Beslutningsprotokol

onsdag den 4. maj 2022 kl. 08:30

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Afbud: Jens Wistoft
Afbud: Susanne Provstgaard
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12733, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører driften.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 og foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 ingen tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen. Der foreslås tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg med 1.760 mio. kr. i 2022 og -0,049 mio. kr. årligt i 2023-2026.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til driften (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3) samt noter vedr. tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4)

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Seniorudvalget har pr. 31. marts 2022 et korrigeret budget på 1.016,157 mio. kr. og et forbrug på 249,587 mio. kr.

   

  Der er i udvalgets regi en udfordring på 7,852 mio. kr., som Social- og Seniorudvalget drøfter forslag til finansiering af.

   

  Tabel 1, omplaceringer inden for eget udvalg

  Politikområde (1.000 kr.)

  2022

  2023-2026

  Visitation og Understøttelse

  -3.890

  -3.843

  Senior

  1.814

  1.772

  Social

  1.239

  1.239

  Sundhed

  837

  837

  Visitation og Understøttelse

  5.352

   

  Sundhed

  4.138

   

  Manglende finansiering

  -9.490

   

  I alt

  0

  0

   

   

  Der foreslås tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0) jf. tabel 2

   

   

  Tabel 2, tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg

  Politikområde (1.000 kr.)

  2022

  2023-2026

  Specialtandplejen, administration (ØU)

  -49

  -49

  Smitteopsporingsopgave 1. halvår (SSF)

  -228

  0

  Sundhedsklynger (ØU)

  399

  0

  Patientsikkerhedsordning (ØU)

  1.638

  0

  I alt

  1.760

  -49

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der godkendes omplaceringer inden for Social- og Seniorudvalget jf. tabel 1 og

  at der godkendes budgetomplaceringer mellem Social- og Seniorudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget jf. tabel 2.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12733, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 skal der udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører anlæg.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (A2).

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Seniorudvalget har pr. 31. marts 2022 et korrigeret anlægsbudget på 68,306 mio. kr. og et forbrug på 9,561 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 11 anlægsprojekter forventes 6 afsluttet i 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at den vedlagte statusbeskrivelse på 31. marts 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12733, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på 7,852 mio. kr. i 2022.

   

  Der er i bevillingskontrollen lagt op til, at Social- og Seniorudvalget drøfter forslag til finansiering på mødet den 4. maj 2022.

   

  Social & Sundhed har følgende forslag til finansiering,

   

  Note Område    2022

   

  1 Social, organisatoriske tilpasninger  -1.013

  2 Visitation og Understøttelse, vakance  -78

  3 Tandplejen    -163

  4 Hjernecenter Syd, lokaleudgifter  -38

  5 Autismecenter Syd, ATA-tid  -100

  6 Bo og Aktivitet, kørsel seniorgruppen  -75

  7 Træning knæ/underben & skulder/overarm -75

  8 Skovbogaard, reduktion af kørsel  -20

  9 Uddelegeret sygepleje   -1.195

  10 Hjemmeplejen, opsparede midler  -1.000

  11 Privat misbrugsbehandling  -625

  12 Rengøring, udsættelse   -500

  13 Klippekort ensomme/demente  -807

  14 Klippekort funktion 3 og 4  -1.425

  15 Klippekort plejehjem   -759

   I alt    7.852

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til finansiering af det forventede merforbrug i 2022 sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og til udtalelse i SektorMED-udvalget.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Forslag 1-12 er udvalgets forslag til finansiering, som sendes til høring.

   

  Den resterende udfordring løses ikke, men udvalget ønsker en ekstraordinær bevillingskontrol pr. 30. juni 2022, hvor en eventuel resterende udfordring løses.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udmeldte efter sit møde den 8. marts 2022 driftsrammer for budget 2023-2026. Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsårs 2023—2025 korrigeret for politiske beslutninger.

   

  Rammeudmeldingen betyder, at i det omfang Social- og Seniorudvalget konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne, skal de håndteres inden for udvalgets eget ramme og udmøntes i det bidrag, som udvalget afleverer i juni 2022.

   

  I denne sag skal udvalget tilvejebringe et budgetbidrag i balance for udvalget som dels håndterer og dels udmønter lokale udfordringer. Hertil kommer, at udvalget skal udmønte et effektiviseringskrav på 0,5%

   

  Til brug for dette fremsendes,

   

  • Oversigt over udvalgets udfordringer (bilag 1)
  • Noter til udvalgets udfordringer (bilag 2)

   

   

  Udvalgets udfordringer for budget 2023-2026 på 7,055 mio. kr. er opgjort i forhold til den udarbejdede ”Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet 2023-2026, inkl. afvigelser fra regnskab 2021 og bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022”. Hertil kommer udmøntningen af effektiviseringskravet på 5,136 mio. kr.

   

  For at løse udfordringerne i udvalgets regi samt udmønte effektiviseringskravet er der udarbejdet et handlekatalog. Der fremsendes følgende,

   

  • Handlekatalog (bilag 3)
  • Noter til handlekatalog (bilag 4)

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at det forudsættes at demografimidlerne tilføres budgetterne på Ældreområdet og Visitation og Understøttelse.

  Høring/udtalelse

  Forslag til budget i balance sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til udtalelse i Sektor-MED-udvalget i Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalgets udfordringer godkendes,

  at udvalget prioriterer forvaltningens forslag til budget i balance og forslag til udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5%,

  at udvalget sender et udkast til budgetbidrag i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og til udtalelse i Sektor-MED-udvalget.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  1. at godkendt.
  2. at udvalget prioriterer følgende forslag: 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 37, idet forslag 29 forhøjes til en reduktion på 687.000 kr.
  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding fra den 8. marts 2022 er en af Social- og Seniorudvalgets opgaver, at udarbejde forslag til budgetudvidelser vedr. driften på op til 13,9 mio. kr. årligt.

   

  Jf. beslutning i Social- og Seniorudvalget den 6. april 2022, ønskede udvalget en række forslag konkretiseret og beregnet. Endvidere blev det besluttet at øvrige udvidelsesforslag kunne fremsendes til forvaltningen med en frist den 13. april 2022.

   

  Til udvalgets behandling vedlægges følgende materiale,

   

  • Oversigt over udvalgets driftsønsker
  • Noter til udvalgets driftsønsker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der foretages en prioritering af driftsønskerne på op til 13,9 mio. kr. årligt,

   

  at forslag til driftsønsker sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og til udtalelse i Sektor-MED-udvalget.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  1. at et flertal bestående af A, D og F prioriterer følgende ønsker 8, 10 (en ekstra feriedag), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, R10, R12, R13. Imod stemmer Ida Smed (O)
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 6. april 2022 at sende et forslag til nyt serviceniveau for benproteser i høring i Handicaprådet. Udvalget skal i denne sag tage stilling til det videre forløb.

   

  Baggrund

  Anledningen til forslaget er udvalgets beslutning om at udarbejde et forslag til at udvide serviceniveauet til den nye nationale klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer, der får foretaget større benamputationer. Formålet med at udvide serviceniveauet er at øge borgerens mulighed for et aktivt liv, både arbejdsmæssigt og i fritiden.

   

  Målgruppen er borgere, der er lårbensamputerede, og som ansøger om computerstyrede knæled.

   

  Forslaget er ikke finansieret.

   

  Sagsbehandling

  Ved vurdering og sagsbehandling af ansøgning om proteser, vil der også fremadrettet ske en individuel og konkret vurdering. Borgeren vurderes i forhold til vedkommendes generelle sundhed, den måde borgeren mestrer sin hverdag i forhold til arbejde og fritid, samt borgerens generelle ønsker og formåen i forhold til at skabe et fællesskab med andre.

   

  Sagsbehandlingen vil samtidig ske ud fra MFCL-klassifikationen (Medicare Functional Classification Level):

   

  KO: Er ikke i stand til at forflytte sig selv sikkert med eller uden assistance, en protese vil ikke øge mobilitet eller livskvalitet.

   

  K1: Kan eller har potentialet til at forflytte sig selv vha. en protese. Bruger udelukkende protese til indendørs brug. Langsom gang på plant underlag, med brug af hjælpemidler. Begrænsede strækninger.

   

  K2: Bruger protese til begrænset udendørs brug. Lav ganghastighed og kan overkomme simple forhindringer såsom kantsten, trappetrin og ujævnt underlag.

   

  K3: Bruger protese til ubegrænset udendørs brug, også i terræn. Klarer varierende ganghastigheder og let jogging.

   

  K4: Udendørs brug med høje krav og ingen begrænsninger. Bruger protese til højenergi aktiviteter så som løb. Typisk atletiske, aktive voksne eller børn.

   

  Forslagene til ændret serviceniveau fremgår af de 3 kvalitetsstandarder, der er vedlagt som bilag. Men grundlæggende er indholdet, at borgerne fremadrettet vil blive kompenseret med et mere teknologisk knæ på trods af et lavere funktionsniveau.

   

  Ny-amputerede borgere er altid tilknyttet et genoptræningsforløb, under hvilket sagsbehandler og trænende terapeut vil have et tæt samarbejde. Ved ansøgning om nye computerstyrede knæled eller ved genbevillinger efter en årrække vil borgeren altid blive henvist til et kommunalt træningsforløb for at få det bedste udbytte af den nye protese. Det forventes, at borgeren deltager aktivt i træningsforløbet, da det kræver træning og læring i en ændret kropsholdning, for at benytte protesen.

   

  Serviceniveauet på computerstyrede knæled er gradueret i forhold til protesens funktioner og effektivitet. Samtidig vil den også fremadrettet gradueres ud fra ovennævnte klassifikationer.

   

  I forbindelse med benamputerede borgere, anbefales det, at er sker en løbende screening af de psykosociale behov. Ved ændring af serviceniveauet vurderes det, at Aabenraa Kommune bør tilbyde en udredning og vurdering af de psykosociale behov i forbindelse med udskrivning fra sygehus, efter endt rehabiliterings/genoptrænings forløb og i forbindelse med efterfølgende ansøgninger om proteser. Der er i Aabenraa Kommune ikke ansat medarbejdere til psykosociale udredninger. Denne udredning bør fremadrettet købes ved ekstern konsulent.

  Økonomi og afledt drift

  Ved et eventuelt ændret serviceniveau er det vurderet, at der er 16 borgere, der potentielt kan være inde for målgruppen til at ansøge om nyt knæled. Det forventes, at en del af borgerne har så god en funktion af deres bevilligede protese, at de ikke ansøger om en ny. Der er viden om, at fem borgere ønsker at søge om en ny protese i forbindelse med ændret serviceniveau, og der kan forventes, at der samlet er ca. 10 borgere, der vil søge.

   

  Priserne er computerstyrede knæled er ca.

  • Kenovo . Ca. pris pr. stk. 160.000 kr. + fod og protese
  • C- leg . Ca. pris pr. stk. 206.000 kr. + fod og protese
  • Genium. Ca. pris 360.000 kr. + fod og protese.

   

  Det er vanskelig at vurdere, hvilken protese borgeren skal have, men et skøn kan være at 5 borgere er inde for målgruppen til Kenovo knæ, 5 borgere til c- leg og ingen borgere til Genium.

   

  Samlet udgift til knæled  1.830.000 kr.

  Fod og hylster                   200.000 kr.

  Øget træningsindsats   100.000 kr. 

  I alt år 1                       2.130.000 kr.

   

  I forhold til træning vurderes der en samlet udgift til træning af de 10 borgere på ca. 100.000 kr.

   

  Fremadrettet vurderes det, at der ca. vil være 2 borgere pr. år, der ansøger og er inden for målgruppen til computerstyret knæled. En øget udgift i forhold til bevilling af mekanisk knæ vil lyde på 362.000 kr. årligt. Der er i denne beregning ikke taget højde for borgere i målgruppen til Genium knæled, da denne borgergruppe endnu ikke er kendt i Aabenraa Kommune.

   

  Efterfølgende vil det være træning af 2 borgere årligt, der har behov for træning ud over ny-amputerede, der modtager en genoptræningsplan. Dette forventes at udgøre ca. 10.000 kr. pr. borger.

   

  Forventet meromkostning til nye proteser i overslagsårene:

   

  2 borgere med andet knæ end i dag:         362.000 kr.

  2 borgere med behov for mere træning       20.000 Kr.

  Køb af psykosocial vurdering                      30.000 kr.

  I alt         412.000 kr.

   

  Social- og Sundhedsforvaltningen kan ikke anvise finansiering af merudgiften, hverken år 1 eller efterfølgende år.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslaget og finansieringen heraf drøftes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Et flertal bestående af A, D og F beslutter, at forslaget er prioriteret som udvidelsesønske og tages med til budgetforhandlingerne.

   

  Imod stemte Ida Smed, O.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceniveau for bevilling af plejeboliger efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Beskrivelse af det vejledende serviceniveau er en forventningsafklaring imellem de politisk fastsatte rammer og borgerne. De vejledende serviceniveauer bliver anvendt som vejledning for sagsbehandlernes afgørelser, men afgørelser træffes altid individuelt og konkret. Der kan således ikke træffes afgørelse alene med henvisning til det kommunale serviceniveau.

   

  I vejledende serviceniveau for bevilling af plejebolig er der sket en tydeliggørelse af praksis vedrørende borgeren, der bor på en midlertidig plads. Borgeren kan ikke forvente, at man kan blive boende på en midlertidig plads, til der bliver en konkret ledig bolig. Undtagelse for dette er borgere, der søger om værgemål. I disse tilfælde skal der kunne henvises til en konkret bolig. Ligeledes er der præciseret datoer for overtagelse af bolig. Forvaltningen forsøger dog altid, at lade borgeren overtage en ledig bolig så hurtigt som muligt.

   

  Seniorrådet noterer i høringssvaret med en vis bekymring, at det fremgår af dagsordenen, at der ikke kan træffes afgørelse alene med henvisning til det kommunale serviceniveau. I den forbindelse påpeger forvaltningen, at det ifølge forvaltningsloven gælder, at myndigheder ikke kan sætte et lovbestemt skøn ”under regel” ved at anvende interne regler, der afskærer eller kraftigt begrænser skønnet.

   

  Seniorrådet påpeger i høringssvaret, at der i det vejledende serviceniveau mangler en anvisning på, hvad proceduren er, hvis borgeren på grund af demens eller anden sygdom ikke er i stand til at skrive under, men hverken har et værgemål eller har udstedt en fremtidsfuldmagt. I den forbindelse kan forvaltningen oplyse, at der foreligger en særskilt procedure for disse situationer. Proceduren er endvidere beskrevet i en folder, der omdeles af demenskoordinatorerne.

  Lovgrundlag

  Plejeboliger i Aabenraa Kommune er alle opført som almene ældreboliger. Det betyder, at borgeren har selvstændig lejekontrakt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i alt 344 plejeboliger i Aabenraa Kommune, som drives af Aabenraa Kommune.

  Der er afsat budget til 40 pladser på Egegård og 36 på Enggården, der drives af Danske Diakonhjem.

   

  Den samlede økonomi er 138.217 mio. kr. svarende til 277.725 kr. i gennemsnit for en kommunal plejehjems plads plus faste omkostninger. Samlet er prisen ca. 413.466 kr.pr år pr plads.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for plejebolig godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter høring i Handicaprådet.

   

  Forslaget til vejledende serviceniveau er beskrevet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022.

   

  Socialpædagogisk støtte gives efter lov om social service § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

   

  Socialpædagogisk støtte leveres i Aabenraa Kommune af de 4 centre, Bo & Aktivitet, Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd, Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel og i få tilfælde af privat leverandør.

   

  I det ændrede forslag til vejledende serviceniveau er der sket en række redaktionelle ændringer og præciseringer. Præciseringerne er foretaget for at tydeliggøre det mindst indgribende princip, at der forsøges med midlertidighed og væresteder, før der bevilliges fast støtte.

   

  Ligeledes er der gjort en del ud af at afstemme forventninger om, at borgeren kommer til os, og vi kommer mindre hos borgeren. Altid på grundlag af en faglig vurdering.

   

  Der er over de sidste 2 år sket et fald i antallet af borgere, der modtager § 85 støtte. Samtidig er der sket en tilsvarende stigning i antallet af borgere, der kommer i værested.

   

  Handicaprådet påpeger i høringssvaret, at det er vigtigt, at sagsbehandlingen ikke foretages ud fra et skøn, men at støtten gives ud fra de generelle kvalitetsmål for den leverede ydelse, som anført på side 7 i det vejledende serviceniveau.

   

  I den forbindelse påpeger forvaltningen, at det ifølge forvaltningsloven gælder, at myndigheder ikke kan sætte et lovbestemt skøn ”under regel” ved at anvende interne regler, der afskærer eller kraftigt begrænser skønnet.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 – 2025 er der årligt afsat 40,474 mio. kr. til 513 borgere, der modtager § 85 støtte i eget hjem.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1091, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om de temaer som borgerne, der deltog i første og andet Dialogforum for udsatte, bragte på banen.

   

  Baggrund

   

  På Social & Sundhedsudvalgsmødet den 1. september 2021 blev der godkendt en tidsplan for en afprøvningsperiode for Dialogforum for udsatte. Møderne bliver afholdt kvartalsvis til og med august 2023, hvorefter der evalueres.

   

  Første møde blev afholdt d. 8. september 2021 på værestedet Den Blå Oase med 41 deltagere. Andet møde blev afholdt d. 24. februar 2022 på Værestedet Fuldtræfferen med 16 deltagere. Indimellem var der planlagt et dialogmøde i Tinglev, som blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Tredje møde planlægges til maj 2022.

   

  Formålet med de to første møder var at få input fra borgerne til, hvordan kommunen kan blive bedre til at hjælpe dem, der har det svært. Aftalen er, at møderne fremover vil blive mere tematiseret.

   

  Temaer fra Dialogforum for udsatte

   

  Deltagers udtalelser og spørgsmål er her sammenfattet til følgende temaer:

   

  Modtagelse på kommunen:

  Nogle borgere føler sig ikke altid velmodtaget af kommunens personale. De føler, at de bliver sendt rundt mellem forskellige afdelinger og deres post bliver væk. Flere borgere havde eksempler på, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen:

   

  En sygemeldt chauffør udtale: Jeg føler mig kostet rundt. Det kræver flere ressourcer at være sygemeldt end at være arbejdsmand.

  En misbruger udtaler: Jeg er blevet kaldt for taber og har fået at vide, at jeg skal tage mig sammen.

   

  Tilskud:

  Nogle borgere er usikre i forhold til bevillinger, tilskud til vaccinationer og medicin. Særligt opgaver, som er på tværs af sektorer, skaber usikkerhed.

   

  En mand udtaler: Jeg forstår ikke, hvorfor min bekendte selv skal betale for influenzavaccination.

  En kvinde udtaler: Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har fået afslag på min ledsagerordning, selvom jeg lider af angst.

   

  Udslusningshus/kreativt hus:

  Der er et forslag om at etablere et udslusningshus eller kreativt hus til samvær og beskæftigelse. Nogle borgere oplever, at den beskæftigelsesrettede indsats ikke har det fokus, der skal til, for at de kan komme sig. Nogle borgere vil gerne have, at fokus flyttes fra snak og praktik til et kreativt hus.

   

  En kvinde udtaler: Vi får altid tilbudt samtaler men har brug for aktivitet, hvor vi kan bevise andre og os selv, at vi kan udrette noget, få opbygget selvtillid – det kan piller ikke.

   

  Tilgængelighed:

  Nogle borgere oplever, at der er huller i fortov og cykelstier, hvilket kan være vanskeligt, når man fx er dårligt gående.

   

  En kvinde udtaler: Jeg går mellem 3 – 4 km dagligt med min rollator, men huller i og ukrudt på fortovene belaster mig.

  En anden kvinde udtaler: Der er huller i cykelstierne. Det er farligt.

   

  Bæredygtighed, sundhed og trivsel:

  Nogle af de udsatte borgere har god gavn af meditation, Neuro-feedback og Nada. Flere borgere kommer med eksempler på, hvordan de bruger det i hverdagen og ønsker mere af det.

   

  En mand udtaler: Nada har hjulpet mig meget, da jeg gik ned med stress. Kunne man ikke lave en samlet oversigt over alle gratis tilbud i kommunen?

   

  En kvinde udtaler: Kommunen burde tilbyde psykologisk førstehjælp.

   

  Mødedeltagerne havde på første møde afslutningsvis en drøftelse af bæredygtighed, udemiljøer og sanseoplevelser. I den forbindelse oplyser en frivillig fra den Blå Oase at: Hver torsdag udleverer vi gratis spildmad i det lille rum på Den Blå Oase.

   

  Skæve boliger og sofasurfere:

  Der spørges ind til, hvornår man forventer at ”hyttebyen” står færdig, og drøftelsen går over i det formodede antal af sofasurfere i Aabenraa. 

   

  Ferieture:

  Nogle borgere oplever, at det er for dyrt at tage på ferie.

  En mand fortæller: Der er fine ture fra Den Blå Oase på 4-5 dage.

  En kvinde supplerer: Sct. Jørgen kirke arrangerer også ture.

   

  Økonomi og banker:

  Nogle borgere er ikke tilknytte banker og har ej heller telefon og adresse og har derved svært ved at få økonomisk hjælp. En kvinde fortæller, at Aabenraa Selvhjælp kan hjælpe i de situationer.

  En mand efterlyser en bank med fysisk adgang. De fleste banker kan kun kontaktes via mail og telefon.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at udvalget beslutter temaer til de kommende dialogmøder.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Udsat.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  1. at taget til efterretning.
  2. at udvalget udvalgte følgende temaer: Sundhed, Samarbejde med Jobcenter, Fællesskaber

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2538, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på borgere visiteret til misbrugsbehandling i privat regi, der ikke er dækket af behandlingsgarantien.

   

  Baggrunden er, at Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i december 2021 godkendte visitationskriterier for misbrugsbehandling i privat regi, der ikke er dækket af behandlingsgarantien. I kommunens budget 2022-2025 er der afsat 1,25 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi, svarende til 10 årlige forløb. Midlerne er afsat på baggrund af, at der løbende opstår behov for misbrugsbehandling, der ikke nødvendigvis er dækket af den nuværende behandlingsgaranti. Midlerne blev afsat under forudsætning af, at rusmiddelområdet og beskæftigelsesområdet fremlagde visitationskriterier med henblik på at kunne målrette tilbuddene til borgere, der er i fare for at falde ud af enten beskæftigelse eller uddannelse som følge af misbrug. Visitationskriterierne omhandlende privat misbrugsbehandling for borgere i beskæftigelse eller uddannelse blev udarbejdet af Jobcenteret og Rusmiddelcentret i fællesskab.

   

  Visitering til private ophold sker i Rusmiddelcenterets regi. Målgruppen omfatter både alkohol-, stof-, og blandingsmisbrug. Jobcentret og Rusmiddelcentret finder det hensigtsmæssigt, at der også åbnes for en mulighed for omsorgs- og stabiliseringsophold. Dvs. ophold som har til formål at stabilisere borgeren gennem et længerevarende ophold på et behandlingstilbud, hvor der også er fokus på andre områder end selve misbrugsbehandlingen. Jobcenteret og Rusmiddelcentret vil følge udviklingen i antal borgere og behov for udvidelse til omsorgs- og stabiliseringsophold i forhold til afsatte økonomiske ramme.

   

  Der er 2 borgere som siden den 1. januar 2022 har været i et døgnbehandlingsforløb. Forløbene er 6 uger jf. bevillingen – men begge forløb blev forlænget. Der er generel erfaring og evidens for at stort set alle borgere skal have et 12-ugers forløb, idet der er bedre virkning på sigt for borgeren. I forbindelse med evalueringsmøder om 6 og 12 måneder vil der blive taget stilling til, om konceptet skal ændres fra 6 uger til 12 ugers forløb. Forventningen til antal borgere pr år, som visiteres til ophold for misbrugsbehandling i privat regi relateret til nævnte kriterier, estimeres til at være 2-4 borgere.

   

  Der har været et fint samarbejdet mellem Jobcenteret og Rusmiddelcenteret omkring de 2 første borgere i forhold til visitation. Der har også været et samarbejde med døgninstitutionen, herunder forventningsafstemning på mål inden henvisning og indskrivning i døgnbehandling af borger. Samarbejdet med borger og dennes pårørende finder sted før og efter døgnbehandlingsophold med deltagelse af Rusmiddelcenteret og Jobcenteret, hvor det findes relevant. Der udarbejdes fælles plan for borgers forløb.

   

  Som udgangspunkt oplever Rusmiddelcenteret og Jobcenteret ikke, at der er borgere, der falder uden for behandlingsgarantien. Der er dog borgere, som på eget initiativ ”falder ud” af misbrugsbehandling. Ligeså er der borgere, som ikke er opsporet i forhold til behov for hjælp til deres merforbrug.

   

  De to visiterede borgere har ikke ønsket at være i behandling der, hvor det blev anbefalet fra Rusmiddelcenterets side. De har i stedet benyttet et andet godkendt tilbud, som de har ret til jf. lovgivningen på området. Borgerne har frit valg, men anbefales et behandlingssted, hvor der er god evidens for behandlingen og/eller god erfaring med behandlingsstedet i forhold til misbrug og psykisk sårbarhed. Derudover er det et krav fra Rusmiddelcenteret og Jobcenteret, at der er et konstruktivt samarbejde mellem behandlingsstedet, borgeren og Rusmiddelcenter/Jobcenter om planen for borgerens afrusning og løbende statusmøder parterne imellem med henblik på, at der sker udvikling i f.t. borgerens afhængighed og tilstand.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2022 – 2025 årligt blev afsat 1,250 mio. kr. i 2022 og 2023 til stofmisbrugsbehandling.

   

  Udgiften til 2 konkrete borgere har i 2022 udgjort 0,210 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at status på visitationskriterierne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-04-2022

  Udsat.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29441, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om projektet ”Reduktion af antipsykotisk medicin på plejehjem i Aabenraa Kommune.”

   

  I den nationale demenshandlingsplan 2025 er opstillet tre nationale mål. Dette projekt understøtter det tredje mål om, at ”en bedre pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025”. Ligeledes er der i Aabenraa Kommunes demensstrategi for 2018-2025 et mål om at reducere brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens.

   

  Målene er sat, fordi forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens er for højt. Mennesker med demens skal som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotiske lægemidler. Alligevel får 20 % borgerne med demens i Danmark antipsykotisk medicin. 

   

  I Aabenraa Kommune fik næsten 30 % af beboerne på plejehjemmene antipsykotisk medicin inden projekt ”Reduktion af antipsykotisk medicin på plejehjem” startede. Det overordnede mål i projektet er, at antallet af beboere på plejehjem, der modtager antipsykotisk medicin i 1. kvartal 2023 er faldet med 25 % sammenlignet med 1. kvartal 2021.

   

  For at kunne nå målet om et fald i brugen af antipsykotisk medicin på Aabenraa Kommunes plejehjem, igangsætter man via projektet kompetenceudvikling for plejehjemmenes medarbejdere på følgende områder:

  • Styrke viden om demens og antipsykotisk medicin
  • Styrke den praksisnære supervision til medarbejderne
  • Styrke arbejdsgange i forhold til medicingennemgang.

   

  Projektet er startet i begyndelsen af 2022, hvor der også er blevet ansat en praksisnær konsulent. Den praksisnære konsulent skal sammen med ledelsen på de enkelte plejehjem igangsætte organisatoriske og individuelle forandringer, som understøtter projektets formål med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin. Dette gøres via temadage og foredrag, hvor medarbejderne får mere viden, og via individuel supervision, hvor den enkelte medarbejder bliver mere bevidst om egne reaktioner og handlemuligheder.

   

  Projektet løber året ud, hvorefter det skal evalueres.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har modtaget i alt 1,512 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projektet i 2022.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6356, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Ældretilsynet og Sundhedsfaglige tilsyn afviklet af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i 2021.
   

  Ældretilsynet udsprang af SATS-puljeaftalen for 2018-21. I efteråret 2020 blev ældretilsynet forlænget til og med 2024.

   

  Formålet med tilsynet er at vurdere, om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet samt at bidrage til læring. Overordnet vurderes plejeenhederne jf. fastsatte målpunkter.

   

  STPS fører også det sundhedsfaglige tilsyn. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på tilbud, der yder opgaver efter sundhedsloven. Desuden har tilsynet til formål at bidrage til udvikling og læring. Tilsynene gennemføres med udgangspunkt i et sæt målepunkter, som er specifikke for typen af behandlingssted. STPS fører to former for tilsyn, planlagte og reaktive. De planlagte tilsyn udvælges tilfældigt ud fra en stikprøve og et reaktivt tilsynsbesøg er en reaktion på en bekymring om nogle helt konkrete forhold på et bestemt behandlingssted.

   

  Det samlede tilsyn for henholdsvis Ældretilsynet og det Sundhedsfaglige tilsyn vurderes jf. fire kategorier. Kategori 1- ”ingen problemer”, kategori 2 - ”Mindre problemer”, kategori 3 - ”Større problemer” og kategori 4 - ”Kritiske problemer”.

   

   

  Tilsyn afviklet i 2021:

   

  Planlagt Ældretilsyn – Hjemmeplejen distrikt Padborg (dag) 19.08.2001- Vurdering; kategori 2. Der blev fundet mindre problemer i enkelte stikprøver bl.a. vedr. dokumentation og metoder. STPS vurderede, at plejeenheden understøttede borgernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen og ved livets afslutning. Borgerne fik hjælp til at leve det liv de ønskede, de havde muligheder for sociale kontakter og meningsfulde aktiviteter, ligesom borgerne kunne få tilbud om rehabiliteringsforløb og træning efter behov.

   

  Reaktivt Sundhedsfagligt tilsyn – Rehabiliterings- og Kortidscenter (tidligere Special- og Rehabiliteringscenter) 15.10.2021 – Vurdering; kategori 4.

  I vurderingen er der lagt vægt på, at behandlingsstedets sundhedsfaglige dokumentation ikke blev foretaget systematisk, og det var svært at få overblik over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftalerne med de behandlingsansvarlige læger.

   

  Ved genbesøget den 15. februar 2022 vurderede STPS tilsynet i Kategori 3. STPS anerkender, at ROK havde arbejdet meget målrettet med en proces med henblik på at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og at sundhedsfaglig dokumentation, hvor der var sket en forbedring. STPS vil på bagrund af vurderingen genbesøge Rehabiliterings- og Kortidscentret. Dato for genbesøget er endnu ikke kendt.

   

  Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn - Sygeplejen Syd 14. december 2021 – vurdering; kategori 2. Der blev her fundet mindre fejl vedr. dokumentationen, som ikke i tilstrækkelig grad var systematisk og overskuelig. STPS vurderer at der er tale om mindre problemer af betydning af patientsikkerheden.

   

  Planlagt Sundhedsfagligt Tilsyn - Botilbud Bjerggade 4 oktober.2021. Vurdering; kategori 3.

  STPS fandt mangler i journalføringen, bl.a. vedr. manglende overskuelighed, systematik vedr. patienternes sygdomme, aftaler med behandlingsansvarlige læger og efterfølgende opfølgning. Ved genbesøg 10. marts.2020 fandt STPS ikke anledning til at give anmærkninger. STPS konstaterede at der var systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for alle borgere. Dokumentationen overskuelig med de sundhedsfaglige oplysninger, der var nødvendige for at kunne udfører en patientsikker pleje. Vurdering; Kategori 1, Ingen problemer med patientsikkerheden

   

  Planlagt Sundhedsfagligt tilsyn Bosted Engparken 4.november 2021. Vurdering; kategori 2.

  STPS fandt få mangler i forhold til de formelle krav til instrukser og instruks for medicinhåndtering. Tilsynet blev orienteret om, at en opdateringsproces af instrukserne var i gang centralt fra. STPS vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og forudsætter, at behandlingsstedet opfylder anmærkningerne på bagrund af den vejledning der er givet under tilsynet. STPS vurderede at bostedet Engparken var velorganiseret med gode procedurer og systematiske arbejdsgange.

   

   

  Samlet konklusion

   

  De enkelte tilbud har arbejdet konstruktivt med opfølgningerne på anmærkningerne. Enhederne har udarbejdet handleplaner, hvor der bl.a. er lagt vægt på intern opkvalificering hvor dette skønnes nødvendigt. Med afsæt i det første sundhedsfaglige tilsyn på ROK er Kvalitet og It teamet indgået i opfølgningsplanen med henblik på opfølgning og læring på tværs i organisationen. Følgende fire tværgående initiativer er blevet iværksat; kvalitet for den faglige dokumentation herunder journalføring er indarbejdet som mål i institutionsaftalerne for 2022, udarbejdelse og tilretning procedurer for sundhedsfaglig dokumentation, udarbejdet nyt sundhedsfagligt overblik i journalsystemet samt planlagt undervisningsseancer for alle ledere og nøglepersoner i korrekt sundhedsfaglig dokumentation. Herudover bidrager kvalitet og It med løbende sparring til enhederne for at sikrer implementeringen af en struktureret og systematisk sundhedsfaglig dokumentation.

   

  Sammenfatningen for 2021 med uddybende beskriveler er vedlagt som bilag

  Tilsynsrapporterne er journaliseret på sagen

  Høring/udtalelse

  Sammenfatningen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at orienteringen om sammenfatningen af Ældre- Sundhedsfaglige tilsyn for 2021 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status modtagne fra Ukraine.
    
  • Nyt vedrørende udarbejdelse af vedtægter for Frivillighedsrådet.
    
  • Tilsagn vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at protokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.