Beslutningsprotokol

torsdag den 20. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 18:40 (deltog ikke i sag 117).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8762, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges analyse af det fremtidige arbejde på det specialiserede voksenområde. Analysen er udarbejdet af BDO.

  Analysen blev besluttet gennemført af Økonomiudvalget den 17. februar 2015 (Sag nr. 30) som led i budgetlægningen. Analysen skulle have fokus på væksten indenfor handicap- og psykiatriområdet og om muligt pege på handlemuligheder for at begrænse væksten.

  BDO blev valgt til at løse opgaven, da firmaet tidligere har lavet benchmarking på området for Aabenraa Kommune. Ligeledes kunne BDO supplere med en faglig analyse af grundlaget for sagsbehandlingen.

  Det endelige kommissorium blev godkendt i direktionen den 27. marts 2015.

  Analysen skal indeholde en benchmark analyse, en analyse der fokuserer på den samlede tilgang af borgere, udvikling i tyngden af borgere både på egne og udenbys pladser, udvikling i gennemsnitlig levealder og muligheder for servicereduktioner samt forslag til optimering af tilgangsmodel.

  BDO har valgt at analysere området dels ved udarbejdelse af Benchmark og dels ved en faglig gennemgang af nuværende prognoseværktøj og den dertil knyttede sagsbehandling.

  Vedrørende det fremadrettede økonomiske behov konkluderer analysen:

  Bedømt ud fra de tilgængelige data, er der ikke nogen valid grund til at tvivle på, at området fremadrettet har behov for midler, tilsvarende det beløb som området har fremlagt i sine forecasts.

  Hvis man ser på udgifterne på landsplan, er der heller ikke noget der peger i retning af, at udfordringen vil ændre sig i den nærmeste fremtid.

  BDO vurderer endvidere, at Aabenraa Kommunes sammensætning af ydelser og tilbud er fornuftigt sammensat, og at man fremadrettet har gode forudsætninger for styringen af området.

  BDO fremkommer i rapporten med en række faglige anbefalinger på sagsgang og samarbejde, men uden sikre økonomiske konsekvenser, da det kan have konsekvenser i både opad og nedad gående retning. De to forvaltninger, Børn og Skole og Social & Sundhed vil i samarbejde løse disse i overensstemmelse med de politisk afsatte ressourcer.

  I forhold til analysen vedr. benchmark kan der af analysen udledes, at Aabenraa Kommune har et lavere udgiftsniveau end de sammenlignelige kommuner i analysen.

  Analysen peger på, at man kan optimere allerede eksisterende værktøj til styring, men grundlæggende har kommunen de værktøjer, der skal til. Der peges på at opfølgningsværktøjerne automatiseres i højere grad. Den proces er igangsat via KPI.

  Forvaltningen ser med tilfredshed på, at BDO kan konstaterer, at der foreligger den nødvendige faglige vurdering til grund for iværksatte foranstaltninger. Ligeledes vurderer BDO, at kommunen har gode redskaber og kompetencer, når det kommer til styring af økonomien på området. Herunder har en velfungerende økonomitildelingsmodel.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der efter afslutning af arbejdet med BDO rapporten er udarbejdet en ny økonomisk prognose som led i budgetopfølgningen for 2015. Denne forelægges i en selvstændig sag.

  Analysen vil blive forelagt på budgetseminaret af en repræsentant fra BDO.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at opfølgning på rapportens anbefalinger forelægges udvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21268, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag forvaltningens status på økonomien på det specialiserede voksenområde og eventuelle konsekvenser for økonomien 2016 - 2019.

  Området omfatter dels handicappede unges overgang til voksne og dels borgere, der grundet kognitive eller psykiske problemstillinger har behov for støtte.

  I forbindelse med Økonomiudvalgets udmelding af driftsrammer for budget 2016-2019 den 17. marts 2015 (sagsnr. 15/350) blev Social- og Sundhedsudvalget tilført 10,973 mio. kr. årligt til den forventede nytilgang på Handicap- og Psykiatriområdet.

  Den indarbejdede udfordring skulle belyses og afleveres i form af en særkilt redegørelse som en del af budgetbidraget. Såfremt udgiftsbehovet viser sig at være mindre end anført i de fremsendte skøn prognoser, må midlerne ikke anvendes til løsning af andre udfordringer, men skal reduceres i den udmeldte ramme.

  I forbindelse med budgetopfølgning for 2015 og forberedelserne til budget 2016 – 2019 samt efter afsluttet analyse, udarbejdet af BDO, har forvaltningen revurderet udfordringen for økonomien for 2016-2019.

  Prognosen sker således på baggrund af BDO rapporten, som tilkendegiver, at der ikke er grund til at betvivle forvaltningens forventninger til økonomien for 2016 til 2019, og at forvaltningen råder over de nødvendige redskaber for at kunne lave en budgetopfølgning på højt niveau.

  Den samlede revurdering af nytilgangen fremgår af bilag.

  Det vurderes at området har en udfordring på 2,607 i 2015 og 6,681 mio. kr. i 2016, stigende til 26,052 mio. kr. i 2019. Udfordringen skyldes hovedsageligt, at der tilgår flere særligt dyre enkeltsager end antaget. Særligt dyre enkeltsager er borgere, der i langt højere grad har behov for et individuelt tilpasset tilbud. 3 af disse nye borgere er beskrevet i en selvstændig sag, der blev behandlet på udvalgsmødet den 12. august 2015.

  Yderligere kan udfordringen tilskrives en øget efterspørgsel fra borgere, der tidligere fik pension, men som nu skal tilbydes en målrettet arbejdsmarkedsrettet indsats. Denne indsats kræver i nogle tilfælde en understøttelse af pædagogisk personale.

  Den nye prognose opererer med en lavere tilgang, end der erfaringsmæssigt har været de sidste 2 år. Baggrunden herfor er, at vi indenfor de sidste 2 år har afskaffet venteliste og fået nye borgere. Sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i denne prognose, og om nødvendigt skal der tages politisk stilling til skærpet adgang.

  Hvis forvaltningen havde lagt samme stigningstakst ind i prognosen, som har været kendt de sidste 2 år, ville udfordringen være 3,0 mio. kr. større.

  I tidligere analyser er det vurderet, om der er tale om et skred i serviceniveauet, hvilket ikke er tilfældet. BDO har i sin analyse af området vurderet, at grundlaget for iværksættelse af støtte var korrekt, og de (BDO) har ikke fundet borgere med støtte, som ikke var berettiget hertil.

  BDO har i sin vurdering ikke taget stilling til, om opgaverne kunne være organiseret anderledes, eller om tilbuddet kunne være billigere eller i højere grad forebygges.

  I prognosen er der endvidere indarbejdet stigende omkostninger på kto. 6. Denne stigning er begrundet i dels anbefalinger i BDO rapporten, som går på øget opfølgning og øget prioriteret samarbejde med Børn og Unge. Dels er stigningen begrundet i en løbende stigning i antallet af sager. Antallet stiger således med ca. 35 sager om året, hvilket hidtil er løst ved omprioritering fra ældreområdet og øgning af antallet af sager pr. rådgiver.

  Handlemuligheder på Handicap- og Psykiatriområdet

  Forvaltningen laver løbende initiativer for at nedbringe udfordringen eks. omlægning til støtte via væresteder og opfølgning af borgere på forsorgshjem.

  Forvaltningen har for at få belyst dette forberedt et samarbejde med VISO med henblik på at se på mulige handlemuligheder.

  Der arbejdes mere målrettet med opfølgning på sagerne således, at borgerne i højere grad kan være uden støtte i perioder.

  Økonomien følges fortsat tæt på området og drøftes i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september.

  Økonomi og afledt drift

  Af tabellen fremgår udfordringen i budget 2016-2019,

  (1.000 kr.)

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Udgifter jf. prognosemodel

  156.231

  162.099

  169.105

  175.366

  Korrigeret budget 2015

  138.577

  138.459

  138.341

  138.341

  Rammeudvidelse

  10.973

  10.973

  10.973

  10.973

  Udfordring

  2.607

  6.681

  12.667

  19.970

  26.052

  Det bemærkes, at udfordringen ikke er finansieret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen drøftes,

  at de iværksatte handlemuligheder tages til efterretning,

  at den økonomiske udfordring og evt. konsekvenser for budgetrolle behandles i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september og regnskab 2015.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  1. at drøftet.

  2. at taget til efterretning.

  3. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22704, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf. Der har været specielt fokus på udfordringerne vedr. den forventede tilgang på Handicap- og Psykiatriområdet, hvilket fremgår af en særskilt sag.

  Social & Sundhed forventer pr. 30. juni 2015 samlet set at overholde budgettet.

  Halvårsregnskabet forelægges til orientering i udvalget og der foretages på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige ændringer. Social & Sundhed afventer den ordinære bevillingskontrol pr. 30. september 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14290, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende en supplerende finansiering af deltagelse i LIVA-projektet, der skal understøtte kommunens kronikerindsats.

  På udvalgsmødet den 3. juni 2015 besluttede udvalget, at Aabenraa Kommune skal være en del af udviklingen af LIVA og at afsætte omprioriterede sundhedsmidler på 0,770 mio. kr. til LIVA. De 0,770 mio. kr. er fordelt med 0,475 mio. kr. i 2015 og 0,295 mio. kr. i 2016.

  I den efterfølgende dialog mellem forvaltningen og virksomheden bag LIVA er det blevet klart, at der skal bruges yderligere 0,180 mio. kr. i projektperioden.

  De 0,180 mio. kr. foreslås finansieret via velfærdsteknologimidlerne. LIVA fremgår af projektoversigten for velfærdsteknologi.

  Den videre udvikling af LIVA indledes på et styregruppemøde mellem de involverede parter i projekter sidst i august måned 2015. Udvalget orienteres om udvikling og lokal implementering af LIVA på udvalgsmødet i december 2015.

  Økonomi og afledt drift

  På udvalgsmødet den 3. juni 2015 blev det besluttet at omprioritere 0,220 mio. kr. fra Projekt TOF og 0,255 mio. kr. fra de ikke disponerede midler til implementeringsprojekter i sundhedsaftalen til finansiering af Aabenraa Kommunes medfinansiering på 0,475 mio. kr. i 2015. Den foreslåede finansiering på 0,295 mio. kr. i 2016 blev besluttet  indarbejdet i budgetlægningen, hvilket er sket.

  De yderligere 0,180 mio. kr. foreslås finansieret via prioritering af velfærdsteknologimidlerne i 2015, hvor der pr. 31. juni 2015 er forbrugt 0,730 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,442 mio. kr. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at restbeløbet vedrørende deltagelse i LIVA-projektet på 0,180 mio. kr. finansieres via velfærdsteknologimidler i 2015.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3574, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Den Blå Oase, Aabenraa, har søgt om § 18 midler for 2015 med i alt kr. 10.000,00.

  Beløbet skal dække udgifter til gratis mad til borgere, der ikke har mulighed for at købe mad.

  Frivillige tilbereder og serverer alle hverdage morgenmad samt varm mad til ca. 60 borgere. I alt 200 borgere forventes at gøre brug af ordningen.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet for 2015 udgør i alt ca. 37.000,00 kr.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen blev 12. august 2015 drøftet på dialogmødet mellem Frivillighedsrådet og udvalget. Frivillighedsrådet anbefaler, at ansøgningen imødekommes. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvordan der kan indhentes den nødvendige viden og inspiration til et forprojekt for Grønningen og en revurdering af plejeboligstrategien.

  Den viden og inspiration, der skal indhentes, er primært indenfor:

  • Alternative måder at organisere og drive plejeboliger.
  • Nuværende og kommende teknologiske muligheder for at styre og monitorer forskellige forhold i bygninger.
  • Samspil med omgivelserne, herunder differentiering af plejehjemmenes profil.

  Holland er et godt sted at hente inspiration, da landet er i gang med at reformere dele af plejehjemstilbuddet. De har en tradition for profilplejehjem, og har bl.a. profilleret demensplejehjemmet De Hogeweyk langt ud over Hollands grænser.

  Der er desuden mulighed for at få et indtryk af, hvordan der arbejdes med udvikling og implementering af ny teknologi.

  Bygherrestyrelsen, som Aabenraa Kommune løbende har samarbejdet med i forbindelse med modelprogrammet for plejehjem, har arrangeret en studietur til Holland for Lolland Kommune. En tilsvarende studietur kunne være et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

  Det vil formodentlig være muligt at besøge De Hogeweyk, et eller to andre profilplejehjem, Creative Care Lab, samt et Smart Home indenfor tre dage, inkl. transport til og fra Amsterdam. Der vil under studieturen være mulighed for at drøfte indtrykkene, og hvad der med fordel kan arbejdes med i Aabenraa Kommune i lyset af disse.

  Desuden vil en gennemgang af sensorteknologier til monitorering, samt telemedicinsk monitorer, være to områder, der kan belyses i Danmark. Dette kan eventuelt kombineres med et eller to plejehjemsbesøg.

  Det vil være hensigtsmæssigt, at studieturen gennemføres i sidste halvdel af oktober eller i november 2015 set i forhold til at holde den planlagte tidsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der er frigivet et rådighedsbeløb på 0,180 mio. kr. til et forprojekt for ”Ny Grønningen” afsat i budget 2015 til Grønningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at studietur vedrørende nye former for plejeboliger m.v. drøftes,

  at forslag til studietur til Holland i 4. kvartal 2015 danner grundlag for den videre planlægning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  1. at drøftet.

  2. at der arbejdes videre med 4. kvartal, gerne søndag – tirsdag model.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20840, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og tage vedhæftede notat med resultatopgørelse af arbejdet med velfærdsteknologi i 2014-2015 til efterretning.

  Indholdet bygger dels på KLs nationale resultatopgørelse i forbindelse med det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi og, en dels på en lokal resultatopgørelse og status for anvendelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune.

  KL’s resultatopgørelse for Aabenraa Kommune vedlægges. Den fortæller, at Aabenraa kommune indgår i registreringen med 182 loftslifte, 73 elektriske bade/toiletstole, 23 vasketoiletter, 10 toiletsædeløftere og ingen spiserobotter. Resultatopgørelse for 2015 viser, at alle kommuner under et har dokumenteret effektiviseringsgevinst på 233,3 mio. kr. i 2014 og 2015 ved anvendelse af de velfærdsteknologier, der indgår i det fælleskommunale program.

  Aabenraa Kommunes lokale resultatopgørelse omfatter flere velfærdsteknologier. Der har gennem 2014-2015 været arbejdet med at udvikle en businesscase model, der passer til Social & Sundhed. Notatet nævner 4 positive business cases. Med forbehold for opgørelsesmetoden viser de nævnte businescases alt andet lige, at der over en periode, fra 2012-2019, er beregnet en samlet akkumuleret teoretisk nettogevinst på 12,2 mio. kr. og et årligt gennemsnit på ca. 1,53 mio. kr.

  Gevinsterne vedrørende BMT, RotoFlex samt vaske/tørre og hæve/sænke toiletter er ikke særskilt trukket ud af budgetterne, idet besparelserne indgår i de nye pakkepriser for hjemmeplejen, der er godkendt i 2015. For Virtuel Genoptræning er besparelsen trukket ud af budgettet til Træning & Forebyggelse, i form af en lavere afregning, og er placeret på en særskilt konto. For at gøre gevinstrealisering gennemsigtig opføres gevinster ved anvendelse af velfærdsteknologi fra 2015 særskilt i kontoplanen og indgår i bevillingskontrollen.


  Notatet nævner også velfærdsteknologi projektplanen for 2015 og beskriver mere end 15 forskellige velfærdsteknologier, som er i afprøvning eller venter på igangsætning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Resultatopgørelse 2014-2015 vedr. velfærdsteknologi tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21970, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og give input til det videre arbejde med strateginotatet ”Det gode liv og sund vækst 2024 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”. Notatet er et foreløbigt udkast.

  Notatet fortæller om, hvordan arbejdet med velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune fokuseres omkring 3 sammenhængende strategiske spor: Borgeren(kerneopgaven), gevinstrealisering (værdi) og vækst.

  Strateginotatet tager afsæt i Byrådets ambitioner i planstrategien ”Sund vækst” konkretiseret i ”Vækstplan 2018”. Satsningen på velfærdsteknologi skal således udnytte og udvikle kommunens styrkeprofiler ”Sundhed og læring” samt ”Vilje til virksomhed”.

  Der er i strateginotatet opstillet et målbillede med fokus på skabe et unikt offentligt-privat samarbejde om sundhedsinnovation og nye velfærdsløsninger i samarbejde med erhvervslivet, uddannelser, det nye sygehus, borgeren og andre samarbejdspartnere. Der står også, at Aabenraa Kommune som frontløber ønsker at understøtte udviklingen indenfor telemedicin og velfærdsteknologi. Arbejdet med velfærdsteknologi skal med andre ord bidrage til vækst i kommunen ved at skabe et udviklings- og testmiljø ”Testbed Aabenraa”, der tiltrækker virksomheder, skaber arbejdspladser og udnytter de muligheder der er for vækst indenfor sundhedsområdet lokalt, nationalt og internationalt.

  Aabenraa Kommune har fra starten i arbejdet med velfærdsteknologi rettet fokus på borgeren og den værdi, teknologi tilfører borgerens hverdag med det mål, at borgeren i højere grad skal mestre eget liv, indgå i sociale fællesskaber og kunne klare sig selv uden hjælp fra andre. Velfærdsteknologi skal medvirke til at skabe det gode liv og understøtte en aktiv hverdag. Det er også formuleret i forbindelse med Social og Sundhedsudvalgets kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskab. Velfærdsteknologi kan på mange måder medvirke til at løse kerneopgaven.

  For at lykkes med vækstambitionen og understøttelsen af det gode liv sættes endelig fokus på værdiskabelse og effekt gennem frigørelse og bedre udnyttelse af ressourcer, dokumenteret effekt og en årlig investeringsplan.

  Politisk er Social og Sundhedsudvalget ansvarlig for de ambitioner og mål, der er opstillet både i vækstplanen og i forhold til kerneopgaven og det gode liv. Det er på denne baggrund, at udvalget i foråret har fremsat et anlægsønske med det formål at sikre de nødvendige økonomiske ressourcer til fortsat at arbejde med velfærdsteknologi i forhold til borgeren, gevinstrealisering og vækstdagsordenen.

  Den strategiske baggrund for fortsat at investere i velfærdsteknologi er endvidere det kendte udfordringsbillede med flere kronikere, den demografiske udvikling og nye opgaver indenfor sundhedsområdet, der udspringer af arbejdsdelingen mellem kommune, region og sygehus beskrevet i sundhedsaftalen. Velfærdsteknologi skal bidrage til at imødegå disse udfordringer ved i fremtiden at være en integreret del af kommunens serviceniveau og tilbud samt ressourceudnyttelsen.

  Det fortsatte arbejde med velfærdsteknologi er med ovennævnte begrundelser en nødvendig forudsætning for, at Aabenraa Kommune kan realisere de godkendte visioner og mål både i forhold til vækst, borgerne og de udfordringer kommunen står med på velfærdsområderne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter strateginotatet, herunder målbilleder med henblik på input til det videre arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Drøftet

  Udvalget ser frem til at følge velfærdsteknologisatsningen.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6286, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  I samarbejde mellem forvaltningen og beboere, pårørende og personale fra Kirketoftens Ældrecenter er der udviklet et enkelt værktøj, som gør det muligt for personalet at arbejde systematisk med borgernes individuelle trivsel.

  Dels understøtter værktøjet udpegelse af tiltag, som forventes at skabe øget mestring af hverdagen for borgeren og dels opfordrer det til nytænkning af samspillet mellem såvel borger og personale som borgere imellem. Værktøjet lægger op til løbende og systematisk afprøvning og evaluering af tiltag.

  Værktøjet er udviklet på baggrund af ASCOT-metoden, som er særligt designet til at måle livskvalitet, der er betinget af omsorg fra andre. Operationaliseringen består af i alt otte temaer, hvoraf trivselsværktøjet fokuserer på tre; kontrol over dagliglivet, aktiviteter og social kontakt. Disse tre faktorer har det til fælles, at de behandler aspekter af hverdagen, som ikke direkte indgår i den daglige pleje på centrene.

  Med afsæt i ASCOT-metoden, er der foretaget observationer over fem dage på Kirketoftens Ældrecenter i Løjt Kirkeby og gennemført interviews med enkelte borgere, for at identificere aktiviteter i hverdagen, som knytter sig til de tre faktorer og genererer synlige eller hørbare reaktioner fra borgerne. Aktiviteterne er herefter kategoriseret og gengivet i et skema. Selve skemaet er trivselsværktøjet.

  Værktøjet er implementeret på Kirketoftens Ældrecenter og evalueret i februar 2015.

  Ifølge evalueringen har trivselsværktøjet størst værdi, når det anvendes ved indflytningssamtalen med nye beboere og deres pårørende. Det viser de pårørende, at der er fokus på trivsel ved at tage hensyn til individuelle behov. Denne viden skaber grobund for et godt samarbejde med fælles interesse for størst mulig trivsel.

  Yderligere har skemaet stor værdi for personalet. Anvendelsen af skemaet understøtter kreativ tænkning i personalegruppen i forhold til opgaveløsningen i det daglige. F.eks. kan den ene beboer hjælpe den anden og skabe trivsel for begge parter.

  Anvendelsen af skemaet har størst indflydelse på arbejdet med trivsel for borgere med demens. Det er ofte en udfordring at afdække disse borgeres behov, men anvendelsen af skemaet giver mulighed for at inddrage pårørende og giver frem for alt en struktureret tilgang til at prøve sig frem.

  På baggrund af de gode erfaringer med anvendelsen af skemaet, udrulles det til alle Kommunens plejecentre. I første omgang forbliver skemaet i papirform, så det er let tilgængeligt for alle personalegrupper.

  På sigt kan skemaet integreres i kommunikationsløsningen Life-Manager, der er en nemt anvendelig digital kommunikations- og planlægningsløsning, som tilgås via tablets, smartphones og/eller computer, og som understøtter og motiverer til fællesskabelse mellem pårørende/frivillige, beboeren og Kommunen.

  Evalueringsrapporten har været forelagt Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at beslutningen om implementering af trivselsværktøjet på kommunens plejehjem tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39547, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2014 for plejehjemstilsyn foretaget af Embedslægeinstitutionen forelægges udvalget til orientering.

  Embedslægeinstitutionen afholder hvert år et uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre. Udvalget er løbende blevet orienteret om de enkelte tilsynsrapporter og de opfølgende handleplaner.

  Hvert år samler Embedslægeinstitutionen konklusionerne fra de enkelte tilsyn i en samlet årsrapport for kommunen.

  Der blev i 2014 foretaget stikprøver på 30 ud af de 328 borgere på de 10 plejecentre for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede områder.

  Tilsynets konklusioner fordeler sig på de 10 plejecentre på følgende måde:

  Konklusionskategorier

  Antal plejehjem

  Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

  1

  Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden

  3

  Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

  5

  Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler

  1

  Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik

  0

  På Rønshave fandt tilsynet alvorlige fejl og mangler. Rønshave udarbejdede og indsendte ni dage efter det uanmeldte tilsyn handleplan til opfølgningen af anmærkningerne. Embedslægeinstitutionen godkendte handleplanen.

  Embedslægeinstitutionen gennemført i alt 10 tilsyn på de i alt 11 plejecentre i Aabenraa Kommune, idet Grønnegården har været undtaget for tilsyn i 2014, grundet meget få anmærkninger på tilsynet i 2013.

  I både 2013 og 2014 har 1 af Aabenraa Kommunes plejecentre været undtaget for tilsyn grundet få bemærkninger det foregående år.

  Der er sket en positiv udvikling i forhold til Embedslægeinstitutionens tilsyn med Aabenraa Kommunes plejecentre, hvor fire af plejecentrene i 2014 opfylder kravene i den udstrækning, at de er blevet undtaget for tilsyn i 2015.

  Der følges systematisk op på Sundhedsstyrelsens tilsyn ved udarbejdelse af handleplaner og ved den fortløbende opfølgning i kvalitetsorganisationen, både internt i Pleje & Omsorg og når det skønnes relevant på tværs af alle driftsafdelingerne i Social & Sundhed.

  Embedslægeinstitutionens årsrapport 2014 er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at orienteringen af Embedslægeinstitutionens årsrapport 2014 tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Indskudslån til plejeboliger

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Der orienteredes endvidere om situationen på Birkelund plejehjem.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.