Beslutningsprotokol

onsdag den 4. februar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Jette Kristiansen.
H. Kristian Wollesen deltog i mødet fra kl. 16.30 (pkt. 14).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18080, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultatet af en måling på timepriser og pakkestørrelser på hjemmehjælps- og madserviceområdet.

  I juni 2014 besluttede Social & Sundhed at gennemføre en måling, dels af de nye plejepakker og dels af de dertilhørende timepriser. Endvidere blev det besluttet af få foretaget en måling af den faktiske pris for produktion af mad til henholdsvis borgere i eget hjem og til beboere på plejehjem.

  Formålet med målingen har været at sikre en præcis afregningspris og sikre et ensartet grundlag for sammenligning af omkostninger til opgaven både internt og eksternt

  Der blev til processen valgt en ekstern leverandør – Incitare, der har erfaring med den type målinger fra andre kommuner.

  Samstemmende for processen har der fra driften været en stor velvilje til at indgå i arbejdet. Konsulenterne beskriver medarbejderbesvarelserne som meget pålidelige. Således vurderes antallet af kasserede registreringer at være meget lav og har ingen statistisk betydning.

  Resultaterne har været gennemgået med de kommunale leverandører. Der er enighed om, at resultaterne er retvisende. Disse kan dermed danne baggrund for fastsættelse af nye fritvalgstakster.

  Det er vigtigt at understrege, at selvom der generelt sker en del justeringer, er den samlede løsning udgiftsneutral. På hjemmehjælpsområdet vil en øget timepris blive modsvaret af en tilsvarende nedsættelse af den visiterede tid.

  Borgeren vil ikke mærke ændringer i forhold til den visiterede tid, da målingen tager udgangspunkt i den tid, der er leveres hos borgeren. På madserviceområdet vil borgeren heller ikke mærke ændringen, da borgerens pris for maden forbliver uforandret, idet den beregnede takst fortsat ligger over borgerens pris for maden.

  Praktisk hjælp rengøring

  På dette område sker der ikke noget med den vejledende tid. Den tid der anvendes på opgaven svarer til den afregnede tid. Undersøgelsen viser dog, at organiseringen af rengøring i selvstændige teams har medført en meget høj effektivitet og timeprisen indstilles nedsat med 3%.

  Hvis der sammenlignes med aktuelle indberetninger i Fritvalgsdatabasen vil Aabenraa Kommune have landets billigste pris på praktisk hjælp.

  Praktisk hjælp øvrige

  Disse opgaver afregnes med plejetakst, da opgaven løses af plejepersonale, typisk organiseret sammen med plejeopgaven. Denne organisering betyder, at den vejledende tid til opgaven bliver forholdsvis lille og dermed indstilles nedsat. Samlet set stiger prisen på tøjvask.

  Personlig pleje

  Der er målt tider og beregnet timepriser, der knytter sig til forskellige opgaver og tidspunkter på døgnet.

  Der vurderes at der er meget høj effektivitet aften og weekend, men der er udfordringer i dagvagt. Der er iværksat en analyse af dette, og arbejdet med optimering vil ske løbende.

  I den indstillede timepris er der indregnet en optimering på 2½ %, som dels vil blive opnået ved indførelse af klippekort som indføres fra juli 2015 som et led i finanslov 2015. Desuden vil hjemmeplejen have øget fokus på best practice.

  Umiddelbart er problemet, at der anvendes forholdsvis mere tid på opgaver, som ikke er visiteret eks. akutte besøg og nødkald. Der er lavt sygefravær, og mødeaktivitet svarer til sammenlignelige kommuner.

  Hjemmeplejen har oprettet selvstændige teams, der udelukkende varetager rehabiliterende opgaver. Dette har både været for visiterede og ikke visiterede borgere. Målingen har vist, at tiden der er behov for til at løse opgaven er den samme, men timeprisen er lidt højere dels grundet flere assistenter og dels flere opfølgningsmøder.

  Det indstilles derfor, at opgaver i dette team honoreres med en højere timepris, men det forudsættes at opgaverne visiteres. Totalt set er løsningen udgiftsneutral, da merprisen finansieres ved en lavere timepris i de almene teams.

  For demensgrupperne gælder det samme, men her bevares afregningen, da der ikke visiteres til denne opgave.

  Hvis der sammenlignes med aktuelle indberetninger i Fritvalgsdatabasen vil Aabenraa Kommune være blandt de billigste 25 % på personlig pleje dag. For personlig pleje i øvrigt findes der ingen sammenlignelige tal.

  Madservice til borgere i eget hjem

  Der bruges færre ressourcer på denne opgave end forudsat, bl.a. fordi der leveres færre antal specialkost.

  Madservice på plejehjem

  Der bruges flere ressourcer på denne opgave end forventet, bl.a. fordi der er flere beboere, der har behov for specialkost.

  Det betyder, at den kommunale andel af udgifterne til mad på plejecentrene stiger. Udgiften for borgeren fastholdes dog.

  Set i lyset af en reduktion af budgettet til mad og måltider i budget 2015, bør der ses på omkostningsoptimering.

  Materialet vedrørende tidsmålingerne udleveres og gennemgås på mødet af repræsentanter fra Incitare.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18080, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende nye fritvalgstakster på hjemmehjælpsområdet til afregning for fritvalgsleverandører.

  Social & Sundhed har i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare gennemført en måling af timepriser og pakkestørrelser på hjemmehjælpsområdet.

  Formålet med målingen har været at sikre en så præcis afregningspris som mulig og sikre et ensartet grundlag for sammenligning af omkostninger til opgaven både internt og eksternt.

  Resultaterne har været gennemgået med de kommunale leverandører. Der er enighed om, at resultaterne er retvisende. Disse kan dermed danne baggrund for fastsættelse af nye takster på fritvalgsområdet.

  Det er vigtigt at understrege, at selvom der sker en del justeringer, er den samlede løsning udgiftsneutral. Dette skyldes at en øget timepris modsvares af en tilsvarende nedsættelse af den visiterede tid.

  Borgeren vil ikke mærke ændringen i forhold til den visiterede tid, da målingen tager udgangspunkt i den tid, der er leveret hos borgeren.

  Praktisk hjælp rengøring

  På dette område sker der ikke noget med den vejledende tid. Den tid der anvendes på opgaven svarer til den afregnede tid. Undersøgelsen viser dog, at organisering af rengøring i selvstændige teams har medført meget høj effektivitet og timeprisen indstilles nedsat med 3 %.

  Praktisk hjælp øvrige.

  Disse opgaver afregnes fremadrettet med samme takst som almindelig pleje, da opgaven løses af plejepersonale, typisk organiseret sammen med plejeopgaven. Denne organisering betyder, at den vejledende tid til opgaven bliver forholdsvis lille og dermed indstilles nedsat. Samlet set stiger prisen på tøjvask.

  Personlig pleje.

  Der er målt tider og beregnet timepriser, der knytter sig til forskellige opgaver og tidspunkter på døgnet.

  Der vurderes at være meget høj effektivitet aften og weekend, men der er udfordringer i dagvagt. Der er iværksat analyse af dette, og arbejdet med optimering vil ske løbende.

  I den indstillede timepris er der indregnet en optimering på 2½ %, som dels vil blive opnået ved indførelse af klippekort som indføres fra juli 2015 som et led i finanslov 2015. Desuden vil hjemmeplejen have øget fokus på best practice.

  Umiddelbart er problemet, at der anvendes forholdsvis mere tid på opgaver, som ikke er visiteret eks. akutte besøg og nødkald. Der er lavt sygefravær, og mødeaktivitet svarer til sammenlignelige kommuner.

  I bilag vises de fremtidige afregningstakster pr. pakke som følge af ovennævnte justeringer.

  Hjemmeplejen har oprettet selvstændige teams, der udelukkende varetager rehabiliterende opgaver. Dette har både været for visiterede og ikke visiterede borgere. Målingen har vist, at tiden der er behov for til at løse opgaven er den samme, men timeprisen er lidt højere dels grundet flere assistenter og dels flere opfølgningsmøder.

  Økonomi og afledt drift

  Fritvalgstimepris

  Aktuel timepris

  Forslag til ny timepris inkl.  2,5 % reduktion

  Hverdag, almindelig pleje

            384,04

                      425,79

  Hverdag, rehabilitering

   -

                      622,47

  Hverdag, rengøring

            290,52

                      274,33

  Weekend-dag, almindelig pleje

            409,94

                      431,02

  Weekend-dag, rehabilitering

   -

                      581,18

  Aften, almindelig pleje

            431,08

                      468,37

  Aften, rehabilitering

   -

                      557,59

  Nat

            801,48

                      745,02

  Tabellen viser de indstillede timepriser i 2014 niveau.

  Det bemærkes at timeprisen for rehabiliterende opgaver er ny.

  Timeprisen almindelig pleje dag er reduceret med 2,5 % i forhold til gennemført måling ud fra en forventning om effektivisering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de foreslåede fritvalgstakster godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Anbefales godkendt, idet de nye takster indføres fra 1. april 2015, jf. gældende fritvalgskontrakter.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18080, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende nye fritvalgstakster til leverandører på madserviceområdet.

  Social & Sundhed har i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare gennemført en måling af produktionsomkostninger på madserviceområdet.

  Formålet med målingen har været at sikre en så præcis afregningspris som mulig og sikre et ensartet grundlag for sammenligning af omkostninger til opgaven både internt og eksternt.

  Resultaterne har været gennemgået med de kommunale leverandører. Der er enighed om, at resultaterne er retvisende. Disse kan dermed danne baggrund for fastsættelse af nye fritvalgstakster på madserviceområdet.

  Det er vigtigt at understrege, at selvom der sker justeringer, er den samlede løsning udgiftsneutral.

  Borgerne vil ikke mærke ændringerne, da borgerens pris for maden forbliver uforandret, idet den beregnede takst fortsat ligger over borgerens pris for maden.

  Taksten for afregning på plejecentre har indflydelse på det kontante tilskud til Enggårdens madproduktion.

  Madservice i eget hjem

  Der bruges færre ressourcer på denne opgave end forudsat, bl.a. fordi der leveres færre antal specialkost.

  Prisen kan derfor i forhold til leverandørerne sænkes med 13 %

  Madservice på plejehjem

  Der bruges flere ressourcer på denne opgave end forventet, bl.a. fordi der er flere beboere, der har behov for specialkost.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående tabel viser de aktuelle priser samt de foreslåede fritvalgspriser på Madservice.

  Fritvalgspris til Madservice

  Aktuel pris

  Forslag til ny pris

  Hovedret

  55,63

  49,50

  Biret

  13,91

  11,07

  Hovedret + biret

  69,54

  60,57

  Nedenstående tabel viser de aktuelle priser og den foreslåede pris på forplejningspakker til plejehjem.

  Forplejningspakke til plejehjem

  Aktuel pris

  Forslag til ny pris

  Forplejning pr. måned

  4.441

  5.013

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at nye fritvalgstakster for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Anbefales godkendt, idet de nye takster indføres fra 1. april 2015, dog jf. gældende fritvalgskontrakter.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1955, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til tilskud til Rebbølcentret med baggrund i Servicelovens § 79. 

  Den 8. december 2014 blev der afholdt møde med deltagelse af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Social- og Sundhedsudvalget og repræsentanter fra Rebbølcentret. Baggrunden for mødet var en henvendelse vedrørende tilskud til Rebbølcentret. 

  Rebbølcentret er et selvejende aktivitets- og kulturcenter med et bredt spænd af aktiviteter indenfor skoleområdet, kulturområdet, det grænseoverskridende samarbejde og ældreområdet. Der er sket et skifte i retning af flere aktiviteter på ældreområdet, hvorfor disse fylder en stadig større del. På denne baggrund kan Rebbølcentret sammenlignes med Kirsebærhaven og Valdemarhus og således agere som kommunens tredje kraftcenter for ældre i det geografiske midt-/vestområde.

  På mødet blev det aftalt, at forvaltningen undersøger muligheden for at indgå en flerårig gensidig forpligtende samarbejdsaftale mellem Rebbølcentret og kommunen, med udgangspunkt i, at tilskud ydes i kommunens § 79-midler.

  Jævnfør kommunens § 79-politik ydes der primært tilskud til lokaler og aktiverende fællestransport, og ikke til generel drift. Endvidere kan der gives tilsagn om flerårige tilskud, men modtagere af sådanne tilskud skal ansøge årligt. Baggrunden for dette er, at § 79 er en ”kan”-bestemmelse, der er betinget af at Byrådet årligt afsætter midler i kommunens budget. Tilskuddet skal understøtte aktiviteter for kommunens ældre med et forebyggende og aktiverende sigte.

  Ud fra ovenstående kan udvalget træffe beslutning om en hensigtserklæring om flerårige tilskud til lokale- eller transportudgifter på Rebbølcentret i forbindelse med deres aktiviteter på ældreområdet for Aabenraa Kommunes borgere. Dette kan ske under betingelse af, at Rebbølcentret samarbejder med kommunen om udviklingen af forebyggende og aktiverende tilbud for ældre.

  Rebbølcentret har udtrykt ønske om et årligt tilskud på 0,130 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget yder et årligt tilskud på 0,050 mio. kr. til Rebbølcentret. Forvaltningen anbefaler at Social- og Sundhedsudvalget yder et tilskud på 0,050 mio. kr. i 2015. 

  Økonomi og afledt drift

  Der er til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2015 afsat 3,002 mio. kr. I dette budgetbeløb indgår bl.a. Kirsebærhaven og Valdemarshus.

  Af de 3,002 mio. kr. er 0,855 mio. kr. afsat til uddeling af §79 midler i 2015. heraf er der ultimo januar 2015 foretaget uddeling af de 0,446 mio. kr., der resterer således 0,409 mio. kr. til uddeling i 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Rebbølcentret tildeles 0,050 mio. kr. fra §79-midlerne i lokaletilskud i 2015 under forudsætning af at Rebbølcentret søger årligt og forpligter sig til at samarbejde med kommunen om forebyggende og aktiverende tilbud.

  at der gives tilsagn om flerårigt lokale- og transporttilskud på 0,050 mio. kr. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  1. at: Godkendt.
  2. at: Udgår.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2386, Sagsinitialer: IVHE

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte forslag til procesplan for revision af Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens § 79.

  Den nuværende gældende politik er godkendt af Byrådet den 25. juni 2008. En redaktionel revision af politikken er godkendt af Sundhedsudvalget den 4. november 2010.

  Baggrunden for forslaget om revidering af politikken for Servicelovens § 79, er et ønske om at styrke sammenhængen mellem politikken og ældrepolitikken ”Det gode og aktive hverdagsliv – Aabenraa Kommunes politik for ældre”. Politikken gennemarbejdes så den aktivt kan anvendes til at understøtte ældrepolitikkens temaer og understøtte aktiviteter, der bidrager til implementering af ældrepolitikken.

  Social & Sundhed foreslår en revisionsproces gennemført i første halvår 2015. Revisionsprocessen tager afsæt i ældrepolitikkens tema ”Dialog og kommunikation”.

  Revisionsprocessen foreslås at bygge på følgende aktiviteter:

  • Marts – uge 10:
   • Temadag for centrale inviterede/udpegede aktører, der i dag udfører et aktivt bidrag i det forebyggende og aktiverende arbejde. Temadagens indhold:
    • politisk deltagelse til at sætte retning for arbejdet
    • workshop hvor de centrale aktører er med til at udpege og prioritere ændringsforslag til §79-politikken med afsæt i ”Det gode og aktive hverdagsliv – Aabenraa Kommunes politik for ældre”.
  • Marts - April:
   • På baggrund af temadagens arbejde udarbejder Social & Sundhed et udkast til ny politik for forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens §79
  • April:
   • Temadrøftelse i Seniorrådet, hvor udkastet til ny politik for §79 fremlægges og efterfølgende justeres på baggrund af Seniorrådets tilbagemeldinger
  • Maj:
   • 6. maj: Udkast til ny politik behandles i Social- og Sundhedsudvalget
   • 19. maj: Udkast til ny politik behandles i Økonomiudvalget
   • 27. maj: Udkast til ny politik behandles i Byrådet
  • Juni – uge 23-24:
   • Offentligt møde med politisk præsentation af ny politik for forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens § 79. Målet for mødet er, at orientere om evt. reviderede tilskudsmuligheder, ansøgningsprocedure og –frister.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i forbindelse med uddeling af §79 midler i 2015 afsat 0,025 mio. kr. til processen for revidering af Aabenraa Kommunes Politik.

  Det bemærkes, at der til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte samlet er afsat 3,002 mio. kr. i 2015. Heraf er de 0,855 mio. kr. afsat til tilskud/uddeling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til procesplan for revision af politikken for § 79 drøftes,

  at procesplan for revision af politikken for § 79 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  1. at:Drøftet.
  2. at: Godkendt.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for omlægning af kørsel til og fra træning og genoptræning.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 21. maj 2014 blev det besluttet at omlægge kørsel til og fra træning og genoptræning, således at borgere, der var i stand til det, skulle benytte Flextur til og fra deres træning. Omlægningen skete med baggrund i et besparelsesønske på 0,351 mio. kr.

  I 2013 var den samlede udgift til kørsel, inkl. administrationsgebyr og borgerbetaling, 4,141 mio. kr., hvor det i 2014 var 3,109 mio. kr. Dette giver et samlet mindreforbrug i 2014 på 1,032 mio. kr. Dermed er den ønskede besparelse opnået.

  Ovenstående besparelser kan først udmøntes i 2015, da kommunen afregner med Sydtrafik årligt og forudbetalt á conto.

  Besparelserne kan ikke alene forklares ved en omlægning til Flextur for visse borgere. Derimod skal omlægningen ses som en del af et større billede, hvor også øget fokus på kørsel, muligheder for borgeres egen kørsel, ændrede visitationskrav til vedligeholdende træning og forsøg med virtuel genoptræning har bidraget til besparelserne.

  Sydtrafik har varslet prisstigninger fra 1. januar 2015, hvor administrationsgebyret for visiterede ture til og fra vedligeholdende træning og genoptræning stiger fra 16 til 23,51 kr. og på flexture fra 22 kr. til 23,51 kr. per tur. Disse stigninger forventes at kunne løses inden for de eksisterende rammer.

  Omlægningen er forløbet uden større problemer. Der har været få borgerklager og misforståelser, der alle er blevet løst i dialog med Sydtrafik. Borgerne har også taget godt imod selv at skulle lægge ud og efterfølgende få refunderet. Der er her taget hensyn til borgere med skrøbelig økonomi, der har haft mulighed for at få refunderet to gange månedligt.

  Ved behandling af sagen den 21. maj 2014 besluttede udvalget at anmode forvaltningen om at overveje muligheden for et fremtidigt udbud. Med baggrund i erfaringerne med delvis omlægning af kørsel til Flextur vurderer forvaltningen, at der for øjeblikket ikke er behov for at udbyde opgaven.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at kørselsområdet i Social & Sundheds regi i 2014 samlet viser et merforbrug på 0,582 mio. kr. Merforbruget i 2014 skyldes, at der i forhold til Sydtrafik foretages 4 á conto afregninger pr. år. I forhold til disse afregninger i 2014 vil der først blive foretaget en efterregulering i 2015.

  Efterreguleringen i 2015 forventes som minimum at kunne løses indenfor rammen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at Seniorrådet orienteres om status på omlægning af kørsel.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  1. at: Taget til efterretning.  Udvalget fremsender sagen til §17.4 udvalget vedr. Kollektiv Trafik med henblik på vurdering og udtalelse vedr. det hensigtsmæssige i et eventuelt udbud.
  2. at:Godkendt.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/702, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Socialstyrelsens centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og Aabenraa Kommunes tilbagemelding herpå.

  Baggrunden for den centrale udmelding

  Evalueringen af kommunalreformen viste, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner. Udviklingen har medført en bekymring for, om der fremover vil være et tilstrækkeligt udbud af specialiserede indsatser og tilbud på det mest specialiserede socialområde, der kan understøtte, at voksne med kompleks erhvervet hjerneskade får tilstrækkeligt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset deres behov.

  Som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen indgik regeringen en politisk aftale med alle Folketingets partier den 13. november 2013 om at kvalificere indsatsen for grupper med særlige behov. Som en del af aftalen skal der udarbejdes en central udmelding for mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade.

  · Der ses en tendens til, at tilbud om intensiv tværfaglig rehabilitering lukkes eller indskrænkes. Ligeledes er der en tendens til, at de tilbageværende tilbud bliver af specialiserede, idet de bliver rettet mod en bredere målgruppe og/eller personalesammensætningen bliver mindre specialiseret.

  · En analyse blandt kommuner i hovedstadsregionen viser, at der er store udfordringer ift. at imødekomme behovet for tilbud, hvor højt specialiserede kompetencer er opretholdt, særligt i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, der har de mest specialiserede behov.

  · Samtidig ser flere kommuner et behov for at have en øget adgang til specialiserede kompetencer i forhold til borgere med meget komplekse problemstillinger.

  Socialstyrelsen har på baggrund af lov om social service kap. 4 udarbejdet den centrale udmelding. Formålet med udmeldingen er at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen.

  Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

  Den centrale udmelding tager afsæt i den politiske aftale samt de tendenser, der siden kommunalreformen har gjort sig gældende på hjerneskadeområdet.

  Aabenraa Kommunes svar på den centrale udmelding

  Aabenraa Kommune har i sit svar taget udgangspunkt i, at kommunen i forbindelse med kommunesammenlægningen overtog driften af Hjernecenter Syd og har siden kommunesammenlægningen udvidet tilbuddet og samtidig med dette haft fokus på at udvikle specialiseringen.

  Aabenraa Kommune deler således ikke Socialstyrelsens bekymring, men der skal dog være opmærksomhed på, at Hjernecenter Syd er afhængig af at kunne give et tilbud som også efterspørges af nabokommunerne, for at specialiseringen kan fastholdes. Grundet dette er det vigtigt for Aabenraa Kommune at indgå i dialog om den fremtidige koordinering og planlægning af tilbuddene for voksne med erhvervet hjerneskade.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2466, Sagsinitialer: csc

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om embedslægens tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Udvalget orienteres løbende om rapporternes indhold og om plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  Tilsynet for Special- og Rehabiliteringscentret (tidligere Rødekro Ældrecenter) fandt sted den 4. december 2014

  Den overordnede konklusion var, at tilsynet ikke har fundet anledning til bemærkninger.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

  Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en status på arbejdet med den fælles kerneopgave i Social & Sundhed. I den forbindelse præsenteres en række gode historier og borgercases fra driften vedrørende kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Tilmelding til konference – KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 28. og 29. maj 2015. Foreløbigt program foreligger i slutningen af februar måned.

  2. Status vedrørende café på Møllemærsk.

  3. Status vedrørende udvikling af App til ”Aabenraa i bevægelse”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2015

  2. Orientering vedrørende Café på Møllemærsk taget til efterretning.

  3. Forelægges som orienteringssag den 4. marts 2015.

  Afbud: Jette Kristiansen