Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. december 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  • Orientering om status på borgerrådgiver.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25183, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Bygningsanalysen, og der lægges op til godkendelse af forslaget til Perspektiver og udvikling af Tinglev med henblik på at sende sidstnævnte rapport i høring ved relevante parter. Der lægges ligeledes op til en beslutning om, hvorvidt nogle af scenarie-varianterne i rapporten skal tages ud forud for høringen.

   

  Baggrund. Proces og indhold: Byrådet havde i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til en Udviklingsplan for Tinglev, bygninger og daginstitution, hvor der indgår forundersøgelser til undersøgelser af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse generelt.

   

  Planen skal bygge videre på det arbejde og de borgerdrevne indsatser, der allerede er gennemført i forbindelse med en tidligere udviklingsplan og områdefornyelsen i Tinglev.

   

  Formålet med planen er blandt andet at få kvalificeret og sorteret i ideer og projektforslag og at få lavet en langsigtet økonomisk realistisk plan for udvikling af Tinglev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme. Et af spørgsmålene er, om der ved en funktionsrokade i de kommunale ejendomme kan opnås en bedre bystrategisk sammenhæng i byen.

   

  Helhedsplanen vil som udgangspunkt udløse projekter, der kan medføre anlægsønsker eller afledt drift inden for en kommende årrække, men der vil formentlig også kunne hentes en gevinst i at optimere brugen af nuværende bygningsmasse og således understøtte facility management.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med konsulenter gennemført en analyse af følgende kommunale bygninger: Børnehaven Sønderskov, Børnehaven Nørreager, Grønningen – ældre del, Grønningen Bella Vista, 1905/ 1955 -bygningen samt Tinglev skole på overordnet niveau. Bygningerne er vurderet i forhold til tilstand, beliggenhed, bevaringsværdi og anvendelse. I analysen vurderes også egnethed i forhold til anden mulig anvendelse.

   

  Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet rapporten Perspektiver for udvikling af Tinglev, som er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. Der beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger. I rapporten lægges der op til, at der vælges en retning og ambitionsniveau, som fokuserer på, hvilke helheder der prioriteres og dermed også, hvilke yderligere undersøgelser der skal igangsættes.

   

  Perspektiverne omfatter, udover ovennævnte bygninger, Borgerhuset og Biblioteket, Tinglev Fritidscenter, Friluftsscenen i Byskoven, et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev, Centerpladsens omgivelser, Byens forbindelse, det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka, hjemmeplejens faciliteter samt ungdomsklubben.

   

  Processen har omfattet interviews med relevante interessenter blandt andet internt i kommunen og aktører i Tinglev, hvoraf flere også er blevet inddraget og orienteret i løbet af processen.

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1 er funderet i et ejendomsfokus, som handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden at 1905/55 bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

   

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden.

   

  Scenarie 2 funktionelle sammenhænge, baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner der har funktionelle synergier og sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev. I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter, og der etableres et borgerhus med bibliotek og så videre i forbindelse med 1905/55 bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner hjemmepleje, sygeplejeklinik og så videre. Scenariet anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion.

   

  Inden for begge scenarier beskrives varianter.

   

  Udover funktionsrokaden indeholder rapporten bystudier, der omfatter Centerpladsen, Friluftsscenen, Skolen og fritidscenteret og nye boliger i Tinglev.

   

  Det foreslås at rapporten Perspektiver og udvikling af Tinglev sendes i høring ved relevante parter som Tinglev Forum, HHI og Tinka, og der indhentes bemærkninger ved respektive fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social og Seniorudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Plan Teknik og Landdistrikter.

   

  Fagforvaltninger forestår at inddrage berørte institutioner og enheder i denne del af processen. Plan, Teknik & Miljø vil gerne deltage i møder, såfremt der er ønske herom. 

   

  Derefter vil Plan, Teknik & Miljø behandle bemærkninger og høringssvar og udarbejde et høringsnotat med anbefalinger til eventuelle ændringer i rapporten. Plan, Teknik & Miljø vil i den forbindelse lægge op til en prioritering af, hvilke scenarier og varianter der skal belyses nærmere og eventuelle tiltag, der bør igangsættes for at skabe et solidt grundlag for politiske beslutninger for fremtidige udviklingstiltag i Tinglev. (se blandt andet afsnit Samlet vurdering s. 20-22 og s.38)

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bygningsanalysen tages til efterretning,

  at udvalget tager stilling til om der er nogle af scenarie-varianterne, der skal udgå af rapporten forud for høringen, og

  at rapporten Perspektiver for udvikling af Tinglev godkendes med henblik på at sende rapporten i høring ved relevante parter og indhente bemærkninger ved respektive fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social og Seniorudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Plan Teknik og Landdistrikter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6309, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret. I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte, der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Formålet er, at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag/emner, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog, der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte og lange bane.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

   

  Juni-sept. 2022: Idégenerering af forslag i fagudvalg

   

  Okt.-nov. 2022: Forslag kvalificeres med formål og indhold og prioriteres i fagudvalg

   

  December 2022: Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i økonomiudvalg.

   

  Jan.-feb. 2023: Mulighed for yderligere kvalificering samt overslag på økonomi

   

  Marts 2023: Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og de stående udvalg i perioden juni til november 2022 er der nu udfoldet en bruttoliste på i alt 89 emner til et samlet anlægskatalog med 10 års sigte, jf. vedlagte bilag.

   

  Der er i beskrivelserne af de enkelte emner ikke taget nærmere stilling til de enkelte investeringers omfang, tidsmæssig placering eller en prioriteret rækkefølge. Det bemærkes dog, at Social- og Seniorudvalget har foretaget en overordnet prioritering af forslagene i udvalgets anlægskatalog, hvilket fremgår af bilaget.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at emnerne i bruttoanlægskataloget tages til orientering, og

  at emnerne kvalificeres yderligere i forhold til økonomisk ramme med henblik på at indgå som bruttoanlægskatalog i budgetlægningen for 2024-2027.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Forvaltningen bedes komme med forslag til rubricering af de forskellige ønsker i forskellige kategorier, som f.eks. vedligeholdelse, grundkapital og strategiske investeringer afledt af udviklingsstrategien. Anlægskataloget omdøbes til inspirationskatalog for at understrege, at kataloget ikke indeholder en prioritering, der endsige kan understøtte en forventning om, at emner bliver realiseret blot, fordi de står i kataloget.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34432, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske politik udgør sammen med dialogbaseret aftalestyring kernen i den økonomiske styringsmodel i Aabenraa Kommune. 

   

  Den nuværende økonomiske politik udløber i 2023, og der skal derfor udarbejdes en ny økonomisk politik, der blandt andet kan danne grundlag for budgetlægningen for 2024.

   

  En ny økonomisk politik skal tage bestik af den generelle økonomiske situation for kommunerne og sætte retning for de kommende års budgetlægning med udgangspunkt i at fastholde det gode økonomiske udgangspunkt og samtidig gribe de muligheder, som opstår.

   

  Set i et bagudrettet perspektiv har den økonomiske politik og ikke mindst viljen til følge den økonomiske politik været altafgørende for, at Aabenraa Kommune i dag har en solid økonomi.

   

  På den baggrund lægges der op til at den økonomiske politik for 2024-2027 er en videreførelse af den nuværende økonomiske politik med en række mindre justeringer.

   

  Den nuværende økonomiske politik indeholder 16 punkter, hvoraf de 15 danner rammen om budgettet, og den sidste vedrører den løbende økonomistyring.

   

  Kernen i den økonomiske politik er fortsat de følgende fire elementer, som alle fastsætter et økonomiske måltal.

  • Overskud på ordinær drift skal udgøre 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Der trækkes ikke i kassebeholdningen for at finansiere det enkelte budgetår 2024-2027
  • Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning udgør mindst 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Ultimo kassebeholdning er på min. 100 mio. kr. ekskl. Overførsler på drift og anlæg og den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 175 mio. kr.

   

  Af bilaget fremgår det samlede forslag til økonomisk politik 2024-2027.

   

  Det er en forudsætning, at politikken er godkendt, før de økonomiske procedurer for 2023 kan behandles. De økonomiske procedurer indeholder blandt andet igangsætning af budgetprocessen for 2024-2027.

   

  Det bemærkes at håndtering af plus/minus puljen til regulering af mere- og mindreforbrug på anlæg forelægges i en særskilt enkeltsag og at P/L regulering af anlægsprojekter håndteres i budgetstrategien samt de økonomiske procedurer.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomisk politik 2024-2027 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Genoptages med henblik på at indarbejde de faldne bemærkninger.

   

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37675, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles en henvendelse fra Aabenraa Havns bestyrelse til Byrådet om Aabenraa Havns udviklingsmuligheder. Aabenraa Havns bestyrelse efterspørger med denne henvendelse en tilkendegivelse fra Byrådet om retning og ambitioner for havnens fremtidige udvikling, og der lægges op til en principbeslutning herom. Konkret fremgår det af henvendelsen, at: ”Aabenraa Havn ønsker, at byrådet skal tilkendegive, om der er politisk opbakning til, at Aabenraa Havn igangsætter de nødvendige forundersøgelser for en mulig udvidelse af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord.” Henvendelsen er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund for henvendelsen

  Som et led i afdækningen af de fremadrettede behov og muligheder for Aabenraa Havn har havnens bestyrelse fået udarbejdet en analyse af Aabenraa Havns betydning i fremtiden hos Instituttet for Fremtidsforskning. Konklusionen i analysen er, at der fremadrettet vil være behov for en erhvervshavn i Aabenraa, og at havnen vil have en stigende betydning for ikke blot lokal, men regional vækst.

   

  Aabenraa Havns bestyrelse giver i henvendelsen udtryk for, at denne konklusion stemmer overens med, at havnen oplever en stærkt stigende interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere deres forretning og tilhørende arbejdspladser på arealer med høj miljøklasse og havneadgang. Denne interesse skyldes dels de muligheder, der ligger i fjordens vanddybde og besejlingsforhold og dels de fordele, der ligger i den geografiske nærhed til havne i Østersøen og i koblingen til infrastruktur på land i form af nærheden til E45 og Padborg Transportcenter.

   

  Det vurderes i henvendelsen, at Aabenraa Havn har potentiale for at udvikle sig til en betydende national og international erhvervshavn med et stigende havnerelateret aktivitetsniveau og etablering af et stort antal nye arbejdspladser, og havnen ønsker at udnytte disse muligheder og den store interesse herfor.

   

  Behov for udviklingsmuligheder

  Skal havnen kunne udvikle sig, er der behov for at skabe fysisk plads til at imødekomme interessen for arealer, da havnens nuværende arealer er udlejede, disponerede eller reserverede til specifikke formål. Havnens udviklingsmuligheder på såvel de bynære havnearealer som på Ensted er begrænset mod land af bymæssig bebyggelse, og muligheden for udvidelse af havnens arealer vil derfor ligge i at kunne foretage en udvidelse ud i Aabenraa Fjord primært omkring Sønderjyllandskajen og Ensted.

   

  Det påpeges i henvendelsen, at en potentiel udvidelse ud i fjorden vil have som forudsætning, at der kan skabes den fornødne økonomiske stabilitet i udvidelsesprojektet. I den sammenhæng er det relevant at se udvidelsesmulighederne i konteksten af en aktuel sikkerhedspolitisk dagsorden i forhold til forsyningsstabilitet inden for blandt andet energi og fødevarer, hvor der arbejdes for udpegning af nationale interessehavne med de muligheder for investeringer, dette kan medføre.

   

  Behovet for udvidelsesmuligheder aktualiseres af, at der på nuværende tidspunkt er konkrete henvendelser fra veletablerede danske og internationale virksomheder, der udviser interesse for placering af betydelige aktiviteter på arealer med netop høj miljøklasse og havneadgang.

   

  Af lokal betydning vurderes det i henvendelsen ligeledes, at en udvidelse af havnen med tilhørende udvidelser af havnefaciliteterne vil kunne skabe tilfredsstillende vilkår for, at nogle af havnens nuværende kunder på længere sigt til kunne flytte deres aktiviteter til nye havnearealer.

   

  Sammenhæng med byudvikling

  Etablering af nye havnearealer og deraf følgende udflytningsmuligheder for havnens nuværende kunder vil have betydning for byudviklingen i Aabenraa, idet det vil skabe muligheder for byudvikling på de bynære havnearealer rundt om Nyhavn. Sammenhængen mellem disse udviklingsdagsordener består i, at der ikke kan planlægges for byudvikling på almindelige vilkår inden for de konsekvenszoner, der ligger omkring virksomheder med aktiviteter, der er svært integrerbare i byudvikling.

   

  Dette gør sig gældende for en del af de virksomheder, der har aktiviteter øst og vest for Nyhavn, hvilket er beskrevet i en nyligt udarbejdet analyse af arealerne foretaget af Cowi. Der vil kunne etableres en række afværgeforanstaltninger i samarbejde med virksomhederne eller i planlægningen for boliger, men der vil være tale om udvikling med begrænsninger, der vil påvirke udviklingspotentialets attraktivitet for investorer. Analysen er vedlagt som bilag.

   

  En udvidelse af havnearealerne ud i fjorden vil derfor have direkte betydning for mulighederne for byudvikling rundt om Nyhavn i takt med, at der skabes mulighed for, at nuværende kunder vil kunne flytte deres forretning på rimelige økonomiske vilkår samtidig med, at byudviklingen skal ske på en måde, så det fortsat er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen. 

   

  Tilkendegivelse af retning for havnens udviklingsmuligheder

  Henvendelsen fra Aabenraa Havns bestyrelse om behovet for at undersøge udviklingsmuligheder ud i Aabenraa fjord er i tråd med den gældende ejerstrategis formuleringer om, at Aabenraa Havn skal være en konkurrencedygtig erhvervshavn, der skal kunne imødekomme kvalitets- og kapacitetsbehov, der samtidig bidrager til jobskabelse.

   

  En tilkendegivelse af retningen for udviklingen af Aabenraa Havn vil sende vigtige signaler til havnens nuværende kunder og til aktuelt interesserede virksomheder om de fremtidige muligheder for drift og etablering af forretning på Aabenraa Havn. Det vil ligeledes bidrage til at få synliggjort Aabenraa Havn som en potentiel og attraktiv lokalitet for store virksomheder, der grundet den nuværende manglende kapacitet ikke betragter en placering i Aabenraa som en mulighed.

   

  En tilkendegivelse af retningen for Aabenraa Havns udvikling vil sekundært også tjene til at sende tydelige signaler til potentielle investorer om mulighederne for fremtidig byudvikling på de bynære havnearealer omkring Nyhavn.

   

  For at imødekomme behovet for retning og ambitioner for Aabenraa Havns udviklingsmuligheder, som udtrykt i bestyrelsens henvendelse til Byrådet og i dialog med virksomheder og potentielle investorer, lægges der derfor op til, at der træffes en principbeslutning om de fremtidige udviklingsmuligheder for Aabenraa Havn, der består af følgende elementer:

   

  Der lægges op til, at det tilkendegives overfor Havnebestyrelsen, at Aabenraa Kommune er positiv overfor, at Aabenraa Havn undersøger mulighederne for udvidelse af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord som led i udviklingen af en aktiv erhvervshavn af national betydning. Og at mulighederne primært afsøges omkring Sønderjyllandskajen og Ensted.

   

  Der lægges ligeledes op til, at der i arbejdet med udviklingsmuligheder tages højde for mulighederne for, at nogle af havnens nuværende kunder vil kunne flytte til nye arealer på rimelige økonomiske vilkår. Og at der som konsekvens heraf kan arbejdes med muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn, som vil skulle tage hensyn til, at det også i fremtiden er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen

   

  Endelig lægges der op til, at denne udviklingsretning yderligere vil kunne præciseres i en kommende ny ejerstrategi for Aabenraa Havn.

   

  Et udkast til svar til havnens bestyrelse, der giver udtryk for ovenstående, er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at svaret til Aabenraa Havn godkendes, herunder at Aabenraa Kommune er positiv overfor, at Aabenraa Havn undersøger mulighederne for udvidelser af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord primært ved Sønderjyllandskajen og Ensted som led i udviklingen af Aabenraa Havn som en aktiv erhvervshavn af national betydning, så der sideløbende skabes muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn,

  at der i undersøgelsen af mulighederne for udvidelses ligeledes ses på at skabe muligheder for, at havnens kunder kan flytte til nye arealer på rimelige økonomiske vilkår, så der som konsekvens heraf sideløbende skabes muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn,

  at den fremtidige byudvikling rundt om Nyhavn skal ske på en sådan måde, at det fortsat er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen, og

  at Aabenraa Havns udviklingsmuligheder præciseres i en kommende fornyet ejerstrategi

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42597, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter. Der skal endvidere tages stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for Aabenraa Kommunes juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, når kommunen træffer afgørelser på socialområdet, voksenhandicapområdet og på børnehandicapområdet.

   

  Social- og Ældreministeriet offentliggjorde den 23. juni 2022 tre Danmarkskort over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse på social-, voksenhandicap- og på børnehandicapområdet. Kortene viser, hvad omgørelsesprocenten er i landets kommuner i 2021. Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget har behandlet Danmarkskortene på et udvalgsmøde i hhv. august og september 2022, hvor de blev forelagt udvalgene til orientering. Social- og Ældreministeriet har med henvisning til Retssikkerhedslovens § 79 b meddelt, at kommunalbestyrelsen i hver kommune inden udgangen af 2022 skal behandle de tre Danmarkskort. 

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen (en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der behandler klager over kommunens afgørelser) udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at afgørelsen ophæves og myndigheden skal afgøre den på ny
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, også selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse.

   

  Aabenraa Kommunes omgørelsesprocent ligger over landsgennemsnittet

  Som det fremgår af nedenstående, tegner Social- og Ældreministeriets Danmarkskort et billede af, at Aabenraa Kommune inden for alle tre områder ligger over landsgennemsnittet. Danmarkskortene viser endvidere, at de fleste omgjorte afgørelser i Aabenraa Kommune hjemvises. Neden for redegøres for omgørelsesprocenten på de tre områder 2021.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet i 2021

  Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, dvs. både på børne- og voksenområdet. Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 88 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for socialområdet, hvoraf 43 afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 49. Af de 43 omgjorte afgørelser er de 33 blevet hjemvist, mens ti er blevet ændret. I 2020 har Ankestyrelsen omgjort 50 ud af 106 afgørelser svarende til 47 pct. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 31,8 på socialområdet. I 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan 36,3.

   

   

   

  Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet i 2021

  Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 21 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for børnehandicapområdet, hvoraf 13 afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 62. Af de 13 omgjorte sager er de syv blevet hjemvist, mens seks er blevet ændret. I 2020 har styrelsen omgjort 31 ud af 45 afgørelser svarende til en omgørelsesprocent på 69. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 35,9 på børnehandicapområdet. I 2020 var omgørelsesprocenten på 52.

   

  Omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet i 2021

  Ankestyrelsen har i 2021 behandlet ni afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for voksenhandicapområdet, hvoraf seks afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 67. Af de seks omgjorte afgørelser er fem blevet hjemvist, mens en er ændret. I 2020 har styrelsen omgjort 4 ud af 8 afgørelser svarende til en omgørelsesprocent på 50. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 34,3. I 2020 var omgørelsesprocenten på 42,5.

   

  Handleplan for kommunens juridiske kvalitet i sagsbehandlingen

  Det fremgår af det vedlagte brev fra Ankestyrelsen, at Byrådet skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Aabenraa Kommune er i proces med etablering af en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgeren og skal gennem et tillidsbaseret samarbejde og sparring med

  forvaltningen bidrage til, at henvendelser fra borgerne bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren kan endvidere rådgive borgeren i, hvordan borgeren kan klage over kommunens afgørelser, hjælpe med at forstå klagevejledninger og hjælpe borgeren med at finde vej til rette klageinstans. Danmarkskortenes behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget gav ikke grundlag for ønsker om en handleplan. Forvaltningen anbefaler, at effekten af etablering af en borgerrådgiverfunktion afklares, inden der igangsættes yderligere handleplaner.

   

  Danmarkskort for social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Seniorudvalgets behandling af Danmarkskortene.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Danmarkskort over omgørelsesprocenter tages til orientering, og

  at der pt. ikke udarbejdes yderligere handleplaner ud over etableringen af en borgerrådgiverfunktion

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: ANDLI

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om udmøntningen af midler fra Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje. Økonomiudvalget skal desuden træffe beslutning om overførsel af tildelte puljemidler til 2023 for et uafsluttet projekt.

   

  Som en del af ”Budget 2020 – bæredygtig vækst i Aabenraa Kommune” etablerede byrådet en bæredygtighedspulje på 5 mio. kr. til uddeling i 2020. Puljen er forankret i Økonomiudvalget, og der kunne søges om tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025”.

   

  Da der blev gjort status på udmøntning af puljen 30. november 2021 var 24 af de 28 godkendte projekter afsluttet, og der blev givet tilsagn om at overføre midler til fire forsinkede projekter til 2022.

   

  To af disse fire projekter er nu afsluttet (Tilskud til bæredygtig legeplads ved Kollund Skole og Børnehus Støtteforening samt Forundersøgelse vedrørende Thomas Dambo-trold ved Padborg ved privatperson,) og et tredje projekt (Bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk ved Ensted Sogns Lokalråd) bliver ikke sat i gang.

   

  Det fjerde projekt, Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup området ved Varnæs-Bovrup Borgerlaug, er fortsat i gang. Tilskuddet fra bæredygtighedspuljen var på ca. 0,168 mio. kr. Heraf er der i alt udbetalt ca. 0,031 mio. kr., hvorfor der resterer ca. 0,137 mio. kr. af tilskuddet. Projektet fik desuden ca. 0,056 mio. kr. i medfinansiering fra Landdistrikternes materialepulje under anlæg tilknyttet det daværende Vækstudvalg for Land og By.

   

  Projektet har været forsinket af flere omgang. Først som følge af COVID-19 i foråret 2021, og i efteråret 2022 på grund af tidspres hos de tilknyttede energikonsulenter. En del af projektet består i ingeniørmæssig detailprojektering af to demonstrationsprojekter for henholdsvis en fælles opvarmningsløsning for en mindre gruppe boliger og en opvarmningsløsning for fritliggende boliger i det åbne landskab. Undervejs i forløbet er der sket en afklaring med Aabenraa Fjernvarme, der kan tilbyde 2/3 af beboerne i Varnæs Bovrup området bæredygtig opvarmning.

   

  På denne baggrund har Varnæs-Bovrup sendt en ansøgning om overførsel af den resterende del af tilskuddet fra bæredygtighedspuljen til 2023 samt et justeret budget. I det justerede budget er midlerne til den ingeniørmæssige detailprojektering målrettet opvarmningsløsningen i det åbne land, og der er allokeret midler til et nyt delprojekt vedrørende etablering af et demoprojekthus i forbindelse med fjernvarmeløsningen (Se bilag).

   

  Det budgetterede beløb på ca. 0,192 mio. kr. indeholder både tilskuddet fra bæredygtighedspuljen og medfinansieringen fra Landdistrikternes materialepulje under anlæg tilknyttet det nuværende Udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter. Sidstnævnte overføres administrativt til 2023.

   

  Forvaltningen anbefaler, at resttilskuddet fra bæredygtighedspuljen overføres til 2023 på baggrund af forløbet og det justerede budget.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at status på udmøntning af bæredygtighedspuljen tages til efterretning, og

  at resttilskuddet på ca. 0,137 mio. kr. til det bæredygtige varmeprojekt i Varnæs-Bovrup indgår i overførselssagen udenfor garanti fra 2022 til 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38311, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Regeringen har udpeget Aabenraa Kommune som en af fire kommuner til at være velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at Aabenraa Kommune i videst muligt omfang skal sættes fri af statslig regulering på beskæftigelsesområdet fra den 1. juli 2023 til og med udgangen af 2026. Den konkrete model for velfærdsaftalerne og de overordnede rammer for de 4 kommuner skal forhandles i forligskredsen på beskæftigelsesområdet forud for fremsættelse af konkret lovgivning.

   

  Udskrivelse af folketingsvalg og den igangværende proces med at danne en ny regering har imidlertid sat alle andre forhandlinger på pause. Det betyder konkret, at der ikke er nogen afklaring på de hegnspæle, som skal danne rammerne for den velfærdsaftale Aabenraa Kommune skal indgå med Beskæftigelsesministeriet.

   

  Med en velfærdsaftale får Aabenraa kommune mulighed for, udover at blive frisat fra statslig lovgivning, at afprøve nye muligheder og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen på anden måde, end den som er detailreguleret i lovgivningen. Arbejdet med velfærdsaftalen ligger i naturlig forlængelse af de investeringsstrategier, som har været gennemført de seneste 8 år på beskæftigelsesområdet med stor succes og merværdi for såvel involverede borgere som kommune.

   

  Uagtet at rammerne ikke er afklaret har forvaltningen og Arbejdsmarkedsudvalget igangsat planlægningen af den ændrede beskæftigelsesindsats, idet der er tale om en omfattende forandringsproces, som forudsætter involvering og dialog blandt såvel medarbejdere som eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

   

  Arbejdet med velfærdsaftalen skal håndteres indenfor de nuværende rammer på såvel konto 5 (Arbejdsmarkedsudvalget) som på konto 6 (Økonomiudvalget). Der er nedsat en projektorganisation til at udvikle og drive processen med velfærdsaftalen.

   

  Projektorganisationen kan finansieres af forventet mindreforbrug på konto 6 på henholdsvis Staben og Jobcenter og Borgerservice, som ligger udover overførselsadgangen på 2 pct.

   

  Der forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Jobcenter og Borgerservice udover 2 pct.

   

  Der forventes aktuelt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Stabens område udover 2 pct.

   

  Samlet set indarbejdes dermed 2,1 mio. kr. i kategori 3 (uden for garanti) overførselssagen fra 2022 til 2023 med henblik på at afsætte en egentlig ramme til projektorganisationen for velfærdsaftalen fra 2023-2026. Projektorganisation for velfærdsaftale foreslås fremadrettet at være med kategori 2 overførsel (Puljer og Projekter). 

   

  Det bemærkes, at finansiering af projektorganisationen for velfærdsaftale, som beskrevet i denne sag, blev nævnt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af ansøgninger om overførsel af opsparede midler over 4 pct. til 2023 den 4. oktober 2022. 

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Staben, Jobcenter og Borgerservise indstiller,

  at der indgår 2,1 mio. kr. i overførselssagen udenfor garanti fra 2022 til 2023 til finansiering af en egentlig projektorganisation til velfærdsaftale i perioden 2023-2026, og

  at projekt velfærdsaftale fremadrettet har en kategori 2 overførselsadgang. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36905, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførsel af 9 almene boliger i Bovrup. Med ansøgningen er der fremsendt skitseforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne tænkes opført i tilknytning til BoligSyd’s eksisterende boliger beliggende på Nørrekær 61-79. Boligerne disponeres placeringsmæssigt sådan. Det vil sige, at der opføres tre boliger umiddelbart syd for, og seks boliger øst for eksisterende afdeling 10. Boligerne opføres som tæt/lav bebyggelse. Det samlede boligareal udgør 840 m2 og fordeles på seks stk. 3 værelses boliger på 90 m2 og tre stk. 3 værelses boliger på 100 m2.

   

  Skema A ansøgningen er baseret på gældende maksimumbeløb for 2022 for alment boligbyggeri for familieboliger (22.255 kr./pr.m2.).  I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør det senest offentliggjorde maksimumbeløb for alment boligbyggeri for familieboliger. Der ansøges om en samlet godkendelse af Skema A’s anskaffelsessum på 18,694 mio. kr., der fordeler sig således:

   

  Omkostninger (i mio. kr.)

  Skema A

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag mv. 

  1,840

  Entrepriseudgifter

  12,871

  Omkostninger

  3,662

  Gebyrer til myndigheder

  0,321

  Samlede anskaffelsessum 

  18,694

   

  Finansiering af anskaffelsessummen sker som følgende:

   

  Finasieringdel (i mio. kr.)

   

  Beboerindskud (2%)

  0,374

  Kommunal grundkapitalindskud (10%)

  1,869

  Låneoptag (88%)

  16,451

  I alt

  18,694

   

  Den årlige husleje estimeres til at udgøre 976 kr. pr. m2. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.375 kr. for en bolig på 90 m2 og ca. 8.028 kr. for en bolig på 100 m2. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand, varme samt antenne.

   

  BoligSyd har ikke købt arealet mod syd eller øst på nuværende tidspunkt. For arealet mod syd arbejdes, der på at mageskifte med tilsvarende areal, som BoligSyd har liggende længere mod syd ved plejehjemmet. I samme forbindelse arbejdes der på, at BoligSyd erhverver sig arealet mod øst.

   

  Der er indgået en aftale mellem Dansk Byggeri og BL (Danske Almene Boliger) om, at der kan ske fravigelser fra AB, ABT og ABR. Fravigelser skal dog godkendes af Byrådet i forbindelse med skema A.
  For boligprojektet ansøges der på den baggrund om Byrådets godkendelse af fravigelse af ABR18 og AB18 for så vidt angår de tilføjelser og fravigelser, der fremgår af bilag herfor.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan LP051, der er godkendt 30. maj 2012 af Aabenraa Byråd. Der er ikke noget i byggeriet i forhold til lokalplanen, der gør, at det ikke kan gennemføres.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger i Bovrup. Der er derfor en difference på 0,369 mio. kr. op til den kommunale grundkapital på 1,869 mio. kr., der kræves, for at boligerne kan opføres.

   

  Udgiften til differencen på 0,369 mio. kr. foreslås finansieret af det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital, som udgør 1,651 mio. kr. 

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse at stille kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver efter godkendelse af skema B og endeligt efter godkendelse af skema C.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at skema A godkendes,

  at der gives kommunal grundkapital på 1,869 mio. kr.,

  at merudgift til kommunal grundkapital på 0,369 mio. kr. finansieres af det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital på 1,651 mio. kr.,

  ar der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at fravigelse og tilføjelser til ABR18 og Ab18 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes byråd ønsker, at kommunen gennem planlægning, energirenovering, omstilling med mere bidrager til den grønne omstilling, så Dan­mark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer. Byrådet har for nyligt vedtaget Klimaplan 2022. I Klimaplanen er det målet at nedbringe CO2 -udledningen med 70% inden år 2030. Målet kan kun nås, hvis borgere og virksomheder bidrager, eksempelvis ved etablering af nye energianlæg. Solenergi vurderes at være blandt de væsentligste teknologier til at fremme den grønne omstilling.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 18. august 2022 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 146 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes spredningskorridorer og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende beplantningsbælte.

   

  Området er i alt ca. 205 ha, hvoraf ca. 150 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til ca. 140 MW (svarende til 110 MW/AC).

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer samt af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede planlægning for området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området ikke er omfattet af en kommuneplanramme. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 51, der muliggør etablering af teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. På det tidspunkt var planområdet ca. 320 ha.
  Der indkom i alt 23 høringssvar, der blev fremlagt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. januar 2022. Høringsnotatet blev taget til efterretning og lagt til grund for det videre arbejde.

   

  Forvaltningen vurderede, at det ville være muligt at imødekomme en stor del af høringssvarene og overholde de interne guidelines i et væsentligt omfang, såfremt projektarealet blev reduceret. Forvaltningen var efterfølgende i dialog med bygherre og kom frem til, at projektarealet kan reduceres til ca. 205 ha. Den 18. august 2022 besluttede Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter at igangsætte lokalplanlægning for dette projektareal.

   

  Planområdet er udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord i Kommuneplan 2015. Derudover er planområdet også udpeget som en del af et større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer, programmer og af det konkrete projekt:
  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer, samt en miljøvurdering af det konkrete projekt.

   

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: befolkning og menneskers sundhed, flora og fauna, grundvand, klimatiske faktorer og landskab.

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram af, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 146 og forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio januar til primo marts 2023. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til Lokalplan nr. 146 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 147 Solenergianlæg nord for Fogderup og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 har været fremlagt i offentlig høring i 13 uger fra den 15. juni 2022 til den 15. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene samt en miljøkonsekvensrapport for projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er skrevet sammen i ét dokument.

   

  Kommuneplantillæg nr. 52 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Arealet udlægges til teknisk anlæg i landzone.

   

  Kommuneplantillægget og lokalplanen har til formål at udlægge området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning. Disponeringen af området sikrer, at der opretholdes og etableres faunapassager. Offentlig adgang bliver muligt omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understøttelse af friluftslivet i området.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 10 høringssvar. Høringssvarene omhandler ønske om, at Fogderupvej renoveres, at der etableres cykelsti samt ønsker om, at midler fra Grøn pulje anvendes i lokalområdet. Yderligere er der ønsker vedrørende indretning af det grønne område, flere stiforbindelser til området og højere beplantning omkring anlægget samt bemærkninger til valg af visualiseringspunkter. Enkelte høringssvar udtrykker bekymring for at planerne vil skæmme naturen, påvirke dyrelivet negativt, og at der vil ske værdiforringelse af huse i lokalområdet som følge af udsigtsgener, færre tilflyttere og eventuelt skolelukning.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 18. november 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører en tilføjelse af oversigtskort og beskrivelse af eltransmission-ledningen i kommuneplantillægget samt en tilføjelse af bestemmelse i lokalplanen om, at der må etableres et levende hegn langs med servitutarealet i delområde B.

   

  Forvaltningen har endvidere følgende rettelser:


  En mindre redaktionel rettelse i lokalplanen vedrørende pligten til at fjerne anlægget ved driftens ophør, hvor det præciseres, at pligten påhviler grundejer.

   

  Tilføjelser i § 25 tilladelsen i form af vilkår 13, således denne dækker hele afværgeforanstaltningen fra miljøvurderingen og et vilkår om, at de to læhegn, der anvendes som ledelinjer for flagermus, ikke må fældes.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer ikke giver anledning til, at planerne og §25-tilladelsen skal fremlægges i offentlig høring på ny.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et Tillæg nr. 52 til kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af solenergianlæg i området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at Lokalplan nr. 147 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 147 og i Kommuneplantillæg nr. 52, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt med ændringer angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2023 til godkendelse. Takstbladet fremgår af Bilag 1. Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med relevant lovgivning.

   

  Det er kommunen, der fastsætter affaldstakterne endeligt.

   

  Samlet set stiger priserne på grund af øgede omkostninger afledt af den lovpligtige udvidelse og nationale ensretning af indsamlingsordningen for husholdningsaffald på baggrund af den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vedtaget i Folketinget juni 2020.

  Derudover vil visse forbrugere opleve en mere markant prisstigning, som uddybes nedenfor.

   

  I marts 2021 vedtog det daværende Teknik- og Miljøudvalg (TMU), at der fremover skulle arbejdes med 3 stk. tokammer-beholdere til husholdningsaffald for at imødekomme de nationale krav til en ny indsamlingsordning. Derudover blev et nyt regulativ for husholdningsaffald vedtaget i Byrådet den 22. december 2021.

   

  Ændringerne i indsamlingsordningen medfører, at de tidligere beholderstørrelser på 80 liter, 140 liter og 180 liter udgår, og at den mindste beholderstørrelse fremadrettet vil være 240 liter. Samlet set medfører den nye takststruktur en årlig mindstepris for parcelhusejere og lejligheder på 4.055 kroner, hvilket, jf. Arwos’ eksempler på side 3 i Bilag 2, er en stigning på henholdsvis 1.469 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 80 liters beholder, 1.062 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 140 liters beholder og 737 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 180 liters beholder. Yderligere stiger taksten for 240 liters beholdere med 205 kroner, mens taksten for 370 liters beholdere falder med 399 kroner.

   

  På samme måde sker der en mindre stigning i taksterne for fællesløsningerne i eksempelvis boligforeninger, hvor Arwos’ eksempler på side 4 i Bilag 2 giver en årlig stigning pr. lejlighed på mellem 77 kroner og 474 kroner.

   

  Som en del af den politiske aftale kan de kommunale affaldsselskaber fremover kun tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra virksomheder med affald, der i art og mængde svarer til en husholdning. På baggrund af en markedsdialog tilbydes der fremadrettet afhentning af en standardløsning på 3 stk. 240 liters beholdere, hvilket i art og mængde svarer til en husholdning. Markedsprisen er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48 a og med baggrund i Forsyningstilsynets vejledning hertil, og består således af ”hvile i sig selv”-prisen jf. taksten for de private plus avance. Avancen foreslås i vejledningen til at ligge mellem 5 og 15%, og Arwos forslår selv 15% for at give god plads til markedsaktører.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2023 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Kommunens godkendelse skal ikke tage stilling til taksternes størrelse, men udelukkende om de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  Der er enkelte ændringer i taksterne:

  Vandafledningsbidraget stiger med 95 øre pr. m3 vand, tilslutningsbidraget er steget som følge af lovbestemt indeksregulering og spildevandsafgifterne for ukloakerede ejendomme, som fastsættes af staten, er steget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2023 for Arwos godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36568, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2023 skal affald til deponering, der er anvist af Aabenraa Kommune, leveres til Deponi Syds deponi i Måde og ikke længere til kommunens eget deponi i Sønder Hostrup, da dette skal lukkes.

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 21. september 2022, at Aabenraa Kommune indtræder i det fælleskommunale selskab Deponi Syd med vedtægter som nuværende, hvor ejerkredsen udvides med Aabenraa Kommune.

   

  Kommunen er af praktiske årsager endnu ikke endeligt indtrådt i selskabet, og der arbejdes nu for en endelig ikrafttræden af de nye vedtægter med Aabenraa Kommune som medlem senest med udgangen af juni 2023, forventeligt dog tidligere.

  For den mellemliggende periode er der indgået en samarbejdsaftale med Deponi Syd, der gør det muligt at aflevere affald til Deponi Syd allerede fra 1. januar 2023.

  Det er en forudsætning for både samarbejdsaftalen og indtræden i selskabet, at kommunen tilslutter sig de takster for 2023, der er godkendt af Deponi Syds bestyrelse den 5. maj 2022.

   

  Taksterne er fastsat på baggrund af de forventede affaldsmængder og udgifter for 2023.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Taksterne ligger henholdsvis lidt under eller på niveau med kommunens takster for 2022. Taksten for affald til deponering var 1.125 kr. pr. ton inkl. statsafgift og ekskl. moms for Arwos Deponi i 2022, hvor taksten er 1.075 kr. pr. ton inkl. statsafgift og eksl. moms for Deponi Syd for 2023, dog 1.125 kr. for asbestholdigt affald.

   

  Deponi Syds takstblad er vedlagt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Deponi Syds takster for deponeringsegnet affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via Grøn pulje, skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Forslag til administrationsgrundlag for Grøn pulje blev politisk behandlet i august 2022. Byrådet besluttede den 31. august 2022, at administrationsgrundlaget skulle i offentlig høring, herunder hos Det fælles udviklingsråd i fire uger, før der blev truffet endelig beslutning.

   

  Der har efterfølgende været en offentlig høringsperiode fra den 2. september til 2. oktober 2022. Der er indkommet 10 høringssvar, som er behandlet, og nogle forslag er indarbejdet i det nye forslag til administrationsgrundlag. Notatet med behandling af høringssvar er vedlagt sagen (bilag 1).

   

  Forvaltningen fremlægger her forslag til ændringer i Administrationsgrundlag for Grøn pulje (se bilag 2) med afsæt i høringssvarene.

   

  Principper for uddeling

  Gennemgående i langt de fleste høringssvar var nærhedsprincippet og ønsket om, at midlerne i højere grad kommer lokalområderne til gode. Forvaltningen har med afsæt heri tre forslag til scenarier for principper for uddeling af midlerne:

   

  Scenarie 1 – afgrænset lokalområde:

  Der kan i første runde søges til

  -         Lokale projekter og Grønne projekter, som er lokalt forankrede og realiseres i det skoledistrikt, hvor VE-anlægget er beliggende eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.

   

  Scenarie 2 – så lokalt, som muligt:

  Der kan i første runde søges til

  • Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen.
  • Midlerne fordeles ud fra nærhedsprincippet ”Så lokalt, som muligt i forhold til afstand fra VE-anlægget”. Lokale projekter og Grønne projekter, der ligger tættest på VE-anlægget prioriteres således højere end projekter længere væk.

   

  Scenarie 3 – oprindeligt scenarie:

  Der kan i første runde søges til:

  • Lokale projekter, som er lokalt forankrede og som realiseres i det skoledistrikt eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.
  • Grønne projekter i hele kommunen.

   

  I alle scenarier foreslår forvaltningen, at der ved efterfølgende runder kan søges om støtte til både Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen. Efterfølgende runder afvikles, såfremt der er restmidler efter første runde.

   

  Derudover gælder det for alle scenarier, at ansøgningerne i udgangspunktet fordeles efter indhold og procentvis fordeling mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling, målt i forhold til økonomisk volumen.

   

  Der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie der ønskes. Forvaltningen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at scenariet tager højde for nærhedsprincippet og giver mulighed for at tilgodese lokalt forankrede projekter. Samtidig giver afgrænsningen et udgangspunkt og en ramme for, hvem der er primær målgruppe og giver mulighed for at støtte de fællesskaber og institutioner, som de nære lokalsamfund ofte er tilknyttet via skoledistriktet. Afgrænsningen med en radius på cirka fem kilometer giver mulighed for at tilgodese de lokalsamfund, som ligger tæt op af VE-anlægget, men ikke ligger i skoledistriktet.

   

  Der er udarbejdet kortmateriale, som giver et billede af, hvem der er den primære målgruppe ud fra scenarie 1. Der er kort for projekterne i Hjolderup og Bjerndrup og et samlet kort for de områder der berøres, såfremt de VE-anlæg, som pt er under planlægning, realiseres. (Bilag 3)

   

  Fordeling af midler

  Der er ikke foretaget justeringer i det oprindelige forslag til fordelingsnøgle for midlerne mellem udvalgene. Forvaltningen foreslår med afsæt i høringssvar og de politiske bemærkninger, at forvaltningen allerede efter et år gør status på erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne foreslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Øvrige væsentlige justeringer i administrationsgrundlaget:

   

  -         Det er indskrevet, at det er muligt at søge driftstilskud i op til fem år.

  -         Lokalråd skal høres i forhold til de indkomne ansøgninger, og deres udtalelse indgår i den samlede helhedsvurdering.

  -         Det er tydeliggjort, at ansøger ikke skal have myndighedstilladelser på plads for at kunne ansøge. Ansøgere skal fortsat have afklaret, om projektet forventes realiserbart. Kommunen står til rådighed for vejledning og screening af projektideer.

  -         Det er tydeliggjort, at forvaltningen er til rådighed for ansøgere med vejledning og screening af projektideer.

  -         Endelig er der foretaget redaktionelle tekstjusteringer.

   

  Opstart af Grøn pulje

  Der er indbetalt midler til Grøn pulje for solcelleanlæg ved Hjolderup på 9,508 mio. kr. og Bjerndrup på 2,248 mio. kr.

   

  Den forventede tidsplan for Grøn pulje i Hjolderup og Bjerndrup:

  • Primo januar 2023: Puljerne åbner.
  • Januar 2023: Informationsmøde om Grøn pulje.
  • 10. april 2023: Ansøgningsfrist.
  • Juni 2023: Politisk afgørelse vedrørende ansøgninger.
  • Efterår 2023: Såfremt der er restmidler efter første puljerunde åbnes for en ny ansøgningsrunde.
  • Primo 2024: Status på administrationsgrundlaget.

   

  Der gøres opmærksom på, at det er en stram tidsplan, der er fremlagt i forhold til, hvor lang tid ansøgerne har til at udarbejde ansøgninger og i forhold forvaltningens sagsbehandling af ansøgningerne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntning af budgetforlig vedrørende projektmedarbejder til natur- og arealforvaltning med finansiering fra Grøn pulje behandles i en særskilt sag.

   

  Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at træffe beslutning, inden for deres respektive områder om ændringer i administrationsgrundlaget med undtagelse af den procentvise fordelingsnøgle mellem udvalg og administrationsvederlag.

   

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1 for principper for fordeling godkendes,

  at administrationsgrundlaget for Grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af Grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje, svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget,

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Brædygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til, inden for deres respektive områder, at ændre administrationsgrundlaget med undtagelse af fordelingsnøglen.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90 % til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10 % til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 2 stemte for (V), imod stemte 4 (A,C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt idet det anbefales at fordeling og kriterierne evalueres årligt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter 08-12--2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V), imod stemte 4 (A, C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet fordeling og kriterier evalueres årligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling, idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse, og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt, idet 4 stemte for (V) og 8 stemte imod (A, C, D, F og S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet fordeling og kriterier evalueres årligt.

  For stemte 8 (A, C, D, F og S). 4 stemte imod (V)

   

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12765, Sagsinitialer: DSE

  Sagsfremstilling

  Som følge af energikrisen indgik regeringen to nye aftaler, som sætter rammen for udfasning af al gas til boligopvarmning gennem kommunal varmeplanlægning. Et bredt flertal i folketinget blev den 25. juni 2022 enig om Klimaftale om grøn strøm og varme 2022, hvorefter regeringen og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 indgik Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

   

  Den 28. oktober 2022 trådte Cirkulæreskrivelsen om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse i kraft, som forpligter kommunerne til at yde en planlægningsindsats, for at undersøge mulighederne i de områder, som i dag er udpeget som naturgasforsynede.

  Cirkulæreskrivelsen pålægger kommunen at give ejendomsejere i gasforsynede områder klar besked om deres fremtidige opvarmningsmuligheder samt en tidshorisont for disse. Energistyrelsen kom i den sammenhæng med brevskabeloner til fire forskellige områdetyper, som forvaltningen har valgt at læne sig op ad. I varmeplanlægningen arbejdes der derfor med følgende kategorier:

  1. Områder hvor der allerede er etableret et fjernvarmenet
  2. Områder hvor der er besluttet fjernvarmeprojekter
  3. Områder hvor mulighed for fjernvarme bliver undersøgt med endeligt svar i 2023
  4. Områder hvor der i øjeblikket ikke bliver planlagt for fjernvarme

   

  Områderne i kategori 1 og 2 er tydeligt defineret, da der er etableret fjernvarme eller godkendt projekt for konvertering til fjernvarme. Derfor forventes brevene til ejendomsejerne i disse områder udsendt allerede inden varmeplanens endelige godkendelse.

   

  Udpegningen af områderne i kategori 3 og 4 udgør den egentlige planlægning. Udvælgelsen er sket i tæt samarbejde med kommunens fjernvarmeværker. Når fjernvarmen skal udrulles, skal det give selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk mening.

   

  Områderne i kategori 3 er områder, hvor det er vurderet, at der kan være et selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk potentiale for konverteringen, og som vil være færdigberegnet i løbet af 2023. I de berørte områder har der desuden også været kontakt til lokalrådene, så disse er opdateret på varmeplanlægningen.

   

  Områderne i kategori 4 er områder, hvor det er vurderet, at de økonomiske kriterier ikke kan opfyldes på nuværende tidspunkt. Områderne vil bliver undersøgt nærmere også med hensyn til alternativ kollektiv varmeforsyning, hvis fjernvarmen ikke er en løsning. Det er dog ikke sikkert, at det kan beregnes fyldestgørende i 2023. Da udpegning af et område til et potentielt fjernvarmeområde kan forhindre muligheden for tilskud til individuelle løsninger for boligejere, har forvaltningen valgt at indplacere disse områder i kategori 4.

   

  Ud af i alt 34 naturgasopvarmede områder er det kun Øster Løgum, Fårhus, Kiskelund, Bajstrup, Broderup og Hønkys, samt nogen enkelte ejendomme, der ligger isoleret, som vil blive udpeget til kategori 4, og hvor ejendomsejere dermed vil modtage et brev om, at der ikke planlægges for fjernvarme i øjeblikket.

   

  Den vedlagte varmeplan lever op til kravene i cirkulæreskrivelsen, og omfatter de naturgasforsynede områder. Varmeplanen ses som en dynamisk plan, som løbende ændrer sig, når områder skifter status. For eksempel vil område 2 løbende blive til område 1, og område 3 vil blive til område 2 eller 4.

   

  Cirkulæreskrivelsen åbner op for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde samfundsøkonomikravet ved at lægge den samfundsøkonomiske analyse fra en samlet samfundsøkonomisk varmeplan til grund ved konkrete projekter. Denne metode kan være egnet for kommuner med/i store byer.

   

  I Aabenraa Kommune er det dog ikke en fordel at udføre en samlet samfundsøkonomisk analyse, da byer og småbyer er spredt på et stort geografisk område. Desuden ses der for flere områder potentiale for ø-løsninger og/eller opkobling til eksisterende fjernvarme, uden at det er analyseret til bunds. En samlet analyse på nuværende tidspunkter vil derfor være begrænsning fremfor en fordel.

   

  I stedet for vil varmeplanen blive realiseret igennem samfundsøkonomiske projektforslag fra fjernvarmeværkerne i løbet af 2023, som det er kommunens opgave at gennemse og godkende.

  I forlængelse af dette vil der blive udarbejdet en mere fyldestgørende varmeplan, som også inkluderer områder uden for de nuværende forsyningsområder. En opdateret og mere fyldestgørende varmeplan forventes at være forelagt til politisk godkendelse ultimo 2023.

  Høring/udtalelse

  Offentlig høring er ikke påkrævet, når varmeplanen ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk analyse. I stedet udsendes de nævnte informationsbreve til berørte borgere.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommunes varmeplan for område med kollektiv varmeforsyning 2022 godkendes, og

  at muligheden for ændring af områdestatus på baggrund af projektforslag eller områderne nærmere analyse tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  1. at anbefales godkendt, og
  2. at taget til efterretning.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud. Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30686, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges om en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til renovering af Skolevænget 33 i Aabenraa.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget forholdt sig senest til bygningen på mødet den 7. april 2021, hvor udvalget tilkendegav sine ønsker i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 9. februar 2021 om at igangsætte en proces, hvor en række fagudvalg bidrog med input og kvalificering af udvalgte områder i forhold til den fremtidige benyttelse af bygningerne.

   

  I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling den 7. april 2021 er gymnastiksalene bragt i anvendelse til supplement for Arena Aabenraa, som der er indgået en driftsaftale med gældende fra den 1. januar 2022.

   

  Da bygningen til undervisningsformål eller lignende Campusformål (Bygning 11) ikke skulle anvendes til midlertidig børneinstitution, er den overgået til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022, at CampusRådet fik lokaler i NygadeHuset.

   

  Det tredje mulige formål, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 7. april 2021, var musikaktiviteter.

   

  I budgetaftalen for 2022 er der afsat 15,1 mio. kr. til opgaver forbundet med

  nedrivning og renovering af ejendommen.

   

  Projektet indeholder tre delopgaver:

   

  1. Nedrivning af bygninger, der ikke er egnet til bevaring og efterfølgende reetablering af arealet
  2. Renovering af de udvendige facader på gymnastiksalene
  3. Klargøring af en bygning til undervisningsformål eller lignende Campusformål

   

  De berørte bygninger fremgår af vedhæftede oversigtskort.

   

  Visionsoplægget ”Fremtidig anvendelse af Skolevænget 33” udarbejdet i 2020 vurderer, at renovering af gymnastiksalene med henblik på en eventuelt forskønnelse og energioptimering samt klargøring af den tidligere undervisningsbygning for Fjordskolen til andre undervisningsformål beløber sig til 6,8 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag.

   

  De 6,8 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. til renovering af gymnastiksalene og 3,5 mio. kr. til klargøring af bygningen til undervisning eller lignende Campusformål samt 1,0 mio. kr. til specialindretning af denne.

   

  Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2022, at udbudsformen for nedrivning og renovering gennemføres som totalrådgivning og efterfølgende udbud i hoved- eller fagentreprise. Samtidig blev det godkendt at anvende fremgangsmåden ”Begrænset licitation” og tildelingskriteriet ”Laveste pris” på udbuddene.

   

  En af opgaverne bliver indarbejdelse af forskellige aspekter af bæredygtighed i udbudsgrundlaget.

   

  Når rådgiver og forvaltning har udarbejdet overslag over facaderenovering og klargøring af bygningen til undervisningsformål eller lignende Campusformål forelægges overslagene for Kultur- og Fritidsudvalget, forinden renoveringen igangsættes. Der vil forinden komme en sag i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor den endelige anvendelse af Skolevænget 33, bygning 11, drøftes.

   

  Renoveringen af gymnastiksalene og undervisningsbygningen forventes udført i 2023.

   

  Forvaltningen tager forbehold for skønnet i visionsoplægget fra 2020, da priser på materialer og ydelser er steget kraftigt det sidste års tid.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2022-2025 afsat en anlægsbevilling på 15,1 mio. kr. til opgaver ved Skolevænget 33.

   

  Af de 15,1 mio. kr. er der reserveret 8,3 mio. kr. under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til nedrivning af de bygninger, der ikke er egnet til bevaring, og efterfølgende reetablering af arealet. Der er givet anlægsbevilling hertil på 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 og 6,3 mio. kr. i Byrådet den 30. marts 2022.

   

  Til renovering af udvendige facader på gymnastiksalene er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget, hvortil der er givet en anlægsbevilling i Byrådet den 30. marts 2022.

   

  I denne sag søges en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 finansieret af det dertilhørende rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalget i 2022.

   

  Den manglende 1,0 mio. kr. til specialindretning af bygningen til undervisningsformål under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter afventer færdiggørelsen af de andre dele af det samlede projekt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales frigivelse af anlægsbevillinger på 1,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, som Byrådet har afsat til Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren på i alt 7 mio. kr.

   

  Efter Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 13. marts 2017 godkendte Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren, blev der ved budgetvedtagelsen for 2019 afsat 10 mio. kr. og frigivet 1 mio. kr. til formålet. Omkostningerne til det samlede projekt blev estimeret til 170 mio. kr., hvoraf den kommunale medfinansiering forventedes at udgøre 41 mio. kr. De resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

   

  I forbindelse med at Aabenraa Kommune finansierede renoveringen af en værelsesfløj, blev anlægssummet reduceret tilsvarende fra 10 til 7 mio. kr. Sideløbende finansierede Byrådet renoveringen af lejrens opvisnings- og teaterbarak.

   

  Den 27. august 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en etapeopdeling af realiseringen af Visions- og Handleplanen. Basisprojektet – fase 1 – er estimeret til 50-70 mio. kr. og indebærer blandt andet skiltning, forundersøgelser, energirenovering, udstillinger, parkering, velkomstcenter og et samlet formidlingskoncept.

   

  Efter ansættelsen af en udviklingskoordinator i 2021, er den 1 mio. kr. der blev frigivet i 2019 anvendt til dette arbejde. Processen resulterede i, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 10. august 2022 valgte scenarie 3, der udvikler Frøslevlejren til en oplevelsesdestination, der på sigt kan opnå en mere bæredygtig økonomi.

   

  For at implementere denne beslutning, er der behov for at frigive de 7 mio. kr., der blev afsat ved budgetvedtagelsen for 2022 fordelt med 1,5 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

   

  Overhead til udviklingsorganisation 2022-2023

  1,426 mio. kr.

  Optegning og energirapport 2022

  0,244 mio. kr. 

  Rådgiverydelser 2022

  0,330 mio. kr.

  Udviklings- og energirenoverings- og anlægsarbejder godkendt i basisprojektet / scenarie 3             

  5,000 mio. kr. 

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, der frigives og,

  at der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I 1993 blev Teglkunstnerens Ulla Viottis 45 meter lange og 1,85 meter høje hovedværk, Telemuren, opført langs H P Hanssens Gade i Aabenraa. I forbindelse med salget af matrikel i 2007 blev værket savet op og stillet midlertidigt i depot, indtil det kunne genopføres.

   

  Den 23. juni 2020 (sag nr. 86) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skal arbejdes videre med en genopførelse af Telemuren ved Gasværksvej.

   

  I budget 2019 var der på driften blevet afsat 0,35 mio. kr. til genopstilling af Telemuren, og ved budgetforliget 2020 blev der afsat yderligere 0,55 mio. kr. Der har været afholdt udgifter til forundersøgelser og rådgivning, så der resterer 0,798 mio. kr. på driftsbudgettet. Ved budgetforliget 2023 blev der på investeringsoversigten afsat yderligere 1 mio. kr. i 2023.

   

  Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 blev de 0,798 mio. kr. overført fra driften til anlæg, således at der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2023 på 1,798 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Telemuren på 1,798 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2023, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40938, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til brandsikring af ældreboliger.

   

  Der er i budget 2023 - 2026 afsat midler i 2023 og 2024 til brandsikring af de 6 ejendomme der mangler – 3 plejehjem, 1 tidligere plejehjem og 2 bosteder. (Birkelund, Kollund, Rønshave, Padborg, Grønnegården, Aabenraa, Rehabiliteringscenter, Rødekro, Rhedersborg, Rødekro og Sønderskovvej, Tinglev).

   

  I forbindelse med forberedelsen af denne sag har brandrådgiver tydeliggjort fejl og uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres for, at ejendommene kan komme i overensstemmelse med byggetilladelser på opførselstidspunktet.

   

  For de 6 ejendomme er der et skønnet økonomisk behov på i alt 6,2 mio. kr. fordelt på 1,6 mio. kr. eksklusiv moms på servicedel (kommunal andel) og 4,6 mio. kr. inklusiv moms på boligdel (lånefinansieres).

   

  Opgaven udføres med totalrådgiver/brandrådgiver og vil blive udbudt.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der er afsat følgende rådighedsbeløb for de 6 ejendomme i 2023 og 2024:

   

  (1.000 kr.)

  2023

  2024

  I alt

  Servicedel – rådgivning og udførsel

  850

  750

  1.600

  Boligdel – rådgivning og udførsel

  2.400

  2.200

  4.600

  I alt

  3.250

  2.950

  6.200

   

  Opgaven forventes udbudt af en gang, men udføres løbende over to år.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. i 2023 og 2,95 mio. kr. i 2024 til brandsikring af ejendomme med kommunale almennyttige boliger, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024 under Social- og Senior udvalget, som frigives.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30072, Sagsinitialer: MPEDE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune.

   

  Ændring af målgruppe

  Kvalitetsstandarden er tilpasset efter budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 (sag 91 bilag 4 note 11):

   

  Ifølge Vejledning for Forebyggende Hjemmebesøg er man ikke forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand.

  I Aabenraa Kommunes hidtidige kvalitetsstandard står, at der ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis man får mere end to timers hjemmepleje i alt.

  Det betyder:

   

  • at borgere, der får både praktisk hjælp og personlig pleje op til i alt 2 timer ugentlig, får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom Aabenraa Kommune ikke er forpligtet til det, og
  • at borgere, der kun får personlig pleje, men over to timer ugentligt, ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom de har ret til det.

   

  Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at målgruppen fra 2023 ændres jf. formuleringen i vejledningen, således at borgere der får både personlig pleje og praktisk bistand fremadrettet ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændring af indkaldelse til forebyggende hjemmebesøg

  Når der indkaldes til forebyggende hjemmebesøg, sker det ved, at der sendes et brev til alle borgere på 75 og 80 år med en konkret dato og tidspunkt for et møde. Borgeren skal så melde afbud til mødet, hvis han/hun ikke ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ved budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 blev det vedtaget, at borgere, der får over to timers personlig pleje og ingen praktisk hjælp, fremadrettet får tilbudt alle besøg i et brev, hvor de selv skal kontakte Aktivitet & Forebyggelse og lave en aftale, hvis de ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændringerne svarer til en reduktion på 60.000 kr. pr år fra 2023.

   

  I forbindelse med ændring af kvalitetsstandarden foreslår Social & Sundhed ud over ovenstående, at de borgere, der fast får hjælp fra Social & Sundhed i forvejen, f.eks. hjemmepleje, sygepleje eller socialpædagogisk bistand, også indkaldes med et brev uden et konkret mødetidspunkt. Det vil sige, at borgeren selv skal henvende sig og aftale et mødetidspunkt, hvis han/hun ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Der vil fortsat blive sendt brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg med konkret mødetidspunkt til alle borgere på 75 og 80, som ikke har anden fast tilknytning til fagpersoner i Social & Sundhed.

   

  Ligeledes vil samarbejdspartnere i Social & Sundhed kunne anbefale, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg med konkret dato, hvis det er relevant. Det kunne f.eks. være efter afslutning af rehabiliteringsforløb.

   

  Øvrige ændringer

  I afsnittet om dokumentation og retssikkerhed er det præciseret, at der ikke er dokumentationspligt ved forebyggende hjemmebesøg, og at borgeren derved helt eller delvist kan fravælge dette.

   

  Aktivitetstal

  Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg i 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

   

  De forholdsvis lave aktivitetstal for 2020 og 2021 skyldes forhold under COVID-19-pandemien, hvor der var perioder med helt eller delvist nedsat besøgsaktivitet og flere borgere, der ikke ønskede fysisk besøg. Kompenserende forebyggende telefonsamtaler kan lovgivningsmæssigt ikke tælle som gennemførte hjemmebesøg.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2023 med de anbefalede ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet. Seniorrådet ønsker, at borgere på 82 år og opefter får et konkret mødetidspunkt i deres brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, fremfor at de selv skal ringe og aftale tid.

   

  Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden, da det vil medføre et øget ressourceforbrug, der ikke kan indeholdes inden for den økonomiske ramme.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30046, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for hjemmehjælp.

   

  Byrådet skal mindst én årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Afsnit 6.6 om klippekort er justeret på baggrund af Social- og Seniorudvalgets valg af model for udmøntning af midler til klippekort. 

   

  Seniorrådet har afgivet høringssvar, og ændringer på baggrund af dette fremgår med rød tekst i forslaget til kvalitetsstandard.

   

  Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 – 2026.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har afgivet høringssvar med 5 konkrete forslag til ændringer:

   

  • Forslaget om at tilføje ordet ’toilet’ i beskrivelsen af afvaskning af væg i badeværelset imødekommes.

   

  • Forslaget om at tilføje ’dog undtaget kogning af æg samt tilberedning af te/kaffe til måltider’ efter sætningen om, at fremstilling af varm mad ikke indgår i hjælpen imødekommes delvist, idet sætningen ændres til ’fremstilling af varm mad som et måltid.’

   

  • Forslaget om at aftørring af støv ved spise- og læseplads skal foretages med rengøringsmiddel med en hårdt opvredet klud imødekommes ikke, da det kan tolkes som en udvidelse af serviceniveauet.

   

  • Forslaget om at tilføje ’fx kompressionsstrømper’ efter sætningen ’I begrænset omfang vask af kropsbårne hjælpemidler i hånden’, imødekommes ikke, da vask af kompressionsstrømper, der hvor det er nødvendigt, allerede er dækket af formuleringen ’i begrænset omfang’.

   

  • Forslaget om at tilføje ’Udvise respekt for den enkelte borgers ønsker under arbejdet i hjemmet’ imødekommes ikke, da forvaltningen ikke mener, at dette skal stå i en kvalitetsstandard.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30052, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for madservice.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Det er tilføjet til kvalitetsstandarden, at det hver uge er muligt at vælge vegetariske retter. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  I høringsudkastet indgik følgende sætning:

   

  ”Hver uge kan du vælge økologisk mad, bæredygtige fisk og skaldyr, vegetariske samt veganske retter.”

   

  Sætningen er drøftet med leverandørerne, som melder tilbage, at det ikke kan leveres inden for den afsatte økonomiske ramme.

   

  Denne oplysning er forelagt høringsparterne, der ikke havde bemærkninger til, at sætningen udgår.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden har været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet til høring. Rådene havde ingen bemærkninger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31792, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling.

   

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Servicelovens §101 samt Sundhedslovens § 141 og 142.

   

  Kvalitetsstandarden skal indeholde information om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling af stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden for området er at beskrive de overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med rusmiddelmisbrug og deres pårørende. Kvalitetsstandarden omhandler både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Samtidig indeholder den de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved Rusmiddelcenteret, herunder centrets gennemgående fokus på en systematisk og evidensbaseret behandling.

   

  Kvalitetsstandarden er opbygget efter anvisningerne i gældende lovgivning vedr. afdækning, motivation og kvalitetsstandard for social behandling for misbrug efter § 101 i lov om social service. Det betyder, at kvalitetsstandarden for både stof- og alkoholmisbrugsbehandling følger den systematik og de emner, som er indeholdt i lovgivningen for stofmisbrugsbehandling.

   

  I forhold den gældende kvalitetsstandard er kvalitetsstandarden for 2023-2025 tilpasset med opdatering af general information og layoutmæssige ændringer. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til behandlingstilgang og -indhold.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet er hørt i sagen og har taget forslaget til kvalitetstandard til efterretning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Kvalitetsstandard for Rusmiddelbehandling 2023-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30061, Sagsinitialer: DTL

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Seniorrådet har afgivet høringssvar til kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning, ændringer på baggrund af dette fremgår med rød tekst i forslaget til kvalitetsstandard.

   

  Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Forslagene til kvalitetsstandarder har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Seniorrådets høringssvar indeholdt 3 konkrete forslag til ændringer til kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning:

   

  • Forslaget om at tilføje sætningen ’som pga. fysiske, kognitive eller andre problematikker ikke evner at benytte andre træningstilbud’ til afsnit 4 ’Hvem kan få vedligeholdende træning?’ imødekommes

   

  • Forslaget om at erstatte ’evt.’ med ’ved behov’ i sætningen ’For at sikre, at træningen tager udgangspunkt i dit behov, vil du en af de første træningsgange gennemføre nogle undersøgelser og test sammen med en træningsassistent og evt. en terapeut’ (afsnit 6) imødekommes 

   

  • Forslaget om at tilføje sætningen ’En fysioterapeut vil, ved behov deltage i samtalen’ i forlængelse af sætningen ’Senest 3 uger efter at du har fået afgørelsen om vedligeholdende træning, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Træning & Forebyggelse, som aftaler tidspunktet for en samtale med dig. Samtalens formål er at lægge en plan for træningen i samarbejde med dig’ (afsnit 12) imødekommes ikke. Det skønnes at være en udvidelse af serviceniveauet og det skønnes ikke relevant, da træningsassistenterne i Træning & Forebyggelse arbejder under supervision af både ergo- og fysioterapeuter, og de kan sparre med disse ved behov.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  1. og 2. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4743, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes udkast til revideret ældre- og værdighedspolitik med titlen ’Det gode ældreliv’. Baggrunden er, at ældre- og værdighedspolitikken skal revideres jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

   

  Ældre- og værdighedspolitikken er i sin helhed blevet revideret og indeholder nu fem indsatsområder, som beskriver, hvordan Aabenraa Kommune arbejder med værdig ældrepleje gennem de lovbestemte fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og bekæmpelse af ensomhed.


  Indsatsområder:
   

  1. Sammen med borgeren
  2. Aktivt ældreliv
  3. Sundhed og mestring
  4. Bolig og fællesskaber
  5. Kommunikation og tilgængelighed
    

  Ældre- og værdighedspolitikken er blevet udarbejdet på baggrund af en bredt inddragende proces: 
   

  • Politisk temadag 30. maj 2022 med relevante politiske udvalg, råd, foreninger og eksterne repræsentanter
  • Borgermøde 18. august 2022. Ca. 100 borgere, politikere og medarbejdere fra Social & Sundhed deltog på borgermødet
  • En referencegruppe bestående af fire medlemmer af Seniorrådet samt fire faglige repræsentanter samt FTR fra social- og sundhedsområdet har mellem møderne arbejdet med input fra den politiske temadag, forberedelse og gennemførelse af borgermødet samt opfølgning på ideer og forslag fra borgermødet.
    

  Social- og Seniorudvalgets bemærkninger fra første behandling er indarbejdet i den reviderede ældre- og værdighedspolitik.

   

  Der vil blive gennemført et borgermøde i andet kvartal 2023 med fokus på implementering af ældre- og værdighedspolitikken.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet:

  Seniorrådet har med stor interesse læst udkast til kommunens reviderede ældre og værdighedspolitik. Vi er overordnet positivt indstillet over for politikken.


  Processen i forbindelse med udarbejdelsen af politikken har været god. Vi har været inddraget tidligt i udformningen af papiret. Derfor har vi ikke overordnet bemærkninger til selve oplægget.


  Vi vil hvert år i Seniorrådet følge op på ældre og værdighedspolitikkens 5 indsatsområder og se på, hvorledes det skrider frem med, at få det implementeret i dagligdagen.

  Sektor MED Social & Sundhed den 21. november 2022:

   

  Medarbejdersiden kan være bekymret for det krydspres, den enkelte medarbejder vil komme til at stå i over for borgeren/ den pårørende med de forventninger, der kan skabes til de kommunale ydelser fra denne politik.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
  at revideret ældre- og værdighedspolitik ’Det gode ældreliv’ godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31996, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ’Tilsynspolitik 2023’. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver, og de gennemføres af medarbejdere i Visitation & Understøttelse i Social & Sundhed. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. De enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2023

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, Strategi for samarbejde med pårørende samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2023 er uændret i forhold til 2022, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker, ligesom afsnittet vedrørende vurdering er forkortet. Der ønskes fremadrettet mere fokus på anbefalinger og anmærkninger frem for scoringer. Afsnit vedrørende personalegennemstrømning og sygefravær er fjernet, da det ikke er omfattet af formålet med tilsynet. Derudover indgår det i ledelsesansvaret.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til tilsynspolitik 2023 har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Rådene havde ikke bemærkninger til forslaget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2023 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24817, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes udkast til Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Indholdet i temahandleplanerne er rammesat efter forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. Fysisk aktivitet er vigtigt gennem hele livet, da det er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af en sund krop, det forebygger en lang række sygdomme, og det styrker den mentale sundhed – særligt, hvis den dyrkes i fællesskab med andre.

   

  Udkastet til temahandleplanen indeholder en kort introduktion til områdets relevans, udvalgte data for området og en rammesættende inddeling for områdets indsatser. Inddelingen af sporene tager udgangspunkt i livsovergange. Årsagen er, at menneskers vaner ofte tilpasses nye situationer og omgivelser. Det gælder eksempelvis i forbindelse med livsovergange, hvor hverdag og vaner tilpasses en ny situation.

   

  Der er valgt en inddeling i tre spor i henholdsvis:

  1) Børn og unge

  2) Aktiv senior

  3) Gode rammer og tilgængelighed

   

  Denne inddeling sætter fokus på de vigtige overgange fra hhv. barndom til ungdomsliv, og igen fra erhvervsaktiv til pension, da disse medfører væsentlige forandringer i borgerens hverdag. Herudover sættes fokus på gode rammer og tilgængelighed for fysisk aktivitet, herunder i naturen gennem vandreruter og stier.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober et udkast til temahandleplanen, hvor det blev besluttet, at sende denne til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Udvalgenes udtalelser giver ikke umiddelbart anledning til ændringer, og udvalgenes forslag vil i videst muligt omfang blive indtænkt i implementering af temahandleplanen.

   

  Vedlagt sagen er udtalelser fra udvalgene og udkast til Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025 godkendes. 

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15017, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes Temahandleplan for tobak 2023-2025.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Rammen for temahandleplaner er de 11 forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. I forhold til tobak indgår Aabenraa Kommune i partnerskabet Røgfri Fremtid og vil i samarbejde med resten af partnerskabet arbejde målrettet for, at ingen børn og unge anvender tobaksprodukter i 2030, og at tobaksprodukter anvendes af maksimalt 5 % af befolkningen.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 tager udgangspunkt i den eksisterende Temahandleplan for tobak 2022, men er tilpasset og udbygget i forhold til det nuværende udfordringsbillede, hvor substitutionsprodukter fylder stadig mere, herunder særligt snus. Udkastet til temahandleplanen tager derfor udgangspunkt i tre spor:

   

  • Spor 1 – Fortsat indsats mod rygning
  • Spor 2 – Indsats mod snus
  • Spor 3 – Tobaksfrie miljøer

   

  Spor 1 er en videreførelse af to spor fra Temahandleplan for tobak 2022 omhandlende dels forebyggelse af rygestart, dels hjælp til rygestop. Disse indsatser har været fokusområder i flere år, og der er veletablerede indsatser omkring såvel forebyggelse af og hjælp til rygestop. Der lægges i temahandleplanen op til, at disse indsatser fortsættes de kommende år.

   

  Spor 2 er et nyt selvstændigt spor. Der ses en stor stigning i brugen af røgfri tobak- og nikotinprodukter, såsom snus, tyggetobak og nikotinposer, særligt blandt unge. I temahandleplanen benævnes disse produkter under fællesbetegnelsen snus, da brugerne i daglig tale blander produkterne sammen. Den store stigning i brugen af disse produkter gør det nødvendigt med en særskilt indsats over for disse nye produkter, der særligt er udbredt blandt unge mænd. Produkterne bliver også benyttet i idrætsmiljøer, idet de opfattes som præstationsfremmende, og der formentlig mangler viden om produkternes skadelige virkninger. Derudover er der tegn på, at en række borgere substituerer deres tobaksforbrug fra cigaretter til snus, hvilket bl.a. muliggør brug af nikotinprodukter i røgfri miljøer.

   

  Spor 3 er en videreførelse og udbygning af sporet fra den nuværende temahandleplan omkring røgfri miljøer. Dette udbygges til at omfatte tobaksfrie miljøer, således at der også er fokus på udviklingen omkring snus og forebyggelse i bl.a. idrætsmiljøet.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 4. oktober 2022 udkast til Temahandleplan for Tobak 2023-2025 og sendte temahandleplanen til udtalelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Udtalelserne fra disse udvalg er vedlagt som bilag. Udtalelse fra Arbejdsmarkedsudvalget omkring at tænke Borgerservice og Jobcenter ind i formidling af indsatser og tilbud til borgerne er indarbejdet i temahandleplanen under kommunikationsindsats i spor 2.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 er vedlagt sagen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Temahandleplan for tobak 2023-2025 godkendes. 

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/138, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Det indstilles, at der i flere områder sker en stigning i salgspriserne på erhvervsjord, henset til udviklingen i efterspørgslen efter erhvervsjord, generelle prisstigninger på erhvervsjord samt øgede byggemodningsudgifter. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2023.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2022. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for storparceller 2023.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2022. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2023.

   

  Listen med forslag til priser tilrettes løbende ved salg frem mod udbud.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 4. januar 2023, hvor det årlige offentlige udbud starter, med frist for indsendelse af købstilbud torsdag den 19. januar 2023 kl. 12.00.

  Tilbudsfristen for erhvervsarealet B1c udløber dog først den 9. marts 2023.

   

  De arealer og ejendomme, der ikke er solgt i udbudsperioden, vil efterfølgende være udbudt til salg til de mindstepriser, der er anført på kommunens hjemmeside.

   

  Alle indgåede reservationer udløber automatisk den 3. januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 4. januar 2023 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35727, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6607, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Godkendt.