Beslutningsprotokol

onsdag den 1. februar 2023 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger: Afbud Jens Wistoft
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indhold og omfang af den dokumentation, der skal foretages i driften i omsorgssystemet Nexus.

   

  Forvaltningen vil på mødet præsentere, hvordan der dokumenteres og skabes overblik i relation til den enkelte borger og på tværs af borgergrupper.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/3140, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2023-2026 vedtog Social- og Seniorudvalget at hæve prisen for forplejningspakken på plejehjem til det lovfastsatte prisloft.

   

  Prisen for døgnkost i forbindelse med aflastningsophold er afledt af månedsprisen for forplejningspakken.

   

  I det bilag, der var vedlagt til budgetvedtagelsen, var prisen på aflastningsophold ved en fejl, ikke blevet opskrevet til loftet. Prisen på døgnkost på aflastningsophold foreslås reguleret, således at den afspejler prisen for forplejningspakken på plejehjem. Reguleringen foreslås at træde i kraft pr. 1. marts 2023.

  Økonomi og afledt drift

  Der leveres ca. 7.000 døgnkost på aflastningsophold pr. år. Rettes prisen så den afspejler prisen på forplejningspakken, betyder det 0,049 mio. kr. årligt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at prisen for døgnkost, i forbindelse med aflastningsophold, reguleres til 130 kr. pr. døgn, således at den afspejler prisen for forplejningspakken på plejehjem, med ikrafttrædelsesdato den 1. marts 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40135, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceniveau for serviceloven § 100 dækning af nødvendige merudgifter efter høring i Handicaprådet.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et nyt vejledende serviceniveau, der er vedhæftet som bilag til denne sag. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde et vejledende serviceniveau for denne bestemmelse i serviceloven, men den er et vigtigt arbejdsredskab i sagsbehandlingen af merudgifter, som involverer en høj grad af skøn.

   

  Serviceniveauet har hidtil primært fungeret som den vigtige, interne vejledning til sagsbehandlere. Forvaltningen oplever dog, at det også ofte er gavnligt at inddrage serviceniveauet i dialogen med borgerne under sagsbehandlingen. Yderligere forventes det, at flere borgere fremover vil google sig til denne type informationer. Forvaltningen ønsker derfor med den nye version at henvende sig mere direkte til borgerne i et online-venligt format. Yderligere har gennemgangen af serviceniveauet givet anledning til at reducere antallet af udbetalinger til især håndsrækninger, hvor Aabenraa Kommune hidtil har kompenseret mere end sammenlignelige kommuner.

   

  I den nye version er der fokus på et mundret sprog, at formidle lovstof og sagsbehandlingspraksis tydeligt og at forberede materialet til et onlineformat, hvor de relevante sektioner af informationerne kan klikkes åbne og lukkes.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende serviceniveau for merudgifter godkendes,
   

  at Handicaprådet forelægges en status februar 2024.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  1. og 2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2743, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med de skitserede forslag til midlertidige boliger på seniorområdet og i socialpsykiatrien.

   

  Midlertidige boliger på seniorområdet

  Forvaltningen ser et behov for at samle de midlertidige pladser, som i forbindelse med ændringerne på Rehabiliterings- og Korttidscentret (ROK) sidste år blev placeret på forskellige plejehjem. Dermed kan der skabes et miljø, der er designet med udgangspunkt i de forskellige behov, som borgere i målgruppen for midlertidige pladser har. Det er f.eks. borgere, der venter på en plejehjemsplads, borgere med behov for aflastning, eller borgere som ikke kan være hjemme og dø. Samtidig er der et stigende behov for midlertidige boliger, der gør det hensigtsmæssigt at tilføre flere midlertidige pladser, der ikke har behov for de kompetencer, der er til rådighed på ROK.

   

  På plejehjemmet Enggården er der mulighed for at samle og skabe et sådan miljø. Her kan afdeling Engbo med otte 2-værelseslejligheder ændre status til midlertidige boliger efter servicelovens § 107 frem for den nuværende status som plejeboliger efter almenboligloven § 105.

   

  Enggården skiftede 1. november 2022 leder, og forvaltningen har aftalt med den nye leder, at processen med afklaring af eventuel etablering af de midlertidige pladser påbegyndes 1. februar. Det forventes, at det tager ca. et år, inden de første midlertidige boliger kan tages i brug.

   

  Finansieringen skal, hvis der skal være flere midlertidige boliger, være en del af prioriteringen ved budgetlægning for 2024. Se bilag for uddybende kommentarer.

   

  Midlertidige pladser i socialpsykiatrien

  Forvaltningen ser et behov for at skabe et samlet miljø til borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte i en midlertidig periode efter servicelovens § 107. Det kan f.eks. være borgere, der har behov for ekstra støtte efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller borgere, der på grund af psykiatriske lidelser har meget vanskeligt ved at fungere i deres hjem.

   

  Forvaltningen er i løbende dialog med behandlingspsykiatrien om udviklingen og behovet på området og for at sikre blandt andet lægefaglig understøttelse, så borgerne får et mere sammenhængende forløb.

   

  Boenhed Stubbæk kan anvendes til formålet. Boenhed Stubbæk rummer på nuværende tidspunkt 11 boliger, hvoraf de 2 boliger anvendes som udredningsboliger. Borgerne i de 9 lejemål bor til leje hos en boligforening efter almenboligloven § 105, og der ydes socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85. Borgerne kan således vælge at blive boende, selvom deres behov for socialpædagogisk støtte falder eller ophører.

   

  For at skabe et flow, hvor borgerne modtager socialpædagogisk støtte og har kortere ophold på boenheden, skal boligerne ændre status fra lejebolig efter almenboligloven til boliger, der stilles til rådighed midlertidigt efter servicelovens § 107.

   

  Der vil derfor være en overgangsperiode, hvor boligerne gradvist bliver frigjort til midlertidige boliger, efterhånden som de nuværende lejere fraflytter deres lejemål.

   

  Hvis det politisk besluttes, at Boenhed Stubbæk skal ændre profil, vil der fremover også være styrket mulighed for at boenheden kan yde støtte for borgere med servicelovens § 85-ydelser i nærområdet. De nuværende beboere vil således også fremover kunne opsøge socialpædagogisk støtte derfra, selvom de flytter til andre lejemål i nærområdet.

   

  Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at finde muligheder for, hvordan boligerne kan stilles til rådighed til borgerne. Se bilag for uddybende beskrivelser.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forvaltningen arbejder videre med etablering af midlertidige boliger på seniorområdet som skitseret med henblik på senere politisk beslutning,

  at forvaltningen arbejder videre med etablering af midlertidige boliger i socialpsykiatrien som skitseret med henblik på senere politisk beslutning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  1. og 2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30695, Sagsinitialer: AMSKI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende nye kontrakter med tilhørende bilag for Aabenraa Kommunes fritvalgsleverandører for henholdsvis:

   

  • Kontrakt for personlig pleje til private fritvalgsleverandører
  • Kontrakt for praktisk hjælp til private fritvalgsleverandører

   

  Baggrund

  Aabenraa Kommune skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp frit kan vælge imellem at bruge kommunens egne hjemmeplejetilbud eller en privat leverandør. Det frie valg kan sikres igennem udbud af opgaven eller godkendelse efter ”Godkendelsesmodellen”.

   

  Godkendelsesmodelen betyder, at private leverandører bliver godkendt til at levere opgaven til samme pris og samme kvalitet som den kommunale hjemmepleje. Herværende kontrakter tager udgangspunkt i godkendelsesmodellen. Aabenraa Kommune har hidtil anvendt godkendelsesmodellen. Det betyder for Aabenraa Kommune, at kommunen pt. har 3 private leverandører af personlig pleje. Denne sag forudsætter, at godkendelsesmodellen fortsat anvendes, som model for frit valg af hjemmehjælp i Aabenraa Kommune.

   

  Godkendelsesmodellen er umiddelbart mindre ressourcekrævende at administrere. Derimod vil et udbud sikre en prøvelse af markedsprisen. Et udbud vil med stor sandsynlighed betyde én privat leverandør ud over den kommunale leverandør.

   

  Formålet med de nye kontrakter er først og fremmest at tydeliggøre leverandørens ansvar. Det har dog også været forvaltningens ønske at opnå større fleksibilitet i materialet, så kravene til fritvalgsleverandører løbende kan justeres sammen med kravene til den kommunale hjemmepleje. Dette er forsøgt ved at henvise til bilag, som kan redigeres, uden at kontrakten skal ændres - eksempelvis kvalitetsstandard for hjemmehjælp.

   

  Indhold

  I de nye versioner af kontrakterne er der fokus på, at aftalevilkår mellem leverandør og kommune fremgår klart og tydeligt, såfremt der måtte opstå en tvistlighed imellem parterne.

   

  Kontrakterne forholder sig til overordnede rammer og forpligtelser der ikke forventes revideret årligt. Dermed er kontrakten gyldig i den periode, hvor samarbejdet består. Bilagene og den samling af dokumenter, de henviser til, beskriver mere detaljeret, hvilke krav for samarbejde der er gældende, og de kan derfor løbende revideres uafhængig af kontrakten.

   

  Følgende er blevet tydeliggjort i materialerne:

  • Krav om anvendelse af de af Aabenraa Kommune anvendte omsorgssystemer,
  • Tydelig frist for og kvaliteten af dokumentation efter borgerbesøg,
  • Pligten til at deltage i løbende kurser for at sikre ensartethed over for borgeren, uanset om hjemmeplejen ydes af kommunal eller privat leverandør,
  • Ansvaret ved varetagelsen af overdragede sygeplejeindsatser,
  • Kommunens rehabiliterende tilgang til borgeren; herunder vigtigheden af den fælles forståelse for det enkelte individ,
  • At der afholdes løbende møder, herunder både fælles- samt individuelle møder,
  • Tavshedspligten for leverandørens medarbejdere, samt at omsorgssystemerne ikke må anvendes udover til tildelte borgere.

   

  Desuden er kvalitetssikrings- og kontrolforanstaltningerne blevet præciseret og uddybet, så Aabenraa Kommunes krav og forventninger over for leverandøren fremgår klart og tydeligt.

   

  Endelig er reglerne for behandling af personoplysninger blevet indsat i de revurderede kontrakter, og der er udarbejdet bilagsmateriale, der beskriver kravene i databeskyttelsesforordningen, som leverandøren er forpligtet til at leve op til.

   

  Bilagsmateriale

  Bilag 1 beskriver leverandørens vilkår og ansvar samt har oplistet de dokumenter, som leverandøren er forpligtet til at handle og servicere borgeren ud fra, herunder f.eks. kvalitetsstandard, indsatskatalog mv.

   

  Bilag 2 er et nyt ansøgningsskema, som skal udfyldes af private firmaer, der ønsker at blive godkendt som leverandør af personlig pleje i Aabenraa Kommune.

   

  Bilag 3 beskriver leverandørens forpligtelser ved ansættelse af elever.

   

  Resterende nedenfor oplistede bilagsmateriale (bilag 4 – 9) til kontrakterne er ikke vedlagt, da dette er dokumenter, som er tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside, og som er en del af tidligere beslutninger i udvalget eller Byrådet:

   

  • Aktuel Kvalitetsstandard for hjemmehjælp
  • Aktuel Indsatskatalog
  • Aktuel Konkursberedskabsplan
  • Aktuel Timepris
  • Aktuel aftale om fælles dataansvar
  • Strategi for samarbejde med pårørende.

   

  Kopi af de nuværende fritvalgskontrakter er medtaget som bilag, så det er muligt at vurdere ændringer i form og indhold i forhold til de nye kontrakter. Forvaltningen gør opmærksom på, at de forholdsvis omfattende bilag er til orientering og ikke forudsættes gennemgået i detaljer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Fritvalgskontrakterne for personlig pleje og praktisk hjælp med tilhørende bilag 1 -3 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/764, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til, at der afholdes et borgermøde om fremtidens ældreområde i Aabenraa Kommune i juni 2023.

  Social- og Seniorudvalget lægger vægt på den gode dialog med borgere, pårørende og forvaltning om fremtidens ældreområde. Udvalget har i 2022 sammen med Seniorrådet afholdt borgermøde om fremtidens ældreområde og den nye ældre- og værdighedspolitik med titlen ’Det gode ældreliv’. I forbindelse med borgermødet blev udtrykt bifald til dialogen samt ønsker om flere borgermøder.

   

  Det gode ældreliv i Aabenraa Kommune peger ind i en fremtid med stort fokus på innovation og på et stærkt og godt samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, pårørende og frivillige organisationer.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til gennemførelse af borgermøde med afsæt i udmøntning af ældre- og værdighedspolitik i en fortsat dialog om ’Det gode ældreliv’ med fokus på indsatsområderne:

   

  • Sammen med borgeren
  • Aktivt ældreliv
  • Sundhed og mestring
  • Bolig og fællesskaber
  • Kommunikation og tilgængelighed


  Borgermødet foreslås gennemført den 8. juni 2023 kl. 13-15.

  Seniorrådet er medarrangør, og borgermødet vil blive annonceret i det hustandsomdelte blad Ruden.

  Høring/udtalelse

   

   

  Sagen afgøres i

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afholdelse af borgermøde om fremtidens ældreområde den 8. juni 2023 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/765, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til dato og temaer for studietur i Danmark i 2023.

  Social- og Seniorudvalget har ønsket, at tage på en studietur. Forvaltningen foreslår, at en studietur skal give viden og inspiration til det igangværende arbejde med faste teams og anderledes boformer på ældreområdet.

   

  Det er tanken, at studieturen skal give udvalget inspiration til at arbejde med den fortsatte udvikling af ældreområdet i Aabenraa Kommune, ved at inddrage erfaringer med forskellige organisationsformer og boformer fra andre kommuner. Studieturen vil således omhandle besøg og oplæg ved kommuner, der i særlig grad har haft fokus på de anførte temaer.

   

  Forvaltningen foreslår, at transporten foregår i bus, og at studieturen foretages den 27. og 28. november 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at datoer for studieturen godkendes,

  at temaerne for studieturen godkendes,

  at udvalget forelægges et program for studieturen på udvalgsmødet i august 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  1.-3. at godkendt.

   

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11414, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om svar på ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med kapacitetsudvidelse i Tandplejen og skal tage stilling til den videre proces.

   

  Udvalget blev på mødet den 7. december orienteret om puljeansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor der blev ansøgt 13,367 mio. kr. til tilbygning på Kongehøjklinikken med henblik at øge kapaciteten. Dette skulle ske for at imødekomme et stigende antal borgere i forbindelse med lovgivning, der udvider målgruppen for kommunal børne- og ungetandpleje op til det fyldte 21. år.

   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Aabenraa Kommune afslag på det ansøgte tilskud med følgende begrundelse: ”Dette beror på en prioritering af de indkomne ansøgninger i forhold til puljens samlede størrelse. Ministeriet har vurderet ansøgningen fra Aabenraa Kommune ud fra formålet med puljen og vurderingskriterierne jf. puljeopslaget. I vurderingen er det bl.a. tillagt betydning, at projektet er relativt stort henset til antallet af 18-21-årige, som kommunen må forventes at få ind i børne- og ungdomstandplejen.”

   

  Den samlede pulje var på 119,2 mio. kr., og ministeriet havde modtaget 34 ansøgninger på i alt 290,814 mio. kr. I alt har 29 ansøgere modtaget tilsagn om tilskud og fem ansøgere, heriblandt Aabenraa Kommune, har modtaget afslag. Tre af ansøgerne er tildelt fuld tilskud, mens 26 ansøgere har modtaget reduceret tilskud. I vedlagte notat ses en oversigt over hvilke kommuner der har modtaget og beløb i forhold til stigning i antallet af borgere. 

   

  Ministeriet opfordrer kommunen til at genansøge puljen ved næste puljeopslag, der forventes at blive slået op i første halvdel af 2023.

   

  Udvidelsen af vederlagsfri tandpleje op til og med 21 år vil i Aabenraa Kommune medføre en stigning fra 11.471 til 14.114 borgere tilknyttet den kommunale tandpleje, svarende til 2.643 borgere eller ca. 23 %. Indfasningen vil ske gradvist over fire år, startende fra sommeren 2022 og fordele sig med henholdsvis 753, 781, 639 og 470 tilkomne borgere i årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

   

  Den gradvise stigning i antallet af borgere, kombineret med afslaget og dermed forsinkelse i udvidelsen af tandplejens kapacitet, vil have betydning for driften i Tandplejen. For at kunne håndtere stigningen i antallet af borgere vil det være nødvendigt at hæve undersøgelsesintervallerne, hvilket giver en øget usikkerhed om tandsundheden i hele gruppen af børn og unge (0-21 år). Undersøgelsesintervallerne er individuelle ud fra den enkelte borgers behov, men ligger mellem 12 og 24 måneder. Stigningen i antallet af borgere vil medføre, at det gennemsnitlige undersøgelsesinterval vil stige i takt med antallet af borgere, men det vil formentlig ikke komme over 24 måneder.

   

  I forhold til nuværende status for Tandplejens drift, ses at antallet af forsinkede undersøgelser svinger meget henover året, men at gennemsnittet for 2022 var 2.586 forsinkede undersøgelser med en gennemsnitlig forsinkelse på 76 dage. Begge dele er en forbedring i forhold til 2021, men den gennemsnitlige forsinkelse er fortsat et stykke fra målsætningen om maksimalt 50 dage. Der kan læses mere i vedlagte notat.

   

  Forvaltningen anbefaler at der genansøges puljemidler til projektet om tilbygning til Kongehøjklinikken, når puljeopslaget bliver slået op i første halvdel af 2023. I forbindelse med en eventuel ny ansøgning vil indhold i forhold til vurderingskriterier blive genvurderet. Såfremt kommunen bliver tildelt midler, skønner forvaltningen, at projektet vil blive forsinket et år i forhold til den oprindelige ansøgning, og at tilbygningen vil kunne stå klar sommeren 2025.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at der genansøges puljemidler til udvidelse af kapaciteten i Tandplejen.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  1. at taget til efterretning
  2. at godkendt.

   

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1504, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika og væske med Region Syddanmark.

   

  På møde den 1. september 2021 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at Aabenraa Kommune skulle tilslutte sig samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika og væske. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer og udgiftsdeling mellem region og kommune, når behandlingen finder sted i borgers eget hjem. Tidligere er kommunen ikke blevet honoreret for at varetage IV-behandlingen. Det er den kommunale sygepleje, der varetager opgaven med IV-behandling for borgere i eget hjem.

   

  IV-behandling består af en række forskellige former for behandling, der har det til fælles, at de foregår intravenøst, dvs. at væske og medicin tilføres kroppen gennem indsprøjtninger. IV-behandlinger foregår som udgangspunkt under sygehusindlæggelse, men en andel af borgerne er i stand til at modtage behandling i eget hjem, hvilket har en række fordele. Borgeren vil blive i eget nærmiljø, spare transporttid, undgå isolation og vil kunne drage fordel af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil bedre være i stand til at passe uddannelse eller arbejde, ligesom IV-behandling i nærmiljøet vil mindske risikoen for sygehusinfektioner og konfusion hos ældre og svage borgere.

   

  Aftalen omfatter IV-behandling med antibiotika og væsker, hvilket betyder, at ikke alle former for IV-behandling er omfattet og dermed medfører honorering fra regionen. F.eks. finder visse former for kemobehandling sted i eget hjem, og de er ikke omfattet af samarbejdsaftalen.

   

  Kommunen afregnes efter antal borgerforløb med en fast takst og fordelingsnøgle, hvor kommunen betaler 30 % af behandlingen og regionen de resterende 70 %. Taksten tager udgangspunkt i et gennemsnitligt behandlingsforløb på fem dage, hvor der kan være varierende antal besøg alt efter behandling. Ved enkelte typer af behandling ydes der en dagstakst i tilfælde af langvarige forløb over 14 dage.

   

  I udarbejdelsen af aftalen har det været vanskeligt at vurdere omfanget af aftalen, da der er tale om væsentligt anderledes vilkår end tidligere. På denne baggrund blev det mellem Region Syddanmark og de tilsluttede kommuner, aftalt at evaluere modellen, antal borgere, tidsforbrug m.v. og genberegne taksterne ultimo 2022. Sundhedsstrategisk Sundhedsstyregruppe under Region Syddanmark har imidlertid udskudt evalueringen, så den vil være færdig i foråret 2023. Udskydningen sker for at sikre størst muligt datagrundlag for evalueringen, da en række kommuner tiltrådte aftalen senere end 1. oktober 2021.

   

  I 2022 har 132 borgere i Aabenraa Kommune modtaget IV-behandling, hvoraf 24 af disse forløb er omfattet af aftalen.

   

  De 24 forløb omfattet af aftalen indeholder samlet 182 besøg ved borgere, svarende til 7,6 besøg per forløb. Dette dækker dog over store forskelle og omfatter også enkelte langtidsforløb. Antallet af besøg spænder fra 1 til 35 besøg i et forløb. Der er visiteret 164 timer til de 24 forløb, svarende til en kommunal udgift på 0,170 mio. kr. inkl. kørsel, dokumentation m.v. Aabenraa Kommune har, jævnfør aftalen, faktureret 0,95 mio. kr. til Region Syddanmark.

  De resterende forløb uden for aftalen, dækker over 2.066 timer, svarende til en omkostning på 2,138 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Taget til efterretning.

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2449, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag på status i forhold til planlagte aktiviteter i forbindelse med afvikling af Royal Run den 29. maj 2023 i Aabenraa.

   

  Sundhedschefen, Seniorchefen og Socialchefen vil på mødet redegøre for de planlagte aktiviteter på de forskellige centerområder; herunder involveringen af beboere og brugere på plejehjem og botilbud.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Taget til efterretning.

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29835, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på forvaltningens arbejde med kommunens kommende udsattestrategi.

   

  Udvalget besluttede den 2. februar 2022, at Social & Sundhed skulle udarbejde et udkast til en strategi med det formål at sætte retning for samarbejdet på tværs af kommunens indsatser for udsatte borgere i kommunen.

   

  Herefter blev der nedsat en operationel styregruppe og en efterfølgende arbejdsgruppe.

   

  På baggrund af styregruppens drøftelser udarbejdede Social første udkast til strategien, som efterfølgende er blevet drøftet i arbejdsgruppen. Indsatsområderne i det foreløbige arbejdsudkast er følgende: Rehabilitering og forebyggelse, Boligforhold, Beskæftigelse, Fællesskaber, Sundhed, Mobilitet og tilgængelighed.

   

  Arbejdsgruppen har nu til opgave, at definere og beskrive indsatser i egen afdeling og tværgående indsatser. Beskrivelserne vil blive samlet i et indsatskatalog, som vil udgøre et bilag til strategien. Indsatskataloget vil blive opdateret på årlig basis med Social som tovholder.

   

  Arbejdsgruppen mødes igen den 3. februar 2023 til deres sidste møde, hvor de skal drøfte et udkast til det samlede indsatskatalog.

   

  Inddragelse af borgermålgruppen

  Den 20. februar 2023 afholdes der dialogmøde i Dialogforum for udsatte. Mødet vil være et temamøde om arbejdet med udsattestrategien med det formål at inddrage målgruppen af borgere i arbejdet med strategien.

   

  Forud for dialogmødet vil deltagerne få mulighed for at rekvirere et udkast til strategien. Mødet foregår på Folkehjem.

   

  I løbet af marts/april måned 2023 forventes udkastet til strategien at blive behandlet administrativt på chefgruppemøder i de fire forvaltninger, hvorefter udkastet vil kunne behandles af direktionen.

   

  Udkastet til strategien bliver løbende gennemskrevet og revideret på baggrund af inddragelsesprocessen og den administrative behandling.

   

  Et endeligt udkast til strategien forventes at kunne behandles politisk i juni måned 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller:

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Taget til efterretning.

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Dialogmøder mellem Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget.
    
  • Status på henvendelser vedrørende ændringer i rengøring i forbindelse med ferie og helligdage.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Taget til efterretning.

   

  Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende protokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-02-2023

  Godkendt.