Beslutningsprotokol

onsdag den 22. januar 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Mette Marie Hørlück
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget beslutte prioritering af Aabenraa Kommunes ansøgning til løft af det kommunale ældreområde.

  Baggrund for puljen

  Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.

  De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

  Af puljeansøgningen fremgår tydeligt, at det skal kunne dokumenteres, at midlerne anvendes ud over den besluttede budgetramme for 2014 og 2015.

  Puljens målgruppe

  Puljens målgruppe er ældre borgere, der har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Puljens formål

  Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre.

  Ministeriet anbefaler, at der tages udgangspunkt i udarbejdede anbefalinger for løft på ældreområdet, Aabenraa Kommune er godt med i forhold til disse anbefalinger. Ministeriet har anbefalet grupperinger af indsatser, disse grupperinger har forvaltningen anvendt i arbejdet. Grupperingerne er:

  •        Styrket rehabiliterings– og genoptræningsindsats

  •        Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  •        Bedre forhold til de svageste ældre, fx på plejehjem.

  Udmøntning af puljen

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne.

  Forslagene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes ældrepolitik og en prioritering af de områder, hvor der har været udfordringer i 2013. Det gælder sundhedsfaglig indsats på plejecentrene og indsatser rettet mod øget livskvalitet og aktivitet.

  Forvaltningen vil med indstillingerne sætte handlinger på kerneopgaven som drejere sig om sundhed, mestring og fællesskabelse.

  I forhold til ældrepolitikken er der lagt særlig vægt på. Den aktive borger og fællesskabet og Sundhed og rehabilitering.

  Ligeledes har forvaltningen i de udarbejdede forslag indskrevet fokus på effekt af indsatserne, der skal dels arbejdes med udvikling af værktøj til effekt måling og dels udføres løbende måling.

  Aabenraa Kommune skal ansøge sin andel af midlerne, både i 2014 og 2015, kommunen har således mulighed for at anvende midlerne forskelligt i årene. Dermed korrigere indsatserne.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i ministeriet reserveret 11,8 mio. kr. til Aabenraa kommune.

  De enkelte projekters andel af midlerne fremgår af hver enkelt forslag.

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Sektorudvalget for Social & Sundhed den 3. februar og i Seniorrådet den 5. februar 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter emner til udmøntning af midler til løft af ældreområdet,

  at sagen høres i Seniorrådet og MEDSektorudvalget for Social & Sundhed,

  at sagen forelægges til endelig behandling på udvalgsmødet den 6. februar.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  1. at: Der kan arbejdes videre med forvaltningens forslag for 2014, idet nr. 12 og 13 udgår. Budgetbeløbene justeres i henhold til udvalgets drøftelse og den angivne ansøgningspulje på 11,8 mio. kr..
  2. at: Godkendt. Tilrettet materiale sendes i høring.
  3. at: Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41570, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til de foreslåede ændringer af de forebyggende hjemmebesøg.

  Forebyggende hjemmebesøg er fra 1. maj. 2013 organisatorisk placeret i HjælpemiddelHuset. Ud fra erfaringerne samt nyere undersøgelser/anbefalinger foreslår Sundhed & Forebyggelse at arbejdsmetoderne målrettes. Målet er at komme i dialog flere af de borgere, der har mest ud af de forebyggende hjemmebesøg og færre af dem, der har mindst ud af det.

  På den baggrund er der foreslået flere ændringer i ”informationsmateriale om forebyggende hjemmebesøg”. De væsentligste ændringer omhandler følgende:

  1. Målgruppen justeres til borgere, der er fyldt 75 år og har max. 2 timers hjemmehjælp i stedet for 3 timer.

  Både den lokale erfaring og en nyere rapport fra Socialstyrelsen giver grundlag for at antage, at de borgere, der har lavest funktionsevne, har mindst ud af et forebyggende besøg. Disse borgeres tilstand/livssituation er ofte sådan, at det er andre ting besøget handler om, og de er i forvejen i tæt kontakt med kommunens visitation og hjemmepleje.

  2. Systematisk besøg til borgere, der lige er udskrevet fra sygehus, fjernes. 

  Erfaringen er, at en del af disse borgere har behov for mere sygdomsspecifik kontrol og vejledning, end der kan tilbydes i de forebyggende hjemmebesøg. Målgruppen vil fremadrettet ligeledes ofte være omfattet af ordningen med opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse. Målet er i stedet, at de nyudskrevne borgere, der måtte have brug for et forebyggende hjemmebesøg, henvises fra læge/sygeplejerske.

  For at ramme den ønskede målgruppe bedre foreslås følgende besøg prioriteret:

  • Besøg til borgere der for nyligt har mistet ægtefælle.
  • Besøg til borgere der har brug for ekstra forebyggende støtte og vejledning og er henvist af samarbejdspartnere, familie, naboer osv. (dette kan i særlige tilfælde også tilbydes borgere under 75 år).
  • Opfølgningsbesøg med det formål at fastholde eller give konkret støtte til at komme i gang med ønskede ændringer/tiltag vedr. sundhed og mestring. Det kan f.eks. være støtte til at tage kontakt til frivillig forening, møde op i et fitnesscenter, eller få klaret praktiske ting i hjemmet (rammer fastlægges nærmere).

  Herudover er målet i 2014 at arbejde med indførelse af systematisk ernæringsscreening og en enkel funktionstest i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, i henhold til de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Testene er dels et redskab til tidlig opsporing, dels kan de have en effekt som øjenåbner/motivationsfaktor fremadrettet både for borgeren og medarbejderne i forhold til at måle/følge udviklingen i målgruppen.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes at de foreslåede ændringer af forebyggende hjemmebesøg kan indenfor den nuværende budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Sagen er forelagt til høring for Seniorrådet den 13. januar 2014.

  Seniorrådet kan tilslutte sig de foreslåede ændringer for på en mere hensigtsmæssig måde at nå de anførte målgrupper.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller:

  at forslag om ændringer af forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I løbet af 2014 og 2015 gennemføres et kompetenceudviklingsforløb i den rehabiliterende tilgang for alle ansatte i Social & Sundhed. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Syd og UC Syd.

  På mødet gives en orientering om formål, indhold, økonomi og tidsplan; herunder mulighed for deltagelse i kick off møder i uge 5.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om udvalgte politikker, budget og politikområder, økonomiske udfordringer, Styrings- og visitationsmodel, Aftalestyring og Virksomhedsaftaler i Social & Sundhed.

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Lovgrundlag

  -

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  På mødet orienteredes om følgende:

  - KKR udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget: Povl Kylling Petersen indtræder i udvalget.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.