Beslutningsprotokol

onsdag den 5. november 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen.
Povl Kylling Petersen deltog i mødet fra kl. 15.15 (ikke i pkt. 173)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31082, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 30. september.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Følgende bilag er vedhæftet,

  • Bilag B1, oversigt over tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg/bevillingsområder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31082, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 30. september.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag T1, oversigt over tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

  Der søges en tillægsbevilling på samlet 0,162 mio. kr. i 2014 samt en rammekorrektion i 2015-2018 på 0,162 mio. kr. årligt. Tillægsbevillingen vedrører øgede husleje- og driftsudgifter i forbindelse med Tandplejens og Sundhedsplejens flytning fra Rådhuset til Bjerggade 4E.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 0,162 mio. kr. i 2014 jf. opgørelse finansieret af kassebeholdningen, og

  at der gives en rammekorrektion på 0,162 mio. kr. i 2015-2018 jf. opgørelse finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1.-2.  at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31082, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 30. september. 

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 budgetkontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2014
  • Bilag i2, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

  I Social- og Sundhedsudvalgets regi skal der tages stilling til budgetudfordringer på samlet 10,273 mio. kr.

  Der foreligger løsningsforslag til disse udfordringer.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område, blev godkendt en finansiering på 6,664 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets selvstændige bevillingsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering til at finansiere e udfordring på 7,112 mio. kr. på Voksen Handicap området.

  Resten af finansieringen blev fundet inden for Social- og Sundhedsudvalgets øvrige bevillingsområder.

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 har vist, at den forventede udfordring på 7,112 mio. kr. på Voksen Handicap området kan reduceres med 4,715 mio. kr. Det betyder, at denne mindre udgift kunne tilføres kassebeholdningen.

  Social og Sundhedsudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2014 viser dog, at der er udfordringer på andre områder indenfor udvalgets serviceramme.  Det anbefales at de 4,715 mio. kr. i stedet anvendes til finansiering af udvalgets øvrige udfordringer på serviceområdet, idet Social & Sundhed ikke kan anvise handlemuligheder, der vil kunne realiseres i 2014.

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet,

  • Bilag i6, forventet regnskab 2014 for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i7, noter til bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 for de aftalestyrede enheder.

  Af det forventede regnskab for de aftalestyrede enheder fremgår at to enheder (Tandplejen og Hjemmeplejen) forventer et regnskab, hvor merforbruget vil ligge over 4%.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetudfordringerne samt løsningsforslagene der sikrer finansiering indenfor udvalgets ramme.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Godkendt.

  Økonomiudvalget orienteres om, at finansieringen af udfordringer indenfor udvalgets ramme bl.a. sker via et mindreforbrug på de forventede merudgifter til nytilgang i 2014 i forhold til korrigeret budget.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31082, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 30. september.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2014 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger vedr. anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, betalingsplan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2014 til 2015.

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på samlet -27,644 mio. kr.

  Der søges tilført kassebeholdningen 0,228 mio. kr. i 2014 vedr. igangsatte anlæg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 27,664 mio. kr. i 2014 der tilføres likvide midler,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på -27,664 mio. kr. finansieret via de likvide midler i 2015 fordelt på anlægsprojekter jf. oversigten,

  at der i 2014 tilføres likvide midler 0,228 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1. at: Anbefales godkendt. Tillægsbevillingen ændret til 29,664 mio. kr. (faktuelt rettelse i forhold til indstilling).

  2. at: Anbefales godkendt. Tillægsbevillingen ændret til

   -29,664 mio. kr.

  3. at: Beløbet på 0,228 mio. kr. tilføres ikke kassebeholdningen, men afventer regnskabsafslutning.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31094, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle forvaltningens forslag til prioriteret anvendelse af demografimidler for 2015. For overslagsårene 2016 og 2017 er der tale om en foreløbig forventning til anvendelse.

  I forbindelse med budgetlægning for 2013 blev der udarbejdet en ny demografimodel for ældreområdet, idet den gamle model ikke i tilstrækkelig grad understøttede den demografiske udvikling af borgere i gruppen 65+ årige.

  Modellen bygger på ældreområdets samlede omkostninger i regnskab 2012 og en forudsætning for modellen er uændret serviceniveau for borgerne. Ændringer i modellen vil således ske, såfremt der i byrådet besluttes ændrede forudsætninger. Eksempelvis øget sundhed blandt ældre og dermed mindre efterspørgsel eller højere eller lavere serviceniveau.

  De områder, der indgår i modellen, er i overskrifter:

  • Borgere på Plejehjem
  • Sygepleje
  • Hjemmehjælp
  • Hjælpemidler
  • Mellem kommunale udgifter for borgere på plejehjem eller modtager hjemmehjælp i andre kommuner eller køber hos os.
  • Mad og Måltider.
  • Træning til ældre.

  Muligheder for prioriteringer for 2014, 2015 og 2016 er begrænsede, da der er faktiske forhold, som der skal tages hensyn til.

  I 2014 anvendes en stor del af midlerne på at prioritere finansiering af borgere på plejehjem udenfor kommunen. I 2015 og 2016 prioriteres de nye midler til åbning af nye plejeboliger.

  Det vil først være muligt at prioritere øgede midler til sygepleje, træning og hjemmehjælp, når vi er færdige med åbning af plejecentre, med mindre prioriteringer ændres.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til prioritering fremgår af bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til prioritering af anvendelse af demografimidler for 2015 godkendes,

  at udvalget tilkendegiver, hvis der ønskes anden prioritering i forhold til budget 2016.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1. at: Godkendt.

  2. at: Stillingtagen til 2016 prioritering afventer.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17353, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af den af Byrådet godkendte budgetreduktion på 0,2 mio. kr. årligt i budget 2015, 0,5 mio. kr. 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 ved sammenlægning af Misbrugscentret og Socialpsykiatrien, jf. Beredskabskataloget.

  BDO anbefaler en udmøntning af budgetreduktionen på optimering af borgerforløb, ledelse, administration og medicinhåndtering.

  I 2015 findes budgetreduktionen på en optimering af borgerforløbene. Ledelsesmæssigt lægges Misbrugscentret ind som en enhed i Socialpsykiatrien og lederen af Misbrugscentret bliver fremadrettet afdelingsleder i Socialpsykiatrien. De løn- og personalemæssige konsekvenser heraf skal forhandles og vil først kunne iværksættes med fuld gennemslagskraft fra 2016.

  I 2015 analyseres hvilke synenergieffekter, der er mellem enhederne med henblik på lokalisering af effektiviseringer og dermed implementering af budgetreduktionerne i 2016 og efterfølgende år. I analyserne inddrages hvilke muligheder for optimerede arbejdsgange, der kan forventes ved indførelse af det nye fælles IT-system.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at budgetreduktionen i 2015 på 0,2 mio. kr. implementeresved en optimering af borgerforløb,

  at budgetreduktionen i 2016 og fremefter implementeres ved en optimering af borgerforløb og synergieffekter på ledelse og arbejdsgange.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1. - 2. at: Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17353, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af den af Byrådet godkendte budgetreduktion på 0,9 mio. kr. årligt i budget 2015 og overslagsårene på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, jf. Beredskabskataloget.

  Budgetreduktionen udmøntes med:

  1. Takstreduktion på TV-Glad svarende til 0,5 mio. kr. årligt.
  2. Nednormering af pladser på Kilen med en nettoeffekt på 0,3 mio. kr. årligt
  3. Flytning af psykiatriske værested fra Bovvej 51 til Jernbanegade 36, Padborg med en nettoeffekt på 0,1 mio. kr. årligt.

  Ad. 1.: Takstreduktionen reduktionen gennemføres i forståelse med TV-Glad, der viderefører sine aktiviteter med en tilpasning til det økonomiske grundlag. Visitationsbudgettet i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,5 mio. kr., idet takstreduktionen har gennemslag som et reduceret behov for betaling for eksterne pladser.

  Ad. 2.: Nednormeringen til 50 pladser på Kilen er en tilpasning til den faktiske efterspørgsel. Nednormeringen er jf. bevillingskontrol pr. 31. marts 2014 gennemført fra. 1. september 2014 med en forventet effekt på 0,075 mio. kr. i 2014. Nednormeringen er indarbejdet i budget 2015 og overslagsårene med en nettoeffekt på 0,3 mio. kr. årligt. Reduktionen er tilført visitationsbudgettet i Visitation & Rehabilitering, hvorfor implementeringen af budgetreduktionen indebærer en reduktion af visitationsbudgettet på 0,3 mio. kr.

  Ad. 3.: Det psykiatriske værested ”Huset” har til huse i et parcelhus på Bovvej 51, Padborg. Værestedet kan med de nuværende aktiviteter indpasses i anvendelsen af Jernbanegade 36, Padborg, der bruges af Støttecentret Fristedet. De to aktiviteter kan med fælles adresse fortsætte det nuværende aktivitetsniveau uden begrænsninger.

  Det er en forudsætning for udmøntning af budgetreduktionen, at Bovvej 51 overdrages til Økonomiudvalget 1. februar 2015 med henblik på afhændelse af bygningen, idet budgetreduktionen på 0,1 mio. udmøntes på bygningsdriften. Budgetreduktionen implementeres  pr. 1. januar 2015, idet nødvendig bygningsdrift i perioden frem til faktisk afhændelse af bygningen afholdes indenfor Socialpsykiatrien samlede budgetmæssige ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at visitationsrammen i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,5 mio. kr. som konsekvens af reduktion af takstbetalingen til TV-Glad med netto 0,5 mio. kr. årligt,

  at visitationsrammen i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,3 mio. kr. som konsekvens af reduktion af normering til 50 pladser på Kilen,

  at det psykiatriske værested ”Huset” flyttes til Jernbanegade 36, Padborg fra 1. februar 2015,

  at ejendommen Bovvej 51, Padborg pr. 1. februar 2015 overdrages til Økonomiudvalget med henblik på afhændelse af ejendommen,

  at Socialpsykiatriens budget til bygningsdrift af Bovvej 51 reduceres med 0,1 mio. kr. pr. 1. januar 2015,

  at udgiften til bygningsdrift af Bovvej 51 fra 1. januar 2015 afholdes indenfor Socialpsykiatriens samlede budgetramme indtil bygningen er afhændet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Sagen udsat.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31310, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i politikken for Servicelovens § 79 vedr. forebyggende og aktiverende tilbud til ældre skal udvalget fordele tilskud til foreninger mm. indenfor målgruppen for året 2015.

  Under § 79 lovgivningsområdet drives aktivitetscentrene/husene Valdemarshus i Padborg, Grønnevej 41 i Tinglev, Kirsebærhaven i Aabenraa og Ældreborgen i Stubbæk. Herudover understøttes netværksdannelsen og aktivitetsudviklingen i de enkelte ældre/pensionistklubber og på tværs af disse.

  I 2015 er der budgetteret med i alt 3,002 mio. kr. til det samlede område for forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Heraf er 0,855 mio. kr. afsat til uddeling af § 79 midler.

  Politikken for § 79-området beskriver bl.a. principperne og målgruppen for uddelingen.  Politikken står foran en revidering i 2015 blandt andet på baggrund af, at Indkøbsordninger i 2012 blev en del af § 79-området uden, at det er blevet indarbejdet i politikken.  Processen herfor vil blive drøftet på udvalgsmødet d. 3. december 2014.

  Jf. politikken for § 79-området har pensionistklubber/ældreorganisationer mm. én gang årlig mulighed for at ansøge om tilskud til lokaleleje, kørsel og indkøbsordninger. Disse ansøgninger behandles årligt i Social- og Sundhedsudvalget efter vedtagelsen af det kommende års budget. I forhold til behandlingen af ansøgningerne henvises til politikkens pkt. 5 samt til pkt. 5.1. som beskriver principperne for fordelingen.

  Administrationen har gennemgået og vurderet de i alt 21 ansøgninger, som har søgt om i alt 0,565 mio. kr.

  Ansøgningerne fordeler sig således:

  Husleje:                                   0,296 mio. kr.

  Tilskud til kørsel:                      0,059 mio. kr.

  Indkøbsordninger:                    0,210 mio. kr. 

  Herudover er der to forespørgsler om støtte, som blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 16. september 2014, hvor det blev besluttet at lade disse indgå i behandlingen af § 79 midlerne på mødet d. 5. november.

  De to forespørgsler omhandler ekstra bevilling i 2014 til Indkøbsordningen under Ældresagen Aabenraa og forespørgsel fra Ældresagen Aabenraa kommune om at køre et forsøgsprojekt omkring afhentning af enlige til Ældresagens arrangementer.

  Forespørgslerne fordeler sig således:

  Ekstraordinært tilskud til indkøbsordning 2014:    0,030 mio. kr.

  Tilskud til kørsel som forsøgsprojekt:                     0,100 mio. kr. 

  Endelig har administrationen forslag om afsættelse af 0,025 mio. kr. til processen omkring revisionen af § 79-politikken og til et Årligt Dialogmøde vedr. § 79-området.

  Det anbefales, at midlerne fordeles som følger i 2015:

  Lokaler og huslejer:                                     0,152 mio. kr.

  Kørsel og transport:                                     0,060 mio. kr.

  Indkøbsordninger:                                                0,210 mio. kr.

  Revision af § 79-politik og dialogmøde:       0,025 mio. kr.

  Dvs. at der samlet uddeles 0,446 mio. kr. og at der resterer 0,409 mio. kr. til senere uddeling.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 79

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2015 afsat 0,855 mio. kr. til uddeling af § 79 midler i 2015

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives tilskud til de 20 ansøgninger jf. bilag og forslag til finansiering af revision af § 79 politikken og årsmøde imødekommes

  at der gives afslag på ansøgningen fra Ældre Sagen i Tinglev ift. lokaleleje på Rebbølcentret og at der udarbejdes et svar på medsendte brev med kommentar fra Andreas Brandenhoff, frivillig leder.

  at der afsættes en ramme på 0,409 mio. kr. til senere fordeling i 2015 forbindelse med revision af § 79 politikken

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1. og 3. at: Godkendt.

  2. at: Udsat.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25632, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt der skal gælde en særlig servicebeskrivelse for socialt sårbare borgere med omfattende støtte- og omsorgsbehov på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC).

  De løbende evalueringer af indsatsen på SRC viser, at der er en gruppe af borgere, som samlet set optager 7 % af kapaciteten, og som ikke passer ind i de øvrige fem kvalitetsstandarder.

  Gruppen omfatter socialt sårbare borgere med omfattende støtte- og omsorgsbehov. Det gælder følgende målgrupper:

  • Borgere hvor det ikke er muligt at tilgodese omfanget af hjælp i eget hjem.
  • Borgere, der ikke kan genhuses andre steder pga. fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, der gør, at behovet for hjælp ikke kan tilgodeses.
  • Borgere hvor der er behov for en plejefaglig udredning/vurdering, hvor det viser sig, at der ikke er et rehabiliteringspotentiale.
  • Borgere med psykiske sygdomme, nedsat kognitive tilstande, borgere med misbrugsproblematikker, borgere med boligforhold, der vanskeliggør at udføre hjælpen i hjemmet, socialt udsatte borgere.

  Målgruppen omfatter således ikke borgere, der venter på eller kandiderer til et ophold på et forsorgshjem eller til en plads på det specialiserede område, idet disse borgere ikke bør varetages på SRC.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringerne forudsættes holdt indenfor den nuværende økonomiske ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at servicebeskrivelsen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9790, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag genoptages sag nr. 14/9790 hvor udvalget besluttede, at udfordringen vedrørende ledsagelse af borgere til ferie, arrangementer o. lign. skulle indgå i behandling af budget 2015. Endvidere besluttede udvalget, at høring skulle afvente fornyet behandling.

  Udvalget skal i sagen tage stilling til fremtidigt serviceniveau og evt. finansiering.

  Baggrund

  KL har udarbejdet en administrativ information om hjemlen til at yde ledsagelse og støtte på ferier og udflugter til borgere, der har betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Kommunalbestyrelsen har ikke ret til at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder f.eks. udgifter til kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter, mv. Udgifterne til drift af tilbuddene i form af omkostninger relateret til personalets arbejde overfor borgeren er kommunens ansvar, og ikke noget borgeren skal opkræves betaling for, så længe det kan dækkes af 1 hjælper.

  I den politisk besluttede kvalitetsstandard for Aabenraa Kommune fremgår:

  Det er muligt at betale for ekstra personalestøtte ved ferieophold.

  Der kan maksimalt ydes støtte i op til 7 døgn i forbindelse med ferie og weekendophold.

  Eventuelle omkostninger som rejse- og opholdsudgifter betales af borgeren.

  På baggrund af den administrative information skal praksis på området ændres.

  Forvaltningen lægger op til en drøftelse af flere muligheder.

  1. Serviceniveauet ændres så der fremadrettet kun kan bevilliges ledsagelse og støtte svarende til 4 dage. Borgeren må så selv købe evt. aktiviteter, hvor ledsagelse er inkluderet i deltager prisen
  2. Nuværende serviceniveau bevares, dette vil kræve en tillægsbevilling til det samlede område på ca. 0,500 mio. kr. Beløbet vil variere fra bosted til bosted.
  3. Psykiatri & Handicap pålægges at løse borgerens behov for ferie og udflugt svarende til 7 døgn indenfor egen ramme, med de konsekvenser det vil have for serviceniveau. Fx begrænsninger i adgangen til udlandsrejser og rejser, hvor der skal deltage mere end 1 hjælper, med mindre dette bevilliges særskilt, af sagsbehandlende kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Ad 1: Dette kan løses indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Ad 2: Der skal ske en øgning af den samlede ramme på 500.000 kr. med mindre institutionerne kan finde andre spare muligheder indenfor rammen.

  Ad 3:Psykiatri og handicap finder selv løsninger indenfor den samlede ramme så serviceniveau og økonomi forbliver uforandret, såfremt det har konsekvenser for serviceniveauet i øvrigt skal der ske en politisk behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicap & Psykiatri pålægges at finde midlerne til ledsagelse indenfor den eksisterende ramme,

  at der tages stilling til høring af sagen i Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  1. at: Nuværende niveau med 7. døgn videreføres, idet finansieringen sker indenfor eksisterende ramme. Ordningen evalueres medio 2015.

  2. at: Handicaprådet orienteres.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31376, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget træffes beslutning om, hvorvidt der kan indgås en forlængelse af den eksisterende driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedr. driften af Plejehjemmet Enggården for 2015.

  Der er indgået en salgsaftale vedr. Enggården. Salgsaftalen er betinget af, at køber i forbindelse med købet kan få overført den statsstøtte, som Aabenraa Kommune i dag modtager.

  Dette er ikke muligt indenfor den gældende lovgivning, men det har været opfattelsen fra køber og Aabenraa Kommune, at det ville være muligt at få dette ændret i forbindelse med revisionen af friplejeboligloven. Der har i den forbindelse været afholdt møder med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og Borgmester Thomas Andresen har rettet henvendelse til Minister Carsten Hansen vedrørende dette. Der forventes en afklaring i 2015.

  Danske Diakonhjem er indstillet på at forlænge den nuværende aftale med endnu et år, på tilsvarende vis, som det er foregået i 2014.

  Plejehjemmet Enggården overgår ikke som de øvrige plejehjem til aktivitetsstyring i 2015, men drives efter den nuværende tildelingsmodel.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forlængelse af driftsaftalen med Danske Diakonhjem for 2015 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2015. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2015:

  · onsdag den 14. januar

  · onsdag den 4. februar

  · onsdag den 4. marts

  · mandag den 16. marts, temamøde (fra kl. 15-19)

  · onsdag den 8. april

  · onsdag den 6. maj

  · onsdag den 3. juni

  · mandag den 15. juni, temamøde (fra kl. 15-19)

  · onsdag den 12. august

  · onsdag den 2. september

  · tirsdag den 15. september, temamøde (fra kl. 15-19)

  · onsdag den 30. september

  · onsdag den 4. november

  · mandag den 23. november, temamøde (fra kl. 15-19)

  · onsdag den 2. december

  Alle møder holdes fra kl. 15.00 – 18.00, bortset fra temamøder, der er udvidet med 1 time.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan 2015 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Godkendt, idet ordinære udvalgsmøder planlægges fra kl. 16 - 19.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om, hvordan Sundhedsplejen anvender de ressourcer, der er til rådighed i 2014. Baggrunden herfor er det lave fødselstal i den første del af 2014, og der deraf følgende mulighed for at omprioritere ressourcer.

  Sundhedsplejen er opdelt i henholdsvis en småbørnsdel for de 0-5-årigere og en skoledel for de 6-16-årige.

  Nedenstående eksemplificerer, hvad Sundhedsplejens ressourcer er anvendt til i første halvdel af 2014:

  Småbørn:

  • Besøg til børn i alderen 0-5 år: 1.192 (-468)
  • Behovsbesøg inkl. graviditetsbesøg: 652 (+99)
  • Tværfaglige møder: 110

  · Telefonsamtaler med forældre eller samarbejdspartnere: 705

  Skolebørn:

  · Sundhedssamtaler i skolen: 1.738 (+244)

  • Behovsbesøg for 6-15-årige:    290 (-9)
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter: 40 (-30)
  • Tværfaglige teammøder: 123
  • Telefonsamtaler: 233

  De første tal i listen ovenfor angiver antallet af aktiviteter på området, mens tallet i parentes angiver, om det ligger over eller under det forventede aktivitetstal.

  Småbørn:

  Til og med september 2014 har der været 372 fødsler i Aabenraa Kommune. De sidste 3 måneder har fødselstallet ligget over det gennemsnitlige, hvilket har betydet, at Sundhedsplejen på nuværende tidspunkt kun har 8 færre fødsler end på samme tidspunkt i 2013. Det lave fødselstal i første halvår har betydning for driften i Sundhedsplejen, idet det lavere antal fødsler – alt andet lige – medfører færre besøg samlet set.

  Som det fremgår ovenfor, har der i første halvår været en betydelig mindre aktivitet på de almindelige besøg for børn fra 0-5 år. Antallet af behovsbesøg er til gengæld noget højere end forventet. Behovsbesøgene er ofte af længere varighed og kræver opfølgning i forhold til familien eller tværfaglige samarbejdspartnere.

  Samlet set ligger den forventede almindelige aktivitet dog over 10 % under det forventede. Disse ressourcer er til en vis grad blevet opslugt af en sygemelding og en medarbejder på barselsorlov. Desuden er der brugt en del ressourcer til drøftelse af omlægning og ændring af indsatsen som følge af besparelse på kørselsbudgettet.

  Der er fokus på den tværfaglige indsats. Den tværfaglige aktivitet er ikke tidligere registreret, men det opleves i Sundhedsplejen, at der er en stigning i antallet af tværfaglige kontakter som følge af, at der er flere behovsbesøg. Der er ikke lavet skøn for denne aktivitetstype for 2014, hvorfor der ikke angivet noget tal i parentes i listen ovenfor.

  Skolebørn:

  Forårshalvåret er 6 arbejdsmåneder – i efterårshalvåret ligger der 8 ugers ferie og afspadsering (skolernes sommer-, efterårs- og juleferie): Derfor ligger der naturligt flere undersøgelser i foråret. Skolesundhedsplejen har i skoleåret 2013/14 været præget af personaleudskiftning, og en vikar der er gået på barsel. Dette har betydet, at der er brugt tid på introduktion. Med disse betingelser er alle individuelle undersøgelser blevet prioriteret gennemført i skoleåret 2013/14, mens sundhedspædagogiske aktiviteter er blevet gennemført, hvor det har været muligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Evaluering af pilotprojekt vedr. Fleksibel Sundhedspleje forelægges i foråret 2015.

  Forvaltningen anmodes om at overveje mulig kvalitetsstandard for Sundhedsplejen til behandling i 2015.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om forvaltningens forslag til udmøntning af Social og Sundhedsudvalgets beslutning vedr. øget støtte til praktisk bistand på plejecentre.

  Som udløber af Seniorrådets høringssvar på udmøntning af midler til løft af ældreområdet besluttede udvalget at imødegå høringssvar og omprioriterede 1,0 mio.kr. til øget praktisk bistand på plejecentre. Beslutningen blev truffet i forbindelse med udvalgets behandling af ansøgning om midler til løft af ældreområdet.

  Social & Sundhed har udarbejdet projektbeskrivelse i forhold til beslutningen. Projektbeskrivelsen er indgået i kommunens samlede ansøgning med ældremidlerne.

  Social & Sundhed har i udarbejdelsen lagt vægt på, at plejehjemsområdet selv skal have mulighed for at tilrettelægge opgaverne, og at de opgaver som løses er opgaver, der ikke indgår i den nuværende kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  Der er prioriteret 1,0 mio. kr. af de samlede 11,8 mio. kr., der var rammen for kommunes ansøgning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om projektbeskrivelsen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de socialfaglige tilsynsrapporter 2014 vedrørende tre af Aabenraa Kommunes plejecentre;

  · Ældrecenter Grønnegården

  · Plejecenter Grønningen

  · Diakonhjemmet Enggården

  Alle tre plejecentre har modtaget vurderingen Godkendt med anmærkninger.

  Anmærkningerne fordeler sig på følgende kvalitetsmål:

  Selvstændighed og Relationer

  Ingen anmærkninger.

  De adspurgte borgere og deres pårørende oplever at kunne leve et selvstændigt hverdagsliv, hvor borgernes individuelle ønsker og behov respekteres.

  Borgerne føler sig som en del af fælleskabet på de enkelte plejecentre, og borgerne oplever, at de kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster samt samvær med andre i det omfang, de selv ønsker.

  Metoder og Dokumentation

  De adspurgte borgere på de tre plejecentre er tilfredse med hjælpen og kvaliteten af den hjælp, de modtager.

  Der er givet anmærkninger på to ud af de tre plejecentre om mangelfuld dokumentation, og at flere af medarbejderne stadig ikke er trygge ved anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal Care.

  Det vurderes at flere af medarbejderne har brug for at blive mere fortrolige med anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal for at sikre den koordinerede indsats og kontinuiteten i forhold til den hjælp der leveres.

  Der er givet anmærkninger på et ud af de tre plejecentre i forhold til området træning og den rehabiliterende tilgang.

  På det pågældende plejecenter arbejder de ikke systematisk med vurdering af borgernes fysiske funktion og eventuelle behov for rehabilitering/aktivitet og/eller træning.

  De tre plejecentre har udarbejdet handleplaner til opfølgning af anmærkningerne.

  Plejecentrene er ansvarlige for opfølgningen af handleplanerne, og tilsynet vil følge op på det ved næstkommende tilsyn.

  For en mere detaljeret beskrivelse af tilsynet, de enkelte anmærkninger og handleplanerne henvises til de vedhæftede tilsynsrapporter.

  De tre socialfaglige tilsynsrapporter 2014 er forelagt til orientering for Seniorrådet på mødet i november 2014.

  Handleplanerne journaliseres på sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16421, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om embedslægens tilsyn på 5 af kommunens plejehjem.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Udvalget orienteres løbende om rapporternes indhold og om plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  Grønningen: Tilsynet fandt sted den 5. august 2014,

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  Møllemærsk: Tilsynet fandt sted den 5. august 2014

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Bovrup: Tilsynet fandt sted den 6. august 2014.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  Birkelund: Tilsynet fandt sted den 26. august 2014.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Kirketoften: Tilsynet fandt sted den 10. september 2014

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Grønningen og Bovrup er fritaget for tilsyn i 2015.

  Der er generelt fulgt op og forbedret på de opmærksomhedspunkter, tilsynene fandt sidste år. Der tegner sig et billede af, at det nuværende forbedringsområde særligt er i forhold til opfølgning af iværksatte handlinger, samt systematisk vurdering af beboernes tilstand.

  Handleplanerne vedrørende embedslægetilsynene beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Embedslægetilsyn 2014 på plejehjemmene Grønningen, Møllemærsk, Bovrup, Birkelund og Kirketoften tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget kort om status for opfyldelsen af sociale klausuler i forbindelse med udbygningen af Lergården forud for en mere uddybende orientering til Byrådet.

  Det tidligere Socialudvalg var i forbindelse med beslutningen om byggeriet af Lergården det første udvalg, der skulle implementere Byrådets beslutning om anvendelsen af sociale klausuler.

  Der har været afholdt et statusmøde mellem Høje Kolstrup Boligforening, Aabenraa Kommune, Ejendomme, Drift & Anlæg og Jobcenteret.

  Status for job-/uddannelses forløb der er startet op i forbindelse med byggeriet:

  · 5-6 jobprøvning med udsigt til fastansættelse

  · 5-6 lærlinge på pladsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Tidsmålinger i udvalgte institutioner
  • Henvendelse fra Bruger- og Pårørenderåd
  • KL´s Sundhedskonference 2015

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2014

  Det blev endvidere orienteret om status vedr. cafeteria på Møllemærsk.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen.