Beslutningsprotokol

torsdag den 2. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested: Rudbøl Kog
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til delegation af legatudlodning.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 at Social- & Sundhedsudvalget udpeges til legatbestyrelse for følgende legater:

  · ”Henriette Marie Hansens legat”

  · ”Jakob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat”

  Forvaltningen foreslår, at udvalget delegerer til formand og næstformand at forestå udlodning fra de to legater.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udlodning fra ”Henriette Marie Hansens legat” og ”Jakob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat” delegeres til formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget,

  at formandens stemme vægter dobbelt ved uenighed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2014

  1. – 2. at: Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27553, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en formalisering af dialogmøder med henholdsvis LEV og SIND/Bedre Psykiatri.

  Siden kommunalreformen i 2007 har der været en tradition for, at formand og næstformand har haft ca. 2 årlige dialogmøder med henholdsvis LEV og SIND/Bedre Psykiatri.

  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for hvert af de to mødefora med angivelse af formål, omfang og rollefordeling.

  Økonomi og afledt drift

  Formaliseringen af samarbejdet med pårørende foreningerne har ingen økonomiske konsekvenser, idet afledte udgifter til mødeafholdelse afholdes indenfor det godkendte budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kommissorium for dialogmøder med LEV godkendes,

  at kommissorium for dialogmøder med SIND og Bedre Psykiatri godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2014

  1. – 2. at: Godkendt.

  Referatet fra møderne fremsendes til udvalgsmedlemmerne til orientering.

  Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6635, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2015-2018.

  Baggrund

  Udvalget godkendte den 23. april 2014, at forvaltningen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale skulle fokusere på 5 områder:

  · Større fokus på arbejdsmarkedsområdet i sundhedsaftalen,

  · bedre og mere forpligtende samarbejde med de praktiserende læger,

  · spilleregler for opgaveoverdragelse frem for ureguleret opgaveglidning,

  · fælles forpligtelse hos kommuner og region til analyser af og data om kapacitet og økonomi og

  · velfærdsteknologi skal anvendes som en ressource til at understøtte borgerens mestringsevne.

  Aabenraa Kommune har endvidere i processen fremført bl.a. følgende synspunkter:

  · At sundhedsaftalen bør have et klart borgerperspektiv, hvor alle tre sektorer i sundhedsvæsenet arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang.

  · Vigtigheden af at der formuleres mål for den borgervendte indsats i forhold til borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

  · Vigtigheden af at de organisationsvendte indsatser (i den administrative del af sundhedsaftalen) sikres og at SAM:BO implementeres på det psykiatriske område.

  Vurdering af udkastet til sundhedsaftale

  Forvaltningen vurderer, at høringsudkastet til sundhedsaftale overordnet set er et godt udkast, der kan medvirke til at fremme den fortsatte udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

  Særligt skal det fremhæves, at sundhedsaftalen har indarbejdet en tydelig politisk vision om et borgerperspektiv med vægt på den rehabiliterende tilgang samt de politiske mål for aftaleperioden.

  Det er ligeledes vurderingen, at kommunens ønsker i høj grad er blevet imødekommet i høringsudkastet. Særligt de tre prioriterede temaer den rehabiliterende tilgang og sammenhængende forløb, telekommunikation og telemedicin samt nye samarbejdsaftaler og opgaveoverdragelse, der stemmer overens med prioriteringen i Aabenraa Kommune og i 22-kommuner samarbejdet.

  Som det fremgår af udkastet til høringssvar er der en udfordring i, at det foreliggende udkast til sundhedsaftale måske ikke i tilstrækkelig grad lever op til økonomiaftalen og vejledningens krav om beskrivelse af effekten af de prioriterede indsatser. Aabenraa Kommune anbefaler, at dette håndteres i den endelige tekst.

  Aabenraa Kommune gør desuden opmærksom på, at det er nødvendigt, at sundhedsaftalen beskriver de overordnede målsætninger sygehusene og kommunerne, har til det forpligtende samarbejde med almen praksis.

  Aabenraa kommune finder endeligt at de kommende års udvikling i det samlede sundhedsvæsen, i Region Syddanmark, vil stille store krav til samarbejdet om økonomi, koordinering og kapacitetsplanlægning og som grundlag herfor bør der arbejdes videre med et fælles datagrundlag og en kvalificering af det fælles fremtidsbillede.

  Høringsudkastet, sundhedsaftalen og et resume af sundhedsaftalen er vedlagt. Læseren, der ønsker et hurtigt overblik, henvises til sidstnævnte.

  Den videre proces

  Fristen for afgivelse af høringssvar er den 6. oktober 2014.

  Herefter vil skrivegruppen arbejde med rettelser, tilføjelser m.v. i høringsudkastet, hvorefter den endelige sundhedsaftale sendes til Regionsrådets og de 22 kommunalbestyrelsers godkendelse.

  I forbindelse med forelæggelsen i november/december 2014 af sundhedsaftalen til godkendelse i Byrådet vil udvalget få forelagt de økonomiske perspektiver og konsekvenser m.v. af sundhedsaftalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25990, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om det igangværende arbejde med sundhedsplan 2015-16.

  ”Styregruppen for sundhedspolitik” er den administrative tovholder for arbejdet med at implementere kommunens sundhedspolitik 2012-20. Styregruppen har igangsat det administrative arbejde med at indsamle materiale til sundhedsplan 2015-16. Målet er, at byrådet præsenteres for et planudkast på temamødet om sundhed den 28. oktober.

  Der arbejdes med en struktur for sundhedsplan 2015-16, der minder om strukturen i sundhedsplan 2014. Dvs. at planen bygges op omkring de fire temaer fra sundhedspolitikken:

  • Tema 1: Sund og aktiv hverdag
  • Tema 2: Udsatte og syge borgere
  • Tema 3: Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
  • Tema 4: Sundhed på tværs

  Under de tre første tema beskrives fire indsatsområder, som skal danne rammen omkring kommunens arbejde på sundhedsområdet i 2015 og 2016.

  På udvalgsmødet orienteres om aktuel status for arbejdet, herunder gennemgang af indsatsområderne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2014

  Der blev orienteret om følgende:

  • Status på ny app til ”Aabenraa i bevægelse”
  • Borgercase fra Hjernecenter Syd
  • Indslag fra Fælleskøkkenet på DR2 og ”åbent hus” arrangement hos Mad & Måltider
  • Takstberegning på institutioner
  • Udvalgsformandens deltagelse i indslag på TV Glad
  • Besøg på rutebilstation sammen med Handicaprådet vedrørende tilgængelighed

  Afbud: Michael Christensen. Karina T. Rogat.