Beslutningsprotokol

onsdag den 23. april 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om udmøntning af beslutning vedrørende besparelser på kørselsområdet.

  Udmøntningen sker på baggrund af beslutning om, at Social og Sundhedsområdet sammenlagt skal spare 0,351 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår at der i høj grad anvendes Flextur. Flextur ordningen er beskrevet i bilag. Ordningen omfatter samtlige borgere, der modtager genoptræning eller vedligeholdende træning.

  Social & Sundhed har været i dialog med Flextrafik om en mulig omlægning af den kommunale kørsel. De oplyser, at det største besparelsespotentiale ligger i en omlægning til Flextur. Beregninger viser, at gennemsnitsprisen for en Flextur er lavere end prisen på en kørsel under den nuværende ordning.

  Den væsentligste ændring for borgeren er, at borgeren selv skal være i stand til at komme fra hjemmet og ud til bilen. I den nuværende ordning kan chaufføren hente borgeren og dennes hjælpemidler i eget hjem.

  En stor gruppe af borgere vil ikke være i stand til at benytte Flextur, da det kræver, at borgeren er i stand til selv at bestille kørsel samt være i stand til selv at gå til og fra vognen ved ankomst. Denne gruppe vil kunne visiteres til at fortsætte på den nuværende ordning. Endvidere har en række af borgerne særlige behov omkring siddestillinger/placeringer i bilen efter operationer, der gør, at Flextur ikke er en mulighed. Dette skyldes, at det ved Flextur ikke kan garanteres, at disse individuelle behov kan opfyldes.

  Social & Sundhed vurderer, at det vil være muligt at flytte omkring 15 og 50 procent af borgerne fra henholdsvis vedligeholdende træning og genoptræning til Flextur, hvilket vil give den ønskede besparelse.

  Ved Flextur skal borgerne selv betale kørslen i vognen, svarende til 5 kr. per km, dog minimum 35 kr. Efterfølgende kan borgere visiteret til kørsel til vedligeholdende træning få refunderet beløb over 40 kr., således at brugerbetalingen ikke overstiger det nuværende niveau. Borgere der er visiteret til genoptræning efter Sundhedsloven har ingen brugerbetaling og vil derfor få refunderet det fulde beløb. Refusion vil ske en gang månedligt bagudrettet.

  Ud fra kørselsstatistikkerne kan det ses, at ingen borgere bliver kørt længere end 20 km per tur, hvilket vil medføre et udlæg på 100 kr. per tur. Borgerne kører i snit til træning to gange ugentligt.

  Ventetiden for borgeren efter endt træning skønnes ikke at ændre sig i forhold til den nuværende ordning, hvor de fleste borgere bliver hentet indenfor 45 min. Borgeren skal selv bestille kørslen hos Flextrafik.

  På nuværende tidspunkt foregår bestillingen ved, at træningsenhederne sender bestilling til det kommunale kørselskontor, der herefter bestiller hos Flextrafik. Det kommunale kørselskontor er blevet besluttet lukket fra 31. december 2013, men er stadig i drift i en overgangsperiode.

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 brugte det daværende Sundhedsudvalg 4.296.313 kr. på kørsel til vedligeholdende træning og genoptræning. I dette beløb er modregnet brugerbetaling på kørsel til vedligeholdende træning.

  Den potentielle besparelsesstørrelse, afhænger af antallet af borgere, der vurderes at kunne benytte Flextur frem for den nuværende løsning.

  En overflytning på omkring 15 og 50 procent af borgerne til henholdsvis vedligeholdende træning og genoptræning vil give besparelser på minimum 0,300 mio. kr., men der er her tale om et minimalt skøn, og det er forventeligt at antallet af omlagte af borgere vil blive højere, således at den ønskede besparelse kan opnås. Social og Sundhed vil i løbet af året følge omlægningen af kørslen tæt.

  Der er ikke indregnet omkostninger til administration i forbindelse med bestilling af kørsler udenfor Flextur, samt refusion af kørsel til borgere. Disse omkostninger forventes at kunne rummes indenfor de nuværende rammer.

  Disse opgaver bliver finansieret af driftsmidler, der er flyttet fra det lukkede kørselskontor til Social & Sundhed. I 2014 udgør midlerne 150.000 kr., mens der i 2015 vil være tale om 200.000 kr. Midlerne er tilført Social & Sundhed

  (Økonomiudvalget kto. 6), men vil blive budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalget (Træning og Forebyggelse) i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol pr. 31 marts 2014.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 9. april 2014:

  Seniorrådet tager skarpt afstand fra den serviceforringelse, der ligger i forslaget, da det vil kræve betydeligt mere af den enkelte borger.

  Der henvises i øvrigt til det bilagte høringssvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kørslen til og fra vedligeholdende træning og genoptræning i videst muligt omfang omlægges til Flextur,
  at Træning og Forebyggelse i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol pr. 31. marts 2014 tilføres 0,150 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015-2018 finansieret fra Økonomiudvalget (Social & Sundhed).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  1. at: Sagen tilbagesendes til forvaltningen med fokus på egenbetalingsproblematikken.

      Sagen sendes til §17.4 udvalget vedr. kollektiv trafik til           orientering.

  2. at: Udgår.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10522, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal behandles kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem. Kvalitetsstandarden skal godkendes af Byrådet.

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

  Borgere der bor i eget hjem skal som minimum købe 4 ugentlige portioner, eller svarende til dette. Baggrunden for kravet om køb af et minimum antal portioner er, at det er forvaltningens opfattelse, at borgeren har ikke et problem i forhold til madlavning, hvis det kan løses med mindre end 4 portioner ugentligt. Ligeledes vil eksempelvis 2 portioner pr. uge øge den kommunale udgift pr. portion væsentligt.

  Aabenraa Kommune har valgt at levere maden som køle vakuum mad for at give borgeren større frihed i hverdagen, for at optimere transporten og af hensyn til kvaliteten.

  Borgere der visiteres til madservice har mulighed for at vælge leverandør. Aabenraa Kommune har aftale med 2 leverandører i form af kommunens eget fælleskøkken ved ”Mad & Måltider” og den private leverandør ”Det Danske Madhus”.

  Ifølge reglerne om fritvalg skal den private leverandør levere maden til borgerne til samme pris for kommunen som den kommunale leverandør. Ligeledes har alle leverandører samme forpligtigelser.

  Aabenraa Kommune ønsker at hjælpe borgeren til at sørge for sin mad, men vi ønsker også at understøtte, at borgeren vælger at spise sammen med andre.

  I Aabenraa kommune er der i alt visiteret 545 borgere til madservice. Af disse har 43 borgere valgt privat leverandør.

  Økonomi og afledt drift

  Hovedret

  Biret

  I alt

  Egenbetaling

  47,00

  9,00 Kr.

  56,00 Kr

  Kommunalt tilskud

  8,00 Kr.

  5,00 Kr.

  12,00 Kr

  Pris i alt

  55,00 Kr.

  14,00 Kr.

  68,00 Kr.

  Der leveres i gennemsnit 5,5 hovedret pr. borger om ugen og 2,5 biret pr. borger om ugen.

  Prisen er inkl. udbringning, der udgør 28,93 kr. pr. leverance

  Høring/udtalelse

  Seniorrådets møde den 9. april 2014:

  Seniorrådet har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice i eget hjem godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9881, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal behandles kvalitetsstandard for forplejningspakken på plejehjem. Kvalitetsstandarden skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandard for plejeboliger, der vil blive forelagt til politisk behandling på mødet den 5. maj 2014. Kvalitetsstandard for forplejningspakken vil indgå som bilag i den videre behandling af kvalitetsstandard for plejeboliger, der skal godkendes af Byrådet.

  Kvalitetsstandard for forplejningspakken beskriver sammensætning og kvalitet af døgnkosten på et plejehjem og hyppigheden for afholdelse af eks. fester med særlig forplejning. Beskrivelsen tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau og borgerens mulighed for at fravælge et hovedmåltid.

  Borgere som bor på plejehjem har mulighed for selv at sørge for sin kost og dermed fravælge forplejningspakken. Dette sker dog yderst sjældent.

  Beskrivelsen er udarbejdet på grundlag af det eksisterende serviceniveau og den samlede økonomiske ramme for forplejningspakker.

  Det er det enkelte plejehjem, der er ansvarlig for maden på det enkelte plejehjem, men opgaven løses af kommunens fælleskøkken. Kvalitetsstandarden bliver også rammen for produktion af mad på et evt. friplejehjem (Enggården).

  Den centrale produktion betyder, at råvarehåndtering og produktion af mad er placeret ét sted og ikke på det enkelte center eller Boenhed. Løsningen er valgt for at opnå den økonomisk mest fordelagtige løsning.

  Når opgaven vedrørende produktion af mad er centralt placeret, har det forskellige konsekvenser for beboerne. Personalet skal i hverdagen ikke producere mad og kan bruge tiden til andre gøremål målrettet beboerne.

  Beboerne bliver kun i ringe grad involveret i produktionen af mad, men kan i høj grad bidrage til at sikre aktiviteter og gøremål i forbindelse med måltidet eksempelvis borddækning, afrydning og anretning.

  Maden og måltidet anses som en væsentlig del af borgerens hverdag på plejehjem.

  Økonomi og afledt drift

  Pris pr. måned

  Pris pr. år

  Egenbetaling

  3.213 kr.

  38.556 kr.

  Kommunalt tilskud

  711 kr.

  8534 Kr.

  Pris i alt

  3.924 Kr.

  47.090 Kr

  Hvis borgeren fravælger hovedmåltid, sparer borgeren 1.004 kr. pr. måned

  Der er fra regeringen fastsat en maksimum takst på 3.374 kr. pr. måned som egen betaling.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådsmøde den 9. april 2014:

  Seniorrådet har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvaliltetsstandard for forplejningspakker godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41153, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle en styrings- og omkostningsmodel for Mad & Måltider.

  Mad & Måltider leverer:

  · Forplejning til hjemmeboende, visiterede borgere i henhold til Lov om Social Service § 83/§91.  

  · Forplejningspakker til plejehjemsbeboere samt et begrænset udbud til cafeer på kommunens plejehjem. Visitation & Rehabilitering visiterer til ydelsen, og borgeren vælger selv leverandør.

  I styrings- og omkostningsmodellen er lagt op til at kun madservice til hjemmeboende aktivitetsstyres i første omgang. Kompleksiteten i madproduktionen til plejehjem samt bestiller/leverandør-forholdet gør, at denne produktion i første omgang anbefales valgt som rammestyret. Der er iværksat tiltag til at kunne analysere området i løbet af 2014 med henblik på at genoverveje om også denne del kan aktivitetsstyres.

  Det anbefales, at Mad & Måltider tildeles:

  1) et rammebudget, der omfatter produktion og levering af forplejningspakker til plejehjemsbeboere,

  2) driftsramme til ledelse og administration samt

  3) et aktivitetsbudget til levering af mad til hjemmeboende.

  Rammebudgettet indeholder alle henførbare omkostninger til produktion og levering af mad til plejehjem, herunder bemanding af og vareforbrug til modtagekøkkener samt udgifter til chauffør og drift af biler. Rammebudgettet omfatter også alle omkostninger i forbindelse med cafédrift på plejehjemmene samt en ramme til akut-distribution af madservice, i forbindelse med borgeres udskrivning fra sygehus. Endelig indeholder rammebudgettet en ramme til produkt- og kvalitetsudvikling af området (udviklingspulje/reguleringspulje). Puljen er på 0,32 mio. kr. i budgetåret 2014. Rammebudgettet suppleres med forskellige mål for den samlede indsats.

  Afregning af aktiviteter leveret af Mad & Måltider foretages på baggrund af leverede ydelser. Der er beregnet en intern stykpris, der indeholder løn, råvarer, emballage m.v. og én ordinær, ugentlig distribution. Afregningsprisen er en pris pr. kostenhed (KE). Produkterne fra Mad & Måltider afsættes som madportioner men omregnes til kostenheder (KE) i forbindelse med produktionen. Forudsætningen for vægtning af produkterne er Kost- og Ernæringsforbundets vejledning herfor. Ved denne metode vægtes de enkelte måltider i forhold til hinanden, på råvarer, arbejdsomfang m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Aktivitetsbudgettet for Mad & Måltider i 2014 udgør 8,191 mio. kr., der budgetomplaceres fra politikområdet Pleje og Omsorg til politikområdet Visitation og Rehabilitering.

  Ramme- og driftsbudgettet for 2014 udgør 5,581 mio. kr. og forbliver Mad & Måltiders (politikområdet Pleje og Omsorg) budgetansvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at styrings- og omkostningsmodel for Mad & Måltider godkendes,

  at der budgetomplaceres 8,191 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Omsorg til politikområdet Visitation og Rehabilitering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  1. og 2. at: Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11664, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Mad og Måltiders overgang til en ny Styrings- og omkostningsmodel med virkning fra 2014 og en heraf afledt aktivitetsstyring, er hele produktionsprocessen blevet gennemgået.

  På baggrund af tids- og råvaremålinger er fordelingen af ressourcerne mellem Forplejningspakker til plejehjem og til Madservice til hjemmeboende blevet kortlagt.

  I samme forbindelse er fritvalgs-prisen for Madservice til hjemmeboende blevet genberegnet. Det betyder, at der skal godkendes en ny fritvalgs-pris.

  Aabenraa Kommune har en privat leverandør, der forventes at levere ca. 9.400 hovedretter og ca. 1.900 biretter i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Pris pr. portion

  Nuværende pris

  Ny pris

  Difference

  Hovedret inkl. udbringning

  45,78 kr.

  55,63 kr.

  9,85 kr.

  Biret

  11,44 kr.

  13,91 kr.

  2,47 kr.

  I alt

  57,22 kr.

  69,54 kr.

  12,32 kr.

  Prisen er baseret på Mad og Måltiders budget 2014 og en forventet levering i 2014, på i alt 157.000 hovedrets-portioner og 72.000 biret-portioner.

  Den besluttede borgertakst er i 2014 56,00 kr. pr. portion og det kommunale tilskud inkl. udbringning er på 1,22 kr. pr. portion.

  Med den nye pris vil det kommunale tilskud udgøre 13,54 kr. pr. portion, inkl. udbringning.

  Stigningen i det kommunale tilskud til Madservice reduceres tilsvarende i det kommunale tilskud til Forplejningspakker til plejehjem.

  Merudgiften for Aabenraa Kommune til den private leverandør forventes at blive på 79.000 kr. i 2014, merudgiften skal finansieres inden for budgettet til Madservice i Visitation og Rehabilitering. 

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at fritvalgs-prisen på 55,63 kr. for en hovedret og 13,91 kr. for en biret på Madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11367, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og tage stilling til fortsættelse af støtte til de frivillige, der underviser ældre i internet og digital post på kommunens ældre IT-cafeer.

  Det tidligere Socialudvalg godkendte i 2013 efter dialog med Frivillighedsrådet en ordning, hvor IT-cafeerne kunne hente/låne bærbare og stationære Pc’er på værkstedet Næstmark, der er et kommunalt beskæftigelsestilbud. Der er tale om Aabenraa Kommunes brugte og afskrevne Pc’er, som Næstmark renoverer og gør brugsklar.

  Der er i 2013 udleveret 16 bærbare og 11 stationære Pc’er til en samlet omkostning på 23.760 kr. finansieret af § 18 midlerne. I 2014 er der efter aftale med Social og Sundhedsudvalgets formand udleveret 4 bærbare Pc’er til 5.440 kr.

  På møde den 29. november 2013 orienterede forvaltningen på netværksmøde for frivillige IT-undervisere i projektet ”Unge, Ældre IT” om ordningen med, at IT-cafeerne kunne afhente brugte Pc’er til udlåns. Ved samme lejlighed videreformidlede forvaltningen Socialudvalgets hensigter med ordningen. Formålet er at understøtte flere ældre i at blive brugere af internettet, kommunens hjemmeside, borger.dk og kunne modtage elektronisk post. I forlængelse af dette orienterede forvaltningen om mulighed for at fremkomme med yderligere ønsker fra IT-underviserne til Socialudvalget for at fremme udbredelsen ældres anvendelse af IT og internettet.

  Der er efterfølgende fra januar 2014 indkommet ønsker og ansøgninger fra IT-underviserne og IT-cafeerne. Der er ikke opgivet økonomi på alle ønsker, men forvaltningen skønner, at ønskerne medfører en samlet anskaffelsessum på 53.400 kr. jf bilag 2. Ønskerne omfatter bl.a. printere, whiteboards, projektorer og lærred til undervisning samt flere nye PCer med windows 8. Omsættes ønskerne til økonomi, kan der opstilles følgende:

  • Datastuen Kirsebærhaven: 9.200 kr.
  • Tinglev Pensionistforening: 4.000 kr.
  • Ældresagen Rebbølcenter: 14.000 kr.
  • Valdemarhus NET cafe: 7.000 kr.
  • Ældresagen Bov Padborg: 12.000 kr.
  • Ældresagen Aabenraa: 7.200 kr.

  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ønskerne som ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18, og at ansøgerne får en skriftlig tilbagemelding.

  Hvis udvalget ønsker at fortsætte afhentnings- / låneordningen med Pc’er fra Næstmark, skal der afsættes en økonomisk ramme.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at det korrigerede budget 2014 udgør 1,066 mio. kr. og at der pr. 31. marts 2014 er anvendt 0,660 mio. kr. Der resterer således 0,406 mio. kr. i 2014.  

  Det kan endvidere oplyses, at der ikke er overført mindre forbrug fra 2013 til 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der bevilges 53.400 kr. af § 18 midlerne til IT-cafeerne,
  at der afsættes en økonomisk ramme for udlån af Pc’er på 20.000 kr. finansieret af §18 midlerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  1. at: Der gives afslag på ansøgningerne. Det undersøges, om kommunen råder over brugt udstyr, der vil kunne udlånes.
  2. at:Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6635, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag forholde sig til forvaltningens forslag til hvilke områder, Aabenraa Kommune særligt skal fokusere på i arbejdet med sundhedsaftalen 2015-2018.

  På mødet vil afdelingschef Lars Harding Hansen give en introduktion til arbejdet med sundhedsaftale 2015–2018.

  Aabenraa Kommune deltager i arbejdet med at udarbejde den nye sundhedsaftale dels fordi sundhedsloven bestemmer, at det skal vi, dels fordi vi har brug for at samarbejdet med regionen er så godt og effektivt som muligt – set i lyset af vores generelle udfordringsbillede med knappe ressourcer, stigende ønsker og behov for hjælp og på sigt færre hænder til at yde hjælpen.

  Sundhedsaftalen er, i overensstemmelse med vejledningen om sundhedsaftaler, opbygget i to overordnede dele; en politisk del og en administrativ del.

  Den politiske del indeholder visionen for sundhedsaftalen, en generel indledning, målbeskrivelse og udviklingsaftalen.

  Mens den administrative del – betegnet driftsaftale – indeholder tre obligatoriske indsatsområder; forebyggelse, rehabilitering og genoptræning og pleje og behandling. Samt de tværgående emner patientforløb på tværs, sundheds-IT og digitale arbejdsgange, økonomi, kapacitet og aktivitet og kvalitet og opfølgning.

  Den administrative del af aftalen afsluttes med et afsnit om implementering af sundhedsaftalen.

  Udmøntningsaftaler med almen praksis skal yderligere tilknyttes aftalegrundlaget.

  Valget af de særlige fokusområder vil skulle afspejles både i kommunens budskaber til Sundhedskoordinationsudvalget på det politiske dialogmøde om udkastet til sundhedsaftale, der for Aabenraa Kommunes vedkommende holdes den 17. juni 2014, og i forvaltningens arbejde med sundhedsaftalens administrative dele.

  Social & Sundhed lægger op til, at Aabenraa Kommune i sit arbejde med sundhedsaftalen fokuserer på følgende områder:

  · Større fokus på arbejdsmarkedsområdet i sundhedsaftalen

  · Bedre og mere forpligtende samarbejde med de praktiserende læger

  · Spilleregler for opgaveoverdragelse frem for ureguleret opgaveglidning

  · Fælles forpligtelse hos kommuner og region til analyser af og data om kapacitet og økonomi

  · Velfærdsteknologi skal anvendes som en ressource til at understøtte borgerens mestringsevne

  Social & Sundhed vil efter en godkendelse af disse og evt. supplerende fokusområder arbejde videre med at konkretisere ovenstående områder i;

  · forslag til politiske mål (vision og generel indledning) og

  · forslag til emner i udviklingsaftalen,

  der kan godkendes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2014 og efterfølgende anvendes på det politiske dialogmøde den 17. juni 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de fem særligt prioriterede fokusområder godkendes som grundlag for de politiske dialogmøder og de administrative forhandlinger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Godkendt, idet integrationen af Psykiatriområdet i Sundhedsaftalen udgør et yderligere fokusområde.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på de projekter der er blevet besluttet som følge af tilførsel af midler til ældreområdet.

  Aabenraa Kommune modtog den 6. marts 2014 bekræftelse på tilskud på 11,8 mio. kr. Dog med det forbehold, at der ikke måtte oprettes interne puljer, idet ansvaret for midlernes anvendelse ligger i ministeriet.

  Forvaltningen har herefter haft 3 uger til at udarbejde et konkret budget på anvendelse af de midler, der var afsat til arbejdet med frivillige. Projektet er blevet justeret, men fokus er stadig at støtte udvikling af det frivillige arbejde for ældre. Det betyder, at der er afsat midler til:

  • Erfaringsudveksling blandt frivillige i og udenfor kommunen
  • Anskaffelse af bus til udflugter bussen skal være en aktivitet i sig selv
  • Aktivitet målrettet de svageste ældre
  • Seniorkurser
  • Frivillighedsmesse

  Med udmøntning af budget til ovenstående blev Aabenraa kommunes ansøgning godkendt.

  Foreløbig status pr. 25. marts 2014 på projekterne fremgår af bilag. Der arbejdes på projektbeskrivelser, der vil blive fremsendt til udvalget onsdag den 16. april 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har samlet modtaget tilsagn om 11.8 mil. Kr.

  Midlerne udbetales til Aabenraa kommune under forudsætning af

  • At tilskudsbetingelserne er overholdt
  • At tilskuddet er anvendt sparsommeligt
  • At tilskuddet er anvendt til det formål, der er nævnt i ansøgningen.
  • At regnskabet er rigtigt

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering for status på udmøntning af ældrepuljen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Taget til efterretning.

  Projektbeskrivelser fremsendt forud for mødet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1988, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres om at Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om deltagelse i forsøgsprojekt om metodeprogram for stofmisbrugsbehandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har henholdsvis den 5. og 6. februar 2014 godkendt en sagsfremstilling om, at kommunen ansøger om deltagelse i projektet.

  Der er efterfølgende udarbejdet en projektansøgning, der er vedhæftet som bilag.

  Der er samlet givet tilsagn om 3.899.800 kr. fordelt på årene:

  2014: 610.600 kr.

  2015: 812.700 kr.

  2016: 815.100 kr.

  2017: 817.500 kr.

  2018: 843.900 kr.

  Midlerne er ansøgt til projektledelse, kompensation af medarbejderlønninger under uddannelse til metoden, tid brugt på indberetninger, mødeaktivitet med ministeriet, administrative udgifter og afholdelse af temadag for involverede parter.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7996, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til om babysimulatorkurser til relevante målgrupper i Aabenraa Kommune skal gøre til et permanent tilbud.

  I efteråret 2013 er der blevet gennemført et pilotforsøg med babysimulatorkurser på henholdsvis Produktionsskolen Meritten og i Ungdomsskolens dagundervisning. Sundhedsplejen og konsulenter fra Familie- og Ungecenteret har medvirket i kursusforløbene som gæstelærere og for sundhedsplejens vedkommende med hjemmebesøg, mens de unge har ”passet” babysimulatoren. Familiekonsulenterne har stået til rådighed, hvis der var behov for særlig støtte til en ung, der måtte ønske at få babysimulatoren slukket før tid.

  De unge, der har deltaget i pilotforløbene, har haft stort udbytte af kurset. De har fået udvidet deres forståelse af, hvad det indebærer at være forælder, og dermed et bedre grundlag for at træffe et valg om at få barn eller ej - nu eller på et senere tidspunkt i deres liv. Det er en klar anbefaling fra samtlige involverede, at babysimulatorkurser bliver et fast tilbud i kommunen.

   På baggrund af erfaringerne fra pilotforløbene foreslås en model med både mulighed for gruppeforløb og individuelle forløb. Modellen er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

  Målgruppen er ressourcesvage og sårbare unge i Aabenraa Kommune, og deltagelse er altid frivillig for den unge.

  Forløbet skal fokusere på at kvalificere den unges grundlag for at træffe egne valg – også selvom det ikke nødvendigvis er det valg, vi som kommune/fagpersoner ønsker. Det må aldrig handle om at presse eller manipulere den unge til et bestemt valg.

  Et babysimulatorkursus kan ikke være en del af en forældreevne-undersøgelse, og der sker ikke nogen registrering vedr. kursusforløbet i den unges sag/journal.

  Gruppeforløb forankres ligesom pilotkurserne i det skoletilbud eller lignende, hvor de relevante unge er tilknyttet, og det er lærere/medarbejdere derfra, der er de gennemgående tovholdere på kursusforløbet. En sundhedsplejerske og en familiekonsulent deltager som beskrevet ovenfor.

  Det er som udgangspunkt medarbejdere fra Familie- og Ungecenteret eller fra Sundhedsplejen, der står for de individuelle kurser.

  Familie- og Ungecentret står for koordinering, udstyr/materialer og økonomi – herunder overførsel af midler til Sundhedsplejen, når medarbejdere derfra er involveret i et kursusforløb.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til implementering af permanent tilbud om babysimulatorkurser anslås til 100.000 kr. årligt. Dette beløb dækker:

  • Vedligeholdelse og supplering af udstyr
  • Medarbejdertimer i Familie- og Ungecenteret og Sundhedsplejen til gennemførelse af forløb
  • Koordinering og sikring af etik og faglighed
  • Basiskurser (med fokus på bl.a. det etiske aspekt) til nye fagpersoner/tovholdere, der bliver involveret i et babysimulatorkursus

  Finansieringen kan ske ved anvendelse af en del af provenuet fra færre børn i specialbørnehaven, der af det daværende Børne- og Familieudvalg den 7. november 2012 blev afsat til fællesinitiativer mellem Børne- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget ved senere udmøntning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at babysimulatorkurser implementeres som et permanent tilbud i kommunen til relevante målgrupper,

  at Familie- og Ungecentret tilføres 100.000 kr. årligt til formålet, og

  at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om Masterplan for Hjernecenter Syd, Masterplan for Bo & Aktivitet og projekt vedrørende Special- & Rehabiliteringscenter (SRC).

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Orienteringen om masterplaner taget til efterretning.

  Orientering om projekt vedrørende SRC udskudt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. KLU-møde den 27. marts 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Endvidere orienteret om ny godkendelse af privat leverandør samt institutionsbesøg den 24. april 2014.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.