Beslutningsprotokol

tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 18.35, og deltog ikke i punkt 174, 175 og 178.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27577, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

  Der er udarbejdet en Frivillighedspolitik, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og rådet har fremsendt deres anbefalinger til fordeling af midlerne i den 1. ansøgningsrunde for 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2016 afsat 1,113 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde.  

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34200, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2016.

  I 2016 er der afsat 0,739 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

  Jævnfør den nyligt reviderede § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet har på deres møde 17. november 2015 behandlet 36 indkomne ansøgninger for i alt 0,829 mio. kr. og anbefaler at der uddeles 0,565 mio. kr. til 31 ansøgere.

  Seniorrådet anbefaler, at de resterende 0,174 mio. kr. i 2016 anvendes til det fortsatte arbejde med implementering af ældre- og handicappolitikkerne i 2016.

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016-2019 er der årligt afsat 0,739 mio. kr. til §79 tilskud, herunder de 0,300 mio. kr. tilført ved budgetvedtagelsen. Herudover er der årligt afsat 0,426 mio. kr. i øvrige midler, således at der samlet er afsat 1,165 mio. kr. i §79 midler.

  Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud,

  at der primo 2016 tages stilling til anvendelsen af ikke disponerede § 79 midler m.v.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32368, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om understøttelse af netværksmøder for IT-undervisere for ældre, samt overtagelse af driften af hjemmesiden www.it.aabenraa.dk.

  For at tiltrække og opkvalificere ældre borger borgere til at være frivillige IT-undervisere og for at styrke unges viden om ”det offentlige” har der i perioden 2013-2015 kørt et projekt med navnet ”Unge, ældre og IT”. Der kan læses mere om projektet i vedlagte opsamling og afslutning, der skal behandles i Den Digitale Styregruppe. Projektgruppen anbefaler i denne opsamling, at Social & Sundhed fremover støtter op om netværksmøderne og overtager driften af den tilknyttede hjemmeside.

  En del af projektet har været afholdelsen af fem netværksmøder, hvor alle frivillige, ældre IT-undervisere har været inviteret. Herved er der blevet skabt grundlag for erfaringsudveksling og vidensdeling, samtidig med at der er blevet skabt et overblik over IT-kurser målrettet ældre afholdt af de frivillige interesseorganisationer.

  På det sidste afholdte netværksmøde i projektperioden, tilkendegav deltagerne at møderne gav dem stor værdi, og at man ønskede en fortsættelse af disse møder, for at sikre og understøtte en fortsat vidensdeling.

  Der blev ved sidste netværksmøde i projektperioden tilkendegivet stor interesse i forsat at afholde disse netværksmøder ca. fire gange årligt, da det vil sikre en fortsat vidensdeling.

  I projektperioden har der været afholdt i alt fem netværksmøder med en samlet udgift på 5.540 kr. Det forventes at fire årlige netværksmøder kan afholdes inden for samme ramme.

  For at styrke kommunikationen til de ældre, er der etableret en særskilt hjemmeside, www.it.aabenraa.dk. Her har alle ældre undervisere blandt andet mulighed for at hente information, oprette undervisningstilbud og følge programmet og invitationer til netværksmøder, ligesom siden indeholder kontaktoplysninger på alle IT-undervisere. Siden er også målrettet de ældre, der ønsker at deltage i undervisningen og løbende følge alle undervisningstilbud i kommunen. I dagligdagen henviser Borgerservice ældre til hjemmesiden.

  Den årlige drift af hjemmeside vil være ca. 500 kr., hvorfor den samlede årlige udgift til netværksmøder og hjemmesiden vil være 6.000 kr.

  Social & Sundhed anbefaler at midlerne findes i resterende midler fra § 79-puljen.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016-2019 er der årligt afsat 0,739 mio. kr. til §79 tilskud, herunder de 0,300 mio. kr. tilført ved budgetvedtagelsen. Herudover er der årligt afsat 0,426 mio. kr. i øvrige midler, således at der samlet er afsat 1,165 mio. kr. i §79 midler.

  Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forvaltningen videreføre opgaver vedrørende netværksmøder og hjemmesiden, 

  at den fremtidige finansiering sker gennem § 79-midlerne.   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. og 2. at godkendt, idet udgiften finansieres af §79 – øvrige midler.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2015 at opsige samarbejdsaftalen med Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i lighed med de øvrige sønderjyske kommuner. Siden da er der både internt i Aabenraa Kommune og i samarbejde med de øvrige kommuner arbejdet med at klargøre hjemtagelse af opgaver, så borgerne også i fremtiden oplever høj kvalitet i opgaveløsningen.

  Fra 1. januar 2016 har Aabenraa kommune – i lighed med de tre øvrige kommuner – et selvstændigt ansvar for opgavevaretagelsen på området. Der vil i udpræget grad ske et samarbejde kommunerne imellem således at de ydelser, som en kommune ikke selv kan levere søges løst i et samarbejde med en af de øvrige kommuner. Da medarbejderne i CHK er blevet fordelt kommunerne imellem, medfører dette, at specialiseret viden ofte kun findes i f.eks. en eller to af kommunerne.

  For at sikre en nødvendig faglig sikkerhed i ydelserne, samt en hensigtsmæssig forsyningssikkerhed, har den firekommunale arbejdsgruppe, som består af ledelsesrepræsentanter for fire kommuner, udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale gældende fra 1. januar 2016. Udkastet til forpligtigende samarbejdsaftale har endvidere været drøftet i Sund i Syd direktørkredsen. Indholdet i samarbejdsaftalen kan opsummeres til følgende:

  - For at fastholde og udvikle det faglige niveau samarbejdes i faglige netværk med henblik på erfaringsudveksling, sparring, vidensdeling og efteruddannelse

  - Kommunerne bistår hinanden ved nye ansættelser eller kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere med følordninger, mentorforløb, sparring og rådgivning

  - Kommunerne bistår hinanden med opgaveløsning gennem et gensidigt forpligtende køb og salg af ydelser, og der er aftalt principper for samarbejdet vedrørende:

  - Forpligtelse til at stille overskydende ressourcer til rådighed

  - Tilbagemeldingsfrister for, om man kan løse en efterspurgt opgave og i så fald rammer for sagsbehandlingen (tidspunkt og prisoverslag)

  - Prioritering af ventelister ud fra kategorierne "Akutte opgaver", "Hasteopgaver" og "Normale opgaver"

  - Prisfastsættelse.

  Til afregning kommunerne imellem er der beregnet en timepris baseret på nuværende CHK-tal, og beregnet med udgangspunkt i gennemsnitsløn for medarbejderne, borgerrelateret tid, kompetenceudvikling og medarbejderrelateret driftsudgift.

  Der er således ikke indregnet overhead til administration, ledelse og ejendomsudgifter.

  I timeprisen indgår desuden en udgift på 0,5 mio. til transportudgifter. I Samarbejdsaftalen er det fastsat, at transportudgiften (baseret på kilometergodtgørelse) afregnes særskilt. Som konsekvens heraf kan timeprisen genberegnes til 465 kr.

  Samarbejdsaftalen, der forelægges til politisk godkendelse parallelt i de fire kommuner, kan opsiges af en kommune med 6 måneders varsel til udløb ved årsskiftet.

  En arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuner, vil løbende mødes og følge samarbejdet på området tæt. Herunder forventes etableret egentlige bindende etårige aftaler vedrørende køb/salg, når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag i løbet af 2016 for at vurdere behovet for køb og salg kommunerne imellem.

  Økonomi og afledt drift

  Den fremtidige løsning af opgaver vedr. hjælpemidler og kommunikation inkl. tilkøb af ydelser afholdes af det afsatte budget til brug for det hidtidige CHK-samarbejde.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at ’Samarbejdsaftale om opgavevaretagelsen på de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområder’ godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forbruget af sundhedsmidler 2015 og skal tage stilling til ikke forbrugte midler.

  Pr. 1. december 2015 er sundhedsmidlerne prioriteret og forbrugt på følgende måde:

  Sundhedsmidler 2015 (i 1.000 kr.)

  Prioritering på udvalgs-møde 15. september 2015

  Forventet forbrug 2015

  Mer/mindre-forbrug 2015

  Søges overført til 2016

  Forebyggelsespakker:

  700

  700

  0

  0

  Akutpladser (Access):

  460

  460

  0

  0

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC*:

  100

  200

  +100

  0

  Fremskudt visitation (Aabenraa):

  250

  250

  0

  0

  Kvalitets- og effektmåling:**

  600

  550

  -50

  50

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser:

  300

  300

  0

  0

  Fremrykket visitation (Sønderborg):

  120

  120

  0

  0

  Projekt TOF:

  30

  30

  0

  0

  Den digitale landevej:***

  200

  0

  -200

  0

  Implementering af FMK:

  588

  588

  0

  0

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen:****

  994

  0

  -994

  924

  Interreg-projekt:

  105

  105

  0

  0

  Akut-funktion:

  1.260

  1.260

  0

  0

  §83A – rehabiliterings-forløb:

  400

  400

  0

  0

  LIVA:

  475

  475

  0

  0

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet:

  400

  400

  0

  0

  Sønderjylland knækker tobakken sammen:*****

  0

  170

  +170

  0

  I alt

  6.982

  6.008

  -974

  974

  * Den mindre efterspørgsel fra før sommeren 2015 er blevet indhentet, og der har været stor tilgang efter sommeren.

  ** Mindreforbruget i 2015 søges overført og øremærkes til merudgifter hos Visitationen i forbindelse med grovscoring under den indledende vurdering af borgere i 2016. 

  *** Midlerne i 2015 har været reserveret til køb af eksterne ydelser. Behovet herfor er udskudt til 2016.

  **** Opstart af implementering af den nye sundhedsaftale har været mere tidskrævende i 2015 end forventet. Grundet den stramme tidsplan for opgaver i sundhedsaftalen, forventes det, at der i 2016 bliver ekstra pres på implementering af de fælles indsatser og projekter. Til disse indsatser søges overført restbeløbet på 0,924 mio. kr.

  ***** Der har været større efterspørgsel på tilbuddet end ventet. Foreslås finansieret af ikke forbrugte midler jf. teksten nedenfor. 

  Som det ses på ovenstående oversigt, er der tre projekter, hvor det ikke forventes at bruge det afsatte beløb i 2015 og to projekter, der har et merforbrug i 2015.

  Inklusiv nedenstående forslag om finansiering af ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” er det samlede mindre forbrug på i alt 0,974 mio. kr. Disse midler søges overført til 2016.

  For så vidt angår Implementering af FMK kan der være udgifter i forbindelse med betaling af ydelser hos de praktiserende læger, der først kan afregnes i 2016. Såfremt dette er tilfældet, vil midlerne blive oversøgt til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

  Aabenraa Kommune deltager i projektet ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” (se beskrivelse i bilag), som har vist sig at være en større succes end ventet. Derfor har der i 2015 været et merforbrug på 0,170 mio. kr. Det foreslås at dette merforbrug dækkes af ikke forbrugte sundhedsmidler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om status for sundhedsmidler 2015 tages til efterretning,

  at merforbrug på samlet 0,270 mio. kr. på ”Kræftindsatsen, SRC” og ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” dækkes af ikke forbrugte midler,

  at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 søges overførsel af 0,974 mio. kr. til 2016 øremærket til implementering af Sundhedsaftalen 2015 – 2018 samt merudgifter til resultats- og effektmåling i 2016.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
  3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om omprioritering af sundhedsmidler i 2016.

  Samlet set er der i budget 2016 afsat 6,934 mio. kr. I oversigten nedenfor kan ses, hvordan midlerne er fordelt i 2016, samt forslag til ny prioritering. 

  Sundhedsmidler 2016

  (i 1000 kr.)

  Afsat budget 2016

  Forslag til ny prioritet 2016

  Ændring

  Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

  300

  300

  0

  Forebyggelsespakker

  705

  705

  0

  Kronikerindsats

  200

  200

  0

  Fremrykket visitation Sønderborg

  120

  120

  0

  Fremskudt visitation/forløbs-koordination

  250

  250

  0

  Projekt TOF*

  250

  25

  -225

  Den digitale landevej

  200

  200

  0

  Praksisplan

  215

  330

  +115

  LIVA**

  0

  295

  +295

  Implementeringsprojekter i Sundhedsaftalen***

  800

  520

  -280

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  0

  AKUT-funktion****

  3.347

  3.347

  0

  Projekt ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”*****

  0

  95

  +95

  Regeringsaftale, medf. National serv. Platform

  -53

  -53

  0

  Ikke disponeret, handlerum

  0

  0

  0

  I alt

  6.934

  6.934

  0

  * Grundet langsom opstart er der i 2016 ikke samme behov for midler til TOF som først afsat.

  ** Jf. udvalgssag fra 3. juni 2015 finansieres LIVA i 2016 med henholdsvis 0,100 mio. og 0,195 mio. fra Projekt TOF og Implementeringsprojekter. 

  *** Der forventes mange indsatser og projekter i 2016 som led i implementering af Sundhedsaftalen 2015 - 2018. Der forventes overført 0,924 mio. kr. fra 2015 jf. udvalgssag om status for sundhedsmidler 2015. Derfor er der afsat lavere beløb end oprindeligt.

  **** Behandlet på udvalgsmøde 15. april.

  ***** Med baggrund i en større succes end ventet i det fælleskommunale rygestopprojekt, Sønderjylland knækker tobakken sammen”, er der behov for yderligere midler for at følge med efterspørgslen. En del af den øgede efterspørgsel dækkes af midler til forebyggelsespakker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ovenstående omprioritering af sundhedsmidler for 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4413, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse i 2015 og skal tage stilling til omprioritering af midlerne i 2016.

  I budget 2015-2018 er der årligt afsat 1,191 mio. kr. til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hertil kommer at Byrådet 25. marts 2015 godkendte overførsel af et samlet mindreforbrug fra 2014 på 0,260 mio. kr.

  Midlerne i 2015 er disponeret som følger:

  Midler til Sundheds-fremme og Forebyggelse 2015 (i 1.000 kr.)

  Disponeret 2015

  Forventet forbrug 2015

  Difference

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale)

  130

  130

  0

  Sundhed på tværs

  200

  200

  0

  Aabenraa i Bevægelse

  750

  750

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  150

  150

  0

  Sundhedsambassadører

  90

  90

  0

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  TUBA

  60

  60

  0

  I alt:

  1.451

  1.451

  0

  Det bemærkes at støtten til TUBA i 2015 var et éngangsbeløb udover deres årlige tilskud fra Social- og Sundhedsudvalget på 0,065 mio. kr.

  Status for ovenstående indsatser er, at alle aktiviteter forløber planmæssigt og det forventes at alle midler bruges i løbet af 2015. Det bemærkes i denne sammenhæng, at midlerne til Kostfagligt forum er brugt til at understøtte Sønderjysk madinitiativ i forbindelse med arrangement for kommunens dagplejere, børnehaver m.m.

  I nedenstående tabel ses Social- og Sundhedsudvalgets prioritering for midlerne i 2016 fra mødet 12. august 2015 og forslag til ny prioritering:

  Midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse 2016 (i 1.000 kr.)

  Prioriteret august 2015

  Forslag til omprioritering

  Ændring

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale)

  140

  140

  0

  Sundhed på tværs

  130

  145

  +15

  Aabenraa i Bevægelse

  300

  300

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  200

  200

  0

  Sundhedsambassadører

  100

  135

  +35

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  Cykling uden alder*

  50

  0

  -50

  Familieorienteret alkoholbehandling

  200

  200

  0

  I alt:

  1.191

  1.191

  0

  * Se særskilt statussag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om status for forbrug i 2015 tages til efterretning,

  at ovenstående forslag til omprioritering af midler til 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26779, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget får i denne sag en kort status på de velfærdsteknologiprojekter, som styregruppen har godkendt og iværksat i efteråret 2015. Der henvises til oversigten over igangværende og godkendte velfærdsteknologiske projekter, der henligger i sagen. Den endelige resultatopgørelse for 2015 fremlægges i 2016, når KL udsender en resultatopgørelse på den fælleskommunale status over implementering af velfærdsteknologier under de fire indsatsområder aftalt mellem regeringen og KL.

  I efteråret er der godkendt følgende velfærdsteknologiprojekter:

  • Apps-projekt ’Dit Liv’, Handikap & Psykiatri
  • Kommunikationsprojekt ’Fleksibel Vejledning’, Socialpsykiatrien
  • Robotprojekt ’Justocat’, Handikap & Psykiatri
  • Kognitivt projekt ’Professionel Hjernetræning’, Handikap & Psykiatri
  • Digitalt kommunikations- og relationsprojekt ’Lifemanager At Home’, Hjemmeplejen
  • Digitalt projekt ’Din Sygeplejeklinik’, Sygeplejen
  • Forebyggende og tryghedsskabende projekt ’Demensteknologi’, Demenskoordinatorer
  • Digitalt træningsprojekt ’Bandcizer’, Træning & Forebyggelse
  • Digitalt projekt ’Online booking’, Tandplejen

  Herudover er Aabenraa Kommune hovedansøger på et tværkommunalt projekt om evaluering af effekt af vendesystemer, udvalgt af Digitaliseringsstyrelsen og bl.a. KL og Sundheds- og Ældreministeriet som et af tre nationale projekter der vil modtage støtte fra Digitaliseringsstyrelsens pulje under initiativ 3.3 omhandlende forebyggelse i 2016-2017. Med projektet vil erfaringer fra Aabenraa Kommune og øvrige deltagende kommuner danne grundlag for udvikling af national Best Practice på området.

  Social & Sundhed har ligeledes indgået en samarbejdsaftale med Colab Recovery & Rehab (Syddansk Sundhedsinnovation) om fælles velfærdsteknologiske projekter med Psykiatrien og Telepsykiatrisk Center om udbredelse af telepsykiatriske og digitale borgerløsninger med opstart primo 2016. Ligeledes er Social & Sundhed med i ansøgning til Interreg 5A sekretariatet om et grænseoverskridende demensprojekt i partnerskab med bl.a. Flensborg Universitet, Welfare Tech og en lokal virksomhed. Forudsat endelig godkendelse fra Interreg 5A sekretariatet december 2015, vil projektet have opstart i 2016.

  Projektplanen for hele 2015 er forbundet med et samlet forventet økonomisk investering i 2015 på 2,5 mio. kr. Set i forhold til den økonomiske ramme på 3,6 mio. kr. er der tale om et forventet mindreforbrug 1,1 mio. kr. som forvaltningen forslår, at Social og Sundhedsudvalget søger om overførsel til budget 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 med det formål at sikre gennemførelse af de i 2015 igangsatte projekter, herunder også tværsektorielle projekter, og sikre investeringsmidler til velfærdsteknologstrategien drøftet på udvalgsmøde den 20. august sag 114 ”Det gode liv og sund vækst 2024 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  I budget 2016 er der afsat 2,6 mio. kr. til velfærdsteknologi. I budget 2017 er der ikke på nuværende tidspunkt afsat et økonomisk rådighedsbeløb.

  Social og Sundhedsudvalget forventes primo 2016 at skulle drøfte strategi og udmøntning af arbejdet med velfærdsteknologi i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at foreløbig status på velfærdsteknologiprojekter i 2015 tages til efterretning,

  at der ved regnskabsafslutning 2015 søges om overførsel af mindreforbrug af velfærdsteknologi budgettet på forventeligt 1,1 mio. kr. til budget 2016.     

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. at taget til efterretning.
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere anvendelsen af ældremidlerne på 8,350 mio. kr. Fra 2016 er ældremidlerne tilført kommunen over bloktilskuddet.  Efter vedtagelse af budget 2016 – 2019 er ældremidlerne tilført Social- og Sundhedsudvalget.

  Midlerne blev i 2014 og 2015 blevet udmøntet gennem årlige ansøgningspuljer. Aabenraa kommune har således indsendt en årlig ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, integration og Sociale forhold.

  Notatet ”Evaluering af ældremidlerne 2014 – 2015 og prioritering 2016” beskriver kort de forskellige projekter og de resultater, der er skabt.

  I notatet fremgår ligeledes om indsatsen anbefales at forsætte indenfor nuværende ramme.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af ældremidlerne i 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående tabel angiver budgetfordelingen i 2015 og den foreslåede fordeling i 2016.

  2015-priser

  2016-priser

  Projekttitel (1.000 kr)                                                                                                

  Budget 2015

  Forslag Budget 2016

  Indslusning til SRC / implementering af klippekort samt § 83a(overført fra 2014)

  1.358

  0

  Opkvalificering af sygeplejen på plejecentrene

  4.400

  3.083

  Tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter til understøttelse af det gode hverdagsliv på plejehjem

  2.000

  2.000

  Tilbud til borgere med særlige støttebehov (plejecentre)

  1.250

  0

  Ledsagelse

  50

  50

  Oprettelse af 2 ekstrapladser på SRC

  566

  717

  Overgang mellem SRC eller rehabiliteringsteam til basisdistrikt

  990

  0

  Midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag

  1.105

  500

  Øget serviceniveau for praktisk hjælp på plejecentre Klippekort - ½ time hver 14. dag.

  1.000

  1.500

  Revision

  100

  0

  Projektledelse

  500

  0

  Samlet

  13.319

  7.850

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt om forslaget til anvendelsen af ældremidlerne fra 2016.

  Seniorrådets høringssvar fremgår af bilag.

  Det bemærkes hertil, at forvaltningen anbefaler, at udvalget senest februar 2016 forelægges en sag med forslag til udmøntning af borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag som led i en samlet behandling af ikke disponerede midler i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til anvendelse af ældremidlerne fra 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

  Imod stemte 1(SF) med begrundelsen, at SF er imod reduktion af Ældremidlerne.

  For stemte 6 (A, V, DF).

  Udvalget forelægges senest februar 2016 en sag med forslag til udmøntning af borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag som led i en samlet behandling af ikke disponerede midler i 2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7288, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for projektet ”Cykling uden alder” og skal træffe beslutning om projektets fremtid.

  I 2015 var der gennem borgerdrevne frivillige initiativer under Ældrepuljen afsat 0,135 mio. kr. til opstart af ”Cykling uden alder”. Der har ultimo november været et forbrug på ca. 0,125 mio. kr. og det forventes at det fulde afsatte beløb benyttes inden årets udgang.

  Midlerne er brugt til indkøb af to rickshawcykler, medlemskab og forsikringer ved Cykling uden alder, opstartsarrangementer, annoncering og promovering, drift og vedligehold. 

  Projektet blev startet op ved åbne arrangementer på Kirsebærhaven, Rønshave Plejecenter og Special- og Rehabiliteringscentret primo juni 2015. Ved disse arrangementer var der relativ stor tilslutning af frivillige og efterfølgende har der også været afholdt en del oplæringsaftner. Efter opstarten står cyklerne nu fast på Rise Parken og Rønshave Plejecenter.

  På nuværende tidspunkt er der ca. 25-30 frivillige, hvoraf nogle er ansatte, tilknyttet projektet. Desværre har dette store antal frivillige ikke medvirket til en tilsvarende høj kørselsaktivitet.

  På Rise Parken er der 1-2 ugentlige ture. Disse varetages i høj grad af en KIS-medarbejder. På Rønshave er der 5-10 ugentlige ture, der i høj grad foretages af medarbejdere på klippekortsordningen. Således står det klart, at de mange frivillige ikke melder sig ind på ture efter deres oplæring.

  Beboerne på de to plejehjem har taget godt imod projektet, hvorfor der på Rise Parken blandt andet er en venteliste på de sparsomme ture. På Rønshave, hvor der er væsentlig flere ture, er der ved at være nået en mæthed, hvorfor det ikke realistisk med et øget antal ture. Fokus her kan være at flytte de eksisterende klippekortsture over på ture kørt af frivillige.

  Med baggrund i den forholdsvis lave aktivitet i projektet, findes det ikke hensigtsmæssigt at bruge yderligere ressourcer på projektet, hvorfor det foreslås lukket ned.

  Ved en nedlukning af projektet kan cyklerne overdrages til de to plejehjem. Såfremt cyklerne fremadrettet fortsat skal bruges af frivillige, vil der være en række forsikringsmæssige forhold, der skal afklares, da passagerer og frivillige på nuværende tidspunkt er dækket af en forsikring, der er tegnet gennem medlemsskabet til Cykling uden alder, og således ikke bliver gentegnet, såfremt projektet ophører.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om status for Cykling uden alder tages til efterretning,

  at projektet ophører og cyklerne overdrages til Rise Parken og Rønshave Plejehjem.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

  Cyklerne bør nyttiggøres bredt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24364, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle takst for beboeres egen betaling på forsorgshjem og krisecentre. Taksten skal godkendes i Byrådet.

  I 2014 fik kommunerne selv ansvar for at opkræve og fastsætte takst for borgernes egenbetaling for mad og logi på forsorgshjem. Hidtil har det været praksis, at forsorgshjem og krisecentre selv opkrævede egenbetaling. I de fleste tilfælde ved at forsorgshjemmet har lavet aftale om træk i pensionen.

  Forvaltningen oplever nu store forskelle i praksis. Nogle forsorgshjem opkræver egenbetalingen ved kommunen over taksten, men som en selvstændig post. Andre forsorgshjem ønsker slet ikke, at Aabenraa Kommune forholder sig til taksterne og opkræver og administrere hele beløbet.

  Loven er dog tydelig i forhold til, at det er betalingskommunens ansvar.

  Forvaltningen har set på de forsorgshjem, hvor vi har haft personer boende og ser stor forskel i egenbetalingens størrelse.

  Ligeledes vurderer forvaltningen det problematisk overfor denne målgruppe at opkræve egenbetaling efter opholdets afslutning. Der må derfor forventes, at der vil være borgere, som ikke vil betale for ophold. For disse borgere vil der ske inddrivelse som for andre restancer til kommunen.

  Denne problemstilling har Forretningsudvalget for Regionen Syds Socialdirektørforum rejst overfor Ministeriet for ligestilling. De er kender problemstillingen, men byder ikke ind med løsninger.

  I det omfang det er muligt, vil vi sikre opkrævning via tilbagehold af pension. Forvaltningen vil i så høj grad som muligt søge at indgå aftaler med forsorgshjemmene om, at de inddriver egenbetalingen.

  Kommunen har ligeledes mulighed for helt at fravige eller nedskrive opkrævning i den konkrete sag. Forvaltningen anbefaler, at samtlige borgere som udgangspunkt skal betale den fastsatte egenbetaling. Dette kan dog fraviges, såfremt borgeren ikke har tilstrækkelig forsørgelsesgrundlag.

  For de borgere, der er uden forsørgelse, fastsættes taksten ud fra principperne om rådighedsbeløb.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningsgrundlag for takst for egenbetaling:

  Logi

  Kost

  Skjoldbo, Esbjerg:*

  82

  Dalhoffsminde, Haderslev:

  Under 30 år:

  55

  72

  Over 30 år:

  89

  72

  CMSP, Toftlund:

  Under 25 år:

  58

  70

  Over 25 år:

  90

  70

  Overmarksgården Kolding:

  84

  76

  Flydedokken, Fredericia:

  77

  81

  Egenbetaling pr. døgn.

  76,43

  73,50

  Total gennemsnitlig egenbet. pr. døgn.    Kr.

  149,93

  Til sammenligning opkræver Aabenraa Kommune 125 kr. pr. døgn (2015) for døgnkost,  rengøring og linned ved ophold på Special- og Rehabiliteringscentret,  Rødekro.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at taksten til egenbetaling for fuld kost fastsættes til 77 kr. pr. døgn,

  at taksten for logi fastsættes til 73 kr. pr. døgn,

  at taksterne for kost og logi pris- og lønfremskrives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. – 3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33235, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til løsning af de økonomiske udfordringer for borgere, der kommer på døgninstitution og som ikke har penge til dette. Problemstillingen er ny, da de fleste af disse borgere tidligere modtog førtidspension.

  Visitation & Rehabilitering har siden kontanthjælpsreformen oplevet et stigende antal unge med nedsat funktionsniveau, der udelukkende kan få bevilget kontanthjælp, og som derfor ikke har mulighed for at dække deres faste udgifter, når de flytter i et af kommunens botilbud.

  Borgerene er med deres nedsatte funktionsniveau vurderet berettigede til ophold i botilbud. Så det vurderes ikke muligt, at borgeren ikke får tilbud om botilbud.

  Aabenraa Kommune har valgt, at størstedelen af botilbuddene er organiseret efter Servicelovens § 85 og Almenboliglovens § 105. Dette betyder, at vi ikke har mulighed for at regulere deres økonomi ved hjælp af en lavere egenbetaling til botilbuddet. Dette er praksis på institutioner efter § 107 0g 108.

  Forvaltningen foreslår, at takster, der fremgår af bilag som faste, ligger til grund for bevilling til borgerens underhold for at sikre, at borgerne både har mulighed for at betale deres faste udgifter samt har råd til andre daglige fornødenheder. Vi har som udgangspunkt valgt samme rådighedsbeløb, som bruges i Borgerservice i forbindelse med ansøgning om Enkeltydelser.

  I det vedlagte eksempel ender borgeren med et rådighedsbeløb på kr. 642,00.  Her vælger vi så at give borgeren en månedlig merudgift på kr. 1858,00, så han/hun kommer op på et samlet rådighedsbeløb på kr. 2500,00 månedligt. Merudgiften bevilges efter Servicelovens § 100. Rådighedsbeløbet skal dække omkostninger til mad, kontingenter og diverse.

  Af de 2.500 kr. skal borgeren i dette tilfælde anvende 1.211.kr/mdr. til madordning. Der findes bosteder, hvor betaling for mad udgør ca. 2.000 kr. Her vil beboeren have mindre til sig selv.

  Pt. har vi fire borgere, som får denne hjælp. De er bosiddende på Møllemærsk.

  Beløbet, som er bevilliget, svinger fra ca. kr. 1.200,00 til kr. 1.900,00 månedligt.

  Udsving i borgerens betaling er begrundet i, at borgeren kan vælge måltider fra, eks. morgenmad og frokost, som de så selv sørger for.

  Det må forventes, at i takt med, at vi får flere borgere ind på botilbuddene – herunder også andre steder end Møllemærsk, hvor borgerne ikke kan få førtidspension trods deres nedsatte funktionsniveau, vil flere have brug for hjælp til at klare den daglige forsørgelse.

  Det skal bemærkes, at ved at give hjælpen som en del af merudgiftsydelsen, modtager kommunen 50% refusion for hjælpen.

  Der har været dialog med andre kommuner, som yder samme form for hjælp.

  Økonomi og afledt drift

  Der er pr. 30. september 2015 netto 1,392 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1,403 mio. kr. vedrørende § 100. Nettoudgiften på 0,035 mio. kr. i 2015 er afholdt i forbruget pr. 30. november 2015.

  Hertil bemærkes, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blev tilføjet kassebeholdningen netto 0,1 mio. kr. I 2016 udgør nettobudgettet 1,506 mio. kr. Den forventede udgift på 0,070 mio. kr. i 2016 forventes afholdt indenfor denne ramme.

  Høring/udtalelse

  Sagen foreligges Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den foreslåede ordning godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16774, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal § 17, stk. 4 udvalget for Forebyggelse og Misbrug behandle redaktionelle ændringer i Rusmiddelpolitikken.

  Den 23. juni 2015 anmodede udvalget forvaltningen om en redaktionel redigering af Rusmiddelpolitikken med et fokus på hash som indsatsområde samt en faktuel opdatering.

  Forvaltningen har fokuseret på følgende ændringer i udkastet:

  · De samfundsøkonomiske omkostninger ved alkohol- og stofforbrug.

  · Større opdeling af og fokusering på emnerne alkohol, hash og andre rusmidler.

  · Opdatering af statistiske tal.

  · Præcisering af definitioner.

  Som bilag til dette punkt er der vedlagt redigeret udkast af Rusmiddelpolitikken samt en oversigt over samlede ændringsforslag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de redaktionelle ændringer af Rusmiddelpolitikken godkendes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27915, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om borgernes adgang til Care Borgerportal.

  Det såkaldte e2015-program forpligter Aabenraa Kommune til at gøre 50 procent af kommunikationen mellem borgerne og kommunen digital i 2015, og der stilles lovkrav om, at borgerne anvender udvalgte, digitale selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til det offentlige. Med borgernes adgang til Care Borgerportalen er Aabenraa Kommune og Social & Sundhed med til at gøre kommunikationen mellem borger og kommune digital.

  Care er personalets arbejds- og dokumentationsredskab. Care Borgerportal åbner op for, at borgerne får se-adgang til oplysninger i Care. Se-adgangen er på linje med patienternes adgang til sygehusjournalen via sundhed.dk. Der åbnes ligeledes for, at pårørende kan få se-adgang, hvis borgeren giver sit samtykke.

  Care Borgerportal er testet med succes hos 6 borgere i deres eget hjem. Testen gav anledning til mindre justeringer i informationsmaterialet.

  Borgerne kan få adgang til Care Borgerportal fra 1. februar 2016 via Aabenraa.dk.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16421, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om embedslægens tilsyn på 6 plejehjem i kommunen.

  Embedslægeinstitutionen afholder et årligt uanmeldt tilsyn på plejehjemmene. Følgende plejehjem har modtaget tilsyn i 2015:

  Grønnegården: Tilsynet fandt sted den 28. september 2015. Overordnet konklusion: Fejl og mangler som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Fritaget for tilsyn i 2016.

  Kirketoften: Tilsynet fandt sted den 30. september 2015.

  Overordnet konklusion: Tilsynet har ikke fundet anledning til faldne bemærkninger. Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Fritaget for tilsyn i 2016.

  Rønshave: Tilsynet fandt sted den 1. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Tinsynet har fundet én mindre fejl, som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Fritaget for tilsyn 2016.

  Birkelund: Tilsynet fandt sted den 1. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der er udarbejdet en meget udførlig handleplan, hvor flere af opmærksomhedspunkterne straks er blevet udbedret. Næste tilsyn i 2016.

  Lergården: Tilsynet fandt sted den 23. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der er udarbejdet udførlig handleplan, hvor flere af opmærksomhedspunkterne straks er blevet udbedret. Lergården er derfor blevet fritaget for tilsyn i 2016.

  Enggården: Tilsynet fandt sted den 30. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Afventer udarbejdelse af handleplan til opfølgning af opmærksomhedspunkter.

  Grønningen, Bovrup og Riseparken har været fritaget for tilsyn i 2015.

  Rapporterne konkluderer, at der generelt er fulgt op på opmærksomhedspunkterne fra tilsynet i 2014. Der tegner sig et billede af, at embedslægeinstitutionen generelt er tilfreds med forholdene på plejehjemmene, hvor 4 ud af de 6 plejehjem, efter udarbejdelse af en fyldestgørende handleplan, er blevet fritaget for tilsyn i 2016.

  Handleplanerne vedrørende embedslægetilsynene beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9153, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 20. august 2014, sag 138, blev der orienteret om projektets opstart og formål. Projektet er nu gennemført, og der foretaget en evaluering af projektet.

  Der er vedlagt en kortfattet evalueringsrapport, der vil blive uddybet på mødet. Ligeledes skal konklusionerne drøftes i forhold til om og i givet fald hvordan, der kan arbejdes videre med designmetoden som udviklingsmetode på ældreområdet.

  Der gives på mødet en kort orientering om øvrig status på Birkelund Plejehjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at  evaluering og eventuel videre anvendelse af designmetoden som udviklingsmetode på ældreområdet drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. at taget til efterretning.
  2. at der ses ikke behov for at arbejde videre med designmetoden.

  Svend Hansen Tarp forlod mødet k. 18.35, og deltog ikke i punkt 174.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1375, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 6. maj 2015, sag 63, at etablere en akutfunktion under Sygeplejen.

  Der er siden iværksat flere initiativer, der har imødekommet de presserende og nuværende behov, ligesom der planlægges hvorledes det fremadrettede samarbejde om akutfunktionen kan tilrettelægges.

  På mødet vil der blive orienteret om følgende:

  • Den planlagte organisering af opgaven

  • Inddragelse af forskellige faggrupper og funktioner

  • Projektledelse og kompetenceudvikling i kommunen

  • Samarbejde med UC Syd og SOSU skolen

  • Planlagt proces med praktiserende læger

  • Samarbejde med DSR

  • Samarbejde med andre kommuner og Regionen

  • Status på ressourceanvendelsen

  • Biler / udstyr og indretning

  • Etablering og foreløbig anvendelse af akutpladser på SRC

  • Nødkald

  • Simulationstræning

  • Langsigtede forventninger og intentioner

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Taget til efterretning.


  Svend Hansen Tarp forlod mødet k. 18.35, og deltog ikke i punkt 175.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32571, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Borgmester Thomas Andresen har modtaget klage fra Danske Handicaporganisationer Aabenraa. Udvalget skal i denne sag drøfte klagen.

  Danske Handicaporganisationer i Aabenraa har i brev til borgmesteren klaget over sagsbehandlingen i Visitation & Rehabilitering.

  Klagen omhandler:

  DH Aabenraas medlemmer har igennem de senere år oplevet, at forvaltningens sagsforløb i forhold som sagsbehandlingstid, bureaukratiske og usmidige tolkninger af lovteksterne, mangel på faglige kompetencer, dårlig rådgivning, manglende individuel sagsbehandling og uforståelige afgørelser, ikke er acceptable.

  Ligeledes rejses der kritik af afdelingens udarbejdede brugerundersøgelse og den af Danske Handicap Organisationers påståede brug af forvaltningsafgørelser i forvaltningen.

  Forvaltningen vil på mødet gennemgå kritikpunkterne.

  Forvaltningen tager altid denne slags henvendelser alvorligt og indgår gerne i dialog i forhold til borgerens oplevelser.

  Forvaltningen har indledt drøftelser med Handicaprådet om oplevelserne af sagsbehandlingen og om hvorledes, der kan skabes ensartet opfattelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at klagen fra Danske Handicaporganisationer drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  Drøftelsen fortsætter på næste møde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Drøftet.

  Der er politisk fokus på vigtigheden af tidlig forventningsafstemning med borgeren og tydelig kommunikation og dialog med borgeren.

  Bilsager ønskes medtaget i den kvartalsvise ledelsesinformation.

  Der gennemføres i 2016 en brugertilfredshedsundersøgelse vedr. Visitation & Rehabiliterings opgaveløsning.


  Forvaltningen følger op med orientering og dialog i Handicaprådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34832, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte, om det aktuelle serviceniveau i bilsagsbehandling er i overensstemmelse med de politiske forventninger.

  Hidtidig praksis i bilsagsbehandling er løbende til vurdering, da det er et område, hvor der træffes en del principafgørelser i Ankestyrelsen. Aabenraa Kommune tilpasser løbende serviceniveauet til principafgørelserne, således at borgerne kompenseres i forhold til de af Ankestyrelsen trufne afgørelser. Baggrunden for kommunens praksis er en generel stram økonomisk tilgang til bilsagsbehandling, hvor den økonomiske ramme også tilpasses dels afgørelserne og dels det løbende behov.

  I forbindeles med drøftelse af serviceniveau er det også vigtigt at forholde sig til, om det fastlagte serviceniveau understøtter Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap:

  ” Alle borgere med handicap i Aabenraa kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv - hvor du

  · deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  · tager ansvar for eget liv i den udstrækning du kan

  · har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  · har mulighed for at være noget for andre

  oplever at blive opfattet som en ressource ”.

  I øvrigt er der en del sager, der giver anledning til utilfredshed hos den borger, som modtager bevilling, idet borgeren kan have en anden forventning til, hvad Aabenraa Kommune vil kompensere borgeren med, end det som er praksis. Der kompenseres kun for borgerens funktionsnedsættelse eller forventede behov i bilens levetid.

  Dette kan være:

  · Hjælperkørt bil - hvor skal borger placeres, når vedkommende skal blive siddende i kørestolen?

  o Ansøgninger fra ægtepar eller forældre/hjælpere, der ønsker at kunne samtale med borgeren under kørslen,

  o Pris for placering foran ved siden af chaufføren er omkring kr. 15.000, når det sker ifbm. opbygningen af bussen       
   

  · Tonede ruder omkring kr. 3.000

  o Diskretionshensyn

  o Beskyttelse mod solen

  o Pris ca. kr. 3.000

  · Fartpilot

  o Udtrætning (eks. Sklerosetræthed)

  o Pris kr. 1.700 (fabriksmonteret)

  · Aircondition + dyser i bag (lovkrav)

  o Tåler ikke varme eller kulde

  o Pris kr. 7.600 + 2.900 i alt kr. 10.500 (fabriksmonteret)

  · Fjernbetjening til motor-/kabinevarmer, der har tidsindstilling

  o Ønskes da det er nemmere end tidsindstillingen

  o Hvis bilen skal bruges på et andet tidspunkt, end den er indstillet til

  o Pris kr. 3.000 

  · Ekstra sæder i bilen til børn.
  iht. principafgørelse fra Ankestyrelsen C-36-06 skal bilen indrettes til den støtteberettigede og dennes nødvendige hjælpemidler. Hvis der er behov for en større bil for at hjælper, børn og ægtefælle kan være i bilen, må familien selv betale differencen for en større bil.

  · Ankestyrelsen lægger vægt på, at bil skal være egnet i hele den seksårige bevillingsperiode. Eks. ekstra sæde tilpasning 65.000 kr.

  Der vedlægges til brug for drøftelsen af serviceniveau 3 anonymiserede borgersager.

  Økonomi og afledt drift

  Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser af et eventuelt politisk fastsat højere niveau i forhold til nuværende praksis vedrørende ovennævnte punkter. Det vurderes, at de øgede udgifter vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Dette er under forudsætning af, at tildelingskriterierne for at få bevilget bil ikke ændres, da en bevilling hertil beløber sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.

  Det bemærkes, at regnskab 2014 udgjorde 4,352 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2014 på 3,755 mio. kr.

  I 2015 forventes jf. bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 et samlet forbrug på 2,038 mio. kr. Hertil bemærkes at budgettet i forbindelse med bevillingskontrollen blev reduceret med 1,891 mio. kr.

  I 2016 udgør budgettet vedr. støtte til køb af bil 2,899 mio. kr. I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af punktet ”Budget 2016 i balance” den 23. november 2015 blev det oprindelige budget 2016 på 3,951 mio. kr. reduceret med 1,052 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommunes serviceniveau i bilsager drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  Udvalget finder ikke, at der er grundlag for at ændre det nuværende serviceniveau.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Tilsagn fra Socialstyrelsens pulje til etablering af nyt frivilligcenter

  · Ny organisering i Træning & Forebyggelse

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  På mødet orienteredes endvidere om borgerhenvendelse.

  Orienteringer taget til efterretning.

  Relevante fagudvalg inddrages i forbindelse med etablering af nyt frivillighedscenter. Der tages stilling til finansiering på næste møde.

  Svend Hansen Tarp forlod mødet k. 18.35, og deltog ikke i punkt 178.