Beslutningsprotokol

tirsdag den 15. september 2015 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Karina T. Rogat mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119 -122
Michael Christensen mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119 - 122
Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24168, Sagsinitialer: hhm

  Høring/udtalelse

  Rammeaftale 2016 vil blive forelagt til høring i Handicaprådet den 23. september 2016, forud for Byrådets endelige godkendelse af aftalen den 7. oktober 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2016 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Anbefales godkendt,

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Michael Christensen mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35241, Sagsinitialer: MGR

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til bevilling af 0,400 mio. kr. fra Sundhedsmidlerne til implementering af § 83a – tilbud om rehabiliterende hjemmehjælp.

  Sagen har tidligere været drøftet i udvalget i sag 81 den 3. juni 2015, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle konkretisere en implementering indenfor rammerne af 0,400 mio. kr.

  Indførelse af den nye lov § 83 a medfører, at alle borgere, der modtager hjemmehjælp, skal modtage tilbud om et tværfagligt rehabiliterende forløb. Forudsætningen er, at dette skal løses med en samlet økonomisk gevinst. I 2016 kommer det til udtryk ved, at Aabenraa Kommune bliver reduceret i bloktilbuddet med 0,110 mio. kr.

  For Aabenraa Kommune betyder det, at de evt. merudgifter, der er i forbindelse med rehabiliteringsopgaven skal tjenes ved, at borgerne har behov for mindre eller ingen hjælp efter afslutning af rehabiliteringsforløbet.

  Aabenraa Kommune ønsker at kvalificere opgaven således, at der sker en systematisk stillingtagen til, hvilke indsatser der skal iværksættes og hvorfor. Forvaltningen er af den opfattelse, at dette kræver en investering i at udarbejde og afprøve systematiske metoder.  En investering der skal være med til at sikre et samlet provenu for Aabenraa Kommune.

  En stor del af udgifterne går til, at terapeuten eller sygeplejersken har mere tid hos borgeren til at foretage den systematiske udredning.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsimplementeringen foreslås finansieret af sundhedsmidlerne i 2015, hvor der resterer et beløb på 1,454 mio. kr. Såfremt det fulde beløb ikke fuldtud anvendes i 2015, kan restbeløbet søges overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der bevilliges 0,400 mio. kr. af sundhedsmidlerne 2015 til driftsimplementering af § 83 a – tilbud om rehabiliterende hjemmehjælp.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Godkendt, idet udvalget forudsætter at midlerne kan overføres til 2016.

  Afbud: Karina T. Rogat mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Michael Christensen mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om prioritering af ikke forbrugte og ikke disponerede sundhedsmidler fra aftalen mellem regeringen og KL i 2015.

  I forhold til de oprindeligt afsatte midler på i alt 6,982 mio. kr. er der et forventet mindre forbrug og ikke disponerede midler på samlet på 0,800 mio. kr. Disse foreslås fordelt på følgende måde:

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet

  0,400 mio. kr.

  Akutpladser (Access), SRC

  0,060 mio. kr.

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen

  0,340 mio. kr.

  Da 0,400 mio. kr. stammer fra implementeringsprojekter i sundhedsaftalen, betyder det en reel nedjustering i afsatte midler med 0,060 mio. kr. til dette.

  Den samlede nye prioritering kan ses i nedenstående oversigt. Beskrivelse af beskæftigelsesrettet indsats, der vedrører samarbejde på beskæftigelsesområdet, er bilagt.

  Sundhedsmidler 2015

  (i 1000 kr.)

  Afsat 2015

  Forventet forbrug 2015

  Forslag til ny prioritering 2015

  Forebyggelsespakker

  700

  700

  700

  Akutpladser (Access), SRC*

  400

  400

  460

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC**

  200

  100

  100

  Fremskudt visitation (Aabenraa)

  250

  250

  250

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  600

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser

  300

  300

  300

  Fremrykket visitation (Sønderborg)

  120

  120

  120

  Projekt TOF

  30

  30

  30

  Den digitale landevej****

  200

  200

  200

  Implementering af FMK****

  588

  588

  588

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen****

  1.054

  654

  994

  Interreg-projekt

  105

  105

  105

  Akut-funktion

  1.260

  1.260

  1260

  §83A – Rehabiliteringsforløb****

  400

  400

  400

  LIVA

  475

  475

  475

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet***

  0

  0

  400

  Ikke disponeret

  300

  0

  0

  I alt

  6.982

  6.182

  6.982

  * Yderligere 60.000 kr. afsat til økonomisk effektevaluering

  ** Der har kun været få forløb i første halvår.

  *** Ny i forhold til tidligere prioritering.

  **** Der forudsættes overførselsadgang til 2016

  Henset til usikkerheden forbundet med implementeringsprojekter i den nye Sundhedsaftale i 2015 og behovet for at sikre fremdrift i de prioriterede indsatsområder, forudsætter overførselsafgang på øremærkede midler hertil; jf. tabel.

  Økonomi og afledt drift

  Se vedlagte økonomioversigt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at prioritering af sundhedsmidler i 2015, herunder forudsat overførselsadgang, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Michael Christensen mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24573, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en revideret udgave af Seksualpolitik for borgere under Handicap & Psykiatri i Aabenraa kommune. Seksualpolitikken er et led i udmøntningen af Handicappolitikken.

  Socialudvalget godkendte den 24. februar 2011 kommunens Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan. Disse er nu blevet revideret, således at de hidtidige erfaringer med politikken mv. er blevet inddraget, ligesom politikken også er udformet, så den følger Socialstyrelsens ”Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse” (2012).

  Formål med Socialstyrelsens håndbog er at hjælpe mennesker, der har behov for støtte i relation til seksualitet. En opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse.

  Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det vil sige at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet?

  Håndbogen har fokus på voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelsen kan være medfødt, fx udviklingshæmning, autisme eller cerebral parese, eller den kan være erhvervet senere i livet som eksempelvis lammelse, hjerneskade, sindslidelse eller demens.

  Aabenraa Kommunes seksualpolik, august 2015, er revideret med afsæt i styrelsens håndbog og opgaven med at hjælpe kommunens borgerer med en værdig, fordomsfri og kvalificeret støtte og vejledning i forhold til seksualitet. Politikken skal endvidere sikre personalets tryghed i pædagogisk praksis. Endelig skal politikken være med til at forebygge seksuelle overgreb.

  Til politikken hører en vejledning, der kan bruges til at udarbejde en seksualpolitik for det enkelte tilbud. I henhold til Aabenraa Kommunes Handicappolitik skal alle kommunale tilbud udarbejde deres egen seksualpolitik.

  Høring/udtalelse

  Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan for borgere under Handicap & Psykiatri i Aabenraa kommune (august 2015) forelægges handicaprådet den 23. september 2015  

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan forelægges Handicaprådet til udtalelse,

  at  revideret Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan efter indarbejdelse af Handicaprådets bemærkninger på ny forelægges udvalget til endelig godkendelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  1.-2. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Michael Christensen mødte kl.15.40 og deltog ikke i punkt 119, 120, 121 og 122

  Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/15143, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. august 2015.

  Ledelsesinformationsrapporten, der fremover vil blive forelagt hvert kvartal, vil blive gennemgået på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om den nyligt indgåede samarbejdsaftale mellem brugerbestyrelsen i Valdemarshus og Aabenraa Kommune.

  I juni måned blev der indgået en ny samarbejdsaftale mellem brugerbestyrelsen i Valdemarshus og Træning & Forebyggelse, der organisatorisk står for kommunens frivillighuse på ældreområdet. Samarbejdsaftalen har dels til formål at skabe et styrket afsæt for det fremtidige samarbejde omkring Valdemarshus, dels at understøtte implementeringen af Aabenraa Kommunes Ældrepolitik.

  Målet er at understøtte Valdemarshus’ mission, vision og formål, som er:

  • At være et levende og åbent sted hvor borgerne aktivt kan indgå i fællesskabet for at styrke sundhed og trivsel.
  • At borgernes frivillige indsats medvirker til at yde omsorg for sig selv og andre.
  • At være et mødested hvor man kan være kreativ, udvikle og udveksle ideer, skabe netværk, styrke hukommelsen samt helbredet.

  På mødet orienterer afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse om processen omkring samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124 - 127

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24896, Sagsinitialer: ssjo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om effekten af ungdomsuddannelsernes fælles idrætsdag.

  Ungdomsuddannelserne og 10. klasserne i Aabenraa kommune afholdt tirsdag den 1. september 2015 for første gang en fælles idrætsdag for alle elever.

  Formålet med idrætsdagen var, gennem motion, at styrke fællesskabet mellem eleverne på de forskellige uddannelsesinstitutioner, motivere til mere bevægelse, samt profilere Aabenraa som en levende uddannelsesby.

  På dagen deltog 3.900 elever i en lang række traditionelle og utraditionelle bevægelsesaktiviteter. De forskellige aktiviteter blev primært planlagt og afholdt af undervisere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner. I alt har ca. 175 undervisere deltaget i planlægningen og afviklingen af dagen.

  For at skabe et overblik over de mange aktiviteter spredt ud over byrummet blev App’en Aabenraa i Bevægelse benyttet. Dette har medvirket til en betydelig øget kendskabsgrad til app’en, samt en fordobling af antallet af oprettede profiler (fra ca. 1200 til ca. 2.400 profiler). App’en er dermed allerede tæt på at opnå den opsatte målsætning for udgangen af 2016 på 3.000 profiler

  Ideen til den fælles idrætsdag opstod i SIPU-regi, og den overordnede planlægningen er sket i en arbejdsgruppe under SIPU (Sundhedsinitiativer på ungdomsuddannelser). Gruppen bestod af repræsentanter fra de enkelte uddannelsesinstitutioner under koordination af kommunens Campuskoordinator og en medarbejder fra Kultur, Plan & Fritid.

  Effekten af dagen har, udover et styrket sammenhold på tværs af uddannelserne, været at et meget stort antal unge har stiftet bekendtskab med nye måder at bevæge sig på.

  Begivenheden været dækket af en række regionale medier bl.a. TV Syd, Jyske Vestkysten og Der Nordschleswiger, hvorved Aabenraa er blevet promoveret og vækstplanens målsætning om sundhed og læring understøttet.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har støttet arrangementet med 40.000 kr. fra en pulje under SIPU, samt med 32.000 kr. fra Kultur og Fritidsudvalget, mens uddannelsesinstitutionerne samlet har bidraget med 130.000 kr. plus et stor antal lærertimer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25875, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Aabenraa Kommunes deltagelse i projektansøgning til INTERREG 5A programmet med projektet Dementic.

  Det overordnede mål med Dementicprojektet er at skabe ny viden og videreudvikle borgerrettede og modne velfærdsteknologier, der kan understøtte borgere med demens på plejecentre ved at holde fokus på produkt-, proces- og social innovation. For at sikre maksimal værdiskabelse er projektet delt op i 6 arbejdspakker, der med deltagelse fra relevante projektpartnere fokuserer på fokuserede emner i det samlede projekt. Aabenraa Kommunes deltagelse vil være fokuseret i tre arbejdspakker omhandlende PR (2016-2019), behovs- og potentialeanalyser (2016-2018) og praksisnær test og samskabelse af ny teknologi (2017-2019, med fokus på demensenheden på Rise Plejecenter).

  Aabenraa Kommune er eneste danske kommune i dette internationale projekt, der rummer deltagelse fra Flensborg Universitet (Institute for eHealth and Management in Health Care), 2 tyske plejecentre, tyske og danske virksomheder, Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Der er ansøgningsfrist til INTERREG-midlerne den15. september 2015, og i januar 2016 offentliggøres det hvilke projekter der er godkendt. Dette projekt afhænger af godkendelse, og vil i så fald løbe fra 2016-2019 og modtage 60% finansiering fra INTERREG-midlerne, hvortil hver enkelt projektpartner skal bidrage med 40% medfinansiering af egne aktiviteter. For Aabenraa Kommunes aktiviteter er der opstillet et samlet budget for 2016-2019 på EUR 155.000 inkl.40% egenfinansiering i form af medgået medarbejdertid og 60% finansiering fra INTERREG.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Orientering om status vedrørende studietur

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke i punkt 124-127