Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. maj 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.15, og deltog ikke i pkt. 92-95
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på mødet den 5. maj 2014 udvalgets budgetomplaceringer indenfor eget udvalg. På mødet besluttedes en opfølgende behandling på ekstraordinært møde den 13. maj 2014.

  Der skulle tages stilling til budgetudfordringer på samlet 16,287 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet en række løsningsforslag på tværs af politik- og fagområder, herunder model 1 og model 2 som for enkelte områder omfatter henholdsvis 2% og 5% servicereduktioner.

  På mødet den 5. maj 2014 blev godkendt en række handlemuligheder, således at den samlede budgetudfordring i 2014 herefter udgør 10,060 mio. kr. i 2014.

  De godkendte handlemuligheder samt budgetudfordringen på de 10,060 mio. kr. fremgår af det reviderede bilag i3-ny.

  Til brug for den fortsatte behandling af bevillingskontrollen er udarbejdet supplerende handlemuligheder, der nærmere er beskrevet i bilag i2ny, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg (netto).

  På mødet den 5. maj 2014 blev forvaltningen endvidere anmodet om at fremlægge en samlet projektoversigt. Oversigt over projekter finansieret via Sundhedsfremmepuljen, hvoraf fremgår handlemuligheder i forhold til udisponerede midler m.v., vil blive fremlagt på mødet. Supplerende henvises til udvalgets behandling den 5. maj 2014 af projekter finansieret af sundhedsmidler jf. besluttede tiltag.

  På denne baggrund skal udvalget tage endelig samlet stilling til bevillingskontrollen med afsæt i handlemuligheder præsenteret 5. maj (bilag i3) samt forslag til supplerende handlemuligheder i bilag i3-ny.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at løsningsforslagene i bilag i3 og i3ny, drøftes og godkendes men henblik på at skabe balance i 2014,

  at udfordringen i budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 indgår i budgetlægningen,

  at forslag til handlemuligheder vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på -6,664 mio. kr. som særskilt bevillingsområde forelægges Økonomiudvalget til godkendelse,

  at Økonomiudvalget orienteres særligt om Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-05-2014

  1. at: Følgende handlemuligheder godkendes, dog kun med virkning for 2014: Note 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40.

  Note 1 (udfordring vedr. forventet tilgang på handicapområdet) nedjusteres til 6.755 mio. kr.

  Der følges op ved aflæggelse af halvårsregnskab pr. 30. juni.

  1. at: Anbefales godkendt.
  2. at: Anbefales godkendt, idet udvalget henleder opmærksomheden på, at denne handlemulighed baserer sig på en risikovurdering i forhold til den faktiske sygehusaktivitet i 2014.
  3. at: Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts  2014.

  Social og Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2014 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2015-2018 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-05-2014

  1. og 2. at: Anbefales godkendt.

  Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der efterlyses en godkendt praksis for udfasning af ledige ejendomme.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12894, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den årets første bevillingskontrol pr. 31. marts i 2014.

  Social & Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg. Der søges på nuværende tidspunkt ingen tillægsbevillinger. Som det fremgår af betalingsoversigten (Bilag A3) er der i Social- og Sundhedsudvalgets regi en række projekter, hvor der pr. 31. marts 2014 forventes afvigelser.

  Projekterne vil løbende blive vurderet, og der vil senest i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 blive taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2014 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12868, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformationen for Social- & Sundhedsudvalget er en del af kommunens nye samlede ledelsesinformationsløsning og er som sådan en første udgave, der løbende vil blive udviklet.

  Kommunens ledelsesinformationsløsning er inddelt i tre niveauer: Strategisk, taktisk og operationel. Det strategiske niveau henvender sig til Byrådet, hvor det taktiske niveau har fokus på udvalgene og det operationelle niveau retter sig mod administrationen i forvaltningerne.

  Ledelsesinformationen har til formål at give en indikation af potentielle udfordringer i kommunen og danne beslutningsgrundlag for handlinger der kan imødekomme udfordringerne.

  Den taktiske ledelsesinformationen, for Social- & Sundhedsudvalget, er inddelt i politikområderne: Handicap & Psykiatri, Pleje & Omsorg, Sundhed & Forebyggelse, Visitation & Rehabilitering, samt Aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Forvaltningen har heraf udvalgt to særskilte fokusområder: Servicelovens §85 og Mellemkommunal afregning på ældreområdet.

  Ledelsesinformationen vil blive fremlagt på udvalgsmødet af Direktør Jakob Kyndal.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ledelsesinformationen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Sagen udsat.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktet.