Beslutningsprotokol

onsdag den 4. juni 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag dels indføres i modellen for revurdering af plejeboligstrategien og dels drøfte, hvorledes ændringer i forhold til forudsætningerne for plejeboligstrategien kan imødekommes.

  Det vedlagte notat giver en indføring i strategiarbejdet, de elementer der skal revurderes samt en vurdering af efterspørgslen efter plejeboliger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tilgangen til revurdering af plejeboligstrategien tages til efterretning,

  at forudsætningerne for revurdering af efterspørgslen efter plejeboliger drøftes,

  at forudsætningerne for vurdering af efterspørgslen efter plejeboliger ændres i det videre arbejde med revurdering af plejeboligstrategien.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Drøftet.

  3. at: Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punket.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6635, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag forholde sig til hvilke synspunkter, Aabenraa Kommune skal fremføre på det politiske dialogmøde om sundhedsaftalen 2015 – 2018, der holdes med Sundhedskoordinationsudvalget den 17. juni 2014.

  Aabenraa Kommune vil på mødet være repræsenteret af formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget og direktøren for Social & Sundhed.

  Formålet med dialogmøderne, som Sundhedskoordinationsudvalget holder med alle 22 syddanske kommuner, er at give kommunerne mulighed for at komme med input til den politiske del af sundhedsaftalen, dels i form af forslag om eventuelle nye politiske mål i visionen og den generelle indledning, dels i form af forslag til initiativer i det afsnit, der kaldes ’udviklingsaftalen’.

  I det bilagte notat gennemgås den dagsorden for mødet, som Region Syddanmark har sendt ud. Der arbejdes løbende videre med oplægget til det politiske dialogmøde, men hovedlinjerne er følgende:

  Borgervendte indsatser

  Forvaltningen foreslår, at der på mødet gives udtryk for Aabenraa Kommunes politiske ønske om at opstille målsætninger og mål for de vigtigste borgervendte indsatser, såsom:

  · Indsatsen overfor kronikere, ældre medicinske patienter og sindslidende

  · Arbejdsmarkedsområdet: Indsatsen overfor borgere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.


  Organisationsrettede indsatser
  I forhold til de organisationsvendte udviklingsindsatser foreslår forvaltningen at følgende indgår i udviklingsaftalen:

  · Udvikling og implementering af tværsektoriel velfærdsteknologi, herunder telemedicin/telepsykiatri

  · Udvikling af en fælles, generel model for patientuddannelser

  · Implementering af SAM:BO i psykiatrien (bl.a. automatiske elektroniske beskeder)

  · Fælles data og dataanalyser mhp. at kunne understøtte og målrette de tværsektorielle sundhedsindsatser

  · Integrated Care/Shared Care-modeller, hvor sygehusbehandling foregår i borgerens hjem, skal afprøves i alle sygehusområder.

  Øvrige synspunkter
  Derudover foreslår forvaltningen, at Aabenraa Kommune fremfører følgende synspunkter:

  · Der skal ske en tydelig politisk prioritering af de mange indsatser i det nuværende udkast til sundhedsaftale

  · På mødet ønskes samarbejdet med praksissektoren drøftet: De praktiserende læger skal via Praksisplanen forpligtes til et samarbejde om Sundhedsaftalens mål og udviklingsområder

  · Opgaveoverdragelse skal alene ske planlagt og aftalt, baseret på grundige analyser af økonomi og faglig kvalitet.

  · Alle tre sektorer i sundhedsvæsenet skal arbejde ud fra en fælles rehabiliterende tilgang – dette skal fremgå af sundhedsaftalen


  Udkast til sundhedsaftale beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at oplægget til hovedlinjerne i Aabenraa Kommunes tilgang til det politiske dialogmøde om sundhedsaftalen 2015-2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  Godkendt.

  Sundhedsaftalen 2015 – 2018 – den politiske del – blev omdelt på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15912, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget tage stilling til formen for videreførelsen af kommunens bevægelsesprojekt.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. maj, at Social & Sundhed skulle udarbejde et forslag til ændring af form og indhold i bevægelsesprojektet Læt æ Rumpet. Det skyldes bl.a. beslutningen om at skære i projektmidlerne i 2014.

  På den baggrund har der været afholdt møde i projektgruppen – der bl.a. består af repræsentanter fra DGI, Aabenraa Firmaidræt, Bund Deutscher Nordschleswiger m.fl. – og der er bred opbakning bag følgende forslag til videreførelse af bevægelsesprojektet.

  Social & Sundhed foreslår, at bevægelsesindsatsen fortsat opbygges omkring to delelementer:

  1. En målrettet og koordineret udnyttelse af ansatte og frivillige ressourcer i kommunen til at skabe bevægelsesaktiviteter
  2. En digital platform der skal synliggøre bevægelsesaktiviteter og skaber rammerne for at borgere kan bevæge sig i fællesskab

  I forhold til skabelsen af bevægelsesaktiviteter anbefales det, at kommunens sundhedsambassadører tildeles en central rolle. Sundhedsambassadørerne har gennem deres uddannelse forudsætningerne for at starte aktiviteter samt et bredt kendskab til kommunens øvrige indsats indenfor den borgerrettede forebyggelse. På børne- og ungeområdet kan sundhedsambassadørerne indsats suppleres af sundhedskoordinatorerne på skolerne, SIPU-samarbejdet (sundhed på ungdomsuddannelserne) samt de frivillige ungdomsidrætsledere.

  Den anbefales at fastholde den digitale platform, som allerede er under udvikling. Platformen har både til formål at synliggøre eksisterende og nye bevægelsesaktiviteter samt at fungere som mødested for borgere, der har lyst til at lave bevægelsesaktiviteter sammen. Samtidig skal platformen motivere til yderligere aktivitet f.eks. gennem konkurrencer mellem landsbyer, arbejdspladser eller andre om, hvem der kan skabe mest bevægelse. Platformen skal også – i modsætning til tidligere – kunne synliggøre alle bevægelsesaktiviteter i kommunen som f.eks. zumba i et fitnesscenter, svampetur arrangeret af Naturskolerne og opstart på et nyt håndboldhold.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at finde et nyt navn til bevægelsesprojektet. Projektgruppen anbefaler at fastholde navnet Læt æ Rumpet, da repræsentanterne mener, der allerede er opbygget et bredt kendskab til navnet. Forvaltningen vil forelægge forslag til navne på mødet.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119, stk. 2

  Økonomi og afledt drift

  Der er oprindeligt afsat 750.00 kr. til bevægelsesprojektet i 2014. Den 13. maj besluttede Social- og Sundhedsudvalget at skære de udisponerede midler væk i 2014.

  Der er indgået kontrakt efter udbud med Alexandra Instituttet om udvikling af den digitale platform. Kontrakten har en værdi af 1 mio. kr. over to år.

  Bevægelsesprojektet indgår som en del af breddeidrætsprojektet og modtager støtte til den digitale platform og en udvalg månedlig aktivitet. Støtten udgør 691.680 kr. over 3 år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender forslagene til videreførelse af bevægelsesprojektet,

  at udvalget vælger et navn til bevægelsesprojektet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  1. at:  Godkendt.

  2. at:  Forvaltningen bemyndiges til at overveje evt. navneændring.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15787, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om Sundhedsstyrelsens planlagte kampagner for 2014 og 2015.

  Sundhedsstyrelsens udsender årligt en oversigt over de kampagner, som styrelsen står for. Hensigten er, at kommunerne kan bruge oversigten i den lokale planlægning og evt. understøtte det nationale arbejde med at oplyse om udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende emner.

  Aabenraa Kommunen har ikke nogen overordnet strategi om at understøtte og deltage i alle kampagnerne. Det vurderes i stedet fra år til år og fra emne til emne, om det giver mening at deltage.

  Der er dog tradition for, at alkoholkampagnen i uge 40 understøttes, og det er også hensigten i år som en del af kommunens rusmiddelindsats.

  Hvad angår de øvrige kampagner, er det ikke hensigten at deltage på baggrund af beslutningen om spare budgettet hertil i kommunens sundhedsfremmemidler vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15572, Sagsinitialer: bvr

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om samarbejdet mellem Jobcentret og Sundhed & Forebyggelse om borgere, der både har et forløb i Jobcentret og i Træning & Forebyggelse.

  I efteråret 2012 blev det bl.a. på baggrund af positive erfaringer fra Hillerød Kommune besluttet at indlede et tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere i Jobcentret og terapeuter i Træning & Forebyggelse. Samarbejdet havde som udgangspunkt fokus på borgere med skulder-, lænde- og ryglidelser, der modtager sygedagpenge samtidig med, at de er i almen genoptræning i kommunen efter Sundhedslovens § 140.

  Fokus i samarbejdet er at skabe en helhedsorienteret indsats for borgeren og skabe et fælles sprog og mål blandt medarbejderne.

  Det tværfaglige samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling og Træning & Forebyggelse blev iværksat i maj 2013. Projektet blev startet op med en tværfaglig temadag med deltagelse fra alle berørte sagsbehandlere og terapeuter. Siden projektets opstart har det tværfaglige samarbejde omfattet ca. 50 borgere indenfor de berørte diagnosegrupper

  For at sikre kontinuitet og optimering af arbejdsgangene er der løbende fulgt op på samarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af en projektleder samt medarbejdere og ledelsesrepræsentanter fra de to forvaltninger.

  På denne baggrund er det udarbejdet en minievaluering ift. samarbejdet, hvor erfaringer og perspektiver er indhentet gennem interview med syv sagsbehandlere og fire terapeuter. Hovedkonklusionen for tilbagemeldingen fra både sagsbehandlere og terapeuter er, at det tværfaglige samarbejde er særdeles konstruktivt. Der er forsat udviklingspotentialer i samarbejdet i forhold til at sikre almindelig drift omkring de nye arbejdsgange. Det vurderes ligeledes, at samarbejdet også kan udvides til at gælde både andre diagnosegrupper og gælde andre kontorer i Jobcentret. Arbejdsgruppen vil derfor forsat mødes for at optimere og tilpasse samarbejdet fremadrettet.

  Desuden fremgår det af interviewene med sagsbehandlere og terapeuter, at de har fået øget kendskab til hinandens arbejdsområder, og arbejdsgange og dokumentation er blevet tilpasset. Således er vilkårene for at gøre brug af den dokumentation, der eksisterer, og understøtte den udvikling borgeren gennemgår i den anden forvaltning, optimeret.

  Sagsbehandlerne oplever generelt, at borgernes forløb danner grundlag for hurtigere og mere kvalificeret beslutningstagning, der letter borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  Både i forhold til at indhente oplysninger fra anden side, f.eks. lægekonsulent eller speciallæge, samt i forhold til at iværksætte borgerforløb ved anden leverandør.

  Terapeuterne oplever det særdeles positivt, at de kan være konstruktive medspillere i et helhedsorienteret borgerforløb, idet den terapeutfaglige vurdering af borgerens funktionsevne nyttiggøres i sagsbehandlernes arbejde. F.eks. kan terapeuten, når der skal iværksættes arbejdsprøvninger, give oplysninger om skånehensyn og aktuel funktionsevne, som letter sammensætningen af et optimalt forløb. Generelt minimeres risikoen for at borgeren oplever modstridende udmeldinger og tiltag fra terapeuten og sagsbehandleren. Det opleves også som en fordel for de kommunale medarbejdere, at borgerne er bevidste om, at der foregår et samarbejde mellem Jobcenter og Træning & Forebyggelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56036, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2013 for plejehjemstilsyn foretaget af Embedslægeinstitutionen forelægges udvalget til orientering.

  Embedslægerne har i alt gennemført 10 tilsyn på de i alt 11 plejecentre i Aabenraa Kommune. Grønningen har været undtaget i 2013, grundet meget få anmærkninger på tilsynet i 2012.

  I 7 tilsynsrapporter er konklusionen, at ” det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden”.

  I 3 tilsynsrapporter er konklusionen, at ”det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden”.

  Sundhedsstyrelsen konkluderer endvidere, at ”generelt har sundhedsforholdene på plejecentrene været tilfredsstillende”.

  På 1 plejecenter var der så få mangler, at der ikke vil være tilsyn i 2014.

  Det fremgår af de enkelte rapporter, at kravene omfatter fejl og mangler i forbindelse med Instrukser, De sygeplejefaglige optegnelser, Medicinhåndtering, Patientrettigheder,

  Hygiejne, Ernæring samt Fysisk aktivitet og mobilisering.

  Opfølgningen på tilsynsrapporterne er blevet foretaget ved udarbejdelse af handleplaner på de enkelte plejecentre.  Der er yderligere udarbejdet handleplaner for tiltag på tværs af plejecentre/områder i Pleje & Omsorg. Derudover er der i kvalitetsudvalget I Pleje & Omsorg udarbejdet et implementeringsværktøj  ”Gør følgende”.

  Den fortløbende opfølgning sker endvidere i kvalitetsarbejdet i 2014, hvor der bl.a. er indarbejdet mål i forhold til områderne Dokumentation og Medicinhåndtering i virksomhedsaftalerne for plejecenter Syd og plejecenter Nord.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Sundhedsstyrelsen årsrapport 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

  På mødet orienteredes om Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.