Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. marts 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Karina T. Rogat mødte kl. 15.55, og deltog ikke i punkt 40 og 43.
Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 17.00, og deltog ikke i pkt. 42.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/17284, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Günderoths Skolestiftelse skal i denne sag tage stilling til en henvendelse fra bestyrelsen for Nygade Børnehave vedrørende tilladelse til, at der i ejendommen Nygade 48 foretages bygningsmæssige ændringer, så ejendommen opfylder bygningskrav, der stilles til dagtilbud i dag, hvis der skal etableres en småbørnsgruppe. Nygade Børnehave er lejer af ejendommen Nygade 48. Endvidere ansøges Günderoths Skolestiftelse om betaling for de bygningsmæssige ændringer.

  Nygade Børnehave har indtil for 3 år siden været aldersintegreret med børn i alderen 3-12 år. Børnehavens bestyrelse og personale vil gerne igen være aldersintegreret; dog med børn i alderen 0-6 år.

  En gennemførelse af byggeprojektet medfører følgende bygningsmæssige ændringer:

  · etablering af rampe på 14 m. med henblik på niveaufri adgang til ejendommen til gården.

  · etablering af flugtvej i stueplan.

  Der henvises til vedlagte tegninger.

  Udgifterne til byggeprojektet beløber sig til knap 100.000 kr.

  Efter samråd med Byrådssekretariatet bemærker forvaltningen, at der ikke i lejeaftalen eller fundatsen er hjemmel til betale for byggeprojektet. Endvidere bemærkes, at såfremt der gives tilladelse til de foreslåede bygningsmæssige ændringer, vil der ved et eventuelt ophør af lejemål skulle ske retablering med mindre andet aftales. Endelig bemærkes, at der skal foretages en huslejevurdering på lejemålet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til tilladelse til bygningsmæssige ændringer af ejendommen Nygade 48,

  at en eventuel tilladelse betinges af følgende:

  • at gennemførelsen udføres uden omkostninger for udlejer,
  • at der skal ske retablering af lejemålet ved lejeforholdets ophør, medmindre der indgås anden aftale herom,
  • at lejer indestår for, at de påtænkte ændringer; herunder den påtænkte anvendelse, til enhver tid overholder de offentlige retlige forskrifter,
  • at huslejen skal reguleres efter ombygningens gennemførelse.

  at der, såfremt der gives tilladelse til bygningsmæssige ændringer, gives fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse,

  at der foretages en huslejevurdering af lejemålet ved ekstern ejendomsmægler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-03-2016

  1. at der gives tilladelse til at der kan foretages bygningsmæssige ændringer.
  2. + 4. at godkendt.
  3. at der gives fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i punktets behandling pga. inhabilitet.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

  Jørgen Jørgensen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik”, hvorefter det sendes i høring. Efter høringen forelægges sagen på ny med henblik på godkendelse i Byrådet på mødet 27. april 2016.

  Baggrunden for udarbejdelse af forslaget er, at Finansloven for 2016 indeholder krav om, at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatsen i kommunerne. Aabenraa Kommunes andel er i 2016 11,8 mio. kr. Prioriteringen af disse midler behandles i en anden sag på udvalgsdagsordenen.

  Udvalget har tidligere godkendt en proces med dialogmøder med udvalgte interessenter som grundlag for udarbejdelsen af forslaget til værdighedspolitik. Ældre- og værdighedspolitikken bygger på input fra disse dialogmøder med Seniorråd, Handicapråd, bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem, Ældresagens Koordinationsudvalg og medarbejdere om værdighed, og hvordan dette fokus kan komme til udtryk i kommunens ældrepleje.

  Udkast til ældre- og værdighedspolitik bygger på kommunens nuværende Ældrepolitik. Det særlige fokus på værdighed er indarbejdet som en del af politikkens værdigrundlag, forventninger til medarbejdere såvel som i et særskilt tema om værdighed, der skal ses i sammenhæng med politikkens øvrige temaer. Temaet værdighed har fem indsatsområder:

  · Livskvalitet

  · Selvbestemmelse

  · Mad og ernæring

  · Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  · En værdig død

  Værdighed er hermed et centralt begreb og fokus igennem hele politikken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til ældre- og værdighedspolitik behandles med henblik på høring,

  at forslaget til ældre- og værdighedspolitik høres i Seniorrådet, Handicaprådet og sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-03-2016

  1. at forslaget sendes i høring.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere midlerne til udmøntning af kommunens nye Ældre- og værdighedspolitik.

  I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunens budgetter for 2016 og 2017.

  De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. Aabenraa Kommunes andel udgør 11,8 mio. kr.

  For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  Redegørelsen for anvendelse af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelse af værdighedspolitikken. Redegørelen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens ældre- og værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeren senest den 1.juli 2016 med henblik på udbetaling af midlerne, når politikken foreligger. Midlerne for 2016 betales, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelsen; dog senest den 1. august 2016.

  Forvaltningen har på baggrund af dialogmøder med interessenter og udvalgets indledende drøftelser udarbejdet et katalog med forslag til udmøntning af midlerne.

  Kataloget med de enkelte forslag er vedlagt som bilag. Forvaltningens indstilling udvider serviceniveauet på ældreområdet med særlig fokus på de svageste ældre, der primært understøttes i at være i eget hjem eller som rehabiliteres til at kunne klare sig i eget hjem.

  Forslagene skal ses på baggrund af udvalgets tidligere udmøntning af ”ældremilliarden”. Her prioriterede udvalget bl.a. sygeplejefaglig kvalitet, aktivitetsmedarbejdere og klippekort på kommunens plejehjem. Disse prioriteringer bidrager efter forvaltningens vurdering også væsentligt til øget værdighed.

  Forslagene vil efter den politiske prioritering blive sendt i høring i MED organisationen, Handicaprådet og Seniorrådet. Endelig godkendelse skal ske på udvalgets møde i april.

  Økonomi og afledt drift

  Se bilag vedr. forslag og prioriteringer.

  Høring/udtalelse

  Redegørelsen høres i MED-organisation, Seniorråd og Handicapråd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at prioriteringerne drøftes,

  at der tages stilling til hvilke forslag, der skal i høring.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-03-2016

  1. at forvaltningens indstilling følges med følgende justeringer:

  Note 3 reduceres med 350.000 kr. i 2017 og 2018-2020

  Note 5 reduceres med 300.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018-2020.

  Note 7 prioriteres med 150.000 kr. i alle årene

  Note 9 reduceres til 400.000 kr. i 2016 og til 0 kr. i 2017 og 0 kr. i 2018-2020

  Note 12 prioriteres med 150.000 kr. i alle årene

  Note 14 prioriteres med 900.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017 og 2018-2020

  Ny note: paragraf 79 området prioriteres med 300.000 kr. i 2017 og 2018-2020

  Note 10, 12 og 14 evalueres senest med udgangen af 2017

  2. at ovennævnte justerede forslag sendes i høring.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12853, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orientere i denne sag om de udfordringer, som Social & Sundhed har indsendt til Staben vedr. budget 2017-2020.

  Social & Sundhed har opgjort udfordringerne med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning 8. februar 2016 (pkt. 20), hvor det blev besluttet, at ændre den nuværende demografimodel.

  ”Der ændres i proceduren for demografireguleringer, således at en automatisk demografi opregulering af budgetrammen fra 2017 ændres til en asymmetrisk model. Fald i demografi indarbejdes i udvalgets ramme, mens stigninger indarbejdes som en pulje under Økonomiudvalget, der tages stilling til når resultatet af finansloven er kendt.”

  I forhold til budget 2016 har Social og Sundhedsudvalget udfordringer for 16, 671mil. Kr. i 2017. Af denne udfordring finansieres der med 7,901mio. kr. fra demografimidlerne. Rest udfordringen i budget 2017 på ældreområdet er her efter  8,77 mio. kr.

  Af demografi midler har Social- og Sundhedsudvalget i det godkendte budget 2016-2019 disponeret 2,252 mio. kr. til plejeboliger og 0,543 mio. kr. til løsningsforslag budget 2016 – 2019. Disse beslutninger er nu anført som udfordringer.

  I forhold til prognosen fra budgetlægningen 2016-2019 er det væsentligt, at der fra medio 2015 ikke længere ses et fald i dækningsgraden blandt hjemmehjælpsmodtagere, så i den nye prognose er der arbejdet med en uændret dækningsgrad for 2017, hvor vi i budgettet havde regnet med et fortsat fald, ligeledes er indregnet øget efterspørgsel på sygepleje og træning.

  Den faldende dækningsgrad har de tidligere år været med til at finansiere investeringer på det samlede udvalgsområde bl.a. udfordringer i forhold til stigningen på Handicap- og psykiatriområdet, men også en større udflytning af borgere til plejehjem i andre kommuner, der i gennemsnit er dyrere end kommunens egne plejehjem.

  Således har Social- og Sundhedsudvalget de seneste år været tvunget til at prioritere en væsentlig del af demografimidlerne  til borgere i andre kommuner. Dette har betydet, at der netto ikke er tilført midler til hjemmepleje, sygepleje og træning de senere år.

  Økonomi og afledt drift

  Bemærkninger til tabel 3 i bilag.

  Udfordringer, hvor der bør tages stilling til indarbejdelse i rammeudmelding:

  Dette betyder at forvaltningen peger på at de samlede 13,005 mio. kr. skal tilføres rammen.

  Vedr. 2,2 mio. kr. til respiratorbrugere er dette en udløber af en takst indført af regeringen for afregning imellem kommuner og region. I Region Syddanmark og specielt sygehus Sønderjylland betyder det tab for kommunerne, medens det andre steder betyder en gevinst. Samlet set er der tale om en 0 løsning på landsplan, kommunerne dispenseres derfor ikke.

  Udfordringer kompenseret igennem demografimidlerne på ældreområdet.

  Den samlede udfordring 16,671 er udgifter som knytter sig til fastholdelse af nuværende serviceniveau på ældreområdet. Det er således udvalgets opgave at løse, efter tilførsel af demografi midler.

  Udfordringer begrundet i evt. beslutninger i Social og Sundhedsudvalget, som helt eller delvis kan tilskrives serviceniveau ændringer.

   Disse udgifter skal udvalget forvente at prioritere finansiering af, hvis de besluttes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-03-2016

  Taget til efterretning.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Borgmesterbrev fra Kommunernes Landsforening med orientering om pejlemærker i ældreplejen.

  2. Fremtidig lokalisering af Hjemmeplejens distriktsgruppe i Felsted.

  3. Vagtkørsel i Demensgruppen i Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-03-2016

  Der orienteredes endvidere om status vedr. Rødekro Sundhedscenter/Svømmehal samt overvejelser vedr. evt. frikommuneforsøg.

  Taget til efterretning.