Beslutningsprotokol

onsdag den 10. august 2022 kl. 08:30

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Afbud: Marianne List
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I henhold til servicelovens §18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

   

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for, at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til §18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har den 22. juni 2022 gennemgået 24 ansøgninger fra 21 forskellige foreninger, og rådet har fremsendt deres anbefalinger og bemærkninger till fordeling af midlerne i 2. runde 2022,

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede beløb for indkomne ansøgninger og ønsker til midler er kr. 438.200,00. Restbeløb til uddeling af midler, 2. runde 2022 er kr. 211.809,50. Frivillighedsrådet anbefaler uddeling af midler for samlet på kr. 211.000,00.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet og beslutter den endelig uddeling af tilskud til §18.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Et flertal bestående af A, D, F og V godkendte indstillingen fra Frivillighedsrådet. Imod stemte Ida Smed, O, med følgende begrundelse: Der er sket en forskelsbehandling i indstillingen fra Frivillighedsrådet.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23956, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat med revisionspåtegninger vedr. nedenstående fond:

   

  • Den Velgørende Fond.

   

  Årets resultat udgør 24.953,71 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revisionsprotokollatet godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at regnskabet tages til efterretning og godkendes endeligt iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23956, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskaber og revisionsprotokollater med revisionspåtegninger vedr. nedenstående legater:

   

  • Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat.

   

  Årets resultat udgør -52.182,01 kr.

   

  • Henriette Marie Hansens Mindelegat.

   

  Årets resultat udgør -28.822,13 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revisionsprotokollater godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at legatregnskaber godkendes endeligt iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12733, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede den 4. maj og den 8. juni 2022 Social & Sundheds forslag til finansiering af et forventet merforbrug på 7,852 mio. kr. i 2022. Merforbruget var det forventede merforbrug i forbindelse med udvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Udvalget godkendte finansiering af 4,861 mio. kr., mens den resterende udfordring på 2,991 mio. kr. ikke blev løst. I den forbindelse ønskede udvalget gennemført en ekstraordinær bevillingskontrol pr. 30. juni 2022.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. juni 2022 og foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf. Den ekstraordinære bevillingskontrol pr. 30. juni 2022 er vedlagt som bilag.

   

  Der er i udvalgets regi fortsat en udfordring på 1,740 mio. kr. i 2022. I den vurdering indgår usikkerhed på forbruget på socialområdet og usikkerhed i forventningen til udvikling i antal visiterede timer til hjemmehjælp. Udfordringen kan derfor være underestimeret. Den manglende finansiering af restudfordringen fra udvalgets første bevillingskontrol pr. 31. marts 2022 øger usikkerheden i budgetoverholdelsen. Der henvises i øvrigt til bilag.

   

  Social & Sundheds forslag til finansiering af restudfordringen er vedlagt som bilag. Social & Sundhed har i udarbejdelsen af forslag alene haft fokus på, om forslagene til servicereduktioner kunne indfries i budgetåret 2022. Hvor der skal ske afskedigelser, som følge af reduktioner, kan disse ikke få virkning i 2022, på grund af medarbejdernes opsigelsesvarsler. Listen over forslag er derfor udtømmende, og der kan ikke findes yderligere forslag, som kan få virkning i 2022.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at note 1, note 2 og note 3 anvendes til finansiering af udfordringen, da disse forslag har været i høring og derfor umiddelbart kan iværksættes. Derudover er det Social & Sundheds vurdering, at disse forslag i højere grad reducerer tillægsydelser end basis-serviceniveau.

  Sagen afgøres i

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omplaceringer inden for Social- og Seniorudvalget jf. tabel 1 godkendes,

  at restudfordringen på 1,740 mio. kr. finansieres ved besparelser svarende til note 1, note 2 og note 3.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  1. at godkendt.
  2. at et flertal bestående af A, F og V godkendte indstillingen, idet flertallet bemærker, at økonomien på hele Social- og Sundhedsområdet er meget udfordret på baggrund af centrale prioriteringer af kommunernes økonomi, hvilket har været tilfældet i flere år.

  Imod stemte Jan Køpke Christensen, D, og Ida Smed, O. Jan Køpke Christensen stemte imod med følgende begrundelse: Den udfordring må byrådet finde på andre områder.

  Ida Smed stemte imod med følgende begrundelse: Grænsen er nået for, hvor jeg vil spare på.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11414, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om kapacitetsudvidelse i Tandplejen i forbindelse med 18-21-åriges ret til vederlagsfri tandpleje.

   

  Folketinget har 9. juni 2022 vedtaget at udvide serviceniveauet i den kommunale tandpleje ved at indføre vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige. Udvalget blev på møde den 8. juni 2022 orienteret om lovarbejdet omkring dette og baggrunden herfor, samt at forvaltningen var i gang med at udarbejde scenarier for at håndtere udvidelsen i Aabenraa Kommune.

   

  Udvidelsen vil medføre et øget antal tilknyttede borgere til tandplejen. Stigningen er på 2.725 borgere, svarende til ca. 24 %. Indfasningen af de 18-, 19-, 20-, og -21-årige i den kommunale tandpleje vil ske gradvist over fire år. Stigningen i antal borgere er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag. Den kommunale tandpleje vil dog blive presset kapacitetsmæssigt allerede fra første år i indfasningsperioden og på baggrund af dette, er der behov for at udvide kapaciteten.

   

  Forvaltningen ser en række scenarier, der kan imødekomme det øgede antal borgere i Tandplejen. Scenarierne er: 

   

  A)     Tilbygning på Kongehøjklinikken

  B)     Tilbygning på Tinglev-klinikken

  C)    Genetablering af klinik på skole i enten Løjt eller Felsted

  D)    Købe ydelser ved privatpraktiserende tandlæger

  E)     Fælleskommunalt samarbejde

  F)     Udvidelse af åbningstid til om lørdagen

   

  Scenarierne er nærmere beskrevet i vedlagt bilag, men overordnet set vurderer forvaltningen at scenarie A, B og C er de mest realistiske at gennemføre, hvor scenarie D, E eller F ikke vurderes realistiske på nuværende tidspunkt. Scenarie A, B og C vil medføre anlægsudgifter i forbindelse med tilbygninger, genetablering og inventar. Kommunale Ejendomme har estimeret omkostningerne til A og B til at være henholdsvis 12,5-13,5 mio. kr. og 10-11 mio. kr., mens scenario C vil kræve yderligere besigtigelser og beregninger, men vurderes til at være dyrere end de øvrige.

   

  I forhold til scenarie A og B, vil en tilbygning på Kongehøjklinikken medfører højere udgifter end tilbygning af Tinglev-klinikken, men ikke i samme størrelsesorden som scenarie C. En udvidelse af kapaciteten i Aabenraa vil være hensigtsmæssig i forhold til at der i forvejen opleves øget efterspørgsel fra de unge om at blive tilknyttet klinikker i Aabenraa, da mange har deres daglige gang på ungdomsuddannelserne i byen. I notat om antal og fordeling af borgere kan ses hvordan en ændret fordelingsgrænse kan se ud, såfremt der ikke foretages tilbygning i Aabenraa.

   

  I finansloven er der afsat midler på landsplan til udvidelse, anlæg og digital tandlægevælger jf. nedenstående:


  Mio. kr. 2022-pl

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026-2031 i alt

  Udvidelse op til og med 21 år

  40

  170

  260

  350

  2.100

  Pulje til anlæg

  60

  60

  60

  60

  0

  Digital tandlægevælger

  2,2

  4,2

  3,0

  3,0

  17,1

  I alt

  102,2

  234,2

  323

  413

  2.117,1

   

  I forhold til driftsmidler til udvidelse, modtager Aabenraa Kommune nedenstående beløb:

   

  1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Driftsmidler til Aabenraa Kommune

  523

  1.647

  2.796

  3.951

  3.951

   

  Forvaltningen vurderer, at ovenstående statsligt afsatte midler vil dække de øgede personalemæssige ressourcer i de fleste scenarier. Scenarie E og F kan blive lidt dyrere på grund af de bindinger scenarierne giver ifht. arbejdsplanlægningen. Scenarie D forventes at blive betydeligt dyrere end de øvrige scenarier.

   

  I forhold til anlægsmidler er der lavet ansøgningspulje for kommunerne, hvor der foreløbigt er åbnet for midlerne i 2022 og 2023. Kommunerne har ansøgningsfrist ultimo oktober 2022. Midlerne her vil ikke blive udmøntet efter fast fordelingsnøgle i forhold til de enkelte kommuner.

   

  Midlerne i 2024 og 2025 vil blive udmøntet gennem nyt puljeopslag i første halvdel af 2023.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der udarbejdes puljeansøgning til anlægsmidler til scenarie A,

   

  at der arbejdes videre med scenarie A under forudsætning af, at puljeansøgning omkring anlægsmidler imødekommes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  1. og 2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering og kvalificering og prioritering af forslag.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes både på den korte og lange bane.

   

  Social- og Seniorudvalgets opgave er at gennemføre en idégenerering, som består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område de næste 10 år med henblik på kvalificering.

   

  Social & Sundhed vil på udvalgets møde den 10. august 2022 fremlægge en bruttoliste med investeringsforslag som grundlag for udvalgets idegenerering. Endvidere drøfter udvalget investeringsforslagene på udvalgsmødet den 7. september 2022.

   

  Udvalgets bruttoliste til anlægskataloget skal prioriteres senest på udvalgets møde den 2. november 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget tager orienteringen om investeringsforslag til efterretning med henblik på videre drøftelse på udvalgets møde i september 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. den godkendte tidplan for budgetlægningen 2023-2026 skal udvalgets udkast til specielle bemærkninger være forelagt udvalget senest august 2022.

   

  De specielle bemærkninger er i overensstemmelse med Social- og Seniorudvalgets beslutninger den 4. maj og 8. juni 2022. Følgende er indarbejdet,

   

  • Konsekvenserne af ”Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet 2023, inkl. afvigelser fra regnskab 2021 og bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021”,
  • Udvalgets omprioriteringer for at tilvejebringe et budget i balance,
  • Udvalgets effektiviseringsbidrag på 0,5%,
  • P/l fremskrivning juni 2022.

   

  Eventuelle konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt demografiændringer beregnet på baggrund af IM’s befolkningsprognose maj 2022 vil blive indarbejdet i de specielle bemærkninger efter Økonomiudvalgets behandling den 16. august 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til specielle bemærkninger for Social- og Seniorudvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36512, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til effektmål 2023-2026 for Social- og Seniorudvalget. Effektmålene sætter retning for forvaltningens arbejde i perioden 2023-2026.

   

  Effektmålene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik, Handicappolitik, Sundhedspolitik og Demensstrategi.

   

  Udvalget blev præsenteret for en tidlig udgave af effektmålene på temamødet i marts 2022.

   

  Effektmålene tager afsæt i Social- & Sundheds kerneopgave: sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Effektmålene er bygget op omkring en række effektmål med tilhørende indikatorer. En indikator beskriver udviklingen i effektmålet.

   

  Ved udgangen af 2022 dannes baseline for målingerne på baggrund af dataindsamling fra både interne og eksterne databaser. 

   

  Efter udvalgets godkendelse vil de enkelte centre i forvaltningen i efteråret 2022 pege på, hvilke indsatser de fremover arbejder med, som er med til at løfte på de enkelte effektmål.

  Indsatserne bliver fra 2023 en del af centrenes årlige institutionsaftaler.

   

  Efter en præsentation af effektmålene skal udvalget drøfte effektmål og tilhørende indikatorer for efterfølgende at godkende et effektmål for 2023 – 2026.

   

  Social- og Seniorudvalget præsenteres i perioden 2023 – 2026 årligt eller halvårligt for effektmålene i marts og september.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at effektmål 2023-2026 drøftes,

   

  at effektmål 2023-2026 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  1. at drøftet, idet der ønskes mål inden for mental sundhed, gerne også effektmål sammenholdt med sygefravær på institutionerne.

  2. at forvaltningen bedes fremlægge justeret forslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende det Vejledende serviceniveau for ledsagerordning jf. servicelovens §97 efter høring i Handicaprådet.

   

  Ledsagelse gives efter lov om social service § 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse pr. måned til personer under folkepensionsalderen, jf.§ 1 i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Der er 145 borgere tilknyttet ledsagerordning. Ledsagerordning er både til borgere, som bor i egen bolig, eller borgere som bor inde på et botilbud.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere alene haft en ”Information om ledsagerordning”. Det foreslås med denne sag ændret til et vejledende serviceniveau for ledsagerordning. Der er løbende kommet praksisnyt på området, som er indarbejdet i det vejledende serviceniveau. Det væsentlige er, at modtageren kan opspare timer inden for en periode af 6 måneder, dog maksimalt 90 timer. Det er ligeledes væsentligt, at borgeren selv skal kunne efterspørge hjælpen. Hvis borgere har behov for pædagogisk støtte under ledsagelsen, skal hjælpen gives som en del af den socialpædagogiske støtte.

   

  Organisering

  Det er Visitation & Understøttelse, der træffer afgørelse om ledsagelse jf. servicelovens §97. Det er administrationen i Centerområdet Bo & Aktivitet, der ansætter ledsager. Enten en ledsager, som borgeren selv vælger, eller ved at finde en ledsager til borgeren.

   

  Udfordring med rekruttering

  Det er vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal ledsagere til at varetage ledsagelse af de borger, som er i målgruppen. Det betyder i praksis, at borger har en bevilling på ledsagerordning, men at der ikke er tilstrækkeligt med personale til at udføre opgaven.

   

  Der er indgået samarbejde med UC syd og Social og Sundhedsskolen om annoncering på skolerne.

   

  Der er stor forskel på borgernes reelle forbrug af timer. Nogle bruger kun ordningen enkelte gange i løbet af året, og andre bruger ordningen fuldt ud.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 – 2025 er der årligt afsat 2,231 mio. kroner til 145 borgere, der modtager ledsagelse jf. servicelovens §97.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet til vejledende serviceniveau for ledsagerordning.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for ledsagerordning godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13833, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

   

   

  Udvalget orienteres i denne sag om ressourcemæssige forhold, der gør sig gældende i HjælpemiddelHuset (HmH) og Tal-, Høre-, Syn (THS) i forbindelse med afviklingsplan for 2022 – 2024.

   

  Afviklingsplanen, den tildelte økonomisk ramme til HmH og THS, har medført reduktion i ansættelsesnormen på området. Samtidig ses der en tilgang i ansøgninger af genbrugshjælpemidler, udredning, undervisnings behov.

   

  Reduktionen af medarbejderantal og nuværende gældende ansættelsesstop betyder, at der pr. 1. juli 2022 er 80 ventende ansøgninger inden for genbrugshjælpemidler, hvor den længste har ventet i 20 uger. Der er 15 ventende ansøgninger, der har overskredet sagsbehandlingstiden inden for inkontinensområdet, og 25 voksne borgere, der afventer afgørelse på høretekniske hjælpemidler. Der ud over er der børn, der afventer udredning inden for høre- og synsområdet.

   

  Der er områder, hvor personalet færdiggør vurdering og leveringer af hjælpemidler inden for 1 – 3 dage. Dette ses specielt i forhold til APV hjælpemidler, trykaflastende hjælpemidler og til borgere med akut opståede problemer.

   

  I forbindelse med hurtige udskrivelser fra sygehusene og borgernes øgede kompleksitet i forbindelse med borgeres sygdomsdebut, er der behov for et hurtigere flow og udkørsel af hjælpemidler. Det har stor betydning for udkørsel af hjælpemidler, hvor der hyppigt ses behov for akutkørsler på senge og andre APV hjælpemidler. Det store flow af hjælpemidler har ligeledes en stor indflydelse på behovet af rengøring af hjælpemidler, hvorfor budgettet inden for rengøring af disse er steget over de sidste 2 år.

   

  HjælpemiddelHuset og Tale-, Høre-, Syns personale oplever et stort arbejdspres. Personalet er kreativt og arbejder aktivt på at finde løsninger på, hvad de kan gøre for at reducere arbejdsbyrden i arbejdsgangene. På trods af ændrede arbejdsgange, forsøg på at effektivisere mm. er det ikke muligt at nedbringe ventelister og ansøgningsflowet.

   

  Ledelsen har fokus på, at centeret fortsat arbejder på kerneopgaven. Der ønskes fortsat en koordinering og et godt samarbejde mellem HmH og THS, borgerne og samarbejdsparter. Der er ligeledes fokus på at opretholde en god dokumentations praksis.

   

  Der ses en tendens til højere sygefravær i sygdom i afdelingen. Fravær pga. sygdom ligger på nuværende tidspunkt på 8,7 %. Sidste år udgjorde sygefraværet 5,4 %.

   

  Konsekvenserne i færre resurser er:

  -          Øget tendens til at borgere henvender sig med frustrationer i telefon eller ved fysisk fremmøde, da ansøgningerne trækker ud og ikke afgøres inden for sagsbehandlings fristen.

  -          Genbesøg/genansøgninger da ansøgninger udføres administrativt og hele borgerens situation ikke ses.

  -          Manglende tid til at deltage i rehabiliteringsmøder.

  -          Hjemvisninger fra Ankestyrelsen, da der forsøges med administrative afgørelser på ansøgninger, hvor der vurderes, at det er et oplagt afslag.

  -          Forlænget ventetid på udredning af børn og voksne inden for tale, høre, og syn.

  -          Ventetid på høretekniske - og kommunikationstekniske hjælpemidler.

  -          Færre vejledningsbesøg for børn og voksne inden for tale, høre og syns området.

  -          Gruppevejledning i stedet for individuel vejledning til børn på specialskoler.

  -          Første kontakt til børn med synsproblemer er øget fra op til to uger til op til to måneder.

  Økonomi og afledt drift

  Det oprindelige budget for 2021                                     17.957.750

  Korrigeret budget for 2022                                            17.472.103

  Forbrug 2021                                                               19.018.793

   

   Afviklingsplanen forventes overholdt. Afviklingsplanen er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13833, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende det vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og træffetid i HjælpemiddelHuset efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Det vejledende serviceniveau er en forventningsafklaring mellem de politisk fastsatte rammer og borgerne. Det vejledende service niveau er en vejledning i forhold til sagsbehandling, levering og afhentning af genbrugshjælpemidler.

   

  I forslaget til vejledende serviceniveau er det blevet tydeliggjort, at der i forbindelse med sagsbehandling på hjælpemiddelområdet sker en individuel og konkret vurdering. Der vil i sagsbehandlingen blive set på borgerens samlede aktivitetsniveau, og om aktivitetsniveauet kan blive væsentligt bedre ved brug af et hjælpemiddel.

   

  Der er specifikt lagt oplysninger ind vedrørende ansøgninger om servicehund, da der er særlige forhold, der gør sig gældende på dette område.

   

  Der er ændret i serviceniveauet i forhold til at stille hjælpemidler til rådighed for borgere, der skal på ferie i andre kommuner. Her vil Aabenraa Kommune stille større hjælpemidler til rådighed ved eventuel leje af disse i andre kommuner.

   

  Der er fokus på levering og afhentning af hjælpemidler med opfordring til, at borger selv henter og leverer mindre hjælpemidler i HjælpemiddelHuset.

   

  I det vejledende serviceniveau er ændringer markeret med rødt fra høringsudkastet, og ændringer markeret med blåt er ændringer, der er tilføjet efter høringen.

  Lovgrundlag

  Hjælpemidler udlånes efter SEL § 112.

   

  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

  Fremhævelse af ordene varigt, væsentligt og nødvendigt er lavet af forvaltningen.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Aabenraa Kommunes samlede korrigerede budget 2022 til hjælpemidler udgør,

   

  Type

  2022

  Indkøb af hjælpemidler (eks. Indkøb til depot, nødkald, lifte, elkørestole, rollatorer, ramper, senge m/tilbehør, førerhunde)

   

  9.897

  Boligindretning

  837

  Tale-, høre- og synshjælpemidler

  1.508

  APV-hjælpemidler

  2.003

  Kropsbårne hjælpemidler (ortopædiske hjælpemidler, inkontinens og stomi, andre hjælpemidler m.m.)

   

  14.441

  Velfærdsteknologi

  519

  I alt

  29.205

   

  Jf. tabellen udgør budgettet for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder 9,897 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet har i sit høringssvar lagt vægt på øget træffetid. Inden for den nuværende økonomiske ramme er der indarbejdet tydeliggørelse af, at borgerne er velkommen i Straks service, der har åbent om eftermiddagen eller anvende mail. Hvis der ud over dette er behov for øget træffetid, forudsætter det økonomitilførsel.

   

  Seniorrådet har i sit høringssvar givet udtryk for ønsker om øget serviceniveau. Disse ønsker er ikke indarbejdet, da det ikke kan holdes inden for nuværende buget. De redaktionelle ændringer, som har været ønsket, er forsøgt indarbejdet under hensyntagen til den økonomiske ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende forslag vejledende serviceniveau for beboere, der flytter i midlertidigt botilbud, efter høring i Handicaprådet.

   

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten individuelt, i grupper og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform. Den midlertidige boform bliver anvendt til at afklare behovet for støtte i egen bolig eller at finde det rigtige tilbud for et længerevarende botilbud.

   

  • § 107 tilbud er et midlertidigt ophold, hvor opholdet sker på en institution, og borgeren betaler husleje efter evne. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet. Begrebet midlertidig er relativt, men signalerer, at der ikke er tale om et livslangt ophold. Borgere som visiteres til bolig efter § 107 har ikke ret til frit valg.

   

  Borgere i et midlertidigt botilbud efter § 107, får fastsat sin husleje i forhold til indkomst, og de faktiske driftsomkostninger for boligen.

   

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

   

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

   

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på, at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

   

  Personalet på bo enhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler, som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

   

  Der er sket præcisering i forslag til serviceniveau i forhold til ferie, hvor der er lagt vægt på inddragelse og medbestemmelse.

   

  Afregning og støtte til borgere under ferieophold i boinstitution sker efter en individuel vurdering ud fra de fastsatte rammer. Men det udgør som udgangspunkt 3 hele døgn.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for beboere i midlertidigt botilbud godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceinformation for beboere, der flytter i længerevarende botilbud - enten som varigt tilbud efter § 108, alternativt § 85/105.

   

  Forvaltningen har på grundlag af høringssvar fra Handicaprådet på den generelle sag om ophold i botilbud udarbejdet en selvstændig sag for borgere i længerevarende bortilbud.

  Forvaltningen har ligeledes forsøgt at indarbejde nogle af Handicaprådets bemærkninger til den generelle sag. Det gælder afsnittet om valg af bosted og ferie.

   

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten individuelt, i grupper og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

   

  Tilbud om ophold i døgninstitution som længerevarende tilbud kan ske på grundlag af 2 forskellige lovgivninger.

   

  • § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

   Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

   

  • § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet, borgerens husleje fastsættes i forhold til de faktiske omkostninger og borgerens indtægt. Borgeren er således ikke omfatte af lejeboligloven og kan ikke modtage boligsikring. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til Frit valg. Borgere som kommer i botilbud efter § 108 sættes i egenbetaling i forhold til borgerens indtægt og de faktiske udgifter til drift af boligen.

   

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

   

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

   

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på, at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

   

  Personalet på boenhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler, som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

   

  Der er sket præcisering i forslag til serviceniveau i forhold til ferie, hvor der er lagt vægt på inddragelse og medbestemmelse.

   

  Afregning og støtte til borgere under ferieophold i boinstitution sker efter en individuel vurdering ud fra de fastsatte rammer. Men det udgør som udgangspunkt 3 hele døgn.

   

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

   

  Aabenraa Kommune har i dag 223 beboere, der er beboere i kommunens botilbud. Heraf udgør 57 borgere fra andre kommuner. Aabenraa Kommune køber ca. 140 pladser til Aabenraa Kommune borgere i andre kommuner.

   

  I Aabenraa Kommune er langt de fleste botilbud organiseret efter reglerne i lejelovens §105 og servicelovens § 85.

   

  Forvaltningen har ikke ændret det grundlæggende serviceniveau på grundlag af høringssvarene.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag, og høringssvaret skal ses som et supplement til høringssvaret på midlertidige botilbud.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Vejledende serviceniveau for borgere i længerevarende botilbud godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32481, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om afslutningen af projektet ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere” samt overgangen til den deraf afledte faste ensomhedsindsats for ældre.

   

  Baggrund for projektet og den fortsatte ensomhedsindsats

  Social & Sundhed har de seneste år haft en stigende opmærksomhed på betydningen af ensomhed for ældre borgeres evne til at fastholde et højt funktionsniveau i så lang tid som muligt. Det er helt afgørende med stærke sociale relationer, både når et funktionstab skal forebygges eller når et generhvervet funktionsniveau skal fastholdes efter en rehabiliterende indsats. Desuden viser studier, at ensomhed medfører en række konsekvenser på samfundsniveau, da ensomme personer oftere benytter sundhedsvæsenet end andre. Dette medfører ekstraomkostninger for samfundet til omsorg og pleje samt flere somatiske og psykiatriske indlæggelser (Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer.)

   

  Erfaringer fra projektet

  Projektet ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere” har været finansieret af Sundhedsstyrelsen med en bevilling på 2,6 mio. kr. Der har i alt været 261 borgere involveret i projektperioden fra november 2019 til 30. juni 2022.

   

  Projektets tilgang til bekæmpelse af ensomhed har i løbet af projektperioden udviklet sig fra at have som mål at etablere netværksgrupper og fællesspisninger til at fokusere mere på individuelle tilbud til den enkelte borger. Netværksmedarbejderne fandt i mødet med de sårbare borgere nemlig ud af, at disse ofte ikke havde mulighed for at indgå direkte i større sociale aktiviteter, men derimod havde brug for en håndholdt indsats, hvor de blev guidet frem til det rette tilbud i deres eget tempo.

   

  Derudover har det været et særligt fokusområde, at der bliver arbejdet med tre former for ensomhed – social ensomhed, emotionel ensomhed og eksistentiel ensomhed.

   

  1)     Den sociale ensomhed handler primært om, at man er uønsket alene og savner nogen at være sammen med. Den kan fx afhjælpes ved at man kommer ud og går til nogle aktiviteter, hvor man møder andre mennesker.

  2)     Den emotionelle ensomhed handler primært om, at man savner at blive set som menneske og at føle sig forbundet med nogen. Den kan fx afhjælpes ved at man får en besøgsven eller bliver en del af en mindre netværksgruppe, hvor man har fokus på at lære hinanden at kende.

  3)     Den eksistentielle ensomhed handler primært om at man har mistet det meningsgivende indhold i sit liv, at man føler sig tilovers eller betydningsløs. Den kan fx afhjælpes ved at man får et nyt indhold i sit liv fx en ny interesse som man opdager man er god til, eller at man bliver frivillig eller engagerer sig i noget, hvor man er noget for andre.

   

  Hidtidige indsatser har hovedsagelig haft til formål at imødekomme borgernes sociale ensomhed, så de ikke oplevede at være uønsket alene. Ensomhed rummer dog flere dimensioner, som ikke nødvendigvis lader sig afhjælpe af mere socialt samvær. Der har derfor været behov for at nuancere forståelsen af, hvad det vil sige at være ensom, så forskelligartede behov kan imødekommes af differentierede tilbud/indsatser.

   

  Når en borger i dag henvises til netværksmedarbejderne har disse således i første omgang fokus på at lære mennesket bag ensomheden at kende, for sammen med borgeren at kunne finde den rette vej videre. Dette indebærer bl.a. at netværksmedarbejderne gennemfører en valideret ensomhedsscreening. Derudover tages der højde for borgerens samlede livssituation fx fysiske eller psykiske udfordringer.

   

  Opsporingen af borgerne til projektet har foregået i tæt samarbejde med hjemmeplejen ved deltagelse i tavlemøder i alle grupper. Dette har fastholdt et fokus på ensomhedsopsporingen samt været et godt forum for sparring.

  Prioriteringen af den tætte kontakt til alle hjemmeplejegrupper har været afgørende for, at der er blevet opsporet og inkluderet så mange borgere i projektet og vores tilgang er bl.a. blevet bemærket af Sundhedsstyrelsen, som gerne vil høre mere om vores opsporingsmetode for at formidle vores viden til inspiration for andre kommuner.

   

  På baggrund af projektets erfaringer kan vi konkludere følgende:

   

  1)     At afhjælpe ensomhed hos sårbare ældre kræver en håndholdt indsats, som tager udgangspunkt i hvilken form for ensomhed borgeren oplever, og hvordan borgerens livssituation påvirker denne.

  2)     At nogle borgere har behov for at blive ledsaget til aktiviteter udenfor huset i en opstartsperiode, så borgeren bliver tryg ved at komme afsted og møde nye mennesker

  3)     At opsporing af sårbare ældre via hjemmeplejen kræver et tæt samarbejde, hvor netværksmedarbejderne er i kontinuerlig dialog med medarbejderne i hjemmeplejen for at fastholde fokus på ensomhedsopsporingen

   

  Fast ensomhedsindsats

  Projektperioden er udløbet d. 30. juni 2022 og ensomhedsindsatsen fortsætter som en fast indsats i Center for Aktivitet og Forebyggelse med en udvidelse af målgruppen, så den inkluderer alle ældre i kommunen og ikke blot hjemmehjælpsmodtagere.

   

  Til denne indsats vil vi tage de gode erfaringer fra projektet med videre, og samtidig udvikle tilbuddet til at have mere fokus på forebyggelse af ensomhed.

   

  Vi har i projektet erfaret, at nogle af de borgere som blev opsporet havde svært ved at komme ud af deres ensomhed, fordi deres sociale og fysiske færdigheder var så ”rustne”, at det kunne virke som en uoverkommelig opgave at skulle ud af huset og engagere sig med andre mennesker. Dette medførte som nævnt, at indsatsen for disse sårbare ældre var nødt til at være håndholdt og i nogle tilfælde ret omfattende. Det ville derfor være gavnligt, både fra et medmenneskeligt borgerperspektiv og fra et økonomisk samfundsperspektiv, hvis vi kunne blive bedre til at forebygge ensomhed og deraf følgende funktionstab.

   

  Vi vil derfor i den faste ensomhedsindsats styrke samarbejdet ift. yderligere samarbejdspartnere, som kan opspore ensomhed hos borgere før det bliver et stort problem. Disse samarbejdspartnere er bl.a. Visitationen, Træning og Forebyggelse, Sygehuse og praktiserende læger og Forebyggende Hjemmebesøg. Ift. de Forebyggende Hjemmebesøg ser vi i særlig grad et potentiale for samarbejde omkring indsatsen for nyligt efterladte samt tilflyttere, hvor forebyggelse af ensomhed er et fokusområde. 

   

  Ud over vores kommunale og regionale samarbejdspartnere vil vi desuden udvikle samarbejdet med frivillige og foreninger, der arbejder for bekæmpelse af ensomhed. Dette samarbejde skal både handle om at støtte op om aktiviteter og initiativer som helt konkret er med til at skabe sociale kontakter og fællesskaber, samt kommunikative indsatser som er med til at aftabuisere ensomhed. Her kan fx nævnes vores samarbejde med March mod Ensomhed, som kommer til Aabenraa d. 4.-5. september 2022, og hvor vi sammen med Aabenraa Frivilligcenter, DGI Sønderjylland, HeadSpace, Blå Kors, Julemærkehjemmet, Aabenraa Provsti og flere kommunale forvaltninger sætter spot på ensomhed. 

   

  Den faste ensomhedsindsats vil således fremover stå på tre ben:

  1)     Det ene ben handler om den håndholdte indsats ude hos de sårbare borgere, som støttes og guides til at komme ud af deres ensomhed.

  2)     Det andet ben handler om et tæt samarbejde med kommunale og regionale aktører, der møder og kan opspore de ensomme borgere.

  3)     Det tredje ben handler om at samarbejde med civilsamfundet, og støtte op om aktiviteter og tilbud, der er klar til at tage imod de borgere, som ønsker at bryde ud af deres ensomhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35022, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om midtvejsevaluering af afprøvning af intelligente sensorbleer i hjemmeplejen.

  Byrådet har med budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til fortsat afprøvning af intelligente sensorbleer i hjemmeplejen. Hjemmeplejen har i forvejen afprøvet bleen i hele 2021. Formålet med afprøvningen er øget livskvalitet og værdighed for borgerne ved en bedre kvalitet i inkontinensplejen.

  Af udvalgets behandling af sagen 12. januar 2022 fremgår, at en evaluering gennemføres ultimo andet kvartal 2022. En samlet midtvejsevaluering for afprøvningen i 2021 og første halvår 2022 er gennemført i foråret 2022. 


  Væsentligste opsummeringer

  Afprøvningen har i 2021 haft fokus på at finde frem til en måde at anvende intelligente sensorbleer på i hjemmeplejen samt om at få defineret målgruppen nærmere. Der er undervist i teknologien ved Abena og foregået oplæring af medarbejdere i fem afprøvningsdistrikter i hjemmeplejen Nord. I 2022 har fokus været på at tilbyde flere borgere at afprøve intelligente sensorbleer, da et større datagrundlag medvirker til at validere resultaterne af afprøvningen.

   

  Resultater:

  • 19 borgere fordelt på fem afprøvningsdistrikter har takket ja til at afprøve bleen
  • 5 borgere valgte at afbryde afprøvningen af forskellige årsager
  • 14 borgere har alle oplevet øget velvære, bedre tilrettelæggelse af besøg, færre forstyrrelser om natten samt færre lækager
    

  Læring:

  • Der har været færre borgere i målgruppen til den intelligente ble end først antaget. Årsager:
   • Andre inkontinensudfordringer
   • Kognitive udfordringer
   • Manglende motivation

   

  • Medarbejdere har oplevet udfordringer ved:
   • Kommunikation om mål på tværs af vagtlag/overlap mellem vagter
   • Kompetencer til at anvende teknologien ved udskiftning/nyt personale fx ufaglærte

   

  • Livskvalitetsmæssige perspektiver:
   • Flere borgere oplevede øget velvære ved rette blestørrelse, rette tidspunkt for bleskift og dermed færre lækager
   • Enkelte borgere oplevede færre forstyrrelser om natten

   

  • Økonomiske perspektiver:
  • Ved flere borgere har afprøvningen ført til at natbesøg kunne undværes/færre natbesøg
  • I mindre omfang er besøg tilrettelagt efter vandladningsmålingerne
  • I mindre omfang har kørsel efter notifikationer ført til at enkelte besøg kunne rykkes lidt

   

  Afprøvningen vil i andet halvår have fokus på at tilbyde intelligente sensorbleer til borgere, som får natbesøg. Formålet er, at borgerne opnår øget livskvalitet ved færre lækager om natten/morgenen og dermed bedre og uforstyrret nattesøvn.

   

  Slutevaluering foretages ved udgangen af 2022 og forelægges Social- og Seniorudvalget primo 2. kvartal.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15889, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en antropologisk brugerundersøgelse af spiseoplevelsen på plejehjem i Aabenraa Kommune samt det videre arbejde med indsigterne fra undersøgelsen.

  Det tidligere Byråd har med budget 2022 afsat 0,1 mio. kr. til servering og anretning af mad med fokus på det Gode Liv for ældre, en værdig alderdom og kvalitet.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede på deres møde 3. november 2021 at udmønte midlerne til en brugerundersøgelse i forhold til miljøet omkring spisningen.

  Formålet var at:
   

  - få indblik i beboernes oplevelser, behov og ønsker til maden og serveringen

  - udfordre antagelser om, at beboerne generelt er tilfredse med maden i dag

   

  To antropologer fra Syddansk Sundhedsinnovation har været ude på tre udvalgte plejehjem i foråret 2022. De har deltaget i alle døgnets måltider gennem to dage samt foretaget flere interviews med beboere og personale. Opsummeringerne fra brugerundersøgelsen blev præsenteret på et videomøde den 31. maj 2022. Inviterede udgjorde: Social- og Seniorudvalget, Seniorrådet, ledere, personale og brugere- og pårørenderåd.

   

  Overordnet har brugerundersøgelsen givet indsigter i, at beboere på plejehjemmene er tilfredse med serveringen og anretningen af maden i dag. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som der kan arbejdes videre med, som bl.a. handler om:

   

  -         At der enkelte steder kan anvendes flere klare farver og kontraster, hvilket understøtter sanseindtryk for demensramte

  -         At der enkelte steder kan være mere fokus på god håndhygiejne

  -         At der enkelte steder kan arbejdes med det æstetiske ved servering af mad i egen lejlighed

   

  Indsigterne fra brugerundersøgelsen bæres videre på køkkenmøder på plejehjemmene med inddragelse af beboere, plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd, som inspirationsmateriale til andre plejehjem i kommunen og i arbejdet med en revideret Ældre- og Værdighedspolitik.

   

  Opsummeringerne fra brugerundersøgelsen er sammen med en artikel om brugerundersøgelsen publiceret på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Udsat.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19683, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget orienteres i denne sag om et pilotprojekt, hvor det skal afprøves at have en fast læge tilknyttet bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Det, at have en læge fast tilknyttet til et botilbud, er kendt fra ældreområdet, hvor der siden 2016 har været arbejdet på, at alle plejehjem får en fast tilknyttet læge. Lægen skal være praktiserende læge for de beboere, der ønsker det, samt give sparring til plejepersonalet.

   

  Hjernecenter Syd har en behandlingskrævende målgruppe, der gør, at der er mange sundhedsfaglige opgaver. Derfor foreslog Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) på deres møde den 9. juni 2022, at man arbejdede videre med at få en fast læge tilknyttet til bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Det forventes, at samarbejdet med en fast læge på bostederne kan bidrage til at forbedre den lægefaglige kvalitet og patientsikkerhed på følgende måder:

  • Bedre medicinopfølgning
  • Bedre kommunikation mellem Hjernecenter Syds personale og lægen
  • Forbedring af beboernes helbredstilstand og livskvalitet
  • Forebyggelse af indlæggelser
  • Fastholde kvaliteten i de sundhedsfaglige opgaver, der udføres af Hjernecenter Syds personale

   

  Pilotprojektet forventes at vare i to år og starter op så snart, der er lavet aftale med en praktiserende læge.

   

  Beboerne på bostederne får mulighed for at skifte praktiserende læge til den faste læges praksis, hvis ikke de har lægen i forvejen. Udgiften hertil går via den almindelige sygesikring. Derudover tilkøber Hjernecenter Syd 20 timers sparring fra lægen om året. Lægen afregnes efter overenskomstaftalen for almen praksis 2022. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Henvendelse fra udvalgsformanden for Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune.
    
  • Program for institutionsbesøg den 5. oktober 2022.
    
  • Status på situationen med COVID-19.
    
  • Evaluering af mødeform og mødeafvikling efter det første halve år i udvalget.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Orienteringer taget til efterretning. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende protokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.