Beslutningsprotokol

onsdag den 2. november 2022 kl. 08:00

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger: Afbud Ida Smed
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

  Gaby Scheel Knudsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra lokalforeningen Red Barnet, Aabenraa om overførsel kr. 25.000 fra 2022 – 2023. Midlerne blev bevilliget fra §18-ansøgningspuljen til afholdelse af en feriekoloni i 2022.

   

  Foreningen Red Barnet, fik i perioden juli 2021 til og med juni 2022, en større pengepulje af staten til gavn for svage familie, der var hårdt ramt af coronaens eftervirkninger. Det har givet lokalforeningen mulighed for at gennemføre en række aktiviteter for svage familier, hvorfor foreningen valgte at udsætte feriekolonien til 2023. De ikke forbrugte midler ønskes således anvendt til dette formål.

   

  Forvaltningen bemærker, at det fremgår af retningslinjerne, at bevilliget tilskud til aktiviteter, der ikke gennemføres, som udgangspunkt skal betales tilbage.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til ansøgning fra Red Barnet, Aabenraa om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2022-2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Ansøgningen imødekommes ikke, idet retningslinjerne følges.

   

  Gaby Scheel Knudsen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32705, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes årets anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillingerne,

   

  • Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage,
  • Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen,
  • Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0),
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører Social- og Seniorudvalgets drift.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på Social- og Sundhedsudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et merforbrug på 0,865 mio. kr.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget 2022 til serviceudgifter på 1.020,069 mio. kr. og et forbrug på 75,2% pr. 30. september 2022. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget 2022 på 1,441 mio. kr. og et forbrug pr. 30. september på 44,4%.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Der udover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3), status på afviklingsplaner (bilag i6), forventet regnskab aftalestyrede enheder (bilag i7), tillægsbevillinger finansieret af kassen (bilag T2) og tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (bilag B2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2022 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde

   

  Tabel 1

  Politikområde

  Bevilling

  Visitation og Understøttelse

  -99

  Senior

  99

  Visitation og Understøttelse

  1.768

  Senior

  -500

  Sundhed

  -500

  Øvrige Sociale udgifter

  97

     Finansiering via kassebeholdningen

  -865

  I alt omplaceringer

  0

   

  De enkelte afvigelser er beskrevet i bilag i3.

   

  Tillægsbevillingsansøgninger drift finansieret af andre udvalg/bevillingsområder

   

  Tabel 2

  Emne (modpost udvalg)

  Beløb

  COVID-19 relaterede udgifter (ØU)

  92

  Understøttelse af Velfærdsteknologi (ØU)

  620

  I alt tillægsbevillingsansøgninger

  712

   

  De enkelte tillægsbevillingsansøgninger er beskrevet i bilag B2.

   

  Tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen

  Der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,865 mio. kr., hvilket er beskrevet i bilag T2.

   

  Status på afviklingsplaner

  Afviklingsplanen for Hjælpemiddelhuset forventes overholdt, afviklingsplanen for Sygeplejen forventes ikke overholdt og søges forlænget med yderligere et år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omplaceringer indenfor Social- og Seniorudvalgets egen bevillingsramme (netto 0) i 2022 jf. ovenstående tabel og bilag i3 godkendes,

   

  at ansøgning om tillægsbevillinger på 0,712 mio. kr. finansieret af andre udvalg godkendes,

   

  at ansøgning om en tillægsbevilling på 0,865 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen godkendes,

   

  at afviklingsplanen for Sygeplejen søges forlænget med yderligere et år.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  1. at godkendt.

  2.- 4. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32705, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2022 behandles i to selvstændige sager. En sag der vedrører udvalgets drifts, og denne sag der vedrører anlæg.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget vurderet de igangværende anlægsprojekter og i den forbindelse udarbejdet bilag A2, der beskriver status på de enkelte anlægsprojekter; herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet og hvorvidt budgetter hertil forventes overholdt.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.

   

  Der er i alt 12 igangværende anlægsprojekter på Social- og Seniorudvalgets område, hvoraf 2 forventes afsluttet i 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Seniorudvalget har pr. 30. september 2022 et korrigeret anlægsbudget på 83,255 mio. kr. og et forbrug på 21,290 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterreting.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9596, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget igangsatte den 10. august 2022 en proces for udarbejdelse af investeringsforslag til et anlægskatalog med 10 års sigte. Udvalget blev på mødet orienteret om en bruttoliste med henblik på videre drøftelse på udvalgsmødet den 7. september 2022.

   

  På mødet den 7. september 2022 drøftede udvalget investeringsforslagene med henblik på det videre arbejde med kvalificering af forslagene forud for prioritering af de forslag, der skal indgå i en bruttoliste af investeringsforslagene for de kommende 10. år.

   

  I forhold til mødet er der for samtlige forslag udarbejdet projektbeskrivelser, der danner udgangspunkt for udvalgets prioritering den 2. november 2022. Forvaltningen henleder opmærksomheden på forslaget ” Individuelle boliger til borgere i Hjernecenter Syd med udadrettet adfærd”, der ikke tidligere har været forelagt udvalget. Endvidere er der bilagt input fra Handicaprådet og Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget prioriterer bruttoliste til anlægskataloget.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Hele bruttolisten videresendes til økonomiudvalget, idet udvalget har følgende tre særligt prioriterede anlægsbehov:

  • Udsatte boliger
  • Nyt rehabiliteringscenter
  • Flere plejehjemspladser

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29690, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere midler til klippekort.

   

  I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2023 – 2026 den 4. maj 2022 prioriterede udvalget en række forslag med henblik på budget i balance. De godkendte reduktionsforslag betød en reduktion af klippekort med 50 procent.

  Byrådet har med budget 2023 – 2026 godkendt, at der er afsat 3,0 mio. kr. til klippekort. Midlerne er til Social- og Seniorudvalgets disponering.


  Klippekortet anvendes til en-til-en samtaler, gå- og cykelture og ledsagelse til indkøb og/eller læge. Det er muligt for borgerne at samle klip til et længere tidsrum. Indhold i klippekortet er beskrevet i en ’Indholdsbeskrivelse’ for brug af klippekort, og derfor indeholder dokumentationen af antal timer ikke beskrivelser af, hvad timerne er anvendt til.

   

  Forslag til udmøntning af midler til klippekort:

   

  Scenarie 1

  Ligelig fordeling, som medfører en reduktion på ca. 25 procent for alle klippekortsbrugere.

   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr.

  borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.078

  30 min hver 3. uge

  2.596

  30 min pr. uge i 44 uger

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  695

  30 min hver 3. uge

  2.309

  30 min pr. uge i 3 ud af 4 uger

  Funktionsniveau 3 og 4

  2.850

  30 min hver 2. uge

  1.227

  30 min hver 3. uge

  4.077

  30 min pr. uge i 3 ud af 4 uger


  Scenarie 2

  Differentieret fordeling, hvor midler fra funktionsniveau 3 og 4 omfordeles, så nuværende niveau for klippekortet fastholdes for ensomme demente i eget hjem samt for plejehjemsbeboere.
   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr.

  borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.386

  30 min hver 2. uge

  2.904

  30 min pr. uge i 50 uger

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  1.614

  30 min hver 2. uge

  3.228

  30 min pr. uge


  Scenarie 3

  Plejehjemmene får tilbageført midler svarende til, at nuværende niveau for klippekort fastholdes. Resterende midler fordeles ligeligt mellem funktionsniveau 3 og 4 og ensomme/demente i eget hjem.

   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.518

  30 min hver uge

  3.036

  30 min hver uge

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  741

  30 min pr. uge i 38 uger

  2.355

  30 min pr. uge i 38 uger

  Funktionsniveau 3 og 4

  2.850

  30 min hver 2. uge

  741

  30 min pr. uge i 33 uger

  3.591

  30 min pr. uge i 33 uger

   

  Forvaltningen anbefaler ud fra en faglig vurdering scenarie 2, der bedst tilgodeser de mest sårbare borgere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at udvalget tager stilling til udmøntning af midler til klippekort,


  at udvalget sender forslag til udmøntning af midler til klippekort i høring i Seniorrådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgets møde den 7. december 2022.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  1. at udvalget beslutter at sende scenarie 2 og 3 i høring
  2. at Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10390, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende 'Rammeaftalen 2023-2024’.

   

  Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR) godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024, og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

   

  Social- og Seniorudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på deres møder, hhv. den 6. april 2022 og den 4. april 2022 behov og udfordringer på det specialiserede område og fremsendte derefter bilag til rammeaftalen. Rammeaftalen har desuden været sendt i høring hos Handicaprådet. Rammeaftalen sendes nu til endelig vedtagelse.

   

  Rammeaftalen og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I den forbindelse udarbejdes der en Rammeaftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats for borgeren. Sigtet er dels at indsatserne skal hænge sammen og understøtte hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

   

  Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel, og er en toårig aftale.

   

  Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

   

  Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

  Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024 på følgende tre områder:

   

  1.Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

   

  Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

   

  Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

   

  • Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
  • Klarhed om rammer og opgaver
  • Praksisnær videndeling

   

  2.Styring og kapacitet

  Der skal fortsat være fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet, vil det videre arbejde bygge på:

   

  • Systematisk udveksling af viden og erfaringer
  • Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
  • Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
  • Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
  • Arbejdet med incitamentstrukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

   

  3.Kvalitet i indsatserne

  Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

   

  På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at:

   

  • Leve et godt og meningsfuldt liv
  • Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
  • Være tryg ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
  • Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

   

  Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

   

  Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

   

  Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

   

  Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

   

  Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

   

  Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

   

  • Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
  • Borgere med udviklingshæmning og dom, med behov for anbringelse i sikret afdeling
  • Borgere med svære spiseforstyrrelser

   

  På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

   

  Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024

   

  Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

   

  •          Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen

  •          Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser

  •          Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.

  •          Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Kultur indstiller,

   

  at Rammeaftalen 2023-2024 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30046, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2023 forud for høring og senere godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Afsnit 6.6 om klippekort skal rettes til afhængig af, hvilken model for udmøntning af midler til klippekort, som Social- og Seniorudvalget vælger. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Ændringerne i forhold til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2022 fremgår med rød.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden sendes til høring i Seniorrådet, forud for godkendelse i byrådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til revideret kvalitetsstandard sendes til høring i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30052, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til kvalitetsstandard for madservice 2023 forud for høring og senere godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Det er tilføjet til kvalitetsstandarden, at det hver uge er muligt at vælge økologisk mad, bæredygtige fisk og skaldyr, vegetariske samt veganske retter. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Ændringerne i forhold til kvalitetsstandard for madservice 2022 er markeret med rød.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden sendes til høring i Seniorrådet, forud for godkendelse i byrådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til kvalitetsstandard for madservice 2023 sendes til høring i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt i det Handicaprådet også høres..

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30061, Sagsinitialer: DTL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og for genoptræning uden sygehusindlæggelse med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  De to kvalitetsstandarder blev sidst godkendt i Byrådet i april 2022 og der er ingen indholdsmæssige ændringer i de nye udkast. Formålet med denne behandling er, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremover godkendes inden det år, de gælder for - i dette tilfælde 2023.

   

  Der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Forslag til kvalitetsstandarderne er vedlagt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til kvalitetsstandarder for 2023 for vedligeholdende træning og for genoptræning uden sygehusindlæggelse sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30072, Sagsinitialer: MPEDE

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023 forud for høring og senere godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandard

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Ændring af målgruppe

  Kvalitetsstandarden er tilpasset efter budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 (sag 91 bilag 4 note 11):

   

  Ifølge Vejledning for Forebyggende Hjemmebesøg er man ikke forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand.

  I Aabenraa Kommunes nuværende kvalitetsstandard står, at der ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis man får mere end to timers hjemmepleje i alt.

  Det betyder:

   

  • at borgere, der får både praktisk hjælp og personlig pleje op til i alt 2 timer ugentlig får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom Aabenraa Kommune ikke er forpligtet til det, og
  • at borgere, der kun får personlig pleje, men over to timer ugentligt, ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg selvom de har ret til det.

   

  Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at målgruppen fra 2023 ændres jf. formuleringen i vejledningen, således borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand fremadrettet ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændring af indkaldelse til forebyggende hjemmebesøg

  Når der indkaldes til forebyggende hjemmebesøg sker det ved, at der sendes et brev til alle borgere på 75 og 80 år med en konkret dato og tidspunkt for et møde. Borgeren skal så melde afbud til mødet, hvis han/hun ikke ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ved budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 blev det vedtaget, at borgere, der får over to timers personlig pleje og ingen praktisk hjælp fremadrettet får tilbudt alle besøg i et brev, hvor de selv skal kontakte Aktivitet & Forebyggelse og lave en aftale, hvis de ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændringerne svarer til en reduktion på 60.000 kr. pr år fra 2023.

   

  I forbindelse med ændring af kvalitetsstandarden foreslår Social & Sundhed ud over ovenstående, at de borgere, der fast får hjælp fra Social & Sundhed i forvejen, f.eks. hjemmepleje, sygepleje eller socialpædagogisk bistand, også indkaldes med et brev uden et konkret mødetidspunkt. Dvs. at borgeren selv skal henvende sig og aftale et mødetidspunkt, hvis han/hun ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Der vil fortsat blive sendt brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg med konkret mødetidspunkt til alle borgere på 75 og 80, som ikke har anden fast tilknytning til fagpersoner i Social & Sundhed.

   

  Ligeledes vil samarbejdspartnere i Social & Sundhed kunne anbefale, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg med konkret dato, hvis det er relevant. Det kunne f.eks. være efter afslutning af rehabiliteringsforløb.

   

  Øvrige ændringer

  I afsnittet om dokumentation og retssikkerhed er det præciseret, at der er ikke dokumentationspligt ved forebyggende hjemmebesøg, og at borgeren derved helt eller delvist kan fravælge dette

   

  Aktivitetstal

  Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg i 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

   

  De forholdsvis lave aktivitetstal for 2020 og 2021 skyldes forhold under COVID-19-pandemien, hvor der var perioder med helt eller delvist nedsat besøgsaktivitet og flere borgere, der ikke ønskede fysisk besøg. Kompenserende forebyggende telefonsamtaler kan lovgivningsmæssigt ikke tælle som gennemførte hjemmebesøg.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2023 med de anbefalede ændringer. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rødt.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden sendes til høring i Seniorrådet forud for godkendelse i Byrådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret kvalitetsstandard sendes til høring i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31792, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til kvalitetsstandard for Aabenraa Kommunes rusmiddelbehandling 2023-2025 forud for høring og endelig godkendelse i Byrådet.

   

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Servicelovens §101 samt Sundhedslovens § 141 og 142.

   

  Kvalitetsstandarden skal indeholde information om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling af stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden for området er, at beskrive de overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med rusmiddelmisbrug og deres pårørende. Kvalitetsstandarden omhandler både alkohol- og stofmisbrugsbehandling, og indeholder de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved Rusmiddelcenteret, herunder centrets gennemgående fokus på en systematisk og evidensbaseret behandling.

   

  Kvalitetsstandarden er opbygget efter anvisningerne i gældende lovgivning vedr. afdækning, motivation og kvalitetsstandard for social behandling for misbrug efter § 101 i lov om social service. Det betyder, at kvalitetsstandarden for både stof- og alkoholmisbrugsbehandling følger den systematik og de emner, som er indeholdt i lovgivningen for stofmisbrugsbehandling. I forhold den gældende kvalitetsstandard fra 2019 er kvalitetsstandard for 2023-2025 tilpasset med opdatering af general information og layoutmæssige ændringer. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til behandlingstilgang og -indhold.

   

  Ændringer er markeret med rødt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling 2023-2025 sendes til høring i Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31245, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget skal i denne sag behandle frister for afgørelser med henblik på høring og endelig godkendelse på udvalgets møde den 7. december 2022.

   

  Frister for afgørelser omhandler, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til der skal være truffet en afgørelse. Lovpligten til at fastsætte frister fremgår af retssikkerhedsloven. Udvalget blev senest forelagt en sådan sag på møde den 12. januar 2022. Der er ingen ændringer siden denne behandling.

   

  Fristerne gælder også afgørelser, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen. Hvis en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have besked om, hvornår der så kan forventes truffet en afgørelse.

   

  Uanset fristerne træffer forvaltningen afgørelser, så hurtigt det kan lade sig gøre. I sager om personlig hjælp og pleje træffes stort set alle afgørelser inden 24 timer efter modtagelsen af ansøgning.

   

   

  Frister.

  2 dage:

  Plejevederlag

   

  2 uger:

  Personlig hjælp og pleje

  Madservice

  Afløsning og aflastning (daghjem), ældreområdet

  Genoptræning uden sygehusindlæggelse

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Befordring

   

  4 uger:

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask)

  Omsorgstandpleje (sundhedsloven)

   

  1 måned:

  Midlertidigt ophold

   

  6 uger:

  Vedligeholdelsestræning

  Kropsbårne hjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler

  Forbrugsgoder

   

  2 måneder:

  Ledsageordning

  Kontaktperson til døvblinde

  Merudgifter

  Socialpædagogisk støtte

  Beskyttet beskæftigelse

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ældrebolig

  Plejebolig

   

  3 måneder:

  Førerhund

  Boligindretning

  Forbrugsgode i form af el-scooter

  Aflastning (det specialiserede socialområde)

  Midlertidigt ophold i boform

  Længerevarende ophold i boform

   

  6 måneder:

  Bilsager

  Boligindretning (større ombygninger/tilbygninger)

   

  I vedhæftet bilag fremgår forvaltningens overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Det bemærkes, at der samlet set er flere områder, hvor sagsbehandlingstiderne er nedbragt. Det fremgår endvidere, at de prioriteringer, der har været nødvendige på hjælpemiddelsområdet, har haft indflydelse på sagsbehandlingstiderne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der altid prioriteres i sagerne inden for sagsbehandlingsfristerne.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens §§ 3-3 a.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til afgørelsesfrister sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31996, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til Tilsynspolitik for 2023 med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Visitation & Understøttelse i Social & Sundhed. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. De enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2023

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, Strategi for samarbejde med pårørende samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2023 er uændret i forhold til 2022, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker, ligesom afsnittet vedrørende vurdering er forkortet. Der ønskes fremadrettet mere fokus på anbefalinger og anmærkninger frem for scoringer. Afsnit vedrørende personalegennemstrømning og sygefravær er fjernet, da det ikke er omfattet af formålet med tilsynet. Derudover indgår det i ledelsesansvaret.

   

  Ændringerne i forhold til forslag til Tilsynspolitik 2023 er markeret med rødt.

  Høring/udtalelse

  Forslag til tilsynspolitik 2023 høres i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til tilsynspolitik 2023 sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28631, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende tilbudsvifte for aktivitets- og samværstilbud på socialområdet jævnfør bilag ”Rammer for udmøntning - § 103 og § 104 samt planer for udvikling af aktivitets- og samværstilbuddene efter høring i Handicaprådet.

   

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg godkendte i november 2021 omorganisering af Aabenraa Kommunes tilbud efter SEL §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværstilbud.

   

  En tilbudsvifte for aktivitets- og samværstilbuddene er en videreførelse af dette arbejde.

  Det bevilgede aktivitets- og samværstilbud tager altid udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse. Tilbuddet skal opfylde borgerens behov for socialt samvær og/eller stimulering til at øge egne færdigheder. Lige nu er der en større tilgang af unge, unge der har andre behov end dem, der er set indtil nu.

   

  Socialafdelingen og Visitation & Understøttelse har i sommeren 2022 med udgangspunkt i de nuværende tilbud set på, hvilke behov tilbuddene fremover skal dække ud fra Social & Sundheds kerneopgave sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Aabenraa Kommunes bæredygtighedsstrategi med fokusområderne social bæredygtighed, bæredygtig udvikling og udvikling i fællesskaber er tænkt ind i arbejdet med tilbudsviften.

   

  I arbejdet med en ændret struktur på samværs- og aktivitetstilbuddene er der fokus på et bredere tilbud til borgerne, der tilgodeser den enkelte borgers behov og hvor tilbuddet også kan mixes med hinanden. Der er et øget fokus på fællesskabet og samvær frem for individuelle tilbud. I fællesskabet er socialt samvær og mestring i centrum, hvorved borgernes tendens til at isolere sig bliver brudt. Ved at samle borgerne i fællesskaber, kommer borgerne til os, hvilket stiller krav til de fysiske rammer.

   

  Der vil også fremover være fokus på progression i borgernes forløb, hvor nogle borgere starter med individuel støtte efter § 85 og over tid opbygger kompetencer til at indgå i aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Samtidig er det vigtig at gøre opmærksom på, at nogle borgere forsat vil have behov for individuel støtte efter § 85, som en forudsætning for at kunne indgå i fællesskaber.

   

  Nogle af de nye tilbud bliver uvisiterede. Det betyder, at borgerne får større mulighed for selvbestemmelse og samskabelse. Det bliver borgernes behov og ønsker om at benytte aktivitets- og samværstilbuddet, der skal drive tilbuddets udvikling.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at forvaltningen i 2023-2024 arbejder videre med:

  • Etablering af §104 job som en del af aktivitets- og samværstilbud i regi af Center for Job og Uddannelse (CJU)
  • Etablering af uvisiterede væresteder i Bo & Aktivitet, nærmere bestemt i Rødekro og Tinglev.
  • Etablering af klubtilbud (uvisiteret) i Autismecenter Syd
  • Etablering af et hold, der arbejder med vedligeholdelse som et aktivitets- og samværstilbud. Hold etableres som et samlet hold på tværs af de tre centre: Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd og Bo & Aktivitet
  • At afdække muligheder for at udvide kapaciteten på Skovbogård, der er et samværs- og aktivitetstilbud i Autismecenter Syd.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at forvaltningen i 2025-2027 arbejder videre med:

  • At afdække behovet for et klubtilbud til unge med Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-elever) for Aabenraa Kommune
  • Etablering af uvisiteret værested i Aabenraa i Bo & Aktivitet
  • Etablering af en fleksibel model for aktivitetstilbuddet i Kliplev i Hjernecenter Syd
  • En afklaring af Autismecenter Syds rolle på Aabenraa-Kollegiet Pilemosen. På kollegiet bor flere unge, der får bosøtte efter SEL §85
  • At afdække behovet for §104 job til unge, som en del af aktivitets- og samværstilbud i regi af Center for Job og Uddannelse (CJU)

   

  Visitation & Understøttelse estimerer at

  • 24 borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til at benytte et værested i Tinglev
  • 18 borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til et værested i Rødekro.
  • 24 unge borgere, der er bevilget individuel støtte efter § 85, er i målgruppen til et uvisiteret Klubtilbud i regi af Autismecenter Syd. I 2021 var der en tilgang af ca. 40 unge til individuel støtte.

   

  Social- og Seniorudvalget får ultimo 2023 en status på implementeringen af de nye aktivitets- og samværstilbud.

   

   

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Forslagene holdes indenfor nuværende bevillingsramme.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger hørringssvar fra Handicaprådet til tilbudsvifte for aktivitets- og samværstilbud på socialområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at rammerne for tilbudsvifte for aktivitets- og samværstilbud godkendes,

   

  at plan for udvikling af aktivitets- og samværstilbud 2023–2024 godkendes og

   

  at plan for udvikling af aktivitets- og samværstilbud 2025–2026 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  1. – 3. at Godkendt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24817, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag give udtalelse til udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet, hvor det blev besluttet, at sende temahandleplanen til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Temahandleplanen genbehandles ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i december med henblik på endelig godkendelse.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området, og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Indholdet i temahandleplanerne er rammesat efter forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. Fysisk aktivitet er vigtigt gennem hele livet, da det er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af en sund krop, det forebygger en lang række sygdomme, og det styrker den mentale sundhed – særligt, hvis den dyrkes i fællesskab med andre.

   

  Udkastet til Temahandleplan for fysisk aktivitet indeholder en kort introduktion til områdets relevans, udvalgte data for området og en rammesættende inddeling for områdets indsatser. Inddelingen af sporene tager udgangspunkt i livsovergange. Årsagen er, at menneskers vaner ofte tilpasses nye situationer og omgivelser. Det gælder eksempelvis i forbindelse med livsovergange, hvor hverdag og vaner tilpasses en ny situation.

   

  Der er valgt en inddeling i tre spor i hhv.:

  1)     Børn og unge

  2)     Aktiv senior

  3)     Gode rammer og tilgængelighed

   

  Denne inddeling sætter fokus på de vigtige overgange fra hhv. barndom til ungdomsliv, og igen fra erhvervsaktiv til pension, da disse medfører væsentlige forandringer i borgerens hverdag. Herudover sættes fokus på gode rammer og tilgængelighed for fysisk aktivitet, herunder i naturen gennem vandreruter og stier.

   

  Vedlagt sagen udtalelsesudkast for Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur, Plan, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller,

   

  at der gives udtalelse til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Udvalget udtaler: Den foreliggende temahandleplan er god. Det er rigtig fint, at der er fokus på aktive seniorer.

  Udvalget ser gerne, at der også lægges vægt på medarbejdernes fysiske aktivitet. 

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  På mødet den 5. oktober 2022 besluttede udvalget af flytte mødet i april 2023 på grund af sammenfald med Sundhedskonference 2023.

   

  Ifølge aftale med formanden foreslås mødet den 12. april 2023 ændret til den 11. april 2023 kl. 11.00 – 14.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed, indstiller,

   

  at udvalgsmødet den 12. april 2023 flyttes til den 11. april 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24596, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om tilsagn til Aabenraa Kommune om støtte fra Socialstyrelsens pulje til demensvenlige tiltag.

   

  Aabenraa Kommune vil være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende kan fortsætte et trygt, værdigt og aktivt liv i alle faser af sygdommen. Aktivitet & Forebyggelse under Social & Sundhed har derfor ansøgt og fået tilsagn om støtte fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til demensvenlige tiltag. Pengene skal anvendes til projektet ”Det gode liv med demens – Udvikling af lokalsamfund i Aabenraa Kommune”.

   

  Projektperioden er fra 1. oktober 2022 til 31. december 2023.

   

  Projektets formål og indhold:
  Formålet med projektet er at udvikle et koncept til at gøre vores små og store lokalsamfund demensvenlige. Herunder at øge kendskab til og viden om demens, samt øge demensvenlige tilbud ude i lokalsamfundene.

  Projektets overordnede formål er at gøre Aabenraa Kommune mere demensvenlig. Dette skal ske via følgende målsætninger:

  -         Udvikling af koncept for det demensvenlige samfund.

  -         Udbredelse af kendskab til/viden om demens i lokalsamfundet.

  -         Understøttende aktiviteter som medvirker til, at mennesker med demens og deres pårørende kan deltage i samfundslivet.


  Tinglev Forum har givet udtryk for, at de ønsker at samarbejde med kommunen om at gøre Tinglev demensvenlig. Tinglev Forum er derfor en oplagt og vigtig samarbejdspartner i udvikling af et koncept for det demensvenlige samfund.  

   

  Målgruppe:

  Projektets primære målgruppe er hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende, mens den sekundære målgruppe er frivillige og ansatte, der møder mennesker med demens i deres arbejde eksempelvis butiksansatte, apoteksmedarbejdere og frivillige i lokalmiljøet.

  Økonomi og afledt drift

  Støtten er på i alt 1.206.116 kr.

  Projektmidlerne skal bl.a. anvendes til:

  -         1 fuldtidsansat projektleder/tovholder i forhold til at igangsætte projektets planlagte indsatser. Herunder kontakt til Tinglev Forum og de frivillige i projektet samt undervisning i lokalsamfundene.

  -         Workshop lokalsamfund i forbindelse med konceptudvikling

  -         Undervisning i lokalsamfund fx til detailhandlen, kommunens biblioteker og idrætsforening.

  -         Temadag for frivillige (Kompetenceudvikle af frivillige ifh. til at være frivillige på demensområdet)

  -         Fællesfrokost for mennesker med demens og deres pårørende.

  -         Udvikling af demenscafe til borgere med demens og deres pårørende.

  -         Anskaffelse af demensvenlig taxa-cykel. (Cyklen er udviklet til mennesker med demens og skal anvendes i forbindelse med udvikling af demensvenlige cykelaktiviteter)

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Ansøgning til forsøg med borgerstyrede budgetter.
    
  • Workshop for rekruttering til ledsagerordning.
    
  • Institutionsbesøg den 23. november 2022.
    
  • Status vedrørende Covid-19.

   

  • Ansøgning til forsøg med selvvisitation for ældre

   

  • Studietur skæve boliger den 14. december 2022
    

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende protokollen bør alle medlemmer trykke ”godkende” i FirstAgenda

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

   

  at protokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.