Beslutningsprotokol

torsdag den 8. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget anmodes i denne sag om principiel stillingtagen til et Headspacecenter i Aabenraa.

  Headspace i Danmark blev med inspiration fra Australien etableret i 2013 af foreningen ”Det sociale Netværk” i 7 centre i Danmark. Headspace støttes økonomisk af bl.a. Veluxfonden og Det Obelske Familiefond.

  Formålet med Headspace er at hjælpe de mest sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Psykisk sårbare skal tilbage på sporet til livet.

  Det Sociale Netværk tror på, at mental sundhed og forebyggelse fremmes i et samspil mellem det enkelte menneske, den primære og sekundære offentlige sektor, private virksomheder samt NGO’er og andre frivillige organisationer.

  Headspace er i sin oprindelige form et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år, som i Esbjerg efter inspiration fra det norske ”Pøbelprosjektet” blev udvidet med joblæring. Joblæringen er nu en integreret del på alle Headspacecentre.

  Tilbuddet er et førkommunalt tilbud – hvilket afspejles i at kun 10 % af brugerne af Headspace har været i kontakt med kommune/region før besøget.

  Headspace er et unikt samarbejde mellem civilsamfundet, det offentlige, det private og almene fonde.

  Headspaceaktiviteterne består af støtte og rådgivning, nogen at tale med, chat, joblæring, videre til den rigtige hjælp og skaber social mobilitet sammen med de unge.

  Headspace har indtil nu hjulpet mere end 10.000 unge og gennemført 30.000 samtaler.

  Headspace arbejder med frivillighed – for den unge til at komme og møde mennesker, der frivilligt lytter og hjælper, ung til ung, og sagsbehandler/patient rollerne ophæves.

  Headspace bygger på, at hele lokalsamfundet arbejder sammen: - mange frivillige, tre lønnede medarbejdere, ½ kommunal medarbejder, lokalsamfundets mange tilbud til målgruppen, virksomhedsnetværk.

  Handicap & Psykiatri rettede i 2013 henvendelse til Headspace for at høre om mulighederne for et Headspacecenter i Aabenraa. Headspace udvider nu med etablering af centre i en række byer og har i den forbindelse tilbudt at etablere et Headspace i Aabenraa i 1. kvartal 2016.

  Et Headspace i Aabenraa vil være i tråd med Direktionens strategiske spor: Effektfulde Helheder og Fremtidens Fællesskaber, idet tilbuddet spænder på tværs af udvalgsområderne for Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Headspace spiller op mod den nationale og lokale målsætning om, at min. 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Gennem Headspace fås en fokuseret tidligt forebyggende indsats på et område, hvor Aabenraa Kommunes sundhedsprofil viser et bekymrende stort antal unge med selvoplevet dårlig trivsel, idet bl.a. 17,5 % af kvinderne i aldersgruppen 16 – 24 år har et selvoplevet dårligt mentalt helbred.

  Effektmålene kan sættes på dels aktivitetstal og på konkret antal unge, der via Headspace fastholder uddannelse/job.

  Endelig spiller Headspace godt sammen med etableringen af Campus Aabenraa, idet unge herfra er i målgruppen for tilbuddet og samtidig er i målgruppen som frivillige.

  Headspace dokumenterer sin aktivitet på landsplan gennem aktivitetstal og ikke mindst gennem storytelling, hvor unge, frivillige og samarbejdsparter fortæller deres egne historier.

  Social & Sundhed anbefaler, at etableringen af Headspace principgodkendes i Børne- og uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til et Headspacecenter i Aabenraa Kommune med samfinansiering indenfor det afsatte budget fra de berørte forvaltningsområder.

  På baggrund af drøftelse i Direktionen anbefales det, at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på 0,6 mio. kr. plus eventuelle udgifter til lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Et Headspacecenter arbejder med en budgetramme til driften på 3,1 mio. kr. årligt, finansieret af kommunen med 0,6 mio. kr., regionen 0,2 mio. kr., virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 0,3 mio. kr., national funding v/ satspulje og finanslov 1 mio. kr. og almene nationale fonde 1 mio. kr.

  Forinden Headspace realiseres foreligger der således en indsats fra Headspace og Aabenraa Kommune med at tilvejebringe finansieringen.

  Hertil kommer en kommunal udgift til ½ medarbejder og lokaler på ca. 250 m2.

  Endvidere forudsætter et Headspacecenter, at Aabenraa Kommune aktivt bidrager til skabelse og understøttelse af virksomhedsnetværket.

  Målgruppen og indsatserne peger på, at den kommunale finansiering tilvejebringes indenfor rammerne af det afsatte budget ved samfinansiering mellem Social & Sundhed, Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice og Børn & Skole og indstiller,

  at etablering af Headspace principgodkendes,

  at der udarbejdes konkret beslutningsforslag for etablering af Headspace,

  at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af beløbet,

  at sagen forankres i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 4. at godkendt.