Beslutningsprotokol

mandag den 17. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Jette Julius Kristensen forlod mødet kl. 18.30, og deltog i sag nr. 36 og 38
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49201, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på handleplan for Birkelund Plejehjem. Endvidere skal udvalget tage stilling til forvaltningens forslag til opfølgende aktiviteter.

  Daværende Socialudvalg besluttede på møderne den 25. september 2013 og den 10. oktober 2013 at iværksætte en handleplan på baggrund af møder med en gruppe af pårørende på Birkelund Plejehjem. Handleplanen var en udbygning og opsamling af en tidligere handleplan, besluttet i august 2013. På mødet den 25. september 2013 ønskede udvalget en status på opfølgningen inden udgangen af 1. kvartal 2014.

  Handleplanen består af 12 tiltag, hvoraf de 10 tiltag er gennemført. Der udestår at fastlægge en metode for løbende måling af det gode hverdagsliv for beboere, samt et møde mellem udvalget og de frivillige på Birkelund. Handleplanen kan som sådan anses for afsluttet.

  Det videre arbejde med kvalitetsforbedringer og iværksættelse af et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne på Birkelund, med fokus på at øge den sociale kapital (oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejde), vil fremadrettet foregå som beskrevet i handleplanen.

  Der gives på mødet en gennemgang af handleplanen og status.

  Der er i forlængelse af gennemførelsen af handleplanen to nye elementer, som Social- og Sundhedsudvalget foreslås at arbejde videre med:

  · At der med baggrund i de erfaringer som plejehjemmene har med forskellige fora, etableres ensartede bruger og pårørende fora på kommunens plejehjem, som bl.a. kan understøtte dialog om det gode hverdagsliv, aktiviteter og udvikling af plejehjemmene.

  · At der arbejdes yderligere med at udvikle oplevelsen af det gode hverdagsliv og livskvalitet på Birkelund. Dette foreslås understøttet af eksterne inspiratorer og evt. studieture.

  De afsatte midler fra ældrepuljen til udvikling af sygepleje og kvalitet, samt yderligere aktiviteter på plejehjemmene, understøtter det fremadrettede arbejde med at skabe det gode hverdagsliv i samspil med beboere, pårørende, frivillige og plejehjemmenes omgivelser samt det fortsatte arbejde med kvalitetssikring og udvikling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status for handleplan tages til efterretning,

  at metode for tilfredshedsmåling på plejehjemmene foreligger til godkendelse inden udgangen af 2. kvartal 2014,

  at der tages stilling til afholdelse af et møde med frivillige på Birkelund Plejehjem,

  at udvalget drøfter forvaltningens forslag til opfølgende aktiviteter.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  1. at: Taget til efterretning. Handleplanen betragtes som afsluttet, idet der arbejdes videre med foreslåede tiltag i 2. og 4. at.

  2. at: Godkendt.

  3. at: Social- & Sundhedsudvalget ønsker at afholde et møde med samtlige brugere og pårørende samt Birkelunds venner med fokus på den fremadrettede udvikling.

  4. at: Situationen på Birkelund og forslag drøftet.

  Der skal snarest nedsættes et repræsentativt Bruger- og Pårørende Råd på Birkelund Plejehjem. Seniorrådet inddrages i det videre arbejde hermed.

  Forvaltningen anmodes om at udarbejde nærmere oplæg for Kommunens plejehjem, byggende på erfaringerne fra øvrige plejehjem.

  Social- & Sundhedsudvalget ønsker, at der nu ses fremad med fokus på udvikling af det gode hverdagsliv på Birkelund.

  Udvalget anmoder forvaltningen om at tilvejebringe finansiering til en udviklingsproces med deltagelse af en ekstern udviklingskonsulent, som i tæt samarbejde med brugere og pårørende, leder og ansatte, forvaltningsledelsen og udvalg kan facilitere fornyet udvikling på Birkelund.

  Et samlet Social- & Sundhedsudvalg anmoder udvalgsformanden om at mødes med talsmanden for Initiativgruppen med henblik på orientering om det fremadrettede fokus og ønsket om etablering af et nyt Bruger- og Pårørende Råd.

  Social- & Sundhedsudvalget finder herefter, at Initiativgruppens rolle er udtømt.

  Udvalget noterer sig, at der i september 2014 gennemføres en trivselsundersøgelse for samtlige medarbejdere i Aabenraa Kommune.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49201, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Det daværende Socialudvalg ønskede på deres møde den 25. september 2013 at få en status på opfølgningen af embedslægetilsynet 2013 på Birkelund Plejehjem inden udgangen af 1. kvartal 2014.

  Der er ved journalaudit og medicingennemgang gennemført i november/december 2013 udarbejdet en tilbundsgående gennemgang af de centrale dele af embedslægetilsynet. På baggrund af disse er der i samarbejde med Birkelund Plejehjem og forvaltningens kvalitetskonsulent iværksat en handleplan til at forbedre de forhold, som audit har påvist. Handleplanen vil være endelig gennemført i 2014, men den langt overvejende del vil være afsluttet inden udgangen af 2. kvartal.

  På mødet vil kvalitetskonsulent Marie Gravengaard gennemgå audit og opfølgning per 11. marts 2014 på handleplanen. Disse er vedlagt sagen som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at statusredegørelse tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering rapporten fra det socialfaglige kommunale uanmeldte tilsyn på Birkelund Plejehjem 2013.

  Der er i 2013 indgået aftale med det private firma KMPG om afvikling af 5 af de 11 lovpligtige uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynet på Birkelund Plejehjem er blevet udført af KMPG.

  Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i den af Socialudvalgets godkendte Tilsynspolitik 2013.

  Tilsynet på Birkelund Plejehjem har givet bedømmelsen; Godkendt med anmærkninger. 

  Tilsynsrapporten beskriver bl.a. at de interviewede borgere generelt giver udtryk for;

  - stor tilfredshed med at bo på Birkelund Plejecenter,

  - at få den hjælp og støtte de har brug for,

  - at deres hverdag er tilrettelagt efter egne individuelle ønsker og behov og

  - at de i høj grad har medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag og aktiviteter.

  Stikprøve på den elektroniske omsorgsjournal på de tre interviewede borgere konkluderer;

  - at der er en opdateret og retvisende faglig funktionsvurdering,

  - udførlig døgnrytmeplaner,

  - beskrivelse af borgernes behov for hjælp samt egne ressourcer og

  - retvisende og opdaterede indsatsplaner.

  Medarbejdernes trivsel i 2013 har været præget af, at Birkelund har skiftet leder to gange og den negative presseomtale.

  Der er tiltrådt en ny leder pr. 1. januar 2014, og medarbejderne oplever allerede en forbedring af trivslen i hverdagen.

  Tilsynsrapporten har givet anledning til anmærkninger på områderne;

  - Social trivsel – Medarbejdernes trivsel bør have prioritet,

  - Magtanvendelse – Sikre at medarbejderne er bekendt med regler og retningslinjer for magtanvendelse

  - Personlig og Praktisk hjælp – Det skal sikres, at borgernes døgnrytmeplan følges.

  Derudover er der givet enkelte anbefalinger.

  Den nye leder der tiltrådte den 1. januar 2014 har indsendt handleplaner til opfølgning på de anmærkninger og anbefalinger der er givet ved det uanmeldte tilsyn.

  Handleplanerne beror i sagen.

  Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag i denne sag.

  Lovgrundlag

  Serviceloven og retssikkerhedsloven

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller;

  at Tilsynsrapporten for Birkelund Plejecenter 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Taget til efterretning.

  På mødet uddeltes redegørelsen vedrørende tilsynsrapporten på Birkelund, dateret 17.03.2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7949, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. april 2012 masterplanen for Aabenraa Bo & Aktivitet.

  Som konsekvens af masterplanen er aktiviteterne i Botilbuddet Glashuset fra 15. marts 2014 fuldt ud omlagt til andre botilbud i centerområdet, og den økonomiske effekt af større rentabilitet i tilbuddene er realiseret i visitationsbudgettet.

  De bygningsmæssige rammer for Botilbuddet Glashuset, Bovrupvej 1, 6200 Aabenraa, skal ikke længere anvendes til formål indenfor handicap- og psykiatriområdet og kan overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg, idet den absolut nødvendige bygningsdrift for Glashuset afholdes af Bo & Aktivitet indtil bygningen er solgt/anvendt til andet formål.

  Økonomi og afledt drift

  Til bygningsdrift af Glashuset er der afsat et årligt budgetbeløb på 62.000 kr.

  Det afsatte budgetbeløb bidrager ved frigørelse til den indarbejdede strukturbesparelse på 1 mio. kr. i Bo & Aktivitet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at bygningen Bovrupvej 1, 6200 Aabenraa, overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: jmpl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal tage stilling til restfinansiering af den godkendte anlægsbevilling vedrørende Lergården.

  Det samlede projekt udgør jf. Økonomiudvalgsmødet den 22. oktober 2013 (sagsnr. 12/44156) 20,474 mio. kr. og er finansieret således,

  Samlet rådighedsbeløb                  14,500 mio. kr.

  Finansiering grundkapitalindskud       1,720 mio. kr.

  I alt                                              16,220 mio. kr.

  Samlede udgifter                           20,474 mio. kr.

  Manglende finansiering                     4,254 mio. kr.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, skal Socialudvalget fremkomme med forslag til finansiering hertil indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014-2016.

  Udvalget besluttede den 24. februar 2014 – sag nr. 27 – at iværksætte en revurdering af plejeboligstrategiens forudsætninger og handleplan. Revurderingen vil kunne justere på Plejeboligstrategiens handleplan.

  De afsatte anlægsmidler i 2015 – 2016 svarer ikke til den forventede anlægsudgift for Grønningen, idet der i den samlede finansiering også indgår et budgetønske i 2017. Der vil således skulle tages stilling til både finansiering og tidsplan for et Grønningen projekt i lyset af den iværksatte revurdering af Plejeboligstrategien. Det vil være muligt at omprioritere midler i 2015 og samtidig fastholde revurderingen som grundlag for den fremadrettede prioritering.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i Socialudvalgets godkendte investeringsoversigt (udover udbygning af Lergården) for 2014-2016 er afsat følgende beløb,

  1.000 kr.

  2014

  2015

  2016

  2017 (ønske)

  Udbygning Bovrup

  0

  2.253

  0

  0

  Døgntilbud (Kliplev)

  1.000

  0

  0

  0

  Reberbanen

  300

  0

  0

  0

  Grønningen

  0

  10.500

  10.500

  19.000

  Velfærdsteknologi

  1.000

  3.000

  2.000

  0

  I forbindelse med Socialudvalgets behandling af anlæg for 2014-2017 udgjorde rådighedsbeløbene for Grønningen i 2015 og 2016 12,5 mio. kr. årligt, men disse rådighedsbeløb blev reduceret med samlet 4,0 mio. kr. og der blev fremsat et ønske om et rådighedsbeløb på 19,0 mio. kr. i 2017.

  Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til anlæg for de enkelte fagudvalg i 2017, men at der i Økonomiudvalgets regi er afsat 108,0 mio. kr. til senere udmøntning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives et tillæg til Lergårdens anlægsbevilling i 2014 på 4,254 mio. kr. finansieret ved en reduktion i rådighedsbeløbet på 4,254 mio. kr. i 2015 til Grønningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8275, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. afsnit ”6.6 Overførselsadgang” i ”Retningslinier for aftalestyring” skal der udarbejdes en afviklingsplan for merforbrug over 4% i forhold til det korrigerede bruttobudget.

  For det tidligere Sundhedsudvalgs vedkommende har en enkelt institution (Tandplejen) i 2013 et merforbrug over 4%.

  Der er for institutionen udarbejdet en afviklingsplan, hvoraf det fremgår, at merforbruget forventes afviklet i løbet af 2 år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afviklingsplanen for Tandplejens underskud godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8275, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Socialudvalgets sektorbeskrivelse for drift og anlæg samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger for 2013 til 2014 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandlet direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelsen for Socialudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier,

  Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  Puljer og projekter (kategori 2)

  Øvrige overførsler (kategori 3)

  Endvidere indgår overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg som en del af overførslerne.

  De bemærkes, at kategori 2 og 3 overførslerne samt overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg  godkendes i Byrådet den 26. marts 2014 mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådets møde den 26. februar 2014. 

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Socialudvalget i 2013 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler samt overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  1. + 2. at: Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8275, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for drift samt oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2013 til 2014 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelsen for Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier,

  Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  Puljer og projekter (kategori 2)

  Øvrige overførsler (kategori 3)

  Det bemærkes at kategori 2 og 3 overførslerne godkendes i Byrådet den 26. marts 2014 mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådets møde den 26. februar 2014.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Sundhedsudvalget i 2013 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2013 til 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  1. + 2. at: Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3453, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2013.

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomiske mål for det foregående års virksomhedsaftale.

  De budgetansvarlige for de forskellige politikområder udarbejder på basis af institutionernes A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2013 gjort status for følgende politikområder:

  · Pleje og omsorg

  · Handicap og psykiatri

  · Sundhed og forebyggelse

  · Sundhedspleje (i 2013 under daværende Børne- og Familieudvalg)

  For politikområdet pleje og omsorg er der af praktiske hensyn udarbejdet 2 A2-rapporter, én på basis af A3-rapporterne for afdelingen Pleje & Omsorgs aftalestyrede enheder og én på basis af A3-rapporten for Mad & Måltider, der budgetmæssigt hører under politikområdet pleje og omsorg, men organisatorisk hører til i afdelingen Sundhed & Forebyggelse.

  For de øvrige politikområder er der udarbejdet 1 A2-rapport:

  A2-rapporten for politikområdet handicap og psykiatri er baseret på A3-rapporterne for de aftalestyrede enheder i afdelingen Handicap & Psykiatri, dvs. Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet, Center for Job & Uddannelse, Socialpsykiatrien og Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

  A2-rapporten for politikområdet sundhed og forebyggelse er baseret på A3-rapporterne for Tandplejen, Misbrugscentret, Sundhedscentret/SRC, HjælpemiddelHuset samt Træning & Forebyggelse.

  A2-rapporten for politikområdet sundhedspleje er baseret på A3-rapporten for Den kommunale Sundhedsordning.

  A3-rapporterne beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager A2-rapporterne til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal behandle udkast til ”Tilsynspolitik 2014” efter servicelovens bestemmelser og fremsende sagen til godkendelse i Byrådet. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn med visse sociale institutioner.

  Det sociale tilsyn må ikke forveksles med øvrige tilsyn, herunder det sundhedsfaglige tilsyn, der udføres af embedslægeinstitutionen på kommunens plejecentre efter sundhedsloven.  

  ”Tilsynspolitik 2014” beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører. Tilsynene omfatter leverandører, der løser følgende opgaver: personlig og praktisk hjælp, træning med borgere der bor i eget hjem og på plejecentrer, pædagogisk vejledning og støtte til voksne i eget hjem, beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at:

  • kontrollere om hjælpen er tilrettelagt og udføres i overensstemmelse med godkendte kvalitetsstandarder,

  • vurdere tilbuddets faglige kvalitet,

  • afdække potentielle udviklings- og kvalitetsforbedrende initiativer på området,

  • føre tilsyn med om oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med de faktiske forhold.

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Tilsynsmodellen er udarbejdet med udgangspunk i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for socialtilsyn.

  Tilsynsmodellen er bygget op over 5 kvalitetstemaer; Selvstændighed & relationer, Metoder & resultater, Tryghed & medbestemmelse, Ledelse & kompetencer samt Fysiske rammer.

  Tilsynene i 2014 afvikles efter følgende plan:

  Plejecentre - ét årligt uanmeldt tilsyn.

  Leverandører af personlig og praktisk hjælp - ét årligt tilsyn.

  Leverandører af praktisk hjælp - ét årligt tilsyn.

  Leverandører af pædagogisk støtte - ét årligt tilsyn.

  Beskyttet beskæftigelse - et årligt tilsyn.

  Aktivitets- og samværstilbud - ét årligt tilsyn.

  Social & Sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om gennemførte tilsyn og eventuelle handleplaner samt årligt i form af en årsrapport.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven og Serviceloven.

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2014” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering ”Årsredegørelse 2013 for de socialfaglige tilsyn med plejecentre og private leverandører af praktisk hjælp i Aabenraa Kommune”.

  Årsredegørelse 2013 er en sammenfatning af de enkelte kommunale tilsynsrapporter, der er afviklet i løbet af 2013 .

  Ledelse & udvikling har afviklet 6 ud af de 11 lovpligtige uanmeldte tilsyn på Aabenraa Kommunes 11 plejecentre. Derudover er der indgået aftale med det private firma KMPG om afvikling af de resterende 5 uanmeldte tilsyn.

  6 af plejecentre har fået bedømmelsen: Godkendt

  5 af plejecentre har fået bedømmelsen: Godkendt med anmærkninger.

  Ledelse & udvikling har afviklet 5 anmeldte tilsyn med de 5 private leverandører, der er godkendt af Visitation & Rehabilitering til at levere praktisk hjælp til borgere i Aabenraa Kommune.

  På samtlige 5 tilsyn har bedømmelsen været: Godkendt med anmærkninger.

  Tilsynene på plejecentrene og de private leverandører af praktisk hjælp har vist enkelte mangler, der har medført anmærkninger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne får tilbudt den hjælp, de er bevilget og har brug for, med den kvalitet der er truffet afgørelse om. Medarbejderne fremtræder engagerede og kompetente.  Borgerne og de pårørende tilsynet har talt med, oplyser at medarbejderne er venlige og imødekommende, og at de modtager den hjælp, de har behov for.

  Tilbuddene har arbejdet konstruktivt med opfølgning af anmærkningerne med udarbejdelse af handleplaner for opfølgning.

  De enkelte rapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven

  Serviceloven

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelse 2013 for de socialfaglige tilsyn med plejecentre og private leverandører af praktisk hjælp i Aabenraa Kommune forelægges Seniorrådet til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller;

  at Årsredegørelse 2013 for tilsyn med plejecentre og privat leverandører af praktisk hjælp tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/10981, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle kommunens forslag til høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af foreløbig Praksisplan vedrørende almen praksis i Region Syddanmark.

  Formålet med høringen er at få relevante forslag fra almen praksis og kommuner til indholdet af den kommende praksisplan, herunder viden om særlige udfordringer som bør håndteres.

  Praksisplanen skal understøtte implementeringen af den kommende sundhedsaftale, og praksisplanen vil derfor blive revideret, når denne foreligger primo 2015.

  Der vil ikke, som ellers omtalt i høringsbrevet fra Region Syddanmark, blive udarbejdet et koordineret, fælleskommunalt høringssvar, da den enkelte kommunes perspektiv har stor betydning for praksisplanens udformning.

  Aabenraa Kommune fremhæver i sit høringssvar bl.a. følgende:

  · Kommunen anbefaler, at næstformanden for praksisplanudvalget findes blandt de kommunale medlemmer, således kommunerne bliver en mere ligeværdig part i praksisplanudvalget.

  · Det er vigtigt at Praksisplanen revideres snarest muligt og i øvrigt følger tids- og procesplan for sundhedsaftalen og de overenskomstmæssige aftaler i PLO, så snart indholdet af disse kendes.

  · En centralisering af lægehusene og placering af kommunale tilbud fx et rehabiliteringscenter nødvendiggør en ændring af kilometergrænsen.

  · Det anbefales, at der stilles helt konkrete effektmål for opfølgningen af beskrevne målsætninger i Implementeringsplanen, fx: hvad og hvilken effekt er der af opfølgende hjemmebesøg, forløbskoordinering, medicingennemgang, tidlig opsporing mv.

  · Der er behov for nye og anderledes løsninger der på bedste vis sikrer tilgængelighed af almenpraksis, såvel i nær- som i yderområderne i Aabenraa Kommune.

  · Indgåelse af rammeaftaler, der som en del af Implementeringsplanen, forpligter de praktiserende læger til at deltage i fælles tværsektorielle udviklingsprojekter m.v. samt giver kommunerne en trækningsret på praksislæger f.eks. i forbindelse med døgnrehabiliteringsprojekter og nye akutfunktioner.

  Sidste frist for at afgive høringssvar er den 24. marts 2014.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til høringssvar godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6389, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for tomme almene ældreboliger og de økonomiske konsekvenser ved dette.

  Aabenraa Kommune har samlet forpligtigelse for 408 ældreboliger og 407 plejeboliger.

  Boligerne administreres dels af almene boligselskaber og af Aabenraa Kommune.

  Den kommunale forpligtigelse består i, at kommunen garanterer huslejen i de almene ældreboliger og plejeboliger. Kommunen skal således betale huslejen, når der står en bolig tom.

  I 2013 betalte Aabernaa kommune på i alt 36 adresser, lejeperioden varierer fra 1 måned til hele året.

  De ledige boliger ligger fortrinsvis på følgende adresser.

  • Byskoven , Rødekro
  • Rise Bygade, Grundet ikke åbnet plejebolig enhed            
  • Kirkevej, Felsted             
  • Kirkegådsvej, Kliplev       
  • Præstestien, Kliplev                                      
  • Nørrekær, Bovrup                              
  • GL.Søndergade, Bolderslev                                             
  • Bredsdorffvej, Kollund                                           
  • Åbovej, Bylderup-Bov     
  • Mejerihaven, Felsted Grundet lukning

  Baggrunden for, at en bolig står tom, er i langt de fleste tilfælde, at de ligger på adresser, hvor der er ringe efterspørgsel, samtidig med, at en stor del af boligerne har en lejeomkostning som ligger over markedsprisen.

  Huslejen er fastsat på grundlag af kommunalt garanterede lån i kreditforening.

  Kommunen har kun ringe mulighed for at komme ud af lejemålene. Teoretisk kan boligerne sælges eller rives ned. Ved en sådan beslutning skal der ske en afskrivning og dermed finansiering af restværdien og evt. tilbagebetaling af statstilskud.

  Lovgrundlag

  Boligerne administreres efter Lov om almene boliger § 115.

  Økonomi og afledt drift

  Fra 2010 til 2013 har udviklingen vist, at det tilsyneladende er blevet sværere at besætte ledige boliger, specielt i oplandsbyerne. Ligeledes har lukning af små ikke rentable enheder betydet at der i perioder har været flere tomme lejemål som skulle finansieres.

  2010

  2011

  2012

  2013

  Opr. budget

  355

  362

  372

  378

  Korr. budget

  355

  507

  372

  1.277

  Regnskab

  322

  571

  1.041

  1.332

  Der er i budget 2014 afsat 0,384 mio. kr. til huslejetab i almennyttigt boligbyggeri, forbruget pr. 28. februar 2014 er på 0,502 mio. kr.

  Forvaltningen vurderer, at der i 2014 må forventes samlede udgifter på ca. 1,4 mio. kr. pga. tomme boliger på Rise Plejecenter og Mejerihaven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forvaltningen udarbejder planer for sanering eller salg af de enkelte boliger, hermed også anvendelse til andre formål,

  at de økonomiske konsekvenser ved forventet underskud indarbejdes i udvalgets budgetopfølgning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  1. + 2. at: Godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6654, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om muligheden for at etablere en tandklinik ved Lyreskovskolen.

  I forbindelse med budgetprocessen i foråret 2013 besluttede daværende Sundhedsudvalg at fremsende et anlægsønske på 2,73 mio. kr. til en tandklink i forbindelse med Lyreskovskolen i Bov. Anlægsønsket er medtaget i overslagsåret 2017, og afventer evt. politisk beslutning om prioritering af projektet i forbindelse med en kommende udmøntning af anlægspuljen for 2017.

  Såfremt byrådet måtte beslutte at prioritere anlægsmidler til en tandklinik, er en sådan ikke afhængig af at være en del af skolebyggeriet. Det skyldes, at kommunen ikke her er bundet af eksisterende fysiske faciliteter på samme måde som i byggeriet på Kongehøjskolen. En tandklinik kan derfor etableres i en bygning, der ligger i tilknytning til den nye skole i Bov.

  Såfremt der prioriteres et rådighedsbeløb til anlæg af en Lyreskovklinik, vil det næste skridt være udarbejdelse af en projektbeskrivelse. Hvis muligheden for en tandklinik i tilknytning til Lyreskovskolen fortsat ønskes holdt åben, forudsættes at der i anvendelse af gl. Bov Skoles bygninger tages højde herfor.

  Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at Økonomiudvalget gives en status i sagen. Det sker på møde for Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status vedr. evt. tandklinik i tilknytning til Lyreskovskolen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Udsat.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Intet at bemærke.