Beslutningsprotokol

mandag den 5. maj 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Michael Christensen tiltrådte mødet kl. 18.10. Deltog i sag nr. 79, 83.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2390, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt der skal omprioriteres i forhold til prioriteringen af sundhedsmidlerne på udvalgsmødet den 3. april 2014.

  Der er to årsager til omprioriteringen:

  1) Der er betydelige økonomiske udfordringer på udvalgets ressortområde i 2014. Det betyder, at endnu ikke igangsatte projekter og indsatser bør genovervejes.

  2) Der er i øjeblikket en række udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger. Det betyder, at det ikke er særlig sandsynligt, at en række projekter kan implementeres i 2014 som ellers forudsat.

  Det foreslås derfor, at der foretages omprioriteringer i følgende projekter:

  • Opfølgende hjemmebesøg med samtlige 0,25 mio. kr.
  • Projekt ACCESS reduceres med 0,25 mio. kr., så der samlet set er afsat 0,8 mio. kr. i 2014.
  • Småbørnssamarbejde, sundhedsplejen med samtlige 0,15 mio. kr.
  • Faldforebyggelse med samtlige 0,15 mio. kr.
  • Projekt TOF med 0,1 mio. kr. så der samlet set er afsat 0,1 mio. kr. i 2014.

  Herudover foreslås det, at de ikke disponerede midler/handlerummet på 0,82 mio. kr. indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 som forslag til at finansiering af forventet merforbrug på udvalgets ressortområde i 2014. Samlet set betyder det, at 1,72 mio. kr. af sundhedsmidlerne ikke anvendes til de ellers besluttede formål i 2014.

  Der henvises i øvrigt til sag om bevillingskontrol på dagsordenen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ændret prioritering godkendes,

  at rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. i 2014 indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. – 2. at: Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 fremgår, at der samlet forventes et merforbrug på 6,230 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger, Pleje og Omsorg.

  Området består af,

  • Betaling til andre kommuner  for ophold på pleje-/ældrecentre og modtagelse af hjemmehjælp for borgere fra Aabenraa kommune
  • Betaling fra andre kommuner for ophold på pleje-/ældrecentre og modtagelse af hjemme for borgere fra andre kommuner.

  I perioden 2011 – 2014 har der været stigende udgifter på området. Merudgifterne er i 2012 og 2013 blevet finansieret via budgetomplaceringer indenfor Socialudvalget.

  I løsningsforslagene indgik mulighed for hjemtagelse af særligt dyre enkeltsager samt en forventet effekt af en strammere visitation til plejeboliger.

  Fælles for de budgetomplaceringer, som er foretaget i 2012 og 2013 er, at det typisk er etårige løsninger.

  Udfordringen på området er dermed ikke indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2014, ligesom udfordringen ikke er indarbejdet i budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

  Af det vedlagte notat fremgår dels en overordnet fremstilling af udviklingen på området og dels hvorledes udfordringerne i de enkelte år er blevet finansieret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Taget til efterretning.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9893, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om forvaltningens revurdering af udfordringen på det specialiserede område for voksne. Orienteringen indgår i udvalgets behandling af bevillingskontrollen 31. marts 2014 og budget 2015-2018.

  I april 2013 fremlagde daværende Sundhed og Omsorg, i samarbejde med Budgetafdelingen, en analyse af den forventede udfordring af nytilgangen på Voksen og Handicapområdet. Vurderingen dannede grundlag for Økonomiudvalgets rammeforøgelse til nytilgangen på Voksen Handicapområdet med 9,559 mio. kr. årligt. Endvidere blev det besluttet, at området skulle analyseres nærmere.

  I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2014-2017 blev den endelige rammeforøgelse fastlagt til 7,559 mio. kr. i 2014 og 6,559 mio. kr. i 2015-2017.

  I forbindelse med forberedelserne til budget 2015 - 2018 samt bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014, er udfordringerne til nytilgangen vurderet igen. Social & Sundhed har udarbejdet en oversigt over de kommende udfordringer for 2014 samt budget 2015-2018.

  Den samlede revurdering af nytilgangen fremgår af bilag.

  Status er, at antallet af borgere i kategorien ”uforudsete, nye borgere” har været betydelig større end forventet, og afgangen af borgere med støtte har været mindre end forventet. Det drejer sig stort set om borgere indenfor alle kategorier og tyngder.

  I den nye prognose har Social & Sundhed indarbejdet flere ”kendte borgere”, idet forvaltningen har fået yderligere kendskab til de borgere, der kommer fra andre steder end Handicapteamet i børn og unge, bl.a. unge i et STU forløb.

  Forvaltningen har i forbindelse med revurderingen undersøgt, om der er sket et skred i serviceniveauet. Af ”Baggrundsnotat vedr. revurdering af tilgang på Handicap og Psykiatriområdet” fremgår det, at det kan der ikke med sikkerhed konkluderes på. Det kan dog konkluderes, at set over en 2 årig periode, er der ikke samlet set tale om et skred i serviceniveau. Vurderingen har haft særlig fokus på, om borgere med samme behov har fået mere hjælp i 2014 end i 2012. Det fremgår af ”Baggrundsnotat vedr. revurdering af tilgang på Handicap og Psykiatriområdet”, at omkostningerne pr. borger i botilbud ,er set over en 2 årig periode faldende. For borgere i eget hjem er omkostningen pr. borger stort set uforandret, men på grund af den store nytilgang er det usikkert, om der er tale om en mindre forøgelse pr. borger. En eventuel forøgelse har dog minimal økonomisk betydning, men det kræver, at der følges op.

  I forhold til borgere i mellemkommunale tilbud er gennemsnitsprisen set over 2 år let stigende, men samtidig er antallet af borgere faldet, dette kan give nogen usikkerhed i vurdering af serviceniveauet. Ændringerne er dog så små, at det kan skyldes særligt dyre enkelt borgere.

  I foråret 2013 blev ventelister for støtte afskaffet således, at borgerne ikke længere skulle på venteliste for at få den støtte, de var bevilget og berettiget til i henhold til Serviceloven. Det betyder, at der fra 2013 gives støtte til borgere, som tidligere måtte vente til en anden borger skulle have mindre støtte eller blev afsluttet.

  Det er forvaltningens håb, at den hurtigere indsats kan betyde mindre behov for hjælp på sigt. Samtidig med at indsatsen på værestedet er opprioriteret.

  Handlemuligheder på Handicap- og Psykiatriområdet

  En ændring i serviceniveau i forhold til ændrede adgangskriterier vil betyde, at der skal gives støtte til færre borgere. Det vil kræve en revisitering af samtlige borgere, hvor borgerne målrettet skal klare sig med betydeligt mindre eller ingen støtte. Nogle borgere, der i dag modtager tilbud, vil ikke modtage tilbud, hvilket kan betyde en øget søgning til forsorgshjem, Blå Kors, skadestuer og gaden. Baggrunden for revisitering er, at borgere der får behov for tilbud, skal sidestilles med borgere der er i tilbud.

  En revisitering vil kunne gennemføres med en prioritering af ressourcer og på bekostning af andre opgaver i Visitation & Rehabilitering, og vil under alle omstændigheder tage nogle måneder og have ringe effekt i 2014.

  En generel reduktion af serviceniveauet, både adgang og indhold, for at sikre budgetoverholdelse vil svare til en reduktion på 9% i 2014, 13% i 2015 og 17% i 2016. En reduktion i den størrelsesorden skal ses i lyset af de Bench-mark undersøgelser, kommunen har deltaget i det sidste år. Her ud over skal kommunen forvente, at en del afgørelser vil blive afprøvet ved ankestyrelsen.

  Handicap- og psykiatriområdet har siden budgetlægningen for 2014-2017 deltaget i 3 Bench-mark undersøgelser:

  1. Bench-mark analyse vedr. Haderslev, med deltagelse af Horsens, Vejen, Fredericia og Aabenraa
  2. Bench-mark analyse vedr. Fredericia, med deltagelse af Haderslev, Middelfart, Frederikshavn og Aabenraa
  3. Bench-mark analyse vedr. Sønderborg, med deltagelse af Haderslev, Hjørring, Horsens, Svendborg og Aabenraa.

  Alle 3 undersøgelser placerer Aabenraa Kommunes udgiftsniveau pr. borger noget under de sammenlignelige kommuner, ligesom omkostnings- og serviceniveauet i Aabenraa generelt er i den lave ende.

  Det bemærkes, at det tidligere Socialudvalg i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 på sit møde den 30. maj 2013 henledte Økonomiudvalgets opmærksomhed på den betydelige udfordring på Handicap og Psykiatri fra 2015, som Socialudvalget ikke forholdt sig til.

  Økonomi og afledt drift

  Status er, at den nuværende prognose vurderer et ikke finansieret udgiftsbehov på:

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Estimeret behov pr. 31.3.2014

  18.336

  26.541

  36.649

  43.781

  50.431

  Eksisterende finansiering, områdets ramme

  -3.665

  -8.390

  -8.698

  -9.012

  -9.333

  Godkendt rammeforøgelse budget 2014-2018

  -7.559

  -6.559

  -6.559

  -6.559

  -6.559

  Ikke finansieret behov

  7.112

  11.592

  21.393

  28.210

  34.539

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen vedr. revurdering af nytilgangen på Handicap- og Psykiatriområdet tages til efterretning,

  at udfordringen i 2014 indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014,

  at udvalget løbende orienteres om status på området, næste gang ved halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014,

  at udfordringen i forhold til budget 2015-2018 indgår i budgetlægningen i efteråret 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. at: Taget til efterretning.

  2. 4.: at: Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering,
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Det bemærkes, at der i Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer skal tages stilling til budgetudfordringer på samlet 16,287 mio. kr. i 2014. Heraf vedrører 8,657 mio. kr. det specialiserede voksenområde (Handicap og Psykiatri) og de 7,630 mio. kr. vedrører det mellemkommunale område vedr. Pleje og Omsorg.

  I forhold til udfordringen vedr. Handicap og Psykiatri er der pr. 31. marts 2014 finansiering til samtlige sager, men hermed er de afsatte midler til eventuel yderligere tilgang i 2014 også disponeret.

  Hovedårsagen til merforbruget er belyst i to særskilte sager på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 5. maj 2014,

  • Revurdering af nytilgang på Handicap- og Psykiatriområdet
  • Mellemkommunale betalinger i perioden 2011-2014 vedr. Pleje og Omsorg

  Der er udarbejdet 2 modeller med en række løsningsforslag, på tværs af udvalgets politik- og fagområder.

  • Model 1, indeholder for enkelte områder  2% servicereduktioner
  • Model 2, indeholder for enkelte områder 5% servicereduktioner.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetomplaceringerne,

  at udvalget drøfter de samlede budgetudfordringer,

  at løsningsforslagene i model 2 drøftes og godkendes med henblik på at skabe et vist råderum i den resterende del af 2014,

  at udfordringen i budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 indgår i budgetlægningen for 2015-2018,

  at Økonomiudvalget orienteres særligt om Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer og tilgang til mulige løsninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. at: Udgår

  2. at: Drøftet. Udvalget ønsker ikke at foretage procentuelle servicereduktioner. Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med yderligere løsningsforslag.

  3. at: Følgende handlemuligheder godkendes, dog alene med virkning for 2014: note 9, 10, 15, 16, 19,23, 24, 25, 26.

  4. + 5. at: Afventer opfølgende udvalgsbehandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts  2014.

  Social og Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2014 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2015-2018 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den årets første bevillingskontrol pr. 31. marts i 2014.

  Social & Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg. Der søges på nuværende tidspunkt ingen tillægsbevillinger. Som det fremgår af betalingsoversigten (Bilag A3) er der i Social- og Sundhedsudvalgets regi en række projekter, hvor der pr. 31. marts 2014 forventes afvigelser.

  Projekterne vil løbende blive vurderet, og der vil senest i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 blive taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2014 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12868, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformationen for Social- & Sundhedsudvalget er en del af kommunens nye samlede ledelsesinformationsløsning og er som sådan en første udgave, der løbende vil blive udviklet.

  Kommunens ledelsesinformationsløsning er inddelt i tre niveauer: Strategisk, taktisk og operationel. Det strategiske niveau henvender sig til Byrådet, hvor det taktiske niveau har fokus på udvalgene og det operationelle niveau retter sig mod administrationen i forvaltningerne.

  Ledelsesinformationen har til formål at give en indikation af potentielle udfordringer i kommunen og danne beslutningsgrundlag for handlinger der kan imødekomme udfordringerne.

  Den taktiske ledelsesinformationen, for Social- & Sundhedsudvalget, er inddelt i politikområderne: Handicap & Psykiatri, Pleje & Omsorg, Sundhed & Forebyggelse, Visitation & Rehabilitering, samt Aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Forvaltningen har heraf udvalgt to særskilte fokusområder: Servicelovens §85 og Mellemkommunal afregning på ældreområdet.

  Ledelsesinformationen vil blive fremlagt på udvalgsmødet af Direktør Jakob Kyndal.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ledelsesinformationen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32994, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en ændret prioritering af anlægsbevillingerne på handicap- og psykiatriområdet.

  Ved budgetlægningen for 2012 – 2013 blev der afsat følgende anlægsbudget:

  • Ombygning af Møllemærsk: 4 mio. i perioden 2013 – 2014
  • Ombygning af Kliplev: 2 mio. i perioden 2013 – 2014.
  • Serviceareal Persillegade: 0,3 mio. i 2012
  • Serviceareal Reberbanen: 0,3 mio. i 2014.

  Anlægsbevillingen til Møllemærsk blev ved budgetlægningen for 2013 – 2016 justeret med omprioritering af 0,460 mio. til etablering af 3 boliger på Skovbo og med 0,8 mio. ved tilpasning af Socialudvalgets samlede anlægsramme. Anlægsbevillingen til Møllemærsk udgør herefter samlet 2,740 mio.

  Anlægsbevillingen til Persillegade kunne ikke anvendes i 2012, idet der ikke var ledige lejligheder i ejendommen. Bevillingen bortfaldt derfor i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Servicearealet på Reberbanen er etableret i 2013 og finansieret indenfor Aabenraa Bo & Aktivitets driftsbudget (overførte driftsmidler).

  På Kliplev planlægges de sidste anlægsarbejder, og det vurderes, at anlægsudgifterne for omlægningen til botilbud vil kunne holdes indenfor en samlet anlægsramme på 1,8 mio. kr. Der er ved dette forbrug ikke taget stilling til en evt. senere anvendelse af de ledige ældreboliger ved siden af botilbuddet.

  På Møllemærsk er der udarbejdet endeligt overslag over omkostningerne ved omlægningen til bosted på 3,476 mio. Der er således et ufinansieret anlægsbehov på 0,736 mio. for at kunne færdiggøre omlægningen til bosted.

  Endvidere er der nu mulighed for at oprette serviceareal til personalefaciliteter i Persillegade med en etableringsudgift på 0,080 mio.

  På baggrund af ovenstående foreslås følgende prioritering af anlægsmidlerne på handicap- og psykiatriområdet:

  Den overskydende anlægsbevilling til Kliplev på 0,2 mio. omprioriteres til omlægningen af Møllemærsk.

  Anlægsbevillingen på 0,3 mio. til serviceareal på Reberbanen omprioriteres med 0,080 mio. til serviceareal i Persillegade og med 0,220 mio. til omlægningen af Møllemærsk. Herefter er der en samlet anlægsfinansiering på 3,160 mio. til Møllemærsk. Der er således en manglende finansiering på 0,316 mio. til færdiggørelse af Møllemærsk.

  Etableringen af de fire fællesarealer med køkkener til beboerne på Møllemærsk foregår som en renovering og udvidelse af eksisterende beboerkøkkener i beboerarealet. Den resterende anlægsudgift på 0,316 mio. kan derfor finansieres af beboernes henlagte midler til vedligeholdelse, idet det bemærkes, at kontoen for henlagte beboervedligeholdelsesmidler kan rumme denne udgift.

  I forbindelse med etableringen af fællesareal og køkkener for beboerne inddrages de nuværende personalefaciliteter i tæt tilknytning til beboerområderne. Det er derfor nødvendigt at inddrage en etværelseslejlighed på henholdsvis 1. og 2. etage til personalefaciliteter.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i den godkendte investeringsoversigt for budget 2014 er afsat følgende rådighedsbeløb i Handicap og Psykiatris regi,

  Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)                 1,0 mio. kr.

  Etablering af serviceareal Reberbanen           0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 ”Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)” frigives.

  at 0,2 mio. kr. af anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. til ”Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)” omprioriteres til anlæg på Møllemærsk.

  at det afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af serviceareal Reberbanen frigives.

  at anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til serviceareal Reberbanen omprioriteres med 0,08 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Persillegade og 0,220 mio. kr. til anlæg på Møllemærsk.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. – 4. at: Anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/23878, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til finansiering af ombygningsprojekt på Aabenraa Krisecenter.

  Socialudvalget besluttede den 29. november 2012 at afsætte en driftsbevilling på 0,3 mio. til ombygning af Aabenraa Krisecenter med det formål at skabe bedre muligheder for at sikre anonymiteten i krisecentrets virksomhed.

  Efterfølgende har der uden resultat været arbejdet med alternative løsninger, og som konsekvens heraf er der udarbejdet endeligt ombygningsprojekt.

  I forhold til den afsatte ramme til bygningsmæssige ændringer er der i det endelige forslag på 0,475 mio. en merudgift på 0,175 mio.

  Merudgiften er forårsaget af skærpede myndighedskrav til brandsikring – ABL-anlæg, brandtrappe, redningsåbninger og etageadskillelse.

  Merudgiften til ombygningen har været drøftet med Aabenraa Krisecenter, og det er i denne dialog ikke lykkedes at finde muligheder for finansiering, idet krisecentrets midler fra fonde er målrettet konkrete projekter, herunder inventar efter ombygningen.

  Ud fra en gennemgang af forbrug i indeværende år og sidste år på konti vedrørende krisecentre (drift Aabenraa Krisecenter, psykologhjælp og familierådgivning, betaling til andre krisecentre og mellemkommunal afregning) forventes den øgede udgift på 0,175 mio. at kunne afholdes indenfor det samlede driftsbudget for krisecenterområdet.

  Der peges således på muligheden for finansiering af ombygningen indenfor det afsatte budget til krisecentre i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Krisecentret fik godkendt overført følgende beløb fra 2013 til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013

  • et mindre forbrug på 0,015 mio. kr. (kategori 1 overførsel, enheder omfattet af aftalestyring),
  • et mindre forbrug på 0,406 mio. kr. (kategori 2 overførsel, puljer og projekter) vedr. Krisecentrets puljemidler,
  • et mindre forbrug på 0,194 mio. kr. (kategori 2 overførsel, puljer og projekter) vedr. Krisecentrets formue,
  • et mindre forbrug på 0,282 mio. kr. (kategori 3 overførsel, øvrige overførsler) vedr. de midler, som Krisecentret fik bevilget til ombygning. Af den oprindelige bevilling på 0,3 mio. kr. er anvendt 0,018 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at finansiering på 0,475 mio. til ombygning af Aabenraa Krisecenter afholdes indenfor det afsatte driftsbudget til krisecentre, incl. tidligere henlagte driftsmidler til formålet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9006, Sagsinitialer: bei

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kvalitetsstandard for plejeboliger godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Forvaltningen tilretter kvalitetsstandarden, jfr. faldne redaktionelle bemærkninger.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles kvalitetsstandard for plejeboliger. Kvalitetsstandarden skal godkendes af Byrådet. Kvalitetsstandard for forplejningspakken, der blev anbefalet godkendt af Social- & Sundhedsudvalget den 23. april 2014, er bilagt kvalitetsstandard for plejeboliger.

  Borgere, som er beboer i en plejebolig, er grundlæggende omfattet af samme besluttede serviceniveau som borgere i eget hjem. Da et plejehjemstilbud dog i almen forståelse betragtes som et samlet tilbud, har forvaltningen udarbejdet forslag til beskrivelse af den samlede indsats på plejehjem.

  Med den samlede indsats forstås dækning af sygepleje, personlig pleje, rengøring, daglig aktivitet og omsorg og vedligeholdende træning. Der er således taget højde for, at der er støtte, som beboere og pårørende til en beboer på plejecenter har behov for, men som for borgere i eget hjem bliver varetaget af andre eller borgeren selv.

  Beskrivelsen er udarbejdet på grundlag af det besluttede serviceniveau på hjemmehjælp og praktisk bistand og den samlede økonomiske ramme for drift af plejehjem.

  Den grundlæggende tilgang til støtte af borgere på plejehjem er den samme som i eget hjem, og den bygger på ældrepolitikkens vision og værdigrundlag.

  Vision:

  Alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv.

  Værdigrundlag:

  · Alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet

  · Alle vil gerne være noget for andre, og knytte relationer i hverdagslivet

  · Alle er lige forskellige og vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv

  · Ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt.

  · Alle ønsker at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig

  Ovenstående er således også forudsætningen for skabelse af en helhed for borgeren på plejehjem.

  For at understøtte at plejecentrene kan leve op til den besluttede kvalitetsstandard er en stor del af midlerne til ”løft af ældreområdet”  prioriteret til plejecentrene, dels til sygepleje og dels til styrkelse af aktiviteter.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i alt 333 plejeboliger som er omfattet af kvalitetsstandarden. Hertil kommer pladserne på Enggården, som, indtil de overgår til friplejehjem, også er omfattet.

  De 333 pladser finansieres med en gennemsnitspris på ca.480.000.  kr.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 9. april 2014:

  Seniorrådet kan ikke gå ind for forslaget om kvalitetsstandard for plejeboliger – specielt ikke vedr. de standarder, som ikke er med i ydelsen. Det er i den grad meget betænkeligt at pålægge plejehjemsbeboeren eller dens familie disse opgaver.

  Der henvises i øvrigt til bilagte høringssvar.

  Forvaltningen kan i forhold til Seniorrådets høringssvar bemærke, at rengøring efter håndværkere er meget begrænset, idet det kun drejer sig om tilfælde, hvor borgeren bestiller håndværker.

  De øvrige punkter, som Seniorrådet påpeger, indgår som hovedregel ikke i serviceniveauet. Forvaltningen har ikke forholdt sig til en øgning af serviceniveau.

  Kvalitetsstandard for plejeboliger forelægges endvidere til orientering for Handicaprådet den 14. maj 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13037, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte et udkast til vedtægter for Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem.

  Udvalget besluttede på mødet den 17. marts.2014, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til vedtægter for Bruger- og pårørenderåd for samtlige plejehjem, og at Seniorrådet skulle inddrages i den videre proces.

  Udkastet til vedtægter er udarbejdet med udgangspunkt i de eksisterende vedtægter fra 2008, der ikke har været obligatoriske for plejehjemmene, input fra pårørende på Birkelund, samt udvalgets ønsker og ideer til et tværgående dialogforum.

  Efter udvalgets behandling vil udkastet til vedtægter blive forelagt for Seniorrådet den 7. maj 2014 forud for udvalgets endelige behandling på udvalgsmødet den 21. maj 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til vedtægter for Bruger- og pårørenderåd på plejehjem drøftes,

  at udkast til vedtægter med udvalgets bemærkninger forelægges Seniorrådet,

  at udkast til vedtægter for Bruger- og pårørenderåd behandles på udvalgsmødet den 21. maj 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. at: Drøftet.
  2. 3. at: Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug besluttede på sit konstituerende møde den 29. april 2014 at anbefale John Hansen, SSP-konsulent og Gademedarbejder som medlem af § 17, stk. 4 udvalget.

  Byrådet besluttede den 26. marts 2014 at delegere kompetencen til at udpege en person, der ikke er medlem af byrådet, til Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at John Hansen udpeges som medlem af § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering ”Årsredegørelse 2013 for det socialfaglige tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne” (bilag 1).

  Årsredegørelse 2013 er en sammenfatning af de enkelte kommunale tilsynsrapporter, der afviklet i løbet af 2013.

  Ledelse & Udvikling har i alt afviklet 20 tilsyn jævnfør den af Socialudvalget godkendte tilsynsplan for 2013.

  17 tilsyn på de kommunale tilbud.

  3 tilsyn på de private tilbud.

  Der er vekslet mellem anmeldte (A) og anmeldte tilsyn (UA).

  På de kommunale tilbud fordeler tilsynsbedømmelserne sig på denne måde:

  9 tilbud er Godkendt

  8 tilbud er Godkendt med anmærkninger

  På de private tilbud fordeler bedømmelserne sig på denne måde:

  2 tilbud er Godkendt

  1 tilbud er Godkendt med anmærkninger

  Tilsynene på de kommunale og private bo-tilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud, der leverer støtte og hjælp til borgere i eget hjem har vist enkelte mangler, som har medført anmærkninger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler, der anses for at være kritisable i forhold til borgerne.

  Tilsynet vurderer, at der ydes den pædagogiske støtte og vejledning med den kvalitet, der er truffet afgørelse om, og som borgerne har behov for.

  Borgerne oplever at få den hjælp og støtte samt vejledning, de har brug for.

  Samtlige tilbud har straks fulgt op på anmærkningerne og har arbejdet konstruktivt med iværksættelse af konkrete og fagligt velbegrundede udviklingsinitiativer.

  Tilbuddene har udarbejdet handleplaner som opfølgning på tilsynene.

  De enkelte rapporter og handleplaner beror i sagen.

  Revidering af godkendelsen på det private bo-tilbud Røllum Gamle Skole

  Ledelse & Udvikling har revideret godkendelsen på Røllum Gamle Skole på baggrund af bo-tilbuddets ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at kunne optage op til 2 unge fra 16 år i det eksisterende bo-tilbud.

  Der er i forbindelse med godkendelsesprocessen ført et anmeldt tilsyn på stedet. 

  Røllum Gamle Skole har arbejdet konstruktivt og ihærdigt på opfølgning i forhold til godkendelseskravene og anmærkningerne, der er givet på tilsynet.

  Røllum Gamle skole er pr. 1. juli 2013 godkendt til at optage op til 2 unge fra 16 år i eksisterende bo-tilbud.(se bilag 2)

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelse 2013 for det specialiserede socialområde for voksne forelægges Handicaprådet til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller;

  at Årsredegørelse 2013 for tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Taget til efterretning.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3331, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om godkendelsen af en ny leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje også kaldet hjemmehjælp. Desuden orienteres om borgerens frie valg af leverandør.

  JB Hjemmepleje og Omsorg I/S, Holbæk, er pr. 1. maj godkendt som leverandør af både praktisk hjælp og personlig pleje. Den 30. april bringes orientering om godkendelsen i Aabenraa Ugeavis.

  Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen sikre borgerne frit valg af leverandør, det vil sige sikre, at en borger, der har ret til hjemmehjælp:

  1. kan vælge mellem to eller flere leverandører, eller
  2. tilbydes et såkaldt fritvalgsbevis, så de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

  Kommunalbestyrelsen ved Aabenraa Kommune har valgt at sikre borgerens frie valg ved at godkende leverandører, der opfylder de betingelser, kommunalbestyrelsen stiller (model 1).

  Leverandører, som er godkendt i én kommune, skal som udgangspunkt betragtes som kvalificerede til også at opnå godkendelse i andre kommuner. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at godkende en leverandør, der er godkendt i en anden kommune, hvis leverandøren ikke kan levere hjemmehjælpen i overensstemmelse med de stillede betingelser.

  Betingelserne skal sikre, at en leverandør kan levere hjemmehjælpen til en bestemt pris og en bestemt kvalitet, der skal være fagligt forsvarlig.

  Der er således blandt andet betingelser om uddannelse til personalet og til leveringssikkerhed. En leverandør af personlig pleje skal for eksempel have ansat så meget personale, at en borgeres behov for døgnpleje kan opfyldes.

  Pr. 1. maj 2014 er der godkendt 8 leverandører til levering af praktisk hjælp (7 private leverandører og den kommunale leverandør).

  Der er godkendt 4 leverandører af personlig pleje (3 private leverandører og den kommunale leverandør).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Taget til efterretning.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På foranledning af formanden skal udvalget i denne sag drøfte afvikling af udvalgsmøderne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afvikling af udvalgsmøder drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Certificering af DSI Friplejehjemmet Enggården.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.