Beslutningsprotokol

onsdag den 2. februar 2022 kl. 15:30

Mødested: Rehabiliterings- og Kortidscenter
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Afbud: Marianne List
Afbud: Dorit Knudsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2787, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget/Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekt over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

   

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Nygade 23 B-D, indretning af lokaler

  8.860

  8.700

  160

   

  I forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet foreslås der afsat 0,050 mio. kr. til færdiggørelse af anlægget. Midlerne vil blive anvendt til afhjælpning af problemer med larm fra ventilationen.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at opgørelsen over anlægsprojekt vedr. Nygade 23 B-D, indretning af lokaler godkendes,

  at 0,050 mio. kr. afsættes til færdiggørelse af anlægget finansieret af mindreforbruget på 0,160 mio. kr.,

  at 0,110 mio. kr. tilføres likvide midler.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37253, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle det vejledende serviceniveau for de midlertidige ophold med henblik på høring i Seniorrådet.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. juni 2021, at igangsætte en tilpasning af de midlertidige pladser. De midlertidige pladser omfatter ophold, hvor borger har behov for en tidsbegrænset indsats, der ikke kan foregå i eget hjem. Det gælder eksempelvis vurdering af borgerens behov og muligheder for rehabilitering samt genoptræning efter sygehusindlæggelse. Herudover kan kommunen tilbyde midlertidige ophold til aflastning af pårørende, der passer borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller borgere med behov, der ikke kan dækkes i hjemmet, og som afventer en plejebolig.

   

  Det vejledende serviceniveau for midlertidige pladser er tilpasset, således at de flugter med beslutninger i det tidligere udvalg. Ændring i forhold til tidligere praksis er bl.a., at det fremadrettet er udgangspunktet, at:

  • Aflastning af kognitivt udfordrede borgere i videst muligt omfang placeres i passende psykiatriske opholdstilbud.
  • Plejehjemmet Enggården varetager ophold til aflastning af pårørende.
  • Plejehjemmene Birkelund, Bovrup og Kirketoften varetager ophold til afventning af plejebolig.
  • Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter fokuseres ophold på døgnrehabilitering, vurderingsophold samt sundhedspladsen.

   

  Et døgnrehabiliteringsophold er et døgndækket forløb med en tværfaglig indsats med henblik på rehabilitering efter udskrivelse fra sygehus. Et vurderingsophold er ligeledes et døgndækket forløb, men hvor borgeren hurtigst muligt afklares ift. rehabiliteringspotentiale og det fremtidige støttebehov. I forlængelse af den øgede fokusering blev det besluttet, at Special- & Rehabiliteringscenter Rødekro skifter navn til Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK) samt at øge centrets normeringen pr. plads ved at fastholde budgetramme og nedjustere antallet af pladser fra 34 til 26.

   

  Behovet for den øgede normering pr. plads skal særligt findes i, at kommunen i øget grad modtager borgere i en mere kompleks tilstand efter sygehusindlæggelse. Det skyldes både, at indlæggelsestiderne på sygehusene løbende falder, og at kommunerne generelt overtager flere behandlingsopgaver. Dertil kommer, at ROK er placeret i en forholdsvis gammel plejehjemsbygning, der ikke er specialindrettet til opgaven med døgnrehabilitering. Det betyder, at det ikke i alle tilfælde er muligt at tilrettelægge driften så effektivt, som det havde været muligt i en bygning, der var bygget til formålet.

   

  Vedlagt sagen er udkast til vejledende serviceniveau for de midlertidige ophold i Aabenraa Kommune. Udkast til Vejledende serviceniveau for midlertidige ophold træder i stedet for gældende kvalitetsstandarder, der er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at det vejledende serviceniveau for midlertidige ophold sendes til høring i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29835, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal udarbejdes en strategi for udsatte borgere i Aabenraa Kommune.

   

  Formålet med strategien er at forebygge udsathed og hjælpe borgere i Aabenraa Kommune ud af udsathed.

   

  Strategien skal sætte retningen for et koordineret og styrket samarbejde på tværs af kommunens indsatser, så borgerne oplever sammenhæng i indsatserne.

   

  Udsatte borgere har ofte flere udfordringer og har derved kontakt til mange afdelinger i forskellige forvaltninger. På dialogforum for udsatte borgere, som blev afholdt d. 8. september 2021 på Den Blå Oase, gav nogle borgere udtryk for, at de ikke altid føler sig velmodtaget i kommunens mange afdelinger.

   

  Målgruppen af udsatte borgere kan bl.a. være udfordret af hjemløshed, sociale problemer, misbrug, psykiske og somatiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. I forhold til hjemløshed har Social & Sundhed udarbejdet en opgørelse, der viser, at der ca. er gennemsnitligt 9 borgere i efterforsorg og 28 borgere på forsorgshjem i 2021. Opgørelsen er vedlagt denne sag som bilag.

   

  I strategien skal der arbejdes videre med en nærmere definition af målgruppen gældende for Aabenraa Kommune.

   

  Kommunens indsatser til udsatte borgere er f.eks. tilbud om overgangsbolig ved pludselig opstået hjemløshed, beskæftigelsesrettede forløb via jobcentret, førtidspension, samtaler, ophold på forsorgshjem, efterværn, opsøgende medarbejdere, socialpsykiatrisk støtte, misbrugsbehandling og meget mere.

   

  Strategien skal derfor være med til at sikre sammenhæng mellem de mange kommunale aktører, der er involveret i arbejdet med udsatte. De kommunale aktører, som befinder sig i kommunens 4 forvaltninger og deres afdelinger, vil alle blive inddraget i processen for udarbejdelse af strategien.

   

  Strategien skal derudover også støtte op om nye og fremtidige indsatser såsom etablering af skæve boliger til social udsatte borgere, der mangler en passende bolig.

   

  Udvalget vil blive forelagt et udkast til strategien med mulighed for at komme med input. Herefter udarbejdes den endelige strategi med henblik på godkendelse i udvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der udarbejdes en strategi for udsatte borgere i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om skæve boliger til socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune.

   

  Det tidligere Social & Sundhedsudvalg efterspurgte en undersøgelse af, hvor der kan etableres 6 - 8 såkaldte skæve boliger til udsatte borgere i Aabenraa Kommune. Boligerne skal hjælpe nogle af de mest udsatte hjemløse borgere, hvor også udgiften til bl.a. forsorgshjem er stigende. 

   

  Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet yder gennem en pulje tilskud til etablering af skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.

   

  Formålet med boligerne er at hjælpe de mest udsatte borgere ud af hjemløshed til egen bolig. Målgruppen, som typisk har psykiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer, er svære at indplacere i alment bolig byggeri. De vælger derfor ofte skiftende bopæle som f.eks. på forsorgshjem. Ved at stabilisere borgernes boligforhold kan der som udgangspunkt bedre arbejdes med borgernes forskellige problemstillinger.

   

  Det tidligere udvalg har tilkendegivet, at det er hensigten, at der skal indgås driftsaftale med Blå Kors, der også skal varetage funktionen som social vicevært. Derudover vil de skæve boliger blive tilknyttet værestedet Den Blå Oase, som hører under Blå Kors.

   

  Blå Kors har været med i hele processen og har bl.a. været med til at beskrive den ideelle beliggenhed i forhold til lang afstand til naboer men tæt på busforbindelse, indkøbsmuligheder, Aabenraa centrum og værestedet Den Blå Oase.

   

  På baggrund af undersøgelsen af forskellige mulige placeringer blev en grund på Rugkobbel fundet i 2021 som bedst egnet ud af den samlede vurdering af afstand til centrum, naboer etc.

   

  Sideløbende har forvaltningen Plan, Miljø & Teknik undersøgt kommunen for potentielle grunde dog uden held i første omgang i forhold til den ideelle beliggenhed.

   

  Grunden på Rugkobbel, der ejes af Landbo Syd, var i en længere periode i spil, hvorfor der blev udarbejdet en hensigtserklæring i november 2021 med henblik på leje af grunden i en tidsbegrænset periode på 3 – 5 år.

   

  Landbo Syd vælger dog d. 14. december 2021 at trække deres tilbud om udlejning af grunden til Aabenraa Kommune tilbage.

   

  Social & Sundhed afsøger derfor igen mulighederne sammen med Plan, Miljø & Teknik for at finde en ny grund.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om skæve boliger tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsrapport 2021 for de lovpligtige tilsyn på det specialiserede socialområde”, gennemført af Socialtilsyn Syd (STS). Tilsynene er gennemført løbende i 2021.

   

  Der er gennemført tilsyn på samtlige boenheder, Rusmiddelcenter Aabenraa og Aabenraa Krisecenter. I vedlagte Årsredegørelse er kort beskrevet Socialtilsyn Syds generelle helhedsindtryk af de forskellige tilsyn samt en oversigt over de bemærkninger de enkelte enheder har fået fra tilsynet.

   

  Konklusion

  Den gennemsnitlige vurdering af de enkelte tilbud vurderes med meget få bemærkninger og et højt kvalitetsniveau.

   

  Generelt vurderer STS, at alle tilbuddene er kendetegnet ved, at der foreligger klare målgruppebeskrivelser, hvor tilbuddene anvender relevante faglige tilgange og metoder tilpasset målgruppen. Der arbejdes med afsæt i relevante pædagogiske indsatser, konkrete mål og opfølgning herpå, og i videst muligt omfang på at borgerne understøttes og motiveres for vedligeholdende eller fremtidig tilknytning til et samfundsliv, hvor uddannelse eller beskæftigelse er væsentlige aspekt heri.

   

  På enkelte tilbud vurderer STS, at sygefraværet og/eller personalegennemstrømningen er højere end på sammenlignelige tilbud. STS beskriver ligeledes, at medarbejderne ikke på alle tilbud bliver tilbudt systematisk og planlagt supervision.

   

  Aabenraa kommune har bemærket, at ”Den Selvejende Institution Røllum Gl. Skole” har flere bemærkninger, men samtidig gør forvaltningen opmærksom på, at tilbuddet kan rumme borgere, der har et anderledes behov end de fleste.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at boenhederne leverer et fagligt velfunderet stykke arbejde i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes serviceniveau og forventet kvalitet på området.

   

  Høring/udtalelse

  Årsrapporten 2021 for tilsyn på det specialiserede socialområde forelægges Handicaprådet til

  orientering.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at årsrapport 2021 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn” på plejehjem, leverandører af personlig og praktisk hjælp, Aktivitets- og Samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

   

  Samlet konklusion

  Det er Tilsynets vurdering, at borgerne tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Borgerne oplever sundhed og trivsel i deres hverdag. 

   

  Der er afviklet uanmeldte tilsyn på alle plejehjem, inklusive de to private, det selvejende plejehjem Enggården samt på Egegård Friplejehjem. Der er interviewet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende.

   

  Tilsynet har vurderet alle steder for Godkendte. Egegård Friplejehjem dog med anmærkninger, ift. antal ansatte og fagligheder i forhold til kontrakten. Der er udarbejdet en handleplan og aftalt opfølgning ved tilsynskonsulenter.

   

  Overordnet set er pårørende tilfredse med forholdene de pågældende steder.

   

  I forhold til anmeldte tilsyn vedrørende levering af personlig pleje har Tilsynet vurderet alle leverandører for Godkendt. To private leverandører, Sønderjysk Pleje og CaRas har fået anmærkninger, og der er udarbejdet handleplaner hos begge leverandører og aftalt en opfølgning ved tilsynsførende. Begge anmærkninger er på manglende dokumentering. Leverandørerne er anbefalet at deltage i kommunens kursustilbud, og har begge efterfølgende tilmeldt flere medarbejdere.

   

  I forhold til anmeldte besøg hos leverandør af socialpædagogisk støtte, §85 er der aflagt besøg hos 2 leverandører. Der er interviewet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende.

  Tilsynet vurderer begge leverandører for Godkendte.

   

  Vedrørende anmeldte besøg ift. § 104 Aktivitets- og Samværstilbud opleves det, at borgerne føler sig hørt og medinddraget og får tilbudt aktiviteter, der giver mening for den enkelte borger.

  Tilbuddet under Møllemærsk Seniorklub er registreret som et visiteret tilbud, men fungerer aktuelt som et uvisiteret tilbud.

   

  Vedrørende anmeldte besøg ift. §103 Beskyttet beskæftigelse er der er godt styr på dokumentation og tydelig indsatsmål for borgerne. Borgerne trives og føler sig medinddraget i deres arbejdsdag.

  Lovgrundlag

  Årsredegørelse af kommunale tilsyn efter servicelovens §151

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at tilsynsrapporten forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til Tilsynspolitik for 2022 med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Social & Sundhed’s myndighedsafdeling. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere – de enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2022

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2022 er uændret i forhold til 2021, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker. Ændringer er markeret med rødt i forslaget, der er vedhæftet.

   

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget/Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Tilsynspolitik 2022 sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til tilsynspolitik 2022 sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Godkendt, idet det indarbejdes i høringsoplægget, at det fremadrettet skal fremgå af årsrapporten, hvordan læring fra tilsynene er omsat i organisationen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Social- og Seniorudvalget om at afgive bemærkninger til et udkast til Aabenraa Kommunes mobilitetsplan.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har d. 1/12 2021 besluttet at sende udkastet til en mobilitetsplan i offentlig høring, samt til bemærkninger i relevante fagudvalg.

   

  Mobilitetsplanen er udarbejdet på grundlag af to workshops med Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By, samt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (ca. 1000 besvarelser, svarende til ca. 2% af kommunens befolkning) og efter dialog med for eksempel en borgerforening, lægehuse og Seniorrådet.

   

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den sætter fokus på fem overordnede områder, med hver sin vision:

   

  -         Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil

  -         Cyklisme – alle skal cykle

  -         Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer

  -         Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl

  -         Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

   

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

   

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale løsninger, eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Social- og Seniorudvalget afgiver bemærkninger til udkastet til mobilitetsplanen.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Social- og Seniorudvalget har følgende bemærkning: Det er vigtigt, at ældre og handicappede bliver tænkt ind i mobilitetsplanen. Mobilitet er specielt vigtigt for ældre og handicappede, da de ellers kan blive isolerede og ensomme.  

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25097, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med velfærdsteknologi 2021.

   

  I statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi beskrives resultaterne af projekter, der er blevet gennemført i 2021. Statusrapporten er en opfølgning på Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi. I 2021 er der blevet arbejdet med en samlet portefølje på 50 initiativer og projekter, der har afprøvet og implementeret en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier.

   

  Arbejdet med velfærdsteknologi følger en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren er i centrum. Det er vigtigt, at både borgere og medarbejdere er trygge i mødet med teknologi og oplever teknologier som en positiv forandring. Derfor præsenterer statusrapporten, hvordan velfærdsteknologi i 2021 har bidraget til de fire strategiske bundlinjer – Borger, Medarbejder, Ressourcer og Vækst. Der er blevet skabt værdi på alle fire bundlinjer, med et særligt fokus på borger og medarbejder. Alle teknologier i 2021 har derfor skabt værdi på mindst en af de to bundlinjer.

   

  I statusrapporten beskrives årets indsatser og dertilhørende handlinger og resultater for hvert af de fem strategiske spor fra ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

   

  Covid-19 har igen i 2021 spillet en stor rolle ift. velfærdsteknologi og digital sundhed. Mange projekter er startet senere op end forventet pga. de nedlukninger og nødberedskaber, vi oplevede i starten af året. Senere på året har mange projekter måtte udskyde mål og milepæle pga. forsyningsvanskeligheder. Dette mærkes stadig, og vi forventer at Covid-19 også vil have indflydelse på velfærdsteknologi-projekter i 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om ”Statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-01-2022

  Udsat.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1276, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for sygepleje- og satellitklinikker.

   

  Serviceniveauet i Aabenraa Kommune har siden 2011 været, at sygepleje som udgangspunkt foregår på en sygepleje- eller satellitklinik. Forudsætningen er, at borgeren, der er visiteret til sygepleje, vurderes til at være i stand til ved egen eller pårørendes hjælp at kunne møde op i en klinik. Det er Sygeplejen, der vurderer, om behandlingen kan finde sted i en sygepleje- eller satellitklinik eller skal foregå i borgerens eget hjem.

   

  Som det fremgår af oversigtsbilledet over placeringen af sygepleje- og satellitklinikker, er der på nuværende tidspunkt fire faste sygeplejeklinikker og ni satellitklinikker fordelt geografisk jævnt i kommunen. På de faste sygeplejeklinikker tilbydes både komplicerede og ukomplicerede sundhedsfaglige indsatser, såsom sårpleje. Satellitklinikkerne er mindre klinikker, som varetager ukomplicerede sundhedsfaglige indsatser, såsom medicindispensering.

   

  En af fordelene ved satellitklinikker er, at de etableres i lokaler, der i forvejen benyttes til andre formål. Herved opnås en øget fleksibilitet i leveringen af ydelser ved, at det er muligt at åbne, ændre åbningstider eller lukke den pågældende klinik alt efter, hvor mange borgere i klinikkens nærområde, der er visiteret til sygepleje og kan møde op i klinikken. Eksempelvis har det været nødvendigt at udvide åbningstiden for satellitklinikken i Damms Gård i Felsted til en ekstra ugentlig dag, mens der ikke var borgergrundlag til fortsat at have en satellitklinik i Missionshuset i Hjordkær, hvorfor denne blev lukket.

   

  Ud over målet om at bringe klinikker tættere på den enkelte borger gennem den geografiske spredning, er satellitklinikkerne også søgt placeret i lokale samlingspunkter, såsom aktivitetshuse, medborgerhuse, haller og forsamlingshuse. Hensigten med dette er, at synliggøre lokale fællesskaber for den enkelte borger der modtager sygeplejefaglige ydelser, og medvirke til at borgerne bliver involveret i de lokale aktiviteter og fællesskaber.

   

  I forbindelse med nedlukningerne grundet Covid-19 har det været muligt at opretholde normal åbningstid for alle satellitklinikker, men der har naturligvis været færre muligheder i forbindelse med fællesskabsdannelser.

   

  Anvendelsen af sygepleje i klinikker, svinger fra uge til uge. Henover 2021 modtog 31,78 % af borgerne en del eller hele deres sygepleje i klinik. Tallet var højere i Sygeplejen i Nord, hvor gennemsnittet var på 35,26 %, mens tallet for Sygeplejen i Syd var på 27,88 %.

   

  Borgernes tilbagemeldinger på klinikydelserne viser en general tilfredshed med både placering og kliniktider. Der er dog også borgere, der er utilfredse med at bruge klinikkerne. Det har særligt været borgere, der er blevet flyttet fra tidligere at have modtaget sygepleje i eget hjem til at skulle modtage den i en klinik, eller hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig markant. I langt de fleste af de tilfælde, hvor borgerne enten er utilfredse eller har spørgsmål til, hvorfor de skal bruge en klinik, løses det gennem dialog mellem borgeren eller borgeren pårørende med medarbejderne i klinikkerne eller gennem dialog med ledelsen i Sygeplejen. I første halvdel af 2021 modtog driftsledelsen i Sygeplejen omkring 1-3 henvendelser om måneden fra borgere eller pårørende vedr. klinikkerne, mens det i slutningen af 2021 var mindre hyppigt.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 138.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35954, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om optag og frafald på SOSU-uddannelserne i 2020 og 2021.

  Senior- social, og sundhedsområdet oplever rekrutteringsudfordringer på SOSU-området, som det også ses på landsplan. Aabenraa Kommune har derfor en stor opgave i at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft til området dels som arbejdsgiver og ansættende myndighed, og dels som meduddanner, der skal tiltrække og fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne.

   

  Dimensioneringsmålene er med trepartsaftalen om øget dimensionering i 2020-2021 for Aabenraa Kommune fastsat til et årligt minimumsoptag på 36 social- og sundhedshjælpere og 68 social- og sundhedsassistenter til SOSU-uddannelserne. Dimensioneringsmålene er videreført med den 5 årige lærepladsaftale for 2022-2026. Lærepladsaftalen indeholder endvidere en forpligtelse til, at kommunerne ansætter alle kvalificerede elever, der ønsker en læreplads på SOSU-uddannelserne som social- og sundhedsassistenter i 2021-2022.


  Status på optag og frafald i 2020 og 2021:

   

  Optag

  Frafald

  2020

  60 SSA

  35 SSH

  18 SSA

  10 SSH

  2021

  71 SSA

  43 SSH

  14 SSA

   2 SSH

   

  I 2021 er tre SOSU-elever ensidigt opsat af virksomheden, og 13 SOSU-elever har ensidigt opsagt uddannelsen, herunder af følgende årsager:

   

  • Skifter uddannelse fra SSA til SSH (2)
  • Flytter til anden kommune (2)
  • Sygdom (3)
  • For høje faglige krav (4)
  • Praksischok (1)
  • Forkert uddannelsesvalg (3)
  • Går i job (1)

   

  I 2021 har 21 ud af i alt 40 færdiguddannede social- og sundhedsassistenter og 12 ud af i alt 21 færdiguddannede social- og sundhedshjælpere søgt ansættelse i Aabenraa Kommune.
   

  Initiativer som skal øge rekrutteringen til SOSU-området:

   

  • Midler fra finansloven til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen så ufaglært personale ansat i ældreplejen kan tage en SOSU-uddannelse, samtidig med at der kan ansættes erstatningspersonale. Aabenraa Kommune har midler til i alt 12 årsværk i tilskudsperioden 2021-2024.

   

  • KL’s handleplan ”Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0” indeholder 26 konkrete anbefalinger som bl.a. skal sikre rekruttering til SOSU-uddannelserne. 

   

  • Samarbejdspapir mellem de fire SOSU-skoler og kommunerne i KKR Syddanmark, som i fællesskab udvikler og igangsætter konkrete indsatser, der kan bidrage til at flere gennemfører social- og sundhedsuddannelserne.

   

  • Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg godkendte 6. oktober 2021 ”360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen med fokus på rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever”. Handleplanen indeholder 17 indsatser og opdateres løbende i forhold til aktuelle indsatser, som fremmer rekrutteringen. Udvalget orienteres årligt.

   

  I 2022 tilstræbes en anden måde at dokumentere frafald, så det i højere grad bliver muligt at sammenligne nøgletal på tværs af samarbejdskommuner og i forhold til målsætningerne i lærepladsaftalen om, at SOSU-uddannelserne opnår at mindske frafaldet til et niveau på linje med erhvervsuddannelserne generelt.


  Endvidere styrkes opmærksomheden på at få tilbudt faste stillinger på social- og sundhedsområdet til kommende færdiguddannede social- og sundhedsmedarbejdere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på tilbygningen ved Bostedet Rhedersborg under Autismecenter Syd. 

   

  Social- og Sundhedsudvalget traf beslutning om opførslen af 8 nye lejligheder via en tilbygning til det eksisterende botilbuds 12 lejligheder den 02/10/19. Beslutningen beror på ”Boligstrategi for Social- og Sundhed 2019-2025” samt ”Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021”. Strategien og helhedsplanen har til formål at sikre den rette boligmæssige kapacitet på social- og sundhedsområdet og herunder medvirke til at understøtte et sammenhængende centerområde under Autismecenter Syd.

   

  Aabenraa Kommunes opførsel af lejlighederne foregår i et samarbejde mellem Social & Sundhed, Autismecenter Syd og Kommunale Ejendomme. Byggeriet af lejlighederne forventes at være færdigopført i slutningen af maj 2022. Planlægningen af borgernes indflytning er påbegyndt. Flytningerne forventes iværksat drypvis frem til september 2022.

  Boligadministrationen under Kommunale Ejendomme vil varetage boligadministration af lejlighederne.

   

  Forvaltningen vurderer, at byggeriet er omtrent 60% gennemført, og at tidsplanen for byggeriet overholdes. Der har i byggeprocessen været uforudsete udgifter til opsætning af solceller, hegn og etablering af halvtag til havemaskiner. Disse udgifter afholdes inden for budgettet. Det samlede byggeri følger planmæssigt budgettets ramme. Den indvendige etablering af lejligheden herunder opsætning af gulvvarme er det umiddelbart næste led i byggeriet. Vedlagt sagen er tidsplan for tilbygningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Ældreministeriet har den 14. januar 2022 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende gennemgang af revisionsberetning om ydelser og tilskud på ministeriets område for regnskabsåret 2020.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemeldinger) på kommunens revisionsberetning.

   

  Der har ikke været bemærkninger til kommunens regnskaber på Social- og Ældreområdet for regnskabsåret 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Dialogforum for udsatte.
    
  • Beredskabsstatus vedrørende Covid-19-
    
  • Indvielse af plejehjemmet Ny Grønningen den 25. februar 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Godkendt.