Beslutningsprotokol

onsdag den 11. januar 2023 kl. 13:00

Mødested: Egegård Friplejehjem, Langrode 17, Aabenraa
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger: Afbud Ida Smed
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16843, Sagsinitialer: ANDLI

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Social- og Seniorudvalget om et partnerskab, som Aabenraa Kommune har indgået med Abena og Arwos om udvikling af bæredygtig måltidsemballage.

   

  Formålet med projektet er at udvikle og teste en emballageløsning, som i så vid udstrækning som muligt er bæredygtig og balancerer den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed. Projektet tager desuden højde for emballagens livscyklus fra produktion, til emballagens brug og genbrug.

   

  Projektet udspringer af Klimaplan 2022, hvor netop partnerskaber med private og offentlige aktører om innovationsprojekter er et væsentligt indsatsområde.

   

  Repræsentanter fra Abena, Arwos, Mad & Måltider, Hjemmeplejen og Erhverv & Bæredygtighed deltager i behandlingen af punktet.

   

  Udvalget for bæredygtig udvikling orienteres om projektet 11. januar 2023.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en opfølgning på partnerskabet sidst i 2023.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25097, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med digital sundhed og velfærdsteknologi i 2022.

   

  Arbejdet med velfærdsteknologi følger en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren er i centrum. Det er vigtigt, at både borgere og medarbejdere er trygge i mødet med teknologi og oplever teknologier som en positiv forandring.

   

  I 2022 har vi haft en samlet portefølje på 44 konkrete projekter, der har arbejdet målrettet med at afprøve og implementere en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier. Overordnet har der været en positiv udvikling i de 44 projekter. Ved udgangen af 2022 ser vi, at:

   

  • 19 projekter fortsætter arbejdet i 2023
  • 16 projekter er blevet fuldt implementeret og er blevet en del af den daglige drift
  • 1 projekt afventer anden afgørelse
  • 8 projekter er blevet afsluttet uden resultater pga. forskellige udfordringer

   

  I 2022 har projekter haft svært ved at overholde deres milepæle pga. de globale forsyningsvanskeligheder i forbindelse med indkøb af teknologierne. Derudover har efterdønningerne af COVID-19 især i starten af året skabt udfordringer, der krævede centrenes opmærksomhed.

   

  At skabe værdi på fem bundlinjer

   

  I 2022 har arbejdet med velfærdsteknologi bidraget til de fem strategiske bundlinjer, der findes i strategien ”Et bedre liv – med velfærdsteknologi. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024”. Bundlinjerne er: borger, medarbejder, ressourcer, bæredygtighed og vækst. Der er blevet skabt værdi på alle fem bundlinjer, med et særligt fokus på borger og medarbejder. Alle teknologier i 2022 har derfor skabt værdi på mindst en af de to bundlinjer.

   

  Vi har borgeren og borgerens oplevelse for øje, og den samlede indsats på tværs af Social & Sundhed tager udgangspunkt i værdien på de fem nedenstående bundlinjer.

   

  1. Vi skaber værdi for borgeren

  Vi har taget løsninger i brug, som bl.a. gør den enkelte borger mere selvhjulpen, giver mere fleksibilitet i hverdagen, forbedrer den enkeltes funktionsniveau, øger værdigheden for borgerne og styrker mulighederne for at indgå i sociale relationer. Det har vi bl.a. gjort gennem brug af døgnrytmemåling, teknologier til kognitiv træning, monitorering, lettere tilgang til informationer, e-sport og Virtual Reality.

   

  1. Vi skaber værdi for medarbejderen

  Vi har taget løsninger i brug, som har øget kvaliteten og fagligheder i opgaveløsningen, givet mulighed for kompetenceudvikling for medarbejderne og forbedret arbejdsmiljøet for den enkelte. Det har vi bl.a. gjort gennem brugen af sanseteknologier, ny telefonløsning, eksoskeletter, digital læringsteknologi og færdighedstræning.

   

  1. Vi udnytter ressourcerne bedst muligt

  Vi har taget løsninger i brug, som bl.a. når ud til flere borgere, frigør ressourcer til det der giver værdi og forebygger fremtidige udgifter. Det har vi bl.a. gjort gennem brugen af eksoskeletter, lettere tilgængelighed til informationer, fremmøderegistrering og digitalisering af ansøgningsskemaer.

   

  1. Vi skaber bæredygtighed

  Vi har taget løsninger i brug der bidrager til den bæredygtige dagsorden. Det er digitale ansøgningsskemaer der sparer papir og udbredelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi der skaber større selvstændighed og dermed sparer evt. kørsel for hjemmeplejen.

   

  1. Vi skaber vækst

  Vi har udviklet og udbredt løsninger sammen med borgere og medarbejdere, så vi er sikre på, at løsningerne giver værdi for brugerne. Vi har ligeledes samarbejdet med virksomheder om at udvikle de rigtige løsninger, så de giver værdi for både dem og os. Det har vi gjort i forbindelse med bl.a. brugen af den intelligente sensorble.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om status for digital sundhed og velfærdsteknologi i 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26636, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud for 2023 efter ansøgning til støtte og aktiverende tilbud til ældre jævnfør Servicelovens § 79.

   

  I 2023 er der afsat 945.000 kr. til uddeling til støtte af forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

   

  Jævnfør Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Seniorudvalget.

   

  Seniorrådet har på deres møde 8. december 2022 behandlet 74 ansøgninger fordelt på 36 foreninger. Der er indkommet ansøgninger for i alt 1,543.060 mio. kr., og Seniorrådet anbefaler uddeling for 914.710 kr. Der er reserveret 30.000 kr. til annoncering og afholdelse af dialogmøde mellem foreninger og udvalget.

   

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

   

  Forvaltningen henleder endvidere opmærksomheden på bilagte henvendelse fra Den Selvejende Institution Valdemarshus vedrørende § 79 midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskuddene.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Godkendt, idet retningslinjerne for ansøgninger til §-79-midlerne genbesøges af udvalget i løbet af foråret 2023.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32299, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til udmøntning af midler til SOSU-området, som skal medvirke til øgede ressourcer og nye tilgange.

  Byrådet har med budget 2023 godkendt, at der afsættes 1,339 mio. kr. over de næste 3 år til SOSU-området. Det skal medvirke til at styrke rekrutteringen og øge fastholdelsen af personale på social- og sundhedsområdet. Det bemærkes, at der kun er afsat midler for et halvt år i 2023.
   

  Det tidligere Social- og Sundhedsvalg godkendte på deres møde 12. maj 2021 et to - årigt pilotprojekt, hvor alle elever over 25 år på grundforløb (GF2) på social- og sundhedshjælperuddannelsen blev ansat med voksenelevløn. Formålet var at afprøve om initiativet kunne tiltrække og fastholde flere 25+ årige elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen, som ellers ville vælge uddannelsen fra af økonomiske årsager.

  I projektperioden fra 2. halvår 2021 til 1. halvår 2023 er der budgetteret med 48 ansættelser på GF2. Indtil d.d. er der ansat 41 elever. Der er endnu to optag i januar og i maj 2023, hvilket medfører, at der kommer elever til uddannelsen inden for projektperioden, som svarer til det budgetterede. Projektet er finansieret af optjent AUB-bonus fra 2020 og af færre udgifter til SOSU-uddannelsen pga. frafald m.v.


  Resultaterne af projektet viser, at det er lykkes at nedbringe det frafald, som var en udfordring i 2020, og det er blevet mere attraktivt at søge ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen som ufaglært voksen, da økonomien ikke udgør en hindring. Langt de fleste elever på uddannelsen er 25 + år. 


  Social & Sundhed anbefaler på baggrund af de gode erfaringer med voksenelevløn på GF2, at initiativet fortsætter efter følgende fordeling og estimering af antal elever 25+ år:
   

  Optag

  Antal elever 25+ år

  Antal uger med løn på GF2

  Beløb

  2023

  12

  240

  0,670

  2024

  24

  480

  1,339

  2025

  24

  480

  1,339

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at voksenelevløn til 25+ årige på grundforløb 2 (GF2) på social- og sundhedshjælperuddannelsen fortsætter i perioden 2023 – 2026.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40135, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag til et nyt vejledende serviceniveau for SEL § 100 dækning af nødvendige merudgifter med henblik på høring i Handicaprådet og efterfølgende politisk godkendelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et nyt vejledende serviceniveau, der er vedhæftet som bilag til denne sag. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde et vejledende serviceniveau for denne bestemmelse i Serviceloven, men den er et vigtigt arbejdsredskab i sagsbehandlingen af merudgifter som involverer en høj grad af skøn.

   

  Serviceniveauet har hidtil primært fungeret som den vigtige, interne vejledning til sagsbehandlere. Forvaltningen oplever dog, at det også ofte er gavnligt at inddrage serviceniveauet i dialogen med borgerne under sagsbehandlingen. Yderligere forventes det, at flere borgere fremover vil google sig til denne type informationer. Forvaltningen ønsker derfor med den nye version at henvende sig mere direkte til borgerne i et online-venligt format. Yderligere har gennemgangen af serviceniveauet givet anledning til at reducere antallet af udbetalinger til især håndsrækninger, hvor Aabenraa Kommune hidtil har kompenseret mere end sammenlignelige kommuner.

   

  I den nye version er der fokus på et mundret sprog, at formidle lovstof og sagsbehandlingspraksis tydeligt og at forberede materialet til et onlineformat, hvor de relevante sektioner af informationerne kan klikkes åbne og lukkes.

   

  Forvaltningen ønsker høring af forslaget i Handicaprådet og er især opmærksom på, om formatet opfylder de nævnte kriterier.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslaget til vejledende serviceniveau SEL §100 merudgifter høres i Handicaprådet med henblik på godkendelse på udvalgsmødet i februar 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: HCKR
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34593, Sagsinitialer: AHK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fået 2,09 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen i perioden fra 1. november 2022 til 31. december 2025 til projektet: Borgernær og fleksibel visitation til hjemmehjælp.

   

  Projektets formål er, at borgeren og de pårørende får en større stemme i visitationsprocessen og inddrages yderligere i den løbende tilrettelæggelse af den visiterede hjemmehjælp.

   

  Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp i de to distrikter med "Faste teams".

   

  Der er to spor i projektet:

   

  Spor et understøtter, at de organisatoriske rammer for visitation justeres for optimal udnyttelse, så borgerne oplever, at:

  •          hjælpen med lethed følger og tilpasses deres aktuelle behov

  •          deres pårørendes ekstra indsats i hjemmet belønnes med fleksibilitet i hjemmehjælpen

  •          de har indflydelse på formålet og tilrettelæggelsen ift. den hjælp, der ydes i hjemmet.

   

  Spor to understøtter for det første, at kompetenceniveauet hæves for medarbejdere i driften ift. koordinering og inddragelse, så borgerne oplever at visitators tilstedeværelse betyder:

  •          øget tilgængelighed for medarbejderne i hjemmeplejen

  •          en smidigere visitationsproces i samarbejdet med Hjemmeplejen og borger

  •          at der spares tid og er færre frustrationer for medarbejdere i Hjemmeplejen og Visitationen

   

  For det andet understøtter spor to, at borgerne oplever, at medarbejderne i hjemmet er kompetente og handlekraftige samarbejdspartnere ift. at justere hjælpen til det aktuelle behov.

   

  Projektets første fase starter op pr. 1. januar 2023 med én visitator én dag ekstra i hvert af de to faste teams dvs. at der er en visitator tilstede to dage om ugen i hvert af de faste teams. Mulighederne for at skabe fleksibilitet i rammerne for hjemmehjælp afdækkes og borgerne informeres om mulighederne. Denne fase er minimeret af hensyn til de faste teams.

   

  Den mere omfattende anden fase løber fra 1. januar 2024 hvor projektmidlerne til faste teams udløber. Her kobles der en visitator på to dage i hvert af de to faste teams, der arbejdes med fagfællesupervision og der er afsat ekstra tid til borgersamtaler. Således bidrager projektet til at fastholde fokus på borgerinddragelse i yderligere to år i de faste teams.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering

  at udvalget forelægges en status forud for information til borgerne om mulighederne for fleksibilitet i hjemmehjælp, hvilket forventes at være i 4. kvartal 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39890, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med de 10 indsatser under Aabenraa Kommunes Demensstrategi 2018-2025.

   

  Demensstrategien er godkendt politisk i 2018 og visionen i strategien er: ”Vi vil skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demenssygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.”.

   

  De 10 indsatser i demensstrategien er udvalgt fra ”Den Nationale Demenshandleplan 2025” for at sikre, at Aabenraa Kommunes lykkes med demensstrategien. De 10 indsatser er:

  1. Værktøj til tidlig opsporing af demens
  2. Nedbringelse af forbruget af antipsykofarmaka blandt borgere med demens
  3. Demensforløb i Aabenraa Kommune
  4. Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne
  5. Flere tilbud om fysisk træning
  6. Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud
  7. Udbredelse af kurser til pårørende og borgere, som har fået demensdiagnose, herunder yngre med demens
  8. Alle plejeboliger i Aabenraa Kommune skal være demensvenlige og med demensegnede omgivelser
  9. Lokale partnerskaber for at understøtte et demensvenligt samfund
  10. Kompetenceløft på demensområdet.

   

  I det vedhæftede bilag er beskrevet, hvilke aktiviteter, der er igangsat under hver enkel indsats, og hvad der arbejdes med i 2022 og 2023.

   

  Demensstrategien er forankret under Demensforum. Demensforum gør løbende status på demensstrategien og drøfter minimum to gange årligt, hvilke aktiviteter og eventuelle ændringer, der skal igangsættes. Demensforum består af chefer og centerledere på tværs af Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39414, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om projektet ”Sund på tværs”.

   

  ”Sund på tværs” er et samarbejdsprojekt mellem Job & Helbred under Jobcentret og Træning & Forebyggelse, der blev startet i august 2022. Projektsamarbejdet bygger på mange års samarbejde og gode erfaringer på tværs af sygedagpengeområdet og sundhedsområdet i Aabenraa Kommune, hvor der tidligere er opnået gode resultater ved at kombinere træning med en beskæftigelsesrettet indsats. 

   

  Projektet har til formål at afsøge, om en ny, tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats, kan medvirke til, at sygemeldte borgere med fysiske, kognitive, psykiske og/eller sociale udfordringer kan få en hurtigere og mere varig tilbagevenden til job eller uddannelse.

   

  Til at understøtte en hurtig praktikudplacering er der oprettet et virksomhedscenter bestående af kommunale institutioner. Virksomhedscentret skal understøtte rekruttering af medarbejdere til Aabenraa Kommunes arbejdspladser. Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal praktikpladser til rådighed, hvor sygemeldte kan indgå i et arbejdsfællesskab og udvikle arbejdsevnen til arbejdsfunktioner, som tilgodeser deres eventuelle skånehensyn.

   

  At etablere virksomhedspraktik tidligt i forløbet er med til at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket øger chancen for, at borgeren kommer i beskæftigelse igen. I tråd med Aabenraa Kommunes sundhedspolitik, Sundt liv i trivsel, forventes projektet at være med til at øge borgernes sundhed, trivsel og mestringsevne. Projektet skal desuden bidrage til Aabenraa Kommunes ambition om at understøtte social bæredygtighed samt FN’s verdensmål 3, Sundhed og trivsel, der vil sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Det er en del af målet for projektet, at en række af de henviste borgere skal kunne raskmeldes til det brede arbejdsmarked. Det er samtidigt et mål, at en række af de henviste borgere vil kunne tilbydes omplacering/tilbydes fastansættelse inden for Aabenraa Kommunes institutioner.

   

  Målgruppen for projektet er todelt: 

   

  • Sygemeldte kommunale medarbejdere, der har behov for en trænings- og/eller udviklingsindsats sideløbende med tilbagevenden til nuværende arbejdsplads eller omplacering på anden kommunal arbejdsplads.

   

  • Sygemeldte borgere, der ikke er ansat i kommunen, men hvor der kan tilbydes praktikforløb i kommunale institutioner, samt deltage i trænings- og/eller udviklingsindsats, og herigennem eventuel kan have mulighed for ansættelse i kommunen, når borgeren er klar til raskmelding.

   

  Fælles for de to ovennævnte grupper er, at de sygemeldte vil have brug for en indsats, der er sideløbende med omplaceringen/praktikken for at kunne skabe tilstrækkelig udvikling i deres arbejdsevne.

   

  Et borgerforløb i ”Sund på tværs” består af fire dele i et samlet 10 ugers forløb. Den første del består af to ugers sundhedsfaglig screening i forhold til borgerens funktionsevne. Dette for at afklare borgers individuelle behov med henblik på den bedst mulige virksomhedspraktik. Herefter følger den konkrete virksomhedspraktik, hvor der ydes en håndholdt indsats af en terapeut i samarbejde med praktiksted og sagsbehandler fra Job & Helbred. Virksomhedspraktikken understøttes af en ergoterapeut eller fysioterapeut, som i hele forløbet er i tæt kontakt med såvel borger som praktiksted i forhold til udvikling af borgerens funktionsevne. Sideløbende med praktikken bliver borgerne tilbudt at deltage i opkvalificerende holdtræning i træningscenter. Det samlede forløb har til formål at skabe en effektiv indsats, der gør det muligt at give en sammenhængende og målrettet indsats, hvor træningen kan tilpasses og kobles til de arbejdsopgaver borgeren udfører i virksomhedspraktikken.

   

  Det etablerede virksomhedscenter i Træning & Forebyggelse består pt. af:

  • HjælpemiddelHuset
  • Mad & Måltider
  • Plejehjemmene
  • Børnehuset Fladhøj
  • Hærvejsskolen
  • Høje Kolstrup Skole
  • Aktiv Aabenraa
  • Borgerservice
  • Den Blå Oase/Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

   

  Siden projektets opstart i august 2022 er 16 borgere startet op i forløb, og aftalen mellem Træning & Forebyggelse og Job & Helbred er, at der løbende er 10 igangværende forløb. Allerede nu opleves forløbet at kunne være givende for flere borgere end dette. 

   

  Forvaltningerne vurderer, at projektet har en positiv indvirkning på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt mulighed for at rekruttere medarbejderressourcer blandt borgere, der tidligere har været sygemeldte.

   

  Jobcenteret afregner terapeut- og træningstid direkte til Træning & Forebyggelse, og for løbende 10 igangværende forløb medfører dette en udgift på 1,044 mio. kr. årligt, der afholdes inden for Jobcenterets budget.

   

  Der foretages midtvejsevaluering af projektet i august 2023 og slutevaluering i 2024, hvorefter der tages stilling til, om projektet skal videreføres. Evalueringen vil blandt andet afdække, i hvor høj grad de henviste borgere kan raskmeldes til det brede arbejdsmarked, samt hvor mange borgere der kan tilbydes omplacering inden for Aabenraa Kommunes institutioner.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Puljeansøgning til udvidelse af kapacitet i Tandplejen.

   

  • Status vedrørende Covid-19.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende protokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.