Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. december 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Karina Rogat deltog i mødet fra kl. 16.15.
Povl Kylling Petersen deltog i mødet fra kl. 16.45.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16421, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om embedslægens tilsyn på 2 af kommunens plejehjem.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Udvalget orienteres løbende om rapporternes indhold og om plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  Lergården: Tilsynet fandt sted den 4. november 2014.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det er fejl i dokumentation og medicinadministration, der giver påtale.

  Enggården: Tilsynet fandt sted den 3. november 2014.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det er fejl i dokumentationen, der giver påtale.

  Der er generelt fulgt op og forbedret på de opmærksomhedspunkter, tilsynene fandt sidste år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Embedslægetilsyn 2014 på plejehjemmene Lergården og Enggården tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35392, Sagsinitialer: ssjo

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om at Aabenraa Kommune planlægger at deltage i projektet ”Syddanmark i bevægelse”.

  ”Syddanmark i bevægelse” er en privat konkurrence som sætter fokus på motion, kost og trivsel på tværs af de fire syddanske kommuner; Esbjerg, Kolding, Tønder og Aabenraa. Projektet er baseret på, at borgere fra de fire kommuner tilmelder sig i hold som laver bevægelsesaktiviteter med hinanden.  Aktiviteterne suppleres af professionel rådgivning inden for bl.a. ernæring, samt inspiration til hjemmetræning mm. Holdene konkurrerer internt om forskellige sundhedsfremmende præmier.

  Som en del af projektet har kommunen mulighed for at opstille 10 hold, hvor forskellige grupper af ressourcesvage borgere, bl.a. fra socialpsykiatrien, får mulighed for at stille gratis hold, som organiseres af kommunen. Desuden vil aktiviteterne være åbne og bliver synliggjort på App’en Aabenraa i Bevægelse og herved understøtte kommunens generelle bevægelsesindsats.

  Økonomi og afledt drift

  Deltagelse i projektet koster 0.01 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5820, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om videreførelsen af samarbejdet mellem Jobcentret og Social & Sundhed om Arbejde & Sundhed. Projektenheden Arbejde & Sundhed leverer indsatser til borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb og fungerer derved som leverandør til Jobcentret.

  På baggrund af målsætningerne i velfærdsreformerne på beskæftigelsesområdet og de hidtidige positive erfaringer fra flere samarbejdsprojekter mellem Jobcentret og Social & Sundhed blev det tidligere på året besluttet at intensivere samarbejdet. Det førte til, at projektenheden Arbejde & Sundhed er blevet etableret i en projektperiode fra september 2014 til og med marts 2015. Social- og Sundhedsudvalget har afsat 0,3 mio. kr. af sundhedsmidlerne til at dække opstartsudgifter i projektenheden.

  Projektenheden er oprettet for at finde frem til, om der kan etableres en enhed i Social & Sundhed, der er kompetent, målrettet, konkurrencedygtig og fleksibel i forhold til Jobcentrets ønsker og krav til indsatser for borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. For at sikre et solidt evalueringsgrundlag er projektperioden forlænget til ultimo 2015 med sigte på, at der ultimo 2015 etableres en enhed i Social & Sundhed, der fungerer som en fuld indtægtsdækket virksomhed.

  Status i november 2014 er, at syv borgere har afsluttet deres forløb i Arbejde & Sundhed med positive resultater, mens der pt. er 21 borgere i træningsforløb og 13 borgere i forløb ved projektenhedens erhvervspsykolog. Derudover modtager ni borgere som en del af et KL-projekt om at udvikle en samarbejdsmodel mellem beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet også en indsats i Arbejde & Sundhed. Social- og Sundhedsudvalget har afsat 0,5 mio. kr. af sundhedsmidlerne til arbejdet med KL-projektet.

  Den indsats, der leveres af Arbejde & Sundhed, er fortsat under udvikling gennem en løbende dialog mellem Jobcentret og projektenheden. Jobcentret er foreløbig tilfreds med de resultater og den indsats, der leveres til de borgere, der modtager tilbuddet.

  Økonomi og afledt drift

  I 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. af sundhedsmidlerne til opstart af Arbejde & Sundhed.

  I 2014 er der afsat 0,5 mio. kr. til KL-projektet, hvoraf en del finansierer dele af indsatsen for de omtalte borgere.

  I 2015 skal Arbejde & Sundhed fungere som en indtægtsdækket virksomhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33059, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om opstart af projekt ”Startboliger”.

  Efter længere tids korrespondance med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der nu opnået enighed om tilskudsvilkårene, og der er udarbejdet samarbejdsaftale mellem SALUS og Aabenraa Kommune.

  Projektet løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2029, omfatter 12 startboliger/ungdomsboliger og indebærer et årligt tilskud fra ministeriet på 428.190 kr. ved fuld indfasning af boligerne.

  Målgruppen er unge uddannelsesparate/arbejdsparate, der har brug for ”et lille skub”  i form af hjælp, rådgivning og oplæring omkring de daglige opgaver i forbindelse med at klare sig selv.

  Der er planlagt en gennemsnitlig ugentlig støtte på 2,5 timer placeret mandag – fredag med hovedopgaver som, morgenvækning, hjælp til postlæsning, økonomi, indkøb, vask og rengøring samt støtte til at sikre nattero. Endvidere er der mulighed for støtte til henvendelser til bank, kommune, læge m.v.

  Projektet er underlagt en styregruppe med repræsentanter fra SALUS og Socialpsykiatrien og visitering til boligerne foretages af et visitationsudvalg med repræsentanter fra SALUS og Socialpsykiatrien.

  SALUS modtager og afregner den økonomiske støtte med ministeriet. I praksis køber SALUS støtteopgaverne af støtteteamet i Socialpsykiatrien med 30 timer ugentlig i min. 43 uger årligt.

  Økonomi og afledt drift

  SALUS modtager og afregner tilskud fra ministeriet med et årligt beløb på 428.190 kr.

  Socialpsykiatrien sælger som indtægtsdækket virksomhed  støttetimerne til SALUS indenfor en årlig ramme på 30 timer ugentlig i min. 43 uger.

  Projektet har således ingen budgetmæssig betydning for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om opstart af projekt startboliger tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34832, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til videreførelse af Aabenraa Kommunes deltagelse i projektet Den Digitale Landevej (DDL) i 1,5 år frem til marts 2016. Da projektet er startet op senere end forventet skal udvalget også godkende, at ikkeforbrugte øremærkede projektmidler søges overført til 2015.

  DDL projektet er et OPI projekt med deltagelse af region Syddanmark, en række sygehuse, Esbjerg kommune, Vejen kommune, Aabenraa kommune, Varde kommune, Odense kommune og virksomheden ”Next Step Citizen”.

  Formålet med projektet DDL er gennem udvikling og afprøvning at belyse og beskrive krav til et samlet servicekoncept (arkitektur) som skal understøtte og muliggøre, at der kan etableres velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger i borgerens hjem via den digitale landevej. På den digitale landevej skal der således kunne ”køre” videokonference med borgeren og datatrafik.


  De deltagende kommuner skal bidrage med såkaldte ”sandkasseprojekter” og indgå i udvikling og test. Delprojekt Aabenraa Kommune omfatter p.t. 2 potentielle projekter benævnt ”Virtuel træning” og afprøvning af KMD løsningen ”Viva”. Der er også på tale at inddrage samarbejdet mellem sygehus og kommune om anvendelse af kommunikationsrobotter. I delprojekterne udveksles data og video digitalt enten med borgeren eller sygehuset.

  Ved at deltage i projektet DDL kommer Aabenraa Kommune til at medudvikle, afprøve og påvirke den fælles regionale løsning omkring fremtidens digitale borgerløsninger. Med projektet placerer Aabenraa Kommune sig blandt de kommuner, som er med til at forme fremtidens opgaveløsning indenfor sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og nationalt.

  Værdien for Aabenraa Kommune ligger i at komme i front i forhold til at kunne tilbyde borgerne og medarbejderne nye muligheder for anvendelse af digitale borgerløsninger. Denne position vil have betydning for fremtidens vækstmuligheder i Aabenraa Kommune indenfor sundheds- og velfærdsområdet.

  Projektet har således strategisk betydning og kan være befordrende for Aabenraa Kommunens etablering af en Sundheds og Velfærdsklynge. Værdien ligger også i det forhold, at kommunen med projektet får et samarbejde med og placerer sig blandt de kommuner, som er med til at forme fremtidens opgaveløsning indenfor sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og nationalt.

  Direktionen har på møde den 5. december drøftet projektet og lagt vægt på projektets strategiske betydning for Aabenraa Kommune.


  Projektet vil danne grundlag for beslutning om udarbejdelse af et udbudsmateriale for en samlet regional og eventuel national DDL-løsning.


  Alt materiale (koncepter, dokumenter, software, procesbeskrivelser, services) udviklet i projektet og den samlede infrastruktur (landevejen), som foreligger ved projektets afslutning, kan derefter vederlags frit anvendes af alle deltagende parter i projektet.

  Aabenraa Kommune har således (på lige fod med de øvrige deltagende parter) rettighed til at benytte og videreudvikle den digitale landevej, som den foreligger ved projektets afslutning uden betaling af licens.

  Aabenraa Kommune kan indstille sin deltagelse i OPI-Projektet, såfremt det aftalte budget ikke kan overholdes eller det fælles projektmål ikke kan opnås. Endvidere er kommunerne berettiget til at opsige aftalen, såfremt de offentlige parters hjemmel til at gennemføre OPI-Projektet bortfalder.


  Projektet er inddelt i 3 faser: Konceptudvikling, Afprøvning og Evaluering. Der er indtil nu alene drøftet økonomi i forbindelse med afholdelse af workshops i fase 1. Aabenraa Kommune har deltaget i fase 1 aktiviteter med medarbejdere fra Social og Sundhed og IT-afdelingen.

  Bortset fra udgifter til etablering af teknisk infrastruktur og estimerede udgifter til ekstern assistance med business case og evaluering omfatter den regionale og kommunale medfinansiering alene timer, som lægges i projektet.

  Først i forbindelse med fase 2 som igangsættes i februar 2015 vil der foreligge et estimat på Aabenraa Kommunes andel af udgifter til teknisk infrastruktur og evaluering.

  Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med disponering af sundhedsmidlerne afsat 0,2 mio. kr. i 2014 til arbejdet med den digitale landevej (Next Stop Citizen). Ikke forbrugte øremærkede projektmidler søges overført til 2015 som en forudsætning for videreførelsen af projektet..

  Der vedlægges en sammenfatning af DDL projektbeskrivelsen.

  Til eventuel uddybende læsning vedlægges også OPI-aftalen. 

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at ikke forbrugte budgetmidler vedrørende sundhedsmidlerne søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014. Dele af sundhedsmidlerne er en kategori 3 overførsel (øvrige overførsler) og behandles i Økonomiudvalget den 10. marts 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommunes deltagelse i videreførelse af projektet Den digitale landevej i 2015 godkendes.

  at der tages stilling til behov for yderligere finansiering når fase 2 og 3 kendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  1. og 2. at.: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26365, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vedtog i 2008 en demenspolitik, der på daværende tidspunkt skulle løfte niveauet og indsatsen overfor de demente borgere i kommunen. Der blev samtidig bevilget 1,8 mio. kr. til ansættelse af fire demenskoordinatorer. De blev på dengang organiseret i de 4 hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområder.

  Med vedtagelsen af Ældrepolitikken i 2013, anses behovet for en diagnosespecifik politik ikke længere nødvendig. Ligeledes har ændringer på ældre- og sundhedsområdet, skabt behov for en mere sammenhængende demensindsats og en ændring i organiseringen af demenskoordinationsfunktionen.

  Der etableres en demenskoordinationsfunktionen organiseret i Sygeplejen. Den nye organisering skal sikre en sammenhængende indsats for demente borgere i Aabenraa Kommune, med relevante tilbud fra opsporing og tidlig intervention, til trygge forhold for de mest ramte borgere og deres familier.  Det er væsentligt at fremhæve det særlige behov for støtte til pårørende hos denne gruppe borgere.

  Den nye koordinerings- og rådgivningsfunktion, baseres på en udvikling af samarbejde og udredningsmetoder i samarbejde med Visitation & Rehabilitering, for at sikre fleksibilitet, robusthed og højt fagligt niveau i forhold til opgaver, sammenhæng mellem drift og udvikling og et fagligt udviklende miljø.

  Der er i dag forskelligartede tilbud til borgere med demens og deres pårørende, men der vil være et stadigt behov for at udvikle disse. Ligeledes kan der komme behov for at ændre kapaciteten af forskellige tilbud og udvikle helt nye.

  Økonomi og afledt drift

  De afsatte midler på 1,894 mio. kr. til demenskoordination og rådgivningsfunktion flyttes fra hjemmeplejens til sygeplejens rammebudget.

  Høring/udtalelse

  Områdeudvalget for Pleje & Omsorg har den 11. december 2014 udtalt følgende til forslaget:

  ”Området er vigtigt, og det er vigtigt at der skabes et ensartet tilbud for borgerne og et fokus på at få gode samarbejdsflader. Det er ligeledes godt at få fokus på vidensopbygning, tidlig opsporing og udredning”

  Indstilling

  Sundhed & Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at den fremadrettede demensindsats tager afsæt i Ældrepolitikken.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  1. at.: Taget til efterretning.

  2. at.: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25990, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal byrådet behandle Sundhedsplan 2015-16.

  Sundhedsplan 2015-2016 er en udmøntning af Aabenraa Kommunes sundhedspolitik, der løber frem til 2020.

  Planen beskriver en række indsatsområder, som tager udgangspunkt i Sundhedspolitikkens fire temaer:

  •        Sund og aktiv hverdag

  •        Udsatte og syge borgere

  •        Nytænkning – nye opgaver og indsatser

  •        Sundhed på tværs

  Temaerne beskriver hvor og hvordan Aabenraa Kommunes fokus på sundhedsområdet skal ligge i 2015 og 2016.

  Samtidig bidrager Sundhedsplanen til at nå målene i kommunens planstrategi, Sund vækst, og Vækstplan 2018 og medvirker således til at udbygge Aabenraa Kommunes styrkeposition og profilering inden for sundhed og læring.

  Der har i hele processen omkring sundhedsplanen været fokus på, at sundhed indgår, skabes og udvikles i alle kommunens forvaltninger. Derfor har der været afholdt en række arbejdsmøder på tværs af forvaltninger og afdelinger omkring de enkelte indsatsområder.

  Byrådet blev første gang præsenteret for et udkast til sundhedsplanen på byrådets temamøde om sundhed den 29. oktober. Byrådsmedlemmerne kom i de fire workshops på temadagen med en række input til sundhedsplanen, som efterfølgende er indarbejdet.

  Sundhedsplanen indeholder 11 indsatsområder, der udstikker linjerne for kommunens aktiviteter på sundhedsområdet de kommende to år. Det er disse aktiviteter, der i fællesskab skal udmønte sundhedspolitikken og gøre kommunens visioner og målsætninger på sundhedsområdet til virkelighed. Eksempler på sådanne aktiviteter kunne være bevægelsesindsatsen Aabenraa i Bevægelse, projektet Arbejde & Sundhed, samt fokus på bevægelse i skolerne gen-nem bl.a. projektet Foreningen i skolen.

  Planen er opbygget med en indledning, der kort beskriver sammenhængen med kommunens øvrige planer. Herefter følger indsatsområderne, der er opbygget ved først at præcisere målene, en kort beskrivelse og slutteligt eksempler på konkrete aktiviteter. Planen beskriver herefter organiseringen af den tværgående sundhedsindsats, både politisk og administrativt.  Til sidst opstilles en række parametre i et sundhedsbarometer, der anvendes til fremadrettet at give et billede af hvordan den almene sundhedstilstand i kommunen udvikler sig.

  Sundhedsplanen indeholder en oversigt over konkrete og igangværende projekter, men er ikke en udtømmende liste over aktiviteterne i 2015 og 2016. Planens enkelte indsatsområder lægger også op til, at der kan laves nye projekter, der bidrager til at løfte på målsætningerne.

  Der skal gøres opmærksom på, at det nuværende design er et udkast, men at det vil blive endeligt tilrettet primo januar, således at det er færdigt i forbindelse med byrådets behandling. I det endelige design vil der blot blive foretaget småjusteringer, hvorfor det vil lægge sig op ad det nuværende.

  Økonomi og afledt drift

  De nævnte aktiviteter er overvejende og forventes finansieret indenfor fagudvalgenes rammer. Videreudvikling og styrkelse af de 11 indsatsområder skal prioriteres indenfor fagudvalgenes rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsplan 2015-2016 godkendes

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Udvalget følger op årligt på den samlede Sundhedsplans indsatser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte processen for implementering af ældrepolitikken og handicappolitikken.  Udvalget præsenteres for et forslag til en overordnet tilgang og tanker om implementeringsprocessen. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse af implementeringsprocessen vil forvaltningen arbejde videre med en konkretisering af processen, og udvalget vil primo marts 2015 blive præsenteret for en detaljeret procesplan.

  Social & Sundhed foreslår en proces, hvor der i første omgang er særlig fokus på temaerne "Dialog og kommunikation" samt "Den aktive borger og fællesskabet". Fokus i processen vil være på at inddrage borgerne og at understøtte lokale initiativer, som kan medvirke til implementeringen af de to politikker.

  Borgerne bliver inddraget i udvalgte konkrete projekter - eksempelvis om projekt Grøningen i Tinglev, Møllemærsk og åbne cafetilbud/aktivitetstilbud som bl.a. Valdemarshus og Kirsebærhavens aktivitetscenter. Derudover vil det være muligt at søge tilskud til initiativer, som understøtter politikkerne.

  Det betyder, at der i første omgang vil være særlig fokus på to af temaerne i politikkerne, på konkrete projekter og bestemte geografiske områder. Det betyder, at de øvrige temaer eller fokusområder som f.eks. tilgængelighed vil kunne indgå som den del af aktiviteterne i forbindelse med implementeringsprocessen. Det konkretiseres i den videre proces og i samarbejde med centrale aktører.

  Aktiviteterne omkring politikkerne vil blive gennemført i 2015 og 2016. Derefter vil udvalget prioritere temaer og projekter for årene efter 2016.

  For at understøtte processen med borgerinddragelse og implementering af politikkerne foreslår Social & Sundhed et samarbejde med eksterne konsulenter. Forvaltningen afsøger mulighederne for at samarbejde med organisationer, som beskæftiger sig med og har erfaring med konsulentopgaver indenfor det offentlige.

  Det tidligere sundhedsudvalg har vedtaget en ekstrabevilling til § 79-midlerne på 426.000 kr. fra 2014 og frem til at understøtte implementering af politikkerne. Forvaltningen foreslår, at halvdelen af disse – svarende til 213.000 kr. hvert år - i 2015 og 2016 kan bruges til at understøtte implementeringsprocessen i form af f.eks. ekstern konsulentbistand og den anden halvdel kan søges til konkrete aktiviteter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til overordnet tilgang til implementering af ældrepolitikken og handicappolitikken drøftes,

  at Social & Sundhed arbejder videre med detaljeplanlægningen af processen med henblik på præsentation af den detaljerede plan på udvalgsmødet den 4. marts 2015.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  1.at.: Drøftet.

  2. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Status på udviklingsproces på Birkelund Plejehjem

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2014

  Taget til efterretning.

  Der orienteres endvidere om:

  · Formandens deltagelse i arrangement på Valdemarshus.

  · Opfølgning på lukning af Huset, Bovvej 51.

  Udvalget ser frem til at følge udviklingsproces på Birkelund Plejehjem.