Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Der var afbud fra Kirsten Nørgaard Christensen, Signe Bekker Dhiman og Rasmus Elkjær Larsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Godkendt.

   

  Dorthe Soll og Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Orientering om, at der er indgået et § 11 spørgsmål til førstkommende byrådsmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10482, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% jf.

  retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring: ”Mindre forbrug over 4% overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af inventar el. l.)”.

   

  Det kan tilføjes, at på administrative områder, under Økonomiudvalget, udgør garantiover-førselssatsen 2%.

   

  Der er modtaget én ansøgning vedrørende Økonomiudvalgets område og én ansøgning vedrørende Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Staben og Børn og Kultur anbefaler deres respektive ansøgning imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over de modtagne ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

  Institution (udvalg)

  4% (2%) garantiover-førsel udgør

  Beløb, der søges overført – udover garantioverførsler

  Anbefales overført til 2023

  IT – elektronisk dokumenthåndtering (ØK)

  -

  600

  600

  Kliplev Skole (BUD)

  419

  300

  300

  I ALT

  419

  900

  900

   

  Efterfølgende er anført en kort begrundelse for de 2 ansøgninger:

   

  • IT – elektronisk dokumenthåndtering (Økonomiudvalget): memoformat til digital post bliver først nationalt implementeret i 2023
  • Kliplev Skole (Børne- og Uddannelsesudvalget): ønske om udskiftning af gamle skolemøbler i 3. og 4. klasse til nye

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over de indkomne ansøgninger samt en samling af institutionernes/områdernes respektive ansøgninger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,900 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29549, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til en drøftelse af perspektiverne i et eventuelt valg af selvbudgettering i budget 2023 med henblik på at afklare, hvilken indstilling der skal anføres om indtægtssiden til byrådets 2. behandling af budgetforslaget.

   

  Kommunen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget vælge budgetmetode for indtægtssiden.

  Kommunen har ved budgetlægningen af indkomstskat, tilskud og udligning valgfrihed mellem:

  • at basere budgettet på eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal med videre og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).
  • at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb som er endelige.

   

  Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge de enkelte år. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti omfatter også budgettering af kirkeskat. Såfremt der vælges at selvbudgettere med eget skøn for 2023, vil kommunen i 2026 blive efterreguleret i forhold til faktisk befolkningstal og udskrivningsgrundlag. Dette vil man skulle håndtere i budgetlægningen i løbet af 2025. Det er ikke muligt at omgøre valget af budgetmetode, når det er truffet.

   

  Valget mellem de to budgetformer afhænger af flere forhold, herunder udviklingen i befolkningstal, befolkningssammensætningen samt forventninger til, hvordan udskrivningsgrundlaget faktisk udvikler sig i perioden 2020 til 2023.

   

  Idet der er indgået budgetforlig, anbefaler Staben, at der – såfremt man vælger at selvbudgettere – foretages selvbudgettering på samme niveau som statsgarantien. Dette vil medføre, at der ikke sker beløbsmæssige ændringer i det foreliggende budgetforslag for 2023, men der skal indarbejdes en efterregulering i 2026.

   

  Baggrunden for at der lægges op til en drøftelse er, at statsgarantien har været det rigtige valg frem til og med 2020. Staben konstaterer, at der for 2021 og muligvis også i 2022 ville være realiseret betydelige merindtægter ved selvbudgettering. På tidspunkterne, hvor valget blev truffet, var der imidlertid ikke antydninger af, at dette ville blive udfaldet.

   

  Set i lyset heraf har Staben i vedlagte notat redegjort for de faktorer, som påvirker udfaldet af selvbudgetteringen samt nogle følsomhedsvurderinger. Konklusionen heri er, at det primært er udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag under ét, som har betydende indflydelse på, om selvbudgettering er godt eller skidt. Det er historisk høje vækstrater, især i 2021, som har medført, at statsgarantien gav mindre end selvbudgettering.

   

  De ændringer, som måtte komme her i Aabenraa Kommune, har imidlertid begrænset effekt på kommunens samlede provenu af skatter, tilskud og udligning, når der sammenholdes med effekten af en ændring af de samlede indtægter på landsplan. Her vil et beskedent fald på 0,3% modsvare den positive effekt af de ca. 200 yderligere indbyggere, vi aktuelt har i Aabenraa Kommune.

   

  I den seneste økonomiske redegørelse fra august 2022 anfører Regeringen, at de nye skøn er behæftet med stor usikkerhed. Der anføres bl.a. risiko for, at dansk økonomi kan blive ramt af et støre fald i aktiviteten i tilfælde af afbrydelser af gasforsyninger til EU fra Rusland, eller nye alvorlige forstyrrelser i de globale forsyningskæder som følge af pandemiens udvikling i dele af verden, hvor immuniteten er mindre end i Danmark. Nationalbankens udsigter for dansk økonomi i september 2022 viser en forventning om en høj inflation, som fortsætter ind i 2023, samt en negativ vækst i BNP i 2023.

   

  Byrådet skal ved 2. behandlingen træffe beslutning, om man vil gå med det sikre valg (statsgaranti), eller man vil påtage sig en risiko med henblik på at opnå en potentiel gevinst i 2026.

   

  Selvbudgettering bør ikke kun vælges ud fra lokale forventninger til indbyggertallet. Det bør vælges, hvis der er en tro på, at de seneste par års markante udvikling i udskrivningsgrundlaget på landsplan fortsætter, og man skal være bevidst om, at man påtager sig en ikke ubetydelig økonomisk risiko.

   

  På nuværende tidspunkt er der ikke indikationer i den seneste økonomiske redegørelse eller i Nationalbankens netop udsendte ”Udsigter for dansk økonomi”, som understøtter en forventning om en vækst ud over det, som ligger i statsgarantien, hvorfor statsgarantien er det forsigtige valg i en meget usikker tid.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti som budgetmetode på indtægtssiden ved byrådets 2. behandling af budgetforslag 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/942, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 21. september 2022 behandlet forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

   

  Budgetforslaget svarende til spillerum 6 er fremsat af Økonomiudvalget den 13. september 2022 og danner udgangspunkt for budget 2023-2026.

   

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag vedr. driftssiden, der vedrører følgende:

  • Regulering af elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler 

   

  De tekniske ændringsforslag (bilag 1) på driftssiden foreslås finansieret af puljen for tekniske korrektioner under Økonomiudvalget, således at korrektionerne giver netto 0.

   

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 1 og er indarbejdet i spillerum 7.

   

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende: 

  Spillerum 7   (1.000 kr.)

  2023

  2024

  2025

  2026

  Indtægter

  -4.322.662

  -4.464.583

  -4.607.855

  -4.755.418

  Driftsudgifter incl. renter

  4.175.810

  4.317.304

  4.467.021

  4.615.869

  Resultat af ordinær drift

  -146.852

  -147.279

  -140.834

  -139.549

  Anlæg incl. jordforsyning

  105.437

  125.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -41.415

  -21.379

  -20.834

  -19.549

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  41.142

  43.728

  37.186

  36.267

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -291

  22.331

  16.334

  16.700

  Forventet kassebeholdning

  ultimo 2022

  -175.200

   

   

   

   

  Forventet ultimo Kassebeholdning

   

  -175.491

   

  -153.160

   

  -136.826

   

  -120.126

   

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2023 på målene: 

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug
  • Ultimo kassebeholdning

   

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2023:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Der skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet tages stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af indtægterne.
  Der er udarbejdet en særskilt sag herom, hvor økonomiudvalgets indstilling vil indgå i budgetforslaget til byrådets 2. behandling.

   

  Takster for 2023 er vedlagt som bilag 6 og 7 og indeholder de takster der gælder fra 1. januar 2023.

   

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 4 og 5.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2023, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 3).

   

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (bilag 8), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

   

  I budgetforslaget inkl. tekniske ændringsforslag udgør anlægsrammen 106,6 mio. kr. brutto, hvilket er 54,7 mio. kr. under den forholdsmæssige andel. Servicerammen er opgjort til 2,973 mio. kr. og er 0,9 mio. kr. under aftaleniveauet. Aabenraa Kommune bidrager således med, at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

   

  Der er fremsendt et politisk ændringsforslag fra byrådsmedlem Christian Panbo (A) som Byrådet skal forholde sig til ved 2. behandlingen. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2.

   

  I henhold til budgetforliget fremgår at parterne er enige om, at der kun i fællesskab fremsættes ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

   

  Den tidsmæssige, udvalgsmæssige og forvaltningsmæssige placering af nye opgaver afledt af budgetforliget fastsættes endeligt umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

   

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 9, 10 og 11.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, der netto giver nul, jf. bilag 1, indarbejdes i budget 2023-2026,

  at takster for 2023 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges, som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene, og

  at bemærkninger tilrettes med budgetforliget samt de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13562, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. 

   

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten, som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

   

  Aabenraa Provsti har den 13. september 2022 fremsendt et budgetforslag for 2023, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 79,606 mio. kr.

   

  Fremsendt budget

   79,606 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -79,606 mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

     0,000 mio. kr.

   

   

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

   

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

   

  Såfremt Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 vil det medføre, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2026.

   

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommune er i 2023 fastsat til 8,380 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2022. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 79,606 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2023 forventes at være uændret i forhold til ultimo 2022.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12307, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund:

  Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2022, at Aabenraa Kommune som organisation skal aflægge et grønt regnskab. Denne sag omhandler regnskabsmetoden for aflæggelsen af det grønne regnskab.

   

  Regnskabsmetode
  Der er indhentet tilbud på forskellige regnskabsmetoder fra forskellige udbydere i forbindelse med sagen om aflæggelsen af det grønne regnskab. Der bedes truffet beslutning mellem tre valgmuligheder for regnskabsmetoden og –formatet for det grønne regnskab:

   

  (1)  simpelt grønt regnskab som årlig rapport, hvor målingerne primært medtager det, der er inkluderet i klimaplanen (energiforbrug og transport)

  (2)  udvidet grønt regnskab som årlig rapport, hvor målingerne medtager det, der er inkluderet i klimaplanen samt udledninger fra varekøb (energiforbrug, transport og varekøb)

  (3)  udvidet grønt regnskab som et interaktivt digitalt arbejdsværktøj, hvor målingerne medtager det, der er inkluderet i klimaplanen samt udledninger fra varekøb (energiforbrug, transport, varekøb og mere med tiden)

   

  Det simple regnskab omfatter konkret udledningen fra: Elforbrug og opvarmning af kommunale bygninger; Vejbelysning, signalregulering og tekniske anlæg; Kollektiv transport; Arbejdskørsel, anden arbejdsrelateret transport og pendling; samt eventuelt spildevand og arealanvendelse.

   

  De udvidede regnskaber omfatter yderligere den konkrete udledningen fra: Byggeri & anlæg (køb af cement, fliser, kunstgødning, asfalt, jern med videre); Energi og forsyning (køb af services vedr. vandforsyning, kloakvæsen, renovation og renholdelse med videre); Brændstof og køretøjer (benzin, diesel, køretøjer og udstyr og services med videre); Transport (transport services, travel agency, ambulancetjenester med videre); Fødevarer og kantinedrift (fødevareprodukter- og services); IT-produkter og tjenesteydelser (computere, radio, tv, telefoner med videre); Øvrige varer (tekstiler, plast, glas, kontorartikler, maskinel med videre); Øvrige tjenesteydelser (post og telekommunikation, Forsikringsvirksomhed, Forskning og udvikling med videre) samt Sundhedsydelser (services og produkter inden for sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger).

   

  Bilag 1 i denne sag omfatter en sammenlignende tabel med relevant information om de tre valgmuligheder for regnskabets metode og format.

   

  Anbefalinger

  Det er anbefalingen, at der for 2023 træffes beslutning om tilbuddet på det udvidede grønne regnskab som årlig rapport til 109.500 kr., hvor regnskabet primært medtager udledninger fra energiforbrug, transport og varekøb. I dette tilbud er det endvidere muligt at skille det simple fra det udvidede regnskab i afrapporteringen. På denne måde skabes der både gennemsigtighed om kommunens reelle udledning - og det grønne regnskab bliver let sammenligneligt med beregningsmetoderne i klimaplanen.

   

  Tilbuddet på det udvidede regnskab som et dynamiske arbejdsredskaber markant dyrere end de andre tilbud. Men der er tale om en interaktiv platform, som kommunens medarbejdere selv kan trække data fra og beregne fremtidsscenarier til alle tider. Med tiden ville det derfor kunne give mening, at Aabenraa Kommune overgår til at anvende dette værktøj, når aflæggelsen af det grønne regnskab er blevet integreret i forvaltningens arbejde.

  Økonomi og afledt drift

  Opgaven med det grønne regnskab vil være tilbagevendende, men naturligvis i opstarten være størst. Det handler om kontakten med analyseinstituttet, assistance ved dataindsamling, politisk og administrativ afrapportering af resultater og lignende.

   

  Den årlige driftsudgift til konsulent på opgaven vurderes til at være absolut minimal. Aabenraa Kommune kan blandt andet understøtte arbejdet med adgang til data om energiforbrug i offentlige bygninger, spildevandsdata og lignende.

   

  Et ekstra indtægtsført beløb på 0,024 mio. Kr. kr. fra regionen til understøttelse af drivhusgasrelaterede aktiviteter er desuden overført til DK2020-anlægsmidlerne under Økonomiudvalget. Disse midler er allokeret til at understøtte finansieringen af det grønne regnskab det første år.

   

  Aflæggelsen af det grønne regnskab i Aabenraa Kommune foreslås derved finansieret af de allokerede DK2020-anlægsmidler til Økonomiudvalget, der blev godkendt i Byrådet den 29. juni 2022 (kombineret med det ekstra tilskud fra regionen, der er overført til Økonomiudvalgets anlægsmidler).

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at det første grønne regnskab udarbejdes som udvidet regnskab som en årlig rapport
  (hvor regnskabet primært medtager udledninger fra energiforbrug, transport og varekøb), og

  at udgifterne til det grønne regnskab finansieres af DK2020-anlægsmidlerne under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19766, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  ’Ambitiøs grøn udvikling 2023’ er Aabenraa Kommunes kommende erhvervsstrategi. Den tager afsæt i byrådets udviklingsstrategi ’Det gode liv’, og sætter en fælles retning for, hvordan vi skaber gode rammevilkår for virksomheder, der har interesse i at drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

   

  Økonomiudvalget har på mødet den 16. august 2022 besluttet, at erhvervsstrategien tager afsæt i en erhvervskonference, hvor virksomheder kommer med input til strategien. Dette med et klart signal om, at kommunes erhvervsstrategi udarbejdes sammen med virksomhederne i kommunen. 

   

  I denne sag fremlægges en opsamling fra erhvervskonferencenet samt en procesplan for udarbejdelse af strategien, særligt med fokus på involvering.

   

  Opsamling fra erhvervskonference

  Erhvervskonferencen blev afholdt den 22. september på Folkehjem, hvor virksomheder med interesse i Aabenraa Kommune havde mulighed for at deltage. Der var 80 deltagere i alt. Deltagerne fra erhvervslivet repræsenterede et bredt udsnit i forhold til brancher, størrelser og geografi. Aftens input fra virksomhederne viste blandt andet, at:

   

  • der er stor interesse i at mødes både for at få information fra kommunen, få viden om andre virksomheder i kommunen og give input til kommunen om de kommunale rammevilkår, og
  • de fire vigtigste tematikker er i prioriteret rækkefølge 1) Sikre bosætning og kvalificeret arbejdskraft, 2) Sikre en sikker og erhvervsvenlig sagsbehandling, 3) Information, dialog og netværk og 4) Understøtte grøn omstilling.
  •  

  Aftenen var struktureret, således at virksomhederne gav input til erhvervsstrategien ud fra konkrete temaer og med mulighed for at definere yderligere temaer, hvor de fandt det relevant. Vedhæftet er en opsamling på virksomhedernes input.

   

  Procesplan

  Med afsæt i erhvervslivets input fra konferencen den 22. september 2022 vil forvaltningen anbefale, at der suppleres med input fra:

   

  • Brancheorganisationer inden for landbrug, DI og Dansk Erhverv m.fl.
  • Chefgrupper i forvaltningerne
  • Input fra byrådets temamøde den 26. oktober 2022
  • Input fra relevante fagudvalg primo december 2022

   

  Det forventes, at erhvervsstrategien kan fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget den 13. december 2022. 

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opsamling fra erhvervskonferencen tages til orientering, og 

  at procesplan for erhvervsstrategi godkendes

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  1. at godkendt.

  2. at godkendt, idet 9 stemte for (A, C, F, O, S, V). Jan Køpke Christensen (D) stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3663, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset i Rødekro har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 8. juni 2022 til den 3. august 2022.

   

  Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for, at der i området kan opføres nyt byggeri til Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus som, sammen med den tilbageværende skolebygning fra 2003, skal fremstå som en samlet bebyggelse. Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestergade samt gode og sikre forhold for de cyklende og gående, der fortsat skal have mulighed for at færdes igennem området.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 2.1.020.D udlagt til offentlige formål i form af generelle offentlige formål, Skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark og lignende offentlige formål. Inden for rammeområdet er den maksimale bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  Området er endvidere udpeget som område til forebyggelse af miljøkonflikter i Kommuneplan 2015. Lokalplanområdet ligger inden for den vejledende konsekvenszone for jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev. Der stilles i lokalplanen krav til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med trafik- og togstøj samt vibrationer fra Hellevadvej og jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 3 høringssvar. Høringssvarene omhandler trafikal afvikling og sikkerhed, materialevalg og tilgængelighed for alle samt el-ladestandere.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 3. august 2022, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen. Høringssvarene medfører ingen ændringer.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 141 vedtages endeligt.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-09-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22061, Sagsinitialer: AET

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. april til den 1. juni 2022 samt udsendt i supplerende partshøring, til tre naboejendommene, i perioden fra den 20. juni til den 5. juli.

   

  Lokalplanen har til formål at fastlægge planområdet til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri samt vej- og parkeringsarealer. Desuden friholdes et naturbeskyttet område mod sydvest og et område med eksisterende parkeringsarealer mod nord.

   

  Kommuneplantillæg nr. 55 muliggør lokalplanlægningen, idet området ikke er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanrammer.

   

  I forbindelse med høringen og den supplerende partshøring indkom der i alt fem høringssvar. To af høringssvarene var uden bemærkninger. To af høringssvarene var fra naboer til planområdet omhandlende udvidelse af Børnehuset Spiretoppen, oversvømmelser og overfladevand samt indbliksgener. Det sidste høringssvar var fra bygherre omhandlende fællesparkering, terrænregulering, højde for carporte samt formulering af bestemmelser omkring bebyggelsesprocent og interne skel. Forvaltningen har desuden anbefalet, at der tilføjes en bestemmelse om etablering af nødvendige værn ved terrænregulering som forudsætning for ibrugtagning.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, som indeholder resumé af høringssvar, herunder også høringssvar fra den supplerende partshøring, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Forvaltningen indstiller følgende ændringer til lokalplanens endelige vedtagelse:

   

  • Mulighed for etablering af 10 fælles parkeringspladser
  • Terræn må reguleres med +/- 1,5 meter i forbindelse med byggemodning
  • Carporte/overdækninger samt skure må opføres i en højde på op til 2,8 m
  • Præcision af bestemmelse om interne skel i forhold til carporte/skure
  • Præcision af bestemmelse for bebyggelsesprocent for tæt-lav byggeri
  • Tilføjelse af bestemmelse under forudsætning for ibrugtagning omhandlende etablering af nødvendige værn ved terrænregulering

   

  Høringssvar omhandlende udvidelse af Børnehuset Spiretoppen er et forhold uden for lokalplanens område, som ikke giver anledning til justering af lokalplanforslaget. Høringssvar omhandlende indbliksgener og risiko for oversvømmelse som følge af øget terrænregulering imødekommes ikke, da indbliksgenerne er indenfor, hvad der må kunne tåles i et almindeligt parcelhuskvarter, og at krav til håndtering af overfladevand reguleres i forbindelse med byggetilladelse.

   

  Byrådet besluttede ved behandlingen af lokalplanforslaget, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget og er ikke blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.112.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der etableres bebyggelse i 3 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m. Grundstørrelse skal være mindst 350 m² for tæt lav bebyggelse. Grundstørrelse mindst 700 m² for åben lav bebyggelse.

  Området er omfattet af Lokalplan M91, delområde A, som gav mulighed for boligområde i form af tæt-lavt byggeri suppleret med få mindre fritlæggende eller dobbelthuse i maksimalt to etager med en højde op til 8,5 meter. Delområde A i Lokalplan M91 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 151.

   

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2015, der giver mulighed for grundstørrelse ned til 180 m2 for tæt-lavt byggeri.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 55 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 151 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 26. august 2022.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-09-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6976, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså, og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 har været fremlagt i offentlig høring i fire uger fra den 8. juni 2022 til den 6. juli 2022.

   

  Formålet med lokalplanen er at give planlægningsmæssige rammer for hel eller delvis nedrivning af den bevaringsværdige gamle vandmølle ved Kruså Møllesø. Dansk Bygningsanalyse udarbejdede i 2012 en rapport, der fastslog, at Kruså Vandmølle var slemt misvedligeholdt, og der er konstateret både råd og svampeangreb i bygningens trækonstruktion. På den baggrund ønskes vandmøllen nedrevet og erstattet af et rekreativt areal. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygningen samt mulighed for bevaring af enkelte karakteristiske dele af vandmøllen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 61 muliggør lokalplanlægningen, idet det giver mulighed for nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri og anlæg i området.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 3/55 for Center-, erhvervs- og boligområde vest for Flensborgvej i Kruså. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.085.F for Kruså Vandmølle og Forsamlingshus udlagt til rekreativt område, friområde med offentlig adgang, boliger og liberale erhverv. Inden for rammeområdet skal de eksisterende bygninger, Kruså Vandmølle og Forsamlingshus, bevares, og området må ikke yderligere bebygges. De eksisterende bygninger må ikke udvides og en eventuel ombygning må ikke ændre bygningens helhedskarakter. Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt bevares.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61, der muliggør nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri og anlæg i området.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 3 høringssvar. Høringssvarene omhandler bemærkninger for og imod nedrivning af Kruså Vandmølle, samt forslag om ikke at godkende endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 27. juli 2022, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører ingen ændringer i forslaget til lokalplanen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 61 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 157 vedtages endeligt.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-09-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3093, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2022

  Godkendt.