Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. maj 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Thomas Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2022

  -         Evaluering af dialogmøde med HMU

  -         Orientering om status på motorvejsbro

  -         Arrangement 18. Juni ved Brundlund Slot

   

   

  Afbud: Thomas Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Økonomiudvalget om at sende udkast til Aabenraa Kommunes nye ejerstrategi for Aabenraa Havn til bemærkninger i havnens bestyrelse (bilag).

   

  Aabenraa Havn har med overtagelsen af arealerne på Ensted Havn blandt andet fået helt nye muligheder for at tiltrække og skabe nye grønne arbejdspladser inden for blandt andet recycling og produktion af grønne energier. Investor-interesserne er store og en stor del af arealet er allerede udlejet eller reserveret til store projekter, som bringer Aabenraa op i den øverste liga i den grønne omstilling. I den forbindelse er det realistisk at forvente en fordobling af havnens omsætning over de næste 5-10 år.

   

  Parallelt hermed muliggør Aabenraa kommunens aftale med havnen fra april 2021 om løbende overtagelse af havnens arealer nord for Kilen samtidig en realisering af kommunes mangeårige ambitioner om byudvikling på arealerne. Her er det et meget stort potentiale for øget bosætning i Aabenraa Kommune skabt af ambitiøs byudvikling med 600 nye boliger midt i Aabenraa, herunder med mulighed for boligtyper, som ikke udbydes i dag i tilstrækkeligt omfang.

   

  Endelig understøtter denne kommende udvikling af et helt nyt og attraktivt byområde, tæt på vand, skov og bymidte, kommunens bæredygtigheds- og bosætningsstrategier og indgår desuden i en samlet sikring af værdier på havneområdet og i dele af midtbyen mod skader som følge af fremtidens forhøjede vandstande fra Fjorden og fra baglandet.

   

  I et tæt og balanceret samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn vil man kunne sikre, at potentialerne for både havnens udvikling og forøget bosætning i Aabenraa Kommunen kan realiseres fuldt ud til fælles bedste.

   

  Samlet set nødvendiggør Aabenraa Havns overtagelse af arealerne på Ensted og kommunens køb af arealerne nord for Kilen derfor justeringer i den gældende ejerstrategi for havnen, som Byrådet godkendte i 2019.

   

  Økonomiudvalget godkendte på den baggrund den 8. februar 2022 en proces for udarbejdelse af ny ejerstrategi for Aabenraa Havn med henblik på vedtagelse i Byrådet den 31. august 2022. Det er kommunens ambition af varetage ejerskabet i et positivt samspil med havnens ledelse. Udkast til ny ejerstrategi udarbejdes således, jf. godkendte proces, med inddragelse af havnen via indledende teknikermøder, dialogmøde mellem havnebestyrelse og Økonomiudvalg samt høringer af 2 omgange i havnebestyrelsen. Den nye ejerstrategi udarbejdes desuden i sammenhæng med kommunens nye planstrategi, der ligeledes ventes vedtaget af Byrådet den 31. august 2022.

   

  Aabenraa Kommune slår med den nye ejerstrategi fast, at Aabenraa fortsat skal have en attraktiv erhvervshavn. Det forventes, at havnen fremtidssikres som en moderne og konkurrencedygtig erhvervshavn, der bidrager til grøn omstilling, grøn jobskabelse og fortsat vækst og udvikling af erhvervslivet i Aabenraa Kommune og i de omkringliggende regioner, herunder Nordtyskland. Det er kommunens ambition, at omsætningen på Havnen vokser meget markant over de kommende 5 år.

   

  Det er ambitionen, at der alene på Ensted skabes mindst 300 grønne arbejdspladser over de næste 5-10 år – bl.a. muliggjort af gunstig lokalplan for området. Den øvrige del af havnen ønskes videreudviklet til en attraktiv havn for aktiviteter inden for især stykgods og projektlaster, som samtidig er forenelige med byens udvikling generelt, og specifikt med den kommende byomdannelse og sikring mod oversvømmelser ved den nordlige del af byhavnen. Kommunen forventer, at havnen medvirker positivt til, at kommunen kan gennemføre den kommende byomdannelse nord for Kilen med senere inddragelse af perspektivområdet øst for Nyhavn.

   

   

  Som et udgangspunkt for dialog ønskes havnebestyrelsens kommentarer til en ambition om at fordoble omsætningen især inden for grønne industrier. Ejerstrategien skal give retning og rammer for havnebestyrelsen. Disse rammer skal afspejle balancen mellem byudvikling og havneudvikling.

   

  Aabenraa har i denne sammenhæng en unik mulighed, da der ikke er tale om nulsumsspil fordi der med havnens overtagelse af Ensted havn er åbnet op for nye muligheder. Det vil være forventeligt, at havnen ønsker en lang overgangsperiode og klare udmeldinger om tidshorisont. Over for dette står ønsket om at give potentielle investorer i byudvikling en tidshorisont, som de er interesserede i. Det er denne balance, som udkastet forsøger at adressere.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkastet sendes i høring i Aabenraa Havns bestyrelse

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2022

  Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at afvente rapport fra COWI.

   

   

  Afbud: Thomas Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2022

  Protokollen er godkendt.

   

   

  Afbud: Thomas Andresen.