Beslutningsprotokol

onsdag den 12. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl.18.20, deltog ikke i sag 106.
Karina T. Rogat forlod mødet kl.19.20 under sag nr.106.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Aabenraa Kommune har gennem de sidste par år ført en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor der især i forhold til ledighedsydelse og sygedagpengeområdet er opnået bemærkelsesværdige resultater. Der har også været tiltag i forhold til kontanthjælpsområdet og dagpengeområdet, men omfanget har været mere beskedent, og resultaterne har heller ikke det samme markante niveau, som de to førnævnte områder. Status er i dag, at der er ca. 1000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune. Det er mange både i absolutte tal og i sammenligning med andre kommuner. Det har store økonomiske konsekvenser for kommunen. Samtidig er der store personlige omkostninger for den enkelte kontanthjælpsmodtager ved at være langt fra arbejdsmarkedet. Social isolation og familiemæssige komplikationer, til tider involverende udsatte børn samt diverse misbrugs- og andre tilstødende problemer, kan være elementer i en situation, hvor borgere er langt fra arbejdsmarkedet. Parallelindsatser som omhandler såvel beskæftigelsesmæssige som social- og sundhedsmæssige dele, er en mulig løsning på disse udfordringer.

  Det er også en udfordring for vores lokale virksomheder, hvis arbejdsstyrken er for lille til at mødekomme deres efterspørgsel.  Investeringsstrategien bidrager til at øge arbejdsudbuddet. Samtidig genererer Aabenraa kommune en efterspørgsel efter sundhedsrelaterede tilbud, som kan understøtte vækststrategien. Begge spor i vækststrategien – vilje til virksomhed samt centrum for sundhed og læring – tilgodeses hermed.

  Der er søgt inspiration i Hjørring Kommune, der på mange måder ligner Aabenraa. Her har man valgt at lave en tre årig investeringsstrategi med henblik på at få flyttet gruppen af borgere fra at være udenfor arbejdsmarkedet til at være en del af arbejdsstyrken. Det sker blandt andet ved en massiv satsning på parallelle indsatser.

  Samlet set peger ovennævnte udfordringer på et tværgående samarbejde i organisationen Aabenraa Kommune. At arbejde sammen på tværs i effektfulde helheder, er således et meget perspektivrigt scenarie for såvel borgere, erhvervsliv og kommune.

  Endelig skal det nævnes, at der er vedtaget en refusionsomlægningsreform, hvis hovedsigte er at motivere til at sikre varig selvforsørgelse. Det fordrer, at der i kommunen arbejdes konsekvent med en effektbaseret tilgang, hvor indsatsen/investeringen sammenholdes med den forventede effekt i forhold til selvforsørgelse.

  Ud fra behovet for indsats på kontanthjælpsområdet og på den fremtidige refusionsomlægning ønsker forvaltningen, at der investeres  i indsatser på kontanthjælpsområdet samt  på de områder, hvorfra tilgangen til kontanthjælpen kan lokaliseres. Denne investering  skal iværksættes hurtigt, gennemføres som projekt og forløbe i en projektperiode på 3-4 år, fra 2016 til 2018/19.

  Indsatsen forudsætter investering i konkrete indsatsområder. En sådan investeringsstrategi skal angive investeringsomfang i projektperioden og forventninger til resultater. Både resultater i forhold til de enkelte borgere, som involveres, og resultater i form af økonomisk afkast til kommunen som følge af investeringen.

  Investeringsstrategi: Formål og indsatsplan

  Investeringsstrategien har til formål at halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1000 i 2015 til 500 i 2018.

  Det skal ske igennem gennemførsel af indsatser, som jobcenteret er i gang med at udarbejde en plan for.  Foreløbig kan nævnes, at en effekt af denne indsatsplans gennemførsel vil være, at 280 af de 500 borgere der reduceres med bliver selvforsørgende. De resterende 220 vil enten skulle afklares til anden forsørgelse i rehabiliteringsteamets regi eller blive omfattet af et målgruppe skifte.

  Derudover tilrettelægges der i indsatsplanen et integrationsforløb for de flygtninge, der ikke er omfattet af integrationsforløb fase 1. Derigennem forventes godt  50 flygtninge  at blive selvforsørgende. Der vil desuden være et særskilt fokus på at få investeret i at få flygtninge under integrations-programmet gjort selvforsørgende i løbet af integrationsperioden.

  Derved  tilføres arbejdsstyrken i alt 330 + 100 personer. Det sker for at imødekomme virksomhedernes stigende efterspørgsel efter  arbejdskraft og for at reducere de personlige konsekvenser, der kan være forbundet med at være langt fra arbejdsmarkedet. Yderligere vil effekterne af indsatsplanen imødegå konsekvenser af førnævnte refusionsomlægningsreformen, som vil være gældende fra 2016.

  Der er tale om et forslag til investeringsstrategi, der løbende skal udvikles. Derfor arbejder jobcenteret og Social og Sundhed  på en afklaring af, hvilke indsatser kommunen i øvrigt kan investere i, og hvad den forventede effekt heraf er. Til understøtning af dette foretages en screening af de nuværende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for at afklare, hvilket omfang og hvilket tidsforløb indsatsen skal have.

  Der er vedlagt et foreløbigt indsatskatalog, som skal kvalificeres yderligere inden beslutning og blive justeret i løbet af en evt. projektperiode.

  Økonomi og afledt drift

  I forhold til budgetprocessen kan investeringen ikke sammenlignes med udvidelses eller besparelsesforslagene, men skal betragtes som sin egen kategori.

  Det vil sige en  investering med forventet afkast. Investeringsstrategien finansieres af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

  En foreløbig estimering af effekt og dermed, hvad der kan forventes af resultater angiver, at der ved en investering i indsatser i perioden fra 2016-2018 samt en mindre investering i 2019 på samlet set 68 mio. kr., vil være  balance imellem investering og afkast/besparelse i perioden. Derudover forventes en årlig nettobesparelse på 22 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018, fastholdes i årene 2020 og frem. Investeringsplanen og dennes estimering er angivet i tabellen nedenfor.

  Mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Forventet investering

  21

  21

  19

  7

  Forventet besparelse

  -4

  -13

  -23

  -29

  Forventet netto gevinst

  17

  8

  -4

  -22

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice samt Social og Sundhed indstiller,

  at der træffes principbeslutning om, at der arbejdes videre med en investeringstilgang omhandlende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til budget 2016.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4413, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse i 2015. Udvalget skal endvidere tage stilling til midlernes prioritering i 2016.

  I budget 2015-2018 er der årligt afsat 1,191 mio. kr. til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hertil kommer at Byrådet 25. marts 2015 godkendte overførsel af et samlet mindreforbrug fra 2014 på 0,260 mio. kr.

  Midlerne i 2015 er disponeret som følger:

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale):

  0,130 mio. kr.

  Sundhed på tværs:                  

  0,200 mio. kr.

  ”Aabenraa i Bevægelse”:

  0,750 mio. kr.

  Forebyggelse af overvægt, småbørn: 

  0,150 mio. kr.

  Sundhedsambassadører:

  0,090 mio. kr.

  Sønderjysk madinitiativ:

  0,045 mio. kr.

  Kostfagligt forum:

  0,026 mio. kr.

  TUBA:         

  0,060 mio. kr.

  I alt:

  1,451 mio. kr.

  Det bemærkes at støtten til TUBA i 2015 var et éngangsbeløb udover deres årlige tilskud fra Social- og Sundhedsudvalget på 0,065 mio. kr.

  Status for ovenstående indsatser er, at alle aktiviteter forløber planmæssigt og det forventes at alle midler bruges i løbet af 2015.

  Social & Sundhed foreslår, at midlerne i 2016 (2015-priser) disponeres således,

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale):

  0,140 mio. kr.

  Sundhed på tværs:                  

  0,130 mio. kr.

  ”Aabenraa i Bevægelse”:

  0,300 mio. kr.

  Forebyggelse af overvægt, småbørn: 

  0,200 mio. kr.

  Sundhedsambassadører:

  0,100 mio. kr.

  Sønderjysk madinitiativ:

  0,045 mio. kr.

  Kostfagligt forum:

  0,025 mio. kr.

  Cykling uden alder:

  0,050 mio. kr.

  Familieorienteret alkoholbehandling:

  0,200 mio. kr.

  I alt:

  1,190 mio. kr.

  Indsatserne er beskrevet i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status for midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse tages til efterretning,

  at de 1,190 mio. kr. for 2016 disponeres som foreslået ovenfor.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  1. at taget til efterretning
  2. at godkendt
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31310, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ikke forbrugte § 79-midler for 2015 til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre under Servicelovens § 79.

  Ved uddelingen af § 79-midler for 2015 godkendte udvalget den 5. november 2014, at der afsættes en ramme til senere fordeling i 2015 i forbindelse med revision af § 79 politikken.

  Byrådet godkendte den reviderede § 79 politik den 24. juni 2015. Den reviderede politik præsenteres på et informationsmøde den 20. august 2015.

  I 2015 er der afsat 0,855 mio. kr. til uddeling under § 79. I dette beløb indgår 0,426 mio. kr. det tidligere sundhedsudvalg øremærkede til at understøtte implementering af ældrepolitikken og handicappolitikken.

  På udvalgets møde 5. november 2014 blev der uddelt 0,446 mio. kr. til ansøgninger og revision af § 79 politikken. Den 4. februar 2015 blev der uddelt 0,050 mio. kr. i tilskud til Rebbølcentret. Pr. 31. juli 2015 er der yderligere anvendt 0,025 mio. kr. Således resterer der 0,334 mio. kr.

  På udvalgsmødet 16. december 2014 vedtog udvalget at halvdelen af de 0,426 mio. kr., svarende til 0,213 mio. kr., i 2015 og 2016 kan bruges til at understøtte implementeringsprocessen af ældre- og handicappolitikkerne. Midlerne skal således finansiere den igangværende udviklingsproces med inddragelse af borgere, interessenter og ekstern bistand. Den resterende andel kan søges til konkrete aktiviteter.

  Således beløber de restende § 79-midler sig til 0,134 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til en eventuel ekstraordinær uddelingsrunde, hvor der kan søges blandt de resterende midler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Ansøgning fra Ældre Sagen Rødekro om 20.000 kr. til indkøbsordningen imødekommes.

  Restbeløbet afventer stillingtagen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21056, Sagsinitialer: bei
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16608, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultaterne af en brugerundersøgelse af Visitation & Rehabilitering.

  Visitation & Rehabilitering har i samarbejde med Ledelse & Udvikling i foråret 2015 gennemført en brugerundersøgelse.

  Formålet med brugerundersøgelsen er at indhente viden om, hvorvidt organisationsændringen i 2012-2013 har betydet, at borgerne tilbydes bedre service, ingen ventetid og der lyttes til deres behov. Endvidere har formålet været at få viden om udbredelsen af antagelser og værdier i Ældrepolitikken og Handicappolitikken.

  Deltagere i undersøgelsen er borgere og deres pårørende, der har haft personlig kontakt til Visitation & Rehabilitering i 2014.

  Der er interviewet 34 borgere. Rapporten kan dels læses som en fakta beskrivelse baseret på de enkelte interview, men specielt kan bilag 2 læses som en beskrivelse af Visitationens opgaver set i borgerperspektiv.

  Resultater

  Generelt oplever borgerne sig hørt, der bliver lyttet til deres ønsker og de føler sig inddraget i beslutningerne. Selv borgere der får afslag, føler sig inddraget i beslutningerne. Enkelte borgere føler sig ikke hørt, selvom de får bevilget den ønskede hjælp.

  Det ses at den lagte strategi med rehabilitering, inddragelse og udvikling er rigtig og begynder at udmøntes.

  Borgerne oplever, at de får den nødvendige hjælp, de får det aftalte og hjælpen til at nå de rehabiliterende mål.

  Undersøgelsen gav også svar på borgernes oplevelse af den første kontakt til afdelingen, Straks Service og det rehabiliterende møde. En uheldig første kontakt ser ikke ud til at have indflydelse på borgerens oplevelse af kontakten til afdelingen som helhed.

  Borgere, der har haft kontakt til Straks Service, er glade for den hurtige hjælp.

  Det er vigtigt, at medarbejderne er lyttende og lægger op til dialog i det rehabiliterende møde, men det er også vigtigt for borgeren at vise, hvad han/hun kan.

  Det ser således ud til, at borgerne generelt oplever en god service i forhold til de valgte parametre og at det kan være svært at komme igennem i telefontiden. Der bliver dog altid ringet tilbage som aftalt, og borgerne får det, de har behov for/den nødvendige hjælp.

  Undersøgelsen giver viden om, at der er plads til forbedringer, f.eks. i forhold til tillid og tryghed, og at borgeren kan være nervøse før det første møde. Men også borgerens forventning om, at hjælpen ikke vil fungere.

  Fokus i forhold til Ældrepolitik og Handicappolitik

  Undersøgelsen peger på, at borgerne ønsker at klare sig selv, tage ansvar for eget liv og ikke ønsker at blive afhængige af andre, før det er nødvendigt. Dette kan ses på en bekræftelse af antagelser og værdier i politikkerne.

  De to politikker sætter fokus på medarbejderen. Undersøgelsen viser, at borgerne føler sig hørt og inddraget i beslutningerne. Nogle få borgere udtrykker, at medarbejderne er proaktive, når de ser borgerens behov for hjælp før borgeren, og dermed er med til at udvikle, styrke og bevarer borgerne ressourcer også i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet.

  Borgerne oplever afdelingen som tilgængelig, men i forhold til digital tilgængelighed viser undersøgelsen, at kun få kender kommunens hjemmeside og endnu færre bruger den. Dette peger i retning af, at der er behov for en indsats for denne målgruppe, der kan være med til at øge kommunens tilgængelighed og borgernes bevægelsesfrihed.

  Opfølgning på brugerundersøgelsen

  I forbindelse med Handicaprådets drøftelse af myndighedsudøvelsen generelt i kommunen har undersøgelsen været forelagt. Handicaprådet har givet udtryk for, at de gerne vil indgå i det videre arbejde i forhold til konklusionerne, men også i forhold til Handicaprådets generelle opfattelse af sagsbehandling.

  Visitation & Rehabilitering vil iværksætte et arbejde med optimering af organisationen og dialogen.

  Visitation & Rehabilitering organiserer arbejdet i en følgegruppe, der referer til ledergruppen.

  Arbejdet skal have fokus på, at vi ser på os selv, om der er elementer vi kan gøre mindre af, for at vi får mere tid til opfølgning.

  Ligeledes skal der være fokus på, at vi får skabt positive forventninger til sagsbehandleren således, at sagsbehandleren på forhånd betragtes som en vigtig del af støtten til borgeren og ikke en forhindring.

  Det er begrænset, hvad der kan omprioriteres indenfor de nuværende rammer i afdelingen. Ligeledes skal en myndighedsfunktion også sikre, at det politiske udmeldte serviceniveau overholdes. Dette serviceniveau er i væsentlig grad fastsat ud fra den økonomi, der er afsat til at løse opgaverne.

  Afdelingen har oplevet en øget efterspørgsel på sagsbehandling, samtidig med at der har været arbejdet med udvikling af ensartet struktur og systematik i sagsbehandlingen. Ligeledes har der været øget fokus på at prioritere det direkte møde med borgeren og gerne hyppigere, end der har været tradition for.

  Forvaltningen imødeser et pres på den økonomiske ramme til konto 6, hvis der dels skal tages højde for tilgang af borgere og dels prioriteres øget opfølgning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning,

  at brugerundersøgelsen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  1. at taget til efterretning
  2. at godkendt
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om tilsynet med rideskoler hvorfra der leveres vederlagsfri ridefysioterapi.

  Aabenraa Kommune har overtaget godkendelses-og tilsynsforpligtigelsen fra Region Syddanmark i 2013.

  Tilsynskonsulent i Ledelse & Udvikling har i december 2014 i samarbejde med sagkyndig bistand fra privat praktiserende fysioterapeut og tidligere praktiserende ridefysioterapeut afviklet et anmeldt tilsyn på de to rideskoler i Aabenraa Kommune, der leverer vederlagsfri ridefysioterapi.

  Tilsynet med de fysiske rammer er afviklet jævnfør bestemmelserne i Overenskomst om ridefysioterapi. Derudover er der indarbejdet et tilsynsfokus med elementer fra det øvrige tilsynskoncept på voksen- og handicapområdet. Der er på 10 tilfældigt udvalgte borgere ført tilsyn med, om den individuelle hjælp/behandling løbende vurderes, dokumenteres og lever op til gældende retningslinjer og lovgivning på området.

  Der blev ikke givet anmærkninger vedr. de fysiske rammer på de to tilsyn, men på en af rideskolerne blev der givet en anbefaling vedr. de fysiske rammer.

  Tilsynet med dokumentation har ikke været muligt at gennemfører på en af rideskolerne.

  Tinglev Rideklub

  Der blev givet én anbefaling til de fysiske rammer i forhold til godkendelsesgrundlaget. Tilsynet anbefaler at der på rideskolen skabes det lovpligtige friareal på handicaptoilettet som kræves i forbindelse med for- og overflytninger til og fra kørestol. På badeværelset er placeret en vaskemaskine som optager friarealet.

  Samtlige oplysninger og dokumentation på de 10 tilfældig udvalgte borgere var opdateret jf. overenskomstens bestemmelser.

  Handicapcenter Syd

  Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger eller anbefalinger til de fysiske rammer.

  Det var på tilsynsdagen ikke muligt at gennemgå dokumentationen på de 10 tilfældigt udvalgte borgere.

  Efter tilsynet har ridefysioterapeuterne, grundet tvivl om, hvorvidt Aabenraa kommune har bemyndigelse til at tilgå dokumentation på borgerne, i samråd med foreningen Danske Fysioterapeuter valgt ikke at efterkomme Aabenraa Kommunes anmodning gennemgang af de 10 tilfældigt udvalgte borgere.

  Det har endnu ikke været muligt at få be- eller afkræftet, hvorvidt tilgangen til oplysningerne ligger indenfor Aabenraa Kommunes tilsynsforpligtigelse.

  De to tilsynsrapporter henligger i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om de kommunale socialfaglige tilsynsrapporter 2015 for private leverandører af personlig og praktisk hjælp;

  • Svaneservice (personlig & praktisk hjælp)
  • Sønderjysk Pleje (personlig og praktisk hjælp)
  • Hjemmeservice Syd (praktisk hjælp)
  • Tychsens Hjemmeservice (praktisk hjælp)
  • DANREN Hjemmeservice A/S (praktisk hjælp)

  Der er i alt på de 5 tilsyn interviewet 43 borgere, 12 medarbejdere og 6 ledere/ejere.

  Der er i forbindelse med tilsynet med leverandørerne foretaget telefoninterview af borgerne der modtager praktisk hjælp og borgerne der modtager personlig og praktisk hjælp er blevet besøgt i eget hjem.

  Vurderingerne af tilsynene fordeler sig på følgende møde:

  Godkendte med anmærkninger

  Godkendt med anbefalinger

  Godkendt

  Sønderjysk Pleje

  Mangelfuld dokumentation på én ud af fem borgere.

  Svaneservice

  Optimere anvendelsen af modulet ”indsatsplaner” i Care. (dokumentation)

  Hjemmeservice Syd

  Tychsens hjemmeservice

  Mangelende udfyldelse af APV’er

  DANREN Hjemmeservice

  Borgerne giver overvejende udtryk for stor tilfreds med den leverede hjælp fra leverandørerne. Mange af borgerne begrunder spontant deres tilfredshed med, at det er få og kendte medarbejdere der kommer i hjemmet.

  9 ud af de 43 borgere udtrykker mindre tilfredshed med den praktiske hjælp. De oplever at der forekommer ”runde hjørner” ved gulvask. Tilsynskonsulenten oplever at der er rent og pænt i de hjem der er besøgt. Leverandørerne er blevet orienteret omkring borgernes oplevelser og vil følge op på dette.

  Borgerne oplever stor fleksibilitet og mulighed for medindflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen. De oplever kompetente medarbejdere og et positivt samarbejde med leverandørerne. Eventuelle udfordringer og/eller uoverensstemmelser løses i en ligeværdig dialog.

  Medarbejderne er tilfredse med deres arbejdsplads, med mulighederne for kompetenceudvikling, ledelsens tilgængelighed og arbejdsmiljøet og den sociale trivsel.

  Leverandørerne har fokus på ”den rehabiliterende tilgang” og flere af leverandørerne har været på kursus eller skal på kursus i efteråret. 

  Tilsynet oplever både i forhold til borgerinterviewene og samtalerne med ledere og medarbejdere at leverandørerne har øjne for kvalitetsudvikling og arbejder konstruktivt på at følge op på tilsynet og de anmærkninger og anbefalinger der er givet.

  Leverandørerne har alle udarbejdet handleplaner til opfølgning af anmærkningerne.

  Tilsynsrapporterne og tilhørende handleplaner er journaliseret på sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller;

  at orienteringen tages til efterretning.

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  1. at taget til efterretning
  2. at godkendt
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gennemgår forvaltningen opbygning og indhold i budgettets specielle bemærkninger; herunder eksempler på koblingen til styrings- og omkostningsmodeller og institutionsbudgetter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Orientering om borgersag taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på mødet den 15. juni 2015 at indbyde Frivillighedsrådet til møde den 12. august og i den forbindelse anmode om fremsendelse af en dagsorden.

  Det fremgår af bilag, at Frivillighedsrådet ønsker drøftelse af følgende punkter:

  · Grænsefladen til § 79

  · Anvendelse af restmidler for 2015

  · Seminarer og arrangementer for frivillige

  · Hæderspris

  · Ekstra indsats på specifikke områder

  · Bevilling af § 18 midler til 2016

  · Eventuelt

  Derudover foreslår udvalgsformanden jævnfør tidligere drøftelser følgende punkt på dagsordenen:

  · Igangsætning af proces til nye retningslinjer for valgproceduren til Frivillighedsrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden for møde med Frivillighedsrådet drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

  Drøftet

  Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 18.20 og deltog ikke i punkt 106.

  Karina T. Rogat forlod mødet kl. 19.20 under punkt 106.