Beslutningsprotokol

onsdag den 6. maj 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1375, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget principgodkendte på mødet den 15. april 2015 et forslag om etablering af akutfunktion. Endvidere blev det besluttet at sagen høres i Seniorrådet og kvalificeres i regi af det Kommunalt Lægelige Udvalg forud for endelig beslutning.

  Opgavefordelingen på sundhedsområdet er under forandring som konsekvens af flere faktorer: Samfundsudviklingen med flere ældre, flere kronisk syge borgere og nedsat funktionsevne samt nye behandlingsmetoder, ny teknologi, kortere indlæggelsestider, etablering af akutmodtagelser på de nye sygehuse og øget ambulant behandling.

  For at udvise rettidigt omhu i forhold til forandringerne anbefaler forvaltningen, at der i Aabenraa Kommune ligesom i 72 % af landets øvrige kommuner oprettes en akutfunktion. Den skal gøre kommunen klar til at håndtere mere komplekse forebyggende, pleje- og behandlingsmæssige opgaver.

  Målgruppen er primært ældre borgere, hvor kendt eller ukendt sygdom betyder et pludseligt fald i funktionsevne, der kan imødegås i eget hjem eller på en akutplads. Den typiske borger i målgruppen forventes at være en svækket, ældre borger med et dårligt netværk, der har vanskeligt ved at være hjemme alene. Udover bistand til borgere med sygdomme i urinvejene vil der særligt være fokus på borgere med blærebetændelse, lungebetændelse, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), dehydrering, underernæring, svimmelhed, forstoppelse og borgere med behov for smertelindring.

  På baggrund af anbefalingerne fra KL om udvikling af kommunale akuttilbud, konkrete erfaringer fra andre kommuner og evaluering af Projekt ACCESS anbefales det, at akutfunktionen består af et akutteam af sygeplejersker, der kan hjælpe borgeren hjemme, og to akutpladser. Der er behov for begge dele, idet en del af målgruppen vil have vanskeligt ved at være alene hjemme mellem akutteamets besøg pga. manglende netværk. Derfor vil nogle borgere have behov for at komme på en kommunal akutplads som alternativ til indlæggelse.

  Akutfunktionen organiseres under Sygeplejen, herunder ledelsesmæssigt. Den foreslås placeret på Special- og Rehabiliteringscenteret og bidrager derved til udviklingen og kvalificeringen af den specialiserede indsats og rehabiliterende tilgang på pleje- og sundhedsområdet. Akutfunktionen vil varetage opgaver som intravenøs administration af væske, ernæring og medicin samt opgaver i forhold til borgere med sygdomme i urinvejene. En væsentlig opgave er ”second opinion”, som består i, at akutfunktionen altid kontaktes ved usikkerhed om behov for en sygehusindlæggelse. Derudover skal akutfunktionen medvirke til at opkvalificere andet kommunalt pleje- og sundhedspersonale samt til at styrke samarbejdet med almen praksis og Sygehus Sønderjylland.

  Akutfunktionen har til formål at:

  • Forebygge unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser
  • Tilbyde opfølgende kompleks sygepleje og behandlingsindsats efter ordination fra læge
  • Forebygge problemer ved at kvalificere dialogen ved sektorovergange og indledende (initial) behandling
  • Udbygge det borgernære sundhedstilbud ved akut opstået pleje- og behandlingsbehov
  • Bidrage til og kvalificere kommunens tidlige opsporing, herunder udvikle det kommunale pleje- og sundhedsområde
  • Sikre borgerne i kommunen en mulighed for at være længst muligt i eget hjem på en forsvarlig og tryg måde
  • Sikre helhed i pleje og behandling og herved øge tryghed for den enkelte borger under sygdoms-, pleje-og behandlingsforløb. 
  • Medvirke til at borgere kan blive i eget hjem længst muligt og derved understøtte kommunens rehabiliterende indsats
  • Løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne på pleje- og sundhedsområdet.

  For at sikre en effektiv udnyttelse af akutfunktionen er et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Aabenraa Kommune nødvendigt.

  En vigtig erfaring fra de kommuner, der allerede nu har etableret en akutfunktion, er, at det er vigtigt, at man fra starten ikke lægger sig 100 % fast på hvilke opgaver, akutfunktionen skal varetage. Erfaringerne fra andre kommuner tilsiger, at det dels giver mening at tilpasse akutfunktionen i takt med udviklingen i samarbejdet med praktiserende læger og lokalt sygehuset. Dels tilpasse til den organisatoriske sammenhæng i kommunen, som akutfunktionen skal indgå i. Derfor anbefales det, at akutfunktionen etableres i en tre-årig forsøgsperiode, så der er mulighed for dynamisk at udvikle funktionen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til akutfunktionen består dels af udgifter forbundet med akutteamet og med de foreslåede to akutpladser:

  De samlede udgifter til akutfunktionen forventes i 2015 at udgøre 1,260 mio. kr. og fra 2016 3,347 mio. kr. årligt.

  Midlerne i Social- og Sundhedsudvalgets regi er for 2015, i alt 5,422 mio. kr., som er disponeret.

  Hertil kommer at der for 2015 er afsat yderligere 1,560 mio. kr. årligt til løft af sundhedsområdet.

  Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget og søges budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalget.

  I 2015 foreslås udgifterne på 1,260 mio. kr. til akutfunktionen finansieret via de 1,560 mio. kr., som er afsat som en pulje under Økonomiudvalget og fra 2016 finansieres de årlige udgifter på 3,347 mio. kr. via sundhedsmidlerne.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 28. april 2015:

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om en akutfunktion, når de fysiske forhold hertil vel at mærke er til stede.

  Akutfunktionen vil kunne styrke forebyggelsen, når det gælder den primære forebyggelse– især for ældre medborgere – og tillige såvel den sekundære som den tertiære forebyggelse.

  I det hele taget kan Seniorrådet kun være enig i de anførte formål for akutinstitutionen, hvorfor vi kan anbefale forslaget”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der fra 2015 budgetomplaceres 1,560 mio. kr. årligt fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget til finansiering af akutfunktion i 2015

  at finansieringen på 3,347 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover sker via sundhedsmidlerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  1. at anbefales godkendt
  2. at godkendt
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12577, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2015 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering,
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  I Social- og Sundhedsudvalgets regi skal der tages stilling til til budgetudfordringer på samlet 2,634 mio. kr. i 2015.

  Social- og Sundhed har udarbejdet løsningsforslag til udfordringerne. Det bemærkes, at udfordringerne i budget 2016-2019 og er løst i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udvalgets budgetbidrag den 15. april 2015. (sags. nr. 15/9491).

  Heraf vedrører 0,494 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets overførselsområde, men udfordringen forslås løst via Social- og Sundhedsudvalgets serviceområde.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015, har Social og Sundhed foretaget en gennemgang af emner, der ikke er implementeret/udmøntet i det vedtagne budget 2015-2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetomplaceringerne,

  at budgetomplaceringerne indarbejdes i Social- og Sundhedsudvalgets budgoplæg 2016-2019

  at udvalget drøfter de samlede udfordringer,

  at løsningsforslagene godkendes,

  at udvalget indstiller en budgetomplacering på 0,494 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets serviceområde til Social- og Sundhedsudvalgets overførselsområde til godkendelse,

  at gennemgangen af emner der ikke er implementeret/udmøntet i det vedtagne budget 2015-2018 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  1. + 2. + 4. at godkendt

  3. at drøftet

  5. at anbefales godkendt

  6. at taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12577, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2015.

  Social og Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2015 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag, godkendes,

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2016-2019 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  1. + 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12577, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den årets første bevillingskontrol pr. 31. marts i 2015.

  Social & Sundhed har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg. Der søges på nuværende tidspunkt ingen tillægsbevillinger.

  Projekterne vil løbende blive vurderet, og der vil senest i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blive taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9491, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 15. april 2015 forvaltningens oplæg til et budgetbidrag 2016-2019 i balance.

  I denne sag skal udvalget prioritere Sundhedsmidler for 2016 samt udarbejde forslag til beredskabskatalog.

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 17. marts 2015 skal der udarbejdes forslag til et beredskabskatalog på samlet 41,0 mio. kr. årligt i 2016-2019. Heraf udgør Social- og Sundhedsudvalgets andel 10,0 mio. kr. årligt.

  Forslagene skal listes særskilt og skal ikke indarbejdes i udvalgets budgetbidrag. Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016-2019 til Byrådet.

  Der orienteres endvidere på mødet om den iværksatte analyse vedrørende tilgangen på handicap- og psykiatriområdet, der indgår i budgetprocessen.

  På Social- og Sundhedsudvalgets næste møde den 26. maj 2015 behandles følgende,

  Driftsudvidelsesønsker

  Udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op på 1% af budgetrammen til servicedrift, som primært skal begrundes i vækstplanen. For Social- og Sundhedsudvalget udgør 1% af budgetrammen 7,964 mio. kr.

  Anlægsrammen

  Udvalget skal kvalificere de nuværende anlægsprojekter og fordelingen mellem de enkelte år, herudover er der mulighed for at udarbejde anlægsønsker over nye akutte investeringsforslag. Endvidere kan udvalget udarbejde forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger der indgår i vækstplanen samt forslag der har et effektiviseringspotentiale.

  Vedlagte budgetnotat giver et overblik over budgetlægningens væsentligste elementer, den overordnede tilgang samt processen. Sagen indeholder endvidere bilag vedrørende oplæg til beredskabskatalog m.v.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den overordnede budgettilgang, herunder udfordringer og muligheder, drøftes,

  at forslag til foreløbig prioritering af Sundhedsmidler for 2016 godkendes,

  at der udarbejdes forslag til beredskabskatalog,

  at forslag til beredskabskatalog danner grundlag for indhentning af udtalelser fra Handicapråd, Seniorråd samt SektorMED, der foreligger til endelig behandling af budgetbidraget,

  at orientering om iværksatte analyse af tilgangen på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  1. at drøftet
  2. at godkendt
  3. at foreløbigt beredskabskatalog godkendt

  I Beredskabskataloget indgår noterne 1 (0,6 mio. i 2016, 0,8 mio. 2017-2019), 4A, 5, 6, 10A, 11, 13, 14 (0,5 mio. i 2016-2019), 15, 24

  1. at godkendt
  2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30499, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en fornyelse af samarbejdsaftalen med Blå Kors Danmark om driften af Den Blå Oase.

  Den Blå Oase er et værested primært for udsatte borgere med tidligere eller aktuelt misbrug. Værestedet får tilskud til driften fra Aabenraa Kommune og har ca. 100 frivillige til at hjælpe i og omkring driften.

  I den nuværende aftale er aktiviteten aftalt til 40 daglige brugere. I praksis er der ca. 60 brugere dagligt.

  Forslaget til samarbejdsaftale for 2017 – 2020 er forhandlet mellem repræsentanter for Social- og Sundhedsudvalget og bestyrelsen for Den Blå Oase.

  Aftalen er i stil med den eksisterende aftale en fireårig aftale, der sikrer planlægningshorisonten for Den Blå Oase.

  I forhold til den gældende aftale indgår kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang nu i arbejdsgrundlaget.

  Budgetafsnittet er moderniseret, således at fastlæggelsen af det kommende års tilskud er en del af budgetprocessen i Aabenraa Kommune.

  Endelig er aftalen nu i stil med aftalerne for de decentrale institutioner i Aabenraa Kommune suppleret med aktivitetsmål gående på dagligt brugertal og åbningstid.

  Økonomi og afledt drift

  Den nye driftsaftale har ingen økonomiske konsekvenser, idet tilskuddet fastsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning.

  I 2015 er tilskuddet på 1,610 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at samarbejdsaftale for driften af Den Blå Oase for 2017 – 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en mindre revision af fundatsen for Aabenraa Kommunes Handicappris.

  På baggrund af erfaringerne fra den første prisuddeling har brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejdet forslag til en revision af fundatsen for Handicapprisen.


  Handicaprådet har på deres møde den 8. april 2015 drøftet brugerrepræsentanternes forslag, og rådet er enig i at forslå en mindre justering af fundatsen.  Forslag til en ændret fundats er vedhæftet sagen som bilag.

  Ændringerne består primær i en præcisering af, hvem der kan modtage prisen til hhv. enkeltpersoner og grupper, som gør en frivillig indsats for borgere med et handicap i kommunen og begrundes i mange forskellige tiltag, som fx foreningsarbejde, fritidsbeskæftigelse, tilgængelighed og inklusion.

  Endelig er der i den justerede fundats lagt vægt på, at modtagelse af prisen kan begrundes med foreningsarbejde og fritidsbeskæftigelse for borgere med et handicap i kommunen.

  Efter den hidtil gældende fundats kunne også virksomheder og institutioner mv. modtage prisen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ”Fundats for Aabenraa Kommunes handicappris” af 8. april 2015 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24681, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar i forhold til det høringsudkast til praksisplanen for almen praksis 2015-2018, som Praksisplanudvalget i Region Syddanmark har sendt i høring den 26. februar 2015 med høringsfrist den 26. maj 2015.

  Baggrund

  Høringsudkastet til praksisplan er udarbejdet af Praksisudvalget i Region Syddanmark, der består af fem kommunale medlemmer, tre regionale medlemmer og tre medlemmer fra PLO Syddanmark.

  Praksisplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018, der er vedtaget af alle kommunalbestyrelser i regionen og regionsrådet og godkendt af Sundhedsstyrelsen.

  Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis. De opgaver, som de alment praktiserende læger via sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal beskrives i praksisplanen, der igen skal følges op af en underliggende aftale, hvor ressourcer, økonomi og implementering aftales. Først når den underliggende aftale er indgået mellem PLO Syddanmark, de syddanske kommuner og regionen, er praksisplanen forpligtende for lægerne.

  Praksisplanen forhandles i Praksisplanudvalget, men hvis der undtagelsesvist ikke kan opnås enighed ligger den endelige beslutningskompetence hos regionen. Den underliggende aftale skal endeligt godkendes hos alle tre parter, dvs. også i kommunerne.

  Praksisplanens indhold

  Praksisplanen består overordnet set af to dele:

  Del 1: Praksisplan for almen praksis - udfordringer og indsatsområder

  Del 2: Organisering og sikring af lægedækningen.

  I del 1 redegøres for Sundhedsaftalens overordnede visioner (sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren, sundhed for alle og sundhed med sammenhæng) set fra almen praksis’ synsvinkel.

  De grundlæggende forpligtelser, som almen praksis har ved tilslutning til overenskomsten beskrives i et særskilt kapitel.

  Udfordringerne beskrives: Flere ældre, flere kronikere, den sociale ulighed i syddanskernes sundhed, vigtigheden af at syge borgere bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Endelig beskrives de 14 indsatsområder, som Praksisplanudvalget finder det væsentligt at give særlig opmærksomhed i planperioden 2015-2018, og konkrete indsatser indenfor de 14 indsatsområder beskrives og prioriteres i en implementerings- og opfølgningsplan. Indsatsområderne er nærmere beskrevet i vedlagte notat ’Indsatsområder i høringsudkast til praksisplan’.

  I del 2 beskrives samarbejdet og organiseringen på regionalt og lokalt niveau i forhold til at understøtte udviklingen af almen praksis i tæt sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Derudover beskrives kapaciteten og udviklingstendenser på almenlægeområdet generelt, og kapacitet, lægedækning og praksisstruktur beskrives for hver enkelt kommune i regionen. Herunder vurderes, om der i den enkelte kommune er eller kan forudses rekrutteringsvanskeligheder eller lægedækningsproblemer. 

  Aabenraa Kommunes synspunkter

  Begrundelserne for Aabenraa Kommunes synspunkter er nærmere beskrevet i vedlagte notat ’Aabenraa Kommunes vurdering af høringsudkast til praksisplan’ og synspunkterne fremgår i udkastet til høringssvar, der også er vedlagt. Synspunkterne er i hovedtræk følgende:

  Praksisplanens indsatsområder er stort set dækkende i forhold til de krav og forventninger til almen praksis, der fremgår af sundhedsaftalen, hvorfor vi vurderer, at planen løser opgaven med at udmønte sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet med almen praksis.

  Aabenraa Kommune er enig med Praksisplanudvalgets vurdering af, at indsatsområderne ’sygemeldinger’, ’forebyggelse og tidlig opsporing’, ’lægemiddelområdet (hvor FMK og dosisdispensering er særligt vigtige) samt ’samtaleterapi’ er blandt de højest prioriterede indsatsområder.

  Aabenraa Kommune er dog ikke enig i den meget lave prioritering (4. sidst) af indsatsområdet ’kommunernes akutfunktioner’, hvorunder hører den konkrete indsats ’I planperioden skal der findes en varig løsning, som sikrer lægebetjening af kommunernes akutpladser’. Vi mener, at dette indsatsområde bør prioriteres højere.

  På basis af beskrivelsen af kapacitet, lægedækning og praksisstruktur i Aabenraa Kommune, hvor det påpeges at der er en relativt høj andel af læger over 60 år, noterer Aabenraa Kommune med tilfredshed, at det fremgår af beskrivelsen af indsatsområdet ’Sundhedshuse’, at Aabenraa by indgår som et af de områder, hvor Regionsrådet tænker på at etablere sundhedshuse.  Aabenraa Kommune deler i øvrigt Praksisplanudvalgets intentioner om indholdet i sundhedshuse, således som disse er beskrevet i planen (huse, der understøtter en helhedsorienteret tilgang m.v.).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til høringssvar på høringsudkast til praksisplan for almen praksis godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12333, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evalueringen af statspuljeprojektet for puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

  Aabenraa Kommune blev tilbage i slutningen af 2011 tildelt ca. 1,6 mio. kr. til afholdelse over en 3 årige projektperiode fra 2012 til udgangen af 2014. Udmøntningen af omkring 160 mio. kr. til en styrkelse af den kommunale indsats og koordination for borgere med erhvervet hjerneskade var et led i Finanslovaftalen for 2012.

  Satspuljeprojektet startede i april 2012 med ansættelse af en fuldtids hjerneskadekoordinator, og projektet blev afsluttet den 31. december 2014. I denne periode på knap 3 år har Aabenraa Kommune kunnet finansiere lønudgiften til en funktion som hjerneskadekoordinator, samt forskellige øvrige omkostninger til særligt kompetenceudvikling, over de eksterne statslige puljemidler.

  Stillingen som hjerneskadekoordinator blev organisatorisk indplaceret i myndighedsafdelingen ’Visitation & Rehabilitering’.

  Slutevalueringen for projektet, der er indsendt til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er vedhæftet sagen som bilag. De overordnede målsætninger, som fremgik af Aabenraa Kommunes ansøgning tilbage i 2011, var:

  - at borgeren og dennes pårørende oplever en sammenhængende rehabiliterende indsats præget af høj organisatorisk og faglig kvalitet.

  - at personale, der involveres i forløb hos borgere med erhvervet hjerneskade oplever, at der er fælles mål for den samlede indsats, og at denne er koordineret på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder.

  Det fremgår af slutevalueringen, at målene for projektet fuldt ud er blevet opfyldt.

  Bl.a. fremgår det af slutevalueringen, at borgerne i løbet af projektperioden har oplevet en større sammenhæng i tilbuddene. Inden projektet oplevede borgerne således ingen nævneværdig sammenhæng i tilbuddene, hvorimod de i slutning af perioden oplevede en stor sammenhæng i tilbuddene. Borgerne har endvidere igennem projektperioden fået større kendskab til målene, og målene er nu koordineret mellem de enkelte afdelinger. Endelig kan det fremhæves, at også medarbejderne fra de forskellige fagområder og afdelinger oplever en markant fremgang i indsatsen såvel i sammenhængen som i de faglige metoder samt indsigten i andre fagområders indsats.

  Fra januar 2015 er funktionen omkring hjerneskadekoordination organisatorisk overført til Hjernecenter Syd, og finansieret i fællesskab af hhv. Jobcenteret, Visitation & Rehabilitering samt Hjernecenter Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om

  · Status vedrørende Rønshave Plejecenter

  · Midlertidig lukning af Det psykiatriske værested på Haderslevvej

  · KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2015

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.