Beslutningsprotokol

mandag den 16. marts 2015 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen deltog i mødet fra kl. 15.30 (punkt 43). Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 16.30.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34182, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til den fremtidige klinikstruktur i Tandplejen.

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgsmøderne den 3. og 16. december 2014 forslag om ny struktur i Tandplejen som led i udmøntningen af budget 2015-18.

  På udvalgsmødet den 16. december besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at forvaltningen udarbejder et samlet oplæg om en ny klinikstruktur til udvalgsmødet den 4. marts med udgangspunkt i følgende principper:

  • Kvalitet: Maksimale undersøgelsesintervaller på 12-24 måneder
  • Faglig og økonomisk bæredygtig struktur
  • Klinikker med 2-4-6 units med henblik på driftsoptimering
  • Fremtidssikrede og moderne klinikfaciliteter
  • Hensigtsmæssig geografisk dækning

  Vedlagt sagen er en et nyt notat, hvor de fem kriterier er nærmere gennemgået og underbygget med henvisning til bilag fra de tidligere sager, der også er vedlagt.

  For at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig struktur i Tandplejen fremadrettet anbefaler forvaltningen at fastlægge en klinikstruktur med 12 units. På den måde får de seks tandlægegrupper de mest optimale arbejdsbetingelser, den højeste udnyttelsesgrad af klinikkerne og kan arbejde med de kortest mulige undersøgelsesintervaller. Det medfører ligeledes de lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med den løbende udskiftning af units og andet udstyr.

  Ud fra de fem kriterier og en model, der tager udgangspunkt i 12 units, er det forvaltningens samlede vurdering, at drøftelsen om en fremtidig klinikstruktur bør tage udgangspunkt i 3-4 klinikker. Der ses flere kombinationsmuligheder, men strukturen bør tage udgangspunkt i en klinik på Kongehøj og ved Lyreskovskolen.

  Økonomi og afledt drift

  Af bilaget ”Tandplejen, udvikling i økonomien 2012-2014 samt forventet økonomi i 2015-2018” fremgår en nærmere gennemgang af regnskaberne, men jf. tabellen har Tandplejens i 2012-2014 fået oparbejdet et underskud på 1,182 mio. kr.

  Korr.

  År

  budget

  Regnskab

  Afvigelse

  2012

  24.042.734

  23.745.336

  297.398

  2013

  22.465.441

  23.433.113

  -967.672

  2014

  21.681.072

  22.862.751

  -1.181.679

  Tandplejen har i forhold til afviklingen af merforbruget udarbejdet en afviklingsplan og der er herefter foretaget omorganiseringer og tilpasninger for at få afviklet merforbruget. Fra 2016 er Tandplejen reduceret med yderligere 0,9 mio. kr., hertil kommer en teknisk korrektion på baggrund af det aktuelle befolkningstal (0-18 årige), korrektionen udgør i 2016 0,314 mio. kr., i 2017 yderligere 0,299 mio. kr. og i 2018 yderligere 0,286 mio. kr.

  Såfremt alle forudsætninger for budgettet overholdes forventes Tandplejens økonomi i 2015-2018 at udvikle sig således,

  Korr.

  År

  budget

  Regnskab

  Afvigelse

  2015

  20.403.340

  20.278.310

  125.030

  2016

  20.546.631

  20.098.108

  448.522

  2017

  20.534.922

  20.098.108

  436.814

  2018

  20.232.298

  20.089.192

  143.105

  Det bemærkes, at mindre forbruget for de enkelte år indgår i det korrigerede budget. I 2019 vil mindre forbruget sandsynligvis være afløst af et merforbrug da der også her kan forventes en teknisk korrektion (antal 0-18 årige) i nedadgående retning.

  Som det ses i bilaget ”Tandplejen,  udvikling i økonomien 2012-15” vil der være væsentlige økonomiske udfordringer ved at opfylde investeringsbehovene. Derfor kan det ved alle scenarier blive nødvendigt at benytte units og andet udstyr, der har overskredet den forventede levetid. Dette forhold mindskes ved færrest mulige klinikker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der træffes beslutning om den fremtidige klinikstruktur for tandplejen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-03-2015

  Langsigtet løsning:

  Udvalget anbefaler som den langsigtede løsning en klinikstruktur baseret på Kongehøj klinikken (6 units), en ny Lyreskovklinik (inkl. 4 nye units) samt en Høje Kolstrup klinik (2 units).

  Den langsigtede løsning forventes klar med udgangen af 2016, idet der forudsættes et anlægsprojekt vedr. en ny Lyreskovklinik, inkl. nye units og inventar.

  Den langsigtede løsning indgår i budgetlægningen for 2016-2019.

  Forvaltningen udarbejder forslag til anlægsprojekt til behandling i maj 2015.

  Midlertidig løsning:

  Som midlertidig løsning koncentreres opgaveløsningen omkring Kongehøj klinikken (6 units), Tinglevklinikken (4 units), Høje Kolstrup klinikken (2 units)

  Der tilbydes udvidet åbningstid på Kongehøj- og Tinglevklinikkerne fra august 2015.

  Den midlertidige løsning etableres med virkning fra august 2015.

  Jette Julius Kristiansen deltog i mødet fra kl. 15.30.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-03-2015

  Der orienteredes om Sundhedsstyrelsens godkendelse af den nye sundhedsaftale.

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.