Beslutningsprotokol

onsdag den 3. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14267, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag behandle en henvendelse fra Arbejdsmarkedsudvalget om at overtage driften af aktivitets- og samværstilbuddet Fuldtræfferen.

  Fuldtræfferen – en institution på Høje Kolstrup har gennemgået et forløb startende med at være et beskæftigelsesprojekt til nu at være en social institution.

  Fuldtræfferen drives i hovedsagen med frivillig indsats fra borgere i og omkring Høje Kolstrup. Institutionen har en normering bestående af en daglig leder og en ansat i fleksjob. Fuldtræfferen danner ramme om et par værksteder samt en køkken-kantine med begrænset åbningstid.

  I perioder har Fuldtræfferen ansat ledige borgere i virksomhedspraktik og i løntilskud. Når det er forekommet, har det som regel været 1-2 ledige ad gangen. Historisk set har der været tale om flere, men som det fungerer i dag, er det de frivillige, der er engageret i at holde aktiviteterne i gang. Brugerne er differentierede, men den overvejende del er førtidspensionister, unge udsatte og ældre pensionerede borgere.

  Organisatorisk er Fuldtræfferen placeret ved Jobcenter og Borgerservice. En organisatorisk tilknytning der hænger sammen med Fuldtræfferens tid som beskæftigelsesprojekt. Formelt og aktuelt refererer lederen af Fuldtræfferen til Borgerservicechefen i Jobcenter og Borgerservice.

  Fuldtræfferen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med de mange samlede initiativer i forhold til udvikling af boligområdet Høje Kolstrup. Således er institutionen og dennes brugere ganske aktive i de initiativer, beboerne i området indgår i, og dermed også deltagende i det frivillige arbejde med henblik på udvikling af boligområdet.

  Jobcenter og Borgerservice vurderer, at som følge af udviklingen fra beskæftigelsesprojekt til social institution kan Fuldtræfferen ikke fastholde en berettigelse som arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Til gengæld må det konstateres, at Fuldtræfferen er et aktiv for det lokale boligområde Høje Kolstrup og her fungerer som et boligsocialt aktiv.

  Såfremt Fuldtræfferen nedlægges fra 1. januar 2016 vil omkring 50 borgere ikke have mulighed for et socialt samvær og den frivillige understøttelsen af diverse fælles aktiviteter i boligområdet forventes minimeret.

  Konsekvensen af det manglende samlings- og spisested forventes at indebære risiko for yderligere marginalisering af en sårbar borgergruppe med øget træk på andre sociale og sundhedsrelaterede ydelser.

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. april 2015:

  ”atder tages kontakt tilSocial- og Sundhedsudvalget med  henblik på flytning afFuldtræfferen fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, med et medfølgende budget på 0,269 mio. kr., og

  atsåfremt Social- og Sundhedsudvalget ikke ønsker denne løsning, indgår en lukning af Fuldtræfferen som besparelsesforslag i forbindelse med beredskabskataloget.”

  Eventuel fortsat drift af Fuldtræfferen som et samværs- og aktivitetstilbud efter Lov om Social service § 104 betyder, at tilbuddet fremadrettet vil høre under Social og Sundhedsudvalget med placering i politikområdet Handicap & Psykiatri og organisatorisk indplaceret i en af afdelingerne under Center for Socialpsykiatri & Udsatte.

  Fuldtræfferen er sammen med de nuværende sociale aktiviteter i regi af Handicap & Psykiatri et betydende element i den boligsociale indsats på Høje og supplerer den nuværende boligsociale indsats med netværksarbejde med ejendomsfunktionærerne og den opsøgende indsats for særligt socialt udsatte.

  Med Fuldtræfferen og de eksisterende boligsociale indsatser på Høje Kolstrup som udgangspunkt kan der arbejdes med muligheden for en projektansøgning til den boligsociale indsats i området, idet økonomien i disse aktiviteter søges anvendt som den kommunale finansieringsandel på 25 % af en styrket boligsocial indsats.

  Lovgrundlag

  Såfremt Fuldtræfferen videreføres af Social- og Sundhedsudvalget vil det være som samværs- og aktivitetstilbud med hjemmel i Lov om Social Service § 104.

  Økonomi og afledt drift

  Fuldtræfferen har et budget i 2015 på 0,545 mio. kr. Der er budgetteret med 50% i refusion af Fuldtræfferens budget, svarende til 0,277 mio. kr. i 2015.

  En nedlæggelse af Fuldtræfferen vil betyde en årlig besparelse på 0,545 mio. kr., hvoraf der skal fratrækkes 50% i refusion svarende til 0,277 mio. kr. Dvs. en årlig nettobesparelse på 0,269 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

  Såfremt Fuldtræfferen overflyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, vil der kunne overføres et budget på 0,269 mio. kr., svarende til det nettoudgiftsbudget, der er på Arbejdsmarkeds-udvalgets område.

  Såfremt Fuldtræfferen skal fortsætte uændret, skal Social- og Sundhedsudvalget finde finansiering på 0,277 mio. kr., idet det forudsætter, at Fuldtræfferens budget forbliver uændret på 0,545 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at eventuel overtagelse af Fuldtræfferen og i givet fald finansiering heraf drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter at overtage Fuldtræfferen.

  Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med forskellige modeller og sammenhæng til andre tilbud og aktiviteter på Høje Kolstrup og i Social & Sundhed.

  Der arbejdes endvidere med forskellige finansieringsmuligheder, herunder i forbindelse med puljeansøgning om den fremtidige boligsociale indsats.

  Koordinatoren for den boligsociale indsats indbydes til at orientere

  om den boligsociale indsats på mødet i august.

  For stemte 5.

  Imod stemte 1 (Jette J. Kristiansen) med begrundelse, at finansieringen er uklar.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30499, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning til budget 2016 fra Den Blå Oase.

  Den Blå Oase har, jf. Samarbejdsaftalen for 2013 – 2016 § 4, den 24. april 2015 fremsendt anmodning om forhøjelse af tilskuddet fra Aabenraa Kommune i 2016 og budgetoverslagsårene og en engangsforhøjelse i 2016.

  Driftstilskuddet til Den Blå Oase er i 2015 på 1,610 mio. kr.

  Tilskuddet søges hævet med 0,580 mio. kr. i 2016 og overslagsårene, og der søges endvidere om en engangsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2016.

  Ansøgningen om budgetudvidelse begrundes med stigende dagligt brugertal fra 40 – 60 brugere.

  Den øgede aktivitet medfører dels et behov for en udvidelse af personalenormeringen fra 3,26 til 4,26 svarende til øget årlig udgift på 0,430 mio. kr. og dels et behov for større lokaler og dermed en forøgelse af den årlige husleje på 0,180 mio. kr.

  For at kunne tilgodese det øgede pladsbehov planlægges flytning fra Møllegade 6 til nye og større lokaler på Sønderport 49-51.

  Som konsekvens af flytningen til Sønderport er der beregnet flytte- og indretningsomkostninger på 0,675 mio. kr. incl opsætning af køkken. Til delvis finansiering af denne udgift søges om et tilskud på 0,3 mio. kr. i 2016.

  Social & Sundhed vurderer, at Den Blå Oase som konsekvens af det øgede daglige brugertal er pladsmæssigt presset.

  På de kommunale tilbud i Handicap & Psykiatri har der de seneste år tilsvarende været en tilgang af brugere. Finansieringen af denne tilgang er delvist tilvejebragt gennem budgetjusteringer på politikområdet Handicap & Psykiatri.

  Det kan således overvejes, om det stigende brugertal på Den Blå Oase helt eller delvist skal finansieres indenfor det nuværende budget, prioriteres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetmæssige ramme eller fremsendes til budgetbehandlingen som et budgetønske.

  Lovgrundlag

  Den Blå Oase er et aktivitets- og samværstilbud i.h.t. lov om Social Service § 104

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til, om ansøgningen om budgetudvidelse skal indgå i budgetbehandlingen for 2016 og overslagsårene.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Ansøgningen fra Den Blå Oase om bugetudvidelse medtages som driftsudvidelsesønske i den videre budgetbehandling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6654, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte endelig prioritering af anlægsønsker i budget 2016-19 vedr. den nye langsigtede klinikstruktur i Tandplejen.

  Udvalget besluttede den 16. marts 2015, at den langsigtede løsning for klinikstrukturen i Tandplejen er en klinikstruktur baseret på Kongehøj klinikken (6 units), en ny Lyreskovklinik (inkl. 4 nye units) samt en Høje Kolstrup klinik (2 units). Den langsigtede løsning forventes klar med udgangen af 2016, idet der forudsættes et anlægsprojekt vedr. en ny Lyreskovklinik, inkl. nye units og inventar.

  Forvaltningen har siden udarbejdet et anlægsforslag på opførelse af en ny tandklinik ved Lyreskovskolen med plads til fire units. Anlægget vurderes at koste ca. 8,9 mio. kr., hvortil skal lægges inventar i fire klinikrum svarende til 1,5 mio. kr. Dertil kommer indkøb af skabe til fire klinikrum til ca. 0,92 mio. kr. samt to units svarende til ca. 0,54 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af to units fra 1997 og 2001. De to øvrige units, der kan flyttes fra Tinglevklinikken, er fra 2003 og 2010 og derfor ikke nødvendige at udskifte med det samme.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere at etablere en midlertidig løsning, hvor opgaveløsningen koncentreres omkring Kongehøj klinikken (6 units), Tinglevklinikken (4 units) og Høje Kolstrup klinikken (2 units).

  Som supplement til ovenstående anlægsforslag har forvaltningen udarbejdet et muligt alternativt anlægsforslag omkring en renovering og fremtidssikring af Tinglevklinikken. Renoveringen af Tinglevklinikken anslås at koste 2,2 mio. kr., hvortil skal lægges 0,8 mio. kr. til nyindretning af de fire klinikrum. Dertil kommer indkøb af skabe til fire klinikrum til ca. 0,92 mio. kr. samt indkøb af to units svarende til ca. 0,6 mio. kr. som benævnt ovenfor.

  Begge løsninger lever op til de bærende principper for den nye klinikstruktur, der dels handler om at give Tandplejen mulighed for driftsoptimering og effektiv arbejdsorganisering i grupper, der sikrer den faglige kvalitet. Dels at de 12 tilbageværende units fordeles på tre klinikker med henholdsvis 6, 4 og 2 units.

  Begge forslag er udarbejdet med bistand af kommunens rådgiver, suppleret med en ekstern vurdering vedrørende Lyreskovklinikken.

  Som supplerende baggrund vedlægges en lille analyse af transportafstanden for i borgere i de to modeller.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at et af de to anlægsforslag prioriteres i den videre budgetproces 2016-19.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Sagen udsættes til temamødet den 15. juni.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14425, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til mulige scenarier i forbindelse med HjælpemiddelHusets fremtidige lokalesituation med henblik på indarbejdelse af anlægsønske i budget 2016-19.

  HjælpemiddelHuset har på nuværende tidspunkt et lejemål i Rødekro.

  Der er en række problemstillinger med det nuværende lejemål.

  De nuværende lokaler er i meget dårlig stand, hvilket medfører dårligt arbejdsmiljø og en uhensigtsmæssig høj varmeregning.

  Grundet udvikling i mængden, størrelsen og typen af opgaver, har HjælpemiddelHuset oplevet en stigning i antallet af medarbejdere, hvorfor de nuværende lokaler ikke længere er store nok. Midlertidig tilleje af flere lokaler har indtil nu løst pladsproblemet, men denne løsning kan ikke løfte fremtidige krav og der er derudover ikke mulighed for forlængelse af lejeaftalen på de midlertidige lokaler.

  Der er forskellige løsningsscenarier på ovenstående udfordringer, som ses nedenfor med anslået pris:

  A) Renovering og om/udbygning af det eksisterende lejemål. (3,50 mio. kr. + 2,5 mio. kr. deponering).

  B) Nybyg på en af kommunens grunde. (18,00 mio. kr.)

  C) Køb af ejendom. (16,00 mio. kr.)

  D) Leje af ny bygning (ukendt pris)

  Social & Sundhed har været i dialog med Ejendomme og ekstern rådgiver. En renovering af det nuværende lejemål kan ikke anbefales, da det ikke vil være muligt at bringe bygningen i en tidssvarende god stand. Endvidere er udlejer kun villig til at gå ind i dette, såfremt Aabenraa Kommune løfter størstedelen af renoveringsudgiften. Hertil kommer deponeringsudgifter.

  Ud fra et teknisk synspunkt kan Ejendomme anbefale nybyg. Den anslåede pris er indhentet af ekstern rådgiver, men ligger under hvad Ejendomme normalt regner med. Det er uvist, hvornår en ny bygning kan stå færdig.

  Ejendomme kan ud fra et teknisk og investeringsmæssigt perspektiv anbefale køb af ejendom. Social & Sundhed og Ejendomme har modtaget fem prospekter, hvoraf den ene er egnet. Den egnede ejendom er besigtiget og opfylder alle krav og er tidssvarende.

  Leje af ny ejendom er ikke nærmere vurderet, men vil kræve deponering af et større beløb, afhængig af lejemålets størrelse, og vil i lighed med det nuværende lejemål indebære årlige lejeudgifter.

  Den nuværende situation og de forskellige scenarier er nærmere beskrevet i det bilagte notat.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager stilling til løsning vedrørende HjælpemiddelHusets fremtidige lokalesituation,

  at den valgte løsning indarbejdes som anlægsønske i budget 2016-19.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  1. at der arbejdes videre med et anlægsønske vedr. nybyggeri i 2016 og 2017 på i alt 18 mio. kr.
  2. at godkendt

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9491, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 15. april 2015 forvaltningens oplæg til et budgetbidrag 2016-2019 i balance.

  På udvalgets møde den 6. maj 2015 godkendte udvalget et foreløbigt beredskabskatalog på 10,079 mio. kr. i 2016 og 10,379 mio. kr. årligt i 2017-2019. Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde reviderede noter til Beredskabskatalogets nr. 1 og 14. Herudover blev forvaltningen anmodet om at undersøge, hvorvidt det kunne betale sig at omlægge et mindre plejehjem.

  I denne sag skal udvalget fremkomme med forslag til driftsudvidelsesønsker samt forslag til anlæg. Endvidere skal der tages stilling til det samlede budgetoplæg herunder også beredskabskatalog og takster.

  Driftsudvidelsesønsker

  Udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til prioriterede driftsudvidelsesforslag på op til 1% af budgetrammen til servicedrift. Ønskerne skal primært begrundes i vækstplanen. For Social- og Sundhedsudvalget udgør 1% af budgetrammen 7,964 mio. kr.

  I forhold til udvalgets driftsudvidelsesønsker skal der særskilt tages stilling til tre enkeltsager.

  Anlægsrammen

  Udvalget skal kvalificere de nuværende anlægsprojekter og fordelingen mellem de enkelte år.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være grundlag for en revurdering af anlægsrammen afsat til Grønningen.

  Herudover er der mulighed for at udarbejde anlægsønsker over nye akutte investeringsforslag. Endvidere kan udvalget udarbejde forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag der har et effektiviseringspotentiale.

  Takster

  Fremlægges til udvalgets godkendelse. Det bemærkes, at taksterne er i forhold til udvalgets basisbudget.

  Til udvalgets behandling vedlægges

  • Revideret budgetnotat til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2016-2019
  • Foreløbigt beredskabskatalog samt revideret note 1 og 14
  • Forslag til driftsudvidelsesønsker, oversigt + noter
  • Forslag til anlæg, oversigt + noter
  • Forslag til takster
  • Udtalelser fra Sektorudvalget for Social & Sundhed og Seniorrådet. Der foreligger ikke udtalelses fra brugerrepræsentanterne i Handicaprådet.

  Det reviderede budgetnotat afspejler udvalgets prioritering af sundhedsmidler på mødet den 6. maj 2015.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at det reviderede Beredskabskatalog godkendes,

  at forslag til driftsudvidelsesønsker godkendes

  at forslag til anlæg godkendes

  at forslag til takster godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  1. at godkendt

  2. at Den Blå Oase (note 1 og 2), Fuldtræfferen (note 3) samt §79 rammeudvidelse (note 5) medtages som driftsudvidelsesønske.

  Endvidere medtages følgende driftsudvidelsesønsker:

  - Målrettet overvægtsindsats i forhold udsatte børn og familier: 0,9 mio.kr. (Sundhedsplejen)

  - Gratis psykologhjælp til unge under 25: 1. mio.kr.

  - Tandpleje til udsatte: 0,5 mio.kr. (Tandplejen)

  - Forstærket udsatteindsats: 0,4 mio.kr. (Socialpsykiatrien)

  - Rammeløft til Aabenraa Selvhjælp indsats: 0,3 mio.kr

  - Etablering af borgerrådgiver funktion: 0,6 mio.kr.

  - Investér før det sker pulje til udmøntning i tværgående samarbejde: 2. mio.kr.

  3. at anlægsønsker jf. Note 1, 2, 4 medtages.

  Stillingtagen til anlægsønske vedr. ny tandklinik afventer mødet 15. juni.

  Investering i velfærdsteknologi til understøttelse af Vækstplan 2018 medtages med 4,5 mio.kr. i 2016, og 4.mio.kr. årligt i 2017-2019.

  4. at godkendt

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigives en anlægsbevilling til et forprojekt vedrørende ”Ny Grønningen”.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at iværksætte en undersøgelsesfase, hvor der skal hentes viden og inspiration i både ind- og udland om alternative boligformer til plejeboliger. Denne fase skal lede frem til den videre revurdering og gennemførelse af plejeboligstrategiens handlingsplan, hvilket i første omgang omhandler en renovering, om- eller nybygning af plejehjemmet Grønningen.

  I forprojektet skal der indsamles viden og inspiration til de mest moderne muligheder for indretning af boliger til mennesker med kognitive og fysiske udfordringer.

  Disse boliger skal opfylde flere behov:

  · De skal kunne tilbyde den samme tryghed og gerne yderligere hjemmelighed.

  · De skal kunne være driftsmæssige bæredygtige og robuste som i den nuværende plejeboligstrategi uden antalsmæssigt at være i en af de to bæredygtighedskategorier (under 36 boliger).

  · De skal indeholde en større andel af selvstændiggørende og tryghedsskabende teknologi.

  · De skal være attraktive og opfylde flere boligmæssige behov, end en plejebolig normalt gør.

  · De skal arkitektonisk været tilpasset behovet.

  · De skal organisatorisk kunne drives på en anden måde end et traditionelt plejehjem.

  På baggrund af forprojektet vil der blive udarbejdet visions- og projektbeskrivelse med angivelse af proces for bl.a. inddragelse af relevante aktører i lokalområdet. I forprojektet koordineres der ligeledes med byplansprojektet i Tinglev.

  Den overordnede tidsplan vil i øvrigt være udarbejdelse og projektering af byggeprojektet i 2016 og gennemførelse af selve byggeriet i 2017 og 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,180 mio. kr. til Grønningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,180 mio. kr. til et forprojekt vedr. ”Ny Grønningen”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Grønningen på 0,180 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på mødet den 15. april 2015 et forslag om udnyttelse af kommunens plejeboligkapacitet og traf en principgodkendelse om omlægning af 14 plejeboligpladser på Funkevej i Rødekro med henblik på at tilgodese behovet for et tilbud til autister samt mulighed for videreudvikling af SRC og en ny akutfunktion.

  På baggrund af mindre efterspørgsel af plejeboliger end forventet i forbindelse med plejeboligstrategiens vedtagelse er der behov for at ændre den nuværende anvendelse af plejeboliger allerede i 2015. Korrektionen sker for at optimere driften af Lergården med maksimal stordriftsfordel samt for at reducere omkostningerne til at drive den lille plejeboligenhed på Funkevej. Den økonomiske gevinst ved rokaden vil indgå i prioriteringen af budget 2016-2019.

  Plejehjemsbeboerne på Møllemærsk har været inddraget i byggeprocessen på Lergården der afsluttes 1. juni 2015. Deltagelse i byggeforløbet har betydet, at samtlige tilbageværende plejehjemsbeboere på Møllemærsk ønsker at flytte til Lergården. Det forventes således at denne flytning kan effektueres før sommerferien 2015.

  Flytning af plejehjemsbeboere fra Møllemærsk til Lergården betyder, at Bo & Aktivitet kan overtage hele Møllemærsk komplekset fra sommeren 2015, og indflytning af nye beboere på Botilbuddet Møllemærsk vil ske gradvist i 2015. Der er i øjeblikket 11 borgere fra Aabenraa kommune og 2 borgere fra andre kommuner på venteliste til Botilbuddet Møllemærsk.

  Der er lagt op til at omlægge 14 plejeboliger på Funkevej, Rødekro og tilbyde de nuværende beboere at flytte til et af de andre plejehjem. Alle beboere vil – hvis det ønskes – kunne tilbydes at flytte samlet til en boenhed på Lergården.

  Udflytning fra Funkevej i Rødekro vil betyde, at 8 af de 14 pladser kan tilbydes Autismecenter Syd, der i øjeblikket har 8 personer på venteliste, heraf 5 fra Aabenraa Kommune.

  De øvrige 6 pladser vil blive prioriteret i forbindelse med budget 2016 og 2017. Det forventes at pladserne skal bruges til udvikling af Special & Rehabiliteringscenteret og til etablering af akutfunktion.

  Samlet set betyder planen, at samtlige boliger på Lergården vil blive taget i brug i løbet af sommeren 2015 med de driftsfordele dette giver. Alternativt ville dette først ske fra 2017. Der sker en optimering af driften af Botilbuddet Møllemærsk, således at hele huset vil være tilpasset den særlige pædagogiske opgave. Der skaffes plads til personer med autisme, som står på venteliste til en bolig. Endelig skabes mulighed for udvikling af SRC og en akutfunktion.

  Efter udvalgets principbeslutning den 15. april om at omlægge plejehjemstilbuddet i Rødekro er status på information og dialog med beboere og pårørende følgende:

  · Beboere/pårørende modtog orienteringsbrev den 16. april vedrørende informationsmøde og besøg på Lergården.

  · Informationsmødet blev afholdt 11. maj. På mødet blev tilkendegivet, at det er godt og vigtigt, at kendt personale flytter med fra Rødekro til Lergården. 11 ud af 14 beboere var repræsenteret på mødet, og der var forudgående dialog med de, der var forhindret i at deltage.

  · Der var rundvisning på Lergården den 13.maj, den 18.maj samt den 21. maj 2015. De fleste har taget imod invitationen til en rundvisning på Lergården.

  · Beboere/pårørende fik et informationsbrev 21. maj, med svar på nogle af de spørgsmål, der opstod på informationsmødet. I brevet blev man bedt om at tilkendegive ønske om flytning.

  · Status den 28. maj er, at 12 beboere ønsker at flytte til Lergården, 1 beboer ønsker at flytte til Riseparken, og 1 beboer mangler at svare. Tilbagemelding fra den sidste beboer forventes at foreligge til udvalgsmødet.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med lukning af de 14 plejeboligpladser på Rødekro Plejehjem er de økonomiske konsekvenser jf. styrings- og visitationsmodellen for Plejehjemmene opgjort til brutto 3,944 mio. kr. Heraf forventer Visitation & Rehabilitering fremover udgifter på 3,443 mio. kr. årligt til de 14 pladser, som fremover forventes anvendt på kommunens øvrige plejehjem.

  De resterende 0,501 mio. kr. forslås tilført Visitation og Rehabilitering i 2015 samt budget 2016-2019.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 28. april 2015:

  I høringssvaret anbefaler Seniorrådet bl.a. Social- og Sundhedsudvalget om at udsætte en endelig afgørelse, indtil der har været afholdt et møde med plejehjemsbeboerne og pårørende, og indtil at alle plejehjemsbeboere og pårørende har været på besøg på Lergården og fået fremvist lokaliteterne.

  Det fulde høringssvar fremgår af bilag.

  Sektorudvalget for Social & Sundhed den 12. maj 2015:

  ”Sektorudvalget hilser den samlede løsning velkommen.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at omlægning af plejehjemspladser på Funkevej i Rødekro godkendes.

  at de økonomiske konsekvenser tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  1. at godkendt

  2. at taget til efterretning

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10368, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede den 15. april 2015 et forslag om at udvide antallet af pladser under Autismecenter Syd med 8 boliger i et botilbud på Funkevej i Rødekro. På mødet besluttede udvalget at principgodkende botilbuddet som en ny afdelinger under Autismecenter Syd, idet sagen inden udvalgets endelige behandling skulle fremsendes til høring i Handicaprådet.

  Handicaprådet har efterfølgende på deres møde den 20. maj 2015 anbefalet at botilbuddet oprettes.

  Baggrunden for ønsket om et nyt botilbud er, at der de seneste år har vist sig en konkret efterspørgsel efter pladser til et botilbud der tyngdemæssigt placerer sig mellem Skovbo/Rhedersborg og Søvænget på autismeområdet.

  I forbindelse med udmøntningen af plejeboligstrategien – herunder en revurdering af behovet for plejeboliger - vil der være en mulighed for oprettelse af et botilbud med 8 pladser på Special- og Rehabiliteringscenteret i Rødekro (Funkevej), idet beboerne i de 14 nuværende plejeboliger planlægges overført til det kommende udbyggede Plejecenter Lergården. Derved opstår der mulighed for, at omlægge de 8 boliger fra Pleje & Omsorg til et botilbud under Autismecenter Syd.

  De 8 boliger er fordelt på 2 boligforeninger, med hver 4 boliger; Aabenraa Andelsboligforening og De Vanføres Boligselskab, og der er i tilknytning til boligerne tilstrækkelige fællesarealer og arealer til personalearbejdspladser. Personaletoilet samt omklædning og bad er i kælderen under byggeriet, og vil skulle deles med Special- og Rehabiliteringscenteret.

  Et evt. nyt botilbud på Funkevej vil forholdsvist let kunne adskilles fra Special- og Rehabiliteringscenteret som en selvstændig enhed. Placeringen på Funkevej er central i Rødekro, giver borgerne let adgang til indkøb og offentlig transport, og er endvidere meget hensigtsmæssig grundet nærheden til de øvrige afdelinger af Autismecenteret. Derved kan der sikres en hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer samt gennemføres aktiviteter mellem borgerne.

  Ved en oprettelse af et nyt autismetilbud på Funkevej vil det på sigt tilstræbes at sammensætte borgerne, således at de behøver mindre støtte end på Skovbo/Rhedersborg. Derfor vil de borgere, der i dag er bosiddende på eksempelvis Rhedersborg og som vurderes tilhørende den nye målgruppe, også kunne tilbydes ledige boliger på Funkevej. Dette vil så tilsvarende medføre mulighed for anvendelse af pladser på Rhedersborg og Skovbo til borgere med et mere omfattende støttebehov.

  Økonomi og afledt drift

  Under forudsætning af at pladserne er etableret pr. 1. september 2015 forventes udgifterne til botilbuddet i 2015 at udgøre 1,804 mio. kr.

  I budget 2016-2019 forventes de årlige udgifter til botilbuddet at udgøre 5,412 mio. kr. årligt (2015-priser).

  Udgiften til botilbuddet finansieres af Visitation og Rehabiliterings midler til nytilgang på Handicap og Psykiatriområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at botilbuddet Funkevej med 8 pladser godkendes som ny afdeling under Autismecenter Syd.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35241, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forvaltningens anbefaling vedr. organisering af § 83a - rehabiliterende hjemmehjælp.

  Med virkning fra 1. januar 2015 indførte regeringen, at borgere, der modtager hjemmehjælp, skal tilbydes hjælp efter Servicelovens § 83 a.

  Loven betyder, at borgeren skal tilbydes et kortvarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at forløbet kan forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

  Aabenraa Kommune har siden 2011 tilbudt borgere, der umiddelbart ville have gavn af en tværfaglig rehabiliterende indsats, dette tilbud efter § 83. Erfaringen fra dette arbejde har betydet, at Aabenraa Kommune i 2014 indførte arbejdsformen med en rehabiliterende tilgang for samtlige borgere.

  Samtlige medarbejdere i Social & Sundhed samt medarbejdere hos de private leverandører forventes inden udgangen af 2015 at have gennemgået kursus i denne arbejdsmetode og tænkning.

  Aabenraa Kommune opfylder de krav, der ligger i den nye lov. For Aabenraa Kommunes vedkommende er den største ændring, at borgeren nu skal deltage aktivt i et rehabiliterende forløb, hvor det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83a.

  Leverandørvalg og organisering:

  Borgeren i Aabenraa Kommune har siden 2010 haft frit valg af leverandør til alle ydelser.

  Den nye lovtekst om rehabiliteringsforløb efter § 83 a giver ikke et entydigt billede af, hvordan valg af leverandør skal være.

  Der har været drøftet tre muligheder for organisering.

  1. En samlet enhed i kommunen som leverer samtlige rehabiliteringsforløb – uden mulighed for Frit valg.
  2. Visitationen sammensætter individuelt de fagligheder, som er nødvendige for et forløb og bestiller dette ved de konkrete leverandører, herunder fritvalgsleverandører.
  3. Udbud, hvor hele opgaven løses af en ekstern leverandør – uden mulighed for Frit valg.

  Forvaltningen har besluttet at tage udgangspunkt i den nuværende organisering, hvor alle medarbejdere er fagligt organiseret ét sted, sygeplejersken i Sygeplejen, terapeuten i Træning & Forebyggelse, hjemmehjælperen i Hjemmeplejen osv. Den nuværende organisering i stærke faglige enheder understøtter således optimalt den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang på tværs af organisationen. Modellen giver således også det bedste afsæt for en umiddelbar implementering af flere tværfaglige forløb jf. § 83a.

  Der er med den valgte model ligeledes lagt vægt på mulighed for, at de private leverandører kan levere hjemmehjælpsdelen af opgaven – under forudsætning af, at de har den nødvendige kompetence.

  Implementering af § 83a baserer sig således på model 2.

  Det betyder følgende forløb for borgeren:

  1. Borgeren visiteres til § 83a, § 83 eller får afslag om hjælp.
  2. Hvis borgeren visiteres til § 83a udarbejdes en faglig udredning sammen med borgeren der skal beskrive, hvilket potentiale der er for det rehabiliterende forløb.
  3. Visitationen bestiller og involverer leverandørerne og borgeren i den lagte plan.
  4. Visitationen følger op på planen og tager stilling til det fremadrettede tilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Udvalget godkendte den 4. marts 2015 (sagsnr. 14/513) at 0,433 mio. kr. af de overførte ældremidler fra 2014 til skulle anvendes til implementering og udførelse af § 83 a ydelser. Disse midler vil i 2015 blive anvendt til at udarbejde vejledning, så der tages stilling til om borgeren er målgruppe for § 83 a på en ensartet måde. Denne vejledning vil også blive afprøvet i perioden.

  I forhold til udvalgets prioritering af sundhedsmidlerne for 2015 den 4. marts 2015 resterede et beløb på 1,709 mio. kr. til ”Implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen”, heraf foreslås anvendt 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af faglig udredningsstandard samt udførelse af dette. Dette med henblik på implementering fra 2017. Da arbejdet med en faglig udredningsstandard påregnes at foregå i 2015/16 forudsættes overførselsadgang på de 0,8 mio. kr.

  Samlet er det regeringens forudsætning, at opgaven skal løses indenfor eksisterende ramme primært ved at borgeren har behov for mindre hjælp. Denne forudsætning er lagt til grund for implementering af nye § 83a forløb.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 19. maj 2015:

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig den model, der er skitseret som mulighed 2 i Seniorrådets dagsorden, nemlig:

  ”Visitationen sammensætter individuelt de fagligheder, som er nødvendige for et forløb, og bestiller dette ved de konkrete leverandører, herunder fritvalgsleverandører”.

  Seniorrådet lægger vægt på, at alle medarbejdere i Rehabteams er fagligt organiseret eet sted og således opnår en ekspertice, ligesom vi lægger vægt på, at der fortsat er frit valg for borgeren vedrørende hjemmehjælp.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at model 2 for organisering af § 83a – rehabiliterende hjemmehjælp tages til efterretning,

  at der disponeres 0,8 mio. kr. i 2015 af sundhedsmidler øremærket ”implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen m.v.”, idet ikke forbrugte midler forudsættes at kunne overføres til 2016.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Udsat.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14290, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal med denne sag, om Aabenraa Kommune skal deltage i udviklingen af LIVA – et digitalt værktøj til at understøtte og styrke den kommunale kronikerindsats.

  LIVA er en onlinetjeneste (via smartphone, tablet eller hjemmeside), der er rettet mod fire sygdomsområder: Diabetes, hjertekarsygdomme, svær overvægt og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Onlineløsningen kan tildeles kronisk syge borgere, der derved på en nem måde får mulighed for at registrere f.eks. antal skridt, velbefindende, vægt, blodtryk m.v. Formålet for borgeren er at skabe livsstilsændringer, der sikrer, at den kroniske sygdom ikke forværres. 

  LIVA er endnu ikke færdigudviklet men baseret på eksisterende teknologi fra bl.a. SlankeDoktor udviklet af it-virksomheden LivaLife Aps. LIVA udvikles gennem et forskningsprojekt med deltagelse af bl.a. Forskningsenheden for Almen Medicin ved Syddansk Universitet, Fredericia, Nyborg, Sønderborg og Vejle kommuner. De deltagende kommuner, der indgår fra projektstart medio 2015, er med til at påvirke designet af løsningen og evalueringsmetoden. Projektets formål er dels at støtte de kronisk syge borgere i at få livsstilsændringer, dels at undersøge den samlede sundhedseffekt og hvor meget de kommunale omkostninger til de kronisk syge borgere kan nedbringes. Målet er, at forbedringerne i de kronisk syge borgeres sundhedstilstand som minimum gør, at udgifterne til LIVA og den dertil hørende indsats kan finansieres af de reducerede omkostninger.

  Den konkrete indsats består i, at borgerne gennem onlinetjenesten får adgang til selvmonitorering, online vejledning og online fællesskab. Borgeren knyttes desuden til en kommunal sundhedsvejleder i Sundhedscenteret, der kan fjernmonitorere borgerens registreringer for at fange evt. tilbagefald og kan være i motiverende dialog med borgeren. Den praktiserende læge får tilsendt monitorering og dialog direkte i patientens journal. Kommunen får skabt et komplet overblik over alle deltagende kronikeres sundhedstilstand og prioritere indsatsen, og LIVA bidrager derved til at skabe et aktivt sundhedsbarometer som beskrevet i sundhedsplan 2015-16.

  Grunden til at forvaltningen anbefaler at deltage i forskningsprojektet og bruge løsningen for at skabe en stærkere kronikerindsats i kommunen og dermed bedre håndtere den fremtidige økonomiske udfordring, der er forbundet med de kroniske sygdomme. At netop denne onlinetjeneste vurderes som et godt bud skyldes, at erfaringer med et lignende produkt i England og i et dansk pilotstudie fra 2011 har vist en klar effekt for brugerne af tjenesten. Dertil kommer, at den involverede it-virksomhed tidligere har haft stor succes med kommunikation og markedsføring i forhold til relevante målgrupper.

  Forvaltningen er ved at afklare, hvordan kontrakten om LIVA skal udformes. Deltagelsen i udviklingen af LIVA forudsætter, at samarbejdsformen overholder gældende juridiske krav.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes deltagelse i projektet forudsætter en kommunal medfinansiering af udviklingen på samlet 0,770 mio. kr., hvoraf 0,475 mio. kr. betales i 2015 og de resterende 0,295 mio. kr. i 2016. Investeringen fungerer som forudbetaling for brug og drift af systemet i tre år.

  Det samlede budget for projektet frem til udrulningen er på 9,5 mio. kr. Ud over de fem deltagende kommuners tilskud, støttes projektet af Region Syddanmark, ligesom der søges midler fra en række fonde og centrale puljer til forebyggelse og sundhedsfremme.

  Udviklingsomkostningerne foreslås finansieret af sundhedsmidlerne, idet der i 2015 foreslås omprioriteret 0,220 mio. kr. fra Projekt TOF samt 0,255 mio. kr. fra de udisponerede midler til implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen. I 2016 foreslås de resterende 0,295 mio. kr. finansieret gennem 0,1 mio. kr. fra Projekt TOF og 0,195 mio. kr. fra de øremærkede midler til implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen.

  Omkostninger til sundhedsvejledere og øvrig indsats i Sundhedscentret forsøges indledningsvis finansieret gennem omprioriteringer af midlerne til den nuværende kronikerindsats. Med 1.100 borgere, der bruger LIVA, kan der dog være behov for samlet set at bruge 2-3 stillinger i Sundhedscentret på indsatsen. Alle 1.100 borgere skal således have et første møde med en sundhedsvejleder på minimum 45 minutter. Dertil kommer, at der vurderes at skulle bruges ca. ½ stilling til at varetage vejledning m.v. af 300 borgere.  Finansieringen heraf kan komme fra bl.a. omprioriteringer af de nuværende ressourcer i Sundhedscentret. Da det endnu er ukendt, hvornår det vil være muligt at kunne tilbyde borgere at bruge tjenesten aktivt, er der ikke angivet et konkret bud på ressourceforbruget til sundhedsvejlederopgaven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i udviklingen af LIVA,

  at der i 2015 omprioriteres 0,220 mio. kr. fra Projekt TOF og 0,255 mio. kr. fra de ikke disponerede midler til implementeringsprojekter i sundhedsaftalen til finansiering af Aabenraa Kommunes medfinansiering på 0,475 mio. kr.,

  at den foreslåede finansiering på 0,295 mio. kr. i 2016 indarbejdes i budgetlægningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  1.-3. at godkendt

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2386, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der behandles et forslag til revideret politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

  Den nuværende gældende politik er godkendt af Byrådet den 25. juni 2008. En redaktionel revision af politikken er godkendt af Sundhedsudvalget den 4. november 2010.

  Baggrunden for revidering af politikken for Servicelovens § 79 er et ønske om at styrke sammenhængen mellem politikken og ældrepolitikken ”Det gode og aktive hverdagsliv – Aabenraa Kommunes politik for ældre” og ”Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 – sundhed i vækst og hverdag”.

  Den reviderede politik kan aktivt anvendes til at understøtte ældrepolitikkens temaer og aktiviteter, der bidrager til implementering af ældrepolitikken.

  Den reviderede politik er udarbejdet i forlængelse af et dialogmøde på Kirsebærhaven 13. marts 2015, hvor foreninger, interesseorganisationer, Seniorrådet og medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget drøftede indholdet i en ny politik.

  De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere politik - udover en klarere kobling til kommunens ældre- og sundhedspolitikker - er ændringer i forhold til hvad, der kan gives tilskud til samt Seniorrådets rolle i forhold til anbefaling af ansøgninger og endelig ansøgningsfristen.

  I den reviderede udgave gives der fremover mulighed for at søge tilskud til lokaleleje og aktiviteter, hvor der tidligere kun var mulighed for at søge tilskud til lokaleleje og transport.

  Seniorrådets rolle som organ, der gennemlæser og giver anbefalinger til alle ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget, er blevet indskrevet.

  Endvidere er ansøgningsfristen ændret til én gang årligt den

  1. november. Herved ligger fristen samme dag som fristen for ansøgning til § 18 midler.

  For så vidt angår fjernelsen af tilskudsmuligheder til transport, kan dette medføre en række konsekvenser. Dels kan der opstå en situation, hvor flere ældre visiteres til hjælp til indkøb og dels kan det have en negativ indflydelse på det sociale aspekt. De mulige konsekvenser er belyst i vedhæftede notat.

  Høring/udtalelse

  Udkast til revideret § 79 politik var i høring Seniorrådet på rådets møde den 19. maj 2015.

  Seniorrådets fulde høringssvar er vedlagt sagen.

  Overordnet er Seniorrådet tilfredse med at § 79-politikken understøtter temaerne i kommunens ældre- og sundhedspolitikker. Endvidere er Seniorrådet tilfredse med at rådets fremtidige rolle med at anbefale ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet anfører også en række ændringsforslag til formuleringer i den reviderede politik. Disse vil blive indarbejdet i den reviderede udgave.

  Seniorrådet udtrykker bekymring omkring at støtten til aktiviteter kun kan gives til nye aktiviteter og ikke veletablerede aktiviteter, da dette kan skabe problemer ved aktiviteter der oplever stor tilgang.

  Seniorrådet udtrykker ligeledes bekymring om fjernelsen af støtte til kørsel for så vidt angår indkøbsordninger. En fjernelse af tilskuddet til disse ordninger vil have negativ indflydelse på livskvaliteten, da ældre vil miste mulighed for en udflugt, det at kunne se en vare før køb, og fællesskabet med andre.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til mulighed for støtte til transport, herunder indkøbsordninger,

  at der tages stilling til mulighed for støtte til nye og veletablerede aktiviteter,

  at den reviderede § 79 politik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Udsat til mødet den 15. juni 2015.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om udtalelse og vurdering fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Kollektiv Trafik om det hensigtsmæssige i et eventuelt udbud af kørslen til og fra vedligeholdende træning og genoptræning.

  På mødet for Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015 blev det besluttet at fremsende spørgsmålet om det hensigtsmæssige i et eventuelt udbud til § 17 stk. 4 udvalget vedr. Kollektiv Trafik.

  På udvalgsmødet for Kollektiv Trafik -§ 17 stk. 4 den 24. februar 2015 blev følgende udtalelse besluttet:

  ”§17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik udtaler, at kørslen via Flextrafik er udbudt allerede, endda med et meget stort antal bydere. Hvis kommunen selv skulle ønske at udbyde kørslen, ville en stor del af vognmændene ikke kunne byde på kørslen, nemlig de vognmænd der alene har tilladelse til at køre Flextrafik for et trafikselskab – de såkaldte OST-tilladelser (tilladelser til offentlig servicetrafik). Dette vil give en ringere konkurrenceudsættelse af kørslen.”

  På denne baggrund vurderer Social & Sundhed, at det for øjeblikket ikke er hensigtsmæssigt at udbyde kørslen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringer tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Intet at bemærke.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.