Beslutningsprotokol

mandag den 23. november 2015 kl. 13:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Jette Julius Kristensen deltog i mødet fra kl. 13:12 (sag nr. 150).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3574, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget afholdt den 12. august 2015 dialogmøde med Frivillighedsrådet som opfølgning på 2. runde af uddeling af § 18 midler efter ansøgning.

  På mødet blev det aftalt, at anvendelsen af eventuelle § 18 restmidler skulle medtages på dagsordenen til et af udvalgets møder i november 2015. Ved dialogmødet blev drøftet muligheden for at bruge et eventuelt restbeløb på ”Et hjerte for alle”.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet for 2015 udgør i alt ca. kr. 37.000,-.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til anvendelsen af § 18 restmidlerne for 2015.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Restmidlerne doneres til ”Et hjerte for Alle”.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24852, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles forslag til ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune vedrørende Plejehjemmet Enggården med henblik på godkendelse på møde for Byrådet den 16. december 2015.

  Byrådet besluttede i 2013 at arbejde på at sælge Plejehjemmet Enggården med henblik på etablering af et friplejehjem. På grund af lovmæssige udfordringer i nye lov om friplejehjem har det ikke været muligt at omdanne Enggården til et friplejehjem. Derfor er der i samarbejde med Danske Diakonhjem udarbejdet et forslag til en ny driftsoverenskomst.

  Baggrunden for en ny driftsoverenskomst er at skabe et alternativ til kommunens egne plejehjem og fastholde mulighederne for en fælles udvikling af plejehjemsdrift imellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.

  Forslaget til ny driftsoverenskomst afspejler i høj grad nuværende praksis og samarbejde. Intentionen i driftsoverenskomsten er at give Danske Diakonhjem så frie rammer som muligt for at drive plejehjem i Aabenraa kommune. Dog med Aabenraa Kommunes kvalitative krav som minimumskrav.

  Der er tale om en tidsubegrænset driftsoverenskomst, der til enhver tid kan opsiges af en af parterne med et varsel på 12 måneder til udgangen af et regnskabsår. Det er hensigten, at den nye aftale skal træde i kraft den 1. januar 2016.

  Det nye i aftalen er, at Danske Diakonhjem har mulighed for at sælge tilkøbsydelser til de borgere, der måtte ønske et højere serviceniveau. Plejehjemmet vil således for tiden være det eneste, hvor der er mulighed for tilkøbsydelser i Aabenraa Kommune.

  Ligeledes indføres de samme økonomiske vilkår for drift af Plejehjemmet Enggården som for kommunens egne plejehjem. Dette betyder, at der kun afregnes for de pladser der er besat.

  Social- og Sundhedsudvalget har den 8. oktober 2015 besluttet, at der arbejdes videre med at Aabenraa Kommune overtager boligadministrationen af plejeboligerne. Baggrunden er de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med beredskabskataloget i 2014, hvor det blev påpeget, at kommunen burde optimere boligadministrationen af lejeboliger. Derfor omfatter forslaget til ny driftsoverenskomst ikke boligadministration.

  Danske Diakonhjem kan tilslutte sig indholdet i forslag til ny driftsoverenskomst. Det fremgår dog af brev fra Danske Diakonhjem af 24. oktober 2015, at der er et ønske om, at boligadministrationen forbliver hos Danske Diakonhjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ny driftsoverenskomst godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  For godkendelse af ny driftsoverenskomst som indstillet stemte 3 (A og SF)

  Imod stemte 4 (V og DF)

  Karina T. Rogat fremsatte følgende forslag:

  For Driftsoverenskomst med boligadministration varetaget af Danske Diakonhjem stemte 4 (V og DF)

  Imod stemte 3 (A og SF)

  Til Økonomiudvalgets behandling af sagen ønskes afklaret respektive takster for boligadministration.

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningerne skulle arbejde frem imod at indsende en ansøgning til A. P. Møller Fonden d. 28. okt. 2015. Hermed præsenteres udvalgene for indholdet og økonomien i det endelige projektprogram SundSkole 2020 til godkendelse.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed og bevægelse. Derudover skal projektprogrammet være med til at indfri Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Projektprogrammet skal give skolerne flere ressourcer samt øgede kompetencer og handlemuligheder i forhold til at arbejde aktivt med sundhed, bevægelse og principperne i den åbne skole. Derfor indeholder projektprogrammet også etableringen af et centralt medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne skal udvikle initiativer og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Forvaltningerne forventer svar fra fonden i januar 2016. Imødekommes ansøgningen ikke, udarbejder forvaltningerne et tilpasset projektprogram og budget, som bliver sendt til godkendelse i udvalgene.

  Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projektprogrammet løber fra 2016 til 2020 og har et samlet budget på 24,509 mio. kr.

  Heraf søges fonden om 12,905 mio. kr.

  Egenfinansieringen for Aabenraa Kommuner er 11,604 mio. kr., og de fordeler sig mellem udvalgene på følgende måde:

  Børne- og Uddannelsesudvalget: 10,024 mio. kr.

  Social- og Sundhedsudvalget: 1,080 mio. kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget: 0,500 mio. kr.

  Det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget ikke har afsat midler til projektprogrammet SundSkole 2020 i 2016-2020.

  Indstilling

  Børn & Skole, Social & Sundhed og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektprogrammet SundSkole 2020 godkendes, og

  at projektprogrammets økonomi godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31734, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte økonomisk omprioritering indenfor eget udvalg efter Byrådets vedtagelse af budget 2016 - 2019.

  I forbindelse med behandlingen af budget 2016 - 2019 orienteredes Social- og Sundhedsudvalget (sag 108 den 20.08.15.) om et forventet merforbrug på knap 7 mio. kr. i 2016 i forhold til Økonomiudvalgets udmeldte ramme. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2016 tilførtes området yderligere 3,5 mio. kr. i 2016, idet Social- og Sundhedsudvalget forudsættes at imødegå evt. yderligere udfordringer indenfor udvalgsrammen. De tilførte midler til Handicap- og Psykiatriområdets tilgang forudsættes alene anvendt til det specialiserede område.

  Social & Sundhed vurderer med udgangspunkt i seneste bevillingskontrol og regnskabsopfølgning, at udfordringen fortsat er ca. 3,5 mio. kr. i 2016. For at kunne sikre et budget 2016 i balance skal der derfor foretages prioriteringer indenfor udvalgets ramme.

  Forvaltningen har i sit forarbejde dels gennemgået budgettet i forhold til områder, hvor der kan være et mindre forbrug og dels set på, om der er områder, der kan bringes i spil, og som ikke indgik i udvalgets beredskabskatalog. De nye forslag fremgår af noter til øvrige løsningsforslag og udgør i alt 2,956 mio. kr.

  Sagen er vedlagt udvalgets handlemuligheder fra beredskabskataloget; eksklusiv allerede besluttede omprioriteringer. Udvalget kan i sin prioritering tage områder op fra dette katalog. Dette katalog rummer forslag for 13,488 mio. kr.

  Ligeledes har udvalget mulighed for at omprioritere midler fra ældremidlerne, som samlet set i 2016 udgør 8,350 mio. kr., jf. særskilt sag på dagsordenen.

  Beredskabskataloget med noter er vedlagt sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet udfordring i 2016 udgør 3,5 mio. kr.

  Samlede handlemuligheder:

  Note

  Budget 2016 -2019

  Beredskabskatalog

  13.488.000

  Ældrepuljen

  8.350.000

  Øvrige handlemuligheder

  2.956.000

  Forvaltningen anbefaler følgende handlemuligheder:

  Note

  Budget 2016 -2019

  A

  Støtte til køb af biler, budgettet tilpasses seneste 3 års forbrug

  -1.052

  B

  Afsatte midler til 2 ekstra midlertidige pladser.

  (Pladserne er ud over de 2 pladser som er foreslået i ældremidlerne).

  -744

  C

  Reduktion af plejeboligkapaciteten

  -1.159

  Fra beredskabskataloget

  Madprisen i plejeboliger øges til det i lovgivningen fastsatte maksimum beløb

  -500

  Reduktion af ældremidler

  -500

  I alt

  -3.955

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udfordring og handlemuligheder drøftes,

  at der tages stilling til omprioritering af 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  1. at drøftet.

  2. at forslag A 1.052 mio.kr., B 0,744 mio.kr., C 1,159 mio.kr., reduktion af ældremidler med 0,5 mio.kr. samt besparelse på indkøb af råvarer 0,122 mio.kr. – i alt 3,577 mio.kr. godkendt.

  Imod stemte 1 (SF)

  Med begrundelse, at SF er imod reduktion af ældremidlerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere anvendelsen af ældremidlerne på 8,350 mio. kr. Fra 2016 er ældremidlerne tilført kommunen over bloktilskuddet.  Efter vedtagelse af budget 2016 – 2019 er ældremidlerne tilført Social- og Sundhedsudvalget.

  Midlerne blev i 2014 og 2015 blevet udmøntet gennem årlige ansøgningspuljer. Aabenraa kommune har således indsendt en årlig ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, integration og Sociale forhold.

  Notatet ”Evaluering af ældremidlerne 2014 – 2015 og prioritering 2016” beskriver kort de forskellige projekter og de resultater, der er skabt.

  I notatet fremgår ligeledes om indsatsen anbefales at forsætte indenfor nuværende ramme.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af ældremidlerne i 2016.

  Hvis udvalget i særskilt sag vedrørende budget 2016 i balance beslutter at reducere yderligere i ældremidlerne for 2016, skal der foretages en ny prioritering.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående tabel angiver budgetfordelingen i 2015 og den foreslåede fordeling i 2016.

  2015-priser

  2016-priser

  Projekttitel (1.000 kr)                                                                                                

  Budget 2015

  Forslag Budget 2016

  Indslusning til SRC / implementering af klippekort samt § 83a(overført fra 2014)

  1.358

  0

  Opkvalificering af sygeplejen på plejecentrene

  4.400

  3.083

  Tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter til understøttelse af det gode hverdagsliv på plejehjem

  2.000

  2.000

  Tilbud til borgere med særlige støttebehov (plejecentre)

  1.250

  0

  Ledsagelse

  50

  50

  Oprettelse af 2 ekstrapladser på SRC

  566

  717

  Overgang mellem SRC eller rehabiliteringsteam til basisdistrikt

  990

  0

  Midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag

  1.105

  500

  Øget serviceniveau for praktisk hjælp på plejecentre Klippekort - ½ time hver 14. dag.

  1.000

  1.500

  Revision

  100

  0

  Projektledelse

  500

  0

  Samlet

  13.319

  7.850

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at prioriteringen drøftes,

  at udvalgets prioriteringsforslag høres i Seniorrådet forud for endelig beslutning på næste udvalgsmøde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  1. at drøftet.

  2. at udvalgets prioriteringsforslag som indstillet sendes til høring i Seniorrådet forud for en endelig beslutning på udvalgsmødet den 15. december.

  Imod stemte 1 (SF).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om sundhedsplejetilbud til efterskoleelever.

  Ifølge sundhedslovens § 125 skal kommunen tilbyde samme serviceniveau i de forebyggende tilbud på alle skoler beliggende i kommunen. Det gælder dermed også de fire efterskoler beliggende i Aabenraa Kommune: Den tyske efterskole, Frøslevlejrens Efterskole, Sundeved Efterskole og Åbæk Efterskole. Alle de fire skoler tilbyder undervisning i 8. årgang, men de har dog væsentlig færre elever i 8. end 9. årgang.

  Sundhedsplejens praksis har indtil videre været, at efterskolerne er blevet informeret om, at de kan kontakte Sundhedsplejen, såfremt der er elever, der har behov for en sundhedsfaglig indsats. Efterskolerne har modtaget en generel information for nogle år siden. Sundhedsplejen opgør ikke særskilt hvor mange kontakter, der har været til efterskoleelever, men det vurderes, at det er under 10 kontakter de seneste fem år. 

  Lovgivningen betyder også, at de elever, der er bosiddende i Aabenraa Kommune, og som går på efterskole i en anden kommune, skal ses af en sundhedsplejerske fra den anden kommune. Sundhedsplejen bliver ikke orienteret, når det foregår, m.m. der rekvireres en journal. Det sker sjældent.

  Med den ændrede praksis om udskolingsundersøgelser i 8. i stedet for 9. årgang sikres det, at stort set alle skoleelever i Aabenraa Kommune får tilbuddet.  Efterskolerne vil fortsat have mulighed for at henvende sig til sundhedsplejen om en konkret skoleelev, selvom vedkommende går i 9. årgang. Samme tilbud gælder for de øvrige skoler i Aabenraa Kommune. Fremover orienteres efterskolerne årligt om Aabenraa elevers mulighed for sundhedspleje.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2016. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2016:

  · onsdag den 6. januar

  · onsdag den 3. februar

  · onsdag den 2. marts

  · tirsdag den 29. marts, temamøde

  · onsdag den 6. april

  · onsdag den 4. maj

  · onsdag den 18. maj, temamøde

  · onsdag den 1. juni

  · onsdag den 10. august

  · onsdag den 7. september

  · mandag den 26. september, temamøde

  · onsdag den 5. oktober

  · onsdag den 2. november

  · onsdag den 16. november, temamøde

  · onsdag den 7. december

  Alle møder holdes fra kl. 16.00 – 19.00

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at mødeplanen for 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Godkendt.

  Temamøder starter kl. 15.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32571, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Borgmester Thomas Andresen har modtaget klage fra Danske Handicaporganisationer Aabenraa. Udvalget skal i denne sag drøfte klagen.

  Danske Handicaporganisationer i Aabenraa har i brev til borgmesteren klaget over sagsbehandlingen i Visitation & Rehabilitering.

  Klagen omhandler:

  DH Aabenraas medlemmer har igennem de senere år oplevet, at forvaltningens sagsforløb i forhold som sagsbehandlingstid, bureaukratiske og usmidige tolkninger af lovteksterne, mangel på faglige kompetencer, dårlig rådgivning, manglende individuel sagsbehandling og uforståelige afgørelser, ikke er acceptable.

  Ligeledes rejses der kritik af afdelingens udarbejdede brugerundersøgelse og den af Danske Handicap Organisationers påståede brug af forvaltningsafgørelser i forvaltningen.

  Forvaltningen vil på mødet gennemgå kritikpunkterne.

  Forvaltningen tager altid denne slags henvendelser alvorligt og indgår gerne i dialog i forhold til borgerens oplevelser.

  Forvaltningen har indledt drøftelser med Handicaprådet om oplevelserne af sagsbehandlingen og om hvorledes, der kan skabes ensartet opfattelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at klagen fra Danske Handicaporganisationer drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Drøftelsen fortsætter på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Intet at bemærke.