Beslutningsprotokol

torsdag den 6. februar 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Mette Marie Hørlück
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 22. januar 2014, hvilke forslag til indsatser der skal indgå i kommunens ansøgning om støtte til løft af ældreområdet i 2014. Forud for den endelige behandling af sagen den 6. februar er forslagene hørt i Seniorrådet og i Sektorudvalget for Social & Sundhed. Høringssvarene vil foreligge til udvalgsmødet.

  Baggrund for puljen

  Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.

  De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

  Puljens målgruppe

  Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Puljens formål

  Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre.

  Udmøntning af puljen

  Forslagene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes ældrepolitik.

  Udvalget har i sin prioritering lagt vægt på, at løftet skal kunne mærkes ved den enkelte borger og give mest mulig tilstedeværelse af medarbejdere hos borgerne.

  Ligeledes har forebyggelse af ensomhed og kedsomhed haft stor prioritet.

  Forslaget til endelig prioritering har således fokus på at styrke kvalitet, aktivitet og sociale fællesskab, samt den rehabiliterende tilgang på ældreområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøgningen indeholder forslag for samlet 11,8 mio. kr., svarende til Aabenraa Kommunes andel af midlerne til løft af ældreområdet.

  Der henvises endvidere til økonomibilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til endelig prioritering af indsatser som grundlag for ansøgning om støtte til løft af ældreområdet godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/556, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag fastsætte frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om hjælp, til der skal være truffet en afgørelse.

  Fristerne skal fastsættes  på de enkelte sagsområder, der falder ind under retssikkerhedsloven. For afdelingen Visitation & Rehabilitering skal der fastsættes frister efter serviceloven og friplejeboligloven.

  Fristerne angiver den maksimale sagsbehandlingstid. Hvis afdelingens personale vurderer, at en borger har brug for akut hjælp, vil der blive truffet afgørelse i forhold til denne hjælp indenfor meget kort tid.

  Fra der er truffet en afgørelse, kan der på nogle sagsområder gå noget tid, før hjælpen iværksættes.

  For så vidt angår nogle hjælpemidler vil det være muligt for ansøger at få truffet afgørelse med det samme, hvis ansøger henvender sig til kommunens HjælpemiddelHus, der har en straksservice.

  Fristerne skal offentliggøres. Det vil ske på kommunens hjemmeside.

  Hvis der ikke kan træffes en afgørelse inden for fristen, skal ansøgeren have skriftligt besked herom, og det skal oplyses, hvor lang tid ansøgeren kan forvente, der vil gå, før der kan træffes en afgørelse.

  Det foreslås at fastsætte frister for visitation til ældrebolig og plejebolig, selvom dette sagsområde ikke falder ind under retssikkerhedsloven. Begrundelsen herfor er, at der er nær sammenhæng til servicelovens bestemmelser om hjælp. Desuden betyder det meget for ansøger at vide, hvornår der kan forventes en afgørelse om bolig.

  De angivne frister er foreslået med baggrund i en faglig prioritering i forhold til ressourcer.

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering vil på mødet gennemgå og begrunde de enkelte frister. Afdelingschefen vil også redegøre for, hvorfor der er sket ændringer af nogle af de hidtil gældende frister.

  Der henvises til vedhæftet bilag vedrørende de enkelte frister.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet høres på møde den 5. februar 2014. Høringssvar vil foreligge på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de foreslåede afgørelsesfrister godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Godkendt med følgende bemærkninger:

  Det tydeliggøres på hjemmesiden og i information til borgeren, hvornår borgeren kan forvente at få en straksekspedition vedr. hjælpemidler. Endvidere tydeliggøres, at borgeren får akut hjælp, når der er behov herfor.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1988, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en eventuel ansøgning om deltagelse i et projekt om metodeprogram for stofmisbrugsbehandling. Sagen forelægges endvidere til behandling for Børne- og Undervisningsudvalget den 5. februar 2014.

  Fra regeringen er der i oktober 2012 lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet omkring ”Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen”. Et af punkterne i dette udspil har til formål at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har dokumenteret effekt på borgerne. I den forbindelse har Social-, Børne- og Integrationsministeriet afsat 36 millioner til et projekt om et metodeprogram, der tager udgangspunkt i en metodestringent og manualbaseret tilgang. Projektet løber fra 2014-18.

  Målgruppen i projektet er unge og unge voksne mellem 15-25 år af begge køn med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Det er en forudsætning for deltagelse i metodeprogrammet, at den ansøgende kommune til hver tid råder over minimum 4 stofmisbrugsbehandlere, der kan indgå i projektet. Desuden skal kommunen have et estimeret antal på minimum 55 personer fra målgruppen i behandling årligt.

  Målet med projektet er, at de unge, der deltager i projektet, opnår stoffrihed eller reduktion af deres stofmisbrug, og der sker ligeledes forbedring i de belastninger, som ikke er direkte stofrelaterede f.eks. psykisk belastning samt i deres job/uddannelsestilknytning.

  Et andet mål er, at stofmisbrugsbehandlerne leverer en ensartet, helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i evidensbaserede metoder i samarbejde med andre aktører på området.

  Fra 1. januar 2014 er der indgået et tættere samarbejde mellem Ungecenteret, Bjerggade 8 – et hus for unge og Misbrugscenteret omkring behandlingsindsatsen af unge mellem 14-25-årige. I et forstærket samarbejde ses dette projekt som en god mulighed for at udvikle en helhedsorienteret behandlingsindsats for de unge i Aabenraa kommune. Misbrugscenteret og Ungecenteret i Aabenraa Kommune arbejder på nuværende tidspunkt efter de behandlingshandlingsmetoder, der ønskes anvendt i metodeprogrammet.

  Ungecenteret, Bjerggade 8 – et hus for unge og Misbrugscenteret ønsker at ansøge om en pulje på årligt ca. 850.000 kr. til udgifter forbundet med projektledelse, opsøgende indsats på skoler for at sikre tilgangen til projektet samt diverse udgifter forbundet med opkvalificering af medarbejdere og administration.  Der kan ikke ansøges om behandlingsudgifter, da der ene og alene er tale om en anderledes behandlingsform, der skal implementeres i de nuværende institutioner. Der er enighed om, at kommunes rusmiddelkoordinator i givet fald skal være projektleder, og at projektet forankres i Misbrugscenteret.

  Social & Sundhed og Børe og Skole vurderer, at resultatet af dette projekt på nationalt plan i 2018 bliver udrullet til samtlige kommuner for at sikre en national ensartet behandlingsindsats på stofmisbrugsområdet.

  Det er et krav, at ansøgningen om deltagelse i projektet er politisk godkendt. Ansøgningsfrist er den 10. februar 2014.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 101

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kommunen  ansøger om deltagelse i projektet om ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer. Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug midlertidigt og evalueres efter to år.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social & Sundhedsforvaltningen.

  Udvalget foreslås at bestå af i alt seks medlemmer. Fem medlemmer af byrådet med viden og indsigt indenfor følgende udvalgsområder:

  · Arbejdsmarked

  · Børn og unge

  · Kultur og fritid

   Endvidere deltager en ekstern ressourceperson med særlig ekspertise indenfor udvalgets opgaver.

  Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten Socialdemokratiet.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for udvalget; herunder med opgaver indenfor følgende indsatsområder:

  · Rusmiddelindsatsen med særlig fokus på familiebehandling,

  · Forebyggelse af overvægt med særlig fokus på unge,

  · Forebyggelse med særlig fokus på at understøtte en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet udkast til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Endelig foreslås en månedlig mødefrekvens i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på første møde for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Forslaget til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug foreslås sendt i høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 17, stk. 4.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Kultur- & Fritidsudvalget,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug med reference til Social- & Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes,

  at forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  1. og 4. at: Godkendt.
  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget vælger en repræsentant til de 5 kontaktråd indenfor Handicap & Psykiatri.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Følgende udvalgsmedlemmer er udpeget:

  • Autismecenter Syd: H. Kristian Wollesen
  • Hjernecenter Syd: Michael Christensen
  • Aabenraa Bo- og Aktivitet: Jette Julius Kristiansen
  • Socialpsykiatri: Svend Hansen Tarp
  • Job & Uddannelse: Lars Kristensen

  Afbud: Mette Hørlück.

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge en repræsentant til følgende kontaktråd indenfor Handicap & Psykiatri:

  • Autismecenter Syd
  • Hjernecenter Syd
  • Aabenraa Bo- og Beskæftigelse
  • Socialpsykiatrien
  • Job & Uddannelse

  Serviceloven fastsætter i § 17 den kommunale forpligtigelse til at inddrage brugere og pårørende på handicap- og psykiatriområdet. Byrådet fastsætter sammensætningen af bruger- og pårørenderåd under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet.

  Bruger- og pårørenderåd varetager beboernes interesser og inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjer for dagligdagen på institutionsniveau, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Rådet kan ikke behandle person- og personalesager.

  Byrådet fastsætter i samarbejde med rådet forretningsorden for rådets arbejde.

  På handicap- og psykiatriområdet er institutionsdriften organisatorisk fordelt på 5 centerområder med hver sin centerleder. Bruger- og pårørendeinddragelsen følger denne organisering i form af et kontaktråd på hvert af de 5 områder, således at brugerne i muligt omfang, samtidig med at inddragelsen af pårørende kan afstemmes med brugerinddragelsen.

  Som supplement til bruger- og pårørendeinddragelsen i kontaktråd bør inddragelsen af brugere på institutionsniveau formaliseres. Retningslinjerne for inddragelsen på institutionsniveau kan udformes af kontaktrådet for det enkelte område.

  Udgiften til kontaktrådenes virksomhed afholdes af de respektive centerområder indenfor det afsatte budget. Der ydes ikke mødediæter til kontaktrådets medlemmer.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2013 regnskaber for nedenstående stiftelser og fond:

  • Günderoths Boligstiftelse
   Regnskabet udviser et overskud på kr. 54.314,35

  • Günderoths Skolestiftelse
   Regnskabet udviser et underskud på kr. 10.415,10

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59
   Regnskaber udviser et overskud på kr. 92.051,80

  • Den Velgørende Fond
   Regnskabet udviser et underskud på kr. 12.847,02

  Bestyrelsen for de anførte stiftelser og fonden udgøres af Social- & Sundhedsudvalget sammen med pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn.

  På mødet gives en kort introduktion til stiftelser og fonden.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget afklare udpegning af et medlem til bestyrelsen for Rudbøl Kog.

  Social- og Sundhedsudvalget og pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn, udgør bestyrelsen for Günderoths Skolestiftelse, der ejer marskjord, der berettiger til en plads i bestyrelsen for Rudbøl Kog og dermed deltagelse på den årlige generalforsamling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget afklarer udpegning til bestyrelsen for Rudbøl Kog.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Povl Kylling Petersen udpeget til bestyrelsen for Rudbøl Kog.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/896, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Legatbestyrelsen har tidligere bestået af fem medlemmer af byrådet – inkl. borgmesteren – i Rødekro Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatportionerne uddeles hvert år den 1. september til ”en ung mand eller kvinde af dansk sindelag fra det af tidligere Rødekro Kommune omfattende Hjordkær sogn til hjælp til uddannelse, være sig af faglig eller boglig art”. 

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 at Social- & Sundhedsudvalget udpeges til legatbestyrelse.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/863, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Formålet med ”Sophie Juhls Almene Fond” er at udlodde fondens indtægter til børn og unge under 18 år med et fysisk handicap, evt. også til foreninger, grupper eller institutioner, bestående af børn og unge fysisk handicappede til opfyldelse af særlige behov, som ikke kan opnås med bistand fra det offentlige. Ansøgerne skal komme fra Sønderjylland – fortrinsvis Aabenraa Kommune.

  Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer – en repræsentant fra Dansk Handicap Forbund, en repræsentant fra Aabenraa Kommunes Social- & Sundhedsudvalg, samt en neutral person, evt. en advokat. Fonden administreres af advokat Erik Steen Boe.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014, at udvalget bemyndiges til selv at udpege til bestyrelsen indenfor egne rækker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget udpeger et medlem til bestyrelsen for ”Sophie Juhls Almene Fond”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Jette Julius Kristiansen udpeget til bestyrelsen for  ”Sophie Juhls Almene Fond”.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/900, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Legatet bestyres af det til enhver tid siddende Socialudvalg for tidligere Tinglev Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatets formål er at anvende midlerne til sociale formål i det tidligere Ravsted sogn, alt efter Socialudvalgets nærmere bestemmelser.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 at Social- & Sundhedsudvalget udpeges til legatbestyrelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Udgået.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/890, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Legatbestyrelsen har tidligere bestået af fem medlemmer af byrådet – inkl. borgmesteren – i Rødekro Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatportionerne uddeles hvert år den 1. september. Legatets formål er ”at give støtte til unge mænd og kvinder af danske sindelag fra det af Rødekro Kommune omfattende Hjordkær sogn til hjælp til uddannelse, være sig af faglig eller boglig art, når de må fraflytte sognet for at opnå denne uddannelse”.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 at Social- & Sundhedsudvalget udpeges til legatbestyrelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at sagen tages til orientering. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om udvalgte politikker, budget og politikområder, økonomiske udfordringer, Styrings- og visitationsmodel, Aftalestyring og Virksomhedsaftaler i Social & Sundhed.

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2014

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. LederForum. Invitation til konference den 29. – 30. april 2014 i Fællessalen, Christiansborg. Emne: Ældredagene 2014.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Der blev endvidere orienteret om:

  • Kommende artikel i RUDEN
  • Invitation til besøg på TUBA i uge 7
  • Invitation til virksomhedsbesøg
  • Henvendelse fra borger

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück.