Beslutningsprotokol

torsdag den 19. juni 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/17284, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget og præst Jørgen Jørgensen som bestyrelse tage stilling til en fuldmagt til at udfærdige en ansøgning om at lade dele af Günderoths Skolestiftelsens arealer indgå i en jordfordeling i Tøndermarsken.

  Baggrunden er, at Regeringen ønsker at gennemføre en jordfordeling i Tøndermarsken, således at statens jorde kan samles, og der kan laves en særlig indsats på det samlede areal. Indsatsen skal være særligt målrettet naturen.

  Det fremgår af deklaration og vedtægter for Günderoths Skolestiftelse at:

  · Der ikke kan rådes over marskjorderne ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra Civilstyrelsen.

  · De tidligere Fideicommisjorder ikke nogensinde må sælges eller byttes.

  Günderoths Skolestiftelse deltagelse i jordfordelingen er således afhængig af, at Civilstyrelsen vil godkende dette, og at Civilstyrelsen vil tilsidesætte bestemmelser i vedtægterne, der hindrer, at arealerne sælges eller byttes.

  Günderoths Stiftelsen har 2 matrikler, som er omfattet af jordfordelingen i Tøndermarsken. NaturErhverstyrelsen i Tønder har i kortbilag markeret disse som Ejendom 1 med rødt omrids og Ejendom 2 med blåt omrids.

  Det er hensigten, at Günderoths Skolestiftelse skal lade de 2 matrikler indgå i jordfordelingen, og at Stiftelsen modtager arealer fra staten af tilsvarende værdi som kompensation.

  Der vil ikke for Stiftelsen være omkostninger forbundet med at deltage i jordfordelingen.

  Fuldmagten er begrænset til alene at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at indgå i jordfordelingen. Fuldmagten er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med kommunens juridiske afdeling.

  Et konkret forslag til mageskifte af Stiftelsens arealer vil blive forelagt til behandling i bestyrelsen for Günderoths Skolestiftelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at fuldmagt vedrørende ansøgning tilladelse om deltagelse i jordfordeling godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Jørgensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38889, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

  Der er udarbejdet en Frivillighedspolitik, hvor principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger og kommentarer til fordeling af midlerne i den 2. ansøgningsrunde for 2014.

  Af kommentarerne fremgår det, at Frivillighedsrådet ønsker et møde med udvalget i første halvdel af august måned 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet  i 2014 udgør 0,378 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Frivillighedsrådet har i et møde den 11. juni 2014 gennemgået alle ansøgninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Frivillighedsrådets anbefalinger godkendt.

  Restbeløbet på 15.000 kr. reserveres til finansiering af PC´er m.m., jf. tidligere beslutning.

  Frivillighedsrådet indbydes til møde i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. august kl. 18.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget som et led i revurderingen af plejeboligstrategien drøfte og vurdere en række fakta vedrørende de eksisterende plejeboliger i kommunen.

  I forbindelse med udarbejdelsen af Plejeboligstrategi 2012 – 2025 blev der udarbejdet et overblik over eksisterende plejeboliger med oplysninger om bl.a. nuværende størrelse, bygningsforhold og lånestatus. Dette overblik over eksisterende plejeboliger er blevet opdateret i vedlagte bilag, der vil blive gennemgået på mødet.

  På mødet lægges der endvidere op til en vurdering af de eksisterende plejeboliger i forhold til følgende centrale beslutningsparametre:

  · Hjemlighed og tidssvarende

  · Fleksibilitet

  · Bæredygtighed

  · Demografi og kapacitet

  · Kompetencer og trivsel

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de eksisterende plejeboliger drøftes og vurderes i forhold til centrale beslutningsparametre i plejeboligstrategien.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Kriterier for vurdering af beslutningsparametre drøftet. Forvaltningen udarbejder forslag til konkret vurdering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15690, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til finansiering af en klinik på Langrode, Plejehjem Grønnegården, til levering af sygeplejeindsatser, således at nogle af de indsatser, som i dag leveres i den enkelte borgers hjem, vil blive leveret i klinikken.

  En sygeplejeklinik skal ses som en rationalisering af den indsats, der er til borgerne i dag, og samtidig som en omlægning af opgaverne med en øget sikring af kvaliteten til de borgere, som har behov for hjælp fra sygeplejen i kortere eller længere tid.

  Klinikken henvender sig til den borger, der er så mobil, at vedkommende med egen eller bekendtes hjælp kan besøge en klinik. Borgeren er hermed ikke bundet af at afvente et besøg i hjemmet, men vil på denne måde være mere fri.

  Socialudvalget har den 15. december 2011 besluttet, at der skal etableres fire klinikker i Aabenraa Kommune henholdsvis på plejehjemmene Rønshave, Grønningen, Rødekro Ældrecenter og på Møllemærsk.

  På nuværende tidspunkt er sygeplejeklinikker etableret på plejehjemmene Rødekro, Rønshave og Grønningen. Som følge af plejeboligstrategien har det ikke været muligt at etablere en sygeplejeklinik på plejehjemmet Møllemærsk.

  Hjemmesygeplejen i Aabenraa Kommune har undersøgt muligheden for at etablere en sygeplejeklinik i Aabenraa by med udgangspunkt i placering af klinikken, etableringsomkostninger, driftsøkonomi og antallet af potentielle bruger.

  Hjemmesygeplejen anbefaler, at en sygeplejeklinik i Aabenraa by etableres på Langrode, nærmere betegnet Plejehjem Grønnegården. Der er tale om en central placering, idet mange brugere af sygeplejeydelser bor i nærheden, og at busstoppestedet er lige foran plejehjemmet.

  Bygningen er handicapvenlig med tilhørende gode parkeringsforhold og med handicapvenlige parkeringspladser.

  Etableringsomkostninger

  Socialudvalget besluttede den 15. december 2011, at forventede etableringsomkostningerne på 0,5 mio. kr. til de fire sygeplejeklinikker og de forventede driftsudgifter finansieres inden for politikområdet Pleje og Omsorg.

  Pleje & Omsorg har finansieret etablerings- og driftsudgifter til sygeplejeklinikkerne i Rødekro, Rønshave og Grønningen indenfor eget politikområde.

  Etableringsomkostningerne til sygeplejeklinikkerne har været højere end først antaget, hvorfor finansiering af etableringsomkostninger til sygeplejeklinik på Grønnegården, som udgør ca. 262.000 kr., ikke kan findes i det nuværende budget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsudgifterne til sygeplejeklinikken forventes at kunne afholdes indenfor hjemmesygeplejens samlede budgetramme.

  Tabellen de forventede driftsudgifter, samt mindre udgifter i form af sparet vejtid i forhold til antal forventede besøg på klinikken.

  Årlige driftsudgifter

  Husleje

  120.000 kr.

  Andre driftsudgifter

  24.000 kr.

  Udgifter i alt

  144.000 kr.

  Sparet vejtid 150 besøg pr. uge

  -195.000 kr.

  Sparet vejtid 200 besøg pr. uge

  -260.000 kr.

  Mindre udgift 150 besøg

  -51.000 kr.

  Mindre udgift 200 besøg

  -116.000 kr.

  Der skal afvikles 5.760 besøg pr. år for at finansiere driften af en sygeplejeklinik på Langrode, hvilket svarer til 111 besøg pr. uge fordelt på de to behandler-rum, der etableres.

  Der er en forventning om, at der gennemsnitligt spares 6 minutter pr. besøg i mindre vejtid, hvilket svarer til en mindre udgift på 25 kr. pr. besøg på sygeplejeklinikken.

  Hjemmesygeplejen vurderer, at det er realistisk med 150 besøg pr. uge, hvilket svarer til 7.800 besøg pr. år. Dette betyder at hjemmesygeplejen kan finansiere driftsudgifter af en sygeplejeklink på Langrode gennem de besøg, der aflægges i sygeplejeklinikken.

  Der forventes, at der på sigt - ved en gradvis holdningsændring blandt såvel borgere som personale - vil være en større andel af sygeplejebrugere, som vil gøre brug af en sygeplejeklinik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der etableres sygeplejeklinik på Langrode ved Grønnegården,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,262 mio. kr. i 2014 til etablering af en sygeplejeklinik på Langrode, finansieret af en reduktion af afsatte restrådighedsbeløb på 6,246 mio. kr. i 2015 til Grønningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  1. at: Godkendt (forslag B)
  2. at:Anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16479, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en opnormering af Skovbogård og et tidsbegrænset lejemål til fysisk at kunne rumme opnormeringen.

  Opnormering

  Skovbogård er et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud under Autismecenter Syd. Skovbogård er rammestyret ud fra en fast normering med et stærkt element af aktivitetsstyring, idet rammen ved årsopgørelsen reguleres for over/underbelægning, således at der er overensstemmelse mellem rammebeløb og aktivitet.

  Skovbogård er i budget 2014 normeret til 34 pladser, men har gennem de seneste år haft en overbelægning på ca. 2 pladser.

  Med udvidelsen af Skovbo med 3 boenheder er der fra 1. april 2014 en overbelægning på 5 pladser. Fra 1. august 2014 visiteres yderligere 2 borgere til Skovbogård, således at belægningen bliver på 41 pladser.

  Endvidere forventes 2 borgere pr. 1. august 2014 visiteret til STU på Skovbogård.

  Indskrivningen af borgere på overbelægning på Skovbogård er efter gældende regler sket med en betaling på 66 % af en normaltakst, idet grundudgifterne for tilbuddet ikke påvirkes af indtagelsen af yderligere borgere. Efterfølgende foretages jf. Den sociale Rammeaftale en takstregulering, således at taksten for samtlige pladser reguleres som konsekvens af overbelægningen.

  De visiterede borgere på Skovbogård incl. de to borgere pr. 1. august 2014 er finansieret indenfor visitationsrammen og af mellemkommunal betaling fra andre kommuner.

  På baggrund af den kendte tilgang samt forventet afvikling af 2 STU-forløb vurderes det, at normeringen skal forøges med 7 pladser til 41 normerede pladser.

  Midlertidigt lejemål

  De fysiske rammer på Skovbogård kan ikke rumme det nuværende og dermed heller ikke det kommende pladstal. P.t. arbejdes der efter en nødplan med de 5 borgere på overbelægning, således at disse borgere har deres tilbud på 4 forskellige lokaliteter. Denne løsning er særdeles omkostningstung og økonomisk uholdbar.

  Handicap & Psykiatri og Autismecenter Syd har afsøgt mulighederne for at anvende evt. ledige kommunale lokaler, men uden resultat.

  Ved gennemgang af mulige lejemål fremstår Vinkelvej 5, som en velegnet mulighed. Den tætte geografiske nærhed til Skovbogård giver gode betingelser for samdrift og et yderst begrænset transportbehov. Samtidig er indretningen med flere små rum ideel til målgruppen.

  Udlejer har fremsendt forslag til en lejeaftale med en tidsbegrænsning på 3 år og uden mulighed for forlængelse. Der er således intet deponeringskrav for lejemålet.

  Såfremt opnormering og lejemål godkendes foretages en nyberegning af bevillingsrammen og dermed af taksten med virkning fra 1. august 2014 for samtlige pladser (41) på Skovbogård, idet rammen udvides med 66 % af den gældende årstakst (191.116 kr.) for 7 pladser samt bygningsdrift på 211.000 kr. årligt. 

  Økonomi og afledt drift

  Skovbogård, intern pris          Pladser    Stykpris     Budgetramme

  Gældende normering                    34              190.912           6.491.000

  Fremtidig normering                    41              179.853           7.373.956

  Besparelse pr. stk.                                        11.059              882.956

  Skovbogård, salgspris                   

  Gældende salg                           26              242.725           6.310.850

  Fremtidig salg                            28              229.950           6.438.600

                                                                   12.775            -127.750

  Driftsomkostninger, husleje                                                   211.000

  Samlede omkostninger                                                                  966.206

  Heraf reserveret finansiering

  Ved hjemtagelse fra Vognshøj                                               -219.464

  Afregning for overbelægning jfr. gældende regler                       -372.000

  Til finansiering ved visitering til beskæftigelse via

  Nytilgangsmidler                                                                             374.742

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skovbogård normeres til 41 pladser med virkning fra 1. august 2014,

  at Social & Sundhed bemyndiges til at indgå lejekontrakt for 3 år for Vinkelvej 5.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  1. og 2. at: Godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16462, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget tage stilling til de overordnede rammer for videreførelsen af kantinedriften på Møllemærsk (Café Møllemærsk).

  I forbindelse med den løbende overdragelse af Møllemærsk fra Pleje & Omsorg til Handicap & Psykiatri blev det besluttet, at samværs- og aktivitetstilbuddet Klub Syd under centerområdet Bo & Aktivitet, fra 1. januar 2014 skulle overtage tilberedning og salg af varm mad til byens ældre borgere i kantinen på Møllemærsk.

  Klub Syd var før 1. januar 2014 hjemhørende i en 4 værelses lejlighed beliggende på H. P. Hansensgade, og der er samlet set ansat pædagogisk personale i 42 timer fordelt med 17 timer til aktiviteter og 25 timer til Cafe Møllemærsk. De 25 timer danner således grundlaget for den fortsatte drift af kantine på Møllemærsk, fra 1. januar 2014 i regi af Café Møllemærsk.

  I den 4 måneders periode fra 1. januar 2014 til 30. april 2014 har Klub Syd drevet Café Møllemærsk med et tilbud, der både har søgt at tilgodese de ældreborgeres hidtidige service og tilbuddet fra H.P. Hansensgade til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. For at kunne løse opgavevaretagelsen for såvel de ældre borgere, som for borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, har Klub Syd været assisteret af Mad & Måltider hos hvem der er købt timer samt måltider fra storkøkkenet.

  I ovennævnte periode har der været en ekstraomkostning på hhv. ca. 47.000 kr. til løn til Mad & Måltiders medarbejdere og ca. 92.000 kr. til måltiderne - i alt ca. 139.000 kr. I samme periode har der været indtægter ved salget af måltiderne på ca. 64.000 kr. Den samlede udgift for Klub Syd har således været på ca. 75.000 kr. eller knap 19.000 kr. månedligt.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2014 – 2017, blev der godkendt en årlig budgetreduktion på 357.000 kr. ved overdragelse af cafevirksomheden på Møllemærsk fra Mad & Måltider til Aabenraa Bo & Aktivitet, med den forudsætning, at den fremtidige cafedrift skal være udgiftsneutral.

  Centerlederen for Bo & Aktivitet har udarbejdet et forslag til hvordan den fremadrettede drift kan holdes indenfor Klub Syds økonomiske ramme. Forslaget vil i et mindre omfang indskrænke det nuværende servicetilbud for de ældre borgere, men vil samtidig betyde en udligning af det serviceniveau som den ældre borgergruppe kan modtage i Café Møllemærsk, med det serviceniveau som voksne mennesker med varig nedsat funktionsevne bosat i Aabenraa Kommune modtager.

  Løsningsforslag

  Mandag til og med torsdag tilbydes de ældre borgere mulighed for køb af et varmt måltid om aftenen i Café Møllemærsk, ligesom borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. I dag tilbydes dette i tidsrummet kl. 11.30 til kl. 13.00. Tilbuddet om et varmt måltid for de ældre omlægges derved fra frokosttid til aftenstid.

  Ved frokosttid kan der alle hverdage fra mandag til og med fredag fra kl. 11.30 til kl. 12.30 købes håndmadder og salat i Café Møllemærsk samt forsøgsvist udbydes et varm måltid mad (kølevakuum).

  Fredag aften, lørdag og søndag vil der være lukket for salg i Café Møllemærsk og der henvises til byens øvrige tilbud.

  Evt. kan der opstilles mikroovn og køleskab hvorved der kan tilbydes salg af et kølevakuum måltid ved en selvbetjeningsløsning disse dage.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til en kantinedrift på Møllemærsk godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Godkendt.

  Ordningen evalueres ved udgangen af året.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27701, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at udvalget drøfter en evt. etablering af et aktivitetscenter på Møllemærsk.

  På udvalgsformandens og næstformandens ½-årsmøder med LEV har der i flere år været en drøftelse af mulighederne for, at den ledige ”Netto-bygning” i Møllemærskkomplekset kunne anvendes til aktiviteter for udviklingshæmmede.

  Formanden har i disse drøftelser klart meddelt, at der ikke er afsat budgetmidler på udvalgets budget til hverken køb af bygningen eller drift af aktiviteter, men at LEV kunne undersøge en model, hvor LEV købte bygningen og drev aktivitetscentret.

  Såfremt LEV erhverver bygningen og driver et aktivitetstilbud vil dette blive betragtet som en substitution af en kommunal ydelse, og Aabenraa Kommune vil derfor være omfattet af deponeringspligten med et beløb svarende til ejendomsværdien på samme vis som ved leje bygningen.

  Ejendommen har gennem længere tid været udbudt til salg p.t. med en udbudspris på 2.995.000 kr. Ved evt. erhvervelse vil der være omkostninger til indretning af bygningen. Driftsudgifterne er baseret på udbudsmateriale for leje af bygningen på ca. 200.000 kr. årligt.

  Bygningen ligger ideelt i forhold til de nuværende aktiviteter på Møllemærsk og vil kunne understøtte de udviklingshæmmedes behov for fritids- og kulturaktiviteter, specielt fordi mulighederne for fortsat anvendelse af kælderlokaler på Møllemærsk anses for at være særdeles begrænsede/omkostningstunge ved lovliggørelse af anvendelse til aktivitetsformål.

  Såfremt der oprettes et aktivitetscenter må der påregnes en kommunal udgift til aktivitetsstøtte – primært personale.

  Driften af centret kunne organiseres som et foreningstilbud med en drifts- og økonomisk ansvarlig bestyrelse. Herved åbnes der for en deltagerbetaling (kontingent) i stil med betalingen i andre frivillige foreninger, men det må forventes at egenbetalingen skal suppleres med kommunalt tilskud.

  Der lægges med denne sag op til en drøftelse af, om der skal udarbejdes konkrete budgetforslag til anlæg og drift af et aktivitetscenter på Møllemærsk.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat anlægsbudget eller driftsbudget til aktivitetscenter på Møllemærsk i budget 2014 – 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at evt. etablering af et aktivitetscenter på Møllemærsk drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til eventuelt aktivitetscenter med inddragelse af LEV. Forvaltningens forslag oversendes til budgetseminar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte en henvendelse fra TUBA om øgning af kommunens støtte til organisationen. I forbindelse hermed orienteres udvalgene om projektet ”Den familieorienterede alkoholbehandling”.

  TUBA er en organisation, der tilbyder rådgivning og terapi for unge, der er børn af alkoholmisbrugere. Målgruppen er børn og unge mellem 14 og 35 år.

  TUBA har i foråret henvendt sig til kommunen og forespurgt om muligheden for at indgå en ny partnerskabsaftale, der indebærer, at kommunen øger støtten til organisationen. TUBA påpeger i henvendelsen, at organisationen fra 2015 og frem mister statslig støtte. Det er derfor en forudsætning for en videreførelse af TUBA i Aabenraa Kommune, at kommunen øger støtten til organisationen.

  Aabenraa Kommune gennemfører i 2012-14 et pilotprojekt under titlen: ”Den familieorienterede alkoholbehandling”. Projektet har både fokus på alkoholmisbrugere og pårørende og har derfor en sammenfaldende målgruppe som TUBA.

  På mødet orienteres yderligere om de to tilbud.

  I forbindelse med budgetlægningen skal der tages stilling en eventuel videreførelse af tilbuddene. Med denne dagsorden indledes udvalgets drøftelse heraf.

  Økonomi og afledt drift

  Det tidligere Børne- og Familieudvalg besluttede den 9. maj 2012 at støtte TUBA med et årligt beløb på 0,130 mio. kr. med virkning fra og med 2013. Det blev forudsat, at det tidligere Socialudvalg skulle bidrage med halvdelen af beløbet.

  Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 – 2017 blev fremsendt et ønske fra TUBA om et årligt tilskud, udover de 0,130 mio. kr., på 0,300 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Ønsket blev ikke imødekommet.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at henvendelsen fra TUBA drøftes og

  at orienteringen om ”Den familieorienterede alkoholbehandling” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  1. at: Drøftet.
  2. at: Taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12740, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget behandle forslag til kommunens sundhedsplan for 2014.  Foruden forslaget til sundhedsplan for 2014 er der udarbejdet en oversigt over indsatser og en beskrivelse af de enkelte indsatser i sundhedsplanen.

  Sundhedsplanen er den aktuelle udmøntning af kommunens sundhedspolitik 2012-20. Sundhedspolitikken rummer fokusområder og indsatser, som i sundhedsplanen er omsat til konkrete indsatser, der er igangsat i kommunen. Indsatserne bidrager til at nå de mål, der er opstillet i sundhedspolitikken.

  Sundhedsplanen fungerer derfor som en kortlægning og tegner dermed et billede af hvilke sundhedsrelaterede indsatser, der er igangsat i kommunen i øjeblikket. Det gælder ikke kun indsatser i regi af Social- og sundhedsudvalget men også indsatser i regi af de øvrige fagudvalg. Sundhedsplanen beskriver dermed retningen på og sammenhængen mellem indsatserne og kan derfor ses som en ajourført udmøntning af politikken. Udover at sikre at kommunen når målene i sundhedspolitikken, bidrager sundhedsplanen til at nå målene i kommunens vækststrategi.

  Sundhedsplanen skal fremadrettet bruges som baggrund for udarbejdelsen af sundhedsplanen 2015-16. Processen indledes i andet halvår med en politisk drøftelse af prioriteringen af målene i sundhedspolitikken. Målet er – ligesom for sundhedsplanen 2014 – at den nye sundhedsplan kan angive retningen for indsatserne på sundhedsområdet og dermed udgøre et prioriteringsredskab bl.a. i forhold til udmøntning af sundhedsmidler.

  Forslaget til Sundhedsplan for 2014 har været drøftet i styregruppen vedrørende Sundhedspolitik og Direktionen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Sundhedsplan 2014 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Godkendt.

  Sundhedsplan 2014 sendes til orientering i Seniorråd og Handicapråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16909, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et værktøj og metode for tilfredshedsmåling på plejehjemmene.

  Udvalget besluttede på mødet den 17. marts 2014, sag nr. 36, at metode for tilfredshedsmåling på plejehjemmene foreligger til godkendelse inden udgangen af 2. kvartal 2014.

  Værktøj og metode er udarbejdet med baggrund i observationer, interviews, dialog med medarbejdere, ledere og demenskoordinator. Metoden er udarbejdet med hensyntagen til, at mange af beboerne på plejehjemmene ikke er i stand til at udtrykke deres oplevelse af trivsel på normal vis.

  Det er forventningen, at værktøjet vil levere fordele for tre grupper:

  Beboere: I kraft af et endnu større fokus på den enkeltes ønsker vil beboerne gradvist opleve større trivsel på plejecentrene.

  Pårørende: De pårørende vil få overblik over personalets indsats for den enkelte. De vil opleve at indgå i en konkret og målrettet dialog, hvor forslag til ændringer kan drøftes, noteres, afprøves og evalueres.

  Personalet: Personalet får et værktøj, der kan danne rammen om en konstruktiv dialog med de pårørende, og som synliggør værdien af de små ting, der bidrager til trivsel.

  Værktøjet er for tiden under afprøvning på Plejehjemmet Kirketoften, og med baggrund i resultaterne herfra kan der vurderes behov for eventuel justering af værktøjet. Herefter vil værktøjet til tilfredshedsmålinger blive implementeret på kommunens plejehjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at værktøjet til tilfredshedsmåling på plejehjemmene, herunder afprøvning og justering, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Godkendt.

  Seniorråd orienteres. Bruger- og pårørenderådene inddrages i implementeringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16421, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om embedslægens tilsyn på plejehjemmet Rønshave.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Det har hidtil været praksis, at disse tilsynsrapporter blev forelagt udvalget som fremlæggelser.

  Det tidligere Socialudvalg har ønsket, at embedslægetilsynsrapporterne blev forelagt udvalget til orientering; herunder orientering om den handleplan, som plejehjemmene udarbejder for at imødekomme eventuelle krav fra embedslægen.

  Socialudvalget protokollerede følgende på deres møde den 25. september 2014: ”Socialudvalget lægger vægt på målrettet opfølgning på handleplanen vedr. opfølgning på Embedslægens rapport for 2013. Socialudvalget forventer med tiltagene, at embedslægernes tilsyn 2014 viser en yderligere kvalitetsmæssig forbedring i forhold til anførte forbedringspunkter. Der ønskes en status på opfølgning inden udgangen af 1. kvartal 2014.”

  Embedslægeinstitutionen har den 3. marts 2014 gennemført et uanmeldt tilsyn på Rønshave Plejehjem. Den 12. marts 2014 har embedslægeinstitutionen modtaget en handleplan fra ledelsen på Rønshave. Denne handleplan vurderer embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen) som tilfredsstillende. Desuden konstaterer tilsynet, at de krav, der blev stillet i 2013, er opfyldt.

  Handleplan vedrørende Embedslægebesøg den 3. marts 2014 beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Embedslægetilsyn 2014 på Rønshave Plejehjem tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18217, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om status i pilotforsøget omkring Fleksibel Sundhedspleje.

  Det blev besluttet at lave et pilotforsøg med Fleksibel Sundhedspleje den 23. maj 2013 i kommunens daværende Børne- og Familieudvalg. Pilotforsøget handler om, at en række familier modtager et reduceret tilbud i forhold til det standardtilbud, der normalt tilbydes af Sundhedsplejen. Det blev besluttet, at levere Fleksibel Sundhedspleje i Løjt, Skovridderkvarteret i Aabenraa og Stubbæk, og at Rødekro-området er kontrolområde. Kontrolområdet er siden udvidet til også at omfatte Hjordkær.

  Hidtil har familier i Aabenraa Kommune modtaget fem hjemmebesøg som anbefalet af Sundhedsstyrelsen inden for barnets første otte måneder. I den Fleksible Sundhedspleje tilbydes familien to hjemmebesøg og et besøg i konsultation.

  Siden starten på pilotforsøget den 15. august 2013 har 32 familier på baggrund af en individuel vurdering været udtaget til Fleksibel Sundhedspleje. I kontrolområdet er det tilsvarende antal 17, hvilket primært skyldes, at der har været færre fødsler i Rødekro-området end normalt. Det er medvirkende til, at kontrolområdet er udvidet.

  Evalueringen af pilotforsøget gennemføres på baggrund af forskelligt sundhedsdata registreret både i sundhedsplejens eget system, i centrale registre og spørgeskemaer indsamlet ved afslutning af 8-månedersforløbet. Der er to mål med evalueringen:

  1. At beregne den økonomiske gevinst ved Fleksibel Sundhedspleje.
  2. At beskrive den målgruppe, der reagerer bedst på Fleksibel sundhedspleje.

  Der udtages ikke flere familier i indsatsgruppen, og forløbet kan derfor evalueres fra januar 2015. Der udtages fortsat familier i kontrolgruppen til og med juli 2014, hvilket betyder, at evalueringen af kontrolgruppen kan gennemføres i marts 2015. Udvalget kan dermed behandle resultatet i maj 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedsplejen har i 2013 anvendt 0,050 mio. kr. på at etablere to konsultationslokaler i Bjerggade 4E. Udgiften blev afholdt indenfor det godkendte driftsbudget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25632, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne dagsorden orienteres udvalget om de første tal og tendenser fra den 3-årige evalueringsplan, der er lagt for Special- og Rehabiliteringscentret (SRC). Der er i statusrapporten fokuseret på udnyttelsen af centrets midlertidige pladser og på effekten af døgnrehabilitering.

  Der er 43 pladser på SRC fordelt på midlertidige pladser, permanente plejepladser og akutpladser. De midlertidige pladser er opdelt i fem forskellige pladstyper:

  • Vurderingsplads
  • Aflastning af pårørende
  • Aflastning af borgere der afventer plejebolig
  • Aflastning af alvorlige syge og dødende
  • Døgnrehabiliteringspladser

  Målgruppen for en rehabiliteringsplads på SRC er borgere, der udskrives fra sygehuset med en eller flere komplekse sygdomme eller anden svækkelse, og borgere, som er særligt sårbare eller har lav egenomsorgsevne. Generelt gælder det, at borgerne skal have et rehabiliteringspotentiale. Dvs. at de skal kunne profitere af et døgndækket, tværfagligt og tidsbegrænset forløb og være indstillet på at indgå i et aktivt samarbejde omkring rehabiliteringsforløbet.

  En borgers behov for hjemmehjælp falder i gennemsnit med en tredjedel efter et døgnrehabiliteringsforløb fra 15 til 10 timer om ugen. Det koster i gennemsnit 44.419 kr. at have en borger i et døgnrehabiliteringsforløb på SRC. Det svarer til en gennemsnitlig merudgift ved at have borgeren på SRC frem for i eget hjem på 10.561 kr. Pga. rehabiliteringsforløbet kan nogle borgere klare sig med mindre hjemmehjælp efter opholdet på SRC. I gennemsnit svarer det til en værdi på 26.950 kroner pr borger. Det betyder overordnet, at Aabenraa Kommune har sparet 16.390 kroner pr. borger, der har været gennem et rehabiliteringsforløb.

  De mest succesfulde forløb adskiller sig markant fra de mindst succesfulde rehabiliteringsforløb på områder, der kan identificeres ved visitering. Der er fuld belægning på SRC, så ikke alle relevante borgere får muligheden for at komme direkte på SRC. Visitationen kan i højere grad fokusere på de borgere der særligt profiterer af døgnrehabiliteringen.

  For at skabe rum til dette er det relevant at kigge på kapaciteten på SRC. 24 % af borgerne på de midlertidige pladser afventer plejebolig. Kommende plejehjemsbeboere optager 38 % af kapaciteten til midlertidige pladser på SRC. 27 % af borgerne på de midlertidige pladser er døgnrehabiliteringsborgere, som kommer hjem efter forløbet på SRC. Denne gruppe optager 37 % af kapaciteten til midlertidige pladser på SRC. I grundlaget for SRC, var rehabiliteringsgruppen tænkt større. Da det forventes, at der fortsat vil være et behov i forhold til borgere, der afventer plejehjemspladser, er det ikke muligt at øge andelen af borgere i rehabiliteringsforløb. Er der behov herfor, vil det derfor kræve, at der oprettes flere midlertidige pladser.

  9 % af borgerne på SRC passer ikke ind i de standarder, der er politisk vedtaget for centret. Den gruppe svarer til 7 % af kapaciteten. Enten skal der findes alternative løsninger til denne borgertype, eller der skal defineres og godkendes en ny kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at forvaltningen afklarer behovet for en ny kvalitetsstandard som i dag ikke rummes inden for de nuværende målbeskrivelser.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  1. og 2. at: Taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16881, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Sundhedsstyrelsens udmelding af satspuljen ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser” af 14. maj 2014.


  Udmeldingen sker som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2014-2017. I aftalen er der afsat i alt 28 mio. kr. til udviklingsprojekter i kommunerne. Styrelsen forventer, at der vil blive udvalgt mellem 5 og 10 ansøgere.

  Formål med satspuljen er at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse, samt at forebygge somatisk sygdom, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser

  Baggrunden for satspuljen er en konstateret overdødelighed hos psykisk syge, kombineret med en motivation for ændret sundhedsadfærd også hos psykisk syge. Manglende sundhedsfremmekompetence hos personale er en væsentlig barriere, ligesom udfordringerne i allerede gennemførte projekter ofte ligger i selve implementeringen. Her tænkes på det tværgående samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger mv.

  Målgruppen for satspuljen er unge, voksne og ældre med moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser.

  De projekter der kan finansieres over puljen skal afprøve metoder til motivation af mennesker med psykiske lidelser samt metoder til at implementere forebyggelsestilbud og trivselsfremmende tilbud til denne gruppe. Projekterne skal etableres i et eksisterende tilbud til målgruppen, og skal gennemføres i samarbejde på tværs af den kommunale organisation.

  I Social & Sundhed er der derfor nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, med deltagelse af Børn & Skole samt Kultur, Miljø og Erhverv, der udarbejder en ansøgning baseret på bl.a. en udvidelse af sundhedsambassadør konceptet.

  Der er ansøgningsfrist til Sundhedsstyrelsen den 28. juli 2014. Den fremsendte ansøgning forelægges på udvalgets møde den 7. august 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  På mødet orienteredes om:

  - Dialogmødet med Sundhedskoordinationsudvalget om den nye Sundhedsaftale.

  Taget til efterretning.