Beslutningsprotokol

tirsdag den 21. juni 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • HR-regnskabet 2021 – opdateret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  • HR regnskab opdateret
  • ASO arrangement i relation til TDF
  • Opbakning til at tilkendegive interesse for at blive frisat på beskæftigelsesområdet
  • Møde med potential investor

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 23 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2021.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionsberetningen indeholder de lovpligtige redegørelser om udført revision til følgende ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Social- og Ældreministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

   

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. I revisionen er der ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2021.

   

  I revisionen af de sociale udgifter i 2020 har revisionen givet en bemærkning om revisorerklæringen for KSD.

  Som opfølgning herpå anfører revisionen,  

   

  ” I 2020 afgav vi følgende revisionsbemærkning vedrørende KSD som følge af forbehold i IT-revisorerklæring.

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

  Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

  I 2021 er der følgende forbehold i IT -revisorerklæringen for KSD.

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden”.

   

  Konklusion:

  På baggrund af ovenstående konkluderes det, at kontrolaktiviteterne er effektive fra april 2021 – december2021, hvorfor vi anser revisionsbemærkningen for afsluttet.”

   

  KSD er et fælleskommunalt system, der driftes via aftaler med KOMBIT og deres systemleverandør. Der er således tale om et forhold, som Aabenraa Kommune ikke selv har haft indflydelse på.

  Høring/udtalelse

  Revisionsberetningen er fremsendt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på deres førstkommende møder. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler beretningen godkendt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 23 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles revisionsberetning nr. 24 om revision af årsregnskabet 2021 samt den endelig godkendelse af regnskabet for 2021.

   

  Årsberetningen for 2021 blev foreløbigt godkendt og oversendt til kommunens eksterne revision Ernst & Young på byrådsmødet den 30. marts 2022.

   

  Revisionsberetning nr. 24 om revision af årsregnskabet 2021:

   

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold. Denne er vedlagt sagen som bilag.

   

  Revisionen har gennemført forvaltningsrevision på budgetstyring af flerårige investeringsprojekter, der ikke har givet anledning til bemærkninger, men en række anbefalinger:

  • At der som planlagt sker en standardisering af opfølgningen på anlægsøkonomien, og at dette eksempelvis understøttes af fælles værktøjer/skabeloner.
  • At der foretages en vurdering af, hvorvidt de administrationsvederlag (procentsatser), der anvendes til fordeling af intern/administrativ tid stadig er retvisende, eller om der skal ske en revurdering i forhold til grundlaget fra før 2014.

   

  I forhold til den første anbefaling anvendes fremadrettet standardiserede skabeloner til opfølgning af anlægsøkonomi ved bevillingskontroller og regnskabsaflæggelse.

  I forhold til den anden anbefaling vil der blive foretaget en vurdering af de anvendte procentsatser for administrationsvederlag i forhold til, om de fortsat er dækkende.

   

  Herudover er der gennemført forvaltningsrevision i forhold til løn- og ansættelsesmæssige dispositioner samt juridisk-kritisk revision i forhold til gennemførelse af salg med fokus på salg af ejendomme/grunde. Disse revisioner har ikke givet anledning til bemærkninger.,

   

  Endvidere gør revisionen i afsnit 8.1 om interne kontroller opmærksom på, at der er en risiko, når det alene er en medarbejder, som kan godkende elektroniske fakturaer til betaling. Dette forhold har Økonomiudvalget senest forholdt sig til i mødet 8. december 2020, hvor det hidtil anvendte kontrolniveau godkendes opretholdt.

   

   

  Regnskabet for 2021:

  Det endelige regnskab for 2021 svarer til det regnskab, som er forelagt Byrådet i mødet i marts 2022 og nu med revisionserklæring indsat.

  Med baggrund i de foreliggende revisionsberetninger vedr. regnskabet for 2021 skal Byrådet foretage endelig godkendelse af regnskabet for 2021.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 24 om regnskabet for 2021 godkendes, og

  at regnskabet for 2021 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12269, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Kontrolgruppen er organisatorisk placeret ved Jobcenter og Borgerservice og er forankret i JB-Sekretariatet. Gruppen bestod i 2021 af 2 medarbejdere.

   

  Rapporten omfatter en beskrivelse af aktiviteter og resultater ved Aabenraa Kommunes kontrolgruppe i perioden 1.1.2021–31.12.2021. Gennem en helhedsorienteret sagsbehandling afslører og forebygger Kontrolgruppen, at der sker uretmæssige udbetalinger af forskellige sociale ydelser.

   

  Kontrolgruppen har i 2021 haft fokus på at mindske socialt bedrageri på følgende fem indsatsområder: 1) økonomisk friplads, 2) sygedagpenge, 3) kontanthjælp, 4) fleksjob (ny ordning) og 5) adressesager.

   

  Gennemsnitligt arbejder Kontrolgruppen kontinuerligt over året med 150-200 sager. Ved indgangen til 2021 var antallet af sager 266 og ved udgangen af 2021 var antallet af sager 176. I forbindelse med COVID-19 har arbejdsbetingelserne været udfordret, da det har været svært at afholde de fornødne samtaler med borgerne. I en del sager er der ikke opnået noget direkte provenu. Størstedelen af disse sager vedrører adresseforhold, hvor personer ved Kontrolgruppens medvirken er blevet tilmeldt på den adresse, hvor de faktisk opholdt sig. Her kan der dog være tale om, at diverse ydelser er blevet stoppet efterfølgende.

   

  I 2018 blev det på Aabenraa Kommunes hjemmeside muligt at anmelde mistanke om borgere der begår socialt bedrageri. I 2021 var der 43 anmeldelser, til sammenligning var der henholdsvis 65 og 70 anmeldelser i 2020 og 2019. Antallet af anmeldelser skal ses som ca. tal, da enkelte anmeldelser kan være indberettet af mere end én gang. Samtidig har Aabenraa Kommune rent lovgivningsmæssigt pligt til at medvirke ved sager fra Udbetaling Danmark (UDK). Kontrolgruppen arbejder fokuseret på at oplyse de sager og henvendelser der modtages, både anonyme og ikke anonyme, omhandlende snyd med sociale ydelser. En sag oplyses bedst i tæt samarbejde med borgeren ofte i form af et møde, og her er der fokus på, at borgeren forstår hvad en evt. anmeldelse drejer sig om, og hvilke oplysninger kommunen ligger inde med.

   

  Kontrolgruppen arbejder med en række eksterne samarbejdspartnere såsom SKAT, Politi, STAR, SU-styrelsen, UDK m.fl. Samarbejdet sker både i fælles og i egne sager. Årsrapporten påpeger at samarbejdet med disse har været påvirket af COVID-19, da fysiske møder har været erstattet af få digitale møde med mange deltagere, hvilket ikke har givet det samme udbytte.

   

  Nedenfor er angivet en oversigt over de besparelser og tilbagebetalingskrav indsatserne i Kontrolgruppen har medført i 2021. Til sammenligning fremgår tallene for både 2019 og 2020 også i tabellen:

   

  Provenu 2019-2021:

   

  År

  2019

  2020

  2021

  Fremadrettede                        

  besparelser 

   

  3.684.967 kr.

  3.859.039 kr.

  1.423.166 kr.

  Tilbagebetalingskrav                   

  besparelser

   

  239.431 kr.

  114.515 kr.

  720.051 kr.

  I alt

  3.924.398 kr.

  3.973.554 kr.

  2.143.217 kr.

   

  Fremadrettede besparelser udregnes ved at registrere værdien af ydelsestoppet ud fra en fremskrivning af det beløb, som borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder. Dette er en standard udregningsmetode beskrevet af KL.

  Tilbagebetalingskrav besparelser opgøres ved at kommunen registrerer det bagudrettede økonomiske krav, der rejses mod en ydelsesmodtager, som har modtaget en ydelse uden at være berettiget hertil.

   

  Det bemærkes at der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser af provenuet. De fremadrettede besparelser er udgifter som ikke kommer. Tilbagebetalingskrav indgår i driftsudgiften såfremt den reelt tilbagebetales. Alternativt indgår den i regnskabet som et tilgodehavende.

   

  Der er i 2021 afsluttet 137 sager, heraf er de 24 sager blevet oplyst og herefter sendt til UDK, hvor myndighedsansvaret vedr. disse udbetalinger er placeret. I følge opgørelse fra UDK for 2021 har de ultimo behandlet 5 af disse sager med et samlet provenu på 508.914 kr., som ikke er medtaget på ovenstående opgørelse. Tages disse sager med i opgørelsen er den samlede besparelse i 2021 2.652.131 kr.

   

  Som det kan ses i ovenstående tabel, er provenuet blevet mindre end det har været i

  tidligere år, om end der er en stigning i tilbagebetalingskrav besparelserne. Det pointeres i rapporten, at samarbejdet med UDK er blevet mindre, og kommunernes kontrolgrupper er undrende overfor at der slet ikke kommer sager, eller mistanke om sager fra UDK, hvor de har brug for kommunernes hjælp. De sager som UDK har oplyst og haft afgørelser på, er kun de sager som kontrolgruppen videresender i henhold til den aftale der ligger.

   

  Kontrolgruppen har ikke deltaget i aktioner sammen med SKAT eller andre eksterne myndigheder de seneste tre år. Bl.a. på grund af nedprioritering af dette samarbejde fra SKATs side i forbindelse med omlægning af deres kontrolarbejde.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   at Aabenraa Kommunes Årsrapport 2021 fra Kommunens Kontrolgruppe tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/17759, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I takt med at COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, og med tilsvarende ophør af restriktioner, har Direktionen ultimo april måned orienteret institutioner og forvaltninger om, at den hidtidige ordning med udmøntning af kompensation af nettomerudgifter i relation til COVID-19 ophører med virkning fra 1. maj 2022.

   

  Der er på denne baggrund udarbejdet en opgørelse af nettomerudgifterne i perioden 1. januar til 30. april 2022, herunder udgifter på de aftalestyrede områder, udgifter private tilbud og selvejende institutioner med egen regnskabsføring, samt udgifter til bl.a. kommunens centrale testorganisation og smitteopsporing.

   

  Aabenraa Kommune har som følge af ordningen med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden oppebåret ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er dokumenteret smittet med COVID-19. Ordningen har været gældende fra ultimo november 2021 og frem til udgangen af februar måned 2022. Refusionsindtægterne fra ordningen er opgjort til ca. 6 mio. kr.

   

  Ud fra en konservativ vurdering, er der på denne baggrund, i den udarbejdede opgørelse af nettomerudgifter forudsat, at der på de aftalestyrede områder udmøntes en kompensation svarende til 50% af de registrerede lønudgifter til vikardækning afledt af COVID-19. Den reelle forskel mellem en gennemsnitsløn og dagpenge niveauet er mindre end 50 %. Øvrige driftsudgifter er kompenseret fuldt ud i opgørelsen.

   

  Der vedlægges i bilag 1 en detaljeret oversigt over nettomerudgifterne i perioden fordelt på udvalg mv.

  Økonomi og afledt drift

  Tabel 1: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. januar – 30. april 2022 inkl. skønnet udgift i resten af 2022 til test, smitteopsporing mv.:

  Beløb i 1.000 kr.

  Netto-merudgifter ultimo april måned

  Skønnet udgift i resten af 2022

  I alt

  netto

  Aftalestyrede områder inkl. selvejende inst. og private tilbud

   

  2.145

   

  -

   

  2.145

  Centrale udgifter til test, smitteopsporing mv.

  1.792

  500

  2.292

  Nettomerudgifter i alt

  3.937

  500

  4.437

  Budgetværn til COVID-19

  -

  -

  -6.064

  Resultat = mindreudgift

  -

  -

  -1.627

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Som nævnt ovenfor er der på de aftalestyrede områder inkl. selvejende institutioner og private tilbud medtaget nettomerudgifter svarende til 50% af de registrerede lønudgifter til vikardækning afledt af COVID-19. Nettomerudgifterne i perioden 1. januar til 30. april 2022 kan på denne baggrund kan opgøres til 3,937 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf vedrører 1,792 mio. kr. centralt afholdte udgifter til især test og smitteopsporing. Opgørelsen indeholder også beregnede nettomerudgifter til selvejende institutioner med egen regnskabsføring og private dagtilbud og pasningsordninger. Det foreslås samtidig, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til dækning af eventuelle centrale merudgifter til test, smittopsporing mv. i resten af 2022. Den samlede udgift udgør herefter 4,437 mio. kr.

   

  Eventuelle afvigelser i forhold til det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til dækning af centrale udgifter resten af året foreslås håndteret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

   

  Der er i det korrigerede budget for 2022 afsat et budgetværn på 6,064 mio. kr. til finansiering af COVID-19 relaterede nettomerudgifter i 2022. Budgetværnet udgør efter finansiering af udgifterne i alt 1,627 mio. kr., jf. tabel 1.

   

  Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2023, at kommunerne i 2022 kompenseres med 0,6 mia. kr. for nettomerudgifter afledt af COVID-19 til bl.a. rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter mm. Aabenraa Kommunes andel heraf udgør ca. 6,0 mio. kr.

   

  Det anbefales, at det resterende budgetværn indtil videre opretholdes og sammen med kompensationen fra økonomiaftalen indgår i de eventuelle reguleringer, der skal foretages i forbindelse med den kommende midtvejsregulering af kommunens økonomi.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de aftalestyrede områder inkl. selvejende institutioner med egen regnskabsføring og private tilbud kompenseres for nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. januar til 30. april 2022 på i alt 2,145 mio. kr., som vist i bilag 1,

  at de samlede nettomerudgifter på i alt 4,437 mio. kr. i 2022, inkl. udgifter til centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv., finansieres af det afsatte budgetværn under Økonomiudvalget, hvorefter der resterer 1,627 mio. kr. i 2022,

  at der som konsekvens heraf foretages budgetomplaceringer i 2022 i henhold til den udarbejdede opgørelse i bilag 1, og

  at eventuelle afvigelser i forhold til det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter resten af året håndteres i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/942, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 8. marts 2022 udmeldt en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget 2022 overslagsår 2023-2025.

   

  Alle udvalg har i juni måned udarbejdet budgetbidrag i balance vedrørende servicerammen, herunder omprioriteringer inden for udvalg, udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5 % samt udkast til takster for 2023.

   

  I Social og Seniorudvalgets budgetbidrag indgår 3 reduktioner på i alt 5,982 mio. kr. vedr. klippekort i hjemmeplejen for at opnå balance i budgettet til den udmeldte ramme. Disse 3 reduktioner er medtaget som forslag til driftsønsker (tilbagerulning).

   

  I henhold til budgetstrategien udarbejder Arbejdsmarkedsudvalget budgetbidrag 2023-2026 i august, når økonomiaftalens konsekvenser er beregnet.

   

  Derudover har udvalgene udarbejdet forslag til driftsønsker samt forslag til akutanlæg.

   

  Det godkendte budget samt ovenstående indarbejdede ændringer, udvalgenes omprioriteringer samt udmøntning af effektiviseringskravet udgør spillerum 2.

   

   

  Forslag til driftsønsker:

  Udvalgene har udarbejdet forslag til driftsønsker der lyder på i alt 53,364 mio. kr. i 2022.

   

  Udvalg

  2023

  2024

  2025

  2026

  ØU

  5.975

  5.975

  5.975

  5.975

  AU

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  SFU

  3.600

  3.600

  3.600

  3.600

  SSU

  13.648

  13.549

  11.449

  11.449

  BUU

  8.451

  7.251

  3.701

  3.701

  KFU

  6.310

  8.059

  9.059

  9.359

  PTL

  13.900

  13.900

  13.900

  13.900

  UBU

  480

  480

  480

  480

  I alt

  53.364

  53.814

  49.164

  49.464

   

  Puljen til driftsønsker udgør 13,914 mio. kr. Forslagene til driftsønsker vil indgå i prioriteringen i forhandlingsfasen.

  Oversigt og noter til driftsønskerne fremgår af bilag.

   

   

  Forslag til akutanlæg:

  Der er udarbejdet følgende 2 forslag til anlæg, som opfylder kriterierne for akutanlæg:

   

  Projekt

  2023

  2024

  2025

  2026

  Brandsikkerhed i kommunale almennyttige boliger

   

  3.250

   

  2.950

   

   

   

  Levetidsforlængelse svømmehal Arena Aab.

   

  700

   

  700

   

  700

   

  700

   

  Det bemærkes, at der ikke er taget stilling til nyt projekt omkring Arena Aabenraa og derfor bør levetidsforlængelsen som akut anlæg indtil videre alene afsættes i 2023 og 2024.

   

  Projektbeskrivelser fremgår af bilag.

   

  Herudover er der følgende anlæg, der politisk er aftalt skal drøftes i forbindelse med budget 2023-2026, hvor der i den nuværende investeringsoversigt ikke er afsat budget til at gennemføre projekterne:

  • Fjordskolen fase 2

   

   

  Den videre budgetproces:

  Den videre proces for budgetlægningen er følgende:

   

  8. juni

  KL og Regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023

  29. juni

  Byrådet orienteres om økonomiaftalen (overordnet indhold) på temamøde

  16. august

  Minibudgetseminar byrådet

  16. august

  Økonomiudvalget behandler økonomiaftalen (oversat til Aabenraa forhold)

  5. - 6. sept.

  Budgetseminar

  13. september

  Økonomiudvalgets budgetforslag

  21. september

  Første behandling af budgettet

  12. oktober

  Anden behandling af budgettet

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2 udgør følgende:

   

  Spillerum 2B

  2023

  2024

  2025

  2026

  Indtægter

  -4.294.573

  -4.406.451

  -4.518.590

  -4.518.590

  Driftsudg. Incl. renter

  4.159.047

  4.266.915

  4.380.638

  4.376.171

  Resultat ordinær drift

  -135.526

  -139.536

  -137.952

  -142.419

  Anlæg incl. jordforsyning

  94.900

  125.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -40.626

  -13.636

  -17.952

  -22.419

  Netto lån ( låneopt./afdrag)

  40.280

  42.480

  35.407

  35.407

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -364

  28.826

  17.437

  12.970

  Forventet kassebeh. Ult. 2022

  -175.200

   

   

   

  Forventet ultimo kassebeholdning

   

  -175.564

   

  -146.738

   

  -129.301

   

  -116.331

   

  Der gøres opmærksom på, at budgettet er i 2022-prisniveau og vil blive ændret til 2023-prisniveau, når økonomiaftalen er kendt.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på udvalgenes budgetbidrag tages til orientering,

  at forslagene til driftsønsker og akutanlæg indgår til prioritering i forhandlingsfasen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt, idet de to anførte anlægsprojekter indgår som akutanlæg med afsatte beløb i 2023 og 2024.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61799, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  En del af aftalen for budget 2022 har været at finde anvendelse til nye formål af ”Bygning 11”, Skolevænget 33 i Aabenraa. Bygningen skal klargøres til undervisnings-eller campusformål. Ejendommen ligger i et område med campusrelaterede funktioner. Bygningen har været anvendt til undervisningsformål og kan efter klargøring anvendes til lignende formål igen.

   

  Tidligere er der fra ejendommen overdraget to gymnastiksale til Kultur- og Fritidsudvalget, og der er frigivet bevilling til nedrivning og efterfølgende retablering på arealerne.

   

  Forvaltningen forventer ved bevillingskontrollen 30. september 2022 at flytte ejerskabet af bygning 11 til et relevant stående udvalg.

   

  Der kan for tiden være midlertidig brug for kommunens tomgangsbygninger til husning af flygtninge, ligesom der har været interesse for køb af dele af ejendommen Skolevænget 33 med henblik på at kunne opføre ungdomsboliger. Samtidig har Kultur- og Fritidsudvalget gjort sig overvejelser omkring bl.a. bygning 11 til fremtidige musikalske formål mv.

   

  Bygning 11 står lige nu i tomgang, og de planlagte renoveringsarbejder skal beskrives med henblik på udbud. For at sikre, at renoveringen af bygningen kan matche nye funktioner skal der tages stilling til fremtidig ejerskab og funktionalitet.

   

  Bilagt er mulighedsstudie fra Økonomiudvalgssag af 22. marts, som bl.a. indeholder oversigt over bygninger på ejendommen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 og 1 mio. kr. til specialindretning til nyt formål.

  Der er til afledte driftsudgifter af bygning 11 afsat 0,734 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. de efterfølgende år til bygningsdrift og –vedligeholdelse.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16262, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  I forbindelse med DK2020 udarbejdes en Klimahandleplan, som ventes vedtaget i Byrådet og godkendt ved C40 i efteråret 2022. Denne plan skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, kommunen vil igangsætte, med henblik på at sikre, at Aabenraa Kommune som geografisk område bliver klimaneutral og klimarobust senest i 2050. I denne sag skal der tages stilling til kommunens tiltag, som skal bidrage til klimaneutralitet og klimarobusthed. Der orienteres på udvalgsmødet om de forskellige indsatsområder med henblik på godkendelse og implementering i Klimahandleplanens formulering frem mod forhåndsvurderingen ved Concito i perioden fra den 8. juli til den 22. juli 2022.

  Kommunens rolle og beføjelser

  Det er et særligt kendetegn ved projekt DK2020, at kommunerne proaktivt tager ansvar for at håndtere klimaforandringerne på en måde, der rækker ud over kommunens egne beføjelser som organisation.

  Aabenraa Kommune har som organisation en begrænset mulighed for at foretage en direkte reduktion af drivhusgasudledningen, da en stor del af den samlede drivhusgasudledning eksempelvis er forårsaget af borgernes forbrugsmønstre og virksomhedernes adfærd. Men i denne forbindelse er det forventet, at Aabenraa Kommune som organisation agerer facilitator for den grønne omstilling på tværs af relevante sektorer.

   

  I Klimahandleplanen indtager kommunen som organisation derfor en rolle som både ejer, myndighed og facilitator. En del af indholdet i handlekatalogerne henholdsvis for drivhusgasreduktion og klimatilpasning kan derfor blot understøttes af kommunen i en rolle som facilitator, men denne opgave er central for håndteringen af klimaproblematikken.

   

  Handlekatalog for drivhusgasreduktion og klimatilpasning

  Handlekatalogerne i denne sagsfremstilling for henholdsvis drivhusgasreduktion og klimatilpasning skal anses som værende et udfaldsrum af handlemuligheder for kommunen på de to områder. For at opnå den ønskede drivhusgasreduktion og klimasikring er det dog nødvendigt, at kommunen som organisation forholder sig til handlekatalogernes indhold. Handlekatalogerne skal dog ikke nødvendigvis implementeres i deres helhed. I den konkrete udmøntning af Klimahandleplanen vil en række tiltag og indsatser skulle implementeres sideløbende, men formatet for udmøntningen af Klimahandleplanen beror på en kvalificeret vurdering fra kommunens politiske og administrative ledelse.

   

  Handlekataloget for drivhusgasreduktion beskriver en række indsatser fra 2022-2050, der skal sigte mod at reducere drivhusgasudledningen i Aabenraa Kommune med fokus på sektorerne Landbrug, Energi og Transport. Indsatser og tiltag er beskrevet i bilag 1.

   

  Handlekataloget for klimatilpasning beskriver en række indsatser fra 2022-2050, der skal sigte mod at gøre Aabenraa Kommune til en klimarobust kommune, der rettidigt har håndteret klimaforandringernes effekt på geografien i kommunen. Indsatser og tiltag er beskrevet i bilag 2.

   

  Den endelige klimahandleplan i Aabenraa Kommune kommer i format og opsætning til at ligne Klimaplanen fra Vejle, der er vedhæftet som bilag 3 til denne sagsfremstilling (frivillig læsning). Dette bilag giver en forståelse af det skriftlige produkt, som projekt DK2020 skal resultere i.

   

  Udmøntning af klimahandleplan og revidering

  Omfanget og udmøntningen af klimahandleplanens nuværende handlekataloger i relation til drivhusgasudledning og klimatilpasning afhænger af de politiske prioriteringer i budgetlægningen, hvorfor det vil være nødvendigt at prioritere økonomiske ressourcer til kommunens samlede klimaindsatser, hvis man ønsker at opnå en effekt. Den konkrete udmøntning af handlekatalogerne skal naturligvis kvalificeres på det politiske og administrative niveau.

   

  Handlekatalogerne i denne sagsfremstilling repræsenterer kommunens nuværende anbefalinger i forhold til indsatsområder i udmøntningen af Klimahandleplanen. Planmæssigt revideres Klimahandleplanen hvert fjerde år i forbindelse med en ny byrådsperiode, hvorfor der strukturelt sikres en løbende evaluering af indsatsområder og handlekataloger frem mod 2050.

   

  Desuden er det nødvendigt, at kommunen løbende forholder sig proaktivt i forhold til at identificere nyudviklede teknologier, der rummer potentialer i relation til drivhusgasreduktion og klimatilpasning. Denne opmærksomhed på den teknologiske udvikling er nødvendig for at reducere den såkaldte manko på 6 procent for at realisere kommunens målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent senest i 2030. På denne måde vil handlekatalogerne for drivhusgasreduktion og klimatilpasning i fremtiden være i en løbende udvikling, således at de mest effektive og tidssvarende klimaindsatser implementeres.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udkastet til handlekataloget for drivhusgasreduktion godkendes, og at det indgår i Klimahandleplanen, der sendes til forhåndsvurdering ved Concito,

  at udkastet til handlekataloget for klimatilpasning godkendes, og at det indgår i Klimahandleplanen, der sendes til forhåndsvurdering ved Concito, og

  at forvaltningen bemyndiges til at justere handlekatalogerne med mindre indsatser, der ikke vurderes at have større økonomiske implikationer.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-06-2022

  Anbefales godkendt idet myndighed og tilsyn skrives ud som indgang til samarbejdet med landbruget.

  Afbud: Arne Leyh Petersen (O)

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16551, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26503, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32420, Sagsinitialer: AGE
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2914, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ er Aabenraa Kommunes kommende planstrategi og samtidig den overordnede udviklingsstrategi for hele kommunen. Det er en fælles grundfortælling, der samler Byrådets ambitioner og sætter en fælles retning for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv. I denne sag fremlægges selve tekstudkastet uden grafik og billeder til Økonomiudvalgets godkendelse jf. tidsplanen godkendt på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2022.

   

  Strategien er formuleret på baggrund af interviews med alle Byrådets medlemmer i februar-april 2022. Byrådet blev præsenteret for opsamlingen af disse interviews samt den indledende skitsering af strategiens form og indhold på Byrådets temamøde den 27. april 2022. 

   

  I tillæg til interviews med Byrådet er der gennem en inddragende proces indhentet følgende input, der har bidraget til udarbejdelsen af strategiudkastet:

   

  • Arven fra det afgåede Byråd
  • Interviews med Direktion og chefgrupper i forvaltningerne
  • Kommentarer og input fra Byrådets temamøde den 27. april 2022
  • Input fra eksterne aktører indhentet i perioden april – juni 2022

   

  Inddragelse af eksterne nøgleaktører

  Som led i processen med at justere planstrategien, er en række udvalgte eksterne nøgleaktører blevet inddraget, og de har haft mulighed for at give deres input til, hvad de mener kendetegner Aabenraa Kommune, hvad de er stolte af, hvilke styrkepositioner, muligheder og snitflader de ser, samt hvilke udfordringer, de vil pege på.

   

  Aktørerne har i den forbindelse fremhævet en række tematikker, som understøtter byrådsmedlemmernes egne vurderinger og ambitioner. Aktørerne fremhæver Aabenraa Kommunes geografiske placering, stærke fællesskaber, de frivillige ildsjæle, de igangværende byudviklingsinitiativer samt vores natur og historie som styrkepositioner. Ligeledes fremhæver de mulighederne inden for bæredygtighed, grøn omstilling og grøn energi, bosætning, natur, kultur, turisme, byudvikling og fællesskaber.

   

  Gennemgående for alle aktører var ligeledes, at de anså det som meget positivt at blive inddraget tidligt i processen i udarbejdelsen af planstrategien.

   

  Følgende aktører er blevet inddraget:

   

  • Erhvervs- og brancheforeninger: Aabenraa Erhvervsforening, Business Aabenraa, URS, PTC, Landbo Syd, LHN, Dansk Industri Sønderjylland
  • Kommunalt ejede selskaber: Arwos, Havnen
  • Fagforeninger: FH Sønderjylland
  • Uddannelsesinstitutionerne: Campus Kontaktudvalg, Campusrådet
  • Paraplyforeninger inden for kultur, fritid og turisme: Kulturel samråd, Fritidsrådet, Billedkunstrådet, Musikrådet, Samråd for lokalhistoriske arkiver, Destination Sønderjylland, Aabenraa Turistforening
  • Råd: Seniorrådet, Handicaprådet, Fælles Udviklingsråd 

   

   

  Planstrategiens form og indhold

  Strategien indledes med mission og vision for Aabenraa Kommune. Missionen er Det Gode Liv og udgør essensen af Aabenraa Kommunes grundfortælling.

   

  Mange af tankerne, perspektiverne og strukturen fra den nuværende planstrategi ’Sund Vækst’ er videreført i det vedlagte udkast til den justerede udgave af planstrategien, da der har været et bredt ønske om at bibeholde flere elementer. Det er derfor stadig den samme mission: Det gode liv, og der er stadig den samme overordnede struktur. Der er i udarbejdelsen lagt vægt på at imødekomme ønsker om en kortere strategi, der samtidig skal favne både det vi kan, og det vi vil.

   

  Visionen i ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ sætter retningen for at Aabenraa Kommune vil være:

   

  • Et aktivt og sundt fællesskab
  • Drivkraft for bæredygtig udvikling

   

  Med udgangspunkt i dette er der formuleret tre spor, som hver beskriver områder, hvor vi står særligt stærkt:

   

  • Ambitiøs grøn udvikling
  • Levende byer i udvikling
  • Sundhed og læring i udvikling

   

  Inden for hvert af disse spor er der formuleret en række ambitioner, der sætter retning for udviklingen:

   

  • I sporet ’Ambitiøs grøn udvikling’ er der formuleret ambitioner inden for grøn energi, transport og logistik, erhvervsfremme, fødevareproduktion og arbejdskraft.
  • I sporet ’Levende byer i udvikling’ er der ambitioner om Aabenraa som fremtidens købstad, landdistrikterne, bosætning, natur, turisme, kultur og klimatilpasning.
  • I sporet ’Sundhed og læring i udvikling’ er der ambitioner om at være en attraktiv studieby, uddannelsesmuligheder, læringsmiljøer, sunde fællesskaber og grænselandet.

   

  Det vedlagte udkast til ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ indeholder alene udkast til selve teksten i en endnu ikke grafisk opsat form, der heller ikke endnu er suppleret af billeder, grafik med mere. Det endelige udkast med grafisk opsætning, billeder mv. behandles i Økonomiudvalget den 16. august og i Byrådet den 31. august 2022, jf. den godkendte tidsplan.

  Lovgrundlag

  Planloven foreskriver, at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi) inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. ’Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035’ udgør Aabenraa Kommunes planstrategi.

   

  Planstrategien skal indeholde:

  • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision
  • Byrådets vurdering af udviklingen
  • Byrådets strategi for udviklingen, samt
  • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

   

  Høring/udtalelse

   

  Offentlig debat

   

  En planstrategi sendes kort efter godkendelse i Byrådet ud til offentlig debat i otte uger. Efter Byrådets godkendelse er strategien at betragte som vedtaget. Den efterfølgende offentlige debatfase har til formål at udbrede kendskabet til Byrådets strategi for udvikling og vækst samt at give mulighed for at borgere, virksomheder og foreninger kan debattere Byrådets tanker om fremtiden.

   

  I denne periode vil der være en særlig indsats for at udbrede kendskabet til strategien. Udover almindelig annoncering og offentliggørelse på hjemmesiden udsendes en pressemeddelelse og Facebook benyttes til at udbrede kendskabet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at udkast til Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035 drøftes med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 16. august 2022 og i Byrådet den 31. august 2022 i en grafisk opsat version.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Drøftet.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2795, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Senest den 4. juni 2023 skal der afholdes folketingsvalg i Danmark. Ved afholdelse af folketingsvalg har byrådet følgende opgaver:

   

  • Beslutning om oprettelse af brevafstemningssteder
  • Fastsættelse af diæter
  • Beslutning om udsættelse af fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem

   

  • Valg af valgbestyrelse
  • Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere 

   

  Byrådet har 26. januar 2022 udpeget en valgbestyrelse for folketingsvalg samt 30. marts 2022 vedtaget udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for byrådets funktionsperiode.

   

  Brevafstemningssteder

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

   

  I Aabenraa Kommune har det tidligere været muligt for alle vælgere at brevstemme følgende steder:

  • Borgerservicecentre
  • Biblioteker

   

  Borgerservicecentre

  Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og Bov, hvor det anbefales, at vælgere kan brevstemme.

   

  Biblioteker  

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der, som ved tidligere valg, oprettes brevafstemningssteder på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov inden for bibliotekernes betjente åbningstider.

   

  Fastsættelse af diæt

  Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget. Diætens størrelse er dog begrænset til det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed (i år svarende til 440 kr.).

  Diætsatsen stiger 5 kr. per år den 1. januar.

   

  Byrådet besluttede i 2016 at hæve diæten fra 820 kr. til 900 kr., for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes diæter til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 kr. og 930 kr. (2022-niveau) for under og over fire timers arbejde samt at diætsatsen hæves med 5 kr. årligt 1. januar.

   

  Tilforordnede vælgere organiseret i skiftehold

  I forbindelse med folkeafstemningen 1. juni 2022 vedtog Byrådet 27. april 2022, at oprette mulighed for at tilforordnede vælgere kunne organiseres i skiftehold, således at dagens længde kan halveres.

   

  Valglovgivningen åbner mulighed for at organisere tilforordnede vælgere i skiftehold. Valgstyrere kan ikke lovligt organiseres i skiftehold, idet valgstyrerne forestår afstemningen og optællingen på dagen samt underskriver afstemningsbogen.

   

  Tilbagemeldingerne fra valgstederne har umiddelbart været positive og 11 af de 52 pladser som tilforordnede vælgere var organiseret i skiftehold, således at 22 tilforordnede vælgere mødte på valgstedet halvdelen af dagen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere til et kommende folketingsvalg, således at partiforeningerne kan vælge, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på valgstedet.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes halv diæt til tilforordnede vælgere i skiftehold, da de alene er på valgstedet halvdelen af dagen (930 kr. x ½ = 465 kr., 2022-niveau).

   

  Suppleringsliste for interesserede borgere

  Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere. Byrådet vedtog på den baggrund 30. marts 2022 at oprette mulighed for, at interesserede borgere kunne udpeges som tilforordnede vælgere, i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke havde mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere til valgstederne.

   

  Ved folkeafstemningen 1. juni 2022 blev det ikke relevant at inddrage interesserede borgere, da de politiske partier fandt et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

   

  Andre kommuner har gode erfaringer med muligheden for at rekruttere tilforordnede vælgere blandt interesserede borgere, og Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at der oprettes mulighed for, at borgere kan melde sig til en suppleringsliste.

   

  Ansøgning om brevstemme i vælgerens eget hjem

  Vælgere skal have mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

   

  Det fremgår af valglovgivningen, at vælgere skal søge om at brevstemme i eget hjem senest 12 dage før valgdagen kl. 18.00. 

   

  Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest tredjesidste hverdag inden valgdagen, som også er sidste frist for at brevstemme.

   

  Ved tidligere valg har Byrådet besluttet at udvide ansøgningsfristen til kl. 12.00 to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden, således at forvaltningen kan nå at planlægge ruter og kontakte de tilforordnede vælgere, der skal modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem.

   

  I forbindelse med folkeafstemningen 1. juni 2022 besluttede byrådet dog på grund af Kristi Himmelfartsdag at fastsætte fristen til kl. 12.00, tre hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at fristen for ansøgning om brevstemme i eget hjem fastsættes til to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der oprettes brevafstemningssteder på borgerservicecentrene i Aabenraa og Bov samt på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov,

  at der ydes diæt til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med et kommende folketingsvalg,

  at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 og 930 kr. (2022-niveau) for over og under fire timers arbejde, og at diæten hæves med 5 kr. per 1. januar 2023,

  at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeninger selv beslutter, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på afstemningsstedet,

  at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor interesserede borgere kan melde sig, og

  at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem udvides fra kl. 18.00, 12 dage før valgdagen til kl. 12.00, to hverdage før den sidste dag i brevafstemningsperioden.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefalet godkendt, idet 3. at suppleres med at taksten for skiftehold, hvor man deltager halvdelen af dagen udgør 465 kr.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12595, Sagsinitialer: tvm

  Sagsfremstilling

  Politik for informationssikkerhed og databeskyttelse, indtil nu kaldet Informationssikkerhedspolitikken, som første gang er udarbejdet i 2012, revideres hvert andet år ved behandling i Økonomiudvalget. Politikken definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune.

   

  Som offentlig myndighed har vi dagligt berøring med en lang række personfølsomme data. Politik for informationssikkerhed og databeskyttelse sætter rammen for at sikre, at vi behandler borgernes data forsvarligt.

   

  Det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og Digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder. Her sikres det, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves. Brud på sikkerheden håndteres og indberettes til Datatilsynet.

   

  Politik for informationssikkerhed og databeskyttelse og de dertil knyttede regler er et gennemgående emne, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

   

  Politikken dannes i et standard informationspolitik værktøj på baggrund af standarden ISO 27001. Da databeskyttelse (GDPR) er blevet en integreret del af sikkerhedsarbejdet har politikken ændret navn og emner omkring databeskyttelse er tilføjet. Ud over selve politikken vedlægges den tidligere Informationssikkerhedspolitik med indskrevne ændringer.

   

  Siden 2019 er der løbende gennemført en awareness kampagne, hvor en meget stor del af kommunens medarbejdere via E-learning har udviklet kompetencer og opmærksomhed på IT-sikkerhed. Nye medarbejdere introduceres hertil ved ansættelse, og der arbejdes løbende med nye awareness initiativer.

  Lovgrundlag

  ISO 27001

  GDPR

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Staben indstiller

  at Politik for Informationssikkerhed og Databeskyttelse 2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9006, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Borgervejlederen udarbejder hvert år en beretning for det forgangne år. Beretningsåret dækker hele 2021. Årsberetningen har til hensigt at give et indblik i de aktiviteter borgervejlederen har haft, måden der arbejdes på, og hvilke tendenser på området der observeres. 

   

  Borgervejlederen har til formål at yde vejledning til borgere, der har svært ved at finde vej gennem det kommunale system eller hjælpe borgere, der har brug for at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen. Opgaverne, som borgervejlederen varetager, er mangeartede, og borgervejlederen samarbejder med forvaltninger og samarbejdspartnere for at kunne hjælpe den enkelte borger. Det er borgervejlederens opgave at vejlede med henblik på at støtte og forbedre den enkelte borgers mulighed for at træffe valg, som kan understøtte, at borgeren selv bliver i stand til at håndtere sin situation eller får afklaring i forhold til, hvilke muligheder der er. Borgervejlederen har ikke notatpligt og borgerne kan, hvis de ønsker det, henvende sig anonymt.

   

  I årsberetningen for 2021 fremgår det, at der har været 213 henvendelser fra borgere. I 2020 var der 133 henvendelser. Dog var borgervejlederstillingen i 2020 vakant fra 1. januar til 30 april, og året var præget af COVID-19, hvilket gør 2020 et mindre relevant sammenligningsår. I 2019 var der 298 henvendelser, hvorved der har været et fald i henvendelser sammenlignet med 2019. Borgerne har i 2021, i store træk, haft de samme muligheder for henvendelser som før COVID-19. Ikke desto mindre var 2021 stadig præget af COVID-19, hvilket især kan ses på kontaktformen med borgerne, som primært har været på telefon og mail. Desuden kan det bemærkes at 7,5% af henvendelserne i 2021 vedrører klager, hvilket er et fald fra både 2020 (16.5%) og 2019 (15%).

   

  Borgervejlederen beretter, at der har vist sig en stigning i interne henvendelser, hvor f.eks. sagsbehandlere i kommunen ønsker sparring og vejledning til at hjælpe borgere videre uden for deres eget fagområde, hvilket understøtter en mere helhedsorienteret sagsbehandling. Endvidere pointeres det i beretningen, at mange af henvendelserne kommer fra borgere med sociale problemer, og især i forbindelse med flytning og hjemløshed observeres en stigning i henvendelser.

   

  Borgervejlederen kommer i årsrapporten for 2021 med tre anbefalinger, som baserer sig på de 213 henvendelser:

   

  1: Fokus på hjemløshed: Der opfordres, fra Borgervejlederens side, til at have et særligt fokus på hjemløse, da det er en gruppe, som ofte kræver en massiv indsats og som ofte ikke har overskuddet til at hjælpe sig selv. Det kan desuden være både tidskrævende og bekosteligt at hjælpe borgerne, hvis de ikke modtager den rette hjælp i tide. Der opfordres derfor til rettidig omhu i forhold til denne særlige gruppe borgere og til at have særlig opmærksomhed på den helhedsorienterede sagsbehandling. Det anbefales desuden, at kommunikationen med denne type borgere tilrettelægges med udgangspunkt i deres situation. Da størstedelen af de hjemløse der kontakter Borgervejlederen kun har sporadisk adgang til internettet og ikke har en postadresse, opfordres der i stedet til, at borgeren kontaktes telefonisk.

   

  2: Fokus på gruppen af førtidspensionister: Gruppen af førtidspensionister, som ikke længere er tilknyttet en sagsbehandler i det kommunale system, går ofte under radaren. Der er risiko for, at kontakten til det kommunale system først genoptages, når eventuelle problemer er blevet så uoverskuelige, at borgerne ikke længere selv er i stand til at tage hånd om dem. Dette kan betyde, at hjælpen bliver mere langstrakt og bekostelig, end hvis der var sat ind på et tidligere tidspunkt. Også her er det derfor nødvendigt med fokus på den helhedsorienterede og tidlige indsats. Der bør desuden være fokus på at gøre adgangen til hjælp gennemsigtig og forståelig, hvilket det ikke er for gruppen nu. Anbefalingen fra Borgervejlederen er derfor, at der etableres én tydelig ”indgang” for disse borgere.

   

  3: Fokus på tilflytning: I 2021 har der været et stort antal henvendelser, som vedrører flytning. En del af tilflytterne kommer fra Tyskland, og de har ikke noget kendskab til, hvordan det danske kommunale system er opbygget, hvor man skal henvende sig, og hvilke rettigheder og pligter, der følger med det at bo i en dansk kommune. Dette giver derfor nogle særlige udfordringer, som de enkelte forvaltninger skal være opmærksomme på. Der bør derfor være et særligt fokus på at sikre, at man ude i forvaltningerne yder den helhedsorienterede sagsbehandling, som vi er forpligtet til – også i de sager, hvor borgerne ikke selv kan sætte ord på deres behov eller kender betegnelsen for den ydelse eller hjælp de har brug for. Dette skal ses i perspektivet af hensynet til borgernes ressourcer og det tab af tillid til kommunen, som manglen på helhedsorienteret sagsbehandling kan medføre.

   

  For en yderligere gennemgang af Borgervejlederens beretning henvises til årsberetningen.  

   

  Borgervejlederens beretning oversendes til de relevante forvaltninger med henblik på at vurdere, om sagsbehandlingen kan justeres i overensstemmelse med anbefalinger. 

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Borgervejlederens årsberetning for 2021 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/17719, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte i deres møde den 23. august 2016, Veteranstrategien: ”Anerkendelse, Støtte og Oplysning”.

   

  Forud herfor havde Arbejdsmarkedsudvalget (6. juni 2016), Børne- og Uddannelsesudvalget (7. juni 2016) og Social- og Sundhedsudvalget (14. juni 2016) haft mulighed for at afgive bemærkninger.

   

  Derudover havde Veteranstrategien været i høring hos 50 organisationer og foreninger for veteraner og deres pårørende m.m. samt relevante institutioner under Forsvaret.

   

  Veteranstrategien er blevet opdateret sprogligt og suppleret med konkrete indsatser og tiltag.

   

  Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte

  Veteranstrategien blev lanceret af borgmesteren i forbindelse med højtideligholdelsen af Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte, den 5. september 2016, på plænen foran Rådhuset og efterfølgende i Byrådssalen. Den Nationale Flagdag er et symbol for den respekt og anerkendelse, som kommunen viser Danmarks nuværende og tidligere udsendte og deres pårørende.

  Den geografiske placering af afvikling af Flagdagen blev senere ændret fra Rådhuset i Aabenraa til Frøslevlejren i Padborg.

   

  Veteranstrategien blev synliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside sammen med kontaktoplysninger til kommunens veterankoordinator.

   

  Aabenraa Kommune har siden 2015 haft en veterankoordinator med fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud. Dertil kommer det regionale samarbejde i Region Syddanmark under Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner på det psykiatriske område. Aabenraa Kommunes veteranstrategi tager sit naturlige afsæt i Danmarks Nationale Veteranpolitik og skal ses som kommunens supplement hertil.

   

  Veterankoordinatoren har også fokus på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet under deres udsendelse, som f.eks. ledelsesmæssige og tekniske kompetencer. Det er kompetencer, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

   

  Kommunens veterankoordinator

  Aabenraa Kommunes Veteranstrategi anerkender danske veteraners indsats for Danmark, støtter veteraner og pårørende med særlige behov, og oplyser kommunens medarbejdere, virksomheder og borgere om veteranernes kompetencer og udfordringer.

   

  Veterankoordinatoren er indgangen og bindeleddet til at koordinere kommunens indsats for veteraner med udgangspunkt i Veteranstrategien.

   

  Aabenraa er en forholdsvis lille ”veterankommune” med ca. 350 registrerede veteraner. Op til 10 procent af veteranerne risikerer at få udfordringer i varierende grad, mens flertallet kommer berigede tilbage fra en udsendelse, viser Veterancentrets forskning.

   

  Veteranindsatsen koordineres i et nært samarbejde med Veterancentret og alle tænkelige lokale/regionale/landsdækkende aktører og netværk, herunder øvrige kommuner i Region Syddanmark. Samarbejdet højner fagligheden, giver sparring og gavner veteraner i hele regionen. Veterankoordinatoren er i god dialog med Forsvarets etablissementer, hvilket holder dørene åbne for gensidig oplysning og koordination af aktiviteter.

   

  Status på indsatsen i Veteranstrategien i juni 2022

  • Opbygningen af relationer til veteraner/pårørende synes at fungere godt. De veteraner der henvender sig, eller bliver henvist til veterankoordinatoren, mødes med forståelse og indsigt. Veterankoordinatoren ”taler sproget” og har ofte fælles eller lignende, oplevelser grundet solid baggrund i Forsvaret. Veterankoordinatoren opfattes ikke som sagsbehandler, hvilket han/hun heller ikke er, men som en neutral bisidder, der kan guide og støtte. Det skaber tillid.
  • Samarbejdet med andre interessenter og aktører nationalt og i regionen – f.eks. Veterancenteret, garnisoner i området, psykiatrien, praktiserende læger, foreninger samt i særlig grad - veterankoordinatorerne fra Sønderborg, Tønder, Haderslev, Vejen, Vejle, Fredericia, Esbjerg og Kolding. Her er der omfattende vidensdeling – inden for rammerne af GDPR - og koordination af aktiviteter. På den baggrund er det lykkedes at formidle passende jobtilbud til flere veteraner, heraf en enkelt inden han blev registreret som syg.
  • Opbygning og vedligeholdelse af viden om, hvad der rører sig inden for området, og hvordan man kan anerkende, oplyse og støtte veteraner/pårørende. Her har veterankoordinatoren haft mulighed for at deltage i bl.a. Veterancenterets (Videnscenter for PTSD) seminarer/temadage og informationsmøder ved forskellige aktører (f.eks. Afdeling for Traume og Torturoverlevere) til gavn for den enkelte og for helheden.
  • Veterankoordinatoren har en mindre økonomiske ramme, som giver mulighed for fleksibelt at iværksætte og støtte initiativer og aktiviteter, hvor veteraner og pårørende deltager. Her skal nævnes mødevirksomhed med veteranforeninger, arrangementer/udstilling med egne eller udefra kommende veteraner/pårørende i byen, eller på vores shelter-/ bålplads.
  • Vidensdeling på tværs af forvaltninger i kommunen er et stort fokuspunkt og en indsats, som veterankoordinatoren prioriterer højt. Det gavner de enkelte sagsbehandlere / og ansatte i Aabenraa Kommune at vide mere om veteranområdet, selv om det er en niche. Veterankoordinatoren har især haft fokus på børn, familie og pårørende til veteraner, også når eks. en pandemi som COVID-19 ramte landet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på Veteranstrategi ”Anerkendelse, Støtte og Oplysning” tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1791, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til temaer på Byrådets temamøder i efteråret 2022.

   

  Der afholdes ét månedligt temamøde umiddelbart inden hvert byrådsmøde. Møderne har en varighed på 1-1,5 time og har som udgangspunkt til formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner, men kan også være oplæg om relevante emner, som Byrådet med fordel kan vide mere om.

   

  Temamødet den 31. august erstattes af den institutionstur, som Byrådet skulle have været på i januar, men som blev aflyst på grund af Covid-19. Der skal derfor kun identificeres temaer til de resterende fire temamøder på disse datoer: 21. september, 26. oktober, 30. november og 21. december. Der afholdes ikke temamøde i forbindelse med byrådsmødet den 12. oktober.

   

  Der lægges hermed op til, at Økonomiudvalget godkender og eventuelt supplerer nedenstående forslag til efterårets temamøder i Byrådet.

   

  Forslag til temamøder i efteråret 2022

   

  21. september 2022: Frisættelsesdagsordenen/frikommuneforsøg

  I 2021 blev syv kommuner sat fri på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Der er tale om udvidet frihedsgrad i forhold til de mere traditionelle frikommuneforsøg.

   

  I Aftale om kommunernes økonomi for 2023 er regeringen og KL blevet enige om at sætte yderligere fire kommuner fri på beskæftigelsesområdet snarest muligt. I selv samme aftale er det beskrevet, at det er regeringens ambition, at alle øvrige kommuner nu skal have muligheden for at frisættes på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområde. En intensiv proces og dialog henover efteråret imellem KL og kommunerne skal sikre, at alle interesserede kommuner skal kunne indgå en velfærdsaftale med regeringen på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet allerede ved udgangen af året.

   

  På temamødet inddrages en ekstern oplægsholder fra KL til at give Byrådet en indføring i arbejdet og processen omkring udrulningen af velfærdsaftaler til alle landets kommuner, samt et indblik i, hvad det kan betyde for byrådets rolle og arbejde.

   

  26. oktober 2022: Kommuneplanrevision, herunder vedvarende energianlæg

  Kommuneplanen er kommunens overordnede fysiske planlægning på en række områder, herunder blandt andet byer, boliger, erhverv, natur, trafik og landbrug. Kommuneplanen revideres som udgangspunkt i hver byrådsperiode, og Byrådet vil på dette temamøde få en introduktion til arbejdet med en kommende revision af kommuneplanen. Der vil være særligt fokus på vedvarende energianlæg.

   

  30. november 2022: Ny Erhvervspolitik samt Beskæftigelsesplan 2023-2026

  Inden udgangen af 2022 skal Byrådet godkende en ny erhvervspolitik for Aabenraa Kommune, som har til formål at sætte retning for de kommende års erhvervsservice og erhvervsudvikling med fokus på at forbedre rammevilkårene for virksomheder, der er i kommunen og for virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen. På dette temamøde vil Byrådet blive præsenteret for et oplæg om den nye erhvervspolitik.

   

  Efter en proces i Arbejdsmarkedsudvalget skal en ny beskæftigelsesplan for Aabenraa Kommune ligeledes godkendes i Byrådet inden udgangen af 2022. Byrådet vil derfor på temamødet i november blive præsenteret for Beskæftigelsesplan 2023-2026 forud for den endelige godkendelse på det efterfølgende byrådsmøde.

   

  21. december 2022: Rekruttering og fastholdelse, samt ny ældrelov

  På dette temamøde vil Byrådet blive præsenteret for Aabenraa Kommunes særlige fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere inden for de centrale velfærdsområder, herunder en status på afdækningen af både udfordringer og løsningsspor.

   

  Temamødet vil derudover indeholde et oplæg om regeringens udspil til en ny ældrelov, som forventes offentliggjort i løbet af efteråret.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at de skitserede forslag til temamøder i efteråret 2022 godkendes og eventuelt suppleres af Økonomiudvalgets egne forslag til temamøder i efteråret 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt, idet emnet til oktobermødet forsøges fremrykket.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16273, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Denne sag omhandler allokeringen af midlerne i projekt DK2020, der for indeværende står som et rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

   

  De disponerede midler kan både understøtte igangværende og nye projekter og indsatser i arbejdet med at udmønte klimahandleplanen. Derfor er det formålet, at de afsatte midler i videst mulige omfang skal anvendes til at udmønte klimahandleplanens handlekatalog af indsatser og projekter.

   

  Midlerne er disponeret med fokus på, (1) at Aabenraa Kommune som organisation direkte igangsætter indsatser inden for egen handlemyndighed, der kan resultere i drivhusgasreduktion på kort og langt sigt, (2) at Aabenraa Kommune som samarbejdspartner indirekte understøtter forskellige former for indsatser i relation til drivhusgasreduktion og klimatilpasning i samarbejde med borgere og andre former for aktører, og (3) at styrke Aabenraa Kommunes grønne identitet som organisation og geografisk område.

   

  Anlægspuljen til DK2020 omfatter samlet 10 millioner kroner, hvoraf 1 million er afsat til kommunens arbejde med biodiversitet.

   

  Endvidere suppleres denne allokeringssag af midler fra to puljer: Den endelige opgørelse for Energipuljen og Bæredygtighedspuljen viser, at der var flere midler i puljerne end forventet.

   

  Således suppleres puljen på 9 mio. kroner med yderligere cirka 2 mio. kroner, der overføres fra henholdsvis Energioptimeringspuljen og Bæredygtighedspuljen. På denne måde kan der i DK2020-regi gives forslag til, hvordan 11,05 mio. kroner kan udmøntes.

   

  Alle Energioptimeringspuljens midler overføres i forlængelse af denne sag, mens der i Bæredygtighedspuljen står 156.250 kroner tilbage, der er planlagt til anvendelse i et varmeprojekt i Varnæs-Bovrup.

   

  Forvaltningens forslag til fremtidige udmøntningssager:

  Nedenstående forslag til den fremtidige udmøntning af de disponerede midler er formuleret med udgangspunkt i at de skal skabe effekt i forhold til indsatserne i klimahandleplanen samt med afsæt i det, vi som kommune har muligheden for at påvirke. Desuden er forslagene kvalificeret med udgangspunkt i dialogen med centrale aktører og interessenter i forbindelse med projekt DK2020 og planlægningen af Klimahandleplanen i Aabenraa Kommune.

   

  Forslag til udmøntning for Økonomiudvalget:

   

  • Midlerne kan bruges til kommunens etablering af grønt regnskab og til at understøtte bæredygtige indkøb
  • Midlerne kan bruges til omstilling af Aabenraa Kommunes biler til el-biler
  • Midlerne kan bruges til omstilling fra fossil opvarmning i kommunens bygninger (eksempelvis omstilling til fjernvarme og varmepumper)
  • Midlerne kan reserveres i en bufferpulje til anvendelse i forbindelse med egne og/eller andre udvalgs initiativer

   

  Forslag til udmøntning for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:

   

  • Midlerne kan bruges til implementering af el-ladeinfrastruktur i Aabenraa Kommune

   

  Forslag til udmøntning for Udvalget for Bæredygtig Udvikling:

   

  • Midlerne kan bruges til bæredygtig håndtering af kommunalt ejet jord (skovrejsning og andre former for initiativer, der resulterer i CO2-fangst og øget biodiversitet)
  • Midlerne kan bruges til arbejdet med klimatilpasningsløsninger sammen med erhvervslivet i Aabenraa Kommune
  • Midlerne kan bruges til projekter med landboorganisationer til understøttelse af grøn omstilling af landbruget.
  • Midlerne kan bruges til uddannelse af både børn og voksne om klima og bæredygtighed

   

  Udmøntningen af de allokerede midler beror på fremtidige sagsfremstillinger og politiske beslutninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 9 mio. som rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

   

  Resterende midler fra henholdsvis Bæredygtighedspuljen og Energioptimeringspuljen er afsat som driftsbudget under Økonomiudvalget.

   

  Puljen på 11,05 mio. til forslås allokeret således:

  • Økonomiudvalget: 5,05 mio. kr.
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter: 1,5 mio. kr.
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling: 4,5 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den overordnede allokering af midlerne i DK2020 godkendes,

  at 1,5 mio. kroner af rådighedsbeløbet omplaceres fra Økonomiudvalget til Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter,

  at 4,5 mio. kroner af rådighedsbeløbet omplaceres fra Økonomiudvalget til Udvalget for Bæredygtig Udvikling, og

  at orienteringen om forvaltningens ideer til fremtidige udmøntningssager tages til efterretning

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefalet godkendt, idet 9 stemte for (A, C, F, S og V) og 1 stemte imod (D). Der tilføjes under Økonomiudvalget et ekstra dot med elbusser som et eksempel på anvendelse af bufferpuljen.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. februar 2021 ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” for Aabenraa Kommune. Plantillægget var i offentlig høring fra den 15. februar 2021 til den 12. april 2021. Plantillægget har været behandlet i Byrådet ad to gange, senest den 22. september 2021, hvor det blev besluttet, at der skulle laves et nyt tillæg med en anden placering af regnvandsbassinet i Kruså. Den besluttede placering i Byrådet er af forvaltningen vurderet til ikke at være lovlig. Sagen har derefter været behandlet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. februar 2022 for at igangsætte en proces, der kan lede frem til en ny beslutning i Byrådet. Det blev besluttet, at der skulle afholdes borgermøde den 2. marts 2022 vedrørende sagen.

   

  ”Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” planlægger etablering af et regnvandsbassin på matr. Nr. 260 Kruså, Bov til håndtering af overfladevand fra et boligområde i Kruså. Området er planlagt separatkloakeret i Spildevandsplan 2018-2022 med henblik på at nedbringe overløb af fortyndet spildevand. Indsatsen sker som et led i de statslige vandområdeplaner, hvor overløbet er udpeget til en indsats. Tillægget tilretter desuden kloakopland BKr07 og BKr11 i Kruså samt giver mulighed for placering af de nødvendige ledninger til at udføre projektet.

   

  Til den oprindelige behandling af tillægget var der fremført høringssvar fra borgere i området. Der er desuden fremført synspunkter fra borgere samt Lokalrådet for området i forbindelse med borgermødet og i mailkorrespondancer før og efter mødet. De fleste synspunkter går på, at man gerne vil undgå en placering af regnvandsbassinet på matrikel 260 på grund af den værdi, området har for de lokale borgere. Der har desuden været fremført alternative placeringer blandt andet placeringen på matrikel 423, som ligeledes blev besluttet i Byrådet. Arwos har undersøgt en række alternative placeringer, hvor de fleste er umuliggjort af fysiske forhold eller retslige bindinger. De resterende placeringer indebærer etablering af underjordiske eller lukkede bassiner, som fordyrer projektet væsentligt. En af de alternative placeringer vil være en særlig gene for Fjordskolen.

   

  De retslige bindinger på matrikel 423 er understreget af nyere retspraksis for etablering af bassiner i beskyttet natur. I en nyere klagenævnsafgørelse anses bassiner for så almindelige, at der ikke er tale om kritisk infrastruktur, som retfærdiggør en placering i § 3-område.

   

  Placeringen af regnvandsbassinet indstilles igen til at være på matrikel 260, som oprindeligt foreslået. Placeringen muliggør en optimal kombination af en god renseeffekt med den bedste tekniske håndtering af overfladevandet uden pumpning og uhensigtsmæssigt lange ledninger. Samtidigt er det den billigste løsning både i anlæg og drift og indebærer færrest bindinger for at opnå tilladelse.

   

  Regnvandsbassinet bliver placeret i et bynært område som borgerne bruger aktivt. Derfor kunne det på baggrund af den dialog, der har været med borgerne i området og Fjordskolen, være hensigtsmæssig om området også efter placering af et regnvandsbassin fremstår attraktivt. Det forslås derfor, at der sker en administrativ omprioritering af indsatserne i puljen til grøn vedligehold, til at forskønne og forbedre de fysiske rammer i området i forbindelse med etablering af bassinet, så området stadig kan have stor værdi for de lokale borgere. Hvordan området skal forskønnes, udmøntes i samarbejde med Lokalrådet og Fjordskolen.

   

  For at realisere projektet er der behov for, at Arwos indgår aftaler med enkelte berørte lodsejere, der skal tåle rådighedsindskrænkning i forbindelse med etablering af ledninger. Bassinet placeres på kommunalt areal.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen ikke længere skal forfølge beslutningen taget af Byrådet den 22. september 2021 med at udarbejde et tillæg med en placering af regnvandsbassinet på matrikel 423,

  at ”Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” godkendes med en placering af regnvandsbassinet på matrikel 260 under forudsætning af, at området forskønnes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale for så vidt angår eventuelle nødvendige arealer placering af ledninger, brønde eller pumpestation, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det eventuelle nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen (O)

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26987, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges to områdefornyelsesprogrammer for Lyreområdet i et samlet hæfte til godkendelse. Samtidig anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen til den samlede områdefornyelses proces og gennemførelse.

   

  Baggrund

  De to områdefornyelsesprogrammer for de to geografiske områder Lyreområdet Vest og Lyreområdet Midt er samlet i et hæfte med titlen: Områdefornyelse i Lyreområdet – en del af Grænselandets Grønne Hjerte. Programmerne bygger på to udviklingsperspektiver fra 2018, for henholdsvis Frøslev-Padborg (Lyreområdet Vest) og Bov Smedeby og Kruså (Lyreområdet Midt) samt visionsplanen: Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter, som blev godkendt af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. marts 2022. Områdefornyelsesprogrammerne er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe under Bov Lokalråd. Den geografiske afgrænsning af området er Frøslev Plantage i vest, Kollund skov mod øst, den dansk-tyske grænse i syd til Kiskelund Plantage i nord. 

   

  Lyreområdet er fællesbetegnelse for området omkring byerne: Frøslev, Padborg, Bov, Smedeby, Kruså, Kollund, Sønderhav og Rønshoved. Lyreområdets byer ligger som perler på en snor i et landskab, der samler dem. I områdefornyelsen er der et stort fokus på dette landskab, som i programmerne kaldes ”Grænselandets Grønne Hjerte”, da det foruden at samle Lyreområdets byer også er et fælles landskab mellem Danmark og Tyskland.

   

  Områdefornyelsernes indhold på tværs af de to programmer

  De to programmer deler vision, mål og har overlappende indsatser på tværs af områderne. Hovedvægten ligger i at etablere en samlende identitet og fortælling om Lyreområdets som byklynge og en del af Grænselandets Grønne Hjerte. Afsættet er de unikke potentialer som består i: landskabet, historien, erhvervet, kulturen og faciliteterne. Den samlede udgivelse har to spor og i alt fem indsatser.

   

  Strategisk spor

  Den første indsats er Udviklingsplan 2048, der skal være retningsgivende for Lyreområdet og Grænselandets Grønne Hjerte. Udviklingsplanen sigter mod et samlet strategisk blik på byklyngen og grænsebyregionen. Det omfatter hele Lyreområdet og sigter mod samarbejde med nabokommuner syd for grænsen.

  Den anden indsats er Initiativpuljen, som kan dække lokalt initierede arrangementer, aktiviteter og mindre anlæg i hele lyreområdet.

   

  Fysiske spor

  Den tredje indsats er: Fælles fortælling – gennem stier og punkter, fokus på synlighed, formidling og sammenhæng af landskaberne, attraktionerne, grænsekulturen og grænsehistorien. Konkret skal der designes og anlægges nye markeringspæle, skiltning og attraktive steder langs Gendarmsti og Hærvejen. Den fjerde indsats er Lyreområdets portaler nær de to bynære grænseovergange ved Kruså og Padborg, som har fokus på anlæg, der kan fremhæve positive fortællinger om Lyreområdets mange værdier. Den femte indsats er ved Padborg Torvecenter, hvor der skal ske en fysisk omdannelse med fokus på et fornyet udtryk, der kan understøtte byliv og aktivitet. Derudover skal der skabes et nyt informationscenter for Gendarmsti og Hærvejen nær Oldemorstoft og Padborg Torvecenter. Anlægsprojektet for Padborg Torvecenter er inkluderet i områdefornyelsen for Lyreområdet Vest for at sikre optimal synergi med øvrige programindsatser.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  For at kunne opnå refusion, har det været nødvendigt at udarbejde to særskilte programmer, ét for hvert af de to geografiske områder Lyreområdet Vest og Lyreområdet Midt. De to programmer er af praktiske hensyn samlet i et hæfte.

   

  Ved godkendelse af de to programmer er der mulighed for at opnå statslig refusion gennem landsbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser i byer med færre end 4000 indbyggere siden maj 2019 også har været omfattet af kriterierne for refusionsbare projektudgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 60% har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet nærværende to områdefornyelsesprogrammer. Padborg Torvecenter indgår som indsats i Lyreområdet Vest, men økonomien holdes adskilt da det vedrører en særskilt anlægsbevilling. Den økonomiske bevæggrund for at indlemme Padborg Torvecenter i områdefornyelsen er, at projektet er i overensstemmelse med Byfornyelsesloven, og de afsatte midler er refusionsberettiget, altså mulighed for op til 60% refusion.

   

  Der er prioriteret 15,3 mio. kr. på tværs af de to programmer. Herunder 4 mio. kr. til Lyreområdet Midt og 11,3 mio. kr. til Lyreområdet Vest. De 15,3 mio. finansieres af de to anlægsbevillinger: Byfornyelse Lyreområdet på 8,0 mio. kr. og Byfornyelse Torvecenter Padborg på 7,3 mio. kr. Begge bevillingers andel, fordeling og refusion fremgår af bilag 2.

   

  Det anbefales, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til løbende at godkende projekterne inden for den overordnede beskrevne totalramme af 15,3 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligeholdelse er i dag tilpasset almene standardforhold. Er byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af højere kvalitet hvilket kan øge udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Der forventes et afledt drift på op imod 1,5% af anlægsudgiften. Det er ikke muligt på baggrund af nærværende program at beregne den afledte drift. Der vil senere i den samlede områdefornyelse planlægning og gennemførelse, blive kvalificeret afledt drift.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Vest godkendes,

  at Områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Midt godkendes,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Lyreområdet” på 7,020 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 – 2025, jf. bilag 2, som frigives,

  at anlægsbevilling til projekt ”Byfornyelses Torvecenter Padborg” først anmodes frigivet senere,

  at indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til løbende at godkende projektet inden for beskrevne totalramme, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter tager orienteringen vedrørende afledt drift til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  1.-2. at godkendt,

  3. at anbefales godkendt,

  4. at godkendt,

  5.-6. at anbefales godkendt, og

  7. at taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  3., 5. og 6. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: HMOL

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives status på ’Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde version 2.0’. I forlængelse heraf følger indstilling om frigivelse af 0,5 mio. kr. til aktiviteter i 2022. 

   

  ’Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde version 2.0’ blev godkendt af Byrådet den 27. oktober 2021. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune. Planens overordnede formål er at fungere som fundament for de kommende års udvikling af området, sikre samarbejde og netværk mellem kommune, den lokale erhvervsservice og områdets virksomheder, og sluttelig danne grundlag for budgetlægning og prioritering af kommunale investeringer.

   

  Helhedsplanen er opdelt i fem temaer og udvalgt, fordi de er vigtige for en stærk lokal erhvervsudvikling. I statusopfølgning (se bilag 1) er der uddybende redegørelse for de handlinger, der er koblet til temaerne. Den 18. august 2022 afholdes der et dialogmøde mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Foreningen Padborg Transportcenter.

   

  Aktiviteter som med fordel kan igangsættes i 2022 knytter sig i særlig grad til tema 4) tiltrækning og udvikling af arbejdskraft og tema 5) Gatedenmark – tiltrækning og markedsføring.

   

  Tiltrækning og udvikling af arbejdskraft

  Virksomhederne oplever i stigende grad, at de ikke kan rekruttere elever og lærlinge. Dette skyldes dels, at andelen af 15-25 årige er faldende, og at Padborg ligger længere væk fra de større byer. På den baggrund ønsker Padborg Transportcenter at igangsætte en tiltræknings- og rekrutteringsindsats, der er skræddersyet til Padborg. Indsatsen indeholder i første omgang et virksomhedsforløb målrettet HR-personale i virksomhederne. Herefter vurderes, om der skal igangsættes en markedsføringsindsats målrettet elever og lærlinge.

   

  Gatedenmark – tiltrækning og markedsføring
  Indsatsen har fokus på at styrke fortællingen og tiltrækningen til transport- og logistikbranchen via en fælles markedsføringsindsats. I forlængelse heraf bidrager Padborg Transportcenter med profilering og branding. Maj 2021 ansøgte Padborg Transportcenter Vækstudvalget for Land og By om tilskud til udvikling af en brandingstrategi, og denne ansøgning blev imødekommet. Nu skal der igangsættes en udmøntning og eksekvering af brandingstrategien.

   

  Samarbejde omkring projektkoordinering

  Padborg Transportcenters mere end 200 virksomheder udgør tilsammen et stærkt erhvervsområde i Aabenraa Kommune, og derfor er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og foreningen Padborg Transportcenter vigtigt og naturligt. Foreningen Padborg Transportcenter har spillet en stor rolle i udviklingen af ’Helhedsplan for Padborg Transportcenter 2.0’, ligesom de også har en stor rolle i udmøntningen heraf.

  Økonomi og afledt drift

  Sammenfatning: Som beskrevet ovenfor, medfører det en opgørelse af det ansøgte beløb på 0,5 mio. kr.

   

  Udgiftsposter

  Mio. kr.

  Rekrutteringsforløb elever og lærlinge, opstart

  0,025

  Brandingindsats, udmøntning

  0,150

  Padborg Transportcenter, arbejdstimer til udmøntning

  0,100

  Igangsætte indsatser under Helhedsplan Padborg 2.0

  0,225

  I alt

  0,500

   

  Indsatserne kan finansieres af rådighedsbeløb i 2022 på 0,5 mio. kr. vedr. ’Padborg Udviklingsplan version 2.0’

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter/Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering om ’Status for Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 2.0’ tages til efterretning,

  at ovenstående indsatser til igangsætning af Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde prioriteres, og

  at disse finansieres af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. som er det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  1. og 2. at godkendt,

  3.  at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes mobilitetsplanen for Aabenraa Kommune.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2021 at sende et forslag til mobilitetsplan i offentlig høring i 8 uger, samt til bemærkninger i en række fagudvalg. Høringsudgaven af mobilitetsplanen er vedlagt.

   

  Planudkastet blev sendt direkte til en række stående udvalg, lokalråd og borgerforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og nabokommunerne.

   

  Der er indkommet 22 høringssvar, som i vedlagte bilag er gengivet og kommenteret af forvaltningen, herunder med forslag til om mobilitetsplanen bør justeres på baggrund af høringssvaret.

   

  Flere høringssvar indeholder meget konkrete ønsker, der vil blive behandlet som øvrige henvendelser om anlægs- eller driftsmæssige forhold.

  Andre høringssvar taler mere direkte ind på det overordnede niveau som planen repræsenterer.

   

  Med godkendelse af mobilitetsplanen vil Aabenraa Kommune få en bredt forankret rammeplan for indsatser på mobilitetsområdet. Planen vil være retningsgivende for eksempel for en fornyet planlægning for cykelfremme og cykelstier, eller ved revision af kommunens servicekriterier for kollektiv trafik.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mobilitetsplanen godkendes endeligt, med de justeringer der fremgår af oversigten over høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Drøftet, idet sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at indarbejde seniorrådets høringssvar tydeligere.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Med henblik på endelig godkendelse i Byrådet af mobilitetsplanen genforelægges planen.

   

  Seniorrådets høringssvar indeholder en del konkrete forslag, som alle kan rummes i det eksisterende planforslag. Det fremgår af sammenfatningen af høringssvar.

   

  Ved kommende politiske eller administrative beslutninger kan der derfor tages højde for mange af Seniorrådets forslag, også inden for mobilitetsplanens rammer.

   

  Andre dele af Seniorrådets høringssvar relaterer sig godt til planens strategiske niveau. For eksempel har Seniorrådet flere steder fokus på kollektiv trafik, og rådet savner et særligt fokusområde om ældre, eller andre som er svækkede eller bevægelseshæmmede. Yderligere kritiserer Seniorådet visionen om at ”alle skal cykle”, idet visionen ikke er brugbar for bevægelseshæmmede personer.

   

  Derfor foreslår forvaltningen, at mobilitetsplanen justeres, så der sættes yderligere fokus på, at den kollektive trafik kan løse en mobilitetsudfordring for bevægelseshæmmede, ligesom det præciseres, at visionen ”alle skal cykle” kun har relevans for dem, der fysisk er i stand til at cykle.

   

  I bilaget med oversigt og sammenfatning af høringssvar er forvaltningens forslag til en mere tydelig indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar nu indsat med fed skrift, idet sammenfatningen i øvrigt er uændret, og svarende til det bilag der blev fremlagt på udvalgets møde d. 7/4 2022.

  Teksten i selve mobilitetsplanen er ikke ændret endnu, men afventer den endelige godkendelse af planen i Byrådet.

   

  Ændringsforslagene omfatter en tilkendegivelse og en anerkendelse af, at visionen om, at aktiv transport skal være det naturlige valg, rimeligvis ikke kan gælde personer som fysisk ikke er i stand til at transportere sig aktivt. Dette indskrives i det indledende afsnit om planens mission og vision.

  Desuden foreslår forvaltningen at tilføje et nyt tiltag nr. 32, om servicekriterier for kollektiv trafik, hvilket åbner for genovervejelser om de eksisterende servicekriterier, og herunder om hvorvidt disse er dækkende for personer som er bevægelseshæmmede.

   

  Den tydeligere indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar imødekommer også høringssvar fra Ældresagen, Social- og Seniorudvalget og Handicaprådet.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34848, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2017 gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 1950 i seks byer i den tidligere Tinglev Kommune.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med kommuneplantillægget er, at disse SAVE-registrerede bygninger nu optages i kommuneplan 2015, hvorefter de er sikret mod nedrivning gennem ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”. De nye SAVE-registrerede bygninger ligger i henholdsvis Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup. Derudover er der enkelte nye udpegninger ved Damgård Mølle og på Løjt Land. Alle nye udpegninger fremgår af kommuneplantillægget.

   

  Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen betyder det i praksis, at den ikke må nedrives, før end det har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har taget stilling til, om der skal nedlægges forbud mod nedrivningen. Bevaringsværdien knytter sig udelukkende til det udvendige. Almindelig vedligeholdelse og istandsættelse af bygningerne berøres ikke af udpegningen udover, at der bliver mulighed for at søge støtte gennem Bygningsforbedringsudvalget i visse tilfælde. Ejer og bebor man en bolig, der er udpeget som bevaringsværdig, kan man komme i betragtning til støtte til istandsættelse af klimaskærmen gennem Aabenraa Kommunes Bygningsforbedringsudvalg.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2015 indeholder retningslinjen; Kulturmiljø i byerne, som indeholder de registrerede bevaringsværdige og fredede bygninger.

   

  En bygnings bevaringsværdi er vurderet ud fra SAVE-metoden. Bygningen vurderes i fem forskellige parametre på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. For de bygninger, der har en bevaringsværdi mellem 1-4, og som er udpeget i kommuneplanen gælder:

  -         at bygningerne er bevaringsværdige,

  -         at bygningerne ikke må nedrives uden byrådets godkendelse,

  -         at der i kommende lokalplaner kan fastlægges bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og forbud mod nedrivning.

   

  I de tidligere Bov, Lundtoft og Aabenraa Kommune er bevaringsværdige bygninger og bymiljøer kortlagt og registreret. Kortlægningen er beskrevet i ”Bov Kommuneatlas 2001-2002”, ”Kommuneatlas Aabenraa 1991” og "Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Felsted, Bovrup, Varnæs og Kliplev området 2013".

   

  Det er hensigten, at der også skal ske en kortlægning og registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i den øvrige del af Aabenraa Kommune.

   

  Med dette kommuneplantillæg ønskes de registrerede bevaringsværdige bygninger i tidligere Tinglev Kommune optaget i Kommuneplan 2015.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt to ideer og forslag. Disse omhandlede støttemuligheder og bemærkninger til bevaringsværdier. Idéerne er indarbejdet i planforslaget.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til primo september.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8549, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 7. oktober 2021 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg vest for Ravsted.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 144 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg vest for Ravsted.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes spredningskorridorer og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn.

   

  Området er 122 ha, hvoraf 91 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 100 MW.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet er forslag til Kommuneplantillæg nr. 50, der muliggør etablering teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 9 ideer og forslag, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021.
   

  Områdeafgrænsningen inkluderer et mindre område, som er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord i Kommuneplan 2015. Derudover er hele planområdet udpeget som en del af et større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af det konkrete projekt.
   

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: befolkning og menneskers sundhed, flora og fauna, grundvand, klimatiske faktorer og landskab.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   
  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en

  tilstrækkelig vækst til at opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 144 og forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til medio september 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 144 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17938, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 12. august 2021, at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg nordvest for Torp.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 149 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering, Natura2000 væsentlighedsvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg nordvest for Torp.

   

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Natur- og landskabsværdierne sikres ved at der etableres en afskærmende beplantning omkring solenergianlægget, og at der i den vestlige del af lokalplanområdet opretholdes et areal til økologisk forbindelse med offentlig adgang. Yderligere sikres vejadgangen til området og at området reetableres til landbrugsdrift, såfremt driften af solenergianlægget ophører.  

   

  Området er 36 ha, hvoraf 34 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 35 MW.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM) med tilhørende Natura2000 væsentlighedsvurdering. Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

   

  Forslag til planerne, miljøvurderingen, Natura2000 væsentlighedsvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet er forslag til Kommuneplantillæg nr. 54, der muliggør etablering teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 7 ideer og forslag og en underskriftsindsamling, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 4. november 2021.
  Efterfølgende har der været en fornyet indkaldelse af ideer og forslag, da bygherre ønskede en udvidelse af området på 0,26 ha. Der kom i alt 8 ideer og forslag samt en opdatering af forgående underskriftsindsamling.
  Høringsnotatet fremlægges denne sag og indeholder begge høringer.

   

  Området er endvidere udpeget med særlige drikkevandsinteresser, særligt værdigfulde landbrugsområder og en del af området som skovrejsningsområde og økologisk forbindelse i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af det konkrete projekt.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: Natur og Natura2000, landskab og visuel påvirkning, støj, trafik, luft og klima, grundvand, befolkning og sundhed.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 149 og forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt samt Natura2000 væsentlighedsvurdering og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til medio september 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 149 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at Natura2000 væsentlighedsvurderingen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, og

  at høringsnotatet tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/39199, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 1. februar 2022 at igangsætte lokalplanlægning for et erhvervsområde vest for Hjordkær (PtX anlæg).

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 155 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 til Kommuneplan 2015 med en tilhørende miljøvurdering af de to planforslag. Planerne er tidsmæssigt koordineret med miljøgodkendelsen af projektet og forslag til et tillæg til spildevandsplan 2018-22. Forslaget til spildevandstillægget forelægges for Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. juni 2022.

   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge et cirka 5,5 ha stort areal til erhvervsformål vest for Hjordkær. Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 171a og del af 165 Sdr. Ønlev, Hjordkær.

   

  Anlægget, der planlægges for, består af en række tekniske anlæg i form af tanke, reaktorer og koloner. I reaktorerne spaltes vand til brint og ilt ved hjælp af strøm – i dette tilfælde blandt andet fra nærliggende Hjolderup Solcellepark. Af CO2 og den fraspaltede brint produceres der methanol. Methanol kan bruges til CO2-neutralt brændstof. Brændstoffet bortkøres til brugerne i tankvogne. Kolonerne bliver op til 34 meter høje og anvendes til destillation af brændstoffet. De øvrige bygninger og anlæg må kun opføres i en højde, der ikke overstiger 12 meter. Der skal etableres et plantebælte rundt om erhvervsområdet. Vejadgang skal ske til Kassøvej. Anlægget medfører også overskudsvarme som eventuelt kan nyttiggøres i fjernvarmeforsyningen.
   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 3 ideer og forslag. Disse omhandlede vandforhold og bekymring for de sikkerhedsmæssige forhold. Idéerne er blev forelagt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 7. april 2022 og er indarbejdet i planforslagene. I forbindelsen med indkaldelsen af ideer og forslag blev der den 2. marts 2022 afholdt borgermøde i Hjordkær Forsamlingshus med en grundig gennemgang af projektet. Derfor indstilles der ikke til, at der afholdes et nyt borgermøde.

   

  Forudsætningen for at kunne planlægge et nyt erhvervsområde med den lokalisering er at der fra Bolig- og Planstyrelsen forudgående er meddelt planlægningstilladelse efter planlovens § 11a stk. 9: Erhvervsministeren kan uanset stk. 8 efter ansøgning fra kommunalbestyrelser i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone. Stk. 8 omhandler at et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Det aktuelle område ligger til knytning til byzone, men opfylder ikke kravet om tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Bolig- og Planstyrelsen har den 24. maj 2022 meddelt tilladelse efter planlovens § 11a stk. 9.
   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) for det konkrete PtX anlæg og et udkast til en såkaldt §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne. Miljøstyrelsen er ligeledes efterfølgende miljømyndighed for PtX anlægget. Miljøkonsekvensrapporten der er udarbejdet af Miljøstyrelsen fremlægges på deres hjemmeside i samme tidsrum som planerne og miljøvurderingen af planerne.

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller af planforslagene og miljøvurderingen af disse godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone. Området overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.

   

  Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.020.E som må planlægges anvendt til erhvervsformål, herunder PtX anlæg.

   

  Cirka halvdelen af planområdet er område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket medfører særlige krav til anlæggets udformning i forhold til hindre risiko for forurening af grundvandet.

   

  I miljøvurderingen er følgende forhold vurderet: biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed, jordbund, grundvand, overfladevand, landskab, menneskeskabte katastroferisici og ulykker og arkæologiske forhold.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 155 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juli til ultimo august 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 155 Erhvervsområde vest for Hjordkær godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurderingen af planforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5352, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om betydning af et afprøvningsprojekt med selvstyrende teams i ældreplejen for de nedskrevne regler og retningslinjer i kommunen.

   

  Aabenraa Kommune fik i december 2021 tilsagn fra Socialstyrelsen om puljemidler til projektet. Formålet med projektet er at få erfaringer med en ny organiserings- og ledelsesmodel i forhold til typer af teams, der kan skaleres til hele ældreplejen/hjemmeplejen i fremtiden. Selvstyrende teams skal skabe større tryghed for borgerne via færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem og bedre sammenhæng i indsatserne. Ligeledes skal de selvstyrende teams øge trivslen hos medarbejderne via øget medindflydelse og bedre brug af kompetencer.

   

  Afprøvningsprojektet udfordrer den klassiske lederrolle, hvor der vil ske en gradvis overgang fra lederstyrede faste teams til selvstyrende teams (niveau 3). Selvstyrende teams er kendetegnet ved, at teamet får et større fagligt råderum, og at der sker en samtidig decentralisering af det økonomisk ansvar til teamet.

   

  Ofte tolkes selvstyrende teams som "ledelsesfrie" teams, men i afprøvningsprojektet vil de to teams ikke være ledelsesfrie. Men projektet vil udfordre den klassiske lederrolle.

   

  I projektet vil der ske en bevægelse fra den traditionelle ledelse af teams til selvledende teams, der kræver en anden type ledelse, som er mere facilliterende og coachende.

   

  Type af teams

  Ændringer i lederrollen

  Forventet effekt for borgere og medarbejdere med forskellige niveauer for teams

  Niveau 1 – Lederstyret fast team

   

  Lederen giver teamet et større ansvar for egen trivsel. Lederen bliver mere coachende ift. konfliktløsning omkring bl.a. den daglige planlægning

  Borgere og medarbejdernes oplevelse af større kontinuitet i dagligdagen og bedre tid til de enkelte indsatser.

   

  Medarbejdernes oplevelse af arbejdsglæde (med et afledt mindre sygefravær)

   

  Niveau 2 - Selvtilrettelæggende team

   

  Lederen overdrager ansvaret for at få vagtplanen til at gå op til teamet, med støtte fra ressourceplanlæggeren.

   

  Borgerens oplevelse af øgede stabilitet med mere sammenhængende indsatser

   

  Medarbejdernes oplevelse af større råderum i den daglige planlægning og indflydelse på egen arbejdsdag.

  Niveau 3 – Selvstyrende team

   

  Lederen giver teamet fuld indsigt i økonomien, hvor beslutninger om bl.a. bemanding træffes i fællesskab. Det er fortsat lederen der skal føre tilsyn med at de økonomiske rammer anvendes korrekt. Teamet kan selv ansætte, dog med godkendelse fra lederen. Beslutning om ændringer i borgerens indsatser træffes af teamet.

  Borgernes oplevelse af større stabilitet og tryghed, med mere sammenhængende indsatser og øgede indflydelse på indsatsernes tilrettelæggelse (selvbestemmelse).

   

  Medarbejdernes oplevelse af større råderum i planlægningen af borgernes plejeforløb (tid og ydelser -over tid), med større rehabiliterende effekt

   

  Det vurderes, at projektet med at afprøve selvstyrende teams ikke vil have betydning for de nuværende delegationsbestemmelser og retningslinjer i Aabenraa Kommune Der vil ikke være behov for formelle ændringer i delegationsbestemmelser og Aabenraa Kommunens kompetenceplan. Det gælder også bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring. Der vil fortsat være en budgetansvarlig leder, som skal sikre, at den økonomiske ramme, som teamet har fået anvendes korrekt.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Protokollen er godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).