Beslutningsprotokol

onsdag den 12. januar 2022 kl. 15:30

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

   

   Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en overordnet introduktion til udvalgsområdet, jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune, og rammerne herfor.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27363, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget skal i denne sag godkende vedhæftede udkast til en delegationsplan.

   

  Formålet med en delegationsplan

  En delegationsplan kan betragtes som et supplement til styrelsesvedtægten.

   

  Styrelsesvedtægten fastlægger kompetencefordelingen mellem Byrådet og de enkelte fagudvalg og beskriver, at Social- og Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og seniorområdet (§ 20, stk. 2), samt at udvalget i forhold til visse nærmere beskrevne opgaver udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet (§ 20, stk. 3).

   

  Delegationsplanen beskriver undtagelser til hovedreglen om, at kompetencen til at træffe beslutninger og afgørelser inden for social- og seniorområdet er uddelegeret til forvaltningen Social & Sundhed. Det beskrives i disse tilfælde, hvem der henholdsvis beslutter, indstiller eller orienteres - Social & Sundhedsforvaltningen, Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet. Delegationsplanen forholder sig til opgaver fastlagt i følgende love:

   

  • Lov om social service
  • Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
  • Lov om sundhed
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
  • Lov om almenboliger.

   

  Delegationsplanen er ikke udtømmende, men er udtryk for, hvad der er besluttet skal indgå i planen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til delegationsplan for Social- og Seniorudvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25084, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud for 2022 efter ansøgning til støtte og aktiverende tilbud til ældre jævnfør Servicelovens § 79.

   

  I 2022 er der afsat 905.057 kr. til uddeling til støtte af forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

   

  Jævnfør Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Seniorudvalget.

   

  Seniorrådet har på deres møde 22. november 2021 behandlet 34 ansøgninger samt 1 ansøgning modtaget efter ansøgningsfrist. Der er indkommet ansøgninger for i alt 1,309 mio. kr., og Seniorrådet anbefaler uddeling for 875.000 kr. Der er reserveret 30.000 kr. til annoncering og afholdelse af dialogmøde mellem foreninger og udvalget.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at Hjordkær Ungdoms Idrætsforening (HUIF) efter fristens udløb den 16. december 2021, på vegne af Seniorklubben, har ansøgt om 10.000 kr. til godtgørelse af husleje til HUIF og 15.000 kr. til foredrag samt ture til seværdigheder.

   

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Indstilling

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskuddene.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Seniorrådets anbefaling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38711, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag, i henhold til Retssikkerhedslovens § 3 og § 3 a., godkende frister for afgørelser, - altså hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, der skal være truffet en afgørelse. Udvalget blev senest forelagt en sådan sag på møde den 3. februar 2021.

   

  Fristerne gælder også afgørelser, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen. Hvis en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have besked om, hvornår der så kan forventes truffet en afgørelse. Uanset fristerne træffer forvaltningen afgørelser, så hurtigt det kan lade sig gøre. I sager om personlig hjælp og pleje træffes stort set alle afgørelser inden 24 timer efter modtagelsen af ansøgning.

   

  Frister for afgørelser foreslås videreført uændret, således at frister for afgørelser i 2022 er som følger:

   

  2 dage:

  Plejevederlag

   

  2 uger:

  Personlig hjælp og pleje

  Madservice

  Afløsning og aflastning (daghjem), ældreområdet

  Genoptræning uden sygehusindlæggelse

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Befordring

   

  4 uger:

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask)

  Omsorgstandpleje (sundhedsloven)

   

  1 måned:

  Midlertidigt ophold

   

  6 uger:

  Vedligeholdelsestræning

  Kropsbårne hjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler

  Forbrugsgoder

   

  2 måneder:

  Ledsageordning

  Kontaktperson til døvblinde

  Merudgifter

  Socialpædagogisk støtte

  Beskyttet beskæftigelse

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ældrebolig

  Plejebolig

   

  3 måneder:

  Førerhund

  Boligindretning

  Forbrugsgode i form af el-scooter

  Aflastning (det specialiserede socialområde)

  Midlertidigt ophold i boform

  Længerevarende ophold i boform

   

  6 måneder:

  Bilsager

  Boligindretning (større ombygninger/tilbygninger)

   

  Udvalget får årligt forelagt statistik over sagsbehandlingstiden på de sager, der er fastsat frister for.

   

  Af bilaget fremgår en oversigt over sagsbehandlingstiderne i 2021. På 10 ud af de 32 områder behandles over 90 % af sagerne inden for tidsfristen. På 5 områder ligger andelen af sager, der behandles inden for sagsbehandlingsfristen, under 70 %.

   

  Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder ligger fortsat med overskredne frister på trods af en lettere sagsgang for beboere på plejehjem. Det skyldes bl.a. sygefravær samt udfordringer i forhold til at finde de bedst egnede hjælpemidler til borgerne. De overskredne frister for kropsbårne hjælpemidler kan bl.a. henføres til arbejdet med beskrivelse af udbud og opfølgning på mangelfulde fakturaer. Forvaltningen har igangsat forbedringer på området. Endvidere skal der fortsat være øget fokus på datadisciplin.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at fristerne godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende forslag til serviceniveau for tildeling af 18 nødkald, der kan bevilliges i forbindelse med tildeling af 150.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023 i forbindelse med budget 2022 – 2025. Forslaget er hørt den 13. december 2021 i Seniorrådet, og et enigt Seniorråd kan tilslutte sig forslaget til udvidelse af serviceniveau for nødkald.

   

  Forvaltningen har vurderet mulighederne inden for den økonomiske ramme. Et nødkald koster ca. 8.330 kr. inkl. tid til besvarelse af nødkald, oprettelse af elektronisk adgang og etablering af nødkald med vagtabonnement. Det betyder, at der for de bevilligede midler kan etableres 18 nødkald ekstra.

   

  Der gøres opmærksom på, at de borgere der bliver bevilliget nødkald inden for rammerne af den nye bevillig, ikke kan fratages nødkaldet, når den økonomiske bevillingen ophører efter 2 år.

   

  Forvaltningen har i den foreslåede prioritering ønsket at fremme borgerens mulighed for at være trygge ved at forblive i eget hjem i længere tid.

   

  Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til at øge serviceniveauet, der retter sig imod borgere, der klarer hverdagen uden besøg af hjemmeplejen og som har øget faldtendens. Dette vil give borgere, der ikke modtager regelmæssig hjælp, mulighed for at tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude. Disse borgere bliver i dag henvist til at bruge mobiltelefon og får ikke oprettet elektronisk adgang via nødkald.

   

  Serviceniveauet for tildeling af de 18 nødkald:

  • Borgeren har lidt eller ingen hjælp og kan forblive selvhjulpen ved at bære et nødkald på kroppen, i stedet for at anvende mobil telefon til nødopkald
  • Har dokumenteret øget risiko for fald.
  • Har haft eller påtænker kontakt til læge, sygehus og/eller til træning i forhold til faldforebyggelse.
  • Har smerte problematik der gør, at borgeren skal have mulighed for at få fat i kommunens sygepleje.

   

  Forvaltningen påtænker særskilt at følge tildelingen af de 18 nødkald med registrering af antal bevilligede nødkald. Opgørelsen vil blive opgjort og videreformidlet til juni 2022 med vurdering af fremtidig kvalitetsstandard for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2022 – 2025 afsat 150.000 kr. i 2022 og 2023 til at øge serviceniveauet for nødkald.

   

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har ikke indsendt høringssvar, men et enigt Seniorråd kan tilslutte sig forslaget til udvidelse af serviceniveau for nødkald.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til udvidelse af serviceniveau for nødkald godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9598, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle udkast til strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

   

  Byrådet havde den 24. marts 2021 et temamøde vedr. det nære sundhedsvæsen. I forlængelse heraf besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at forvaltningen skulle udarbejde en strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

   

  Udkast til strategien blev behandlet på udvalgsmødet den 1. december 2021. Her besluttede det afgående udvalg, at udkastet skulle fremsendes til det kommende fagudvalg efter en høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. Høringssvar fra hhv. Handicapråd og Seniorråd er vedlagt sagen.

   

  Det vedhæftede strategiudkast er udarbejdet gennem en længere proces i Social & Sundhed. Der har været afholdt to temadage hhv. den 25. august og den 7. oktober, hvor centerledere, driftsledere, tillidsvalgte m.fl. på tværs af forvaltningen har bidraget med input til strategien. I forlængelse af temadagene er udkastet behandlet i forvaltningens chefgruppe, og der har været inddragelse af medarbejderrepræsentanter. Udkastet er også blevet drøftet i regi af det Kommunalt Lægelige Udvalg, hvor repræsentanter for de praktiserende læger i kommunen har haft mulighed for at bidrage med input.

   

  Resultatet er et strategiudkast, der bygger videre på forvaltningens arbejde med den rehabiliterende tilgang, tilbud til borgerne i deres nærmiljø og øget fokus på sammenhæng i indsatserne for bl.a. at håndtere den øgede kompleksitet i opgaveløsningen på tværs af social- og sundhedsområdet.

   

  Strategiudkastet indeholder fem fokusområder, der skal sikre retning og sammenhæng i opgaveløsningen i forhold til kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Fokusområderne er 1) tilbud tæt på borgerne, 2) borgernes livssituation, 3) styrkede relationer, 4) struktur og koordination og 5) de rette kompetencer.

   

  Strategien er tiltænkt at danne rammen for kommunens arbejde i det nære sundhedsvæsen de kommende år. Kommunens rolle heri forventes at udvikle sig med tilgang af yderligere opgaver, som forudsætter en tæt intern koordinering bl.a. omkring nye opgaver og implementering af de kommende sundhedsklynger.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra hhv. handicapråd og seniorråd er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen godkendes,

   

  at strategiens konkrete udmøntning behandles første gang til april 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35022, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til udmøntning af midler til afprøvning af den intelligente ble i hjemmeplejen i 2022.

   

  Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 – 2025 afsat 0,5 mio. kr. til fortsat afprøvning af den intelligente ble i hjemmeplejen. Hjemmeplejen afprøver i forvejen den intelligente ble i hele 2021.

   

  Formålet med at anvende den intelligente ble til hjemmehjælpsmodtagere er øget livskvalitet og værdighed for borgerne ved en bedre kvalitet i inkontinensplejen.

   

  I et tæt og godt samarbejde med Abena er den intelligente ble foreløbigt afprøvet hos 14 hjemmehjælpsmodtagere. Hjemmeplejen er nu så småt ved at finde frem til en måde at anvende den intelligente ble på, som giver mening.

   

  Udvælgelsen af borgere i målgruppen til bleen foretages i dialog med borgerne og eventuelt pårørende samt på baggrund af de gode erfaringer, som Abena har med, at bleen gavner borgere med inkontinens.

  Forvaltningen foreslår, at den intelligente ble i 2022 afprøves med afsæt i følgende målsætninger:

   

  • Opnå større datagrundlag og flere erfaringer med at anvende den intelligente ble i hjemmeplejen
  • At gennemsnitligt 20 hjemmehjælpsmodtagere successivt afprøver den intelligente ble i 2022
  • At den intelligente ble bidrager til øget velvære for borgeren ved færre unødvendige bleskift og dermed færre unødvendige forstyrrelser fx om natten
  • At den intelligente ble bidrager til et fysisk bedre og mere attraktivt arbejdsmiljø ved færre håndteringer af lækager og færre unødvendige forflytninger
  • At den intelligente ble bidrager til øget selvstændighed og bæredygtighed ved bedre planlægning af vandladning på toilettet og hermed mindre vandladning i bleen
  • At borgerne spørges ind til, hvordan den intelligente ble bidrager til bedre livskvalitet og øget værdighed gennem interviews før og efter afprøvning af den intelligente ble
  • At resultater og erfaringer synligøres løbende 
  • At medvirke til øget tryghed og omsorg for borgeren ved at undersøge om den intelligente ble kan forebygge urinvejsinfektioner

   

  Afprøvningen af den intelligente ble i hjemmeplejen evalueres ultimo andet kvartal med henblik på, at udvalget i august 2022 kan tage stilling til evt. fortsat anvendelse af den intelligente ble i 2023 i sammenhæng med den øvrige opgaveløsning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at udvalget godkender forslag til udmøntning af midler til fortsat afprøvning af den intelligente ble i hjemmeplejen med afsæt i de oplistede målsætninger for afprøvningen,

   

  at evaluering forelægges udvalget på mødet den 10. august 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25097, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med velfærdsteknologi 2021.

   

  I statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi beskrives resultaterne af projekter, der er blevet gennemført i 2021. Statusrapporten er en opfølgning på Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi. I 2021 er der blevet arbejdet med en samlet portefølje på 50 initiativer og projekter, der har afprøvet og implementeret en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier.

   

  Arbejdet med velfærdsteknologi følger en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren er i centrum. Det er vigtigt, at både borgere og medarbejdere er trygge i mødet med teknologi og oplever teknologier som en positiv forandring. Derfor præsenterer statusrapporten, hvordan velfærdsteknologi i 2021 har bidraget til de fire strategiske bundlinjer – Borger, Medarbejder, Ressourcer og Vækst. Der er blevet skabt værdi på alle fire bundlinjer, med et særligt fokus på borger og medarbejder. Alle teknologier i 2021 har derfor skabt værdi på mindst en af de to bundlinjer.

   

  I statusrapporten beskrives årets indsatser og dertilhørende handlinger og resultater for hvert af de fem strategiske spor fra ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

   

  Covid-19 har igen i 2021 spillet en stor rolle ift. velfærdsteknologi og digital sundhed. Mange projekter er startet senere op end forventet pga. de nedlukninger og nødberedskaber, vi oplevede i starten af året. Senere på året har mange projekter måtte udskyde mål og milepæle pga. forsyningsvanskeligheder. Dette mærkes stadig, og vi forventer at Covid-19 også vil have indflydelse på velfærdsteknologi-projekter i 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om ”Statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4647, Sagsinitialer: CSR

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget orienteres i denne sag om status på klagesager i Visitation & Understøttelse, der er blevet afgjort i Ankestyrelsen i 2021.

   

  Der er i opgørelsen sager, som er indbragt i 2020 og afgjort i 2021, og andre sager, som er indbragt i 2021, men hvor der afventes afgørelse.

   

  I 2021 er der set sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen over 1 år og ned til 1 måned. Der er særlig set meget lang sagsbehandlingstid i sager, hvor der har været klage over et konkret botilbud.

   

  Det er Ankestyrelsens opgave, at afgøre klager, koordinere praksis og lave undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen er således ankeinstans for borgeren, dels for at sikre at loven er overholdt, borgeren er inddraget, og at afgørelsen er truffet på oplyst grundlag.

   

  Visitation & Understøttelse opfatter klageinstansen hos Ankestyrelsen som en garant for borgers retssikkerhed og som en indikator for, om Aabenraa Kommunes tolkning af den sociale lovgivning er retvisende.

   

  Ankestyrelsen forholder sig ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har indhentet de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

   

  I 2021 blev 50 (47 i 2020,43 i 2019) sager afgjort i Ankestyrelsen. 32 sager blev stadfæstet, 0 omgjort, 18 hjemviste.

   

  Der gøres særligt opmærksom på området vedrørende udbetaling for merudgifter, hvor vi har haft skærpet fokus på grundlaget. Dette har betydet flere klager over afgørelser. Forvaltningen erkender også, at det er komplekst at tage en ydelse fra personer, som de tidligere har modtaget.

   

  Lovområde

  Samlet antal afgørelser

  Antal klagesager

  Antal medhold

  Antal hjemviste sager

  Klagers andel af samlede afgørelser

  § 54,  Ældrebolig/plejebolig

  105

  4

  3

  1

  4%

  § 83,  Hjemmehjælp

  1806

  1

  0

  1

  0%

  § 85,  Socialpædagogisk støtte

  141

  4

  1

  3

  3%

  § 95,  Tilskud til hjælperordning

  3

  1

  0

  1

  33%

  § 97,  Ledsageordning

  16

  1

  1

  0

  6%

  § 100, Merudgifter

  174

  7

  2

  5

  4%

  § 108, Længerevarende botilbud

  32

  3

  3

  0

  9%

  § 112, Hjælpemidler

  1314

  13

  10

  3

  1%

  § 113, Forbrugs- goder

  88

  1

  1

   

  1%

  § 114, Ansøgning om bil

  34

  14

  10

  4

  32%

  § 116, Boligændringer

  39

  1

  1

  0

  3%

  Samlet antal

  3752

  50

  32

  18

  1%

   

  § 112 Hjælpemidler fordeler sig på følgende vis:

   

   El-køretøj

  5 + del af forbrugsgoder

  5

  3

  2

   

   Letvægtskørestol

  Del af hjælpemidler

  2

  2

  0

   

   Aflastningspude

  Del af hjælpemidler

  1

  0

  1

   

   Elevationsseng

  Del af hjælpemidler

  1

  1

  0

   

   Knæled

  5

  1

  1

  0

   

   Nødkald

  242

  2

  2

  0

   

   Tyngdevest

  Del af hjælpemidler

  1

  1

  0

   

   

  § 114 Ansøgning om bil fordeler sig på følgende vis:

   

  Generelle bilsager

   

  11

   

   

   

   Særlig indretning

  27

  2

  2

  0

   

   Bakkamera

  Del af bilsager

  1

  1

  0

   

   

  Sager der afgøres straks i Visitationen, eks. madservice og tidsbegrænset rengøring, registreres ikke.

   

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, er det ofte fordi, den ikke har været tiltrækkeligt belyst. Det kan dreje sig om yderligere lægeoplysninger eller en bedre udredning af økonomi. Forvaltningen har fokus på antallet af disse sager. Samtidig er det en balancegang ikke at overbelyse en sag. Visitationen tilstræber at træffe beslutninger på foreliggende grundlag, det vil sige de oplysninger, kommunen har på borgeren i forvejen, for ikke at skulle indhente for mange speciellægeerklæringer. Det kan i en klagesag vise sig ikke at være tilstrækkeligt.

   

  Forvaltningen har også oplevet sager, hvor borgeren ikke har svaret på henvendelser om yderligere oplysninger, dette også kaldet borgerens medvirken i egen sag. Her træffer kommunen afgørelse på det foreliggende grundlag, og kommunen har oplevet at få sagen hjemvist.

   

  De 50 klagesager skal ses i relation til antallet af ansøgninger. Antallet af klager fordeler sig ikke jævnt ift. lovområderne eller proportionelt ift. antal ansøgninger. Det er kendetegnende for 2021 og de forrige år, at der forekommer et større antal klager inden for hjælpemidler og merudgifter.

   

  Klager over el-scooter- og bilafgørelser er faldende. Visitation & Understøttelse vurderer, at dette skyldes, at man har arbejdet med kvaliteten af den mundtlige og skriftlige kommunikation, samt en ændret mødeform med henblik på at understøtte en bedre dialog og øget forståelse hos borger. Det er ikke opfattelsen, at serviceniveauet er ændret.

   

  Det generelle billede af klagesagerne fra Ankestyrelsen adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år, og sagerne har ikke et leje, hvor det giver anledning til ændret praksis i forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for HærvejsHuset i Rødekro.

   

  Den 16. december 2020 godkendte Byrådet nedenstående vision for en samling af dele af kommunens trænings-, hjælpemiddel samt job- og uddannelsesindsatsen i Social- og sundhedsforvaltningen.

   

  Visionen for byggeriet er, at huset skal være et samlingspunkt for borgere med behov for:

   

  -         træning efter en ulykke eller sygdom

  -         lån af hjælpemidler

  -         hjælp i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse

   

  Vi vil skabe én indgang til hjælp og støtte for borgere med ovenstående behov – ét sted at henvende sig.

   

  Samlingen af de borgerettede tilbud – under ét tag – skal understøttes af et tættere fagligt samarbejde på tværs af de tre centerområder; Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse. Det er således målsætningen, at de fysiske rammer skal give mulighederne for at udvide samarbejdet på tværs af faglighederne i huset. Der skal således tænkes mere sammen og fælles.


  Byggeprogrammet er vedhæftet som bilag, hvoraf der kan læses mere om forventningerne til de bygningsmæssige rammer.

   

  Af senest opdaterede tidsplan fremgår det, at bedømmelseskomiteen forventer at have valgt den endelige entreprenør med udgangen af april 2022. Bedømmelseskomiteen er præsenteret ved Social- og sundhedsforvaltningen i kraft af udvalgsformand, næstformand, tre afdelingschefer, tre centerledere og en medarbejderrepræsentant. Dertil deltager to fagfolk fra Kommunale Ejendomme samt en ekstern fagdommer i form af arkitekt Karin Elbek fra Rum Arkitekter.

   

  Efter valget af entreprenør iværksættes projektering og byggesagsbehandling forud for et forventet anlægsarbejde fra ultimo februar 2023 til medio 2024. Således at der forventes en indflytning primo juni 2024. En mere detaljeret tidsplan er vedhæftet som bilag.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2021 navnet ”HærvejsHuset”. ”Vestergadehuset, der fremgår af byggeprogrammet, var den daværende arbejdstitel for projektet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale med formanden foreslås mødetidspunkt ændret til 08:30 – 11:30 på følgende datoer:

   

  • 04. maj
  • 01. juni
  • 10. august
  • 07. september
  • 05. oktober
  • 02. november

   

  Indstilling

  Social & Sundhed, indstiller

   

  at forslag til ændrede mødetidspunkter godkendes

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til faste teams i ældreplejen.
    
  • Tilskud fra Sundhedsstyrelsens ansøgningspulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin.
    
  • Status på Ny Grønningen.
    
  • Fælles temamøde den 15. marts 2022 om økonomi og forberedelse til opgaven vedrørende budgetlægning.
    
  • Temamøde den 11. maj 2022 kl. 15.30 – 18.30 vedrørende organisation, afdelinger og centerområder i Social & sundhed.
    
  • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 24. – 25. maj 2022.
    
  • Institutionsbesøg – efterår 2022.
    
  • Driftsstatus.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.