7%-point.

   

  HR-regnskabet 2021 behandles i HMU den 22. april 2022.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at HR-regnskabet 2021 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11030, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Erhvervsarealet E3 på Egelund – matr. nr. 410 Rise-Hjarup, Rise - på 4.033 m2, er udbudt til salg til en m2-pris inkl. kloaktilslutningsbidrag på 107 kr. ekskl. moms. På arealet ligger der et vandhul, som tidligere har været registreret som et beskyttet §3 areal, men som der nu er etableret et erstatningsbiotop for, hvorfor vandhullet kan opfyldes, og arealet sælges som et erhvervsareal.

   

  På grund af arealets meget våde tilstand anbefales det, at salgsprisen nedsættes til en m2-pris inkl. kloaktilslutningsbidrag på 90 kr. ekskl. Moms, og at arealet genudbydes offentligt til salg til denne pris.

   

  I Aabenraa Kommunes gældende generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer står der følgende i afsnittet om byggepligt:

   

  ”Senest 3 år efter overtagelsesdagen skal der være bebygget minimum 15 % af den retlige byggemulighed på arealet og der skal være meddelt ibrugtagningstilladelse.

  I modsat tilfælde er kommunen berettiget, men ikke forpligtet til at forlange arealet tilbageskødet til samme pris, med et fradrag på 5 % og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art.

  I tilfælde af tilbageskødning skal arealet reetableres til samme stand, som køber overtog arealet i, med mindre andet aftales.

  Tilbageskødningsretten og -pligten er ikke tidsmæssig begrænset.

  Deklaration om byggepligt og tilbageskødning vil blive tinglyst på ejendommen. Udgifter hertil afholdes af køber.

  Kravet om byggepligt kan fraviges, hvis et areal ønskes købt til sammenlægning med en etableret virksomheds areal, og er begrundet i et konkret og aktuelt behov for udviklingsmulighed.”

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Ved en m2-pris på 90 kr. inkl. kloaktilslutningsbidrag, ekskl. moms, vil salgsindtægten for erhvervsarealet E3 beløbe sig til 0,363 mio. kr.

   

  Der er en forudbetalt fordring på kloaktilslutningsbidrag til Arwos på erhvervsarealet E3 på ca. 0,202 mio. kr. Når denne er indfriet, vil der stadig være en salgsindtægt på arealet på ca. 0,161 mio. kr. ekskl. moms, som kan tilgå salgsindtægter for erhvervsarealer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at erhvervsarealet E3 genudbydes offentligt til salg til en m2-pris på 90 kr. inkl. kloaktilslutningsbidrag, men ekskl. moms.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13796, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 138 Udsigten og Kommuneplantillæg nr. 41. Aabenraa Kommune udbød i 2021 arealet til salg. Købers bud skulle indeholde købsbud og et projekt. Byrådet valgte blandt 3 indkomne bud et projekt med 40 tæt lave boliger. Kommunen udarbejdede herefter et lokalplanforslag for området.
   

  Et forslag til Lokalplan nr. 138 og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 var fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 29. september 2021 til 24. november 2021. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde.
   

  Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse som rækkehuse, gårdhavehuse, parterre boliger og lignende, samt åben/lav bebyggelse med dertilhørende fælles opholdsarealer. Lokalplanen giver mulighed for at opføre omkring 40 boliger.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringssvar samt nogle ændringsforslag fra bygherre. Høringssvar fra borgere i området omhandlede primært den kommende trafikafvikling i byggefasen, og når området tages i brug. Bygherres ændringsforslag omhandlede mindre justeringer af byggefelter og udstrækning af forsinkelsesbassiner og støttemur i det nordøstlige hjørne, terrænregulering og bebyggelsens udseende. De fremsendte høringssvar fra offentlige myndigheder giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Bolig- og Planstyrelsen havde bemærkning til kommuneplantillægget vedrørende redegørelse for risiko for erosion og oversvømmelser.
   

  Forvaltningen oplyser, at den ældre bevaringsværdige skolebygning på grunden kun kan nedrives ved dispensation efter planlovens § 19 jf. lokalplanens § 6.11. Da bygningen er opført i kommuneplanen som bevaringsværdig, skal der i lokalplanen fremgå bestemmelser om at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives uden byrådets tilladelse. Da bygherre snarest efter lokalplanens vedtagelse har behov for at rydde grunden, er det indstillet at der meddeles tilladelse til at nedrive bygningen. Dette må dog ikke ske før lokalplanen er offentlig bekendtgjort. Dispensation til nedrivning afgøres alene i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 16. marts 2022, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen.
   

  Det indstilles, at høringssvarene fra andre myndigheder tages til efterretning og der foretages rettelse i kommuneplantillæggets redegørelse vedrørende risiko for erosion og oversvømmelse. Det indstilles, at høringssvarene fra borgere i området tages til efterretning, idet høringssvar vedrørende trafikafviklingen uden for lokalplanområdet behandles som særskilt sag inden for nogle måneder, herunder nyt møde med borgerne i området. Bygherres bemærkninger indstilles imødekommet.
   

  Byrådet besluttede på baggrund af en screening af planforslagene efter miljøvurderingsloven, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering har kunnet påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen blev ikke påklaget inden klagefristens udløb.
   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Det nye rammeområde 1.1.204.B udlægges til boligområde. Den specifikke anvendelse er blandet boligområde i form af etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, herunder offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning samt erhverv der ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Området forbliver beliggende i byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt med de ændringer, som er indstillet i høringsnotat af 16. marts 2022,

  at lokalplan nr. 138 vedtages endeligt med de ændringer, som er indstillet i høringsnotat af 16. marts 2022, og

  at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.11 efter planlovens § 19 til, at den ældre bevaringsværdige skolebygning kan nedrives ved byrådets tilladelse. Tilladelse til nedrivning af bygningen træder først i kraft når lokalplanen er offentlig bekendtgjort. 3. at vedrørende dispensation til nedrivning afgøres alene i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6998, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 109 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 for en ejendom ved Storetorv har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli – 3. september 2019.
   

  Lokalplanen omhandler en ejendom beliggende på Storetorv 7 og giver mulighed for at etablere diskotek i ejendommen under forudsætning af, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes for omkringliggende boliger.

  Baggrunden for, at lokalplanen blev udarbejdet i 2019 var at lovliggøre eksisterende forhold på ejendommen, idet Planklagenævnet den 20. juni 2017 traf afgørelse om, at kommunens indirekte tilladelse til etablering af et diskotek ikke var i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan M79. Forholdet på ejendommen kunne lovliggøres retligt via en ny lokalplan eller fysisk ved at give påbud om at lukke diskoteket på ejendommen. Formålet med udarbejdelsen var endvidere at sikre offentlighedens mulighed for at blive hørt og at mindske påvirkningerne på omgivelserne.
   

  Lokalplanforslaget blev forelagt til godkendelse i byrådet den 29. januar 2020. Den endelige vedtagelse af forslaget blev ikke godkendt, idet det eksisterende diskotek forinden mistede deres alkoholbevilling og nødvendigheden for en lovliggørelse bortfaldt. Byrådet ønskede samtidigt at iværksætte en inddragende proces med borgerne på baggrund af en temaplan om unge og byliv. Da der endnu ikke har været et presserende behov, har forvaltningen endnu ikke prioriteret at igangsætte en inddragende proces på baggrund af en temaplan om unge og byliv.

  Der blev i forbindelse med planudarbejdelsen afholdt en workshop den 19. november 2018 med deltagelse af ejere af restauranter, Campusråd, ejendomsejere i området. Der blev drøftet placering af natteliv, og de gener som natteliv kan medføre og forslag til imødegåelse af disse. På mødet gav ejendomsejerne udtryk for, at nattelivet skulle placeres steder, hvor der ikke bor andre f.eks. koncentreret omkring området ved Gazzværket. Campusrådet og nattelivets repræsentanter gav udtryk for, at nattelivet både bør kunne placeres i bymidten og omkring Gazzværket.

  Det pågældende diskotek er lukket og lokalerne er rømmet. Kommunen har nu modtaget en ny forespørgsel fra andre interessenter, som gerne vil åbne et nyt diskotek på ejendommen. Sagen genoptages, idet fristen for at vedtage lokalplanen endeligt udløber den 9. juli 2022. Endvidere skal interessenterne have et svar på, om ejendommen kan anvendes til diskotek.
   

  Det er et af målene i Vækstplan 2022, at Aabenraa skal være en campusby, hvor der er fokus på fællesskab og et stærkt samarbejde mellem uddannelserne, og senest i 2022 skal Aabenraa have et etableret brand som en campusby, der danner rammen om de studerendes studie- og fritidsliv. En del af dette fritidsliv er også muligheder for at mødes med andre studerende på tværs af studieretninger, herunder også under mere festlige former som et velfungerende cafe- musik- og natteliv. Storetorv er allerede i dag omdrejningspunkt for cafeer, restauranter, men har i forhold til andre studiebyer ikke helt samme udbud af natteliv. Forvaltningen vurderer derfor, at placeringen på dette sted vil være naturligt, da det ligger i et område, der traditionelt er kendetegnet af café- og natteliv og vil derfor anbefale, at lokalplanen vedtages endeligt. Efterfølgende kan der igangsættes ovennævnte inddragelse med henblik på en samlede planlægning, der fastlægger, hvor i midtbyen diskoteker osv. kan placeres.
   

  Under høringen i 2019 indkom der otte høringssvar. Høringssvarene er fremsendt af omkringliggende ejendomsejere. Heraf to uden kommentarer. De resterende høringssvar omhandler indsigelser imod lokalplanen med vægt på støj og andre gener, diskotekets miljøklasse, tab i værdi på naboejendomme og heraf ønsker om kompensation.

  Forvaltningen havde endvidere forslag til ændringer i kommuneplantillægget.
   

  Forvaltningen vurderede dengang, at der er taget de mulige hensyn til omkringliggende beboelsesejendomme i lokalplanen og herunder plombering af lydanlæg i det daværende diskotek Seven. Størstedelen af høringssvarene kunne således ikke imødekommes på anden måde end at lovliggøre forholdet fysisk i form af et påbud om lukning af det daværende diskotek Seven.

  Forvaltningen ser derfor to løsningsmuligheder:

   

  Løsning 1

  Lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af indstillingsnotat af 23. marts 2022, og det meddeles forespørgerne, at der kan søges etablering af et diskotek på ejendommen Storetorv 7 inden for rammerne af Lokalplan nr. 109, når denne er vedtaget.

  Løsning 2

  Lokalplanen vedtages ikke, og det meddeles forespørgerne at kommunen ikke vil meddele tilladelse til etablering af et diskotek på ejendommen Storetorv 7. Fra 9. juli 2022 bortfalder planforslaget og at der herefter kun vil kunne vedtages en lokalplan efter der har været en ny offentlig høring af et planforslag.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planerne, der ligeledes har været fremlagt i offentlig høring. I forbindelse med endelig vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurderingslovens § 9 stk. 2.

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg ikke giver anledning til, at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring på ny.
   

  Forvaltningen indstiller endvidere til, at iværksættelse af en inddragende proces afventer yderligere henvendelser om etablering af diskoteker mv. i Aabenraa.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan M79 og rammeområde 1.1.009.C i Kommuneplan 2015. Lokalplan M79 aflyses på ejendommen Storetorv 7 med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 109.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår indstillingsnotat af 23. marts 2022,

  at lokalplan nr. 109 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår indstillingsnotat af 23. marts 2022,

  at den sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 9 stk. godkendes og offentliggøres sammen med planerne, og

  at iværksættelse af en inddragende proces afventer yderligere henvendelser om etablering af et diskotek m.v. i Aabenraa.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Ændringsforslag fra V, A og C: At der ikke arbejdes videre med lokalplan for den enkelte matrikel, men der ønskes en sammenhængende temaplan for diskoteker i Aabenraa Kommune.

   

   

  Godkendt idet 6 stemte for (V, A, C), imod stemte 1 (S).

  S stemte imod med den begrundelse at man ser placering på Storetorv som ideel, og at afvente en temaplan vil skræmme investorer væk.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Ændringsforslaget fra flertallet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter anbefales godkendt, idet 9 stemte for og 2 stemte imod (S og D).

  S og D stemte imod med den begrundelse, at man ser placeringen på Storetorv som ideel, og at afvente en temaplan vil skræmme investorer væk.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31422, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om en fornyet fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 140 – Boligområde ved Dimen.
   

  Et forslag til Lokalplan nr. 140 – Boligområde ved Dimen har været fremlagt i offentlig høring i 6 uger fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021. Lokalplan nr. 140 skulle afløse Lokalplan nr. 056 Boligområde ved Bodumvej, som giver mulighed for et parcelhusområde med 90 boliger udarbejdet for den daværende ejer af arealet.
   

  Efter høringsperiodens udløb har bygherre fremsat ønsker om at ændre lokalplanens indhold. Ændringerne er en anden sammensætning af boligtyper og dermed flere tæt lave boliger end i det første forslag, mulighed for terrænformationer i de ubebyggede områder og mulighed for et skovbrynsagtigt bælte langs Stolligvej. De enkelte boliggrupper har fået en anden udformning og vejprofiler. Forvaltningen har vurderet, at ændringerne vil kræve en ny fremlæggelse af planforslaget.

  En gruppe borgere havde fremsendt klage til Planklagenævnet. Klagen omhandlede byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Aabenraa Kommune havde den 16. september 2021 oplyst Planklagenævnet om, at kommunen påtænkte at udarbejde et ændret lokalplanforslag og i den forbindelse gennemføre en miljøvurdering af det nye forslag. Planklagenævnet tillagde det afgørende betydning for behandlingen af sagen, at lokalplanforslaget ifølge det oplyste var opgivet. Da den endelige vedtagelse af lokalplanen ifølge det oplyste var opgivet, fandt Planklagenævnet ikke længere, at den påklagede screeningsafgørelse var aktuel, og ophævede derfor afgørelsen. Dette er meddelt kommunen den 22. januar 2022.
   

  Lokalplanen skal afløse Lokalplan nr. 056 - Boligområde ved Stolligvej, som blev endeligt vedtaget af byrådet den 20. marts 2019.
   

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse med 70 tæt lave boliger og 19 åben lave boliger. Nuværende lokalplan nr. 056 rummer mulighed for 90 åben lave boliger og havde færre grønne områder, end det fremlagte forslag til Lokalplan nr. 140.
   

  Bebyggelsen udlægges i 3 kløverblade i form af delområderne A, B og C. Boligsammensætningen er anderledes end i det forslag, der har været sendt i høring tidligere, idet andelen af tæt lav bebyggelse er øget. Delområde A og B ud mod Stolligvej skal rumme tæt lav bebyggelse. Disse er tænkt som henholdsvis familieboliger og seniorboliger. De ubebyggede områder udlægges til naturagtige områder og forsinkelsesbassin. Ved forsinkelsesbassinet udlægges byggefelt til et fælleshus for bebyggelsen.
   

  Arealerne ud mod Stolligvej ønskes tilplantet med skovagtig beplantning for derved at give området mere grøn karakter samt skabe læ og afskærmning mod Stolligvej. Der reserveres areal til en sti langs Stolligvej. Denne vil forløbe i den nordlige kant af den skovbrynsagtige beplantning. Inde i området ønsker bygherre mulighed for større terrænformationer i de fremtidige ubebyggede områder for at skabe variation i det ellers flade terræn.
   

  Efter aftale med bygherre ønskes den tilslutningspligt til fjernvarme, som gælder efter Lokalplan nr. 056 opretholdt, da der ikke kan optages bestemmelse om tilslutningspligt i nye lokalplaner. Derfor kan denne kun opretholdes, hvis § 13.1 fra Lokalplan nr. 056 opretholdes. § 13.1 har følgende ordlyd: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Det gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a eller at der ikke etableres et fjernvarmeanlæg i området.
   

  Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et nyt lokalplanforslag og en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen indeholder vurdering af: Biologisk mangfoldighed, flora og fauna (natur), befolkning (trafik), menneskers sundhed (trafikstøj) og arkæologiske værdier (fortidsmindet Dimen). Forvaltningen har udarbejdet en miljøvurdering af de ovennævnte påvirkninger.
   

  Forvaltningen indstiller, at planforslaget godkendes og sendes i fornyet høring sammen med miljøvurderingen i 4 uger forventeligt fra medio maj 2022.
   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.106.B Stolligvej. Området må planlægges til boligformål i form af åben lav og tæt lav bebyggelse. Lokalplanen er overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015. Området er i sin helhed beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke. Såfremt Lokalplan nr. 140 ikke vedtages endeligt, vil Lokalplan nr. 56 stadig være gældende.
   

  En mindre del af området er omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til den historiske brolagte vejstrækning Dimen. En mindre del af den planlagte bebyggelse ligger inden for beskyttelseslinjen cirka 60 meter fra fortidsmindet. Beskyttelseslinjen kan søges reduceret, eller der kan søges om dispensation for de få bygninger, der i lokalplanen disponeres med inden for beskyttelseslinjen. Anmodning om reduktion og behandling af dispensation kan først ske efter planforslaget er vedtaget endeligt.
   

  Området er delvist omfattet af 300 m skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven § 17. Skovbyggelinjen søges reduceret til mellem 30 og 100 meter, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Det kan kun forventes, at skovbyggelinjen kan ophæves inden for de tre kløverblade (delområde A, B og C), mens skovbyggelinjen fortsat skal gælde uden for disse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 140 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i 4 ugers høring, og

  at lokalplan nr. 56 opretholdes for så vidt bestemmelsen § 13.1 om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8256, Sagsinitialer: JJWI

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til asfaltering af Fuglsangstien. Asfalteringen er besluttet som en del af Budgetforliget 2022.

   

  Stien er ca. 1 km lang og er en kombineret fodfænger/cykelsti i grus, som forløber mellem Vingelhøjvej ved Hostrupskov og Lundsbjerg Møllevej. Den forløber i meget kuperet terræn, og er dermed udsat for bortskylning af grusbelægningen.

   

  Den fremtidige asfaltsti får en bredde på 2,5 m, med en stiplet linje på midten for at adskille trafikken. Stien er i dag ca. 2 m bred, og derfor er der behov for ca. 0,5 m udvidelse af stien ved bortgravning af muld, samt tilførsel af stabilgrus for bæreevne.

   

  Afvanding og belysning er anlagt tidligere.

   

  De eksisterende 60 km/t tavler på den smalle Lundsbjerg Møllevej flyttes, så de dækker en længere strækning, for at gøre trafikken mere sikker for de bløde trafikanter.

   

  Forvaltningen har tidligere præsenteret Teknik- og Miljøudvalget for et projekt om opgradering af Fuglsangstien, hvor anlægsoverslaget lød på ca. 3,8 mio. kr. Det daværende projektforslag indeholdt dog også betydelige ændringer af Lundsbjerg Møllevej, hvilket forklarer prisforskellen til asfalteringsopgaven som fremlægges nu.

   

  Asfaltering og sideudvidelse af den eksisterende grussti udføres under Aabenraa Kommunes rammeaftale for asfalt 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til Fuglsangstien.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet ”Fuglsangstien”, finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2022, som frigives

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7600, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Nykredit Erhverv beder Aabenraa Kommune om at vedstå garantier og betaling af ydelsesstøtte på de lån, der er tilknyttet den tidligere selvejende institution Klinkbjerg, Søndergade og Nybro.

   

  Den selvejende institution har nedlagt sig selv og er fusioneret med boligorganisationen BoligSyd. Det formelle i forhold til fusionen er på plads via godkendelse af:

   

  • Aabenraa Kommune (Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021)
  • Boligsyd, den øverste myndighed, Repræsentantskabet
  • Den selvejende institutions bestyrelse
  • Landsbyggefonden, via vurdering af driftsøkonomien

   

  I forbindelse med fusionen skal der ske gældsovertagelse af de indestående lån i ejendommene.

   

  Vedståelse af garantier og betaling af ydelsesstøtte er derfor en teknisk formalitet, hvor Aabenraa Kommune opretholder sine forpligtigelser i forhold til de oprindelige lån, der er knyttet til den selvejende institution Klinkbjerg, Søndergade og Nybro.

   

  De oprindelige lån og faktiske garantier for lånene er

   

  -         Oprindeligt lån 3.48 mio. kr. – Garanti pr. 31. december 2021 udgør 0,431 mio. kr.

  -         Oprindeligt lån 9.06 mio. kr. – Garanti pr. 31. december 2021 udgør 1.48 mio. kr.

  -         Oprindeligt lån 1.52. mio. kr. – Garanti pr. 31. december 2021 udgør 0,778 mio. kr.

   

  Udbetaling Danmark har meddelt, at de vedstår statsgarantier på uændrede vilkår under forudsætning af, at Aabenraa Kommune vedstår regarantierne.

   

  Ydelsesstøtte er en betaling der er knyttet til lån optaget som indekslån. I 2021 betalte Aabenraa Kommune i alt 0,052 mio. kr. i ydelsesstøtte for lån knyttet til den almene boligsektor.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune opretholder sine forpligtigelser i forhold til de oprindelige lån, der er knyttet til den selvejende institution Klinkbjerg, Søndergade og Nybro, ved vedståelse af eksisterende garantier og betaling af ydelsesstøtte.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan, der skal sikre den fremtidige drikkevandsforsyning og vand til andre formål til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune. I denne sag fremlægges den endelige plan til godkendelse efter offentlig høring. Planen er vedlagt som bilag.

   

  Planen er udarbejdet som digital plan og vil efter vedtagelsen kunne tilgås direkte via kommunens hjemmeside. I udarbejdelsesperioden kan følgende link anvendes: https://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13#/

  bruger: Ekstern

  kode: Aabenraa

   

  Planen skal understøtte Aabenraa Kommunes vision for drikkevand, der lyder:

  At sikre, at borgere og erhvervsliv nu og i fremtiden kan få en sikker og bæredygtig forsyning med rent drikkevand samt andet vand af tilfredsstillende kvalitet til en rimelig pris fra kompetente og ansvarlige decentrale forsyninger.

   

  Vandforsyningsplanen er udarbejdet i løbet af 2020/2021 i samarbejde med kommunens almene vandværker, som både samlet og enkeltvis har bidraget til planen. I planen sætter Aabenraa Kommune fokus på fire områder:

   

  • Forsyningsstruktur og forsyningssikkerhed
  • Drikkevandskvalitet
  • Vandressourcen
  • Samarbejde om vandforsyning

   

  Til hvert af de fire fokusområder er der tilknyttet en række målsætninger, som skal realiseres af henholdsvis vandværker, kommune og borgere inden for planperioden. For hver målsætning er der udarbejdet et antal retningslinjer, som er grundlag for Aabenraa Kommunes sagsbehandling. For hvert vandværk er der udarbejdet en handleplan for aktiviteter, som skal gennemføres i planperioden. Eksempler på aktiviteter er:

   

  • Etablering af ringforbindelser
  • Overvågning af miljøfremmede stoffer i råvandet fra boringer
  • Frekvensregulering på indvindingspumper
  • Etablering af beskyttelseszoner
  • Behov for ansøgning om forøget indvinding af grundvand, hvis den nuværende indvindingsmængde ikke er tilstrækkelig.

   

  De udfordringer og løsninger, som planen omhandler, har perspektiv på 20-30 år.

   

  Planen erstatter den tidligere vandforsyningsplan ”Aabenraa Kommune vandforsyningsplan 2010-2018”.

   

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. december 2021, at forslag til vandforsyningsplan blev sendt i høring i 8 uger.

   

  Der er modtaget høringssvar fra Arwos, Sønderborg Kommune, det fælles Vandråd for Aabenraa Kommunes vandværker samt interne høringssvar fra Aabenraa Kommunes forvaltning. Udover redaktionelle ændringer har høringssvarene handlet om vandmålere, brandhaner, registrering af vandforbrug samt en opmærksomhed på fremtidige vandkrævende virksomhedstyper, som eksempelvis nye energianlæg.

  Resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

   

  Der foreslås to indholdsmæssige justeringer:

   

  • Brandhaner: Kommunen kan ikke efterkomme vandrådets ønske om forpligtende nedlæggelse af overflødige brandhaner, da der endnu ikke er afsat den fulde økonomi hertil. I planen indarbejdes derfor en målsætning om nedlæggelse, forudsat finansiering.
  • Vand til nye virksomheds- og energityper: Forvaltningen foreslår, at emnet på grund af den nuværende store interesse nævnes i planen.

   

  Screeningsafgørelsen (SMV) efter Miljøvurderingslovens regler er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 25. marts 2022 med en klagefrist på 4 uger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Vandforsyningsplan 2022-2034 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9265, Sagsinitialer: DSE

  Sagsfremstilling

  Det er blevet pålagt gasdistributionsselskabet Evida, jf. Gasforsyningsloven §10, at etablere en ny Ø200 distributionsledning mellem biogasværk ved Kværs i Sønderborg Kommune til nyetableret kompressorstation ved Hokkerup i Aabenraa Kommune (bilag 1 viser kort).

   

  Formålet med etableringen er at gøre naturgasnettet bedre egnet til at kunne håndtere de øgede mængder gas, som kommer fra de forskellige biogasanlæg. Disse leverer ikke kontinuert, og derfor er der behov for at kunne transportere gassen væk fra de lokale net. Med etableringen af yderligere biogasanlæg forventes dette behov i fremtiden at være endnu større.

   

  Der har været dialog med alle ejere af de i alt 19 berørte ejendomme, og ledningsforløbet er kontinuerligt blevet tilrettet efter lodsejernes ønsker. I forhold til lodsejerne i Aabenraa Kommune har alle indgået frivillig aftale om nedlægning af gasledningen. Dog er det blandt lodsejerne en forudsætning for aftalen, at erstatningen kan gives på ekspropriationslignende vilkår, således at erstatningen kan udbetales skattefrit.

   

  Evida har derfor brug for, at Aabenraa Kommune tager stilling til, om man vil medvirke til at realisere projektet ved ekspropriation efter varmeforsyningslovens regler.

   

  Byrådet kan jf. Gasforsyningsloven § 55 stk. 4 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som den kommende gasledning mellem Kværs og Hokkerup, kan ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Forvaltningen vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien med videre, og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningslovens formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Det bemærkes, at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres, før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Evida afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der udtrykkes ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på sit møde den 22. december 2021 endelige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I forbindelse med planlægningen er der for hvert vandværk foretaget en gennemgang og vurdering af beskyttelsesbehovet for vandværkets boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er de områder, som ligger nærmest den enkelte indvindingsboring, og som derfor kræver en særlig beskyttelse for at undgå forurening af drikkevandet med pesticider.

   

  Alle kommuner er forpligtede til inden udgangen af 2022 at gennemgå BNBO på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål og i samarbejde med vandværkerne gennemføre indsatser til at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet; herunder forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ophør af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

  Er det ikke muligt at opnå frivillige aftaler, kan kommunen udstede påbud og pålægge lodsejer rådighedsindskrænkninger på arealet mod erstatning efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a afhængigt af forudsætningerne. Påbudsvilje indebærer, at der kan udstedes påbud med rådighedsindskrænkninger på ekspropriationslignende vilkår, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Når der er udtrykt påbudsvilje, er erstatninger, som udbetales i forbindelse med de frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO, skattefri.

   

  I henhold til indsatsplanerne skal 19 af Aabenraa Kommunes 38 vandværker forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne i de pågældende BNBO.

  For 13 af vandværkerne er der i indsatsplanerne udtrykt vilje til udstedelse af påbud, såfremt en frivillig aftale ikke opnås. Ved en fejl er der ikke udtrykt påbudsvilje for de resterende 6 vandværker.

  Alle BNBO, hvor der er behov for at indgå aftaler om ophør af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, fremgår af bilag. Det samlede areal, som der på nuværende vidensgrundlag skal indgås aftaler for, er på ca. 30 ha.

   

  Via KL er forvaltningen blevet opmærksom på, at det er vigtigt med en eksplicit beslutning om påbuds- og ekspropriationsvilje for alle BNBO.

   

  Det skal bemærkes, at det, af hensyn til markernes arrondering, kan være nødvendigt at udvide arealet indeholdt i en frivillig aftale eller et påbud til et større areal end det udpegede BNBO. Påbuds- og ekspropriationsviljen omfatter derfor også disse arealer.

   

  Det bemærkes endvidere, at Miljøstyrelsen beregner og udpeger BNBO, og at det endnu ikke er alle vandforsyningsboringer, der har fået beregnet BNBO. Ligeledes skal BNBO genberegnes for nogle boringer, da vandindvindingen er ændret siden beregningerne er foretaget. Der arbejdes videre med de nuværende udpegede BNBO, men ved væsentlige ændringer og nye BNBO tilpasses indsatsen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Erstatninger for rådighedsindskrænkninger afholdes af vandværkerne via vandtaksterne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der udtrykkes påbuds- og ekspropriationsviljen for de 19 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), jævnfør bilag, hvor der er behov for at indgå aftaler om ophør af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

   

  I februar 2021 udførte Teknologisk Institut fornyede luftmålinger af indeklimaet, herunder test for temperatur, CO2-niveau samt kemiske stoffer i luften. Det blev konkluderet, at der ikke kunne findes kemiske stoffer i luften, men at der burde foretages en undersøgelse af konstruktionerne i de rum, hvor der blev oplevet gener, da den observerede lugt og de oplevede gener kunne skyldes skjult skimmelsvamp.

   

  Teknologisk Institut foretog i juli 2021 fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del af skolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydlige bygning. Med baggrund i undersøgelsen godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet på Fjordskolen, som fortsat følges.

   

  Byggeteknisk rapport

  Som led i handleplanen har den eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune. Rapporten er vedlagt, og henvisningerne til bygningsnumre m.v. nedenfor fremgår heraf.

   

  Den byggetekniske rapport konkluderer, at indeklimaet på Fjordskolen påvirkes negativt af en række forhold:

  • Opfugtede gulve og vægge med skimmelvækst i parterreetagen i bygning 4 og enkelte områder i bygning 3
  • Opfugtede overflader med skimmelvækst i kældre og teknisk isolering med skimmelvækst
  • Opfugtede bygningsdele med skimmelvækst i tagkonstruktioner

   

  Der kan ikke gives et entydigt svar på påvirkninger af indeklimaet fra disse forhold, men det skønnes, at påvirkningerne i bygning 4, bygning 3 (lokalt) er de mest direkte, og derfor med fordel kan håndteres først. Påvirkninger fra kælderområder og tagkonstruktioner skønnes at være mere diffuse og desuden afhængige af vind- og trykforhold.

   

  Udbedringsforslag

  Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to faser.

   

  Fase 1

  • Indvendige arbejder på gulve, vægge og inddækning af betonsøjler
  • Rengøring af kælder, udskiftning af isolering og etablering af ventilation
  • Etablering af ventilation i depotrum
  • Rensning af eksisterende ventilationskanaler

   

  Disse arbejder kan iværksættes relativt hurtigt, kan forventes at have markant betydning i forhold til at forbedre indeklimaet og kan realiseres inden for ca. 6-8 måneder fra igangsætning. Forventet pris 5,5 mio. kr.

   

  Fase 2

  Sideløbende med realisering af fase 1 bør der planlægges en mere omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit. Tage på bygning 4 og 5 (Afdeling A) bør prioriteres højest, herefter bygning 1/3.2 (mellembygning og administration) og bygning 13 (fritidshjem), og dernæst de øvrige bygninger. Etapeopdeling bør naturligvis tilpasses skolens drift, så arbejderne forstyrrer mindst muligt. Fase 2 kan realiseres samlet inden for ca. 16-20 måneder fra igangsætning. Forventet pris 45,5 mio. kr.

   

  Kommunale Ejendomme har haft rapporten til gennemsyn og har ikke bemærkninger til de anbefalinger, som COWI opstiller. Kommunale Ejendomme har en bekymring i forhold til, om tidsperspektiverne, som rapporten oplyser, for realisering i tilstrækkelig grad tager hensyn til Fjordskolens behov som specialskole med elever med særlige behov.

   

  I forhold til de sundhedsmæssige aspekter vurderer Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik ikke, at der er ændringer i forhold til, at skolen kan anvendes som hidtil indtil renovering igangsættes. Hvis der er enkeltpersoner på skolen, som i forvejen er særligt følsomme over for skimmelsvampe, kan man eventuelt flytte disse enkeltpersoner til andre lokaler midlertidigt, indtil skolen er renoveret.

   

  Ifølge rapporten vil udbedringerne i fase 1 give den mest direkte forbedring af indeklimaet på skolen og foreslås derfor iværksat hurtigst muligt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomisk tidsplan jf. Kommunale Ejendomme:

  År

   

  Mio. kr.

  2022

  Fase 1

  5,5

   

  Fase 2, projektering

  1,5

  2023

  Fase 2

  22,0

  2024

  Fase 2

  22,0

  I alt

   

  51,0

   

  Rapportens forudsætninger for prisberegning er baseret på indeksering fra 3. kvartal 2021. Indeksreguleringen inden for byggeri er markant opadgående, primært på grund af høj efterspørgsel men også højere risikotillæg som følge af internationale begivenheder. På grund af ovenstående og som følge af prisreguleringsmekanismerne i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, AB18, er det vanskeligt for nuværende med sikkerhed at vurdere den byggeøkonomiske udvikling for en byggeperiode over flere år. Forventningen er dog, at stigningen vil ses i de kommende kvartalers opgørelse. Jf. Danmarks Statistik er Byggeomkostningsindekset steget med 1,6 procent alene i 4. kvartal 2021. I 2021 er procenten steget med 5,9 procent i forhold til 2020.

   

  Genhusning

  Fase 1:

  Renovering af parterre afdeling A kan gennemføres i to etaper, hvor der skal genhuses tre klasser af gangen. Det vurderes, at hver etape vil vare ca. tre måneder. Det betyder samlet genhusning af tre klasser i seks måneder, hvilket forventes at kunne ske i Grænsehallerne.
  Den forventede pris er ca. 40.000 kr. pr. måned i alt 0,240 mio. kr. for seks måneder.

  Fase 1: 0,240 mio. kr.

   

  Fase 2:

  Det er i rapporten forudsat, at arbejderne tilpasses skolens drift mest muligt, men det vurderes, at der vil være behov for genhusning i ca. 20 måneder. Udgiften hertil forventes ifølge Kommunale Ejendomme at være:

   

  • Leje af Grænsehallerne vil med de priser, de sidst blev lejet til være 40.000 kr./måned for 3 lokaler, altså i alt 800.000 kr. i alt
  • 6 klasselokaler (75 m2/stk. brutto) i pavilloner vil i 20 måneder kunne lejes for 6x20x75x150kr= 1.350.000 kr.
  • Opstilling og afhentning 300.000 kr. i alt
  • Tilslutninger forsyning estimeret 100.000 kr.
  • Fraflytning reparationer 100.000 kr.
  • Forbrug i lejeperioden 50.000 kr.

  Fase 2: 2,700 mio. kr.

   

  I alt fase 1+2 ca. 2,940 mio. kr.

   

  Der er i vedligeholdelsesplanerne for Fjordskolens bygninger reserveret 2 mio. kr. i 2023 og 2024 til vedligeholdelse af tagflader og facader under forudsætning af de nuværende konstruktionsforhold.

   

  Undersøgelserne ved Teknologisk institut og COWI er finansieret af Pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse.

   

  Finansiering 2022:

  1.000 kr.

  2022

  Fase 1

  5.500

  Genhusning Fase 1

  240

  Fase 2, projektering

  1.500

  I alt 2022

  7.240

   

  Finansiering i 2022 foreslås finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget.

   

  Finansiering i 2023-2024 medtages ved budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

  Der er ikke afsat midler til at udarbejde eventuelle alternative løsninger til renoveringsprogrammet jf. fase 2.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 7,240 mio. kr. finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget som frigives, og

  at finansiering af renoveringsprojektet i 2023-2024 medtages i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  1.at – Anbefalet godkendt, med bemærkning om, at genhusning i Fase 1, undersøges nærmere med anbefalinger fra Fjordskolen, PPR og evt. eksterne rådgivere,

  2. at – anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt, idet 9 stemte for og 1 stemte imod (D). D stemte imod med begrundelsen:
  Nye Borgerlige ønsker ikke at fortsætte brug af skattekroner på at renovere fejltagelsen, Fjordskolen. Byrådet må samles om at finde en holdbar løsning med en placering tæt på Aabenraa/Rødekro. Det kan være i eksisterende bygninger eller nybyggeri. Finansieringen kan evt. være udskydelse af pumpestation, hjælpemiddelhuset etc.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10075, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af pavillon samt opførelse af tilbygning til Klippigården.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021–2025 under Børne- og Uddannelsesudvalget til projektet afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

   

  Klippigården har en pavillon, der står til nedrivning. Pavillonen blev midlertidig opsat for at løse et pladsproblem i Klippigården tilbage i 1994. Den midlertidige pavillon har således stået der i mere end 28 år.

   

  Som erstatning for de mistede m2 skal der opføres en tilbygning, som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes ikke yderligere udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af institutionen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til nedrivning af pavillon samt opførelse af tilbygning til Klippigården, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023, og

  at det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for hjemmehjælp i 2022.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  I den forelagte kvalitetsstandard er der foretaget redaktionelle ændringer. Endvidere er muligheden for, at den kommunale leverandør kan sælge tilkøbsydelse taget ud, da dette var en midlertidig mulighed under frikommuneforsøg.

   

  I forslaget til kvalitetsstandard er fastholdt muligheden for at tilbyde oprydningsopgaver og hovedrengøring efter en individuel vurdering, men der er sket en præcisering.

   

  Der er tilføjet mulighed for at visitere til aflastende hjemmehjælp i de hjem, hvor husstanden påtager sig en større pleje eller omsorgsopgave. Dette gøres i praksis i dag. Det vurderes, at kunne løses inden for nuværende budget til rengøring.

   

  Afsnittet om erstatninger er omskrevet, da den tidligere formulering forpligtede kommunen ud over lovkravet. Det er nu tilpasset, så erstatninger kan ske ud fra erstatningsansvarsloven.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Det godkendte budget 2022 til § 83 hjemmehjælp udgør 145,338 mio. kr. Heraf udgjorde andelen af private leverandører januar 2022 21,3%. I 2021 udgjorde de private leverandørers andel gennemsnitligt 21%.

   

  Pr. 1. januar 2022 er der i kommunen 1.960 borgere, der modtager hjemmehjælp. Hertil bemærkes, at der pr. 1. januar 2021 var 1.866 borgere, der modtog hjemmehjælp. Der henvises i øvrigt til bilag.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Det er ligeledes ændret, at borgeren ikke længere er forpligtet til at købe 4 portioner mad pr. uge, men der kan købes 1 portion, da det er Mad & Måltiders vurdering, at det kan gøres for samme pris, idet borgeren betaler pr. levering.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  I de forelagte kvalitetsstandarder er der fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende teknologiske løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

   

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud uden for kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Der ses dog en tendens til, at borgere overgår fra vedligeholdende træning til tilbud på daghjem.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og inden for den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave.

   

  Seniorrådets kommentarer til forslag til kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse er ikke indarbejdet i kvalitetsstandarden. Det er forvaltningens opfattelse, at der i punkt 6 er redegjort for, at genoptræning leveret som skærmbesøg kun sker, hvis det er muligt, hvis borgeren kan håndtere metoden og ser en mening i det.

   

  Seniorrådets forslag om, at behandlingstiden for en ansøgning om vedligeholdende træning nedsættes fra de anførte 6 uger til max. 4 uger, er ikke indarbejdet i forslag til revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Det godkendte budget 2022 til visiteret træning udgør 17,701 mio. fordelt med 12,928 mio. kr. til genoptræning efter Sundhedslovens § 140, 1,543 mio. kr. til genoptræning efter Servicelovens § 86, stk. 1 og 3,230 mio. kr. til genoptræning efter Servicelovens § 86, stk. 2.

   

  Der forventes 217 forløb til genoptræning og 370 forløb til vedligeholdende træning.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6703, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes indkøb af en patientforsikring for Aabenraa Kommune.

   

  Baggrunden er en konkret erstatningssag i Sundhedsplejen og et øget fokus på kommunernes ansvar for løsning af komplekse sundhedsopgaver med fare for, at borgeren bliver fejlbehandlet og dermed er berettiget til erstatning.

   

  Der har i de forløbne år været et mindre antal erstatningssager, hvoraf 1 sag har ført til erstatning på 2,2 mio. kr.

   

  Erstatningssagerne har været inden for tandpleje, sygepleje og sundhedspleje.

   

  Loven om Patienterstatning blev pr. 1. juli 2018 ændret, hvilket har medført, at plejehjem og botilbud fremadrettet er omfattet af de samme regler om patienterstatning, som tidligere har været gældende for hospitaler og lignende. Patienterstatningen omfatter nu skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælper giver. Patienterstatningen omfatter behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, tandpleje, botilbud og sociale institutioner. En medhjælp kan f.eks. være en social- og sundhedshjælper eller en socialpædagog, der handler på vegne af en social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller læge.

   

  Team Forsikring har indhentet et tilbud fra Gjensidige Forsikring, der gerne vil tegne patientansvar for Aabenraa Kommune. Gjensidige Forsikring er den eneste udbyder af patientforsikring.

   

  Når en sag oprettes i Patienterstatningen bliver kommunen opkrævet en udgift på 16.000 kr. pr. sag. Denne udgift er hidtil betalt af det ansvarlige driftsområde i kommunen. Gjensidige Forsikring oplyser, at forsikringsselskabet er noteret som part i Patienterstatningens system på de kommuner, der har tegnet forsikringen hos dem, hvorfor de også modtager opkrævningen af bidraget.

   

  Det betyder, at hvis kommunen tegner en patientforsikring hos Gjensidige Forsikring, er ovennævnte udgifter inkluderet i den årlige præmieudgift. Bidraget udgør kr. 16.000 pr. sag, der indberettes til Patienterstatning, uanset om de får medhold eller ej.

   

  Kommunen har et samarbejde med private aktører om levering af sundhedsydelser. I den forbindelse oplyser Gjensidige Forsikring, at skader, der påføres patienter ved undersøgelse og behandling i forbindelse med sundhedsydelser på et privat plejehjem / i privat hjemmepleje, vil være omfattet af en patientforsikring tegnet af kommunen, forudsat det private plejehjem / hjemmepleje har fuld driftsoverenskomst med kommunen. Dette følger af følger af Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til Gjensidige Forsikring vil udgøre ca. 3 kr. pr. indbygger i kommunen (ca. 59.000), hvilket svarer til en årlig præmieudgift på ca. 0,177 mio. kr. Der er ingen selvrisiko på dækningen.

   

  Udgiften foreslås finansieret via ”Patientsikkerhedsordningen” under politikområdet Sundhed. Der er afsat et beløb på 0,122 mio. kr. årligt. De resterende 0,055 mio. kr. foreslås finansieret af det ydelsesbaserede budget under politikområdet Visitation og Understøttelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tegnes en Patientforsikring for Aabenraa Kommune ved Gjensidige Forsikring, og

  at der årligt budgetomplaceres 0,055 mio. kr. fra politikområdet Visitation og Understøttelse til politikområdet Sundhed.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5215, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8767, Sagsinitialer: SBN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.