Beslutningsprotokol

onsdag den 2. marts 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Svend Hansen Tarp deltog ikke i pkt. 38 og 39.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6391, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for drift og anlæg for regnskab 2015 samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2015 til 2016 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men vil blive behandlet direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelserne for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2015.

  Overførslerne er opdelt i 3 kategorier,

  • Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • Puljer og projekter (kategori 2)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Endvidere indgår overførsler af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg som en del af overførslerne.

  Det bemærkes, at kategori 2 og 3 overførslerne samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg godkendes i Byrådet den 30. marts 2016, mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådets møde den 24. februar 2016.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelserne for Social- og Sundhedsudvalget i 2015 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. og 2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6391, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På de aftalestyrede enheder i Social- og Sundhedsudvalgets regi er der i 2015 et samlet mindre forbrug på 6,832 mio. kr. Dette kan sammenholdes med et mindre forbrug i 2014 på 16,894 mio. kr.

  Jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (Social- og Sundhedsudvalget kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for eventuelle investeringer i energibesparende foranstaltninger.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der et merforbrug på over 4% på Sundhed & Forebyggelse, disponering aftalestyrede enheder og Aabenraa Krisecenter. Der er udarbejdet afviklingsplaner, som beskriver hvorledes merforbruget forventes afviklet.

  Institution

  Merforbrug

  2015

  Afvikling

  2016

  Afvikling

  2017

  Afvikling

  2018

  Disponering Aftalestyrede enheder

  58

  58

  0

  0

  Krisecenter

  110

  40

  40

  40

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afviklingsplanen for Sundhed & Forebyggelse, disponering aftalestyrede enheder godkendes,

  at afviklingsplanen for Aabenraa Krisecenter godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6391, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskab for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2015 afsluttet 2 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

  Køb af serviceareal Lergården

  Anlægget omfatter køb af servicearealer på Plejehjemmet Lergården. Projektet er afsluttet uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på 14,570 mio. kr.

  Botilbuddet Møllemærsk

  Anlægget har omfattet bygningstilpasninger og istandsættelse i forbindelse med den gradvise ændring fra plejehjem til botilbud for handicappede. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 3,216 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,163 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Tabellen viser de to afsluttede anlæg over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

  Anlæg

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Serviceareal Lergården

  14.570

  14.570

  0

  Botilbuddet Møllemærsk

  3.216

  3.379

  -163

  I alt

  17.786

  17.949

  -163

  Samlet set viser anlægsregnskaberne for de to afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,164 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at de afsluttede anlægsregnskaber jf. foranstående og vedlagte bilag godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31212, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2015.

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomiske mål for det foregående års virksomhedsaftale.

  De budgetansvarlige for de forskellige politikområder udarbejder på basis af institutionernes A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af ovennævnte mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2015 gjort status for politikområderne ’handicap og psykiatri’, ’sundhed og forebyggelse’ og ’pleje og omsorg’.

  For politikområdet pleje og omsorg er der af praktiske hensyn udarbejdet 2 A2-rapporter, én på basis af A3-rapporterne for afdelingen Pleje & Omsorgs aftalestyrede enheder og én på basis af A3-rapporten for Mad & Måltider, der budgetmæssigt hører under politikområdet pleje og omsorg, men organisatorisk hører til i afdelingen Sundhed & Forebyggelse.

  For de øvrige politikområder er der udarbejdet 1 A2-rapport:

  A2-rapporten for politikområdet handicap og psykiatri er baseret på A3-rapporterne for de aftalestyrede enheder i afdelingen Handicap & Psykiatri, dvs. Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet, Center for Job & Uddannelse og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

  A2-rapporten for politikområdet sundhed og forebyggelse er baseret på A3-rapporterne for Tandplejen, Sundhedsplejen, Sundhedscentret/SRC, HjælpemiddelHuset samt Træning & Forebyggelse.

  De 14 A3-rapporter beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at A2-rapporterne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36816, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte en ansøgning fra Aabenraa Selvhjælp om tilskud til projekt: ”Etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter sexuelt misbrug”.

  I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 drøftede Social- og Sundhedsudvalget muligheden for at etablere et lokalt tilbud om supplerende psykologhjælp til voksne med senfølger efter sexuelt misbrug. Drøftelsen foregik på baggrund af forventninger om, at satspuljefinansieringen af den landsdækkende psykologordning ville ophøre med udgangen af 2015. I budget 2016 blev der ikke afsat midler til etablering af en lokal psykologordning.

  I forbindelse med satspuljeforliget for 2016 blev der ikke afsat midler til den landsdækkende psykologordning, hvorfor denne ophørte 31. december 2015.

  Som svar på spørgsmål til ministeren om, hvorfor psykologordningen ikke videreføres, oplyser social- og indenrigsministeren, at det er muligt at få psykologbehandling  med tilskud efter Sundhedsloven. Kommunerne har en generel rådgivningsforpligtigelse, der omfatter mulighederne for hjælp efter den sociale lovgivning samt anden relevant lovgivning. Kommunerne bør om nødvendigt inddrage den regionale psykiatri.

  Aabenraa Selvhjælp har gennem flere år arbejdet med denne målgruppe, men oplever, at borgerne har stadigt sværere ved at få den nødvendige hjælp og støtte. Aabenraa Kommune hører under det regionale center i Odense, der p.t. oplyser en ventetid på behandling på 1½ år.

  Behandlingspsykiatrien i Aabenraa har traditionelt henvist borgere til psykologhjælp under den nu nedlagte psykologordning.

  Socialstyrelsen har i februar 2016 udsendt: ”Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter sexuelle overgreb i barndommen” ( en del af evalueringen af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger). Undersøgelsen er lavet af Videnscenter for Psykotraumatologi , SDU.

  I undersøgelsen refereres en dansk undersøgelse fra 2002, der viste, at 2,6 % af pigerne og 0,5 % af drengene i aldersgruppen 13 – 15 år havde været udsat for sexuelt misbrug. Et litteraturstudie fra 2009 involverende 22 lande ( ikke DK) skønnede, at 7,9 % af alle mænd og 19,7 % af alle kvinder har været udsat for sexuelt misbrug i en eller anden udformning inden deres 18. leveår.

  Aabenraa Selvhjælp har fremsendt projektansøgning til et 2 årigt projekt: ”Etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter sexuelt misbrug”.

  Det overordnede mål for projektet er, at 2 x 30 borgere får adgang til hjælp, støtte og behandling for senfølger efter sexuelt misbrug.

  Tilbuddet til borgerne skal kvalificeres og eksisterende tilbud i kommune/region kortlægges og synliggøres gennem udarbejdelse af arbejdsmateriale, mødevirksomhed, motivationsarbejde, netværksdannelse, uddannelse af frivillige o.l., samt samarbejde med lokale psykologer om visitationssamtaler, opfølgende samtaler og gruppeforløb.

  Borgermålene i projektet er: at reducere psykiske eftervirkninger efter sexuelle krænkelser, at øge borgerens relationskompetencer, og at styrke borgerens samfundsmæssige inklusion.

  Projektet inddrager kendte lokale og regionale netværk af såvel professionelle som frivillige, og samskabelsen mellem en frivillig og en professionel indsats forventes at kunne bidrage til opfyldelsen af de borgerrettede mål. Projektet udfyldes således med en ramme og understøttende faglighed fra professionelle, mens aktiviteterne i væsentligt omfang er baseret på frivillige.

  Projektet er 2 årigt og løber fra 1. april 2016 til 31. marts 2018.

  Til projektet søges der samlet 300.000 kr. til en 2-årig projektperiode.

  Handicap & Psykiatri vurderer, at projektet med inddragelsen af frivillige kan supplere og kvalificere den statsligt finansierede støtte til borgerne i de 3 landsdækkende centre, både i forhold til ventetid til behandling og med netværksdannelse under og efter et behandlingsforløb.  

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Selvhjælp søger om 150.000 kr. årligt i 2 år – i alt 300.000 kr. i den 2-årige projektperiode.

  Aabenraa Selvhjælp finansierer ud af eget budget  2 timer ugentlig til koordinerende opgaver, og faciliterer projektet med lokaler, kontorhold o.l.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Projekt ” Etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter sexuelt misbrug” drøftes,

  at projektet vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og overslagsårene eller,

  at projektet forelægges til fornyet behandling på næste udvalgsmøde med forslag til finansiering eller,

  at Aabenraa Selvhjælp meddeles afslag på ansøgningen om støtte til projektet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. at drøftet.
  2. + 4. at udgår.
  3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21970, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende strategi for velfærdsteknologi ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  Teksten i strategien er justeret med de ønsker til ændringer, der er fremsat af Social- og Sundhedsudvalget på møde 20. august 2015 og af Direktionen på møde i februar 2016.

  Strategien fokuserer på kommunens indsats med velfærdsteknologi og sætter retning på arbejdet gennem 3 sideløbende strategiske spor:

  · Borgerens gode liv, hvor velfærdsteknologi er en vigtig og integreret del af løsningen af kerneopgaven med fokus på at understøtte, at borgerne kan leve aktive og selvstændige hverdagsliv, og klare sig selv længst muligt uden hjælp.

  · Mere for pengene, hvor kommunen arbejder målrettet med at udbrede velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter sundhed og mestring af eget liv og skaber værdi for og med borgeren. Både i form af løsninger, der medfører bedre ressourceudnyttelse eller besparelser ved ændrede ydelser, og løsninger der udskyder og minimerer borgerens behov for hjælp og ydelser fra kommunen.

  · LivingTech AABENRAA, er det navn, der er blevet valgt til at betegne det test- og udviklingsmiljø, der skal bringe virksomheder, velfærdsuddannelser, sygehus og andre sundhedsaktører sammen om markedsmodning af morgendagens sundheds- og velfærdsløsninger. Dette ben i strategien skal understøtte, at vi identificerer og realiserer det vækstpotentiale, som er forbundet med nye velfærdsløsninger og velfærdsteknologi.


  I Aabenraa Kommune siger vi, at vi vil mere med velfærdsteknologi, og det betyder at:

  · Vi vil lade nye sundhedsfremmende og frihedsskabende teknologier løse en stigende del af kerneopgaven til gavn for borgeren.

  · Vi vil gå nye veje for at udvikle og udbrede løsninger, der giver værdi for borgeren og synlige effekter for kommunen.

  · Vi vil indgå i innovative partnerskaber om praksisnær udvikling, der skaber vækst for virksomheder.

  En realisering af mål og ambitionsniveau i strategien bygger på et højt aktivitetsniveau omkring udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi. Det forudsætter, at der afsættes de nødvendige ressourcer i kommunen til fortsat at investere i ny velfærdsteknologi, udvikling af samarbejder med innovative virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner m.fl.

  Sagen vedlægges et notat med oversigt over de aktuelle aktiviteter indenfor velfærdsteknologiområdet. Som det fremgår af oversigt over igangværende og afsluttede velfærdsteknologiprojekter, arbejdes der med en ambitiøs projektportefølje, herunder med Interreg 5A projekter, samarbejde med innovative virksomheder og uddannelsesinstitutioner, Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation m.fl.

  Den videre disponering af de økonomiske midler til velfærdsteknologi i 2016 afventer behandling af ønsker om overførsler fra 2015. Social og Sundhedsudvalget skal tage stilling til velfærdsteknologiområdet i forbindelse med budget 2017, hvor der fremlægges en samlet investeringsplan. I august måned udarbejdes og forelægges der med udgangspunkt i velfærdsteknologisk årsrapport 2015 fra KL en samlet resultatopgørelse.

  På mødet præsenteres en kort film, der viser hvad velfærdsteknologi er, og hvad det betyder for en borger i Aabenraa kommune. Der er også premiere på kommunens nye hjemmeside om velfærdsteknologi, som er rettet mod samarbejdspartnere, og hvor alle interesserede kan følge med i, hvilke teknologier der bliver testet og anvendt i kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi” godkendes,

  at oversigt over igangværende og afsluttede velfærdsteknologiprojekter tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles ”Tilsynspolitik 2016” efter servicelovens bestemmelser med henblik på Byrådets endelige godkendelse. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2016” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 4 kvalitetstemaer; Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Social- & Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Høring/udtalelse

  Sagen forlægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2016” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp 2015”.

  Der er i alt afviklet 8 uanmeldte tilsyn på Aabenraa Kommunes plejecentre og 1 uanmeldt tilsyn på Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC).

  Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen; Godkendt.

  Der er i alt interviewet 19 borgere og 32 medarbejdere/ledelsesrepræsentanter. Der er endvidere foretaget stikprøvekontrol af dokumentation på i alt 30 borgerjournaler.

  Tilsynet oplever en positiv udvikling i forhold til tilsynet i 2014. En række kvalitetsassistenter ansat på de 8 plejecentre har haft fokus på optimeringen af dokumentationen og har sikret udviklingen gennem undervisning, sidemandsoplæring og egenkontrol. Derudover oplever borgerne, at aktivitetsmedarbejderne samt klippekortsordningen har givet dem en større mulighed for opfyldelse af deres individuelle behov i for deltagelse i sociale aktiviteter, køreture ud af huset, én til én samvær, ledsagelse til læge og meget andet.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de 5 private leverandører af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune.

  • 2 leverandører har fået bedømmelsen; Godkendt med anmærkninger
  • 3 leverandører har fået bedømmelsen; Godkendt

  Der er i alt interviewet 43 borgere og 18 medarbejdere. Dokumentationen er gennemgået på 43 interviewede borgere.

  Tema 2015: -Hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?

  Samtlige leverandører er alle meget bevidste om at arbejde med afsæt i den rehabiliterende tilgang,  og tilsynet har talt med borgere,  der bl.a. oplyser om deres store glæde og tilfredshed i forhold til den rehabiliterende hjælp, de modtager og at kunne klare flere og flere gøremål selv. Som udgangspunkt dokumenteres der mål for indsatserne, der løbende justeres og tilpasses.

  Det er tilsynskonsulentens vurdering, at der på samtlige tilsyn sammenlagt har været få og mindre betydelige mangler som, som har givet anledning til anmærkninger og/eller anbefalinger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne får tilbudt den personlige og praktiske hjælp, de er bevilget og har brug for, og med den kvalitet der er truffet afgørelse om.

  Medarbejderne fremtræder kompetente og engagerede, og borgerne trives med og er glade for den hjælp og støtte, de modtager.

  De enkelte rapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelsen 2015 for det kommunale tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune forelægges Seniorrådet til efterretning.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Årsredegørelsen 2015 for de kommunale tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering ”Årsredegørelse 2015 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne”.

  Socialtilsyn Syd har fra 2014 ovetaget tilsynsforpligtigelsen på samtlige botilbud og visse aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud. Det er Socialtilsyn Syd, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvem af Aabenraa Kommune eller Socialtilsyn Syd der har tilsynsforpligtigelsen på aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud.

  Det har i 2015  ikke været endeligt afklaret, hvem der har tilsynsforpligtigelsen på visse beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud.

  Afgørelsen afhænger bl.a. af forskellige lovbestemmelser om den økonomiske- og ledelsesmæssige organisering.

  Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent har løbende været i dialog med Socialtilsyn Syd om dette. Der forventes en endelig afklaring primo 2016.

  Aabenraa Kommunes tilsynsenhed  har afviklet 4 anmeldte tilsyn på følgende enheder, hvor der ikke har været tvivl om tilsynsforpligtigelsen:

  • Næstmark og SOSU-kantinen (CJU)
  • Den Blå Oase (Privat)
  • Glad Fonden (Privat)
  • Værestederne Tinglev, Bov og Aabenraa

  Der er i alt interviewet 13 borgere og 12 medarbejdere/ledelsesrepræsentanter.

  To tilsyn er vurderet; Godkendt med anmærkninger.

  To tilsyn er vurderet; Godkendt.

  Tema 2015 – Hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?

  De to åbne væresteder; Den blå Oase og Værestederne er begge åbne tilbud uden visitering. Som udgangspunkt arbejdes der ikke med afsæt i skriftligt dokumenterede mål for indsatserne for disse tilbud.

  Både i CJU og Glad Fonden arbejdes der med afsæt i skriftligt dokumenterede mål for indsatserne jævnfør borgernes ønsker og behov.

  Glad Fonden udarbejder pædagogiske planer og afvikler MUS samtaler med samtlige ansatte hvorefter der aftales klare mål for indsatserne.

  Tilsynet vurderer at der samlet set ydes den lovpligtige pædagogiske støtte, hjælp og vejledning med den kvalitet, der er truffet afgørelse om, og som borgerne har behov for.

  Der er fundet få og mindre betydelige mangler, som har givet anledning til anmærkninger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgere.

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen. 

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelse 2015 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne forelægges Handicaprådet til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Årsredegørelsen 2015 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om opsamling på den proces, der er blevet gennemført i fra juni 2015 til februar 2016 i forbindelse med implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Den 4. marts 2015 besluttede social- og sundhedsudvalget at gennemføre en proces i forbindelse med implementering af ældre- og handicappolitikkerne. De overordnede temaer for processen var ’Den aktive borger og fællesskabet’ og ’Dialog og kommunikation’. Den planlagte proces i forbindelse med implementering af ældre- og handicappolitikkerne er nu gennemført og afsluttes.

  Der er gennemført:

  o Workshops for social- og sundhedsudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet’

  o Et stort borgermøde med 110 deltagere, hvor der deltagerne arbejdede med hvordan vi kan skabe de bedste muligheder for, at ældre og borgere med handicap i Aabenraa Kommune kan leve et godt og aktivt hverdagsliv

  o 5 arbejdsgrupper med deltagere fra borgermødet, hvor der er blevet arbejdet videre med 5 udvalgte emner fra borgermødet:

  § De svageste borgere

  § Kvalitetssikring fra sygehus til hjem

  § Plejehjemmet som en del af lokalområdet

  § Fællesskab i naturen 

  § Frivillighed

  På borgermødet var det muligt at inddrage borgere, brugere, medarbejdere og frivillige i generering af ideer og konkretisering af behov og ønsker. Det har dog efterfølgende været svært at konkretisere ideerne til specifikke handlinger og få deltagerne til at tage medansvar, handling og ejerskab for konkrete aktiviteter, hvilket var et af formålene med processen. I den del af processen forventer deltagerne, at kommunen er primus motor i at gennemføre de konkrete aktiviteter og skabe rammerne for, at de sker. Erfaringerne fra denne proces viser, at de frivillige selv ønsker at definere deres opgave – ud fra interesse og behov.

  Med processen er det lykkes at sætte en række konkrete projekter i gang, der arbejdes videre med:

  Arbejdsgruppen om emnet ”De svageste borgere” er klar til at rekruttere frivillige og uddanne dem i forhold til borgere med svær hjerneskade. Arbejdet foregår i samarbejde med Hjernecenter Syd. Arbejdsgruppen har indsendt til en ansøgning på 80.000 kr. til Social- og sundhedsudvalget.

  ”Kvalitetssikring fra sygehus til hjem” arbejdes der videre med i regi af Visitation & Rehabilitering.

  Arbejdsgruppen om ”fællesskab i naturen” har resulteret i et projekt om etablering af en ny naturlegeplads ved Hjelmskov. Det arbejde løftes fremover i regi af Kultur, Plan & Fritid i samarbejde med Naturstyrelsen.

  ”Frivillighed og plejehjemmet som en del af lokalområdet” handlede begge om emner i relation til frivillighed. Input fra arbejdsgrupperne og borgermødet om frivillighed indgår i det videre arbejde med etablering af et frivilligcenter, som fortsætter i en selvstændig proces. I etableringen af frivilligcenteret inddrages ønsker fra borgermødet om bl.a. at understøtte synliggørelse af eksisterende aktiviteter, rekruttering af frivillige og matchning mellem frivillig og borger. Der arbejdes på plejehjemsområdet bl.a. videre med temaerne spisevenner, ensomme og plejehjemmene som en del af lokalområdet.

  Som en del af afslutningen på proces sendes et brev til alle deltagere fra borgermødet med en tak for deltagelsen og en orientering om, hvordan der er blevet og vil blive arbejdet videre med deres input.

  Erfaringerne fra processen og de konkrete initiativer og handlinger vil indgå som vigtige input til det videre arbejde med virkeliggørelse af kommunens ældrepolitik og handicappolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opsamling på processen tages til efterretning,

  at erfaringer fra processen og dens konkrete initiativer indgår i det videre arbejde med politikkernes virkeliggørelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26089, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for renoveringen af tandklinikken i Tinglev.

  I budget 2016 er der til og med 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til renovering af tandklinikken i Tinglev i forbindelse med omlægning til en ny klinikstruktur.

  Der har nu været afholdt byggestyregruppemøder, og den videre proces er planlagt, ligesom byggerådgiver på nuværende tidspunkt er i gang med de sidste vurderinger og optegninger af bygningen. Renoveringen vil finde sted i etaper henover de næste tre år. Etaperne er som følger:

  Etape 1 – 2016: Renovering af ventilation, varme og et klinikrum (Ejendommes vedligeholdelsespulje bidrager med 0,300 mio. kr. til renovering af varme).

  Etape 2 – 2017: Renovering af klinikrum.

  Etape 3 – 2018: Renovering af klinikrum og resterende lokaler, herunder profylakserum, laboratorie, omklædning og venterum.

  De enkelte etaper vil finde sted i og omkring sommerferien i de respektive år, således at personalet, patienter og driften forstyrres mindst muligt. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan ske mindre driftsforstyrrelser i yderpunkterne omkring renoveringen.

  Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan holdes indenfor såvel de årlige rammer på 1 mio. kr. og den samlede ramme på 3 mio. kr. Der vil løbende blive foretaget evalueringer af økonomien efter etaperne, således at der kan ske forskydningerne af indholdet de enkelte etaper imellem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for omlægning af kørsel til og fra træning og genoptræning.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 21. maj 2014 blev det besluttet at omlægge kørsel til og fra træning og genoptræning, således at borgere, der var i stand til det, skulle benytte Flextur til og fra deres træning. Dette skete med baggrund i et besparelsesønske på 0,351 mio. kr. årligt.

  Siden omlægning har der været væsentlige fald i udgiften på kørsel. Nedenfor ses udgifterne til kørsel før og efter omlægningen:

  År

  Udgift (i 1.000 kr.)

  2013

  4.141

  2014

  3.109

  2015

  2.423

  Udgifterne er ikke p/i-reguleret, og dækker over udgifter til kørsel, medregnet brugerbetaling.

  Det store fald i udgifter skyldes ikke alene en omlægning til Flextur. Omlægningen skal ses som del i et større billede, hvor øget fokus på kørsel, muligheder for borgeres egen kørsel, ændrede visitationskrav og virtuel genoptræning også har medvirket til besparelserne. 

  Efter omlægningen har der ikke været nogen større problemer. Der var mindre misforståelser og borgerklager i opstarten, men disse blev løst i god dialog med Sydtrafik. Siden har der kun været to borgerklager, der også blev løst i god dialog med Sydtrafik. Der har desuden været en række henvendelse omkring ventetid. Her skal det bemærkes at Sydtrafik overholder deres kvalitetskrav, hvor der tillades maksimalt 30 min. ventetid i forhold til ønskede tidspunkt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om overvægtsindsatsen efter Holbæk-metoden. Orienteringen sker på anbefaling af § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug.

  Sundhedsplejen arbejder målrettet på at mindske antallet af børn og unge i Aabenraa Kommune, der bliver overvægtige.

  Indsatsen indsats foregår i Sundhedsplejens småbørnsdel gennem en forebyggende del og en indsatsdel. På skoleområdet foregår indsatsen også gennem en generel forebyggende del og en indsatsdel.

  I den forebyggende del arbejdes der med at forhindre børn i at udvikle overvægt, mens indsatsdelen har fokus på børn, der allerede har udviklet overvægt. For begge indsatser består arbejdet i dels at have fokus på, dels at skærpe den generelle vejleding om kost og bevægelse til småbørnsfamilierne. Endvidere arbejderes der med forskellige metoder til at opspore børn, der har eller er undervejs til at udvikle overvægt.

  For at understøtte den generelle indsats er der oprettet en Overvægtsklinik der arbejder efter Holbæk-metoden. Klinikken har siden efteråret 2015 været målrettet skolebørn, og har indtil nu haft 54 børn i forløb, og der er på nuværende tidspunkt 14 børn på venteliste.

  Forløbet består i, at barnet indkaldes til overvægtsklinikken med forældre, der er opfølgning hver 6. uge, hvor barnet bliver vejet og der bliver aftalt klare mål for mad og motion i den næste periode. Målgruppen til Overvægtsklinikken udvides nu, således at det er et tilbud til børn fra 3-4 år og frem til udgangen af 9. klasse. Forældrene er altid inddraget i forløbet.

  Der er ingen begrænsninger på, hvor lang tid man kan gå i klinikken. Efter en tid vil intervallerne øges. Barn/familie afsluttes efter ønske og når de føler, de er klar til det.

  Ved manglende fremmøde bliver der sendt en påmindelse, familien skal selv henvende sig for at få en ny tid. Hvis familien ikke reagerer, bliver de afsluttet og den sundhedsplejerske, der er på barnets skole/ tilknyttet barnet bliver informeret til opfølgning.  

  Der er generelt positive erfaringer med at arbejde med metoden, indtil videre med meget få frafald.

  Sundhedsplejen har et samarbejde med Julemærkehjemmet, hvor alle børn der har været på julemærkehjem efterfølgende tilbydes et forløb i overvægtsklinikken. Dette sker for at fastholde de gode vaner, efter de er kommet hjem til egne omgivelser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Tilmelding til konference – KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 12. og 13. maj 2016.

  Foreløbigt program vedhæftes nærværende. Endeligt program forventes tilgængeligt efter 29. februar og vil blive omdelt på mødet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  På mødet orienteredes endvidere om Stiftelser og Fondes forsvarligt investerede midler.

  Taget til efterretning.

  Tilmelding til KL-konferencen:

  Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Jette Julius Kristiansen, Karina Tietje Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om den igangværende proces med at styrke samarbejdet om Valdemarshus og drøfter den videre proces.

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 15. september 2015 orienteret om den nye samarbejdsaftale omkring Valdemarshus. Siden har der været en række udfordringer i samarbejdet bl.a. afstedkommet af forskellige opfattelser af, i hvilket omfang Brugerrådet på Valdemarhus fungerer som en forening.

  Der blev derfor afholdt et møde onsdag den 24. februar 2016 mellem repræsentanter fra Brugerrådet, Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen. Referatet er vedlagt sagen som bilag.

  Som det fremgår af referatet, blev en række misforståelser ryddet af vejen på mødet. Det blev aftalt at afholde et nyt møde mellem repræsentanter for Brugerrådet og forvaltningen for sammen at gennemgå samarbejdsaftale og vedtægter og derigennem søge at præcisere dokumenterne, så der ikke fremadrettet er forskellige opfattelser af indholdet.

  Dette møde blev afholdt mandag den 29. februar, hvor repræsentanter for Brugerrådet og forvaltningen gennemgik samarbejdsaftale, vedtægter og et notat om økonomistyring. Der blev skabt klarhed over dokumenterne og lavet en række præciseringer. Reviderede vedtægter og samarbejdsaftale er vedhæftet dagsordenen, mens notatet om økonomistyringen udleveres på mødet.

  Det er forvaltningens vurdering, at det udarbejdede forslag til justering af aftalegrundlaget udgør et godt grundlag for et godt og tæt samarbejde fremover mellem Brugerrådet og kommunens institution. Der lægges på den baggrund op til en drøftelse af det fremadrettede samarbejde omkring Valdemarshus.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at udvalget tager stilling til det fremadrettede samarbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at Social- og Sundhedsudvalget finder, at det udarbejdede forslag til justeret aftalegrundlag udgør et godt grundlag for et godt og tæt samarbejde fremover mellem Brugerråd og Kommune.

  Udvalget er som alternativ åben overfor at drøfte en eventuel foreningsmodel.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1972, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, hvordan de tidligere afsatte midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag skal fordeles.

  På udvalgsmødet den 3. februar besluttede udvalget at sende forvaltningens forslag til fordeling i høring i Seniorrådet. Forslaget var følgende:

  Forvaltningens forslag

  kr.

  Ansøgningspulje

  150.000,00

  Medarbejdertimer til understøttelse af café og aktiviteter på frivillighedsområdet

  175.000,00

  Opstart af fællesspisning ved Aktivitetscenter Tinglev

  80.000,00

  Understøttelse af fællesspisning på aktivitetscenter Tinglev fra Mad & Måltider

  55.000,00

  Understøttelse af netværksdannelse, kurser, fællesskabelse og erfaringsudveksling

  40.000,00

  I alt

  500.000,00

  Forvaltningen foreslog i forhold til ansøgningspuljen, at Seniorrådet udvælger 2-3 specifikke temaer, der kan søges midler indenfor.

  Seniorrådet behandlede forslaget på mødet den 15. februar 2016 bl.a. på baggrund af et oplæg fra og dialog med forvaltningen. På den baggrund har Seniorrådet udarbejdet et høringssvar, der lægger op til en anden fordeling af midlerne. Den er som følger:

  Seniorrådets forslag

  kr.

  Ansøgningspulje

  227.000,00

  Medarbejdertimer til understøttelse af café og aktiviteter på frivillighedsområdet

  175.000,00

  Ombygning af badeværelse på Grønnevej 41 i Tinglev

  43.000,00

  Understøttelse af fællesspisning på aktivitetscenter Tinglev fra Mad & Måltider

  55.000,00

  I alt

  500.000,00

  Forvaltningen har udarbejdet et notat, der kommenterer på Seniorrådets høringssvar. Notatet er ligeledes vedlagt dagsordenen som bilag. Det fremgår heraf dels, at de 80.000 kr. til opstart af fællesspisning udgår af fordelingen. Dels at det ikke er muligt at ombygge badeværelset for 43.000 kr., men at dette beløb foreslås at indgå til den generelle ombygning af Grønnevej 41 i Tinglev. På den baggrund foreslås følgende fordeling af midlerne:

  Revideret forslag

  kr.

  Ansøgningspulje

  227.000,00

  Medarbejdertimer til understøttelse af café og aktiviteter på frivillighedsområdet

  175.000,00

  Midler til ombygning af Grønnevej 41 i Tinglev

  43.000,00

  Understøttelse af fællesspisning på aktivitetscenter Tinglev fra Mad & Måltider

  55.000,00

  I alt

  500.000,00

  Forvaltningen anbefaler fortsat, at ansøgningspuljen målrettes på forhånd udpegede specifikke temaer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender det reviderede forslag til fordeling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Godkendt, idet ansøgningspuljen målrettes specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.