Beslutningsprotokol

onsdag den 4. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30961, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 udarbejdes pr. 30. september.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdelings bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2015
  • Bilag i2, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 viser for Social- og Sundhedsudvalgets serviceområde et samlet merforbrug på 2,966 mio. kr.

  Det forventede resultat dækker over et merforbrug på 4,336 mio. kr., hvoraf størstedelen på 3,980 mio. kr. vedrører den forventede tilgang på Handicap og Psykiatriområdet.

  Herudover forventes der samlet mindre forbrug på 1,370 mio. kr. vedr. forsorgshjem og befordringsgodtgørelse.

  Den samlede udfordring på 2,966 mio. kr. forventes løst i form af tilbageholdenhed og mindre forbrug på diverse konti.

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet

  • Bilag i6, forventet regnskab 2015 for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i9, status på afviklingsplaner indenfor udvalget
  • Bilag i8 Opfølgning på emner, der ikke er implementeret i det vedtagne budget 2015-2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at budgetudfordringerne og løsningsforslagene godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30961, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol 2015 udarbejdes pr. 30. september.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Følgende bilag er vedhæftet,

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg/bevillingsområder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30961, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 udarbejdes pr. 30. september.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassen.

  Der søges samlet om en negativ tillægsbevilling på -0,295 mio. kr., heraf vedrører 0,195 mio. kr., hvor der budgetomplaceres midler fra drift til anlæg til restfinansiering af to anlægsprojekter, de resterende 0,1 mio. kr. er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, som tilføres kassebeholdningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 0,195 mio. kr. jf. opgørelse, som budgetomplaceres fra Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter til anlæg og,

  at der i 2015 tilføres kassebeholdningen 0,1 mio. kr. jf. opgørelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  1. + 2.  at anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30961, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 udarbejdes pr. 30. september 2015.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2014 opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalg ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, betalings plan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2015 til 2016.

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges overført ikke forbrugte rådighedsbeløb på samlet 1,214 mio. kr. fra 2015 til 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i 2015 -1,214 mio. kr. jf. bilag godkendes og tilføres likvide midler, og

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 jf. bilag på 1,214 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  1. + 2.  at anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/15143, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2015.

  Ledelsesinformationsrapporten, der fremover vil blive forelagt hvert kvartal, vil blive gennemgået på mødet.

  I forhold til den udgave, som der blev præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. september 2015, er der foretaget tilretninger, men der arbejdes fortsat med videreudvikling af materialet. Der vil blive redegjort nærmere herfor på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24852, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles forslag til ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune vedrørende Plejehjemmet Enggården med henblik på godkendelse på møde for Byrådet den 25. november 2015.

  Byrådet besluttede i 2013 at arbejde på at sælge Plejehjemmet Enggården med henblik på etablering af et friplejehjem. På grund af lovmæssige udfordringer i nye lov om friplejehjem har det ikke været muligt at omdanne Enggården til et friplejehjem. Derfor er der i samarbejde med Danske Diakonhjem udarbejdet et forslag til en ny driftsoverenskomst.

  Baggrunden for en ny driftsoverenskomst er at skabe et alternativ til kommunens egne plejehjem og fastholde mulighederne for en fælles udvikling af plejehjemsdrift imellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.

  Forslaget til ny driftsoverenskomst afspejler i høj grad nuværende praksis og samarbejde. Intentionen i driftsoverenskomsten er at give Danske Diakonhjem så frie rammer som muligt for at drive plejehjem i Aabenraa kommune. Dog med Aabenraa Kommunes kvalitative krav som minimumskrav.

  Der er tale om en tidsubegrænset driftsoverenskomst, der til enhver tid kan opsiges af en af parterne med et varsel på 12 måneder til udgangen af et regnskabsår. Det er hensigten, at den nye aftale skal træde i kraft den 1. januar 2016.

  Det nye i aftalen er, at Danske Diakonhjem har mulighed for at sælge tilkøbsydelser til de borgere, der måtte ønske et højere serviceniveau. Plejehjemmet vil således for tiden være det eneste, hvor der er mulighed for tilkøbsydelser i Aabenraa Kommune.

  Ligeledes indføres de samme økonomiske vilkår for drift af Plejehjemmet Enggården som for kommunens egne plejehjem. Dette betyder, at der kun afregnes for de pladser der er besat.

  Social- og Sundhedsudvalget har den 8. oktober 2015 besluttet, at der arbejdes videre med at Aabenraa Kommune overtager boligadministrationen af plejeboligerne. Baggrunden er de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med beredskabskataloget i 2014, hvor det blev påpeget, at kommunen burde optimere boligadministrationen af lejeboliger. Derfor omfatter forslaget til ny driftsoverenskomst ikke boligadministration.

  Danske Diakonhjem kan tilslutte sig indholdet i forslag til ny driftsoverenskomst. Det fremgår dog af brev fra Danske Diakonhjem af 24. oktober 2015, at der er et ønske om, at boligadministrationen forbliver hos Danske Diakonhjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ny driftsoverenskomst godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal med denne sag beslutte, om udskolingsundersøgelserne ved Sundhedsplejen skal ændres fra 9. til 8. klassetrin.

  Sundhedsloven foreskriver, at skoleelever skal tilbydes en udskolingsundersøgelse, umiddelbart inden de forlader folkeskolen. Indholdet i udskolingsundersøgelsen skal bl.a. omfatte helbredsmæssige forhold, sundhedsadfærd i forhold til rusmidler, seksuel sundhed, vurdering af den unges sociale kompetencer, vægt, mål, høre- og synsprøve.

  I Aabenraa Kommune tilbydes skoleeleverne i dag udskolingsundersøgelse i 9 klasse. En del af eleverne forlader folkeskolen og går på efterskole fra niende årgang. Det betyder, at der er en del elever, der ikke får tilbudt udskolingsundersøgelse af Sundhedsplejen i Aabenraa, inden de forlader folkeskolen. Sundhedsplejen ser nu eleverne individuelt 5 gange i skoleforløbet.

  Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal tilbuddets tilrettelægges, så det har både en generel og individuel karakter, samt at eleverne skal tilbydes en udskolingsundersøgelse, inden de forlader folkeskolen. Ved at ændre tidspunktet for udskolingsundersøgelsen til 8. klassetrin sikres det, at der er flere elever, der får tilbudt udskolingsundersøgelse, end tilfældet er i dag.

  Eleven er set med jævne mellemrum i hele skoleforløbet. Det betyder, at det er lettere for sundhedsplejersken at danne sig et overblik over elevens helbredssituation og vejlede individuelt ud fra dette. For unge, der er i sårbare situationer, hvor der skal iværksættes tværfaglige forebyggende foranstaltninger, vil der være mulighed for dette i løbet af 8. årgang, i god tid inden eleven afslutter folkeskoleforløbet. Der vil være mulighed for at lave opfølgning i 9. klasse, forudsat eleven fortsat går på skolen. 

  Det betyder, at det fremtidige tilbud til skoleelverne vil bestå i, at de ses fire gange individuelt i skoleforløbet:

  • 0. kl. Sundhedsvejen
  • 1. kl. Indskolingsundersøgelse
  • 3. kl. Individuel undersøgelse
  • 5. kl. Individuel undersøgelse og pubertetsundervisning
  • 7. kl. Sundhedseksperimentarium
  • 8. kl. Udskolingsundersøgelse

  Overgangen ved at ændre udskolingsundersøgelsen fra 9. til 8. klassetrin kan foregå ved, at alle 9. klasser samt en ½ årgang af 8. klasserne undersøges i skoleåret 2015/16. Til gengæld ses 7. klasse ikke i 2015/16. I skoleåret 2016/17 ses ½ årgang 9. klasse samt alle 8. klasser. Hermed sikres det, at alle elever tilbydes en udskolingsundersøgelse.

  Forslaget er hørt på skoleområdet, og der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udskolingsundersøgelserne flyttes fra 9. til 8. klassetrin.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Forvaltningen anmodes om at undersøge tilbuddet om sundhedspleje til borgere på efterskole.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag giver forvaltningen en status på aktiviteter igangsat efter den afholdte workshop ’Hvordan kan vi skabe de bedste muligheder for ældre og borgere med handicap?’ mandag den 5. oktober 2015 med deltagelse af omkring 110 borgere. Social og Sundhedsudvalget skal i denne sag også træffe beslutning om, der skal udarbejdes og sendes en ansøgning om tilskud til etablering af et frivilligcenter.

  I forbindelse med status efter workshoppen henvises til medsendte bilag med oversigt over forslag og hvilke test, Konceptteamet har besluttet at igangsætte.

  I forhold til ansøgning om tilskud til etablering af et frivilligcenter er den begrundet i, at flere ”bordgrupper” under workshoppen foreslår, at indsatsen omkring de frivillige styrkes og understøttes i de kommende år med det formål at styrke den aktive frivillighed i kommunen. De er formuleret ønske om, at flere unge og ressourcestærke familier deltager i frivilligt arbejde bl.a. for på en naturlig måde at sikre fornyelse og fortsat udvikling af aktiviteterne.

  I politikkerne for handicappede og ældre står der, at ”Aabenraa Kommune ønsker, at borgerne deltager i aktiviteter i lokale fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel.” Derfor ønsker Byrådet at fokusere på tre indsatsområder: At skabe sammen, De frivillige og Fællesskaber. Der står endvidere, at Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for at den frivillige indsats får de bedst mulige betingelser, at flere borgere engageres i frivilligt arbejde, og at de frivillige organisationer oplever, at kommunen lytter til dem og værdsætter både deres arbejde og synspunkter.

  På grund af den korte tidsfrist for ansøgningen den 15. november 2015 er det ikke muligt at gennemføre en inddragelses- eller fællesskabelsesproces omkring forslag til aktiviteter. Men ideer fra workshoppen den 5. oktober vil blive inddraget i ansøgningen.

  Der kan bevilges et tilskud på 510.000 kr. til etablering af et frivilligcenter i 2016. Får man bevillingen, og når man de opstillede mål kan der bevilges yderligere 430.000 kr. i 2017. Bevillingen forudsætter en kommunal medfinansiering af 0,190 mio. kr. i 2016 og 0,270 mio. i 2017. Herefter forventes aktiviteten at overgå til drift finansieret af Social- og Sundhedsudvalgets årlige budget.

  Udvalget skal derfor tage stilling til, om ansøgningen skal fremsendes og medfinansiering i 2016 og 2017.

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen udarbejdes og fremsendes. Hvis der bevilges tilskud til etablering af et frivillighedscenter kan der peges på en finansiering af den forudsatte medfinansiering via de 0,3 mio. kr. øremærket til § 79 jf. Budget 2016-2019, omprioritering af ældrepuljen og/eller § 18 midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om status på aktiviteter igangsat i forbindelse med afholdelse af workshop den 5. oktober 2015 tages til efterretning,

  at ansøgning om støtte til etablering af et frivillighedscenter udarbejdes og fremsendes,

  at der tages stilling til forudsatte medfinansiering på 0,190 mio. kr. i 2016 og 0,270 mio. kr. i 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  1. at taget til efterretning. Der lægges i den videre proces vægt på aktiviteter på tværs af handicap- og ældreområdet.
  2. at godkendt.
  3. at der arbejdes i forlængelse af ansøgningen videre med etablering, herunder finansiering, af et frivillighedscenter i samarbejde med øvrige fagudvalg.

  Seniorråd og Handicapråd inddrages i den videre proces, når der er afklaring vedr. ansøgningen.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30372, Sagsinitialer: ssjo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på Sundhedsplan 2015 – 2016.

  Status er behandlet i den administrative Styregruppe for Sundhedspolitikken: Generelt er der god fremdrift i projekterne under Sundhedsplan 2015-2016. Under alle indsatsområder er der set over en bred kam fremdrift i de projekter, der oprindelig indgik i sundhedsplanen. På en del områder er der desuden opstået nye projekter, som støtter op under et eller flere indsatsområder.

  Under temaet Sund og aktivhverdag er der god fremdrift i de fleste generelle forebyggelsesindsatser, men for en del projekters vedkommende løber de til og med 2016, og derfor er den fulde effekt endnu ikke opnået. Af nye aktiviteter i indeværende periode kan nævnes Det Sønderjyske Kostinitiativ, som bl.a. har haft fokus på at motivere til sundere mad hos kommunes dagplejere og børnepassere. Desuden er en fælles idrætsdag for kommunens ungdomsuddannelser et nyt tiltag, som forventes at blive en tilbagevendende begivenhed.

  Breddeidrætsindsatsen er i god fremdrift, ikke mindst gennem projekterne i breddeidrætskommune-projektet. Som en ny indsats på området kan nævnes Cykling uden alder, som kombinerer motion med mental trivsel for kommunes ældre.

  Indsatserne på børne- og skoleområdet er endnu ikke kommet op i fulde omdrejninger, da skoleområdet har været meget præget af arbejde med implementeringen af den nye skolereform.  Det forventes, at der i løbet af 2016 kommer fart i projekterne.

  Når det kommer til udbygningen af kommunes sunde rammer, er der sket en stor udvikling både i kraft af åbningen af strandpromenaden og i kraft af en lang række nye projekter, som støtter op om indsatsen bl.a. i forhold til at gøre kommunens natur mere tilgængelig og i forhold til udbygning af kommunes cykelveje.

  Under temaet Syge og udsatte borgere er der stort fokus på den patientrettede forebyggelse både gennem indsatsen målrettet kronisk syge borgere og indsatsen omhandlende den rehabiliterende tilgang. Langt størstedelen af projekterne under disse indsatser følger det planlagte forløb og bidrager til en positiv effekt på området. Der er også fremdrift i indsatsen målrettet borgere med psykiske sygdomme og borgere på kant af arbejdsmarked. Sidstnævnte understøttet af investeringsstrategien for nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Sundhedsplanens tredje tema omhandler nytænkning. Det første indsatsområde under dette tema er rammerne for kommunens frivillige. Der foregår talrige aktiviteter på området, og der er bl.a. en positiv udvikling omkring Aktivitetscentret Kirsebærhaven i forhold til at øge antallet af aktiviteter og brugere. Derudover arbejdes med implementeringen af kommunens ældrepolitik, der netop har fokus på fællesskabelse mellem kommune og frivillige.

  I forhold til udbygningen af det nære sundhedsvæsen følges udviklingsplanen med sygeplejerklinikudvidelser med yderligere ét behandlerum i Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro og i Rønshave i Bov, samt åbning af en ny klinik i Langrode i Aabenraa med et behandlerum i drift og mulighed for oprettelse af yderligt en sygeplejerklinik. Derudover idriftsættes kommunens akutfunktion.

  Strukturen for kommunes arbejde med anvendelse af ny teknologi i hjemmet er nu på plads, og de planlagte projekter er alle sat i værk. Herudover opstår der løbende nye muligheder f. eks. gennem samarbejdet med Life Manger, som bl.a. forbedrer kommunikationen mellem borgere og pårørende på ældreområdet.

  Forud for budgetprocessen i foråret 2016  kommer der et administrativt oplæg til den kommende sundhedsplan, der vil lægge op til en politisk prioritering af de fremadrettede indsatser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30518, Sagsinitialer: ssjo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om status på Sundhedsambassadører.

  I løbet af 2015 er der blevet uddannet yderligere et hold nye sundhedsambassadører med 24 deltager (uddannelsen afsluttes 29. oktober 2015). Fokus i forbindelse med rekruttering af deltagerne har været at understøtte sundhed på arbejdspladsen. Dette er lykkes, da 22 af de 24 deltagere er tilknyttet en arbejdsplads i kommunen. Tanken er, at Sundhedsambassadørerne skal lave sundhedsfremmende aktiviteter på deres arbejdspladser samt kunne rådgive deres kollegaer om kommunes sundhedstilbud.

  Selve uddannelsen er gratis for deltagerne, og i de fleste tilfælde betaler arbejdspladsen deltagerens løn i forbindelse med de fire kursusdage. Flere steder har uddannelsen allerede medført en række sundhedsinitiativer på virksomhederne bl.a. sundhedsårshjul som i fællesskab planlægges af ledelsen og Sundhedsambassadørerne. Sundhedsårshjulet indeholder en plan for det kommende års arbejde med forebyggende sundhed i virksomheden.

  Ud over uddannelsen af det nye hold Sundhedsambassadører har det i løbet af 2015 være afholdt en række netværksarrangementer for de allerede uddannede sundhedsambassadører. Formålet har dels været at tilføre ny viden og inspiration dels at styrke netværket mellem Sundhedsambassadørerne på tværs af de forskellige hold.

  Det er planen at uddanne yderligere 20 Sundhedsambassadører med tilknytning til kommunes arbejdspladser i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4902, Sagsinitialer: ssjo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om status på Aabenraa i Bevægelse.

  Udviklingen af Aabenraa i Bevægelse skrider planmæssigt frem i forhold til de mål, der er indskrevet i kommunens aftale om at være breddeidrætskommune. Antallet af aktiviteter på den digitale platform er steget kraftigt, og det forventes, at de øvrige mål for projektet bliver nået. Disse mål omfatter afholdelse af 24 events samt at platformen dagligt besøges af 400 personer.

  Aktiviteterne på platformen favner meget bredt og omfatter bl.a.:

  • Aktiviteter fra de almindelige idrætsforeninger,
  • Bevægelsesaktiviteter afholdt af andre foreninger f.eks. Ældresagen og Bund Deutscher Nordschleswiger,
  • Kommercielle aktiviteter f.eks. fra danseskoler, fitnesscentre og private fysioterapeuter,
  • Kommunale tilbud f.eks. fra Sundhedscenteret eller ældreaktivitetscentrene,
  • Aktiviteter lavet af almindelige borger for andre borgere.

  I alt er der siden lanceringen oprettet 2.170 aktiviteter. (slutmål ved udgangen af 2016: 4000) Ligeledes er antallet af oprettede profiler steget kraftigt og er i dag på 2.576 (slutmål ved udgangen af 2016: 3000).

  Baggrunden for udviklingen er en øget markedsføringsindsats primært gennem annoncering på Facebook og gennem brug af den digitale platform i forbindelse med forskellige events og ikke mindst den fælles idrætsdag for kommunens ungdomsuddannelser. De oprettede aktiviteter fordeler sig bredt over de forskellige aktører, men særligt foreninger, tilbud fra aktivitetscentrene og aktiviteter afholdt af almindelige borgere og sundhedsambassadører fylder meget.

  I løbet af 2015 er der blevet udviklet to ny funktioner til den tekniske platform. Disse omfatter:

  • En kortfunktion med tre formål
   • at synliggøre alle idrætsfaciliteter i kommunen
   • at vise hvor de oprettede aktiviteter finder sted,
   • at giver mulighed for at oprette interaktive ruter, der via GPS-koordinater kan brugs til formidling af film, lyd og tekst. Værktøjet bruges til at skabe motivation til bevægelse ved at kombinere bevægelse med fx kulturelle, naturmæssige eller historiske oplevelser. Der er f.eks. oprettet en gourmetrute på Kalvø, hvor kokken Thorsten Schmidt viser, hvilke vilde planter man kan bruge i maden. Desuden er bl.a. børneskulpturruten lagt ind, ligesom der er oprettet en rækkes fitnessruter i forskellige landsbyer i kommunen. Kortfunktionen vil også kunne understøtte undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, men det vil kræve en videreudvikling af brugerfladen hvis platformen skal udrulles til skoleniveau.
  • Mulighed for at oprette nye kategorier og lag på i kortfunktionen. Herved er opnået forbedrede muligheder for at synliggør specielle tilbud til fx overvægtige børn eller i forbindelse med vedligeholdende træning mm. Der er pt oprettet 216 faciliteter og ruter.

  Planerne for den videre udvikling fokuserer på forbedring af brugervenligheden på en række områder, herunder evt. forbedring af kortgrundlaget. Herudover er det tanken, at den digitale platform kommer til at spille en rolle i projektansøgningen til A.P. Møller Fonden.

  Orienteringen vil på mødet blive suppleret af en præsentation.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30350, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for Kirsebærhavens Aktivitetscenter.

  Der vil på mødet blive præsenteret en statusvideo for Kirsebærhaven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at statusvideo for Kirsebærhaven præsenteres for Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  1. + 2. at taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Ændringer i Sundhedsplejen
  • Status for flextur

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Endvidere blev orienteret om møde med formand og næstformand for Brugerrådet fra Valdemarshus, samt henvendelse fra Ældre Sagens koordinationsudvalg for de 5 lokafdelinger.

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.