Beslutningsprotokol

onsdag den 3. februar 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Karina T. Rogat forlod mødet kl. 19.02.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte rammerne for værdighedspolitikken i Aabenraa Kommune.

  På baggrund af beslutning i sag 1 den 6.januar 2016 skal udvalget drøfte retning og indhold forud for dialogmøder med inviterede borgere. Der er inviteret til dialogmøder den 25. og 29. februar 2016.

  Drøftelsen vil tage udgangspunkt i udvalgets forventninger til, hvordan værdighed skal tydeliggøres i Aabenraa Kommune. Ligeledes vil der være en gennemgang af følgende 5 temaer, der fremgår af vejledningen til lovgivningen, der var vedlagt sag 1 den 6. januar 2016:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

  Overordnet kan alle 5 temaer indeholdes i den nuværende ældrepolitik; herunder bl.a.:

  ”Alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv - hvor du

  •    deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  •    tager ansvar for eget liv i den udstrækning du kan

  •    har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  Byrådets værdigrundlag for ældrepolitikken er at:

  •    alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet

  •    alle er lige forskellige og vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv

  •    ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt

  •    alle ønsker et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

  Derfor lægger Byrådet vægt på, at kommunens medarbejdere:

  •    møder borgeren med spørgsmålet: ‘Hvad vil du gerne kunne, hvad kan du selv gøre for at nå dit mål, og hvordan kan vi støtte dig i at nå det?’

  •    møder borgeren med høj faglighed og opdateret viden om nye løsninger

  •    har fokus på at udvikle, styrke og bevare borgerens ressourcer med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker for fremtiden

  •    har fokus på at fremme borgerens muligheder for aktivitet og deltagelse i fællesskaber

  •    løser opgaven sammen med borgeren, borgerens netværk og omgivelser

  •    udfordrer, støtter og motiverer borgeren til at deltage aktivt og tage ansvar for eget og andres gode hverdagsliv.”

  På mødet lægges op til en kvalitativ drøftelse, men der vil også være mulighed for at drøfte forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne.

  Økonomi og afledt drift

  Midler til en værdig ældrepleje, hvor der til Aabenraa Kommune fra 2016 årligt er afsat 11,820 mio. kr. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tilgangen til værdighed for ældre i Aabenraa kommune drøftes,

  at de 5 temaer som ramme om værdighedspolitikmidlernes anvendelse drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  1. +2. at drøftet. Udvalgets bemærkninger indgår i den videre proces.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9491, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I denne sag gøres status på de områder, som har været involveret i budgetlægningen for budget 2015-2018 og budget 2016-2019.

  I forbindelse med status for områderne indgår følgende,

  Driftsreduktioner/omprioriteringer

  • Udvalgets eget budget i balance
   • Basisbudget,
   • 23. november 2015
  • Godkendt budget
   • Beredskabskatalog

  Driftsudvidelser

  • Tekniske korrektioner (fastholdelse af serviceniveau)
   • Demografipuljen, disponering
   • Rammeløft til Handicap og Psykiatri (jf. prognose for tilgang på området)
  • Midler jf. Finansloven
   • Pulje til løft af ældreområdet
   • Klippekort til de svageste ældre i eget hjem
  • Udvidelser/ønsker i budget
   • Jf. godkendt budget 2016-2019

  Der er vedlagt økonomiske oversigter samt noter vedr. godkendte reduktioner.  Af noterne fremgår status vedr. budgetudmøntning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status vedr. budget 2015-2018 og 2016-2019 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1948, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om kvalitetsudvikling og forøgelse af pladser på Special- og Rehabiliteringscenteret (SRC).

  På udvalgsmødet den 6. januar 2016 blev evalueringsrapporten for SRC godkendt. Evalueringen lagde op til overvejelser omkring, hvordan man fremadrettet kan udnytte muligheden for størst mulig effekt af SRC. På denne baggrund nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe med henblik på at komme med forslag til et fremtidigt bæredygtigt scenarie for driften af SRC. Nedenfor skitseres hovedpunkterne i arbejdsgruppens fremtidige scenarie, mens den fulde beskrivelse og baggrund kan ses i den vedhæftede rapport: ”Udvidelse af kvalitet og kapacitet på Special- og Rehabiliteringscenteret”.

  På nuværende tidspunkt er normeringen på SRC 26 pladser, et antal, der vurderes utilstrækkelig set i forhold til det fremtidige behov. I en stor del af projektperioden har 28 pladser haft en belægning på 95 %, hvilket i langt de fleste måneder svarer til, at pladserne har været fuldt booket.

  Den høje belægningsprocent i 2015 har betydet, at det i størstedelen af året har været nødvendig at oprette ventelister. Dette har medført, at SRC ikke kan levere den fleksibilitet, der er påkrævet i forhold til komplekse borgere. Borgerne har således fået løst opgaven i eget hjem, hvilket i nogle tilfælde betyder større omkostninger og skift i forløb.

  Opgaverne på SRC har siden centerets oprettelse i 2013 ændret sig og er blevet langt mere komplekse og dermed kompetence- og ressourcekrævende. Derfor vil det med den nuværende personalesammensætning ikke være muligt at sikre og videreføre det ønskede specialiserings- og kompetenceniveau, der danner grundlag for de gode resultater evalueringsrapporten viste. Det gælder både antallet af ansatte og personalets uddannelsesmæssige baggrund.

  På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at udvide kapaciteten på SRC til 32 pladser. Dette vil sikre en bæredygtig drift med en forventet gennemsnitlig belægningsprocent på 92 %, hvilket vil nedbringe eller helt fjerne ventetid.

  Forvaltningen anbefaler desuden en ændring i personalesammensætningen, der sikrer, at de komplekse opgaver bliver løst med den ønskede kvalitet. Dette indebærer blandt andet en ekstra nattevagt og brug af husassistenter til rengøring, således at der kan flyttes SOSU-ressourcer til plejeopgaver. Derudover anbefaler forvaltningen udvidet brug af sygeplejersker, samt udvidet brug af terapeuter og rehabiliteringsassistenter i forbindelse med træning af borgere.

  De foreslåede udvidelser skal ses i sammenhæng med et nødvendigt kompetenceløft for kommunens specialiserede funktioner, herunder SRC og akutfunktion, med fokus på det rette miks mellem grundlæggende, specialiserede og tværfaglige kompetencer. Endvidere skal styrkelsen af SRC ses i sammenhæng med udrulningen af telerehabilitering og monitorering i borgers eget hjem indenfor de nærmeste år. 

  De samlede omkostninger for udvidelsen af såvel kvalitet og antallet af pladser er 4,413 mio. kr. årligt. Midlerne fordeler sig på 2,356 mio. kr. til at øge kvaliteten og 2,057 mio. til udvidelsen af kapaciteten med seks pladser.

  I nedenstående skema ses en oversigt over økonomien ved de nuværende 26 pladser og 32 pladser.

  Budgetoversigt for scenarier på SRC (i 1.000 kr.)

  Antal pladser

  Nuværende budget i alt

  Reelt budget (i alt)

  Reelt budget (pris/plads/år)

  Budget tilførsel (i alt/år)

  Budget tilførelse (ekstra plads/år)

  26

  12.629

  14.985

  576

  2.356*

  0

  32

  17.042

  533

  2.057**

  317

  * Midler til kvalitetsmæssige udvidelser
  ** Midler til udvidelser af pladser. 

  Forvaltningen anbefaler, at udvidelsen finansieres gennem finanslovens midler til en værdig ældrepleje, da det vurderes, at en kvalitets- og kapacitetsmæssig udvikling af SRC befinder sig indenfor rammerne af formålet med disse midler. Alternativt kan udvidelsen eventuelt finansieres gennem midler afsat på finanslov 2016 til Indsats for demente og ældre mediciske patienter. Disse midler er endnu ikke udmøntet ministerielt. Dette er således betinget af, at Aabenraa Kommune får andel i disse og hvilke kriterier der opstilles for midlerne. Det er endnu ikke bekendt, hvordan disse midler fordeles. 

  For så vidt angår den dokumenterede gevinst, forventes denne udmøntet i form af en forventet begrænset stigning i efterspørgslen på hjemmehjælp. Dette vil medvirke til at dæmpe de fremtidige økonomiske udfordringer i hjemmeplejens budget, der venter forude på grund af demografiændringer, særligt i aldersgruppen 84+, nedlæggelsen af medicinske senge på sygehuset, samt reduktion i indlæggelsestiden.

  Økonomi og afledt drift

  Den foreslåede finansiering vedrører følgende:

  · Midler til en værdig ældrepleje, hvor der til Aabenraa Kommune fra 2016 årligt er afsat 11,820 mio. kr. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juni 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken.

  · Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning, hvor der i 2016 er afsat 320,0 mio. kr. og fra 2017 300,0 mio. kr. årligt til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der sker en kvalitetsmæssig udvikling på SRC og forøgelse af antallet af pladser til 32,

  at finansieringen forudsættes at ske via midler fra finansloven 2016.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  1. at  godkendt.

  2. at  finansiering via Værdighedsmidlerne i 2016godkendt, idet den fremadrettede prioritering sker i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34200, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Ældresagen, Aabenraa om tilskud på 80.000 kr. til kørsel vedrørende indkøbsordning i 2016.

  Ældresagen, Aabenraa har rettidigt indsendt ansøgning omhandlende tilskud på 3.500 kr. til huslejeudgifter, 81.500 kr. til tilskud til aktiviteter og tilskud på 80.000 kr. til kørsel vedrørende indkøbsordning.

  På grund af tekniske problemer ved indtastningen er dele af ansøgningsmaterialet ikke nået frem, hvorfor ansøgning om de 80.000 kr. vedrørende indkøbsordning i første omgang ikke er medtaget i fordelingen af § 79 midlerne for 2016.

  Det kan oplyses, at Ældresagen, Aabenraa igennem årene har modtaget tilskud vedrørende indkøbsordninger.

  Seniorrådet har den 18. januar 2016 behandlet ansøgningen og anbefaler at de ansøgte midler tildeles Ældresagen, Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016-2019 er der årligt afsat 0,739 mio. kr. til § 79 tilskud efter ansøgning, heraf er 0,300 mio. kr. tilført ved budgetvedtagelsen.

  Social– og Sundhedsudvalget godkendte på mødet af 15. december 2015, sag 15/34200 udbetaling af §79 tilskud på i alt 0,565 mio. kr.  Restbevillingen udgør herefter 0,174 mio. kr.

  Derudover er der afsat 0,426 mio. kr. til implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til ansøgningen fra Ældresagen, Aabenraa.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2015 regnskaber for nedenstående stiftelser og fonde:

  • Günderoths Boligstiftelse

  Regnskabet udviser et overskud på 45.060,47 kr.

  • Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  Regnskabet udviser et underskud på –69.289,48 kr.

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  Regnskaber udviser et underskud på -58.995,30 kr.

  • Den Velgørende Fond

  Regnskabet udviser et underskud på -15.527,42  kr.

  Bestyrelsen for de anførte stiftelser og fonden udgøres af Social- & Sundhedsudvalget sammen med pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at regnskaberne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1972, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag afklare hvilket forslag, der skal sendes til høring af Seniorrådet vedr. udmøntningen af midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Høringen foretages under henvisning til Seniorrådets høringssvar vedr. anvendelse af ældrepuljen for 2016, hvor der tilkendegives ønske om at anvende midlerne til en ansøgningspulje.

  På mødet tirsdag d. 15. december 2015 besluttede udvalget, at afsætte 500.000 kr. af ældremidlerne til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Seniorrådet vil blive hørt om udmøntningen af midlerne på dettes møde d. 15. februar 2016.

  Forvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes som følger:

  Forslag

  kr.

  Ansøgningspulje

  150.000,00

  Medarbejdertimer til understøttelse af café og aktiviteter på frivillighedsområdet

  175.000,00

  Opstart af fællesspisning ved Aktivitetscenter Tinglev

  80.000,00

  Understøttelse af fællesspisning på aktivitetscenter Tinglev fra Mad & Måltider

  55.000,00

  Understøttelse af netværksdannelse, kurser, fællesskabelse og erfaringsudveksling

  40.000,00

  I alt

  500.000,00

  I forhold til ansøgningspuljen foreslås det, at Seniorrådet udvælger 2-3 specifikke temaer, der kan søges midler indenfor.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget høres i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2167, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar vedr. Region Syddanmarks spare- og omstillingskatalog for 2016.

  Som bilag til sagsfremstillingen har Social & Sundhed endvidere udarbejdet en kort gennemgang af de elementer i spare- og omstillingskataloget, der kunne tænkes at have effekt for Aabenraa Kommune.

  Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede spare- og omstillingsforslag ikke vil påvirke borgerne i Aabenraa Kommune i nævneværdig grad.

  De økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune forventes at være en merudgift i omegnen af ca. 2,3 mio. kr. om året, hvoraf ca. 2,1 mio. kr. skyldes en ny udgiftsfordeling mellem Regionen og kommunerne for hjælperordningen for borgere med respiratorinsufficiens fastsat i en ny bekendtgørelse.

  Høringssvaret tager afsæt i Region Syddanmarks ønske om at undgå forringelse af de kliniske ydelser, samt vigtigheden af at undgå øget ulighed i sundhed som følger af strukturtilpasningerne, og endelig en opfordring til Regionen om at have særligt fokus på i den videre proces at sikre et borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen også i yderområderne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Anbefales godkendt med tilføjelse af afsnit om respirationspatienter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/702, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkast til Syddanmarks afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med erhvervet hjerneskade.

  Afrapporteringen skal sendes til Socialstyrelsen senest den 1. marts 2016 og skal forinden behandles i kommunaldirektørkredsen, i KKR og i de enkelte syddanske kommuner.

  Baggrund

  Udvalget har den 4. februar 2015 taget en orientering om Socialstyrelsens centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og Aabenraa Kommunes tilbagemelding herpå til efterretning.

  Afrapporteringens indhold og konklusion

  Det vedlagte udkast til afrapportering for Syddanmark er udarbejdet på baggrund af de 22 syddanske kommuners besvarelser af et spørgeskema, der kommer ind på de 4 temaer i den centrale udmelding:

  · Målgruppens størrelse

  · Udbuddet og anvendelsen af højt specialiserede indsatser og tilbud

  · Eventuelle udfordringer med at sikre den nødvendige udbud

  · Tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser til målgruppen

  Aabenraa Kommunes tilbud på Sønderskovvej indgår som eksempel på kommunernes kapacitet på området. Afrapporteringens konklusion er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

  Lovgrundlag

  Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i lov om ændring af lov om social service, lov om

  retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (lov nr. 722 af 25/06/2014)

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkastet til Syddanmarks afrapportering på centraludmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag evaluere § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug. Det fremgår af kommissoriet for udvalget, at det skal evalueres i januar 2016.

  Formålet med evalueringen er at få fagudvalgenes vurdering af, om § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug har bidraget til at kvalificere de politiske beslutninger ved at rådgive fagudvalgene.

  Økonomiudvalget har den 7. december 2015 besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget evaluerer på følgende:

  · Samarbejdet med § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug

  · § 17, stk. 4 udvalgets betydning for fagudvalgenes arbejde/beslutninger

  · § 17, stk. 4 udvalgets formål

  · Gevinster på tværs

  · Brug af § 17, stk. 4 udvalg generelt som en del af det politiske beslutningsgrundlag.

  Til brug for evalueringen i fagudvalgene er udarbejdet vedlagte oplysningsgrundlag om § 17, stk. 4 udvalgets arbejde. Endvidere er vedlagt resultatet af en spørgeskemaundersøgelse med medlemmerne af § 17, stk. 4 udvalgets egen evaluering. Endelig er vedlagt kommissorium for udvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug evalueres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget finder at emnerne forebyggelse og misbrug er vigtige og relevante.


  Generelt har samarbejdet med §17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug og udvalgets betydning for beslutningerne i Børne- og Uddannelsesudvalget været minimale.


  §17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug har ikke haft den betydning og effekt som var forventet og det anbefales, at § 17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug ikke fortsættes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og §17.4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug har været begrænset, men det opleves, at §17.4 udvalget har bidraget i forhold til at skabe grundlag for et tættere samarbejde på tværs omkring rusmidler / hash samt forebyggelse af overvægt med særligt fokus på unge.

  §17.4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug vurderes ikke at have haft den store betydning for beslutningerne i Social- og Sundhedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalget ville fremadrettet kunne gøre større brug af §17.4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug, i særdeleshed hvis opgaveporteføljen udvides. Det vil være vigtigt at styrke synligheden af §17.4 udvalgets aktiviteter og det forpligtende samarbejde med fagudvalgene.

  Det anbefales, at §17.4 udvalget videreføres med udvidet opgaveportefølje og sammensætning af udvalget m.v.

  For stemte 5 (S, V, SF)

  Imod stemte 2 (DF)

  DF anerkender udvalgets hidtidige arbejde i forbindelse med rusmiddelpolitikken,  men er skeptisk overfor anbefalingen om en videreførelse af §17.4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/15143, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2015.

  I forhold tidligere  udgaver bemærkes, at der udelukkende er medtaget aktivitetstal pr. 31. december 2015. Årsagen til dette er, at Aabenraa Kommunes supplementsperiode varer til den 21. januar 2016, hvilket betyder at økonomital pr. 31. december 2015 ikke giver et retvisende billede.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3420, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på etablering og drift af sygeplejeklinikker.

  I forbindelse med budget 2015-2018 var et af spareforslagene i BDO-rapporten, at der skulle ske en øget anvendelse af sygeplejeklinikker. Besparelsen skulle være på 1,0 mio. kr. årligt. I 2015 var der så modregnet en omkostning på 0,5 mio. kr. til udvidelse af antallet af kliniker.

  Der er nu etableret 2 klinikrum i forbindelse med SRC i Rødekro, 2 klinikrum i Aabenraa på Langrode ved plejehjemmet Grønnegården, 1 klinikrum i Bov på plejehjemmet Rønshave og 1 klinikrum i Tinglev (Industriparken). Samlet set råder kommunen således over 4 kliniker med 6 behandlerrum.

  Aktivitet

  I bilag 1, tabel 1, ses udviklingen i antallet af borgere, der modtager sygepleje på kliniker og i hjemmet. Der er sket en stigning hen over året i forbindelse med, at der er åbnet flere klinikrum. I andet halvår (jul.-dec.) har i gennemsnit 257 ud af 1638 borgere modtaget deres sygepleje på klinik. Det svarer til 15.7 %. Det er intentionen, at vi i 2020 skal øge denne andel til 50 %.

  I bilag 1, tabel 2, ses fordelingen af antallet af borgere på de forskellige klinikker. Det er især klinikkerne i Bov og Tinglev, der har de fleste borgere tilknyttet. Det ser ud til, at en klinik kan have et måltal på mellem 55 og 60 tilknyttede borgere pr. måned.

  I bilag 1, tabel 3, ses antallet af besøg pr. klinikrum. Dette tal har været forudsætningen for besparelsen, og der er blevet kalkuleret med en besparelse på 25 kr. / besøg. Dette er udelukkende den gennemsnitlige besparelse på køretid for sygeplejerskerne. Det betyder, at omkostningerne til kørsel ikke er medregnet, ligesom der ikke er regnet med de optimeringer af opgaveudførelsen, som klinikerne har givet. Der er ligeledes heller ikke regnet med reduktioner i APV hjælpemidler som følge af at opgaven løses på klinikker. Disse effekter er formodentlig tilstede, men det er meget vanskeligt, og ville i givet fald kræve et omfattende dokumentationsarbejde, hvis de skulle kvantificeres.

  Der er en ligeledes en forudsætning om 15 til 18 daglige besøg pr. klinikrum, svarende til ca. 325-375 besøg per måned. Det er lykkedes for en klinik at nå dette måltal i 5 måneder.

  Det samlede antal besøg på sygeplejeklinikkerne i 2015 er 13.478. Det svarer til en besparelse på 336.950 kr. ud fra de givne forudsætninger. Der er investeret 256.524 kr. i ombygningen af klinikken på Langrode samt i inventar; i alt 468.282 kr.

  Med et benchmark på 350 besøg per klinikrum om måneden vil klinikkerne med den nuværende kapacitet kunne gennemføre 25.200 besøg i 2016, svarende til en forudsat besparelse på 630.000 kr.

  Yderligere tiltag

  Der opleves behov for at udvide klinikkapaciteten i Bov området og ligeledes er der ønske om at etablere en klinik i Felsted området. Begge muligheder undersøges for øjeblikket.

  Der har ligeledes i forbindelse med arbejdet med helhedsplan Tinglev været et stort ønske om at kunne flytte klinikken til en mere central placering i byen. Dette undersøges ligeledes.

  Der er i det sidste års tid desuden arbejdet med at digitalisere arbejdsgange i planlægningen af besøg, håndtering af venteværelse og mulighed for borgerne for at kunne ændre i tider og klinikker. Dette system, kaldet Health Manager version 2.0, er ved at blive sat i drift.

  Der pågår et samarbejde med Vejle Kommune om en version 3.0, som dels skal give borgerne en app og reducere den tid, der skal anvendes til dokumentation og en version 4.0, der skal give borgerne bedre mulighed for at deltage aktiv i deres sygeplejebehandling, samt individualisere sundhedstiltag til den enkelte borger. Version 3.0 forventes klar i efteråret 2016 og version 4.0 engang i 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. beslutning i Byrådets godkendelse af etablering af en sygeplejeklinik Langrode den 28. januar 2015 (sagsnr. 14/15690) er besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og fra 2016 1,0 mio. kr. årligt vedr. sygeplejeklinikker udmøntet.

  Besparelsen er udmøntet under Visitation og Rehabilitering. Det forventes, at tiderne i de visiterede sygeplejepakker skal tilpasses efterhånden som flere borgere benytter sygeplejeklinikkerne.

  Besparelsen har i 2015 ikke kunnet indfries fuldtud. Selv med den højeste udnyttelse af de 6 klinikrum, ser det ikke ud til at besparelsen fremadrettet kan indfries med de forudsætninger, som blev lagt til grund.

  Der foretages et analysearbejde af korrigerende tiltag i forhold til at indfri besparelsen og eventuelle kapacitetsudvidelser vil blive forelagt udvalget i det omfang der ikke kan findes økonomi til anlæg og drift af disse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31287, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser og om Aabenraa Kommunes besvarelse af det spørgeskema, som Det fælleskommunale Socialsekretariat har sendt ud til de syddanske kommuner. Kommunernes besvarelser skal danne baggrund for en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

  Baggrunden for den centrale udmelding

  Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den højt specialiserede sociale indsats.

  Socialstyrelsen har den 2. november 2015 udsendt central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Behovet for en central udmelding understøttes ifølge Socialstyrelsen af en række udviklingstendenser på området:

  · Der er et stigende antal indlæggelser i den regionale psykiatri af borgere med spiseforstyrrelser, og det kan potentielt betyde et øget behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud til målgruppen

  · Antallet af borgere med spiseforstyrrelser, der behandles ambulant i den regionale psykiatri, er steget med ca. 70% siden 2007. Dette kan betyde et øget behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale område

  · Andelen af borgere med spiseforstyrrelser, der indlægges igen, er høj, hvilket giver anledning til at rette fokus på den samlede rehabiliteringsindsats samt koordinationen mellem social- og sundhedssektoren.

  Aabenraa Kommunes besvarelse

  Besvarelsen, der er vedlagt som bilag, kommer ind på følgende emner:

  · Hvor stor er målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser i Aabenraa Kommune

  · Hvilke rehabiliteringsindsatser og rehabiliteringstilbud i og uden for egen kommune og region anvender Aabenraa Kommune til målgruppen

  · Hvilke eventuelle udfordringer ser Aabenraa Kommune i forhold til at sikre det fornødne udbud på området

  · Hvad indebærer kommunens fremadrettede tilrettelæggelse og koordination på området.

  Spørgsmålene er opdelt i børn og unge henholdsvis voksne og er besvaret af Børn og Familieafdelingen i Børn og Skole, henholdsvis Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhed.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 722 af 25. juni 2014 (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Region Syddanmark. Invitation og program til konference ”Lige Sund” den 10. marts 2016, Hotel Scandic Kolding.
  2. KKR Syddanmark. Invitation og program til politisk temadag ”Hvad blev der af socialpolitikken” den 3. marts 2016, Comwell Middelfart. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  På mødet orienteredes endvidere om status vedr. Valdemarshus.

  Taget til efterretning.

  Karina T. Rogat forlod mødet kl.19.02 og deltog ikke i punktet.