Beslutningsprotokol

torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: H. Kristian Wollesen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2390, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling, om der skal afsættes 0,8 mio. kr. i 2014 til understøttelse af arbejdet med ressourceforløb.

  Den 1. januar 2013 trådte en ny reform om førtidspension og fleksjob i kraft. Intentionen med reformen er, at de mest udsatte borgere får hjælp til at komme i beskæftigelse. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger er kernen i den nye indsats.

  Jobcentret og Social & Sundhed har med hjælp fra Beskæftigelsesregion Syd samarbejdet om at sikre, at områderne bedst muligt bidrager til de nye opgaver. Derfor sidder der medarbejdere fra begge områder i rehabiliteringsteamet, og der er designet en organisering, der bedst muligt skal hjælpe borgeren undervejs i ressourceforløbet.

  De 0,8 mio. kr. afsættes til at finansiere følgende funktioner i Social & Sundhed,

  • koordinerende sagsbehandler, 0,4 mio. kr.
  • tovholderfunktion i Psykiatri & Handicap, 0,15 mio. kr.
  • tovholderfunktion i Sundhed & Forebyggelse, 0,15 mio. kr.
  • udvikling og afprøvning af indsatser, 0,1 mio. kr.

  Den koordinerende sagsbehandler er borgerens direkte kontaktperson, der skal støtte borgeren gennem ressourceforløbet. Det er hensigten, at denne funktion på sigt skal finansieres gennem besparelser på bl.a. førtidspensioner, men i en overgangsperiode er det nødvendigt at afsætte midler til funktionen. Midlerne afsættes til en medarbejder, der ansættes i Visitation & Rehabilitering.

  Tovholderfunktionen er en ny funktion, der har til formål at lette arbejdet for den koordinerende sagsbehandler og sikre, at borgeren får de rette tilbud undervejs i ressourceforløbet. Tovholderen skal dagligt være indgang i driftsafdelingerne Sundhed & Forebyggelse og Psykiatri & Handicap og bidrage til at sikre, at der både er de rigtige tilbud på hylderne, og at borgeren får det rette tilbud. Tovholderen for Sundhed & Forebyggelse indgår desuden som en del af rehabiliteringsteamet.

  Midlerne afsat til udvikling og afprøvning af indsatser anvendes i bl.a. Træning & Forebyggelse, Sundhedscentret, Misbrugscentret og Socialpsykiatrien. Det er forventningen, at de borgere, som skal gennem ressourceforløbene, både har brug for nogle af de indsatser, som findes i forvejen, og nogle nye indsatser. Der findes ikke evidens for, hvad der virker for målgruppen, så der vil være behov for at eksperimentere med nye indsatser bl.a. på baggrund af erfaringer i andre kommuner. Midlerne går derfor til at udvikle og afprøve nye tilbud.

  De 0,8 mio. kr. kommer fra de midler til sundhedsområdet, der blev afsat i aftalerne mellem regeringen og KL i 2012 og 2013. I alt er der ca. 5,2 mio. kr. til fordeling i 2014. I første omgang foreslås der afsat midler til at styrke indsatserne på tværs af beskæftigelsesområdet og Social & Sundhed. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2014 forelægger forvaltningen forslag til fordeling af de resterende midler.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1380 af 23. december 2012 omkring reform af førtidspension og fleksjob.  

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i det godkendte budget 2014-2017 samlet er afsat 5,2 mio. kr. Aabenraa Kommune har fået tilført midlerne først de 3,2 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vedr. budget 2013 og efterfølgende de 2,0 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2014. 

  I forbindelse med godkendelsen af budget 2014-2017 godkendte det daværende Sundhedsudvalg fordelingen af de 3,2 mio. kr. og der er således et udisponeret beløb på 2,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der anvendes 0,8 mio. kr. til understøttelse af arbejdet med ressourceforløb finansieret af midlerne til sundhedsindsats.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Godkendt, idet midlerne finansierer arbejdet med ressourceforløb i 2014, hvorefter indsatsen evalueres.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2390, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget afgøre, om der skal afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet med et KL-projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem job, social- og sundhedsområdet.

  KL har i samarbejde med 18 kommuner og Rambøll udarbejdet seks modeller for en forbedret organisering af integrerede beskæftigelses-, social- og sundhedsindsatser i kommunerne. Aabenraa Kommune har været en del af modelarbejdet, der er foregået fra oktober 2012 til maj 2013. Kommunen er gået med i den næste fase, hvor de udviklede modeller skal afprøves i praksis. Aabenraa Kommune skal i afprøvningsperioden arbejde med model 4, som omhandler borgere med en kombination af sværere fysiske og psykiske lidelser.

  Tidsplanen er, at der i den første del af 2014 skal laves en udførlig projektplan med inddragelse af de medarbejdere, som skal stå for den efterfølgende indsats. Selve indsatsperioden foregår så fra juni 2014 til juni 2015, hvorefter der skal evalueres.

  De 0,5 mio. kr. foreslås dels afsat til at dække projektlederlønnen, dels midler til at dække medarbejderressourcer afsat til arbejdet. Endelig afsættes midler til den konkrete indsats overfor den pågældende borgergruppe.

  De 0,5 mio. kr. kommer fra de midler til sundhedsområdet, som blev afsat i aftalerne mellem regeringen og KL i 2012 og 2013. I alt er der ca. 5,2 mio. kr. til fordeling i 2014. I første omgang foreslås der afsat midler til at styrke indsatserne på tværs af beskæftigelsesområdet og Social & Sundhed. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2014 forelægger forvaltningen forslag til fordeling af de resterende midler.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i det godkendte budget 2014-2017 samlet er afsat 5,2 mio. kr. Aabenraa Kommune har fået tilført midlerne først de 3,2 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vedr. budget 2013 og efterfølgende de 2,0 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2014. 

  I forbindelse med godkendelsen af budget 2014-2017 godkendte det daværende Sundhedsudvalg fordelingen af de 3,2 mio. kr. og der er således et udisponeret beløb på 2,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der anvendes 0,5 mio. kr. til KL-projektet om at understøtte samarbejdet mellem job, social og sundhed finansieret af midlerne til sundhedsindsats.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4941, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget beslutte, om vedtægterne for Kirsebærhavens Aktivitetscenter skal ændres.

  Kirsebærhavens Aktivitetscenter er på nuværende tidspunkt dækket af kommunens vedtægter for alle aktivitetscentre gældende fra december 2009. I henhold til disse skal vedtægtsændringer godkendes af Aabenraa Kommune og Kirsebærhavens Aktivitetscenters årsmøde.

  I forbindelse med udviklingsplanen for Kirsebærhavens Aktivitetscenter og husets ændrede karakter samt ansættelse af daglig leder, har der vist sig behov for at opdatere de nuværende vedtægter.

  De foreslåede nye vedtægter vil kun gælde Kirsebærhavens Aktivitetscenter. Kirsebærhavens nuværende brugerbestyrelse vil blive erstattet af et brugerråd, hvor der sikres bred repræsentation af både brugere på åbne tilbud og medlemmer fra foreninger, der benytter centerets tilbud. Der indkaldes årligt til generalforsamling, hvor der vælges medlemmer til brugerrådet. Valgene er toårige, således at der vælges henholdsvis to og tre medlemmer i lige og ulige år.

  Der indføres medlemskort til aktivitetscenteret, der kan udstedes til alle borgere over 60 år, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der er bosiddende i kommunen. Da brugerrådets midler til aktiviteter skal være uafhængig af støtte fra Aabenraa Kommune, opkræves der betaling for medlemskortet i overensstemmelse med regler fastsat administrativt af Aabenraa Kommune og brugerrådet. Endvidere kan foreninger med tilknytning til aktivitetscenteret betale et årligt medlemskab for alle deres medlemmer. Denne brugerbetaling erstatter tidligere indtægter fra salg af kaffe m.v.

  Hvis udvalget godkender vedtægtsændringerne, vil Kirsebærhavens Aktivitetscenter behandle dem på deres årsmøde den 18. marts 2014. Hvis de nye vedtægter vedtages, vil der blive afholdt stiftende generalforsamling til det nye brugerråd 4. april 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vedtægtsændringerne for Kirsebærhavens Aktivitetscenter godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Godkendt, idet der i §3 indføjes, at den daglige leder er bemyndiget til at dispensere fra alderskravet.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: jmpl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til iværksættelse af en opfølgning og revurdering af Plejeboligstrategiens forudsætninger og handleplan.

  Plejeboligstrategien blev vedtaget af Byrådet den 25. april 2012 (sag 97). Strategien har til formål at optimere balanceret på fem forhold: Kapacitet, Bæredygtighed; Fleksibilitet, Hjemlige og tidssvarende boliger og Kompetencer og trivsel.

  Forvaltningen gennemgår på mødet Plejeboligstrategiens opbygning, forudsætninger, beslutningsparametre og handleplan jf. punkt nr. 31 ”Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets områder” på dagsordenen.

  Siden plejeboligstrategiens vedtagelse er der sket følgende:

  · Rise Plejehjem er færdigbygget.

  · Udbygningen af Lergården Plejecenter er projekteret, og byggeriet er gået i gang.

  · Plejehjemmet Midtpunkt i Bolderslev er lukket og sat til salg.

  · Plejehjemmet i Kliplev er overdraget til Hjernecenter Syd.

  · Ældrecenteret i Rødekro er etableret som et Special- & Rehabiliteringscenter i en tre års forsøgsperiode.

  · Plejehjemmet Møllemærsk er under omlægning til bosted og ventes endelig overdraget i forbindelse med færdiggørelse af Lergården medio 2015.

  · Der pågår en proces med at sælge plejehjemmet Enggården til friplejehjem.

  · Der er bevægelser i efterspørgsel og præferencer efter plejeboliger.

  Plejeboligstrategien har fra starten været tænkt dynamisk. Dette betyder bl.a., at forudsætninger og udvikling skal revurderes mindst en gang i hver Byrådsperiode, ligesom plejeboligstrategiens handleplan skal afspejle de anlægs- og driftsbeslutninger, der er indeholdt i budgettet.

  Forvaltningen anbefaler, at en revurdering af Plejeboligstrategien iværksættes på forkant af budgetlægningen for 2015 – 2018. Der bør som led heri ske en vurdering af Plejeboligstrategiens forudsætninger og evt. behov for nye boformer.

  Revurderingen tager afsæt i Plejeboligstrategiens vision og principper m.v. samt handleplan.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der iværksættes en revurdering af Plejeboligstrategiens forudsætninger og handleplan med henblik på politisk behandling i april 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3806, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges udvalget beretning om magtanvendelse, som er anvendelse af fysisk magt eller beslutning om, hvor en person skal bo. Beretningen vedrører både handicap- og psykiatriområdet (det specialiserede socialområde) og ældreområdet.

  Når der udføres hjælp, for eksempel socialpædagogisk bistand eller personlig pleje for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, kan det ikke undgås, at der er situationer, som enten er farlige for personen eller andre, eller hvor det er absolut nødvendigt at yde omsorg, og at denne hjælp kun kan ydes, hvis der anvendes magt.

  Som hovedregel kan der ikke anvendes magt overfor en person, da personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne har ret til selvbestemmelse. I serviceloven er der regler om, hvornår der undtagelsesvist kan anvendes magt.

  Reglerne i serviceloven vedrører følgende muligheder for magtanvendelse: fastholdelse, alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere, fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen eller føren tilbage hertil, fastspændning med stofseler og optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Desuden er der regler om regulering af besøgsrestriktioner med videre.

  Afgørelse om fastholdelse træffes akut af det udførende personale, da der er tale om en handling, der skal foretages for at undgå væsentlig personskade som for eksempel brud på lemmer eller hjernerystelse/kraniebrud i en pludselig og uventet situation. Efter en fastholdelse skal handlekommunen efter serviceloven træffe en afgørelse om, fastholdelsen kan godkendes.

  Vedrørende de andre regler om magtanvendelse i serviceloven gælder, at der skal træffes en afgørelse, inden indgrebet må iværksættes. For eksempel må en person ikke spændes fast med stofseler inden, der er truffet afgørelse om, at betingelserne herfor er opfyldt. Afgørelse om tilladelse skal ligeledes træffes af handlekommunen efter serviceloven. Såfremt det udførende personale alligevel fastspænder en person inden, der er truffet afgørelse, skal indgrebet indberettes som ikke forud godkendt fastspænding med stofseler.

  Der skal også, når der er givet tilladelse til en bestemt type magtanvendelse, for eksempel fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, indberettes i visse situationer.

  Generelt er erfaringen fra myndighedsafdelingen, Visitation & Rehabilitering, følgende:

  • reglerne om magtanvendelse er komplicerede. Det udførende personale pålægges et stort ansvar for at forstå og yde hjælpen i overensstemmelse med disse. Der ses tilfælde af magtanvendelse, som kunne være undgået, hvis der havde været mere personale til stede. Personalet i de enkelte botilbud gør en stor indsats for at forstå reglerne, og det er vurderingen, at personalet gerne vil have mere hjælp fra myndighedsafdelingen, end der er givet.
  • at der anvendes magt, som der ikke er søgt om tilladelse til/ikke indberettes. Personalet i myndighedsafdelingen har mange samtaler med det udførende personale, og det er på baggrund heraf, erfaringen er gjort. Især indberettes der meget sjældent, når der er givet tilladelse for eksempel til fastholdelse i personlige hygiejnesituationer.
  • at der er stor forskel på bevidstheden om reglerne hos personale i de forskellige kommuner og de forskellige botilbud herunder også hos personale i myndighedsafdelingerne om, hvilken kommune der har kompetence til at træffe afgørelse i de enkelte sager.

  Pr. 1. januar 2014 er der – som følge af Tilsynsreformen på det specialiserede socialområde – trådt nye regler om indberetning af magtanvendelse og om afgørelseskompetence i kraft. De nye regler betyder, at regionsrådene er blevet frataget deres afgørelseskompetence vedrørende godkendelse af fastholdelse foretaget i regionale botilbud. Regionrådenes afgørelseskompetence er overgået til kommunalbestyrelserne.

  De nye regler betyder også, at lederen af et specialiseret botilbud fremover skal sikre, at en indberetning af magtanvendelse, for eksempel en fastholdelse, bliver sendt både til handlekommunen efter serviceloven, tilsynet (det nye Socialtilsyn Syd) og enten den kommunale eller regionale driftsherre af botilbuddet (den kommunale driftsherre kan være samme kommune, som er handlekommune efter serviceloven). Det betyder endnu mere administration til det udførende personale. 

  Lovgrundlag

  Servicelovens kapitel 24 vedrørende voksenområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  beretningen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2762, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Sygeplejeklinikkerne har som en del af virksomhedsaftalen for Hjemmesygeplejen gennemført en brugerundersøgelse i 2013.

  Formålet med brugerundersøgelsen er at:

  • få viden om brugernes oplevelser
  • at afdække hvor der er behov for forbedringer
  • få brugernes forslag til nye aktiviteter.

  Brugerundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som en stikprøve i perioden 25.11.2013 - 6.12.2013.

  Målet er, at 95 % af respondenterne ved, hvem de skal kontakte, og at 85 % er enige i udsagnene ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad”.

  Resultater

  Brugerundersøgelsen har en tilfredsstillende svarprocent på 68 % med 40 besvarede spørgeskemaer.

  Målet om, at 85 % af respondenterne er enige i udsagnene ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad”, er nået for den generelle tilfredshed og ønsker for tider.

  Målet, om at 95 % at respondenterne ved, hvem de skal kontakte ved spørgsmål, er nået.

  Undersøgelsen viser, at brugerne selv kan transportere sig til sygeplejeklinikkerne. Kun 8 % er afhængige af andre – ud over ægtefælle.

  Brugerne foreslår at udvide åbningstiden, så sygeplejeklinikkerne kan behandle flere borgere og dermed spare kørselstid ved hjemmebesøg, og at tilbuddene udvides til at omfatte influenzavaccinationer og blodprøver.

  Brugerundersøgelsen vil indgå i den videre udvikling af sygeplejeklinikkerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2762, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Job & Uddannelse har som en del af virksomhedsaftalen gennemført en brugerundersøgelse i 2013. Brugerundersøgelsen indgår endvidere som mål i Direktionens strategikort.

  Brugerne af tilbuddene i Job & Uddannelse er medarbejdere på værkstederne, og benævnes fremover medarbejdere.

  Formålet med brugerundersøgelsen er at:

  · få viden om medarbejdernes oplevelser

  · afdække hvor der er behov for forbedringer

  · bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af beskæftigelsestilbuddet.

  Brugerundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse. Medarbejdere og personale i Job & Uddannelse har fremsat ønsker til temaer, de ønsker belyst. Temaerne stemmer overens med temaer i et spørgeskema udviklet og afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

  Brugerundersøgelsen er gennemført i perioden 28.10.2013 - 8.11.2013.

  Målet er, at 85 % af respondenterne vurderer eller oplever at være enige i udsagnene ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad”.

  Resultater

  Der er en svarprocent på 84 %.

  Målet, om at 85 % af respondenterne svarer ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad”, er nået for 5 ud af 8 temaer:

  · Trivsel

  · Indflydelse

  · Kommunikation

  · Fysiske rammer

  · Samlede indtryk.

  For temaet ”At føle sig hørt” er målet er nået for tre ud af seks parametre.

  Målene er ikke nået for parametrene ”Får du den støtte/hjælp, som du har brug for, for at udvikle dig personligt, for at komme på arbejde og for at få venner”. Den brede sammensætning af medarbejdere med forskellige handicap er formentlig årsagen til den høje andel af svar i ved ikke/ikke relevant.

  For temaet ”Fremtiden” er målet ikke nået for de to parametre. Forklaringen er formentlig, at 50 % har været ansat 3 år eller mere. En andel af denne målgruppe har ikke nogen klar forestilling om fremtiden og har svært ved at abstraktere i forhold til nuværende beskæftigelse.

  Det er målet, at alle medarbejdere har en pædagogisk plan. Brugerundersøgelsen viser, at 52 % af medarbejderne ved, at de har en pædagogisk plan. Undersøgelsen har ikke forholdt sig til, om der foreligger en pædagogisk plan for medarbejderen.

  Undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed, idet 84 % af medarbejderne svarer virkelig godt eller godt.

  Undersøgelsen giver dog anledning til fremadrettet fokus på:

  • At den pædagogiske plan er udarbejdet for alle borgere.
  • At den pædagogiske plan er udarbejdet sammen med og afstemt med borgeren.

  Herved vil arbejdet med den pædagogiske plan understøtte den overordnede strategi med at gå fra beskyttet til støttet beskæftigelse, idet dialogen med den enkelte medarbejder om de pædagogiske og beskæftigelsesmæssige mål vil understøtte medarbejderens bevidsthed om fremtidige muligheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om Plejeboligstrategi 2012 – 2025, den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang.

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Orienteringerne taget til orientering.

  Afbud: H. Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Orientering om det foreløbige program for KL´s Sociale Temamøde i Aalborg.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at det foreløbige program for KL temamødet drøftes – herunder tilmeldingen til arrangementet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2014

  Drøftet.

  Afbud: H. Kristian Wollesen