Beslutningsprotokol

onsdag den 4. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen.H. Kristian Wollesen.
Svend Hansen Tarp forlod mødet kl.17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33444, Sagsinitialer: ESK
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5616, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for drift og anlæg for regnskab 2014 samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelserne for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014.

  Overførslerne er opdelt i 3 kategorier,

  • Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • Puljer og projekter (kategori 2)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Endvidere indgår overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg som en del af overførslerne.

  Det bemærkes, at kategori 2 og 3 overførslerne samt overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg godkendes i Byrådet den 25. marts 2014 mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådets møde den 25. februar 2015.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget i 2014 tages til efterretning og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler samt overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  1. + 2. at: Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/283, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2014.

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomiske mål for det foregående års virksomhedsaftale.

  De budgetansvarlige for de forskellige politikområder udarbejder på basis af institutionernes A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af ovennævnte mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2014 gjort status for politikområderne ’handicap og psykiatri’, ’sundhed og forebyggelse’ og ’pleje og omsorg’.

  For politikområdet pleje og omsorg er der af praktiske hensyn udarbejdet 2 A2-rapporter, én på basis af A3-rapporterne for afdelingen Pleje & Omsorgs aftalestyrede enheder og én på basis af A3-rapporten for Mad & Måltider, der budgetmæssigt hører under politikområdet pleje og omsorg, men organisatorisk hører til i afdelingen Sundhed & Forebyggelse.

  For de øvrige politikområder er der udarbejdet 1 A2-rapport:

  A2-rapporten for politikområdet handicap og psykiatri er baseret på A3-rapporterne for de aftalestyrede enheder i afdelingen Handicap & Psykiatri, dvs. Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet, Center for Job & Uddannelse, Socialpsykiatrien og Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

  A2-rapporten for politikområdet sundhed og forebyggelse er baseret på A3-rapporterne for Tandplejen, Sundhedsplejen, Misbrugscentret, Sundhedscentret/SRC, HjælpemiddelHuset samt Træning & Forebyggelse.

  De 16 A3-rapporter beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager A2-rapporterne til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18123, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget beslutte rammerne for tilbud om beskæftigelse ved TV-glad.

  I forbindelse med godkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget skulle spare 0,9 mio. kr. årligt vedrørende aktivitets- og samværstilbud.

  Forvaltningen har peget på muligheden, at der kunne spares dels 0,400 mio. kr. på beskæftigelsen på kommunens tilbud og dels 0,500 mio. kr. pr. år på tilbuddet ved TV- Glad.

  Fordelingen af besparelsen er sket med baggrund i den gennemsnitlige pris pr. beskæftigelsesplads, således at besparelsen er størst, der hvor prisen er størst.

  Der er tidligere i sag 14/17353 taget stilling til den kommunale udmøntning. Denne er indregnet i nedenstående takster.

  I sag 14/35220 den 14. januar 2015 besluttede udvalget rammer for afregning af kommunale beskæftigelsestilbud. Her blev fastsat en gennemsnits takst på kr. 122.774 kr. Heraf udgør 45.428 kr. faste omkostninger og 77.346 kr. de variable omkostninger.

  Modellen er anvendt i forhold til TV-Glad, men der er også taget højde for de evt. højere omkostninger til faste omkostninger, der knytter sig til TV produktion. Dette betyder, at TV – glad fra 2016 og fremadrettet modtager 852.106 kr. i fast tilskud uanset antallet af beskæftigede og her ud over 77.346 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget.

  Kravene i forhold til beskæftigelsestilbud ved TV-glad og i egen organisation er de samme. Der skal følges op på tilbuddet, og der skal arbejdes på, at borgeren så vidt muligt, kommer i anden beskæftigelse i erhvervslivet.

  På baggrund af høringssvar fra TV-glad foreslås indført, at det maksimale antal beskæftigede, indenfor denne aftale, er 15 og minimum 9. Hvis antallet afviger fra dette gennemføres en ny forhandling.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser af aftalen fremgår af tabellen:

  Faste

  Variable

  Samlet

  Udgift

  År

  Antal

  omkostninger

  omkostninger

  pris/plads

  i alt

  2014

  12

  190.021

  2.280.252

  2015

  12

  91.842

  77.342

  169.184

  2.030.208

  2016

  12

  71.008

  77.346

  148.354

  1.780.248

  Dette giver en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2015 i forhold til udgifterne i 2014 og en besparelse på 0,500 mio. kr. i 2016 i forhold til udgifterne i 2014.

  Høring/udtalelse

  Oplægget er forelagt TV-Glad og de har følgende bemærkninger til sagen.

  ”TV-Glad har fremsendt høringssvar i forbindelse med den oprindelige beslutning om besparelserne på området - vi vil særligt fremhæve ønsket om fortsat at skabe og etablere flere meningsfulde arbejdspladser og beskæftigelsesmuligheder for målgruppen. Vi bemærker at en besparelse ikke hænger sammen med denne ambition. Økonomi-modellen er blevet til i dialog ml. Glad Fonden og kommunen for at fastholde det gode samarbejde.

  Det skal bemærkes, at TV-Glad ikke kan sammenlignes med andre tilbud indenfor "beskyttet beskæftigelse". Vi uddanner vores ansatte indenfor ansvarsområderne. Der er både en lokal interesse i tilbuddet og særligt et ansigt udadtil for Aabenraa.

  Besparelserne vil have stor indvirkning på den høje kvalitet og service vi i dag står for at yde til såvel sagsbehandlere såvel som bosteder og deres ansatte.

  Særligt bemærkes sætningen: "uanset antallet af beskæftigede". Der bør fastsættes en øvre grænse, idet vi ikke vil kunne bære det når vi pludselig er flere end f.eks. 14-15 ansatte. Efter et vist antal ansatte bør der derfor ske en genforhandling af fast beløb eller takst.

  Ved nuværende forslag kommer taksten i 2016 ned på kr. 12.362 total - i sin tid var der tale om, at taksten på kr. 13.495 ville være acceptabel.

  Der har desuden været enighed i udvalget om, at planen med at ansætte 2-3 medarbejdere uden beregning vil nedsætte gennemsnitstaksten væsentligt - denne model ser vi desværre ikke implementeret i forslaget vedlagt. Der vil givetvis komme flere medarbejdere fra Aabenraa Kommune, også selvom de måske ikke er der pt.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afregningsmodellen for beskæftigelse på TV-Glad godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5616, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2014 afsluttet 3 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

  Arealerhvervelse Rise Plejecenter

  Anlægsprojektet omfatter køb af ekstra arealer til byggeriet af Riseparken, tilkørselsvej og salg af det bestående Rise Plejehjem og tilhørende arealer til Domea i forbindelse med byggeriet af parken. Der blev givet en nettobevilling på -10,730 mio. kr. og projektet er afsluttet med et merforbrug/mindre indtægt på samlet 0,015 mio. kr.

  Rise Plejecenter

  Anlægsprojektet omfatter udvidelse og ombygning af Rise Plejecenter til i alt 84 pladser, hvilket svarer til en udvidelse på 51 pladser i forhold til det ”gamle” Rise Plejecenter. I forhold til den samlede anlægsbevilling på 24,305 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,189 mio. kr.

  Velfærdsteknologi

  Anlægsprojektet omfatter Social- og Sundhedsudvalgets velfærdsteknologiprojekt for perioden 2010-2014.  Midlerne er anvendt til ny velfærdsteknologi og digitalisering begrundet i forventninger om, at teknologien medvirker til at fremme udviklingen af nye arbejdsgange, og hjælpemidler, som kan understøtte borgerens egenomsorgsevne, tryghed og egenbehandling. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 8,890 mio. kr. er der et samlet mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Tabellen viser de 3 afsluttede anlæg i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

  Bevilling

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Erhvervelse af areal Rise Plejecenter

  -10.730

  -10.715

  -15

  Riseparken

  24.305

  24.494

  -189

  Velfærdsteknologi

  8.890

  8.880

  10

  I alt

  22.465

  22.659

  -194

  Samlet set viser anlægsregnskaberne for de 3 afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,194 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at de afsluttede anlægsregnskaber jf. foranstående og vedlagte bilag godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag anbefaler § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, at der afsættes 0,1 mio. kr. til TUBA i 2015.

  TUBA deltog på Underudvalgets møde den 16. december og orienterede dels om organisationens arbejde, dels de økonomiske udfordringer, TUBA står overfor i 2015. Underudvalget anbefalede i den forbindelse, at det kommunale tilskud til TUBA blev hævet med 0,1 mio. kr. i 2015, og at samarbejdet mellem aktørerne intensiveres.

  Siden mødet har der været drøftelser mellem forvaltningen og TUBA, om hvordan samarbejdet kan øges. Der er enighed om at styrke samarbejdet på følgende tre områder:

  • Folkeskoler: TUBA har fået fondsmidler til at holde oplæg på landets skoler om forebyggelse af mistrivsel og har allerede udsendt information herom til landets skoler. TUBAs indsats gælder i 2015, da midlerne ophører ved årets udgang. I Aabenraa Kommune er der i 2015 fokus på at arbejde med rusmiddelpolitikker på skolerne, herunder arbejdet med metoden sociale misforståelser. Det er aftalt, at indsatserne mellem TUBA og Aabenraa Kommune koordineres, så skolerne oplever en sammenhængende indsats.
  • Ungdomsuddannelser: TUBA har erfaring fra bl.a. Kolding og Sønderborg kommuner om en fælles dialog med ungdomsuddannelserne om misbrug og forebyggelse af mistrivsel. Det er aftalt, at TUBA og Aabenraa Kommune laver en fælles indsats i Aabenraa, og at forvaltningen kommer med et forslag til en indsats koordineret med Ungecentret og Misbrugscentret.
  • Formaliseret samarbejde: I dag er et uformelt samarbejde mellem TUBA og Misbrugscentret omkring henvisninger af børn og unge mellem de to tilbud. For at sikre at ingen borgere ”falder mellem to stole” er det hensigten at følge op telefonisk mellem de to tilbud for at sikre, at den pågældende borger er i dialog med det tilbud, vedkommende er henvist til. I forhold til at sikre, at unge, som opsøger TUBA får den relevante hjælp, de har brug for, vil TUBA lave en håndholdt indsats. Den består i, at når TUBA har kontakt med en ung – for hvem det vil være relevant at benytte et tilbud på Misbrugscentret – så vil TUBA med den unges accept tilbyde den unge: At kontakte misbrugscenteret sammen med den unge for at lave en aftale, og/eller følge den unge ned på Misbrugscenteret til den første samtale/åben rådgivning. Derudover skal informationsniveauet omkring de forskellige tilbud forbedres f.eks. gennem årlige dialogmøder mellem TUBA, Misbrugscentret og Hus for unge – Bjerggade 8.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalgets andel på 0,060 mio. kr. foreslås finansieret via midler til sundhedsfremme og forebyggelse.

  Børne- og Uddannelsesudvalgets andel på 0, 040 mio. kr. kan finansieres fra Børn og Families midler til forebyggende foranstaltninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug drøfter sagen med henblik på anbefaling af sagen til Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

  at Social- og Sundhedsudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,06 mio. kr.

  at Børne- og Uddannelsesudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,04 mio. kr.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  1. at: Drøftet. Forslaget til aktiviteter danner grundlag for anbefaling af et øget tilskud på 0,1 mio. kr. til TUBA aktiviteter i Aabenraa Kommune i 2015.

  2. at: Anbefales godkendt.

  3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  2. at: Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4413, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ikke disponerede midler til sundhedsfremme og forebyggelse.

  I budget 2015 er der afsat 1,191 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse, midlerne er disponeret således,

  X-hale, rygestop for unge                         0,130 mio. kr.

  Sundhed på tværs                                    0,200 mio. kr.

  ”Aabenraa i bevægelse”                            0,750 mio. kr.

  Udisponeret beløb                                     0,111 mio. kr.

  I alt                                                          1,191 mio. kr.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 forventes det, at Byrådet den 25. marts 2015 godkender overførsel af et samlet mindreforbrug fra 2014 på 0,260 mio. kr.

  Det betyder, at der i 2015 er et samlet ikke disponeret beløb på 0,371 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse.

  Social & Sundhed foreslår, at det ikke disponerede beløb i 2015 anvendes således,

  Forebyggelse af overvægt, småbørn          0,150 mio. kr.

  Sundhedsambassadører                            0,090 mio. kr.

  Sønderjysk kostinitiativ                             0,045 mio. kr.

  Kostfagligt forum                                      0,026 mio. kr.

  TUBA                                                        0,060 mio. kr.

  I alt                                                          0,371 mio. kr.

  I 2015 foreslår Social & Sundhed endvidere, at de 0,200 mio. kr. vedr. arbejdet med sundhed på tværs bruges til at finansiere arbejdet med den familieorienterede alkoholbehandling.

  De fire øverste projekter er beskrevet nærmere i vedlagte bilag, men projektet vedrørende TUBA beskrives i anden sag på udvalgsmødet. 

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at de ikke disponerede midler på samlet 0,371 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse disponeres som foreslået ovenfor og,

  at de 0,200 mio. kr. vedr. sundhed på tværs anvendes til familieorienteret alkoholbehandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  1. + 2. at: Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35782, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den aftalte plan for organisatorisk implementering af FMK. Social og Sundhedsudvalget skal også træffe beslutning om finansiering af de forbundne økonomiske udgifter.

  FMK skal efter KL`s plan være teknisk og organisatorisk implementeret i Aabenraa Kommune pr. 1. juli 2015. En forudsætning for det er, at der foretages oprydning i alle relevante borgers medicinliste. Der er indgået en national aftale mellem PLO og KL, som skal godkendes i de enkelte regioner. Der i februar 2015 er godkendt en arbejdsgang omkring oprydningen i Kommunalt Lægeligt Udvalg Aabenraa (KLU-Aabenraa).

  En arbejdsgruppe under KLU-Aabenraa med repræsentanter fra praktiserende læger, hjemmesygeplejen og IT-teamet har udarbejdet bidrag til implementering af FMK i Aabenraa Kommune.

  Implementering af FMK i Social og Sundhed omfatter henholdsvis oprydning af alle relevante medicinlister, underviskning af medarbejderne og indførelse af nye arbejdsgange.  Den organisatoriske implementering af FMK og den af PLO og KL aftalte oprydningen i medicinlisterne afvikles efter planen i perioden 1. april til 1. juli 2015.

  Alle ansatte, der arbejder med medicin, skal undervises i deres brug af FMK og kommunen skal understøtte de praktiserende lægers oprydning således, at kommunen ved opstart af FMK har kontrollerede aktuelle medicinliste på alle relevante borgere ca. 1.599.

  Der forventes følgende udgifter:

  Honorar til lægerne for oprydning er aftalt mellem PLO og KL til 300 kr. pr. medicinliste. Der er aftalt delt finansiering mellem region og kommune. Regionen medfinansierer aktiviteterne indenfor en fast ramme efter princippet først til mølle. Aabenraa Kommunes andel skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre op til 0,240 mio. kr. i 2015. For at understøtte oprydningsprojektet, undervisningen og forankring af arbejdsgange i alle 3 driftsafdelinger er der behov for at frikøbe 2 sygeplejersker i 5 måneder svarende til en lønudgift på 0,348 mio. kr.  Undervisningen finansieres af afdelingernes kompetenceudviklingsmidler.

  Under forudsætning af at implementering og oprydningsprojektet afvikles som planlagt, er der behov for en samlet finansiering på 0,588 mio. kr.

  Det kan oplyses at der den 24. februar 2015 blev udsendt en mail fra MEDCOM der meddelte, at PLO-Hovedstaden på et bestyrelsesmøde har besluttede at sige nej til FMK-implementeringsaftalen. Dermed er aftalerne i alle 5 regioner nu i fare for at falde. PLO’s bestyrelse mødes for at drøfte sagen på torsdag den 26. februar.  Her vil man vurdere, om de fire øvrige regioner skal tiltræde aftalen alligevel. Meldingen har dog hidtil været, at aftalen skulle tiltrædes af alle eller ingen. Der hersker derfor fortsat tvivl om, hvorvidt aftalen kan gennemføres.

  Forvaltningen anbefaler trods denne usikkerhed Social og Sundhedsudvalget at godkende forslag til organisatorisk implemntering af FMK i Aabenraa Kommune og finansieringen af de forbundne udgifter. Udgifterne til orydningsprojektet vil ikke blive afholdt, hvis ikke der indgås en national aftale.   


   

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften på samlet 0,588 mio. kr. i 2015 til organisatorisk implementering af FMK forventes finansieret via sundhedsmidler for 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at organisatorisk implementering af FMK i Aabenraa Kommune godkendes,

  at den samlede udgift på 0,588 mio. kr. finansieres af sundhedsmidlerne for 2015.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  1. + 2. at: Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til disponeringen af de resterende sundhedsmidler fra aftalen mellem regeringen og KL.

  Samlet er der i 2015 afsat 5,422 mio. kr. til udmøntning i 2015, hvoraf der på udvalgsmødet den 14. januar 2015 blev taget stilling til de 2,820 mio. kr., således der resterer 2,602 mio. kr.

  Social & Sundhed foreslår, at midlerne disponeres på følgende vis:

  · Den Digitale Landevej:                           0,200 mio. kr.

  · Implementering af FMK:                          0,588 mio.kr.

  · Implementeringsprojekter i
  sundhedsaftalen                                     1,709 mio. kr.

  · Interreg-projekt:                                     0,105 mio. kr.

  På grund af en administrativ fejl er der ikke blevet prioriteret midler til kommunens andel i Interreg-projektet ”Sund og aktiv i Hverdagen”. Derfor foreslås der undtagelsesvis i 2015 afsat midler til kommunens andel gennem sundhedsmidlerne.

  Hertil kommer, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2015-2018 blev afsat en pulje på 1,560 mio. kr. årligt i Økonomiudvalgets regi til senere udmøntning og implementering af den nye sundhedsaftale, eksempelvis etablering af en akutfunktion og til den nye praksisplan m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Midler til Sundhedsområdet jf. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, budget 2015

  Udvalget

  Udvalget

  Indsats

  14.01 2015

  04.03 2015

  I alt

  Forebyggelsespakker

  700.000

  700.000

  Akutpladser (Access), SRC

  400.000

  400.000

  Kronikerindsatsen, SRC

  200.000

  200.000

  Fremskudt visitation/forløbskoordination

  250.000

  250.000

  Kvalitets- og effektmåling

  600.000

  600.000

  Forebyggelse borgere med sindslidelser

  300.000

  300.000

  Fremrykket visitation Sønderborg

  120.000

  120.000

  Projekt TOF

  250.000

  250.000

  Den digitale landevej

  200.000

  200.000

  Implementering af praksisplan, FMK oprydning og uddannelse

  588.000

  588.000

  Interreg-projekt

  105.000

  105.000

  Implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen

  1.709.000

  1.709.000

  Ikke disponeret/handlerum

  2.602.000

  5.422.000

  2.602.000

  5.422.000

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sundhedsmidlerne disponeres som foreslået.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3908, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle indførelse af klippekort til hjemmehjælp for de svageste ældre.

  I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 blev der for 2015 afsat 75 mio. kr. og fra 2016 og fremover 150 mio. kr. årligt til indførelse af klippekort for de svageste ældre. (Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”klippekortsmodellen”)

  Aabenraa Kommune kan i 2015 ansøge om 0,886 mio. kr. og i 2016 1,770 mio. kr. som projektansøgning. Ansøgningen er indsendt, da fristen var den 15. februar 2015. Aabenraa Kommune afventer tilsagnsskrivelse, men der er en klar forventning om, at midlerne for 2015 og 2016 vil blive bevilliget.

  Fra 2017 og fremover overgår midlerne til kommunens bloktilskud.

  Formål

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

  Målgruppe

  Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. I Aabenraa Kommune er der med den udmeldte ramme midler til, at ca. 164 borgere kan modtage hjælp efter Klippekortsordningen.

  Det foreslås at de 164 borgere enten er vurderet til funktionsniveau 4, det vil sige har behov for omfattende hjælp og støtte (42 borgere) eller funktionsniveau 3, behov for moderat hjælp og samtidig behov for hjælp til tøjvask.(122 borgere).

  Hvis alle borgere funktionsniveau 3 og 4 bliver valgt, vil det være 343 borgere. Omkostningen vil dermed være det dobbelte af det, der søges tilskud til.

  Hvad kan der søges støtte til

  Hjemmehjælpsmodtagerne kan f.eks. bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen.

  Forvaltningen har søgt inspiration til indførelse af ordningen i Københavns Kommune, der har indført ordningen med midler fra ældrepuljen.

  Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at ca. 70 % af hjælpen bliver givet som social aktivitet. Resten hovedsageligt som praktisk hjælp.

  Organisering af hjælpen

  Borgeren kan selv vælge, om hjælpen skal gives som ugentlig hjælp, 1 time hver 14 dag eller en gang hver 4 uge i 2 timer. Dette tilrettelægges med hjemmehjælpen, men borgeren vælger ordning for en periode.

  Hjælpen gives på hverdage og typisk i tidsrummet fra sen formiddag og afsluttes kl 16.00. Hjælpen leveres af den leverandør som er ansvarlig for den personlige pleje.

  Afregning for hjælpen

  Leverandøren tilføres efter visiteret tid hvad der svarer til betaling for ½ time pr. uge. Hjemmehjælpen registrerer i omsorgssystemet, hvad tiden er brugt til.

  Borgerens betaling

  Hjælpen er gratis for borgeren, men hvis der er behov for transport, forplejning eller entre, betales dette af borgeren.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2015 søgt om 0,886 mio. kr. og i 2016 1,770 mio. kr.

  Der vil blive afregnet med en timepris på 425,19 kr./time, hvilket er den godkendte Fritvalgspris. Der forventes at blive afregnet 26 timer årligt for 164 borgere, hvilket betyder en samlet forventet afregning på 1,816 mio. kr. årligt.

  Udsving i afregningen vil ske over det ydelsesbaserede budget.

  Der er ikke særskilt afsat midler til administration og information af borgerne. Der henvises i den forbindelse til sagen ”Anvendelse af overførte midler fra ældrepuljen 2014”, hvori der foreslås afsat 100.000 kr. til implementering af klippekortsordningen.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været i høring i Seniorrådet. Høringssvaret fremgår af bilag.

  Som følge af høringssvaret har forvaltningen ændret formuleringen i forhold til hjælp på trapper.

  Det fremgår nu, såfremt borgeren har behov for hjælp ud over støtte ved trappegang, skal der anvendes flekstur.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kommunen indfører klippekortordning fra den 1. juli 2015 for de svageste 164 borgere, der modtager hjemmehjælp.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en revideret projektbeskrivelse om den prioriterede indsats vedr. praktisk hjælp til beboere i plejeboliger.

  På baggrund af store administrative omkostninger ved indførelse af den første projektbeskrivelse foreslår forvaltningen en ændring af projektet.

  Udvalget prioriterede i tidligere sag, efter anbefaling fra Seniorrådet, at anvende 1 mio. kr. på praktisk hjælp til beboere i plejeboliger på kommunens egne plejehjem og på Plejehjemmet Enggården.

  Ændringen af projektet foreslås at ske med inspiration af den klippekortsordning, som kommunen skal indføre for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem.

  På plejecentre foreslås indført, at beboeren kan tilrettelægge ½ times hjælp hver 14 dag, men med mulighed for at samle sammen til eks. 3 timer i kvartalet.

  Af hensyn til økonomi og arbejdets tilrettelæggelse skal opgaven tilrettelægges på hverdage imellem kl 10.00 og 16.00.

  Med nuværende bevilling vil ordningen kunne tilbydes fra medio juni og resten af året.

  Der vil være 390 beboere, der vil modtage tilbuddet.

  Økonomi og afledt drift

  Der anvendes 1 mio. kr. fra puljen til løft af ældreområdet.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er orienteret om den påtænkte ændring af projektet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til klippekortsordning for beboere i plejeboliger i 2015 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Godkendt som forsøgsordning i 2015.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere anvendelsen af overførte midler på 1,358 mio. kr. fra 2014 til løft af ældreområdet.

  Anvendelse er tidligere drøftet på udvalgsmøde den 14. januar 2015, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle have fokus på rehabilitering for borgere i eget hjem.

  Der er udarbejdet projektbeskrivelse for anvendelse af midler til målrettet udredning og opfølgning af den rehabiliterende indsats for specielt borgere med et stort plejebehov. Bilag vedlagt.

  Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres 0,430 mio. kr. til efteruddannelse af sygeplejersker i 2015, hvilket er lidt mere end de modtog i 2014, beløbet skal sikre sikrer, at driften kan overholde egne budgetter. Endvidere bliver Sygeplejen presset i forhold til at få færre medarbejdere i rotationsprojekt, grundet ændrede regler.

  Der prioriteres et beløb på 433.000 til implementering af fremtidig model for levering af rehabilitering efter servicelovens § 83 a, således at den model som udvalget senere prioriterer hjælpes i gang, specielt forventes der at komme yderligere fokus på de tværfaglige løsninger. Beskrivelse vil indgå i beskrivelsen, når udvalget forelægges valg af organisering til beslutning.

  Endelig indstilles der prioriteret 100.000 kr til implementering, udarbejdelses af informationsmateriale til borgere og medarbejdere vedr. klippekort til borgere i eget hjem og på plejehjem.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at overførslen af de 1,358 mio. kr. forventes godkendt på Byrådets møde den 25. marts 2015.

  Målrettet opfølgning Rehab.

  395.000 kr.

  Sygeplejersker uddannelse

  430.000 kr.

  Implementering af § 83a

  433.000 kr.

  Implementering af klippekortsordning i 2015

  100.000 kr.

  I alt

  1.358.000 kr.

  Overført beløb

  1.358.000 kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Seniorrådet. Høringssvar fremgår af bilag.

  Indstilling

  At udvalget godkender den prioriterede anvendelse af overførte midler fra ældrepuljen 2014

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Godkendt. Der tages endeligt stilling til udmøntningen af de 433.000,- kr. til §83a, når endeligt beslutningsoplæg foreligger.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til den konkrete plan for implementering af ældrepolitikken og handicappolitikken.

  Planen er en konkretisering af den overordnede tilgang til implementeringsprocessen, som blev godkendt i social- og sundhedsudvalget den 16. december 2014.

  Med udgangspunkt i den beslutning forelægges her et forslag til en konkret plan for implementeringen. Der er i planen to spor:

  · Et spor som handler om workshop for udvalgets medlemmer og sideløbende for handicaprådet og seniorrådet

  · Et andet spor om konkrete emner og projekter sammen med borgere, brugere, interesseorganisationer, frivillige og andre i lokalområderne.

  Workshop for udvalg og råd

  Der gennemføres tre dialogworkshops – to for social- og sundhedsudvalget og én fælles workshop for Handicaprådet og Seniorrådet. De tre workshop handler som indholdet i de to politikker, de grundantagelser der ligger til grund for politikkerne og medlemmernes rolle i den videre proces med borgerinddragelse omkring de konkrete emner/projekter. Workshop for Seniorrådet og Handicaprådet afholdes i juni 2015. I forhold til den øvrige proces vil det være optimalt at afholde workshop for social- og sundhedsudvalgets medlemmer i maj eller juni 2015 og i august eller september 2015.

  De workshopsene har en varighed af 3 timer og faciliteres af konsulenter fra Public Funk.

  De samlede udgifter til de 3 workshops (facilitering, forplejning og lokaleleje) vil være på ca. 55.000 kr.

  Borgerinddragelse omkring konkrete projekter

  Som konkret projekt arbejdes med videreudvikling af aktivitetstilbud og væresteder for ældre og borgere med handicap i Aabenraa. I først omgang arbejdes i 2015 specifikt med aktivitetstilbud omkring Møllemærsk og Kirsebærhaven.

  Processen tager udgangspunkt i følgende:

  · Borgerne, frivillige, interesseorganisation, uddannelsesinstitutioner tænkes sammen med kommunen ind som centrale aktører i forhold til de fremtidige aktivitetstilbud for ældre og borgere med handicap

  · Aktivitetscentre og væresteder tænkes ind, som en del af lokalsamfundet og samlingssted for aktiviteter for områdets borgere.

  · Processen kommer til at veksle mellem udvikling, afprøvning og justering af koncepter/ideer.

  Processen påbegyndes i september 2015 og forsætter til sommer 2016.Udgifterne til processen vil være på ca. 120.000 kr.

  Derudover er det planlagt at gennemføre en proces omkring den fremtidige brug af plejehjemmet Grøningen i Tinglev. Planerne for Grøningen afventer politisk drøftelse. Derefter vil en konkrete plan for processen omkring Grøningen blive udarbejdet.

  Økonomi og afledt drift

  Det daværende Sundhedsudvalg blev i forbindelse med indgåelse af budget 2013-2016 tilført 0,462 mio. kr. vedr. §79 midler. Midlerne blev foreslået anvendt til implementering af den nye Ældre- og Handicappolitik.

  Forslaget kan afholdes indenfor afsatte midler i 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at planen for implementering af ældre- og handicappolitikkerne godkendes,

  at udvalget drøfter tidspunkt for, hvornår de foreslåede workshops for udvalgets medlemmer afholdes,

  at Seniorrådet og Handicaprådet orienteres om implementeringsplanen på næstkommende møder.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  1. + 3. at: Godkendt.
  2. at: Drøftet.

  Udvalget deltager i begge workshops, der afvikles i maj/juni. Projektaktiviteterne gennemføres i videst muligt omfang i løbet af 2015.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5415, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte rammer for etablering af supplerende tilbud for borgere med autisme.

  I Aabenraa Kommune oplever vi øget efterspørgsel efter tilbud til borgere med autisme. Efterspørgslen kommer både fra borgere fra Aabenraa kommune og borgere fra andre Kommuner.

  I denne sag behandles alene borgere fra Aabenraa kommune. Men samlet set ses der en efterspørgsel på 10 – 12 pladser yderligere inkl. aflastning.

  Aabenraa Kommune benytter fortrinsvis tilbud til borgere med autisme, der er beliggende i Aabenraa kommune. Baggrunden for dette er, at Aabenraa Kommunes tilbud på området vurderes at være meget fagligt kvalificeret, og samtidig er det økonomisk fordelagtigt.

  Strategisk arbejder Aabenraa Kommune også på at etablere aflastningsophold for borgere i eget hjem, som knytter sig til det speciale område, hvor borgeren senere skal tilbydes bolig.

  Aabenraa Kommunes tilbud er placeret på Skovbo, Rhedersborg, Skovbogård og støttecentrene Fristedet og Søvænget. Samlet er der ca. 70 borgere, der modtager støtte fra disse tilbud.

  I den udarbejdede opgørelse over nye borgere der har behov for et tilbud målrettet borgere med autisme, er der forventet og budgetlagt med en øgning på 11 borgere. Svarende til en budgetteret udgift på 5.332.661 kr.

  Problemstillingen vedrørende efterspørgslen er blevet yderligere problematiseret, idet der er øget fokus på, at unge ikke længere skal være på en institution målrettet børn.

  Det drejer sig særligt om flytning af unge fra Posekær og Lille Kolstrup.

  Forvaltningen arbejder på forskellige modeller for udvidelse af tilbuddene, således at borgeren kan tilbydes ophold i Aabenraa kommune, hvorved de kompetencer, Aabenraa Kommune har på området, udnyttes bedst muligt.

  Alternativt skal sagsbehandlerne sammen med borgerne finde et egnet tilbud udenfor kommunen, hvilket pt. også er problematisk.

  Forvaltningen ønsker en politisk drøftelse af rammerne for at udvikle tilbud til unge med autisme.

  Økonomi og afledt drift

  Tabellen viser den nuværende efterspørgsel efter tilbud ved Autismecenter Syd for borgere, der ikke har et tilbud.

  Borger

  Kommende tilbud

  Kommende pris (takst)

  Behov for botilbud Autismecenter Syd

  Aabenraa 1

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                          951.920

  Aabenraa 2

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                          951.920

  Aabenraa 3

  AUC – pakke 8+, mellem spec.

                                       1.034.775

  Aabenraa 4

  AUC – pakke 6 lille spec.

                                          789.130

  Aabenraa 5

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                          951.920

  Ringkøbing Skjern 1

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                                 -  

  Kolding 1

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                                 -  

  Tønder 1

  AUC – pakke 7, lille spec.

                                                 -  

  Tønder 2

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                                 -  

  Behov for aflastning ved Autismecenter Syd

  Aabenraa 7

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                          951.920

  Aabenraa 8

  AUC – pakke 8, lille spec.

                                          951.920

  I alt

                                               6.583.505

  Af tabellen fremgår, at Aabenraa Kommune efterspørger 7 tilbud, mens andre kommuner efterspørger 4 yderligere botilbudspladser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udfordringer vedrørende etablering af tilbud til borgere med autisme drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med forskellige modeller til løsning af den skitserede efterspørgsel.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4794, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag årsberetning om magtanvendelse.

  Når der udføres hjælp, for eksempel socialpædagogisk bistand eller personlig pleje for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, kan det ikke undgås, at der blandt andet er situationer, som enten er farlige for personen eller andre.

  I serviceloven er der regler om, hvornår der undtagelsesvis kan anvendes fysisk magt med videre. Reglerne vedrører følgende situationer: alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere, fastholdelse, fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen eller føren tilbage hertil, fastspænding med stofseler og optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Desuden er der regler om regulering af besøgsrestriktioner med videre.

  Opgørelsen i bilaget viser følgende tendenser:

  Der foretages flest akut fastholdelser og føren til andet opholdsrum indenfor handicap- og psykiatriområdet. Udfører skal være opmærksom på, at en anvendelse af fysisk magt kun må anvendes, og derfor kun kan godkendes, hvis der har været risiko for væsentlig personskade.

  Der foretages fortsat nogle ikke forudgodkendte fastholdelser i personlige hygiejnesituationer indenfor ældreområdet. Hensigten fra udfører er selvfølgelig at yde en god plejefaglig indsat.

  Der er stor lydhørhed fra det udførende personale om, at reglerne skal overholdes, men det kan være problematisk i en hverdag, hvor der skal handles hurtigt. I 2015 er der planlagt undervisning i magtanvendelsesreglerne for kommunens demensfunktion og udførere indenfor handicap- og psykiatriområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at årsberetningen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  1. + 2. at: Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om iværksættelse af proces med stillingtagen til den fremadrettede løsning af de specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

  Udvalget drøftede senest bæredygtigheden på CHK på baggrund af KORA-analysen den 3. april 2014.

  Sagen om stillingtagen til den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde forelægges til udvalgsbehandling og efterfølgende byrådsbehandling i april.

  CHK drives af Aabenraa Kommune og har siden kommunalreformen betjent Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg kommuner som led i den firekommunale driftsaftale benævnt ”Borgmesteraftalen”. Den gældende driftsaftale skal i givet fald opsiges inden 1. maj med ophør af samarbejdet 31. december samme år.

  CHK leverer specialiserede ydelser indenfor høre-, syns-, kommunikations- og hjælpemiddelområdet. Der er tale om ydelser med hjemmel i Lov om Social Service, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om specialundervisning for voksne og Folkeskoleloven.

  KORA-analysen forelå ultimo 2013 og konkluderede, at CHK’s situation vurderes uholdbar på sigt.

  Som konsekvens af KORA-analysen har de fire sønderjyske kommuner gennemført en nærmere vurdering af, hvilke opgaver, der fremadrettet ønskes placeret på CHK, og hvilke opgaver, der ønskes løst i egen kommunal forvaltning med henblik på at kunne definere det fremtidige opgavevolumen for CHK.

  Det konstateres på baggrund af KORA-rapporten og kommunernes tilbagemelding om den fremtidige opgaveløsning, at driftsgrundlaget for CHK i sin nuværende form senest fra 2016 ikke er til stede.

  Det sønderjyske koordinationsudvalg behandlede på denne baggrund sagen den 14. maj 2014 og besluttede at ”muligheden for at opgaven løst i et større fællesskab i de syddanske kommuner afdækkes”.

  Aabenraa Kommune har på baggrund af Koordinationsudvalgets beslutning, på vegne af de fire sønderjyske kommuner, rettet henvendelse til SocialDirektørForum med orientering om status vedr. CHK’s bæredygtighed og det fremadrettede ønske om afdækning af muligheden for at få opgaven løst i et større fællesskab i de syddanske kommuner. SocialDirektørForum har iværksat en afdækning af de specielt specielle opgaver i de jyske kommuner i Region Syddanmark. Denne analyse forventes forelagt SocialDirektørForum ultimo marts 2015 og vil indgå i beslutningsgrundlaget til den politiske behandling i april 2015.

  Direktørerne i ”Sund I Syd” behandlede bæredygtigheden på CHK den 21. januar 2015.

  Direktørerne anbefaler på det foreliggende grundlag, at samarbejdet om CHK ophører med udgangen af 2015. Som konsekvens heraf er der enighed om, at kommunerne fremadrettet hver især varetager opgaveløsningen, idet der som led heri samarbejdes i faglige netværk med mulighed for gensidigt salg og køb af ydelser. Salg og køb af ydelser mellem de fire sønderjyske kommuner er fremadrettet første handlemulighed, når en kommune ikke kan løse opgaven i eget regi.

  Direktørerne besluttede samtidig at anbefale iværksættelse af en personaleproces baseret på principperne for virksomhedsoverdragelse, idet der tages forbehold for politisk godkendelse af den fremtidige opgaveløsning. I forlængelse heraf udarbejdes en forpligtigende aftale mellem de fire kommuner om personaleproces og håndtering af overskud/underskud og aktiver ved ophør af samarbejdet.

  Kommunaldirektørerne i de fire sønderjyske kommuner godkendte den 24. februar 2015 iværksættelse af den foreslåede personaleproces med forbehold for endelig politisk godkendelse, idet den videre politiske behandling foregår i fagudvalg og byråd.

  Personaleprocessen indebærer:

  · Alle medarbejdere overdrages til kommunerne efter nærmere aftalt fordelingsnøgle og fordelingsprincipper (arbejdsgruppen udarbejder forslag til nøgle og principper, der indarbejdes i forslaget til samarbejdsaftale)

  · Hver kommune afdækker behovet for stillinger og udarbejder korte stillingsopslag herpå inden 1. marts 2015..

  · Arbejdsgruppen koordinerer stillingsopslagene.

  · Stillingsopslagene opslås med forbehold for endelig politisk stillingtagen til den fremtidige opgaveløsning for medarbejderne på CHK med anmodning om, at medarbejderne inden 1. april 2015 fremsender kort ansøgning med angivelse af kompetencer og prioritering af stillinger, subsidiært kommune.

  · Arbejdsgruppen udarbejder inden 1. maj en samlet plan for fordeling af medarbejderne til kommunerne.

  · Såfremt den endelige politiske behandling betyder, at CHK-samarbejdet ophører meddeles medarbejderne, hvilken stilling de tilbydes.

  · Såfremt en kommune har fået overdraget medarbejdere, der ikke er behov for til den fremtidige opgaveløsning i kommunen, anmoder kommunen Aabenraa Kommune om at iværksætte afskedigelsesprocedure.

  Der er i fagdirektørernes indstillinger og kommunaldirektørernes behandling af sagen lagt vægt på at sikre den bedst mulige personaleproces i forbindelse med en evt. lukning af CHK.

  I forhold til den politiske proces er der lagt vægt på hensyntagen til behov for høringer og fastlagte udvalgs- og byrådsmøder i april.

  Forud for udvalgsbehandlingen indhentes høringssvar fra Handicapråd, bestyrelsen for CHK samt MED-organisationen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24563, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at udvalget om arbejdet med at nedbringe ventetiden for borgere, der modtager genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Orienteringen er en opfølgning på orienteringen om samme emne på udvalgsmødet den 16. september 2014.

  Efter orienteringen om ventetidsproblematikken har Træning & Forebyggelse iværksat en række tiltag for at nedbringe ventetiden. Målet har været, at ventetidsfristerne overholdes fra 1. januar 2015.

  Nedenstående oversigt viser den direkte sammenligning mellem den gennemsnitlige ventetid i juni 2014 og den gennemsnitlige ventetid fra september til december 2014.

  Ventetidsperioden er opgjort i antal dage fra Visitation & Rehabilitering har sendt en genoptræningsplan til Træning & Forebyggelse, til borgeren modtager den første træningsgang.

  Ventetidskategori

  Gennemsnitlig ventetid jun. 2014

  Gennemsnitlig ventetid sep. – dec. 2014

  Samlet ventetid i kategori Straks (2 hverdage)

  6,0 dage

  2,0 dage

  Samlet ventetid i kategori 10 hverdage

  16,0 dage

  10,8 dage

  Den gennemsnitlige ventetid i kategorien Straks (2 hverdage) er reduceret med 4 dage (6,0 – 2,0) og for kategorien ”10 hverdage” reduceret med 5,2 dage (16,0 – 10,8). Udviklingen i ventetid er derfor gået markant ned for begge kategorier.

  Ovenstående data for perioden sep. – dec. dækker dog over nogle datausikkerheder og registreringsfejl, der har betydet, at knap en tredjedel genoptræningsplanerne ikke er talt med i ovenstående. Det samlede antal genoptræningsplaner i perioden sep. – dec. er 205, hvoraf de 8 indgår i ovenstående opgørelse over straks-ventetiden og 197 i kategorien 10 hverdage. Der kan også være en yderligere usikkerhed, idet det kan ske, at sygehuset ikke med det samme sender en genoptræningsplan til kommunen. Den oplevede ventetid for borgeren kan derfor være længere end ovenstående tal angiver.

  Tiltagene for at minimere ventetiden har omfattet:

  1. Opsætning og implementering af elektroniske lister i Care2, som terapeuterne henter genoptræningsborgerne fra. De to funktionsledere i Træning & Forebyggelse har ansvaret for dagligt at oprette de elektroniske lister.
  2. Teamorganisering af terapeuterne baseret på de diagnoseområder, terapeuterne varetager med henblik på, at de enkelte terapeutteams har ansvaret for dagligt hurtigt at få genoptræningsborgerne i gang.

  Indførelsen af Care 2 og de elektroniske lister fra september 2015 har i indkøringsfasen været forbundet med en række vanskeligheder. De seneste måneder har dog vist, at den nye elektroniske mulighed har givet et væsentligt større overblik over de indkomne genoptræningsplaner. Det har gjort arbejdsgangene og håndteringen af fordelingen af genoptræningsborgerne betydeligt mere overskuelig.

  Den større overskuelighed i tilgangen af borgere har blandt terapeuterne skabt en ændret fokuseret tilgang med øget grad af ejerskab til arbejdet med hurtig igangsætning af borgernes genoptræning. I forhold til at placere ansvaret i terapeutteams for dagligt hurtigt at få genoptrænings-borgerne i gang, er det dog konstateret, at dette ikke er en hensigtsmæssig løsning.

  For at fortsætte den positive udvikling samt fastholde fokus på at nedbringe og overholde ventetidsanbefalingerne bibeholdes de nuværende tiltag i Træning & Forebyggelse, og arbejdet udvides med følgende:

  • Øge fokus på at prioritere genoptræningsstart hos de borgere, som har ventet længst tid (fra 0 til 2 & fra 0 – 10 dage). Dette kan i nogle tilfælde være på bekostning af faglige og personlige hensyn.
  • Skabe en tæt ledelsesstyring og opfølgning af fordeling af borgerne blandt terapeuterne - herunder fokusering på arbejdsplanlægning.
  • Præcisering af dokumentationskrav med henblik på at kunne dokumentere det nødvendige og undgå det overflødige.

  Tiltagene planlægges gennemført i marts – april 2015 og forventes at være fuldt implementeret 1. maj 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4902, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Bevægelsesprojektet Aabenraa i Bevægelse.

  Aabenraa i Bevægelse er et af syv projekter, der udgør Aabenraa Kommunes breddeidrætsprojekt.

  Formålet med Aabenraa i Bevægelse er at give borgerne i Aabenraa Kommune de bedste muligheder for at bevæge sig mere og derigennem leve et sundt liv længst muligt og forebygge livsstilssygdomme.

  Metoden er udvikling af en digital platform bestående af en hjemmeside og en app, som giver et samlet overblik over mulighederne for at bevæge sig i kommunen. Hjemmesiden og app’en viser både bevægelsesaktiviteter og fungerer som mødested for borgere, som vil mødes om fælles aktiviteter.

  For at skabe yderlige motivation for bevægelse, indgår der en interaktiv kort- og rutefunktion i projektet. Kortfunktionen gør det med få klik muligt at vise, hvor i kommunen der findes bevægelsesfaciliteter. Rutefunktionen kombinerer bevægelse med forskellige former for oplevelser eller formidling af viden, fx kultur-, historie- eller naturoplevelser. Man vil for eksempel kunne lave byvandringer eller motionsruter, hvor brugerne modtager informationer via video- eller lydklip, mens de bevæger sig til forskellige destinationer.

  Denne funktion, der gør det nemt at uploade filer til bestemte koordinater, kan også fungere som et værktøj til at inddrage bevægelse i undervisningen, fx i kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser.

  Projektets sidste element er en række sociale funktioner som bl.a. gør det mulig at oprette bevægelseskonkurrencer mellem forskellige grupper, såsom arbejdspladser, skoler eller landsbyer, samt at dele aktiviteter via sociale medier.

  Status

  App og hjemmeside udvikles i samarbejde med Alexandra Instituttet fra Aarhus. Virksomheden vandt udbuddet i konkurrence med to øvrige tilbudsgivere fra henholdsvis Aalborg og Vejle. Udbudsprocessen fandt sted i perioden november 2013 til februar 2014.

  Første fase af app og hjemmeside blev færdigudviklet i oktober 2014, og der er nu en platform, hvor borgerne kan få et overblik over en bred vifte af bevægelsesaktiviteter. Platformen fungerer samtidig som mødested for borgere, der ønsker at oprette eller deltage i fælles bevægelsesaktiviteter, som fx gåture, eller fælles hundeluftning. Desuden benyttes platformen af kommunes sundhedsambassadører til at formidle deres aktiviteter. Der er endnu en væsentlig andel af kommunes foreninger, som ikke benytter Aabenraa i Bevægelse, ligesom kendskabet til projektet blandt kommunes borgere er relativt lavt. Derfor vurderes det, at en vedvarende markedsføringsindsats er nødvendig.

  Den interaktive kort- og rutefunktion er under udvikling og første version blev lanceret i februar 2015. I øjeblikket arbejdes der med at oprette ruter og kommunens bevægelsesfaciliteter, samt udvikling af en række funktioner, der gør app’en til et værktøj, der kan kombinere bevægelse og undervisning på skoler og ungdomsuddannelser.

  Funktionen vil herefter blive markedsført overfor andre aktører som fx naturskoler, museer, biblioteker og andre, som kan se en fordel i at kombinere formidling og bevægelse.

  Konkurrencefunktionen og de resterende sociale funktioner forventes færdigudviklet i juni 2015.

  Fakta: Midt i februar er der oprettet 781 bevægelsesaktiviteter på platformen, 985 oprettede brugere.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen anmodede om at få tilsendt kopi af udbudsmaterialet.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2014 regnskaber for nedenstående stiftelser og fonde:

  • Günderoths Boligstiftelse

  Regnskabet udviser et overskud på 50.582,86 kr.

  • Günderoths Skolestiftelse

  Regnskabet udviser et underskud på  –69.962,04 kr.

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59

  Regnskaber udviser et overskud på 71.929,35 kr.

  • Den Velgørende Fond

  Regnskabet udviser et underskud på –26.222,20 kr.

  Bestyrelsen for de anførte stiftelser og fonden udgøres af Social- & Sundhedsudvalget sammen med pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen. Svend Hansen Tarp.