Beslutningsprotokol

onsdag den 1. marts 2023 kl. 15:30

Mødested: Kliplev Hovedgaden 6a, 6200 Aabenraa
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/6834, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalgets sektorbeskrivelse til regnskab 2022 (Note 2 Driftsudgifter) fremlægges til orientering. Sektorbeskrivelsen for Social- og Seniorudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2022.

   

  Regnskab 2022 for Social- og Seniorudvalget viser et samlet merforbrug på 8,509 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.028,0 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,83% af udvalgets korrigerede budget.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget, hvor de væsentligste afvigelser er et merforbrug på 15,757 mio. kr. vedr. Visitation og Understøttelse, et mindreforbrug på 3,952 mio. kr. vedr.  Senior, et mindreforbrug på 1,867 vedr. Social og et mindreforbrug på 1,524 vedr. Sundhed.

   

  Årsager og forklaringer til det samlede merforbrug fremgår af sektorbeskrivelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6068, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning om forlængelse af afviklingsplan for Sygeplejen.

   

  Det lykkes ikke for Sygeplejen at overholde den 3-årige afviklingsplan gældende for perioden 2020-22. Afviklingsplanen betød, at Sygeplejen i perioden skulle afvikle 2,050 mio. kr. I 2020 og 2021 afvikledes henholdsvis 0,403 mio. kr. og 0,333 mio. kr., men det lykkedes ikke i 2022, idet årsregnskabet for Sygeplejen endte med et merforbrug på 2,626 mio. kr. Et stort forbrug på over-/merarbejde og vikarer er en del af forklaringen, da omkostningerne hertil alene i 2022 udgjorde over 4,8 mio. kr.

   

  På baggrund af den manglende overholdelse af afviklingsplanen ansøger Sygeplejen om forlængelse af afviklingsplanen med et år.

   

  For at sikre en bæredygtig drift i Sygeplejen fremadrettet pågår i øjeblikket en proces, der resulterer i en organisationstilpasning.

   

  Den igangværende organisationstilpasning baserer sig på, at opgaveporteføljen bliver mere overskuelig for den enkelte sygeplejerske og bidrager til såvel en styrket trivsel og et bedre arbejdsmiljø samt en bæredygtig økonomi. Det er i den forbindelse afgørende, at forbruget af over-/merarbejde og vikarer reduceres. 

   

  Derudover forbereder forvaltningen en proces, hvor den fremtidige organisering skal revurderes særligt med fokus på at tage læringspunkter fra forsøget med faste, selvstyrende teams i ældreplejen med i vurderingen. Den revurdering forventes afsluttet i løbet af 6 måneder.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 138.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om forlængelse af afviklingsplanen med et år imødekommes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4823, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes anlægsregnskab for byggeri af plejehjemmet Ny Grønningen.

   

  Kuben Management har, på vegne af Aabenraa Kommune som bygherre, fremsendt endeligt skema C vedrørende plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger og servicearealer, jf. lov om almene boliger.

   

  Revisionen har revideret regnskabet jf. vedlagte bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema B med en samlet anlægssum for boligdelen på 43,298 mio. kr. inkl. moms og 12,149 mio. kr. for servicedelen ex. moms.

   

  Servicearealdelen

   

  Serviceareal

  Mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  0,334

  0,287

  0,129

  Entrepriseudgifter

  12,226

  12,246

  11,176

  Omkostninger

  2,493

  2,498

  1,827

  Gebyr

  0,094

  0,095

  0,079

  I alt incl. moms

  15,147

  15,126

  13,211

  I alt ex. Moms

  12,165

  12,149

  10,585

   

  Regnskabet for servicearealet viser en samlet udgift på 10,585 mio. kr. ex. moms, svarende til et samlet mindreforbrug på 1,564 mio. kr. i forhold til den afsatte bevilling til servicearealer. Mindreforbruget kan henføres til mindre udgifter til bygherreleverancer samt omkostninger i opstartsfasen til landmåler og Geoteknik.

   

  Mindreforbruget på anlægsbevillingen til servicearealer tilføres i forbindelse med godkendelse af skema C, Økonomiudvalgets +/- pulje.

   

  Boligdelen

   

  Boliger

  Mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  0,640

  0,630

  0,962

  Entrepriseudgifter

  34,668

  34,799

  34,262

  Omkostninger

  7,124

  7,153

  5,846

  Gebyr

  0,714

  0,716

  0,652

  I alt

  43,146

  43,298

  41,722

   

  Regnskabet for boligerne viser et samlet forbrug på 41,722 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,576 mio. kr. i forhold til det godkendte skema B.
  Mindreforbruget kan henføres til administrative udgifter, herunder bygherreleverancer, teknisk rådgivning og byggesagshonorar samt en merudgift til tilslutningsafgifter og grundkøb i forhold til den afsatte ramme i Skema B.

   

  Der er optaget en byggekredit til finansiering af de afholdte anlægsudgifter på boligdelen, der indfries med følgende:

  2% beboerindskud

  0,834 mio. kr.

  10% Kommunal grundkapital

  4,172 mio. kr.

  88% Kreditforeningslån

  36,715 mio. kr.

  I alt

  41,722 mio. kr.

   

   

  Den kommunale grundkapital finansieres af det afsatte budget under grundkapital.

   

  Kreditforeningslånet optages i kommunekredit ved godkendelse af Skema C. Lånets afdrag finansieres af huslejen.

   

  Den månedlige husleje for boligerne er, jf. skema C, opgjort til 7.198 kr. pr. måned ekskl. for-brugsafgifter for et gennemsnitlig boligareal på 74 m2.

  Beboerindskud pr. bolig udgør som følge af regnskabet 34.768 kr. pr. bolig, som betales af lejer ved indflytning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at regnskabet for Grønningen, herunder Skema C, godkendes,

  at mindreforbrug på anlægsbevillingen til servicearealer på 1,564 mio. kr. tilføres økonomiudvalgets +/- pulje,

  at byggekreditten på 41,722 mio. kr. indfries som anført i sagen, og

  at der optages et kreditforeningslån på 36,715 mio. kr.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1.- 4. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26636, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til bevilling af tilskud til aktiviteter på Valdemarshus i 2023.

   

  Valdemarshus har henvendt sig til kommunen med ansøgning om tilskud til planlagte aktiviteter i 2023 for 67.900 kr.

   

  Forvaltningen foreslår, at Valdemarshus bevilliges 30.000 kr. af restmidler fra § 79 puljen for 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Valdemarshus bevilliges 30.000 kr. til aktiviteter i 2023 af restmidler fra § 79 puljen for 2023.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

   

   Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2022 regnskaber for nedenstående stiftelser:

   

  • Günderoths Boligstiftelse

  - Regnskabet udviser et overskud på 8.909,69 kr.

   

  • Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  - Regnskabet udviser et overskud på 86.577,90 kr.

   

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  - Regnskabet udviser et overskud på 79.794,17 kr.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil ske indberetning af bestyrelsesmedlemmernes ejerandele til Erhvervsstyrelsen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at regnskaberne godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at orientering om indberetning af ejerandele tages til efterretning

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til årsberetninger for 2022 for

   

  • Henriette Marie Hansens Legat

   

  Efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2019 afvikles legatet over en 5 årig periode, så sidste udlodning sker i 2023.

   

  • Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat

   

  Efter de sidste udlodninger i 2022 er legatet opgort.

   

  • Den Velgørende Fond.

   

  Beretningerne oversendes herefter til kommunens eksterne revision. Når bestyrelsen senere modtager de eksterne revisionsberetninger om revision af årsregnskaberne, skal regnskaberne godkendes endeligt.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil ske indberetning af bestyrelsesmedlemmernes ejerandele til Erhvervsstyrelsen.

   

  Sagen afgøres i

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ledelsespåtegninger underskrives, og regnskaberne for 2022 oversendes til Aabenraa Kommunes eksterne revision,

   

  at orientering om indberetning af ejerandele tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet. Forslaget er udarbejdet i samråd med medlemmerne af Frivillighedsrådet.

   

  I forslaget til vedtægter foreslås bl.a.:

   

  • at øge antal medlemmer fra 4 til 7 for at mindske sårbarhed
    
  • at der er valg til Frivillighedsåret hver andet år, således at der sker løbende udskiftning af medlemmerne
    
  • at der fremover ikke anvendes valggrupper ved valg til Frivillighedsrådet
    
  • at Frivillige sociale foreninger og organisationer med CVR-nummer skal være hjemmehørende i Aabenraa kommune, for at deres medlemmer kan være stemmeberettigede og opstillingsberettigede til Frivillighedsrådet
    
  • at man kan opnå valg til Frivillighedsrådet både som repræsentant for eller som ansat i en frivillig organisation eller forening.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35022, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til fordeling af midler til anvendelse af intelligente bleer i hjemmeplejen, i Autismecenter Syd og i Hjernecenter Syd. Derudover orienteres udvalget om evaluering af afprøvning af intelligente bleer i hjemmeplejen og Autismecenter Syd.

  Aabenraa Kommune har siden 2019 afprøvet intelligente bleer i et godt samarbejde med Abena. På baggrund af gode erfaringer fra afprøvningen af intelligente bleer på plejehjem fik plejehjemmene med budget 2021 2 mio. kr. til implementering på alle plejehjem samt til afprøvning i hjemmeplejen. Med budget 2022 fik hjemmeplejen yderligere 0,5 mio. kr. til fortsat afprøvning. Plejehjemmene har i 2022 implementeret intelligente bleer på alle plejehjem. Derudover har intelligente bleer i samme år været afprøvet på Autismecenter Syd.

  Formålet med afprøvningerne af intelligente bleer er at bidrage til, at borgerne opnår øget livskvalitet og værdighed samt bedre kvalitet i inkontinensplejen.

  Resultaterne fra en gennemført evaluering i hjemmeplejen andet halvår 2022, forelagt udvalget den 10. august 2022, viser, at borgere, der har afprøvet bleen, oplever øget velvære, færre lækager og i nogle tilfælde færre forstyrrelser om natten. Resultaterne fra en gennemført evaluering på Autismecenter Syd viser, at flere borgere har god gavn af at anvende den intelligente ble og opnår bedre inkontinenspleje.

  Hjemmeplejen og Autismecenter Syd vil på baggrund af evalueringerne fremadrettet tilbyde borgere med inkontinens at anvende intelligente bleer som udredning. Det skal medvirke til, at borgerne opnår øget livskvalitet ved færre lækager om natten/morgenen og dermed bedre og uforstyrret nattesøvn. Derudover bidrager udredning med intelligente bleer til fortsat læring og udvikling af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi skal medvirke til at skabe tryghed i hjemmet og øge mulighederne for, at den enkelte klarer sig selv.

   

  Hjernecenter Syd møder ligesom hjemmeplejen og Autismecenter Syd borgere med inkontinens. Det vurderes, at der her vil være et potentiale for, at borgere, der kan anvende intelligente bleer, kan opnå øget livskvalitet og bedre inkontinenspleje.

  Der er oprindeligt budgetteret med licens til intelligente bleer til 82 borgere på ældreområdet. Forvaltningen foreslår, at licenserne omfordeles, så der kan frigives midler til anvendelse af intelligente bleer til 13 licenser fordelt på fire borgere i hjemmeplejen, seks borgere i Autismecenter Syd og tre borgere i Hjernecenter Syd.

  Fra 2023 forslås, at følgende beløb omplaceres til nedenstående institutioners driftsbudgetter:

   

  • 93.822 kr. til hjemmeplejen
  • 148.004 kr. til Autismecenter Syd
  • 74.002 kr. til Hjernecenter Syd
    

  Beregninger af midler til fordeling pr. borger er foretaget på baggrund af en prisoversigt, som viser, at anvendelse af intelligente bleer pr. borger gennemsnitligt koster 23.456 kr. om året. Den gennemsnitlige pris kan være lidt højere for borgere i Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd, da der i højere grad anvendes åbne bleer til målgruppen.

  Fordelene ved at fordele midler til de tre enheder er, at flere borgere kan anvende intelligente bleer til udredning. Det medvirker til øget livskvalitet og bedre inkontinenspleje og kan give bedre muligheder for selvhjulpenhed og god tilrettelæggelse af natbesøg efter borgernes behov.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning,


  at forslag til fordeling af midler til anvendelse af intelligente bleer godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/5137, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle konsekvenserne af udmøntningen af afskaffelse af erstatningsrengøringen, der blev besluttet i forbindelse med budget 2023.

   

  Beslutningen var at reducere serviceniveauet for borgere, der modtager rengøringshjælp, så de ikke kunne forvente at modtage erstatningsrengøring for rengøring, der blev aflyst på helligdage eller i ferier.

   

  Efter en henvendelse fra Ældresagen har forvaltningen foretaget en fornyet juridisk vurdering af udmøntningen af afskaffelse af erstatningsrengøring. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke må ske en generel ændring af serviceniveauet uden en konkret og individuel vurdering. Det betyder i praksis, at borgeren skal vurderes individuelt, og at borgeren skal have fået et højere funktionsniveau, end da bevillingen blev givet.

   

  Fra 2023 er der besluttet et nyt serviceniveau, hvor rengøring kan aflyses på helligdage og i ferier. Borgere, der bliver visiteret fremadrettet, er omfattet af det nye serviceniveau.

   

  Forvaltningen har informeret borgere, der er bevilliget rengøringshjælp før vedtagelse af ændring af serviceniveauet, om at de fremover kan forvente at få erstatningsrengøring.

   

  I de økonomiske forudsætninger i budget 2023 er der regnet med, at ca. 1.430 borgere ville blive omfattet af det nye serviceniveau, med en samlet besparelse på 0,946 mio. kr. årligt.

   

  Det er forventningen, at 650 ny-visiterede borgere bliver omfattet af det nye serviceniveau i 2023 med en helårseffekt svarende til 325 borgere. Forventningen er baseret på antallet af borgere, der fik bevilliget rengøringshjælp i 2022. Andelen af borgere, der er omfattet af det nye serviceniveau, forventes gradvist at stige til at omfatte langt størstedelen af borgerne i løbet af en fem års periode.

  Økonomi og afledt drift

  Forudsætningen for den godkendte omprioritering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 var en reduktion på 0,946 mio. kr. årligt. Dette var baseret på, at 1.430 borgere ville blive omfattet af omprioriteringen, og at der kunne reduceres med 682,50 kr. pr. borger.

   

  Dette betyder, at der i 2023 er en manglende finansiering på 0,730 mio. kr. i forhold til den forudsatte reduktion på 0,946 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at den manglende finansiering på 0,730 mio. kr. indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/5573, Sagsinitialer: SOET

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”, som er udarbejdet i forbindelse med Helhedsplanen for Tinglev. Endvidere skal udvalget behandle forvaltningens forslag til bemærkninger til rapporten.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. december 2022 at sende rapporten i høring ved relevante parter og indhente bemærkninger ved respektive fagudvalg bl.a. Social- og Seniorudvalget.

   

  Sagen har været til udtalelse i Lokal-MED Syd i Hjemmeplejen den 30. januar 2023 i forhold til fremtidig placering af lokaler til hjemmeplejen i Tinglev.

   

  Baggrund, proces og indhold

  Byrådet afsatte i budget 2021 0,5 mio. kr. til en udviklingsplan for Tinglev, bygninger og daginstitution. I udviklingsplanen indgår forundersøgelser til undersøgelser af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse generelt.

   

  Planen skal bygge videre på det arbejde og de borgerdrevne indsatser, der allerede er gennemført i forbindelse med en tidligere udviklingsplan og områdefornyelsen i Tinglev.

   

  Formålet med planen er blandt andet at få kvalificeret og sorteret i ideer og projektforslag og at få lavet en langsigtet økonomisk realistisk plan for udvikling af Tinglev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme. Et af spørgsmålene er, om der ved en funktionsrokade i de kommunale ejendomme kan opnås en bedre bystrategisk sammenhæng i byen. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med konsulenter gennemført en analyse af følgende kommunale bygninger: Børnehaven Sønderskov, Børnehaven Nørreager, Grønningen – ældre del, Grønningen Bella Vista, 1905/1955-bygningen samt Tinglev skole på overordnet niveau. Bygningerne er vurderet i forhold til tilstand, beliggenhed, bevaringsværdi og anvendelse. I analysen vurderes også egnethed i forhold til anden mulig anvendelse.

   

  Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”, som er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. I rapporten beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger. Rapporten lægger op til, at der vælges en retning og ambitionsniveau, som fokuserer på, hvilke helheder der prioriteres og dermed også, hvilke yderligere undersøgelser der skal igangsættes. 

   

  Perspektiverne omfatter, udover ovennævnte bygninger, Borgerhuset og Biblioteket, Tinglev Fritidscenter, Friluftsscenen i Byskoven, et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev, Centerpladsens omgivelser, Byens forbindelse, det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka, hjemmeplejens faciliteter samt ungdomsklubben.

   

  Processen har omfattet interviews med relevante interessenter blandt andet internt i kommunen og aktører i Tinglev, hvoraf flere også er blevet inddraget og orienteret i løbet af processen.

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1 er funderet i et ejendomsfokus, som handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden at 1905/55 bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

   

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden. 

   

  Scenarie 2 funktionelle sammenhænge, baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner der har funktionelle synergier og sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev.

   

  I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter, og der etableres et borgerhus med bibliotek og så videre i forbindelse med 1905/55 bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner hjemmepleje, sygeplejeklinik og så videre. Scenariet anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion. 

   

  Inden for begge scenarier beskrives varianter. Ud over funktionsrokaden indeholder rapporten bystudier, der omfatter Centerpladsen, Friluftsscenen, Skolen og fritidscenteret og nye boliger i Tinglev.

   

  Udtalelse fra LokalMED sendes sammen med udvalgets bemærkninger til Plan, Teknik & Miljø, som vil behandle de indkomne bemærkninger og høringssvar. Plan, Teknik & Miljø vil herefter udarbejde et høringsnotat med anbefalinger til Økonomiudvalget. De vil i den forbindelse lægge op til en prioritering af, hvilke scenarier og varianter, der skal belyses nærmere og eventuelt hvilke tiltag, der bør igangsættes for at skabe et solidt grundlag for politiske beslutninger om fremtidige udviklingstiltag i Tinglev.

  Høring/udtalelse

  Social & Sundhed anbefaler, at der videresendes følgende bemærkninger til rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”:

   

  ”Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 11. november 2020 at anbefale, at fremtidig placering af hjemmeplejelokaler indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse af lokaler i Tinglev. Det er Social- og Seniorudvalgets opfattelse, at der er behov for at få flyttet hjemmeplejen ud af et meget dyrt lejemål og en uhensigtsmæssig beliggenhed. Bella Vista kunne være en hensigtsmæssig fremtidig mulighed, både hvad angår bygning, beliggenhed og tilgængelighed.

   

  En placering i Bella Vista vil åbne mulighed for et større tværgående samarbejde med Grønningen Plejehjem bl.a. i forhold til at kunne udnytte personaleressourcer og ledelse på tværs.

   

  Set i et fremtidsperspektiv kunne det også åbne mulighed for, at der bygges seniorboliger/bofællesskab i området, hvor service og evt. Borgerhuset kan findes i det lokale nærmiljø. Det ville skabe et godt ”seniorområde” i Tinglev tæt ved indkøb osv.

   

  Social- og Seniorudvalget noterer sig endvidere, at LokalMED for Hjemmeplejen Syd har afgivet udtalelse og også anbefaler en placering i Bella Vista.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til udvalgets bemærkninger til rapporten godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3872, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn 2022” på plejehjem, leverandører af personlig og praktisk hjælp, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

   

  Samlet konklusion

  Det er tilsynsførendes vurdering, at borgerne tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder.

   

  Der er afviklet uanmeldte tilsyn på alle plejehjem, inklusive de private. Der er interviewet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende. Tilsynene er vurderet godkendte. Der er anbefalinger, specielt ift. dokumentationen på flere plejehjem, specielt begge private. Overordnet set er pårørende og beboere tilfredse med forholdene de pågældende steder. Der var ikke fulgt op på dialogmøder jf. kontrakterne med Enggården, som kommunen har driftsaftale med.

   

  Flere plejehjem kender ikke til genoptræning uden sygehusindlæggelse og anmoder i stedet egen læge om vederlagsfri fysioterapi. Det er dog tilsynsførendes vurdering, at der de fleste steder er en opmærksomhed på at rehabilitere borgere, der mister deres funktionsevne.

   

  Beboerne betaler selv for ind - og udvendig vinduespudsning. Nogle steder er det muligt mod betaling at få hjælp, andre steder kan klippekort anvendes, og nogle steder er det pårørende afhængigt. Der bemærkes, at der er forskel på tilbuddene på de enkelte plejehjem.

   

  Alle tilsyn vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp er godkendte. En privat leverandør ”Tychsens hjemmeservice”, samt det kommunale Rengøringsteam, har fået anmærkninger, og der er udarbejdet handleplaner hos begge leverandører. Der er aftalt opfølgning ved tilsynsførende. Hos den private leverandør er der anmærkninger på manglende dokumentering. Leverandøren er anbefalet at deltage i kommunens kursustilbud. Hos den kommunale leverandør var anmærkning ift. manglende AMU kursus hos flere ufaglærte ansatte end angivet tilladt jf. leverandøraftalerne.

   

  Der er en opmærksomhed i forhold til, at borgerne oplever et større behov for hjælp til praktiske opgaver end visiteret. Det er tilsynsførendes vurdering, at borgerne er oplyst om kvalitetsstandarder, hvor der kan søges øget hjælp, samt modtager en skriftelig afgørelse med klagevejledning.

   

  Der er en opmærksomhed i forhold til, at borgerne oplever mange forskellige medarbejdere. De efterspørger en kontaktperson.

   

  Vedrørende anmeldte tilsyn i forhold til aktivitets- og samværstilbud opleves det, at borgerne føler sig hørt og medinddraget og får tilbudt aktiviteter, der giver mening for den enkelte borger.

   

  Der mangler oprettelse af Værestedet Engvej på Tilbudsportalen.dk.

  Servicevejledning for §104 savnes tilgængelig på kommunens hjemmeside, samt opdatering af tekstindholdet.

   

  Vedrørende anmeldte tilsyn i forhold til beskyttet beskæftigelse er der er godt styr på dokumentationen og tydelige indsatsmål for borgerne. Borgerne trives og føler sig medinddraget i deres arbejdsdag. Der er anbefalinger til den private enhed, TV Glad i forhold til forventninger til dokumentering med kontraktindehaver.

   

  Der er en generel opmærksomhed på, at de fleste enheder ikke kan imødekomme leverandøraftalerne i forhold til den procentvise andel af ufaglærte, som er betydelig højere end angivet i aftalerne. Det gælder både kommunale og private enheder.

   

  Der er en generel opmærksomhed på, at der på tilsynene er observeret, at de enheder der anvender forvaltningens kursustilbud, scorer højest i kvalitetstemaet dokumentation. Det anbefales derfor at fastholde og evt. udvide disse kurser/undervisning på tværs af enhederne.

   

  Af fælles læringspunkt fra årsrapporten i 2021 var magtanvendelse, som tilsynsførende kan se har haft en positiv effekt gennem øget fokus på registrering af hændelser og viden om emnet i driften.

   

  Af fælles fokuspunkter for tilsynene i 2022 har et gennemgående emne været dokumentation, som der ifølge tilsynsførendes oplevelse i Social & Sundhed er flere gode igangværende tiltag, som f.eks. fælles sundhedsfaglig dokumentering og opdatering af navigationssedler til dokumentering i fagsystemet Nexus. 

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at tilsynsrapporten forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/18760, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Sundhedsfaglige tilsyn, der er afviklet af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i 2022.

   

  Formålet med STPS tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på tilbud, der yder opgaver efter sundhedsloven. Desuden har tilsynet til formål at bidrage til udvikling og læring. Tilsynene gennemføres med udgangspunkt i et sæt målepunkter, som er specifikke for typen af behandlingssted.

   

  Det samlede tilsyn vurderes jf. fire kategorier. Kategori 1- ”ingen problemer med patientsikkerheden”, kategori 2 - ”Mindre problemer med patientsikkerheden”, kategori 3 - ”Større problemer med patientsikkerheden” og kategori 4 - ”Kritiske problemer med patientsikkerheden”.

   

  Tilsyn afviklet i 2022:

  Opfølgende tilsyn (opfølgning på tilsyn fra 2021) på Botilbud Bjerggade den 10.03.2022 – Vurdering kategori 1; - Ingen problemer med patientsikkerheden.

   

  Reaktivt tilsyn – Egegård friplejehjem (Diakonhjem) – den 02.06.2022 og opfølgende tilsyn den 01.11.2022. Vurdering kategori 3; større problemer med patientsikkerheden med påbud og varsling om et re-tilsyn den 1. marts 2023.

   

  STPS konstaterede ved det opfølgende tilsyn den 1. november 2022, at Egegård har arbejdet konstruktivt med optimering af dokumentationen. Journalføringen fremstod således mere fyldestgørende og tydelig end tidligere. Der blev dog fortsat fundet enkelte mangler i journalføringen i relation til oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser, beskrivelsen af patienternes aktuelle og potentielle problemstillinger samt opfølgning heraf. På baggrund heraf har STPS ikke fundet grundlag for at ophæve påbuddet fra tilsynet den 2.6.2022. STPS foretager yderligere opfølgning på behandlingsstedet ved endnu et tilsyn den 01.03.2023, hvor en konsulent fra Kvalitet & It igen vil deltage.

   

  Opfølgende tilsyn (opfølgning på tilsyn med påbud fra 2021) – Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK) den 09.06.2022. Vurdering; kategori 2; mindre problemer med patientsikkerheden og ophævelse af påbuddet af 15.oktober 2021. Tilsynet afsluttes ved STPS.

   

  STPS vurderede, at ROK har arbejdet videre med at sikre arbejdsgangen omkring opfølgning og evaluering på iværksat pleje og behandling, samt at holde et fortsat fokus på at sikre den faglige kvalitet i forhold til behandlingsstedets dokumentationspraksis.

   

  Reaktivt tilsyn på Bostedet Frueløkke den 13.06.2022 - Vurdering kategori 2; mindre problemer med betydning for patientsikkerheden. STPS vurderede, at Bostedet Frueløkke sundhedsfagligt var velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. STPS lagde vægt på, at målepunkterne for behandlingsstedets organisering, hygiejne, instrukser og medicinhåndtering var opfyldte. STPS har i vurderingen lagt vægt på, at de få mangler vedrørende vurdering af de 12 sygeplejefaglige problemområder, opfølgning og evaluering af aktuel pleje og behandling samt dokumentation af samme var få, og at behandlingsstedet kunne redegøre mundtligt for den manglende dokumentation under tilsynet.

   

  Samlet konklusion for STPS tilsynene

  De tilbud, der har fået anmærkninger og/eller påbud, har arbejdet konstruktivt med opfølgningerne. Tilbuddene har med understøttelse af forvaltningen udarbejdet opfølgende handleplaner. Af samtlige handleplaner fremgår et behov for intern opkvalificering af medarbejdere i de enkelte tilbud. Opkvalificeringen omhandler primært opgaver i relation til den sundhedsfaglige dokumentation. Opkvalificering af medarbejderne er iværksat både som sidemandsoplæring og undervisning decentralt og centralt.

   

  I forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn har forvaltningen deltaget både i forberedelserne af tilsynene, på selve tilsynene og bistået tilbuddene med den efterfølgende opfølgning bl.a. med henblik på, at sikre den tværgående læring, herunder opfølgning på behovet for evt. yderligere læringsaktiviteter og andre tiltag, der kan understøtte patientsikkerheden. Der er i 2022 gennemført undervisningsforløb om sundhedsfaglig dokumentation. Kurset om Sundhedsfaglig dokumentation er siden opstarten i 2022 overgået til et obligatorisk kursus og en del af det samlede introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere, som udfører sundhedsfaglig dokumentation i Social & Sundhed. Herudover vil der i løbet af 2023 yderligere blive suppleret med mere specifik undervisning i forhold til Sygeplejefaglig udredning, som er en del af den sundhedsfaglig dokumentation. De enkelte centre har endvidere indarbejdet et mål, der skal sikre en optimering af den sundhedsfaglige dokumentation i deres institutionsaftaler for 2023.

   

  Sammenfatningen for 2022 med uddybende beskrivelser er vedlagt som bilag. Tilsynsrapporterne er journaliseret på sagen.

  Lovgrundlag

   

   

  Høring/udtalelse

  Sammenfatningen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

   Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om Sundhedsfaglige tilsyn for 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3872, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsrapport 2022 for de lovpligtige tilsyn på det specialiserede socialområde”, gennemført af Socialtilsyn Syd (STS). Tilsynene er gennemført løbende i 2022.

   

  Der er gennemført tilsyn på samtlige boenheder, Rusmiddelcenter Aabenraa og Aabenraa Krisecenter. I vedlagte Årsredegørelse er kort beskrevet Socialtilsyn Syds generelle helhedsindtryk af de forskellige tilsyn, samt en oversigt over de bemærkninger de enkelte enheder har fået fra tilsynet.

   

  Konklusion

  Den gennemsnitlige vurdering af de enkelte tilbud vurderes med meget få bemærkninger og et højt kvalitetsniveau.

   

  Generelt vurderer STS, at alle tilbuddene er kendetegnet ved, at der foreligger klare målgruppebeskrivelser, hvor tilbuddene anvender relevante faglige tilgange og metoder tilpasset målgruppen. Der arbejdes med afsæt i relevante pædagogiske indsatser, konkrete mål og opfølgning herpå, og i videst muligt omfang på at borgerne understøttes og motiveres for vedligeholdende eller fremtidig tilknytning til et samfundsliv, hvor uddannelse eller beskæftigelse er væsentlige aspekt heri.

   

  På enkelte tilbud vurderer STS, at tilbuddet har et højt forbrug af ikke fastansatte medarbejdere i forbindelse tilbuddets høje sygefravær og personalegennemstrømning. At tilbuddet ikke inddrager alle medarbejdere/ faggrupper i forbindelse med mødevirksomhed for medarbejdere. Dette vurderes at have betydning for, om alle medarbejdere tilegner sig tilstrækkelig viden om tilbuddets faglige metoder og tilgange til anvendelse i praksis.

   

  Aabenraa kommune har bemærket, at ”Den Selvejende Institution Røllum Gl. Skole” har flere bemærkninger og skærpet tilsyn, men samtidig gør forvaltningen opmærksom på, at tilbuddet kan rumme borgere, der har et anderledes behov end de fleste.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at boenhederne leverer et fagligt velfunderet stykke arbejde i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes serviceniveau og forventet kvalitet på området.

   

  Hvert år udarbejder Socialtilsyn Syd en årsrapport på deres hjemmeside, hvor de sammenfatter alle deres tilsyn: https://www.socialtilsynsyd.dk/media/xwibpow4/aarsrapport-2021-socialtilsyn-syd.pdf.

   

  Heri fremgår, at der den 1. februar 2022 trådte ny lov om socialtilsyn i kraft. Det betyder blandt andet, at der i lov om socialtilsyn indføjes en række nye beføjelser til socialtilsynene i forhold til det økonomiske tilsyn med især de private tilbud.

   

  I lov om socialtilsyn er der frem over en række krav til private tilbud. Disse krav er i første omgang rettet mod tilbuddene selv. Socialtilsyn Syd kommer i fremtiden til at lægge disse nye krav til grund ved både ny godkendelser og øvrige tilsynsaktiviteter.

   

  Ud over disse elementer indeholder loven en ny bestemmelse, der kan tages i anvendelse af socialtilsynet, nemlig:

  • at socialtilsynet i forbindelse med en afgørelse om, at et tilbud skal lukke, kan træffe afgørelse om, at tilbuddets leder i en periode på fem år ikke må være leder eller bestyrelsesmedlem i sociale tilbud.

   

  Der er i vedlagte redegørelse fremhævet væsentlige opmærksomhedspunkter på tilsyn aflagt i Aabenraa kommune, der har fået kommentar eller skærpet tilsyn fra Socialtilsyn Syd.

   

  Alle enheder er i 2022 godkendt. Et tilbud, som kommunen har tilkøbt plads på i en anden kommune, afventer opfølgning på et skærpet tilsyn. Socialtilsyn Syd gennemfører opfølgningen den 8. marts 2023.

  Høring/udtalelse

  Årsrapporten 2022 for tilsyn på det specialiserede socialområde forelægges Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Årsrapport 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4686, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Årsstatistik 2022 for magtanvendelse.

   

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for. Af det vedlagte bilag fremgår antal og typer af magtanvendelser, der har været registreret i 2022 inden for serviceloven på henholdsvis ældreområdet og handicapområdet. Desuden fremgår typer og antal registrerede anvendelser af tvang inden for somatisk behandling, værgemålsansøgninger, samt flytning uden samtykke af varigt inhabile personer.

   

  På ældreområdet er antallet af registrerede magtanvendelser i 2022 det samme som i 2021. Der har været 12 registrerede magtanvendelser fordelt på fastholdelse, fastholdelse ved grænseoverskridende adfærd, samt kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer.

   

  På ældreområdet skal der ikke søges om tryghedsskabende velfærdsteknologi, hvilket vil sige GPS, døralarm –og måtter, samt sengesensor. Disse teknologier anvendes derfor i ikke fastlagt omfang. Aabenraa Kommunes Plejehjem oplyser, at anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologier har betydet, at der ikke har været beboere, som er gået fra bopælen på plejehjemmet. Det har betydet, at personalet har kunnet opspore beboeren, også om natten, eller i dagtiden blot fulgt efter beboeren i behørig afstand. Endvidere har sengesensorer betydet, at plejehjemspersonale er kommet beboere i forkøbet i situationer, hvor beboere har villet at stå ud af sengen, specielt i aften –og nattetimerne, og derved undgået fald til følge.

   

  På handicapområdet er registrerede magtanvendelser steget med 50 indberetninger fra 184 i 2021 til 233 i 2022. Stigningen ses i forhold til brug af stofseler, som er forhåndsgodkendt hos 6 borgere (5 i 2021), samt ved at udfører er blevet bedre til at indsende den månedlige registrering.

   

  Endvidere er der sket en stor stigning i antallet af registrering af tryghedsskabende velfærdsteknologi, 46 indberetninger (28 i 2021), hvor mange er ansøgninger om godkendelse af døralarmer. Dette kan samtidig have medført et fald i både afværgehjælp og fastholdelse, som er akutte magtanvendelser, hvor borger kan have været på vej ud af en dør eller ind i en medborgers lejlighed. Her har personalet kunne nå at reagere, således at borger kunne afledes uden en fysisk magtanvendelse. Endvidere er der sket en stigning på kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. Registreringen kan både dække over borgere, hvor det er forhåndsgodkendt ansøgning, eksempelvis til daglig tandbørstning, men også akut fastholdelse, der kan være et bleskift, hvor borger modsætter sig.

   

  Vedrørende somatisk tvang af inhabile borgere, som i 2022 skulle have været et fokusområde, viser det sig, at kommunen ikke kan indberette disse. Det er kun læger og tandlæger, der kan indberette data. Det er disse faggrupper, som har ordinationsretten til behandling og skal indberette dette til Sundhedsdatastyrelsen. Lovgivningen hører under Sundhedsloven og ikke Serviceloven. Kommunal udfører skal notere ordinationen af den somatiske tvangsbehandling i Nexus og registrere selve magtanvendelsen i et separat skema. Der har i 2022 været registreret 2 magtanvendelser vedrørende somatisk tvang af varigt inhabile, fordelt på beroligende medicin og fysisk fastholdelse.

   

  Der har 2022 været stor fokus på at få registreret de forskellige typer af ansøgninger til et værgemål. Værgemålet kan søges af kommunen, men det kan også søges af pårørende. Værgemålet søges hos Familieretshuset. For at et værgemål kan beskikkes, skal borger være vurderet inhabil. Familieretshuset indhenter lægeerklæring hos egen læge. Der kan søges om forskellige typer af værgemål som dækker følgende:

   

  • Personligt og udvidet personligt værgemål
  • Økonomisk og fuldt økonomisk værgemål.
  • Fratagelse af den retlige handleevne (her afgives der dom i retten, samt at dette efterfølgende tinglyses)

   

  Det personlige værgemål bruges til flytning fra egen bolig til plejebolig eller andet botilbud, hvor borger ikke kan skrive under på lejekontrakt, få opsagt en lejekontrakt, få søgt boligtilskud.

   

  Det økonomiske værgemål kan bruges til alt, hvad der vedrører økonomi, som budgetkonto, opsparing, afvikling af gæld, køb af større ting, samt et eventuel salg af bolig. Det skal blot fremgå af værgemålsansøgningen, hvad værgemålet skal dække.

   

  Ved fratagelse af den retlige handleevne er der krav om, at borger misligholder sin økonomi, eksempel en udviklingshæmmet, der optager lån, samt ikke har viden om pengenes værdi i forhold til at kunne betale tilbage. Her kan også være tale om, at en borger udnyttes økonomisk, hvilket vil sige giver sine penge væk eller optager lån for andre.

   

  Kommunen har i 2022 foretaget 19 ansøgninger om personligt værgemål og 24 ansøgninger om økonomiske værgemål. Der kan på nogle af personerne være søgt begge værgemål. Det tager 4-6 måneder, inden Familieretshuset kommer frem til en afgørelse, om værgemålet kan beskikkes. Der har ingen ansøgninger været på fratagelse af den retlige handleevne.

  Lovgrundlag

  Servicelovens §§ 124 b-137 d.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Seniorråd.

  Indstilling

   Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6290, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om årsopfølgningen på institutionsaftalerne for 2022 for de 14 aftalestyrede enheder, der var i Social & Sundhed i 2022.

   

  Baggrund

  Aabenraa Kommunes retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring fastlægger, at hver forvaltning skal dokumentere målopfyldelsen og budgetoverholdelsen for alle de aftalestyrede enheder, der hører under forvaltningen, i én samlet rapport, og at direktøren/forvaltningen har metodefrihed ift. rapporteringsform.

  I Social & Sundhed er det vurderet, at budgetoverholdelsen for de aftalestyrede enheder er dokumenteret i regnskabet, hvorfor der henvises til dette for så vidt angår budgetoverholdelse.

   

  Metode og indhold

  Lederne af de aftalestyrede enheder i Social & Sundhed har udfyldt et spørgeskema med spørgsmål angående opfyldelsen af kvalitets- og udviklingsmålene i deres virksomhedsaftale for 2022.

   

  På baggrund af disse besvarelser har forvaltningen udarbejdet vedhæftede notat ’Kvalitets- og udviklingsmål i institutionsaftaler 2022: Mål og resultater’, der i stikordsform for hver enkelt institutionsaftale redegør for kvalitets- og udviklingsmålene og hvilke resultater, der er opnået i forhold til disse. 

   

  Samlet vurdering

  Samlet set viser årsopfølgningen, at der har været god fremdrift på udviklingen inden for de valgte indsatsområder, som var følgende: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfærdsteknologi og digitale løsninger samt bæredygtighed.

   

  Inden for de enkelte indsatsområder har institutionsaftalerne dels indeholdt fælles kvalitets- og udviklingsmål gældende for alle eller næsten alle aftalestyrede enheder, dels individuelle kvalitets- og udviklingsmål udarbejdet af den enkelte centerleder og godkendt på dialogmødet om udkast til institutionsaftale.

   

  Som det fremgår af det vedhæftede notat, er der et antal kvalitets- og udviklingsmål, hvor de aftalestyrede enheder er nået noget af vejen uden at komme helt i mål, således at de fortsat skal arbejde med emnet i 2023. Flertallet af kvalitets- og udviklingsmålene for 2022 er dog nået.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at årsopfølgningen på institutionsaftaler for 2022 for aftalestyrede enheder i Social & Sundhed tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indholdet i de institutionsaftaler for 2023, der er indgået mellem direktøren for Social & Sundhed og lederne af de aftalestyrede enheder i forvaltningen.

   

  Baggrund

  I Aabenraa Kommune er der siden 2009 indgået virksomhedsaftaler og fra 2022 institutionsaftaler i overensstemmelse med de retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, som senest er godkendt af Byrådet den 23. juni 2021. I notatet ’Dialogbaseret aftalestyring’ hedder det bl.a.:

   

  ’Den dialogbaserede aftalestyring er funderet i Aabenraa Kommunes decentrale struktur med decentral styreform og princippet om, at ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt. Konkret betyder dette, at Aabenraa Kommune har central styring og decentral ledelse.’

   

  Institutionsaftalen er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed. Politikerne fastlægger mission, vision, politikker og strategier, som Direktionen oversætter og konkretiserer til forvaltningsniveauet, der igen udmønter Direktionens konkrete rammer og prioriteringer i institutionsaftaler for de aftalestyrede enheder, således at de har noget at styre efter. 

   

  Struktur og indhold

  Institutionsaftalerne for 2023 for de aftalestyrede enheder i Social & Sundhed indeholder kort fortalt følgende:

   

  • en række grundoplysninger om enheden
  • information om rammerne for arbejdet i form af kommunens mission, målsætninger i godkendte politikker og strategier og de politisk godkendte effektmål
  • kvalitets- og udviklingsmål, der er fokus på i det pågældende år samt
  • aktivitetsmål og budget baseret på det godkendte budget.

   

  De fælles, chefgruppegodkendte kvalitets- og udviklingsmål fokuserer på den organisatoriske udvikling, som forvaltningsledelsen vurderer, at der er behov for på tværs af enheder og driftsafdelinger. I institutionsaftalerne for 2023 er der opstillet fælles kvalitets- og udviklingsmål om følgende emner:

   

  • Effektivisering og optimering af arbejdsgange
  • Kvalitet i den faglige dokumentation
  • Fortsat arbejde med lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, herunder også reduktion af sygefravær
  • Mål for Trivselsundersøgelsen 2024 samt
  • De enkelte projekter i Handleplan 2023 for digital sundhed og velfærdsteknologi

   

  Der ud over indgår i Social & Sundheds skabelon for institutionsaftaler for 2023 nogle kvalitets- og udviklingsmål, hvor det er angivet, at den aftalestyrede enhed skal formulere et mål inden for et bestemt indsatsområde (såsom borgerinddragelse, kompetenceudvikling og bæredygtighed). Lederen skal selv vurdere, hvilket konkret mål, der giver mest værdi og mening i deres enhed. 

   

  Institutionsaftalen for 2023 for Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter er vedlagt som eksempel. Alle 13 institutionsaftaler kan findes på Medarbejderportalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2587, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på flytningen af den selvejende institution Aabenraa Krisecenter.

   

  Social- og Seniorudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning 2023-2026 på udvalgsmødet den 4. maj 2022, punkt 79, at prioritere den selvejende institution Aabenraa Krisecenters ønske om et forhøjet driftstilskud i forbindelse med flytning til en ny adresse og samtidig en udvidelse af antallet af pladser på centeret med to ekstra pladser. For en uddybende begrundelse for ønsket om flytning henvises til dagsordenspunktet, bilag 2, note 18.

   

  Den 8. juni 2022 godkendte udvalget budgetnotatet, herunder krisecenterets ønsker om at udvide. Budgetnotatet blev endelig godkendt af byrådet den 12. oktober 2022, punkt 174.

   

  Der planlægges en flytning til et lejemål på Stolligvej 4, 6200 Aabenraa, der er privatejet.

   

  Krisecenterets bestyrelse har på dialogmøde med socialchefen den 3. november 2022 oplyst, at flytningen forventes at finde sted inden udgangen af 2024. Krisecenteret er informeret om, at det øgede driftstilskud, som kommunen har bevilliget, vil blive udløst, når huset og driften er klar til brug.

   

  Budget og fundraising

  En realisering af flytningen er afhængig af, at krisecenteret via fundraising tilvejebringer de nødvendige midler. Ifølge Krisecenterets egne beregninger, vurderes der at skulle tilvejebringes støtte på ca. 10 mio. kroner til indretning og istandsættelse af hus og have, etablering af legeplads, etablering af hegn om grunden, andet sikkerhedsudstyr, etablering af parkeringspladser m.m.

   

  Krisecenteret har indgået aftale med en professionel fundraiser, og centret er aktuelt i dialog med ejer om lejekontrakt og istandsættelse af ejendommen.

   

  Krisecenteret oplyser til forvaltningen, at status pr. 2. februar 2023 er, at fundraiser er i gang med arbejdet med at søge midler, herunder har kontakt til ejer vedrørende budgettet for renovering af bygningen og ejers engagement i projektet.

   

  Krisecenteret oplyser, at man nu afventer ejers tilbagemelding vedrørende kontrakt og oplæg til budget og derudover afventer effekten af fundraiserens øvrige arbejde.

   

  Krisecenteret oplyser, at fundraiseren efterspørger ’støttebreve’ fra krisecenterets tætteste samarbejdspartnere til brug for fundraisingen. Krisecenteret forespørger i den forbindelse til muligheden for, at kommunen laver en skriftlig tilkendegivelse, hvori det fremgår, at kommunen støtter en udvidet ramme og flytningen af krisecenteret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om status på flytteprocessen tages til efterretning, og,

   

  at udvalget drøfter, om udvalget ønsker, at forvaltningen udfærdiger en skriftlig tilkendelse om kommunens støtte til projektet, som kan indgå i krisecenterets arbejde med at rejse midler.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt, at forvaltningen udfærdiger en skriftlig tilkendegivelse om kommunens støtte til projektet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5252, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på KLAPjob-ordningen under LEV i Aabenraa Kommune.

   

  Udvalget godkendte den 2. marts 2022 en samarbejdsaftale med LEV om etablering af KLAPjob for borgere på førtidspension med udviklingshandicap eller andre kognitive handicap. Ordningen har hjemmel i reglerne om løntilskud for førtidspensionister.

   

  Samarbejdet har nu eksisteret i et år, og udvalget får i den anledning en aktuel status på forløbet og resultatet af samarbejdet.

   

  Involverede borgere

  KLAPjobs konsulent i Sydjylland oplyser, at der indtil nu har været kontakt med ni borgere i Aabenraa Kommune. Otte af de ni har tidligere været tilknyttet det ordinære arbejdsmarked og har uddannelser som håndværker, SOSU eller er ufaglærte. Én borger er tilknyttet beskyttet beskæftigelse. De ni borgere er mellem 26 og 64 år gamle.

   

  For fem af de ni borgere er der etableret ansættelser. Tre af de fem har forud for ansættelsen været i praktik. De fem ansættelser er fortsat i gang.

   

  Der har udover ovenstående været afholdt praktiksamtaler med tre borgere, som efterfølgende har trukket sig af forskellige årsager. Én borger valgte at vende tilbage til sit tidligere arbejde som handicaphjælper. Én borger, som tidligere havde drevet selvstændig virksomhed, var ikke tilfreds med den tilbudte løn, og endelig var én borger, som primært havde et fysisk bevægehandicap og derfor var dårligt gående, ikke tilfreds med arbejdsopgavernes art.

  Der er aktuelt ingen praktikophold i gang.

   

  KLAPjobs konsulent har endvidere været i kontakt med Center for Hjerneskade & Beskæftigelse i oktober 2022, holdt oplæg ved Autismecenter Syd to gange i januar 2023, og aftalt oplæg på Møllemærsk i Bo & Aktivitet i marts 2023.

   

  Der har løbende været afholdt opfølgningsmøder mellem forvaltningen og LEV, hvor forvaltningen bl.a. har italesat, at målgruppen for KLAPjob aktuelt ikke ses afspejlet i indsatsens borgerkontakter. LEV oplyser, at de i forbindelse med opstart af deres indsatser i landets kommuner udvider målgruppen, og at de benytter dette til at etablere de indledende samarbejder med virksomheder lokalt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 17. februar 2023 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende gennemgang af revisionsberetning om ydelser og tilskud på ministeriets område for regnskabsåret 2021.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemeldinger) på kommunens revisionsberetning.

   

  Der har ikke været bemærkninger til kommunens regnskaber på Social- og Ældreområdet for regnskabsåret 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Møde i Dialogforum for udsatte.

   

  • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 11. – 12. maj 2023.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.