Beslutningsprotokol

onsdag den 7. september 2022 kl. 08:30

Mødested: Den Blå Oase, Sønderport 49. Aabenraa
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger: Afbud Jan Køpke Christensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: HCKR
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag muligheden for at tage på studietur for at se to eksempler på skæve boliger i henholdsvis Horsens og Kolding kommune.

   

  Arbejdet med at etablere skæve boliger i Aabenraa har været en prioritet i forrige udvalgsperiode, og er også prioriteret og vægtet højt af det nuværende udvalg.

   

  I begge perioder har der været arbejdet med forskellige mulige placeringer med det formål at opføre boliger efter et ’hytteby-koncept’.

   

  Udvalget har sideløbende bedt forvaltningen om at undersøge alternative muligheder for at etablere skæve boliger i allerede eksisterende byggeri.

   

  Forvaltningen har på den baggrund, i samarbejde med lederen af Den Blå Oase i Aabenraa, arbejdet med og drøftet alternative muligheder, og i den sammenhæng besøgt de skæve boliger på Vesterled i Horsens og Hyttebyen i Kolding.

   

  Vesterled er et opgangsfællesskab med en fælles café i stueetagen med mulighed for bl.a. fælles spisning. Fra caféen ydes der også social støtte i form af aktivitets-og samværstilbud efter SL § 104. Vesterled rummer 36 ældre- og handicapvenlige boliger med beboere på mellem 30 og 72 år.

   

  Hyttebyen i Kolding består af otte træhuse med hver deres mindre opholdsrum med thékøkken, soveværelse og badeværelse. Der er adgang til et fælleshus med vaskemaskine, køkken, opholdsrum og handicapvenligt toilet/bad. Der er tilknyttet en social vicevært.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget tager på studietur til Vesterled i Horsens og til Hyttebyen i Kolding med henblik på inspiration.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36512, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende justeret forslag til effektmål 2023-2026.

   

  Udvalget behandlede den 10. august 2022 effektmål 2023-2026 og ønskede i den forbindelse effektmålene justeret med mål for mental sundhed.

   

  Effektmål 2023-2026 har fået tilføjet mål om mental sundhed sammen med målene om fysisk helbred og livskvalitet. I forbindelse med afrapporteringen af institutionsaftaler for 2023 vil der blev fulgt op på øvrige mål.

   

  Forslag til effektmål 2023 – 2026 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som blev forelagt udvalget den 9. august 2022, er vedlagt til orientering. Udvalget har til mødet den 13. september 2022 bedt om yderligere forslag til effektmål i forhold til rusmidler samt forslag til effektmål vedrørende mental sundhed for børn og unge.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at justeret forslag for effektmål 2023-2026 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23300, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til Aabenraa Kommunes høringssvar og fælleskommunalt høringssvar vedrørende Region Syddanmarks nye sundhedsplan 2022-2026.

   

  Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny sundhedsplan, som nu er sendt i høring. Høringsfristen er den 15. september 2022.

   

  Region Syddanmarks Sundhedsplan 2022-2026 er en beskrivende plan. Udkastet til den nye sundhedsplan beskrives af regionen som primært en opdatering af Sundhedsplan 2017-2021. Opdateringerne omhandler primært de beskrivende dele af planen omkring de faktuelle forhold i sundhedsvæsnet, befolkningsudviklingen mv.

   

  Region Syddanmarks høringsbrev, udkast til sundhedsplan 2022-2026 og oversigt over høringskredsen er vedlagt sagen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar. I høringssvaret lægges der vægt på; 

   

  • At kommuner eller de kommende sundhedsklynger får en central rolle omkring udpegningen af de løbende indsatsområder
  • At samarbejde omkring fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale styrkes
  • At der sikres sømløse sektorovergange gennem øget koordinering
  • At samarbejde om den ældre medicinske patient øges

   

  Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret godkendes og indsendes.

   

  Herudover har Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Syddanmark udarbejdet fælles høringssvar. I høringssvaret er der fokus på følgende:

   

  • Vigtigheden af det konkrete sektorielle samarbejde
  • Tydeliggørelse af mål og perspektiver for den tværsektorielle forskning og datadeling
  • Tværsektorielt samarbejde om telemedicinske tiltag
  • Tydeligere kobling til Sundhedsaftalen 2019-2023

   

  Forvaltningen kan tilslutte sig høringssvaret og anbefaler det godkendt. Udkast til det fælleskommunale høringssvar er vedhæftet.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til høringssvar godkendes og indsendes,

   

  at fælleskommunalt høringssvar godkendes. 

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev den 9. august 2022 orienteret om en bruttoliste med investeringsforslag med henblik på videre drøftelse på udvalgsmødet den 7. september 2022.

   

  På mødet drøfter udvalget investeringsforslagene med henblik på det videre arbejde med kvalificering af forslagene forud for prioritering af de forslag, der skal indgå i en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de kommende 10 år.

   

  Udvalgets bruttoliste til anlægskataloget skal prioriteres senest på udvalgets møde den 2. november 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at investeringsforslag drøftes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15889, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en antropologisk brugerundersøgelse af spiseoplevelsen på plejehjem i Aabenraa Kommune samt det videre arbejde med indsigterne fra undersøgelsen.

  Det tidligere Byråd har med budget 2022 afsat 0,1 mio. kr. til servering og anretning af mad med fokus på det Gode Liv for ældre, en værdig alderdom og kvalitet.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede på deres møde 3. november 2021 at udmønte midlerne til en brugerundersøgelse i forhold til miljøet omkring spisningen.

  Formålet var at:
   

  - få indblik i beboernes oplevelser, behov og ønsker til maden og serveringen

  - udfordre antagelser om, at beboerne generelt er tilfredse med maden i dag

   

  To antropologer fra Syddansk Sundhedsinnovation har været ude på tre udvalgte plejehjem i foråret 2022. De har deltaget i alle døgnets måltider gennem to dage samt foretaget flere interviews med beboere og personale. Opsummeringerne fra brugerundersøgelsen blev præsenteret på et videomøde den 31. maj 2022. Inviterede udgjorde: Social- og Seniorudvalget, Seniorrådet, ledere, personale og brugere- og pårørenderåd.

   

  Overordnet har brugerundersøgelsen givet indsigter i, at beboere på plejehjemmene er tilfredse med serveringen og anretningen af maden i dag. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som der kan arbejdes videre med, som bl.a. handler om:

   

  -         At der enkelte steder kan anvendes flere klare farver og kontraster, hvilket understøtter sanseindtryk for demensramte

  -         At der enkelte steder kan være mere fokus på god håndhygiejne

  -         At der enkelte steder kan arbejdes med det æstetiske ved servering af mad i egen lejlighed

   

  Indsigterne fra brugerundersøgelsen bæres videre på køkkenmøder på plejehjemmene med inddragelse af beboere, plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd, som inspirationsmateriale til andre plejehjem i kommunen og i arbejdet med en revideret Ældre- og Værdighedspolitik.

   

  Opsummeringerne fra brugerundersøgelsen er sammen med en artikel om brugerundersøgelsen publiceret på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Udsat.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19683, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget orienteres i denne sag om et pilotprojekt, hvor det skal afprøves at have en fast læge tilknyttet bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Det, at have en læge fast tilknyttet til et botilbud, er kendt fra ældreområdet, hvor der siden 2016 har været arbejdet på, at alle plejehjem får en fast tilknyttet læge. Lægen skal være praktiserende læge for de beboere, der ønsker det, samt give sparring til plejepersonalet.

   

  Hjernecenter Syd har en behandlingskrævende målgruppe, der gør, at der er mange sundhedsfaglige opgaver. Derfor foreslog Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) på deres møde den 9. juni 2022, at man arbejdede videre med at få en fast læge tilknyttet til bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Det forventes, at samarbejdet med en fast læge på bostederne kan bidrage til at forbedre den lægefaglige kvalitet og patientsikkerhed på følgende måder:

  • Bedre medicinopfølgning
  • Bedre kommunikation mellem Hjernecenter Syds personale og lægen
  • Forbedring af beboernes helbredstilstand og livskvalitet
  • Forebyggelse af indlæggelser
  • Fastholde kvaliteten i de sundhedsfaglige opgaver, der udføres af Hjernecenter Syds personale

   

  Pilotprojektet forventes at vare i to år og starter op så snart, der er lavet aftale med en praktiserende læge.

   

  Beboerne på bostederne får mulighed for at skifte praktiserende læge til den faste læges praksis, hvis ikke de har lægen i forvejen. Udgiften hertil går via den almindelige sygesikring. Derudover tilkøber Hjernecenter Syd 20 timers sparring fra lægen om året. Lægen afregnes efter overenskomstaftalen for almen praksis 2022. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-08-2022

  Udsat.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  1. at taget til efterretning, idet udvalget ønsker en kort evaluering efter 1 år med fokus på effekt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25391, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for sygepleje- og satellitklinikker, samt flytning af sygeplejeklinik i Tinglev.

   

  Serviceniveauet i Aabenraa Kommune har siden 2011 været, at sygepleje som udgangspunkt foregår på en sygepleje- eller satellitklinik. Forudsætningen er, at borgeren, der er visiteret til sygepleje, vurderes til at være i stand til ved egen eller pårørendes hjælp at kunne møde op i en klinik. Det er Sygeplejen, der vurderer, om behandlingen kan finde sted i en sygepleje- eller satellitklinik, eller om den skal foregå i borgerens eget hjem.

   

  Som det fremgår af oversigtsbilledet over placeringen af sygepleje- og satellitklinikker, er der på nuværende tidspunkt fire faste sygeplejeklinikker og ni satellitklinikker fordelt geografisk jævnt i kommunen. På de faste sygeplejeklinikker tilbydes både komplicerede og ukomplicerede sundhedsfaglige indsatser, såsom sårpleje. Satellitklinikkerne er mindre klinikker, der varetager ukomplicerede sundhedsfaglige indsatser, såsom medicindispensering.

   

  Siden sidste orientering til udvalget i februar 2022 er der ikke åbnet eller lukket nye satellitklinikker, men det har været nødvendigt at reducere åbningstiden i Felsted fra to ugentlige dage til det oprindelige med en ugentlig åbningsdag. Det er et godt billede på den fleksibilitet, satellitklinikkerne giver i forhold til lokaliteter og åbningstider baseret på aktuelle lokale behov.

   

  Pr. 1. september 2022 er sygeplejeklinikken i Tinglev blevet flyttet til en ny adresse. Tidligere var klinikken placeret i forbindelse med det nu nedlagte plejehjem Grønningen på Grønnevej 42, men er nu flyttet til en mere central beliggende adresse på Tværvejen 4, særligt i forhold til at mange af borgerne med potentiale for at komme i klinik bor i umiddelbar nærhed.

   

  Sygeplejeklinikkens nye placering sikrer bedre adgangsforhold for borgerne, bedre parkeringsforhold og tæt adgang til offentlig transport. Det giver optimale rammer for, at borgerne, i forbindelse med besøg i klinikken, kan benytte Tinglevs aktivitets- og handelsmuligheder.

   

  Herudover deles huset med Center for Socialpsykiatri & Rusmidler (CSR), hvilket giver gode muligheder for faglig sparring og udvikling for sygeplejerskerne, særligt om social sygepleje og udsatte borgere, hvilket kan medvirke til at højne kvaliteten i både Sygeplejen og CSR.

   

  Overordnet set oplever Sygeplejen, at borgerne er tilfredse med at modtage ydelser på klinik, ligesom det kan ses, at den nuværende dækning af geografi og åbningstider er tilstrækkelig. Sygeplejen oplever fortsat et meget lavt niveau af borgerhenvendelser omkring klinikker, og i langt de fleste tilfælde, hvor borgere er utilfredse eller har spørgsmål til, hvorfor de skal bruge klinik, løses det gennem dialog mellem borgeren, pårørende og ledelsen i Sygeplejen.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 138.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25313, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på sag i udvalget den 8. juni 2022 om rekrutteringssituationen i Social & Sundhed med særligt fokus på andelen af uuddannede medarbejdere i Hjemmeplejen og Plejehjem orienteres udvalget i denne sag om det samme for øvrige centerområder.

   

  Status

  Hvis man ser på udviklingen i perioden 2019 til 2022 tegner der sig følgende billede i forhold til hvor stor en andel de uuddannede udgør af det samlede antal månedslønnede medarbejdere (fraregnet ledere, administrativt og teknisk personale) i april måned:

   

  Andel uuddannede i % i april

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senior:

  Hjemmeplejen

  15,0

  13,4

  16,0

  24,9

  Plejehjemmene

  14,8

  13,8

  14,5

  19,3

  Mad & Måltider

  35,8

  36,5

  28,9

  32,0

  Aktivitet & Forebyggelse

  -

  -

  16,7

  12,5

  Social:

  Autismecenter Syd

  42,8

  30,9

  38,4

  29,8

  Hjernecenter Syd

  24,8

  30,6

  30,7

  26,6

  Bo & Aktivitet

  13,2

  12,6

  12,7

  14,1

  Center for Job & Uddannelse

  7,1

  15,2

  11,4

  17,9

  Sundhed:

  Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel

  5,8

  4,0

  3,1

  3,3

  Rehabiliterings- og Korttidscenter

  2,4

  4,3

  2,5

  0,0

  Sygeplejen

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Træning & Forebyggelse

  1,6

  0,0

  0,0

  0,0

  Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Visitation & Understøttelse

  HjælpemiddelHuset & Tale, Høre, Syn

  28,9

  27,6

  24,0

  25,0

  NB: Opgørelserne er ikke omregnet til årsværk og timelønnede ansatte indgår ikke.

   

  Det bemærkes, at den stigning i andelen af ufaglærte medarbejdere, der ses på nogle centerområder, ikke er udtryk for et ønske om at have en højere andel af ufaglærte medarbejdere for at spare penge, men udtryk for at man ikke har kunnet rekruttere faglærte medarbejdere.

  Politisk er det eksempelvis i kvalitetsstandarden for hjemmehjælp beskrevet, at hjemmehjælpen som udgangspunkt udføres af social- og sundhedsfagligt uddannet personale samt at leverandørerne må have ufaglært personale svarende til maksimalt 10 % af det samlede årsværk, og at det ufaglærte personale aldrig må udgøre mere end 50 % af personalet.

   

  På nogle områder giver det ikke mening at ansætte ufaglært personale, når det ikke er muligt at rekruttere faglært personale. Derfor har centerlederne svaret på, om de pr. 1. august 2022 har vakante stillinger pga. forgæves rekruttering. Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse har 0,5 vakant tandlægestilling og Autismecenter Syd har 2 vakante stillinger til pædagogisk personale.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25733, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag, om Social- og Ældreministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen. Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer i Serviceloven og dækker dermed ikke hele den palette af paragraffer, der træffes afgørelser i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, som falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter). En gennemgang af klagesager samlet set for området er blevet præsenteret i en særskilt orienteringssag i januar 2022.

   

  Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny efter, der er indhentet yderligere oplysninger.

   

   

  Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres hedder det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse i ankestyrelsen. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger over landsgennemsnittet.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet

  På det samlede socialområde (børne- og voksenområdet) i Aabenraa Kommune er der for 2021 behandlet 88 klagesager. Heraf er 43 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 11 % ændringer og 38 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 32 %.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  88

  106

  80

  76

  Omgørelsesprocent

  43%

  47%

  34%

  36%

  Antal sager

  43

  50

  27

  27

  Heraf - ændringer

  11%(10)

  13%(14)

  6%(5)

  11%(8)

  Hjemvisninger

  38%(33)

  34%(36)

  28%(22)

  25%(19)

   

  Tallene fra voksenhandicapområdet på §§ 95, 96, 97 og 100 fra Ankestyrelsen er opgjort fra 2018 og frem. Antallet af sager fra 2018 er ikke registreret.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  9

  8

  6

  13

  Omgørelsesprocent

  67%

  50%

  17%

  46%

  Antal sager der er omgjort

  6

  4

  1

   

  Ændringer

  11%(1)

  0%(0)

  0%(0)

  15%

  Hjemvisninger

  57%(6)

  50%(4)

  17%(1)

  31%

   

   

   

   

   

  Antal afgørelser i alt

  200

  147

   

   

  Klager pr. sag

  4,5%

  5,88%

   

   

   

  Sagerne i Aabenraa Kommune 2021 har været fordelt på: § 95(1), § 97(1) og § 100(7)

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 9 klagesager. Heraf er 67 % omgjort (svarende til 6 sager) med en hjemvisning. De øvrige er 1 sag, der er ændret, og 3 sager der er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er 2021 på 32 %.

   

  Det øgede antal klagesager på merudgiftsområdet skal ses i lyset af tidligere beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2020 sag 62, hvor det blev besluttet at have øget fokus på grundlaget for bevillinger. På §-100 området genbehandles samtlige sager årligt, hvorfor en skærpet tilgang vil få indflydelse på antallet af klager. Det har imidlertid vist sig komplekst at fratage en ydelse, der tidligere er bevilliget. Ligeledes er der truffet afgørelser på foreliggende grundlag, da borgeren ikke har bidraget med oplysninger til egen sag. Disse afgørelser er i 2 tilfælde blevet hjemvist.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der har været på området i 2021. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 har der i alt været 26 afgørelser, og på § 100 har der været 174 afgørelser.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til. Det kan oplyses, at Aabenraa Kommune i 2021 bidrog til analyse af sagsbehandling på handicapområdet, som blev gennemført af Rigsrevisionen. Rigsrevisionens anbefalede Folketinget at vurdere, om der er strukturelle problemer på området. Ligeledes blev udtrykt bekymring på grundlag af antallet af hjemviste sager, generelt på handicapområdet.

   

  Danmarkskortene fremgår af Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

   

  https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021

  Lovgrundlag

   

   

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16655, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for projektet Vikarteams på væresteder. Der orienteres bl.a. om, at der nu er givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet og om den videre procesplan.

   

  Udvalget besluttede den 8. juni 2022 at tilkendegive interesse i at deltage i samarbejdet om projektet Vikarteams på væresteder.

   

  Der er nu givet tilsagn om støtte, og den 31. august 2022 underskrives kontrakten med A.P. Møller Fonden. Det betyder, at projektet gennemføres, og at værestedet Den Blå Oase deltager med Aabenraa Kommune som samarbejdskommune.

   

  Aabenraa Kommune vil som samarbejdskommune være sparringspartner og deltage i bl.a. styregruppe og i mulige projektudviklingsarbejdsgrupper. Kommunen vil også bidrage med udstedelse af sociale frikort. Samarbejdsaftalen mellem værestedet og kommunen er aktuelt under udarbejdelse.

   

  Målgruppen i Aabenraa kommune består primært af borgere på førtidspension, og projektet er derfor forankret i Social & Sundhed.

   

  Projektet udspringer af, at mange brugere af væresteder oplever udfordringer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet via den almindelige beskæftigelsesindsats. De har ofte et ønske om at bidrage med at løse konkrete og overskuelige opgaver og at tjene ’egne’ penge. De ønsker som alle andre at bidrage til fællesskabet og at blive anerkendt for deres bidrag. Samtidig ønsker mange virksomheder at inkludere udsatte mennesker og udvise social ansvarlighed, men kan opleve det som svært at realisere i praksis.

   

   

  Blå Kors Danmark og KFUMs Sociale Arbejde ønsker derfor at afprøve idéen om vikarbureauer, som formidler vikartimer på ordinære vilkår hos lokale virksomheder til brugere af væresteder, og med projektet at skabe og udvikle rammerne for bæredygtige vikarteams på værestederne.

   

  Projektet bliver gennemført på fem af Blå Kors Danmarks væresteder i Aabenraa, København, Aarhus, Herning og Aalborg, og på to af KFUMs Sociale Arbejdes væresteder i Grenaa og Esbjerg.

   

  A.P. Møller Fonden støtter projektet med i alt 9.322.840 kr. over tre år. 

   

  Projektet løber over en treårig periode, og vil omfatte mindst 700 af værestedernes brugere. Projektforløbet falder i tre overordnede dele; en opstartsfase, en implementerings- og udviklingsfase og en forankringsfase.

   

  Procesplanen for opstartsfasen (august-januar 2022) fremgår af det vedlagte bilag. Den omfatter bl.a. indgåelse af samarbejdskontrakter med de syv kommuner, som deltager i projektet og et fælles kick-off seminar for værestederne.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Aftale om en ny Hovedlov for borgere med komplekse udfordringer.
    
  • Status vedrørende værkstedet Kilen.
    
  • Evaluering af mødeform og mødeafvikling efter det første halve år i udvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.