Beslutningsprotokol

torsdag den 8. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Byrådene i de fire sønderjyske kommuner besluttede i april/maj 2015, at de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver varetages af den enkelte kommune fra 1. januar 2016, hvorfor samarbejdet om Center for Hjælpemidler og Kommunikation ophører med udgangen af 2015.

  Efterfølgende er personalet på CHK fordelt mellem kommunerne, og kommunerne samarbejder målrettet om lukningsprocessen og det fremtidige samarbejde fra 2016.

  I Aabenraa Kommune foreslås, at de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver fra 2016 placeres på henholdsvis HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd.

  Mobilitetsopgaver med tilhørende hjælpemidler placeres i HjælpemiddelHuset, idet opgaverne har naturlig sammenhæng med de opgaver og personalegrupper, som HjælpemiddelHuset har på nuværende tidspunkt.

  Tale, høre og syn med tilhørende hjælpemidler placeres sammen med bl.a. VSU og øvrige højt specialiserede opgaver i en nydannet afdeling i Hjernecenter Syd. Placeringen på Hjernecenter Syd begrundes med, at det her er muligt at skabe et højt specialiseret miljø, hvor den stærke specialisering er det fælles omdrejningspunkt for medarbejderne. Samtidig spiller elementer i tale- og synsopgaverne en betydende rolle i arbejdet med borgere med erhvervet senhjerneskade og kommunikationshandicap. Den nydannede afdeling i Hjernecenter Syd placeres indtil videre i de eksisterende lokaler på rådhuset i Bov, men ønskes flyttet til Tinglev, såfremt der opstår en mulighed for at anvende ledige kommunale lokaler.

  Med denne organisering og placering sikres borgeradgangen gennem HjælpemiddelHusets eksisterende telefon- og åbningstid, og i Bov vil der være telefondækning indenfor den almindelige arbejdstid.

  Det forventes, at de højt specialiserede medarbejderes kompetencer gennem integrationen i eksisterende enheder i højere grad kan indgå i et samspil omkring velfærdsteknologiske løsninger og generelt medvirke til, at borgeren oplever helhed i opgaveløsningen. Ligeledes forventes det, at samspillet med PPR og Jobcenter kan udbygges.

  Aabenraa Kommune har overtaget kvalificeret personale på alle de faglige områder. Mobilitetsområdet i HjælpemiddelHuset er opgavemæssigt dækket. I Hjernecenter Syd er taleområdet komplet, mens der på både syn- og høreområdet skal suppleres med yderligere en medarbejder, subsidiært købes bistand hos de andre sønderjyske kommuner. Mulighederne for køb og salg af ydelser mellem de sønderjyske kommuner forventes endeligt afdækket umiddelbart efter efterårsferien.

  Den nuværende opgavevaretagelse i CHK er baseret på et fastlagt ydelseskatalog med rammer for opgaveløsningen. Ultimo 2015/primo 2016 forelægges nyt ydelseskatalog/beskrivelse af serviceniveau til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Nyorganiseringen af de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver er foretaget indenfor rammerne af Aabenraa Kommunes budgetlagte udgifter til CHK.

  Udgifterne i vedlagte budget er fordelt mellem HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd på baggrund af den registrerede opgaveløsning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at placering ogorganisering af opgaverne i HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd godkendes,

  at vedlagte budget 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24573, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en revideret udgave af Seksualpolitik for borgere under Handicap & Psykiatri i Aabenraa kommune. Seksualpolitikken er et led i udmøntningen af Handicappolitikken.

  Socialudvalget godkendte den 24. februar 2011 kommunens Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan. Disse er nu blevet revideret, således at de hidtidige erfaringer med politikken mv. er blevet inddraget, ligesom politikken også er udformet, så den følger Socialstyrelsens ”Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse” (2012).

  Formål med Socialstyrelsens håndbog er at hjælpe mennesker, der har behov for støtte i relation til seksualitet. En opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse.

  Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det vil sige at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet?

  Håndbogen har fokus på voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelsen kan være medfødt, fx udviklingshæmning, autisme eller cerebral parese, eller den kan være erhvervet senere i livet som eksempelvis lammelse, hjerneskade, sindslidelse eller demens.

  Aabenraa Kommunes seksualpolik, august 2015, er revideret med afsæt i styrelsens håndbog og opgaven med at hjælpe kommunens borgerer med en værdig, fordomsfri og kvalificeret støtte og vejledning i forhold til seksualitet. Politikken skal endvidere sikre personalets tryghed i pædagogisk praksis. Endelig skal politikken være med til at forebygge seksuelle overgreb.

  Til politikken hører en vejledning, der kan bruges til at udarbejde en seksualpolitik for det enkelte tilbud. I henhold til Aabenraa Kommunes Handicappolitik skal alle kommunale tilbud udarbejde deres egen seksualpolitik

  Høring/udtalelse

  Den reviderede Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan har været forelagt Handicaprådet på deres møde den 23. september 2015.

  Handicaprådet anbefaler, at Seksualpolitikken med tilhørende vejledning og beredskabsplan godkendes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret Seksualpolitik med tilhørende vejledning og beredskabsplan godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24852, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte oplæg til ny driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedrørende drift af Plejehjemmet Enggården.

  Byrådet besluttede i 2013 at arbejde på at sælge Enggården med henblik på etablering af et friplejehjem. På grund af lovmæssige udfordringer i nye lov om friplejehjem er der behov for at forberede en ny driftsoverenskomst eller alternativt selv drive plejehjemmet Enggården. I denne sag er der alene arbejdet ud fra en ny driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem.

  Baggrunden for en ny driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem er at skabe et alternativ til kommunens egne plejehjem og fastholde mulighederne for en fælles udvikling af plejehjemsdrift imellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.

  Det forelagte oplæg til ny driftsoverenskomst afspejler i høj grad nuværende praksis og samarbejde. Intentionen i driftsoverenskomsten er at give Danske Diakonhjem så frie rammer som muligt for at drive plejehjem i Aabenraa Kommune. Dog med Aabenraa Kommunes kvalitative krav som minimums krav.

  Der er tale om en tidsubegrænset driftsoverenskomst, der til enhver tid kan opsiges af en af parterne med et varsel på 12 måneder til udgangen af et regnskabsår. Det er hensigten, at den nye aftale skal træde i kraft den 1. januar 2016.

  Det nye i aftalen er, at Danske Diakonhjem har mulighed for at sælge tilkøbsydelser til de borgere, der måtte ønske et højere serviceniveau.

  Ligeledes indføres de samme økonomiske vilkår for drift af Enggården, som er gældende for kommunens egne plejehjem. Dette betyder, at der kun afregnes for de pladser der er besat. Der henvises i den forbindelse til bilaget ”Kapitel 5 aftale – Danske Diakonhjem”.

  I oplægget til driftsoverenskomst er der lagt op til en adskillelse af ansvaret for drift af plejen og ansvaret for at administrere de almene boliger. Når borgeren kommer på plejehjem indgås lejeaftale vedrørende boligen med boligforeningen og plejen udføres af de ansvarlige for plejehjemsdriften. Denne adskillelse er der i dag på alle kommunens plejehjem, men således ikke Plejehjemmet Enggården.

  Danske Diakonhjem er af den opfattelse, at det giver den mest optimale drift, såfremt begge opgaver er samlet. Ligeledes er det Danske Diakonhjems erfaring, at nogle kommuner ikke hensætter de nødvendige midler til vedligehold.

  Forvaltningen ser ingen problemer i en adskillelse af plejen og boligadministrationen, idet det praktiseres på øvrige plejehjem.

  Forvaltningen efterlever i indstillingen de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med beredskabskataloget 2014, hvor det blev påpeget, at kommunen burde optimere boligadministrationen af lejeboliger.

  Der gøres opmærksom på, at oplægget til ny driftsoverenskomst efter udvalgsbehandlingen vil blive tilrettet redaktionelt.

  Forslaget til ny driftsoverenskomst forelægges til politisk godkendelse i november 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsoverenskomsten har ingen økonomiske konsekvenser, idet den sikrer Plejehjemmet Enggården samme økonomiske vilkår som tidligere; dog under forudsætning af fuld belægning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at oplæg til driftsoverenskomst drøftes,

  at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med, at Aabenraa Kommune overtager boligadministrationen af plejeboligerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. at drøftet.
  2. at der arbejdes videre med, at Aabenraa Kommune overtager boligadministrationen af plejeboligerne.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed ønsker efter fælles dialogmøde den 21. august 2015 at videreføre Breddeidrætsprojektet. Forvaltningerne arbejder derfor på at udarbejde et nyt projektprogram samt en fondsansøgning, der skal finansiere og bygge videre på de gode erfaringer breddeidrætsprojekterne har givet. Breddeidrætsprojektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2016.

  Omdrejningspunktet for et nyt projektprogram, der påtænkes at skulle løbe fra 2016-20, er Folkeskolen og dermed de 19 skoler i Aabenraa Kommune. Her ses muligheder for, at alle tre udvalg kan være med til at løfte det fælles formål at øge børnenes læring, sundhed og trivsel. Et fokus på dette område vil ligeledes understøtte og være med til at indfri visionen i Vækstplan 2018 om, at vi skaber sundhed og læring i Aabenraa Kommune.

  Skolerne har i de første to år efter reformen været udfordret af de strukturelle og indholdsmæssige ændringer, og de har derfor kun i et vist omfang formået at indfri alle reformens krav. De tre forvaltninger ser et stort potentiale i, at skolerne udvikler deres idræts- og sundhedsprofil yderligere og på den måde realiserer reformens krav om mere bevægelse i løbet af skoledagen samt elementerne, der ligger i Den åbne skole.

  Kultur & Fritid, hvor breddeidrætsprojektet er forankret, har det fagpersonale, der kan løfte opgaverne, hvorfor det nye projektprogram også ønskes forankret her.

  Projektprogrammet påtænkes at indeholde følgende delprojekter:

  · Sundheds- og bevægelsesråd

  · Idræts- og bevægelsesskolecertificering

  · Dynamoen

  · Aabenraa i Bevægelse

  · Grejbanken

  · Take Action

  Deadline for fondsansøgningen er den 28. oktober 2015, hvorfor en ansøgning vil blive sendt til fonden med forbehold for udvalgenes godkendelse på efterfølgende udvalgsmøder.

  Sagen godkendes i Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Et foreløbigt overslag på projektprogrammets samlede budget er: 14,440 mio. kr.

  Heraf påtænker forvaltningerne at søge 7,320 mio. kr.

  Egenfinansieringen ligger primært hos Børn & Skole.

  Det forventes dog, at Kultur, Miljø & Erhverv bidrager med medarbejdertimer samt økonomi, der findes i Kultur- og Fritidspolitikken, ligesom det forventes, at Social & Sundhed bidrager med medarbejdertimer og økonomi fra deres Sundhedsfremmemidler.

  Samlet budgetoverslag for 2016-20

  Aktivitet

  Ansøgt beløb

  Egenfinansiering Aabenraa Kommune

  1

  1 programleder

  2 projektmedarbejdere

  3,750 mio. kr.

  3,750 mio. kr.

  2

  Sundheds- og bevægelsesråd

  0,230 mio. kr.

  0,230 mio. kr.[1]

  3

  Idræts- og bevægelses-skolecertificering

  1,170 mio. kr.

  1,170 mio. kr.[2]

  4

  Dynamoen, aktivitetsmidler

  1,000 mio. kr.

   1,000 mio. kr.

  5

  Aabenraa i Bevægelse

  0,900 mio. kr.

  0,900 mio. kr.

  6

  Grejbanken

  0,400 mio. kr.

  0,200 mio. kr.

  7

  Take Action

  0,050 mio. kr.

  0,050 mio. kr.[3]

  I alt

  7,500 mio. kr.

  7,300 mio. kr.

  Overslag over udgift

  Udgiften for Aabenraa kommune er 7,300 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Social & Sundhed er 1,080 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Kultur & Fritid er 1,150 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Børn & Skole er 5,070 mio. kr.


  [1] Beløbet dækker kursusudgifter, materialer. Udgifter til vikardækning og lønudgift til pædagoger og lærere er ikke medregnet. Lønudgift til sundhedsplejersker er medregnet. Beregnet ud fra en timeløn på 275 kr.

  [2] Udgifter til vikardækning, lønudgift til pædagogisk personale er ikke medregnet.

  [3] Udgifter til vikardækning og lønudgift til lærere er ikke medregnet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at arbejdet med udviklingen af projektprogrammet og fondsansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27054, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte ideoplæg vedrørende kulturplejehjem i Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune råder i dag over 338 plejeboliger, hvor kommunen er driftsherre og 37 plejeboliger på Enggården, hvor der forventes indgået driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem.

  Målgruppen for samtlige plejeboliger er den samme, borgerne skal have brug for væsentlig støtte hele døgnet.

  Borgeren visiteres til en plejebolig efter ønske. Dette er typisk defineret ud fra den geografiske placering.

  Dette ideoplæg går ud på at udvikle udvalgte plejehjem med fokus på en særlig kulturprofil. Tanken er herigennem at skabe et anderledes botilbud, hvor nogle af plejeboligerne kan være interessante og ønskes af borgeren ud fra en kulturel tilgang.

  Det kan være plejeboliger med særlig fokus på landbrug, musik eller andre interessegrupper.

  Det er ikke hensigten, at samtlige plejeboliger bliver kulturplejeboliger, men konceptet skal afprøves og justeres.

  Det er ligeledes håbet, at kulturplejehjem kan gøre samarbejdet med frivillige og organisationer mere målrettet.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes at projektet kan prioriteres indenfor de nuværende rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ideoplægget om kulturplejehjem drøftes,

  at der arbejdes videre med ideoplægget med henblik på afprøvning og implementering,

  at Seniorrådet inddrages i det videre arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. at drøftet.
  2. + 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13340, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om nye åbningstider i Straks Service for hjælpemidler.

  Straks Service i HjælpemiddelHuset åbnede den18 april 2013.

  Åbningstiderne har været torsdage fra kl. 14.00 – 16.00.

  Der sagsbehandles på mindre hjælpemidler som oftest omfatter:

  · Rollator

  · Transportkørestol

  · Småhjælpemidler (f.eks. til bad, påklædning, husholdning)

  · Albuestokke

  · Toiletstol

  · Toiletforhøjer

  Der er dels i borgerundersøgelsen vedrørende visitation og dels i den løbende tilbagemelding i brug af Straks Service udtrykt begejstring for tilbuddet, og tilbuddet er med til at effektivisere sagsbehandlingen og begrænse udgiften til udbringning af hjælpemidler.

  Der er i løbet af 2014 og 2015 udarbejdet en registrering af de borgeransøgninger der modtages og behandles i Straks Service. Det viser sig, at der er sket en stigning i sagsbehandlinger på stedet på 40 %. Det betyder, at der er et øget pres på sagsbehandling og efterfølgende produktvalg på stedet i tidsrummet 14.00 – 15.30.

  Det øgede borgerfremmøde har betydet øget ventetid for borgerne og problemer med at lukke til tiden, da alle fremmødte borgere er blevet betjent.

  For at kunne yde en bedre borgerbetjening udvider Visitation & Rehabilitering og HjælpemiddelHuset pr. 20. oktober. 2015 Straks Services åbningstid.

  Den fremtidige åbningstid bliver:

  Tirsdage og torsdage i tidsrummet 14.00 – 15.30.

  Økonomi og afledt drift

  Øgning af åbningstiden sker indenfor nuværende økonomiske ramme i både Visitation & Rehabilitering og i HjælpemiddelHuset.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Påbud fra Arbejdstilsynet

  · Kommunernes Landsforenings Handicap- og Psykiatrikonference den 18. november 2015 i Kolding

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  Taget til efterretning.