Beslutningsprotokol

onsdag den 8. juni 2022 kl. 08:30

Mødested: Reberbanen 3, Aabenraa
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12733, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget behandlede den 4. maj 2022 Social & Sundheds forslag til finansiering af et forventet merforbrug på 7,852 mio. kr. i 2022. Merforbruget var det forventede merforbrug i forbindelse med udvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Udvalget besluttede, at forslag til finansiering af 4,861 mio. kr. skulle sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd og til udtalelse i SektorMED.

   

  Den resterende udfordring på 2,991 mio. kr. løses ikke, men udvalget ønsker en ekstraordinær bevillingskontrol pr. 30. juni 2022, hvor en eventuel restudfordring løses.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet og udtalelse fra Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til finansiering af 4,861 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2022,

   

  • Udvalgets udfordringer
  • Forslag til omprioriteringer på omprioriteringer på 7,055 mio. kr. årligt
  • Udmøntning af effektiviseringskravet på 5,136 mio. kr. årligt
  • Forslag til budgetudvidelser på op til 13,9 mio. kr.

   

  Forslagene blev herefter sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd samt til udtalelse i SektorMED i Social & Sundhed.

   

  Social- og Seniorudvalgets budgetbidrag indeholder følgende,

   

  • Oversigt over omprioriteringer indenfor udvalget samt noter,
  • Oversigt over handlekatalog samt noter,
  • Oversigt over forslag til budgetudvidelser,
  • Budgetnotat for Social- og Seniorudvalget, inkl. forslag til takster.

   

  Social- og Seniorudvalgets budgetramme jf. Økonomiudvalgets beslutning den 8. marts 2022 fremgår af budgetnotatets tabel 1.

   

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Social- og Seniorudvalgets ramme, fremgår af Bilag 1 i budgetnotatet.

   

  Det fremgår af budgetnotatet, at brandsikkerhed i kommunale, almennyttige boliger skal indgå i de kommende budgetforhandlinger som akutanlæg. Den henvises til dagsordenspunktet ”Anlæg 2023 – 2026 – Anlægskatalog med 10 års sigte” sag 22/13839 på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2022.

   

  Taksterne for 2023 er i 2022 priser og vil blive fremskrevet til 2023-priser, når prisændringen er kendt. Der er ændringer til taksten for madpriser jf. udvalgets beslutning den 4. maj 2022.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd samt udtalelse fra SektorMED i Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetnotatet for Social- og Seniorudvalget godkendes,

  at forslag til akutanlæg godkendes,

  at forslag til takster indgår i den videre proces.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  1. at godkendt, idet et flertal bestående af A, F, D stemte for.

  Imod stemte Jens Wistoft, V, Susanne Provstgaard, V og Ida Smed, O med følgende begrundelse: Der er ikke plads til serviceudvidelse på proteseområdet og ekstra ferieledsagelse på botilbudsområdet, når vi generelt i udvalget har mange andre budgetudfordringer.

  1. at godkendt.
  2. at godkendt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: taa
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13833, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

   

  Det vejledende serviceniveau er en forventningsafklaring mellem de politisk fastsatte rammer og borgerne. Det vejledende service niveau er en vejledning i forhold til sagsbehandling, levering og afhentning af genbrugshjælpemidler.

   

  I forslaget til vejledende serviceniveau er det blevet tydeliggjort, at der i forbindelse med sagsbehandling på hjælpemiddelområdet sker en individuel og konkret vurdering. Der vil i sagsbehandlingen blive set på borgerens samlede aktivitetsniveau, og om aktivitetsniveauet kan blive væsentligt bedre ved brug af et hjælpemiddel.

   

  Der er specifikt lagt oplysninger ind vedrørende ansøgninger om servicehund, da der er særlige forhold, der gør sig gældende på dette område.

   

  Der er ændret i serviceniveauet i forhold til at stille hjælpemidler til rådighed for borgere, der skal på ferie i andre kommuner. Her vil Aabenraa Kommune stille større hjælpemidler til rådighed ved eventuel leje af disse i andre kommuner.

   

  Der er fokus på levering og afhentning af hjælpemidler med opfordring til, at borger selv henter og leverer mindre hjælpemidler i HjælpemiddelHuset.

   

  Ændringer er markeret med rødt.

  Lovgrundlag

  Hjælpemidler udlånes efter SEL § 112.

   

  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

  Fremhævelse af ordene varigt, væsentligt og nødvendigt er lavet af forvaltningen.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes samlede korrigerede budget 2022 til hjælpemidler udgør,

   

   

  Type

  2022

  Indkøb af hjælpemidler (eks. Indkøb til depot, nødkald, lifte, elkørestole, rollatorer, ramper, senge m/tilbehør, førerhunde)

   

  9.897

  Boligindretning

  837

  Tale-, høre- og synshjælpemidler

  1.508

  APV-hjælpemidler

  2.003

  Kropsbårne hjælpemidler (ortopædiske hjælpemidler, inkontinens og stomi, andre hjælpemidler m.m.)

   

  14.441

  Velfærdsteknologi

  519

  I alt

  29.205

   

  Jf. tabellen udgør budgettet for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder 9,897 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for hjælpemidler og forbrugsgoder høres i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag vejledende serviceinformation for beboere, der flytter i længerevarende botilbud - enten som varigt tilbud efter § 108, alternativt § 85/105, med henblik på høring i Handicaprådet.

   

  Forvaltningen har på grundlag af høringssvar fra Handicaprådet på den generelle sag om ophold i botilbud udarbejdet en selvstændig sag for borgere i længerevarende bortilbud.

  Forvaltningen har ligeledes forsøgt at indarbejde nogle af Handicaprådets bemærkninger til den generelle sag Det gælder afsnittet om valg af bosted og ferie.

   

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten individuelt, i grupper og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

   

  Tilbud om ophold i døgninstitution som længerevarende tilbud kan ske på grundlag af 2 forskellige lovgivninger.

   

  • § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

   Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

   

  • § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet, borgerens husleje fastsættes i forhold til de faktiske omkostninger og borgerens indtægt. Borgeren er således ikke omfatte af lejeboligloven og kan ikke modtage boligsikring. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til Frit valg.

   

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

   

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

   

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på, at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

   

  Personalet på boenhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler, som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

   

  Der er sket præcisering i forslag til serviceniveau i forhold til ferie, hvor der er lagt vægt på inddragelse og medbestemmelse.

   

  Afregning og støtte til borgere under ferieophold i boinstitution sker efter en individuel vurdering ud fra de fastsatte rammer. Men det udgør som udgangspunkt 3 hele døgn.

   

  Ændringer er markeret med rødt eller blåt.

   

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

   

  Aabenraa Kommune har i dag 223 beboere, der er beboere i kommunens botilbud. Heraf udgør 57 borgere fra andre kommuner. Aabenraa Kommune køber ca. 140 pladser til Aabenraa Kommune borgere i andre kommuner.

   

  I Aabenraa Kommune er langt de fleste botilbud organiseret efter reglerne i lejelovens §105 og servicelovens § 85.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til høring i Handicaprådet

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for beboere i længerevarende botilbud sendes i høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i udvalget den 10. august 2022.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til Vejledende serviceniveau for ledsagerordning jf. servicelovens §97med henblik på høring i Handicaprådet og efterfølgende politisk godkendelse.

   

  Ledsagelse gives efter lov om social service § 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse pr. måned til personer under folkepensionsalderen, jf.§ 1 i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Der er 145 borgere tilknyttet ledsagerordning. Ledsagerordning er både til borgere, som bor i egen bolig, eller borgere som bor inde på et botilbud.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere alene haft en ”Information om ledsagerordning. Det foreslås med denne sag ændret til et vejledende serviceniveau for ledsagerordning. Der er løbende kommet praksisnyt på området, som er indarbejdet i det vejledende serviceniveau. Det væsentlige er, at modtageren kan opspare timer inden for en periode af 6 måneder, dog maksimalt 90 timer. Det er ligeledes væsentligt, at borgeren selv skal kunne efterspørge hjælpen. Hvis borgere har behov for pædagogisk støtte under ledsagelsen, skal hjælpen gives som en del af den socialpædagogiske støtte.

   

  Organisering

  Det er Visitation & Understøttelse, der træffer afgørelse om ledsagelse jf. servicelovens §97. Det er administrationen i Centerområdet Bo & Aktivitet, der ansætter ledsager. Enten en ledsager, som borgeren selv vælger, eller ved at finde en ledsager til borgeren.

   

  Udfordring med rekruttering

  Det er vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal ledsagere til at varetage ledsagelse af de borger, som er i målgruppen. Det betyder i praksis, at borger har en bevilling på ledsagerordning, men at der ikke er tilstrækkeligt med personale til at udføre opgaven.

   

  Der er indgået samarbejde med UC syd og Social og Sundhedsskolen om annoncering på skolerne.

   

  Der er stor forskel på borgernes reelle forbrug af timer. Nogle bruger kun ordningen enkelte gange i løbet af året, og andre bruger ordningen fuldt ud.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 – 2025 er der årligt afsat 2,231 mio. kroner til 145 borgere, der modtager ledsagelse jf. servicelovens §97.

   

  Høring/udtalelse

  Vejledende serviceniveau for ledsagerordning sendes til høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for ledsagerordning sendes til høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 10. august 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5352, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Social- og Seniorudvalget for resultater fra foranalysen og status på projektet faste teams i ældreplejen.

   

  Firmaet Profekto har gennemført foranalysen i perioden fra marts til og med maj. Det politiske perspektiv i projektet er centralt i foranalysen, idet det giver et afsæt til at kvalificere et samlet målbillede for projektet med konkrete mål og succeskriterier for projektet. Medlemmer fra Social- og Seniorudvalget, Seniorrådet, styregruppen, administrativ ledelse, faglige organisationer og ressourcemedarbejdere er blevet interviewet til foranalysen.

   

  Foranalysen beskriver et fælles billede af udgangspunktet for projektet og et målbillede for, hvordan plejen skal se ud og opleves af borgere og ansatte ved udgangen af hhv. 2022 og 2023 målt mod succeskriterierne.

   

  Der er bl.a. en opfattelse af, at mange forskellige medarbejdere i borgerens hjem reducerer tryghed og giver en manglende understøttelse af borgens selvbestemmelse. Der skal i endnu højere grad skabes en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer og viden om borgerne bruges bedre end i dag. Der er ønske om, at der bliver arbejdet med en række afprøvningstemaer i projektet, som f.eks.:

   

  -          Større beslutningskompetence til medarbejdere om pleje, planlægning og arbejdstid

  -          Bedre brug af kompetencer og ressourcer

  -          Øget ansvar for at lykkes med bl.a. rehabilitering

   

  Christian Braad, fra Profekto, vil præsentere resultaterne fra foranalysen på mødet.

   

  Status på projektet

  I den første fase af projektet er der blevet arbejdet med planlægning, koordinering og organisering af projektet, samt ansættelse af projektledere. Som en del af projektets anden fase er foranalysen gennemført med det formål at give projektets styregruppe et samlet grundlag for at beslutte, hvilke mål projektet skal opfylde, og hvordan det overordnede design for projektet skal se ud. Resultaterne fra foranalysen er blevet løbende brugt i projektet, bl.a. i forbindelse med temadrøftelser.

   

  Der er afholdt en række temadrøftelser i projektgruppen, styregruppen og følgegruppen. Her er der blevet arbejdet med følgende temaer:

   

  • Typer af teams.
  • Størrelsen og sammensætning af teams samt hvilke mål det faste team skal arbejde efter.
  • Hvilke ændringer det kræver i ledelsesrollen, nye teamroller og nye roller for visitation, og hvad der skal afprøves.
  • Fleksibel BUM model (Bestiller-Udfører-Model).

   

  Med afsæt i foranalysen og temadrøftelserne har styregruppen besluttet at afprøve projektet i Tinglev og Løjt. De geografiske områder er udvalgt med baggrund i sammensætning af borgere, der både modtager hjemmepleje, sygepleje og pædagogisk bistand, udviklingen i borgergrundlaget samt de eksisterende rammer i distrikterne og områderne. De to teams i afprøvningsområder skal dække både dag- og aftenvagten for hjemmeplejen samt dagvagterne for sygeplejen og socialpsykiatrien. Den endelige teamstørrelse etableres i samarbejde med driften, der som minimum skal skabe leverancesikkerhed inden for vagtlaget ved ferie og normal sygdom.

   

  Nabolagsteamet, som afprøves i Løjt, vil formenligt bestå af 10-12 SOSU-medarbejdere og to-tre sygeplejersker. Mens det tværfaglige team, som afprøves i Tinglev, formenligt vil bestå af 12-16 SOSU-medarbejdere og tre-fire sygeplejersker. Der tilknyttes socialpædagogiske medarbejdere, når behovene i afprøvningsområdet er identificeret. Begge teams tilknyttes en fast visitator, som mødes med de to teams på ugentlige koordineringsmøder og inddrages i målsamtaler med borgerne. Faste terapeuter tilknyttes de to teams til vejledning vedr. igangsættelse, afvikling og afslutning af rehabiliteringsforløb. Den endelige teamstørrelse vil afhænge af hvilke sammenhængende ruter, der kan dannes i de to afprøvningsområder.

   

  Styregruppen har besluttet, at der i afprøvningen skal ske en gradvis overgang fra lederstyret teams til selvstyrende teams. Formålet med selvstyrende teams er, at borgerne skal opleve større stabilitet og tryghed, med mere sammenhængende indsatser og øget indflydelse på indsatsernes tilrettelæggelse (selvbestemmelse). Medarbejderne skal opleve større råderum i planlægningen af borgernes plejeforløb (tid og ydelser over tid), med større rehabiliterende effekt.

   

  Projektgruppen arbejder nu på forberedelse af afprøvningsområder i en intensiv proces med frontmedarbejdere og driftsledere. Herefter skal de medarbejdere, der indgår i de to teams, gennemgå et kompetenceudviklingsforløb forud for opstarten af afprøvningerne med de to teams den 1. september 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5352, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om betydning af et afprøvningsprojekt med selvstyrende teams i ældreplejen for de nedskrevne regler og retningslinjer i kommunen.

   

  Aabenraa Kommune fik i december 2021 tilsagn fra Socialstyrelsen om puljemidler til projektet. Formålet med projektet er at få erfaringer med en ny organiserings- og ledelsesmodel i forhold til typer af teams, der kan skaleres til hele ældreplejen/hjemmeplejen i fremtiden. Selvstyrende teams skal skabe større tryghed for borgerne via færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem og bedre sammenhæng i indsatserne. Ligeledes skal de selvstyrende teams øge trivslen hos medarbejderne via øget medindflydelse og bedre brug af kompetencer.

   

  Afprøvningsprojektet udfordrer den klassiske lederrolle, hvor der vil ske en gradvis overgang fra lederstyrede faste teams til selvstyrende teams (niveau 3). Selvstyrende teams er kendetegnet ved, at teamet får et større fagligt råderum, og at der sker en samtidig decentralisering af det økonomisk ansvar til teamet.

   

  Ofte tolkes selvstyrende teams som "ledelsesfrie" teams, men i afprøvningsprojektet vil de to teams ikke være ledelsesfrie. Men projektet vil udfordre den klassiske lederrolle.

   

  I projektet vil der ske en bevægelse fra den traditionelle ledelse af teams til selvledende teams, der kræver en anden type ledelse, som er mere facilliterende og coachende.

   

  Type af teams

  Ændringer i lederrollen

  Forventet effekt for borgere og medarbejdere med forskellige niveauer for teams

  Niveau 1 – Lederstyret fast team

   

  Lederen giver teamet et større ansvar for egen trivsel. Lederen bliver mere coachende ift. konfliktløsning omkring bl.a. den daglige planlægning

  Borgere og medarbejdernes oplevelse af større kontinuitet i dagligdagen og bedre tid til de enkelte indsatser.

   

  Medarbejdernes oplevelse af arbejdsglæde (med et afledt mindre sygefravær)

   

  Niveau 2 - Selvtilrettelæggende team

   

  Lederen overdrager ansvaret for at få vagtplanen til at gå op til teamet, med støtte fra ressourceplanlæggeren.

   

  Borgerens oplevelse af øgede stabilitet med mere sammenhængende indsatser

   

  Medarbejdernes oplevelse af større råderum i den daglige planlægning og indflydelse på egen arbejdsdag.

  Niveau 3 – Selvstyrende team

   

  Lederen giver teamet fuld indsigt i økonomien, hvor beslutninger om bl.a. bemanding træffes i fællesskab. Det er fortsat lederen der skal føre tilsyn med at de økonomiske rammer anvendes korrekt. Teamet kan selv ansætte, dog med godkendelse fra lederen. Beslutning om ændringer i borgerens indsatser træffes af teamet.

  Borgernes oplevelse af større stabilitet og tryghed, med mere sammenhængende indsatser og øgede indflydelse på indsatsernes tilrettelæggelse (selvbestemmelse).

   

  Medarbejdernes oplevelse af større råderum i planlægningen af borgernes plejeforløb (tid og ydelser -over tid), med større rehabiliterende effekt

   

  Det vurderes, at projektet med at afprøve selvstyrende teams ikke vil have betydning for de nuværende delegationsbestemmelser og retningslinjer i Aabenraa Kommune Der vil ikke være behov for formelle ændringer i delegationsbestemmelser og Aabenraa Kommunens kompetenceplan. Det gælder også bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring. Der vil fortsat være en budgetansvarlig leder, som skal sikre, at den økonomiske ramme, som teamet har fået anvendes korrekt.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Anbefales taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15020, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. september 2020 anlægsbevillingen til etablering af 8 nye boliger ved bostedet Rhedersborg (ny RHB). Boligerne er etableret efter lov om almene boliger, hvor beboerne skal indtale 2% i beboerindskud som en del af huslejeaftalen.

   

  Beboerindskud betales af lejer i forbindelse med indflytning af boligerne og udgør 31.500 kr. pr. lejemål i ny RHB. Beboerindskud tjener dels som dækning af en del af byggeriets finansiering, dels som en sikkerhedsstillelse for lejerne forpligtelser over for udlejeren.

   

  Borgerne som tilbydes indflytning på bostedet ny RHB fordeler sig fra eksisterende botilbud fra Autismecenter Syds område. Samtidig med indflytningen på Ny RHB, lukkes bostedet Mejerihaven. I alt forventes den samlede flytning på tværs af Autismecenter Syds områder at omfatte 10 interne (Borgere som allerede bor i centerets bosteder) og 3 eksterne borgere (Borgere som endnu ikke bor i centerets bosteder). Antallet mangler endelig afklaring i familieretshuset.

   

  I forbindelse med flytningen af de interne borgere er det aftalt, at de bliver holdt skadefri for eventuelle udgifter forbundet med flytningen. Det har været en praksis, at kommunen har betalt for indskuddet ved flytninger internt mellem boliger omfattet af Almenboligloven.

   

  Almenboligloven, som regulerer forholdet mellem udlejer og lejer i alment boligbyggeri, indeholder ifølge ministeriets udtalelse ikke hjemmel til, at en kommune som udlejer yder støtte til/betaler lejernes beboerindskud.

   

  Fra juridisk afdeling er det vurderet, at kommunen ikke kan ændre den administrative praksis med tilbagevirkende kraft, selvom der ikke er hjemmel til, at kommunen betaler beboerindskuddet. Det skyldes, at der foreligger modstridende hensyn, hvor lejer er blevet lovet, at de holdes økonomiske skadefri og dermed ikke skal betale beboerindskud.
  Der er fra juriske afdeling lagt vægt på, at der er tale om en årelang administrativ praksis, som kommunen ikke har involveret lejerne i, og som alene har en økonomisk konsekvens for kommunen. Lejerne har således ikke før flytning til en ny almen ældrebolig fået mulighed for at tage stilling til, at lejeren selv skulle betale et beboerindskud, alternativ optage et beboerindskudslån.

   

  Denne praksis vil fremadrettet ophører, således at lejer ved fremtidige interne flytninger skal betale beboerindskud/søge beboerindskudslån efter boligstøtteloven.

   

  Konsekvensen af den administrative praksis er, at forvaltningen mangler finansiering af de flytninger, der sker internt i forbindelse med etablering af ny RHB og mellem bostederne, til renovering af de fraflyttede lejemål, nye indskud samt flytteomkostninger. En endelig opgørelse heraf kan først opgøres, når beboerne er flyttet. Finansieringen heraf vil blive rejst i særskilt sag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kommunen afholder omkostningerne til indskud og klargøring af de fraflyttede boliger for de borgere, der flytter internt, efter den hidtidige administrative praksis på området,

   

  at der rejses en særskilt sag, hvor de økonomiske konsekvenser opgøres og hvor der tages stilling til finansieringen heraf, når der er overblik over indflytningerne i efteråret 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  1. og 2. at Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16655, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i den sag tage stilling til eventuel tilkendegivelse af interesse om samarbejde med Blå Kors Danmark og KFUM’s Sociale Arbejde om projektet Vikarteams på Væresteder.

   

  Aabenraa Kommune har fået tilbud om at deltage i projektet Vikarteams på Væresteder.

   

  Mange brugere af væresteder har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet via den almindelige beskæftigelsesindsats. De føler sig fremmedgjorte på jobcentrene, og de føler sig ikke set med de styrker og udfordringer, de har.

   

  Af Årsrapport for udsatteområdet 2020 fra Landsforeningen af Væresteder fremgår det, at ca. 10 % af brugerne oplever, at de ikke får hjælp til at finde arbejde.

   

  Blå Kors Danmark og KFUM’s Sociale Arbejde ønsker at medvirke til at løse disse udfordringer ved at afprøve ideen om et vikarbureau, som formidler ordinære job på få timer hos lokale virksomheder til brugere af værestedet.

   

  Målet er at:

  • Værestedsbrugerne, som indgår i vikarteamet, oplever øget trivsel, bedre selvværd og livsmestring
  • Virksomhederne oplever høj grad af tilfredshed med deres samarbejde og brug af vikarteams.
  • Projektet skaber innovation på det sociale område ved at udvikle, beskrive og afprøve en eller flere modeller til etablering af vikarbureau.

   

  Der foreslås nedsat en overordnet styregruppe bestående af repræsentanter fra:

  • Blå Kors Danmark (projektejer)
  • KFUM’s sociale Arbejde
  • DISCUS
  • 2 repræsentanter fra de berørte jobcentre
  • 2 repræsentanter fra de berørte virksomheder
  • Evt. fondsrepræsentant
  • Evt. forsker i udsathed

   

  Der vil desuden efter aftale blive nedsat lokale arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for:

  • Det lokale værested (Blå Kors Danmark eller KFUM’s sociale arbejde).
  • Det lokale jobcenter og kommunens socialafdeling.
  • De lokale virksomheder
  • DISCUS

   

   

  I Aabenraa Kommune er det planen, at projektet forankres i Social & Sundhed, fordi hovedparten af målgruppen er tilhørende her. Derudover understøtter Jobcenteret projektet for deres borgere, som benytter væresteder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tilkendegives interesse om samarbejde om projektet ”Vikarteams på væresteder”..

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11414, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om kommende ændring af Sundhedsloven, der vil give 18-21-årige ret til vederlagsfri tandpleje.

   

  Aftaleparterne bag finanslovsaftalen 2022 har besluttet at udvide serviceniveauet i den kommunale tandpleje ved at indføre vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige. Det betyder, at kommunen fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til alle børn og unge under 22 år, der er født efter 21. december 2003 og som har bopæl i kommunen. Hidtil har kun unge under 18 år været omfattet af kommunal vederlagsfri tandpleje. Endvidere udvides fritvalgsordningen til at dække de 16-21-årige, således at disse borgere vederlagsfrit kan vælge en privat tandlæge som alternativ til kommunale klinikker. Fritvalgsordningen har tidligere kun omfattet de 16-17-årige.
   

  Aftaleparternes baggrund for aftalen er, at mange unge stopper med at gå til tandlæge ved overgangen til voksentandpleje, hvor de selv skal betale for behandling. Derfor er forventningen ved en udvidelse med de 18-21-årige, at flere unge vil fortsætte med at gå til tandlæge, og herved vil tandsundheden blive styrket.

   

  Aftalen om vederlagsfri tandpleje kræver ændring af Sundhedsloven. Der er fremsat ændringsforslag i Folketinget, der forventes vedtaget senest juni 2022 med ikrafttrædelse 1. juli 2022, hvorefter implementeringen kan påbegyndes. Der er i aftalen og lovforslaget lagt op til en gradvis indfasning i perioden 2022-2025, hvor udvidelsen fordeles jævnt over perioden med én årgang om året. Det betyder i praksis, at unge, der fylder 18 år i 2022, vil have ret til vederlagsfri tandpleje.

   

  I finansloven er der afsat nedenstående midler på landsplan til udvidelse, anlæg og digital tandlægevælger, der skal lette overgang fra børne- og ungetandpleje til voksentandpleje.

   

  Mio. kr. 2022-pl

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026-2031 i alt

  Udvidelse op til 21 år

  40

  170

  260

  350

  2.100

  Pulje til anlæg

  60

  60

  60

  60

  0

  Digital tandlægevælger

  2,2

  4,2

  3,0

  3,0

  17,1

  I alt

  102,2

  234,2

  323

  413

  2.117,1

   

  Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvordan midlerne fordeles til de enkelte kommuner, hvorfor det ikke endnu ikke vides, hvor stor andel der tilfalder Aabenraa Kommune. Fordelingen af midlerne forventes afklaret senest i juni 2022 i forbindelse med endelig vedtagelse af lovgivningen.

   

  For Aabenraa Kommune betyder udvidelsen, at markant flere borgere vil skulle behandles i den kommunale tandpleje. Konkret vil antallet stige fra 11.340 0-17-årige i 2022 til 13.574 0-21-årige, når loven er fuldt indfaset i 2025. Det svarer til en forventet stigning på 23,4 % i antallet af patienter. Grundet den demografiske udvikling forventes antallet af falde en smule frem mod 2030, hvorfor antallet af antal borgere i 2030 vil være 21,5 % højere end det nuværende antal.

   

  Da fritvalgsordningen også ændres til at omfatte 16-21-årige, forventes en del af de 18-21-årige at vælge en privatpraktiserende tandlæge. I Aabenraa Kommune vælger pt. 9,7% af de 16-17-årige at modtage tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge, og det forventes at niveauet vil være tilsvarende for de 18-21-årige.

   

  Den nuværende kapacitet i den kommunale tandpleje kan ikke løfte denne stigning. Det gælder både i forhold til bemandingen i drift og de eksisterende fysiske rammer. Forvaltningen er derfor i gang med at udarbejde en række scenarier, der kan benyttes for at udvide kapaciteten. Disse fremlægges på udvalgsmødet til august 2022.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven §127

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15351, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om videreførelse af projektet ”Bevæg dig for livet senior”.

   

  Aabenraa Kommune har siden 2017 været en del af ”Bevæg dig for livet senior”, som blev afsluttet pr. 31. december 2021. Projektet blev koordineret i et samarbejde mellem Børn og Kultur, Social & Sundhed samt DGI og DIF. Formålene var at få flere borgere i 60+ målgruppen til at blive fysisk aktive samt fastholde allerede aktive vaner i seniorlivet.

   

  I projektet er der blevet arbejdet med at udvikle det traditionelle foreningsliv, ligesom der er arbejdet med at skabe nye rammer og aktiviteter, der organiseres på nye måder. I projektet er der ligeledes blevet arbejdet med at skabe sammenhæng mellem kommunale sundhedstilbud og aktiviteter i frivilligt – eller foreningsregi. De positive resultater førte til, at Byrådet i budgetforlig 2022-2025 valgte at fortsætte indsatsen med en bevilling på 0,500 mio. kr. årligt. Bevillingen er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  På baggrund af bevillingen har en arbejdsgruppe udarbejdet et kommissorium, der danner grundlag for arbejdet med indsatsen i de kommende år. Indsatsen videreføres under navnet 60+aktiv. Kommissoriet blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 4. maj 2022 og er vedlagt sagen.

   

  60+aktiv har to formål:

   

  1. At flest mulige borgere over 60 år i kommunen er fysisk aktive
  2. At flest mulige borgere i kommunen over 60 år er en del af fysisk aktive fællesskaber

   

  For at opnå disse to formål vil der på baggrund af hidtidige erfaringer blive arbejdet med følgende fokusområder:

   

  Brobygning til aktivt fællesskab

  Formålet er at skabe bedre overgange fra kommunale sundhedstilbud til fællesskaber i frivilligt- eller foreningsregi, lokale træningstilbud m.m.

   

  Gå dig i gang

  Består af vedligeholdelse og udvikling af netværket af gå-værter, der skal sikre aktive gå-grupper over hele kommunen.

   

  Fra aktiv arbejdsplads til aktiv 60+er

  Formålet er at skabe bedre overgange mellem fællesskaber på arbejdspladser til aktive fællesskaber i blandt andet foreningsregi.

   

  1:1-aktivitet

  Består af håndholdte indsatser hvor eksempelvis medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre, eller frivillige hjælper borgerne over i specifikke tilbud i eksempelvis foreninger eller aktivitetscentre.

   

   

  I forbindelse med organisering af projektet, er der nedsat en tværgående styregruppe mellem Kultur & Fritid og Sundhed samt en indsatsgruppe - begge med repræsentation fra eksterne samarbejdspartnere. Tovholdere i de to forvaltninger er en fritidskonsulent i Kultur & Fritid og en brobygger i Sundhed, der i samarbejde er ansvarlige for at sikre, at der sker indsatser på ovennævnte fokusområder. Social & Sundhed fastholder således sin eksisterende rolle i projektet som samarbejdspartner og bindeled til kommunale sundhedsindsatser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 07-06-2022

  1. at taget til efterretning
  2. at godkendt.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  1. at Taget til efterretning
  2. at Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på kontraktforhandlinger vedrørende HærvejsHuset i Rødekro.

   

  Byrådet besluttede på møde den 27. april 2022 finansiering af HærvejsHuset og dermed godkendelse af, at der kan indgås kontrakt med EMR som entreprenør på HærvejsHuset.

   

  Finansieringen betød, at projektet skal videreføres med udgangspunkt i en øget bevilling på 14,949 mio. kr. Her ud over skulle byggeudvalget i samarbejde med Entreprenøren finde besparelser for 3,836 mio. kr.

   

  Disse besparelser er nu fundet ved, at følgende er taget ud af anlægget.

   

  • Glasoverdækning v 2003 bygning*
  • Baldakin v/ læsserampe*
  • Hurtigporte til alm porte*
  • Træer udgår*
  • Muldudlægning reduceres til 15 cm*
  • Græssåning udføres som sprøjtesåning*
  • 1 års pasning af beplantning/græs*
  • 20 pladser + lastbil parkering udgår *
  • Grus på 35 pladser*
  • Arealreduktion – 57,6 m²

   

  * = Besparelsesposter der skal kunne tilbagekøbes til samme pris.

   

  Samlede besparelse ved ovenstående er 2.244.900 kr.

   

  Her ud over er der fundet interne administrative/rådgiver besparelser og reduktion af puljen til uforudsete udgifter på 1.591.100 kr.

   

  Der forventes med dette at parkeringspladserne ved biblioteket vil komme delvist i anvendelse.

   

  Arealreduktionen vil ske inden for alle områder hjælpemiddelhus, træning og CJU.

   

  Den endelige kontraktindgåelse forventes gennemført den 9. juni. 2022.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8181, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på direktørens mundtlige status på dialogmøde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget den 3. maj 2022 orienteres udvalget i denne sag om rekrutteringssituationen i Social & Sundhed med særligt fokus på Hjemmeplejen og Plejehjemmene.

   

  Status

  Hvis man ser på udviklingen i perioden 2019 til 2022 tegner der sig følgende billede for Hjemmeplejen og Plejehjemmene i forhold til hvor stor en andel de uuddannede udgør af det samlede antal månedslønnede medarbejdere i april måned:

   

  Hjemmeplejen

  April 2019

  April 2020

  April 2021

  April 2022

  Andel uuddannede i procent

  15,0

  13,4

  16,0

  24,9

   

  Plejehjemmene

  April 2019

  April 2020

  April 2021

  April 2022

  Andel uuddannede i procent

  14,8

  13,8

  14,5

  19,3

   

  Det skal bemærkes, at opgørelserne ikke er omregnet til årsværk og at timelønnede vikarer ikke indgår.

   

  Plejehjemmene og Hjemmeplejen oplever, at de får ingen eller få ansøgninger, når de slår SOSU-stillinger op, men at det er muligt at rekruttere ufaglærte til vikariater (afløser-jobs).

   

  Dette stemmer overens med det generelle billede, som kommunens personaleafdeling tegner: Det gennemsnitlige antal ansøgninger på stillingsopslag i kommunen som helhed er faldet fra 42,7 i 2017 til 20,6 i 2021.

   

  Indsatser for at modvirke rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

  Der arbejdes ihærdigt på at reducere frafaldet på SOSU-uddannelserne, bl.a. ved at styrke kvaliteten i praktikvejledningen og dette har allerede haft en positiv effekt:

   

  I 2020 var der 35 ansættelser af Sosu-hjælperelever og 60 Sosu-assistentelaever, som er startet i uddannelsens hovedforløb. Af disse faldt henholdsvis 10 af hjælpereleverne og 18 af assistenteleverne fra. Dvs. et frafald på i alt 29 %. I 2021 var der 43 ansættelser af Sosu-hjælperelever og 71 Sosu-assistentelever. Af disse faldt henholdsvis 2 af hjælpereleverne og 14 af assistenteleverne fra. Dvs. et frafald på i alt 14 %. I 2022 er der blevet ansat 37 Sosu-hjælperelever og 78 Sosu-assistentelever, af disse er kun henholdsvis 1 og 3 faldet fra pr. 5. maj 2022. 

   

  Som det fremgår er det udover at reducere frafaldet også lykkedes at ansætte flere elever. Det skyldes bl.a. muligheden for at give ufaglærte ansatte løn under en sosu-uddannelse, som man har fået midler til fra Socialstyrelsens projekt ’Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen’. Der er i 2022 afsat 5,56 mio. kr. til projektet.

   

  Lederen af Hjemmeplejen og lederen af Plejehjemmene har deltaget i ’jobdating’ på jobmesse, hvor de bl.a. har talt med arbejdstagere, der var oppe i alderen og som overvejede at skifte branche, evt. til sosu-faget.

   

  Endvidere kan nævnes, at Hjemmeplejen og Plejehjemmene siden april 2022 har suppleret de specifikke stillingsopslag med generelle stillingsopslag, således at man i særlige tilfælde kan tilbyde en fast stilling til en person, der henvender sig uden om det etablerede rekrutteringssystem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 23 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2021.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionsberetningen indeholder de lovpligtige redegørelser om udført revision til følgende ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Social- og Ældreministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

   

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. I revisionen er der ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2021.

   

  Social & Sundhed har ingen bemærkninger til revisionsberetning nr. 23.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om revisionsberetning nr. 23 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Protese-bevillinger

   

  • Politisk temamøde om fremtidens seniorområde

   

  • Institutionsbesøg efterår 2022 – ønsker?

   

  • Mulighed for spørgetime på Social- og Seniorudvalgets område

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”godkend”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.