Beslutningsprotokol

onsdag den 5. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9456, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021 til Aabenraa Selvhjælp. Herefter bortfalder tilskuddet, og det årlige tilskud fra Aabenraa Kommune udgør 0,349 mio. kr.

   

  Tilskuddet dækker ikke driftsomkostningerne, og Aabenraa Selvhjælp fik i 2022 bevilget 0,2 mio. kr. fra ansøgningspuljen for §18 midlerne til sikring af driften i 2022.

   

  Aabenraa Selvhjælp har ansøgt om en permanent forhøjelse af tilskuddet med 0,2 mio. kr. årligt. Ansøgningen forventes ikke imødekommet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 -2026.

   

  Udvalget skal i denne sag tage endeligt stilling til ansøgningen.Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Aabenraa Selvhjælp om et forhøjet tilskud, kan forvaltningen anvise finansiering fra ansøgningspuljen for §18 midlerne, som i 2023-2026 årligt udgør 1,229 mio. kr. Ansøgningspuljen for §18 midlerne vil, såfremt ansøgningen imødekommes, fremover udgøre 1,029 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til ansøgning om forhøjelse af tilskud til Aabenraa Selvhjælp.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Ansøgning om forhøjelse af tilskud til Aabenraa Selvhjælp på 0,2 mio. kr. imødekommes for 2023. Finansieringen tages fra § 18-midlerne. 

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14881, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de seneste tal på hjemløseområdet, som de fremgår af VIVEs rapport ’Hjemløshed i Danmark 2022’, og om udviklingen i Aabenraa.

   

  VIVEs korte introduktion til rapporten er vedlagt som bilag. Den fulde rapport kan læses på følgende link: https://www.vive.dk/media/pure/18153/9732199

   

  Rapportens generelle indhold

  Rapporten præsenterer resultaterne af den 8. kortlægning af hjemløshed, gennemført i uge 6, 2022. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007 med undtagelse af 2021, hvor den blev aflyst på grund af covid-19. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløshed og af fordeling på byområder, regioner og kommuner. Den afdækker desuden den demografiske og sociale profil i forhold til fx køn, alder og helbredsmæssige forhold.

   

  Rapporten viser, at der i uge 6, 2022 på landsplan er registreret 5.789 borgere i hjemløshed, mens tallet i 2019 var 6.431. Det svarer til et fald på ca. 10%. En betydelig del af faldet bæres af forholdsvis få kommuner, særligt i Aarhus er hjemløsheden faldet med en tredjedel. I enkelte andre kommuner ses også et forholdsvist stort fald. Kortlægningen i 2022 viser særligt et fald i antallet af gadesovere og i antallet af unge i hjemløshed.

   

  Kortlægningen gennemføres ved, at sociale tilbud og lokale myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema om hver enkelt borger, som de havde kontakt med eller kendskab til, som befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6.

   

  Kortlægningen giver ikke i sig selv viden om årsagerne til udviklingen. VIVE antager, at udviklingen kan ses i sammenhæng med de indsatser, som er sat i værk for at afhjælpe hjemløsheden.

   

  Som hjemløse regnes personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

   

  Definitionen omfatter også ’funktionel hjemløshed’. Det vil sige, at borgeren har en bolig, der ikke kan benyttes. Denne gruppe indgår i kortlægningen i det omfang, de angives at befinde sig i en af de forskellige hjemløshedssituationer, fx at de i kortlægningsugen har benyttet overnatningstilbud henvendt til hjemløse borgere, dvs. natvarmestuer og herberger, eller overnattet på gaden. Når gruppen af funktionelt hjemløse inkluderes i opgørelsen, skyldes det den definition af hjemløshed, der følger af servicelovens § 110, som definerer målgruppen for § 110-boformer som borgere, der ikke har en bolig eller ikke kan benytte boligen på grund af sociale problemer. Det kan fx være pga. angst for at opholde sig alene i boligen, eller at boligen benyttes af andre, fx bekendte fra misbrugsmiljøet.

   

  Udviklingen i Aabenraa

  Data for Aabenraa Kommune indgår i det samlede datagrundlag i VIVEs generelle analyser.

   

  Konkrete tal om Aabenraa findes i rapportens kapitel 3.4. Tabel 3.8 viser antallet af borgere i hjemløshed fordelt efter hjemløshedssituation og opgjort særskilt for hjemkommuner i Region Syddanmark. Det fremgår af tabellen, at der i Aabenraa Kommune i uge 6 i 2019 blev registreret 65 borgere i hjemløshed, hvorimod der i 2022 kun blev registreret 31 borgere i hjemløshed.

   

  VIVEs rapport omfatter en bred gruppe af hjemløse. Forvaltningens egen ledelsesinformation, som udgøres af statistisk materiale trukket fra Nexus, omfatter aktuelt kun borgere på forsorgshjem. Ledelsesinformationen bekræfter, at der er sket et generelt fald i antallet af borgere på forsorgshjem. Forvaltningen arbejder aktuelt på at udvikle den relevante data i forhold til at kunne monitorere en bredere gruppe, eksempelvis også ’sofasurfere’.

   

  Sideløbende med denne udvikling ser vi dog i Aabenraa en stigning i udgiftsniveauet, som nedenstående tal viser:

   

  Alle tal i årets priser           

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

   

  2022 - forventet regnskab

  Nettoudgift

  2.889

  4.376

  5.995

   

  6.670

  Heraf egenbetaling

  -358

  -140

  -369

   

  Ej opgjort

   

   

  Ny lovgivning

  Regeringen indgik den 26. november 2021 en politisk aftale med et flertal blandt Folketingets partier om midler til støtte af almene boliger og initiativer, der skal afhjælpe hjemløshed.

   

  Aftalen indeholder også en omlægning af refusion fra ophold på herberger til bostøtte i eget hjem og kommunal udskrivningsret fra herberg under visse betingelse.

   

  Aftalens lovmæssige implementering sker gennem det allerede vedtagende lovforslag om Almenboligloven og ved ændring af Serviceloven, hvor der var høringsfrist den 15 august. I ændringen af den sociale lovgivning indgår en ændring af refusionsreglerne for herbergsophold, med en forventet implementering den 1. juli 2023.

   

  Forvaltningen følger udviklingen og holder udvalget orienteret.

   

   

  Serviceloven § 110 – baggrund

  Ophold på forsorgshjem gives efter servicelovens § 110 stk. 1.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.


  Optagelse på forsorgshjem kan bl.a. ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen på forsorgshjemmet, som træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: HCKR
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4743, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle høringsudkast til revideret ældre- og værdighedspolitik. En revideret ældre- og værdighedspolitik godkendes endeligt i Byrådet.

  Baggrunden er, at ældre- og værdighedspolitikken skal revideres jf. bekendtgørelse for værdighedspolitikker.

  Ældre- og værdighedspolitikken beskriver, hvordan Aabenraa Kommune arbejder med værdig ældrepleje gennem syv lovbestemte fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og bekæmpelse af ensomhed samt fem indsatsområder:

   

  1. Sammen med borgeren
  2. Aktivt ældreliv
  3. Sundhed og mestring
  4. Bolig og fællesskaber
  5. Kommunikation og tilgængelighed


  Ældre- og værdighedspolitikken er blevet udarbejdet på baggrund af en bredt inddragende proces:
   

  • Politisk temadag 30. maj 2022 med relevante politiske udvalg, råd, foreninger og eksterne repræsentanter
  • Borgermøde 18. august 2022. Ca. 100 borgere, politikere og medarbejdere fra Social & Sundhed deltog på borgermødet
  • En referencegruppe bestående af fire medlemmer af Seniorrådet samt fire faglige repræsentanter samt FTR fra social- og sundhedsområdet har mellem møderne arbejdet med input fra den politiske temadag, forberedelse og gennemførelse af borgermødet samt opfølgning på ideer og forslag fra borgermødet.


  Et udkast til en revideret ældre- og værdighedspolitik er udarbejdet med henblik på høring. Seniorrådet og Sektor MED – Social & Sundhed er høringsberettigede.

  Alle billeder i høringsudkastet vil blive udskiftet med lokale billeder, som følger kommunens designmanual 2022.
   

  En revideret ældre- og værdighedspolitik forelægges på Social- og Seniorudvalgets møde 7. december 2022 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 21. december 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at høringsudkast til revideret ældre- og værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28631, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Social- og seniorudvalget skal i denne sag godkende tilbudsvifte for udvikling af aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104 på socialområdet jævnfør bilag ”Rammer for udmøntning - § 103 og § 104.

   

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg godkendte i november 2021 omorganisering af Aabenraa Kommunes tilbud efter SEL §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværstilbud.

   

  En tilbudsvifte for aktivitets- og samværstilbuddene er en videreførelse af dette arbejde.

  Det bevilgede aktivitets- og samværstilbud tager altid udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse. Tilbuddet skal opfylde borgerens behov for socialt samvær og/eller stimulering til at øge egne færdigheder. Lige nu er der en større tilgang af unge, unge der har andre behov end dem, der er set indtil nu.

   

  Socialafdelingen og Visitation & Understøttelse har i sommeren 2022 med udgangspunkt i de nuværende tilbud set på, hvilke behov tilbuddene fremover skal dække ud fra Social & Sundheds kerneopgave sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Aabenraa Kommunes bæredygtighedsstrategi med fokusområderne social bæredygtighed, bæredygtig udvikling og udvikling i fællesskaber er tænkt ind i arbejdet med tilbudsviften.

   

  I arbejdet med en ændret struktur på samværs- og aktivitetstilbuddene er der fokus på et bredere tilbud til borgerne, der tilgodeser den enkelte borgers behov og hvor tilbuddet også kan mixes med hinanden. Der er et øget fokus på fællesskabet og samvær frem for individuelle tilbud. I fællesskabet er socialt samvær og mestring i centrum, hvorved borgernes tendens til at isolere sig bliver brudt. Ved at samle borgerne i fællesskaber, kommer borgerne til os, hvilket stiller krav til de fysiske rammer.

   

  Der vil også fremover være fokus på progression i borgernes forløb, hvor nogle borgere starter med individuel støtte efter § 85 og over tid opbygger kompetencer til at indgå i aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Samtidig er det vigtig at gøre opmærksom på, at nogle borgere forsat vil have behov for individuel støtte efter § 85, som en forudsætning for at kunne indgå i fællesskaber.

   

  Nogle af de nye tilbud bliver uvisiterede. Det betyder, at borgerne får større mulighed for selvbestemmelse og samskabelse. Det bliver borgernes behov og ønsker om at benytte aktivitets- og samværstilbuddet, der skal drive tilbuddets udvikling.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at forvaltningen i 2023-2024 arbejder videre med:

  • Etablering af §104 job som en del af aktivitets- og samværstilbud i regi af Center for Job og Uddannelse (CJU)
  • Etablering af uvisiterede væresteder i Bo & Aktivitet, nærmere bestemt i Rødekro og Tinglev.
  • Etablering af klubtilbud (uvisiteret) i Autismecenter Syd
  • Etablering af et hold, der arbejder med vedligeholdelse som et aktivitets- og samværstilbud. Hold etableres som et samlet hold på tværs af de tre centre: Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd og Bo & Aktivitet
  • At afdække muligheder for at udvide kapaciteten på Skovbogård, der er et samværs- og aktivitetstilbud i Autismecenter Syd.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at forvaltningen i 2025-2027 arbejder videre med:

  • At afdække behovet for et klubtilbud til unge med Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-elever) for Aabenraa Kommune
  • Etablering af uvisiteret værested i Aabenraa i Bo & Aktivitet
  • Etablering af en fleksibel model for aktivitetstilbuddet i Kliplev i Hjernecenter Syd
  • En afklaring af Autismecenter Syds rolle på Aabenraa-Kollegiet Pilemosen. På kollegiet bor flere unge, der får bosøtte efter SEL §85
  • At afdække behovet for §104 job til unge, som en del af aktivitets- og samværstilbud i regi af Center for Job og Uddannelse (CJU)

   

  Visitation & Understøttelse estimerer at

  • 24 borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til at benytte et værested i Tinglev
  • 18 borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til et værested i Rødekro.
  • 24 unge borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til et uvisiteret Klubtilbud i regi af Autismecenter Syd. I 2021 var der en tilgang af ca. 40 unge til individuel støtte.

   

  Social- og Seniorudvalget får ultimo 2023 en status på implementeringen af de nye aktivitets- og samværstilbud.

   

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Forslagene holdes indenfor nuværende bevillingsramme

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tilbudsvifte for udvikling af aktivitets- og samværstilbud høres i Handicaprådet,

   

  at tilbudsvifte for udvikling af aktivitets- og samværstilbud, og i forlængelse heraf en udmøntning af udviklingsplanen, godkendes på udvalgsmødet den 2. november 2022.

   

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  1. og 2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29876, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til rammer for godkendelse af private leverandører af madservice.

   

  Aabenraa Kommune har modtaget ansøgning fra leverandør af madservice til visiterede borgere i Aabenraa Kommune. Leverandøren er godkendt som leverandør af madservice i andre kommuner.

   

  I Aabenraa Kommune er det et krav, at leverandøren skal kunne levere mad til alle borgere der er visiteret til madservice, herunder til borgere med behov for specialkost eksempelvis kost til borgere med sukkersyge, borgere med synkebesvær, borgere med allergi.

   

  Aabenraa Kommunes pris pr. portion er beregnet som et gennemsnit af alle kostformer. Ca. 30 % af de borgere, der modtager madservice, har særlige behov.

   

  Leverandøren, der har ansøgt om levering af madservice, kan ikke levere specialkost, men borgeren kan inden for et fast sortiment vælge blandt flere retter.

   

  En godkendelse af en leverandør, som kun kan levere standardretter, vil forudsætte, at kommunen beregner en differentieret pris for specialkost og almindelig kost, da specialkost er dyrere at fremstille.

   

  Aabenraa Kommune har pt. 2 leverandører, der lever op til kommunens krav, herunder Mad & Måltider, så borgere i Aabenraa Kommune har frit valg.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at beregning af differentieret takst ikke står mål med udbyttet, idet borgere i Aabenraa Kommune har frit valg. Endvidere er det vurderingen, at borgere i Aabenraa Kommune skal kunne vælge leverandør uanset kostform. Merprisen for produktion af specialkost ligger imellem 10 og 100 % afhængig af kostformen.

  Økonomi og afledt drift

  Der vil være ekstra omkostninger til beregning af differentieret afregningspris.

  Merprisen for produktion af specialkost ligger imellem 10 og 100 % afhængig af kostformen.

   

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at leverandører af madservice skal kunne levere til alle borgere i kommunen, uanset behov for specialkost, for at opnå godkendelse i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes her tage stilling til mødeplan for 2023. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

   

  Forslag til mødeplan for 2023

   

  • Onsdag den 11. januar
  • Onsdag den 01. februar
  • Onsdag den 01. marts
  • Onsdag den 08. marts (temamøde)
  • Onsdag den 12. april
  • Onsdag den 03. maj
  • Onsdag den 07. juni
  • Onsdag den 09. august
  • Onsdag den 06. september
  • Onsdag den 04. oktober
  • Onsdag den 01. november
  • Onsdag den 22. november (temamøde)
  • Onsdag den 06. december

   

  Møder afholdes fra 15.30 – 18.30 med undtagelse af mødet den 11. januar, hvor mødetidspunkt foreslås til 13.00 – 16.00 på grund af deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan 2023 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Godkendt, idet der findes en ny dato for den 12. april, hvor KL afholder Sundhedskonference, og den 9. august afholdes mødet fra kl. 8.30 – 11.30.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24468, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på implementering af 360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026.

   

  Det tidligere Social- og Sundhedsvalg har godkendt handleplanen på deres møde i oktober 2021. Af sagen fremgår, at udvalget orienteres årligt om status på implementeringsarbejdet. 

  Baggrunden for handleplanen er stigende rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, og at der nu og i nær fremtid er flere ældre, der kan få behov for støtte i hverdagen. Det er derfor nødvendigt, at der arbejdes med tiltag, der kan føre til, at flere uddanner sig og får lyst til at arbejde i Social & Sundhed i Aabenraa Kommune. Handleplanen bidrager derudover til at skabe attraktive oplæringssteder og gode læringsmiljøer samt opfyldelse af dimensioneringsmålene i ”Lærepladsaftalen for 2022-2026”.

   

  Handleplanen udmønter Social & Sundheds ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2022-2025” med fokus på SOSU-uddannelsen.
   

  Indhold

  Handleplanen indeholder fire hovedtemaer:
   

  • Den attraktive uddannelse
  • Organisering af elevområdet
  • Rekruttering af ufaglærte
  • Den attraktive arbejdsplads

   

  Under de fire hovedtemaer fremgår 17 indsatser, hvoraf 6 indsatser er implementeret, 8 indsatser er i gang og videreudvikles, og 3 indsatser afventer udvikling.

   

  Sagen er vedhæftet ’Status på indsatser under 360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen’ og opdateret handleplan med små præciseringer af indsatserne. Handleplanen er tilrettet efter ny terminologi på erhvervsuddannelserne jf. trepartsaftalen ’Flere lærepladser og entydigt ansvar, 2020’. For eksempel hedder praktiksted nu oplæringssted.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13833, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ændring af visiteringspraksis på ansøgninger om kompressionsstrømper. Ændringerne sker i henhold til Ankestyrelsens principafgørelse 20-22 den 2. september 2022.

   

  Principafgørelsen henstiller til, at der fremadrettet ikke kan bevilliges kompressionsstrømper til borgere, hvor formålet er at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af det aktuelle funktionsniveau.

   

  Der henstilles til, at hjælpemidlet alene skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

   

  Der kan ydes støtte til, at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper en nedsat funktionsevne.

   

  Principafgørelsen tager afsæt i to sager:

  1. Borger med rosen og væske i begge ben, hvor der fra lægelig side er vurderet, at det er en varig lidelse med et forebyggende formål. Her vurderes der, at der ikke kan ydes kommunal støtte.
    
  2. Borger med hyppige blodpropper, hvor denne søger kompression til forebyggelse af blodpropper. Her afgøres sagen i forhold til, at det forbedrer, vedligeholder eller forhindrer blodpropper, hvorfor kompressions strømper ikke kan bevilliges som hjælpemidler.

   

  Kommunen har ind til nu anset, at der kan visiteres kompressionsstrømper til borgere med varige funktionsnedsættelser og følger af venøs insufficiens (blodet har svært ved at løbe fra benet tilbage til hjertet). Overdragelsen fra regionalt til kommunalt tilbud er sket, når der ikke har været muligt at tilbyde yderligere behandling.

   

  Ændringen vil betyde, at flere borgere vil modtage et afslag på ansøgning af kompressionsstrømper i forhold til tidligere. Det vil være tvivlsomt, om der kan ydes regional måltagning og tilskud til de borgere, der ikke mere er inden for målgruppen til kommunal støtte til kompressionsstrømper. Denne drøftelse vil, forud for opstart af ændret bevillings baggrund, forelægges Sundhedsklyngen.

   

  Kompressionsklinikken har udarbejdet en folder til udlevering ved eventuelle afslag.

  Lovgrundlag

  Hjælpemidler udlånes efter SEL § 112.

   

  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

  Fremhævelse af ordene varigt, væsentligt og nødvendigt er lavet af forvaltningen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes et mindre forbrug til kropsbårne hjælpemidler, men det bør overvejes om sygeplejeklinikken skal have en del af denne besparelse for at understøtte behandlingen af venøse sår.

   

  Der må forventes at borgere fremadrettet i højere grad selv skal købe støttestrømper, som de også køber andre behandlingsmidler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

   

  • HærvejsHuset - lokalplan på vej.
  • Corona – vaccinationsindsats.
  • §79 – dialogmøde den 24. oktober 2022

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-10-2022

  Godkendt.