Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. april 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp.
Karina T. Rogat tiltrådte mødet kl. 16.50, og deltog ikke i punkt 45, 46, 47 og 57.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Social- og Sundhedsudvalgets basisbudget 2017-2020.

  Økonomiudvalget har på sit møde den 5. april 2016 udmeldt driftsrammer for budget 2017-2020.

  Rammen for det enkelte udvalg svarer til budget 2016 overslagsår 2017-2019 korrigeret for følgende,

  • Byrådsbeslutninger
  • Tekniske korrektioner
  • Budgetudfordringer godkendt af Økonomiudvalget

  Budgetudfordringer

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i Økonomiudvalgets regi (puljer) indarbejdet følgende udfordringer,

  • refusion af udgifter vedr. respiratorbrugere 2,2 mio. kr. årligt
  • forventet nytilgang Handicap/Psykiatri 10,805 mio. kr. årligt

  Budgetafdelingen udarbejder en budgetanalyse af området til behandling i Økonomiudvalget.

  De øvrige udfordringer, som ikke er indarbejdet i rammeudmeldingen, skal det enkelte udvalg selv håndtere i forbindelse med udarbejdelse af deres respektive budgetbidrag.

  Omprioriteringsbidrag

  Der skal udarbejdes forslag til omprioriteringsbidrag på samlet 25,0 mio. kr. i 2017 stigende til 50,0 mio. kr. i 2018.

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende betyder det 8,364 mio. kr. i 2017 og 16,728 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik”.

  Baggrunden for udarbejdelse af forslaget er, at Finansloven for 2016 indeholder krav om, at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatsen i kommunerne. Aabenraa Kommunes andel er i 2016 11,8 mio. kr. Prioriteringen af disse midler behandles i en anden sag på udvalgsdagsordenen.

  Udvalget har tidligere godkendt en proces med dialogmøder med udvalgte interessenter som grundlag for udarbejdelsen af forslaget til værdighedspolitik. Ældre- og værdighedspolitikken bygger på input fra disse dialogmøder med Seniorråd, Handicapråd, bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem, Ældresagens Koordinationsudvalg og medarbejdere om værdighed, og hvordan dette fokus kan komme til udtryk i kommunens ældrepleje.

  Udkast til ældre- og værdighedspolitik bygger på kommunens nuværende Ældrepolitik. Det særlige fokus på værdighed er indarbejdet som en del af politikkens værdigrundlag, forventninger til medarbejdere såvel som i et særskilt tema om værdighed, der skal ses i sammenhæng med politikkens øvrige temaer. Temaet værdighed har fem indsatsområder:

  · Livskvalitet

  · Selvbestemmelse

  · Mad og ernæring

  · Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  · En værdig død

  Værdighed er hermed et centralt begreb og fokus igennem hele politikken.

  Udkast til ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik” har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Forvaltningen anbefaler, at Seniorrådets tilføjelser til indledningen om temaet værdighed, til indsatsområderne om livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død indarbejdes i forslaget. Seniorrådets tilføjelser til indsatsområdet mad og ernæring anbefales ikke indarbejdet i forslaget, idet ord som hyggelig og velsmagende er subjektive og opfattes individuelt af den enkelte borger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Ældre- og værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Seniorrådets bemærkninger indarbejdes, jfr. forvaltningens indstilling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag foretage endelig prioritering af midlerne til udmøntning af kommunens nye Ældre- og værdighedspolitik.

  Ved førstebehandlingen på mødet den 29. marts 2016 prioriterede udvalget forslag med henblik på høring. I den forbindelse lagde udvalget følgende overordnede tilgang til prioritering af værdighedsmidlerne:

  • Forslagene skal understøtte værdighedspolitikken
  • Forslagene skal målrettes borgernes behov
  • Forslagene skal udmøntes i ”hænder”
  • Forslagene skal understøtte rehabilitering for borgere i eget hjem (Ældrepolitikken)
  • Forslagene skal understøtte det frivillige arbejde
  • Forslagene skal imødekomme udfordringerne på ældreområdet.

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Konsekvenser ved beslutning af Seniorrådets omprioritering er:

  • Normeringen i en boenhed på plejehjem vil blive øget med 19 min. dagligt, der er taget udgangspunkt i 31 boenheder.
  • Der vil kunne tilføres økonomi svarende til nattevagt hver 2 uge eller ½ nat på plejehjem
  • Vågekoner vil ikke kunne understøttes fagligt
  • Dagdemensenheden bliver enten med færre dage eller kortere åbningstid evt. kun formiddag.
  • Ingen visitering til døgnhjælp i eget hjem
  • Nedjustering af dagdemensenhed, rehabilitering og midler til døgndækning  i eget hjem øger udvalgets udfordring med ca. 3. mio. kr.

  Baggrund

  I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunens budgetter for 2016 og 2017.

  De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. Aabenraa Kommunes andel udgør 11,8 mio. kr.

  For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  Redegørelsen for anvendelse af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelse af værdighedspolitikken. Redegørelen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens ældre- og værdighedspolitik.

  Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeren senest den 1.juli 2016 med henblik på udbetaling af midlerne, når politikken foreligger. Midlerne for 2016 betales, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelsen; dog senest den 1. august 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udmøntning af midler til ældreområdet prioriteres endeligt .

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Udvalgets prioritering, jfr. behandlingen 29. marts 2016, godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15727, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende nye fritvalgspriser på hjemmehjælpsområdet til afregning for frit valgs-leverandører.

  De nye priser er beregnet på baggrund af en tidsmåling gennemført i hjemmeplejen i uge 44 og 45 i 2015.

  Målingen har vist en udvikling i brugertidsprocenten på 7,58 % på fremmødetiden og 6,25% på bruttotiden.

  Økonomi og afledt drift

  Fritvalgs-timepris

  Aktuel timepris

  i kr.

  Forslag til ny timepris 2016

  Hverdag, almindelig pleje

  429,45

  415,36

  Hverdag, rehabilitering

  622,43

  614,80

  Hverdag, rengøring

  279,83

  285,34

  Weekend-dag, almindelig pleje

  436,26

  414,69

  Weekend-dag, rehabilitering

  584,24

  535,27

  Aften, almindelig pleje

  473,08

  476,57

  Aften, rehabilitering

  561,01

  616,65

  Nat

  746,2

  740,38

  Tabellen viser priserne i 2016-prisniveau.

  Det skal bemærkes, at Hjemmeplejen generelt er blevet mere effektiv. Brugertidsprocenten, på det faktiske fremmøde, er øget med 7,6%, hvoraf 10,1% ligger på dag, hverdag, almindelig pleje. Den gennemsnitlige, samlede brugertidsprocent er øget med 6,25%.

  Effekt på visitationsbudgettet

  Effekt af øget brugertidsprocent

  7.335

  Nødkald/akut/ændringer + 1,66%

  -2.558

  Ikke justering af pakker <10% afv.

  -1.886

  Besparelse i alt

  2.891

  Der burde således være en teoretisk besparelse på 7,335 mio. kr., men der er samtidig sket en øgning i antal akutte ændringer i arbejdsplaner på 1,66% og en øgning af tiden i pakker på 1,886 mio. kr., er den samlede årlige besparelse på 2,891 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de foreslåede fritvalgspriser godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15617, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til de tekniske tilretninger, der flytter budgettet på drift af biler og på beklædning fra Visitationsrammen til Hjemmeplejens driftsbudget og dermed sikrer en gennemskuelig budgetopfølgning for Hjemmeplejen og Sygeplejen.

  Hjemmeplejen

  Her skal tages stilling til en budgetomplacering af midler fra visitationsbudgettet under politikområdet Visitation og Rehabilitering til driftsbudgettet i Hjemmeplejen under politikområdet Pleje og Omsorg.

  Timeprisen for hjemmehjælp i budget 2016 indeholder afregning af drift af biler og udgifter til beklædning. Dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt, da det besværliggør den månedlige budgetopfølgning på området.

  Det anbefales derfor, at udgifter til drift af biler og beklædning tages ud af timeprisen og at budgettet hertil budgetomplaceres til Hjemmeplejens driftsramme. Dette medfører, at Hjemmeplejen opnår en større gennemskuelighed i forhold til den månedlige opfølgning på forbruget.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående tabel viser visitationens oprindelige budget 2016 til hjemmehjælp efter § 83/§91.

  1.000 kr. i 2016-priser

  Visiterede timer § 83/§91

  Antal visiterede timer Budget 2016

  Gns. Timepris 2016

  (kr.)

  Budget 2016

  Hjemmehjælp (kommunal leverandør)

  242.716

  425

  103.129

  Uddelegeret sygepleje (kommunal leverandør)

  42.035

  425

  17.865

  Visitationsbudget § 83/§91 for 2016

  284.751

  425

  120.994

  Nyt visitationsbudget § 83/91 for 2016

  284.751

  413

  117.694

  Den godkendte timepris til den kommunale leverandør er i budget 2016 425 kr. pr. time. Heraf udgør udgifter til drift af biler og beklædning 11,59 kr. pr. time. Det samlede beløb til drift af biler og beklædning udgør således 3,300 mio. kr. (11,59 kr. * 284.751 timer).

  Hjemmeplejen  (i 1.000 kr.)

  Budget 2016

  Nyt budget 2016

  Driftsbudget

  7.149

  7.149

  Biler/beklædning (Hjemmeplejen)

  0

  3.300

  Biler/beklædning (Sygeplejen)

  0

  2.350

  Samlet driftsbudget

  7.149

  12.799

  Sygepleje

  I forhold til Sygeplejen er der tale om en tilbagevendende udfordring, der de tidligere 2 år er løst i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Det er aftalt mellem Visitation & Rehabilitering og Pleje & Omsorg, at Sygeplejens nuværende brugertidsprocent og timepris justeres. Brugertidsprocenten øges på baggrund af mere udbredt og bedre anvendelse af nye digitale løsninger, samt standardisering af dokumentationsopgaven. Disse tiltag skal reducere dokumentationsopgaven og anvendes til biler og beklædning.

  Timepris

  Timepris budget 2016

  Korrigeret timepris 2016

  Dag, hverdag

  807,87

  717,69

  Dag, weekend

  816,69

  848,76

  Aften

  966,41

  849,35

  Nat

  1494,78

  1494,78

  Gennemsnitlig timepris

  862,09

  777,67

  Gns. timepris excl. nat

  840,73

  755,94

  Korrektionen af timeprisen betyder, at der kan frigives midler på Visitation & Rehabiliterings visitationsbudget på 2,350 mio. kr., der foreslås budgetomplaceret til Hjemmeplejen driftsbudget, til finansiering af udgifter til drift af biler samt udgifter til beklædning for både Sygeplejen og Hjemmeplejen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der budgetomplaceres 3,300 mio. kr. fra visitationsbudgettet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, vedrørende udgifter til biler og beklædning, til Hjemmeplejens driftsbudget under politikområdet Pleje og Omsorg, med virkning fra 2016,

  at den samlede korrektion af timeprisen for Sygeplejen på i alt 2,350 mio. kr. budgetomplaceres fra visitationsbudgettet under Visitation & Rehabilitering til Hjemmeplejens  driftsbudget, under politikområdet Pleje og Omsorg til biler og beklædning for Sygeplejen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til finansieringen af udvalgets andel af udgifterne til Headspace.

  Økonomiudvalget principgodkendte den 17. november 2015 efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget etableringen af Headspace i Aabenraa med kommunal finansiering af tilskud på 600.000 kr. årligt samt lokaleudgifter. Disse udgifter finansieres ligeligt af de involverede  udvalgsområder. Den ½ stilling, som Aabenraa Kommune stiller til rådighed for Headspace, finansieres af  Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

  Social- og Sundhedsudvalget skal således tage stilling til finansiering af 200.000 kr. årligt samt en andel af lokaleudgifterne.

  Der har den 20. januar 2016 været afholdt opstartsmøde med Headspace og repræsentanter fra Jobcentret, Børn- og Familie og Handicap & Psykiatri.

  Headspace i Aabenraa vil omfatte rådgivning i centret med daglig åbningstid fra 12.00 – 19.00 for 12 – 25 årige, udvikling af udgående og opsøgende rådgivning i oplandet, chatfunktion fra kl. 12.00 – 22.00 samt joblæringsfunktion for 18 – 25 årige.

  Der sigtes mod åbning af Headspace primo september 2016 og der er udarbejdet skitse til tidsplan for tilvejebringelse af ekstern finansiering, rekruttering, lokaler, inddragelse af lokale aktører m.v.

  Kultur, Miljø & Erhverv har meddelt, at der ikke er egnede  kommunale lokaler til disposition, hvorfor der p.t. foretages sonderinger på det private ejendomsmarked.

  Forslag til leje af lokaler forelægges senere til politisk behandling. 

  I samarbejde med Headspace opstilles evalueringsparametre med henblik på årlig evaluering af effekten af aktiviteten. Første evaluering gennemføres primo 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift for de tre udvalg forventes i 2016 (5 måneder) at udgøre 0,402 mio. kr. fordelt med 0,252 mio. kr. i tilskud og 0,150 mio. kr. til lokaleudgifter.

  Social- og Sundhedsudvalgets samlede andel i 2016 på 0,134 mio. kr. finansieres via Handicap & Psykiatri’s reguleringspulje, hvor der i 2016 er afsat 0,481 mio. kr.

  I 2017 og fremadrettet forventes den samlede årlige udgift at udgøre 1,125 mio. kr., fordelt med 0,600 mio. kr. i tilskud og 0,375 til lokaleudgifter.

  Social- og Sundhedsudvalgets samlede andel i 2017 og fremadrettes finansieres via Handicap & Psykiatri’s reguleringspulje, hvor fra 2017 årligt er afsat 0,528 mio. kr.

  I forbindelse med implementeringen af den ”pakkebaserede” og delvis aktivitetsstyrede tildelingsmodel i Handicap & Psykiatri i 2012 blev der i tillæg til en budgettilpasning på ca. 10% på driftsområderne etableret en reguleringspulje til at understøtte forandringsprocesserne m.v. i driftsområdet. Den årlige reguleringspulje har været fuldt anvendt i de forløbne år. Driftstilskuddet til Headspace og lokaleudgiften kan finansieres af restbeløbet i reguleringspuljen.

  Børne og Uddannelsesudvalget har taget stilling til finansieringen den 8. marts 2016 (pkt. 44) ligesom der i Arbejdsmarkedsudvalgets regi tages stilling til finansieringen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets udgift til Headspace i 2016 og efterfølgende år finansieres af reguleringspuljen i Handicap & Psykiatri.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36816, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget drøftede den 2. marts 2016 ansøgning fra Aabenraa Selvhjælp om tilskud til etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter sexuelt misbrug. Udvalget besluttede, at ansøgningen forelægges på førstkommende møde med forslag til finansiering.

  Aabenraa Selvhjælp søger om projektstøtte på 300.000 kr. til en projektperiode på 2 år. Projektperioden er 1. juni 2016 til 31. maj 2018.

  Projektet evalueres i februar/marts 2017 med henblik på stillingtagen til, om en forlængelse af aktiviteten skal behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

  Handicap & Psykiatri kan i den 2-årige forsøgsperiode pege på finansiering fra reguleringspuljen  på handicap- og psykiatriområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Social & Sundhed foreslår finansiering på 0,088 mio. kr. i 2016, 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,063 mio. kr. i 2018 via Handicap og Psykiatris reguleringspulje, hvor der i 2016 er afsat 481 mio. kr. og i budgetårene 2017 – 2018 er afsat 0,528 mio. kr.

  I forbindelse med implementeringen af den ”pakkebaserede” og delvis aktivitetsstyrede tildelingsmodel i handicap & Psykiatri i 2012 blev der i tillæg til budgettilpasning på ca. 10% på driftsområderne  etableret en reguleringspulje til at understøtte forandringsprocesserne m.v. i driftsområdet. Den årlige reguleringspulje har været fuldt anvendt i de forløbne år. Tilskuddet til etablering af et lokalt tilbud for voksne med senfølger efter sexuelt misbrug kan finansieres af restbeløbet i reguleringspuljen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tilbuddet godkendes for en 2-årig periode løbende fra 1. juni 2016 til 31. maj 2017,

  at tilbuddet finansieres af reguleringspuljen for handicap- og psykiatriområdet  med tilskud på 87.500 kr. i 2016, 150.000 kr. i 2017 og 62.500 kr. i 2018,

  at tilbuddet midtvejsevalueres i februar/marts 2017 og slutevalueres i juni 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. – 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag følge op på Økonomiudvalgets beslutning i  sag 16/2163 om, at det skal afsøges, om der er andre emner, der skal indgå i frikommuneforsøg; f.eks. fritagelse for visitationsreglerne vedr. frit valg på ældreområdet og tilkøbsmuligheder for ekstra ydelser.

  Forvaltningen ønsker med denne sag, at Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver, hvilke temaer der skal arbejdes videre med henblik på afklaring af mulige netværksdeltagelse og indstilling og beslutning i Økonomiudvalget.

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at gennemføre et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  I lyset af dette må det forventes, at Aabenraa Kommune maks. skal deltage i et netværk, men på nuværende tidspunkt er det usikkert, hvilke netværk der kan samle det nødvendige antal kommuner, eller bliver godkendt af ministeriet.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Direktionen har drøftet emner for frikommuneforsøg og anbefaler, at Aabenraa Kommune arbejder videre med integrationsindsats som et emne for frikommuneforsøg i samarbejde med andre kommuner. Der er endnu ikke taget kontakt til andre kommuner.

  KL har besluttet at understøtte etableringen af netværk om frikommuneforsøg ved at søge at samle interesserede kommuner omkring en række temaer. KLs koordination er et tilbud til de kommuner, der har et forslag til et forsøg, men ikke har samlet en kreds af kommuner omkring forsøget.

  Ud over at det er besluttet at arbejde videre med integrationsindsatsen, har Social & Sundhed fået henvendelse fra  kommunerne Odense og Vejen om deltagelse i fælles projekter. Disse fremgår af bilag. Ligeledes fremgår de af KL`s bruttokatalog.

  Endvidere har forvaltningen gennemgået KLs liste over forslag for at identificere evt. andre forslag af interesse. Men som i givet fald prioriteres lavere end de af kommunen prioriterede.

  Senest er der på  Socialdirektør forums møde den 16. marts aftalt, at der skal udarbejdes en ansøgning til et frikommuneforsøg om Syddanmarks fritagelse fra Rammeaftalen på det specialiserede område. Første beskrivelse foreligger i bilag -  såfremt projektet bliver udvalgt, skal der udarbejdes en mere fyldestgørende ansøgning.

  På denne baggrund er der identificeret følgende mulige temaer for frikommune forsøg.

  1. Indsats omkring borgere som har været længere tid på forsorgshjem (Odense Kommune)
  2. Fritagelse for Rammeaftalen i Region Syddanmark.
  3. Mulighed for at flytte borgere fra en boenhed til en anden (KLs katalog).
  4. Salg af tilkøbsydelser i hjemmeplejen (KLs katalog)
  5. Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer jfr. servicelovens §126a (Vejen Kommune)
  6. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke – servicelovens §129 (Vejen Kommune)
  7. Borgerbudgetter på § 85 (KLs katalog)

  Ad. 1.

  Forvaltningen har tilkendegivet interesse for dette, da det flugter med det prioriterede fokus på området.

  Ad. 2.

  Forvaltningen anbefaler, at vi følger de andre kommuner i Region Syddanmark.

  Ad. 3

  Dette forslag er meget relevant, da de nuværende regler, som knytter sig til lejeboligloven, giver store udfordringer i hverdagen.

  Ad. 4

  Er meget relevant for at sikre den kommunale leverandør lige konkurrence vilkår med den private leverandør.

  Ad. 5 -6

  Mindre men relevante forslag som kan bringes i spil, hvis andre forslag ikke kommer i spil.

  Ad. 7

  Afhængig af den endelige udformning kan dette være en måde at udfordre visitations praksis på.

  Det bemærkes, at deltagelse i frikommuneforsøg vil være forbundet med et ressourcetræk, hvor der i givet fald vil skulle tages stilling til finansiering heraf.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommune, under forudsætning af godkendelse i Økonomiudvalget  ansøger om at indgå i netværk med Odense Kommune omkring borgere, som har været længere tid på forsorgshjem,

  at Aabenraa Kommune, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse tilkendegiver, at vi gerne indgår i frikommuneforsøg vedrørende Rammeaftalen. Dette under forudsætning af, at der laves nye nødvendige styringsaftaler eks. takstberegning, opsigelsesvilkår og andet.

  at der arbejdes videre med de øvrige anførte temaer, så kommunen kan indgå i aftaler, såfremt andre aftaler ikke bliver til noget. Samlet overbringes kun 1-2 sager til Økonomiudvalgets beslutning fra Social og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1.–2. at godkendt.

  3. at godkendt, idet udvalget har præference for deltagelse i et frikommuneforsøg vedr. salg af tilkøbsydelser i hjemmeplejen og mulighed for at flytte borgere fra en boenhed til en anden boenhed (forslag 4 og 3 i prioriteret orden).

   Der kan fremsendes op til 4 forslag til Økonomiudvalget.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1972, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget træffe beslutning om disponering af overførte midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag fra 2015.

  På udvalgsmødet den 16. september 2014 blev der i 2015 afsat 0,180 mio. kr. til ”udviklingen af de fysiske rammer i de kommunale aktivitetscentre i syd”.

  Det er i udgangspunktet muligt at overføre disse ubrugte midler til 2016, men forvaltningen afventer fortsat endelig godkendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. Derfor sker en disponering i 2016 med forbehold for denne afgørelse.

  Social & Sundhed foreslår følgende prioritering af de overførte midler:

  Forbedringer på Valdemarshus

  0,090 mio. kr.

  Udbygning af Grønnevej 41, Tinglev.

  0,090 mio. kr.

  I alt

  0,180 mio. kr.

  Forbedringerne på Valdemarshus vil ske i samarbejde med Brugerrådet.

  Udbygningen af Grønnevej 41 vil indeholde anlæggelsen af en terrasse, samt forbedringer af køkkenet. Dette vil medvirke til øgede muligheder for forskellige aktiviteter og fællesskabelse. Desuden vil det muliggøre, at langt flere borgere får mulighed for at deltage i fællesspisning og forskellige udendørsarrangementer i sommerhalvåret.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de 0,180 mio. kr. er en del af de 0,581 mio. kr. som vedrører ”Pulje til løft af ældreområdet”, som blev godkendt overført fra 2015 til 2016 af Byrådet den 30. marts 2016.

  Midlerne skal dog også godkendes overført af Sundheds- og Ældreministeriet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de 0,180 mio. kr. disponeres som foreslået.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1972, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om brugen af ansøgningspulje til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag for ældre over 60 år.

  På udvalgsmødet den 2. marts 2016 blev det reviderede forslag til udmøntning af midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag vedtaget. Det blev i den forbindelse besluttet at op-rette en ansøgningspulje på 0,227 mio. kr., der i samråd med Seniorrådet målrettes specifikke temaer.

  Seniorrådet drøftede sagen den 14. marts 2016 og har besluttet at indstille målgrupper og aktiviteter, der kan søges finansiering til gennem ansøgningspuljen. Seniorrådets indstilling kan ses i vedlagte bilag.

  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 2. marts var, at der skulle udpeges specifikke, prioriterede temaer, der kan søges midler til at gennemføre aktiviteter til. Herved søges midlerne målrettet i forhold til bl.a. ældre- og værdighedspolitikken, understøttelse af kerneopgaven og den rehabilitererende tilgang. Forvaltningen anbefaler følgende prioriterede temaer for midlernes anvendelse i 2016:

  •        Forebyggelse af ensomhed

  •        Det sønderjyske madinitiativ

  •        Bevægelse for ældre

  Førstnævnte tema ligger i forlængelse af det øgede fokus på opsporing af denne målgruppe gennem de forebyggende hjemmebesøg. Temaet om sønderjysk mad ligger i forlængelse af Vækststrategiens fokus på sønderjyske madvaner og skal ses i sammenhæng med målet om at skabe mere samvær gennem fællesspisning. Sidstnævnte ligger i forlængelse af kommunens sundhedspolitik og ældre- og værdighedspolitik, der bl.a. har som mål at skabe flere sundhedsfremmende aktiviteter for ældre.

  Det anbefales at ovennævnte temaer indgår i behandlingen af Seniorrådets forslag til konkrete aktiviteter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til prioriterede temaer for 2016 drøftes,

  at Seniorrådets forslag til anvendelse drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at midlerne ønskes i 2016 prioriteret i forhold til temaet ”forebyggelse af ensomhed”
  2. at der iværksættes en ansøgningsprocedure, idet Seniorrådet anmodes om at indstille indkomne ansøgninger til prioriteringer i udvalget.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11266, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om en ændring af Sundhedsplejens individuelle undersøgelse i 5. klasse.

  På nuværende tidspunkt har skoleeleverne fire individuelle undersøgelser ved Sundhedsplejen i løbet af deres skoleforløb. Hertil kommer en række sundhedspædagogiske indsatser. Det nuværende tilbud er følgende:

  Klassetrin

  Indsats

  0. klasse

  Sundhedsvejen

  1. klasse

  Indskolingsundersøgelse

  3. klasse

  Individuel undersøgelse

  5. klasse

  Individuel undersøgelse og pubertetsundervisning

  7. klasse

  Sundhedseksperimentarium

  8. klasse

  Udskolingsundersøgelse

  Med henblik på at sikre at Sundhedsplejen har kontakt med børnene i flest mulige årgange, foreslår Social & Sundhed at den individuelle undersøgelse i 5. klasse rykkes til 6. klasse. Pubertetsundervisningen fastholdes i 5. klasse. Der vil i forbindelse med dette ikke ske ændringer i det antal timer, Sundhedsplejen bruger på skoleområdet.

  Hvis ændringen godkendes vil det tilbuddet se ud som følger:

  Klassetrin

  Indsats

  0. klasse

  Sundhedsvejen

  1. klasse

  Indskolingsundersøgelse

  3. klasse

  Individuel undersøgelse

  5. klasse

  Pubertetsundervisning

  6. klasse

  Individuel undersøgelse

  7. klasse

  Sundhedseksperimentarium

  8. klasse

  Udskolingsundersøgelse

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den individuelle undersøgelse i 5. klasse rykkes til 6. klasse,

  at sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. – 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15540, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  På formandens foranledning skal udvalget i denne sag orienteres om en spørgeskemaundersøgelse i social- og sundhedsvæsenet udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Undersøgelsen er gennemført blandt FOA Sønderjyllands medlemmer i kommunerne Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.

  Der er vedlagt materiale vedrørende spørgeskemaundersøgelsen, der er fremsendt til udvalgsformanden fra JydskeVestkysten med baggrund i medieomtale af undersøgelsen.

  Som baggrund for orienteringen er endvidere vedlagt uddrag af resultater fra tidsmålestudier i Hjemmeplejen.

  Der gøres opmærksom på, at hverken forvaltningen eller ledelsen af Pleje & Omsorg har været inddraget i undersøgelsen.

  Forvaltningen og udvalgsformanden har den 8. april 2016 modtaget invitation fra FOA til møde den 9. maj 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om status på etablering af Frivilligcenter Aabenraa.

  I vedlagte notat er der udarbejdet en kort status på de aktiviteter, der er afhold til og med dialogmødet med Frivillighedsrådet den 5. april 2016. 

  På dialogmødet 5. april 2016 mellem Frivillighedsrådet og Social- & Sundhedsudvalget drøftede deltagerne bl.a. etablering af et frivilligcenter. Dialogen synliggjorde holdninger for og imod, men leverede også mange forslag til, hvad et frivilligcenter kan indeholde som input til det videre arbejde. Dialogmødet den 5. april 2016 afslutter den planlagte dialogproces med de frivillige foreninger. 

  På forvaltningens møde med de frivillige foreninger den 15. marts 2016 blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra frivilligforeningerne.

  Forvaltningen inviterer repræsentanter fra Frivillighedsrådet, Handicaprådet og Seniorrådet til at deltage i denne arbejdsgruppe. Formålet er, at de frivillige sammen med forvaltningen, på baggrund af input fra de afholdte møder, udarbejder forslag til opstart af et frivilligcenter i Aabenraa. Arbejdsgruppen planlægger studietur til 2 frivilligcentre og hjælp fra ”Frisee” (en sammenslutning af frivilligcentre i Danmark) til at udarbejde idegrundlag forretningsbeskrivelse m.m. indenfor de eksisterende rammer.

  Når forslaget foreligger aftales den videre proces.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om endeligt regnskab 2015 for CHK.

  De fire sønderjyske kommuner besluttede i april/maj 2015, at samarbejdet om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation skulle ophøre den 31. december 2015, og samtidig godkendtes samarbejdsaftale om drift og afvikling af CHK.

  Resultatopgørelsen for CHK foreligger nu som det afsluttende regnskab for samarbejdet, og der er jf. samarbejdsaftalen foretaget fordeling af regnskabsresultatet.

  Økonomi og afledt drift

  Det endelige regnskab 2015 for CHK viser et merforbrug på 1,082 mio. kr.

  Merforbruget fremkommer som resultat af ekstraordinære omkostninger ved afviklingen på 1,318 mio. kr. til udbetaling af feriepenge, fratrædelsesgodtgørelser, flytteomkostninger. De ekstraordinære omkostninger reduceres med refusion ved jobrotation og ikke forbrugt overskud vedr. 2014, således at driftsresultatet bliver et underskud på 1,.082 mio. kr. kr.

  Underskuddet er jf. samarbejdsaftalen fordelt med:

  Aabenraa

  29%

  313.785 kr.

  Sønderborg

  31 %

  335.426 kr.

  Tønder

  17 %

  183.943 kr.

  Haderslev

  23 %

  248.864 kr.

  I alt

  100 %

  1.082.018 kr.

  Aabenraa kommunes andel af underskuddet kr. 0,314 mio. kr. blev godkendt overført til 2016 på Byrådets møde den 30. marts 2016. Til finansiering heraf blev der godkendt overført et tilsvarende mindre forbrug på centrale konti vedr. de aftalestyrede enheder på Handicap- og Psykiatriområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om endeligt regnskab for CHK tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1634, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag årsberetning om magtanvendelse 2015.

  Samlet set ser forvaltningen ikke grund til bekymring over antallet af indberetninger. Visitation & Rehabilitering vurderer, at indberetningerne er en konsekvens af øget oplysning til hjælperne om forpligtigelsen.

  Det er fortsat opfattelsen, at de boenheder og plejehjem, der løser opgaver for Aabenraa Kommune, i høj grad forsøger at løse opgaverne med en pædagogisk tilgang, som vejledningen foreskriver, men balancen i forhold til omsorgssvigt er skarp.

  Godkendelse af magtanvendelse har ingen kontrolfunktion. Kontrollen ligger hos sagsbehandleren i de løbende opfølgninger.

  Som anført i tidligere årsberetninger kan det ikke undgås, når der udføres hjælp som for eksempel socialpædagogisk støtte eller personlig pleje for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, at der blandt andet er situationer, der enten er farlige for personen og/eller andre.

  I serviceloven er der regler om, hvornår der undtagelsesvis kan anvendes fysisk magt med videre. Reglerne vedrører følgende situationer: alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere, fastholdelse, fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen eller føren tilbage hertil, fastspænding med stofseler og optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Desuden er der regler om regulering af besøgsrestriktioner med videre.

  I 2015 er der informeret en del om magtanvendelsesreglerne for kommunens demensfunktion og det udførende personale indenfor handicap- og psykiatriområdet. Det kunne tyde på, at den information har begrundet en stigning i indberetninger og ansøgninger indenfor ældreområdet.

  Blandt andet er der modtaget 10 indberetninger om ”ikke forud-godkendt fastholdelse i personlige hygiejnesituationer”. De drejer sig især om tøjskift og skiftning af bleer. For lovligt at kunne anvende fysisk magt i de situationer skal der være givet en tilladelse hertil. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om ”ikke forud-godkendt fastholdelse” - altså ulovlig fastholdelse.

  Der er flere forklaringer på, at det udførende personale ser sig nødsaget til at anvende ”ikke forud-godkendt fastholdelse”. Den vigtigste forklaring er nok, at det udførende personale ønsker og har en høj faglig standard i deres pleje og omsorg af de personer, der har sværest ved at tage vare på sig selv.

  Sommetider bliver det udførende personale anmodet om eller føler sig tvunget til at anvende fysisk magt i form af fastholdelse i situationer, hvor der er tale om behandling efter sundhedsloven, og hvor personen ikke kan give et gyldigt samtykke. I en akut livstruende situation vil det være lovligt at behandle. I andre situationer skal personalet rette henvendelse til pågældendes læge. Såfremt borgeren er på sygehuset, er det personalet her, der skal vurdere, hvad der kan gøres.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at årsberetningen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. juni 2014, at fastsætte nye mål og indgå nye aftaler med de kommunale- og selvejende idrætsfaciliteter.

  Baggrunden er, at driftsvilkårene for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller siden kommunalreformen i 2007 har været præget af forskellige tilskudsordninger.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2015, at iværksætte en idrætsfacilitetsanalyse. Analysen skulle rumme forslag til en ny tilskudsmodel, der bygger på principper om transparens og harmonisering og giver incitament til aktivitet. Formålet er at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i hele kommunen og få mere idræt for pengene.

  Analysen og tilskudsmodellerne sendes i høring fra 11. april til 11. maj 2016 sammen med anbefalinger om:

  - at den nye tilskudsmodel indfases over en 3-årig periode

  - at en harmonisering af priserne for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller træder i kraft 1. januar 2017

  - indførelse af ensartet regnskabspraksis med ikrafttrædelse 1. januar 2017

  Analysen kategoriserer idrætsfaciliteterne ud fra deres størrelse, rolle og forudsætninger i lokalområdet. Den synliggør, at nogle idrætsfaciliteter hidtil har haft mere gunstige driftsforudsætninger end andre, og at de derfor kan blive udfordret på deres økonomi af de nye ensartede tilskudsprincipper, hvis de ikke udvikler sig.

  Den 3-årige overgangsperiode gør det muligt at tilpasse anlæggenes drift til de nye driftsvilkår. Det kan ske ved at arbejde videre med de udviklingsperspektiver, der er skitseret i samarbejde med de enkelte faciliteter i forbindelse med analysen. Det kan dreje sig om udbud af nye aktiviteter, aktiviteter i samarbejde med andre haller, samarbejde omkring drift, sundhedsfremmede tiltag etc.

  I det fremadrette arbejde med at udvikle faciliteterne skal der også tages højde for, hvordan afskrivning og investeringer kan indarbejdes i den enkelte facilitets budget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har opbakning fra Social & Sundhed samt Børn & Skole til at agere proaktivt for at kunne støtte op om analysens anbefalinger, og forvaltningerne foreslår derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger, der skal komme med oplæg til:

  - hvordan man etablerer en driftsorganisation, som institutioner, der primært er finansieret af Kultur & Fritid, får mulighed for at blive en del af

  - hvordan Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelse kan styrke deres samarbejde fx omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne. Det gælder blandt andet aktiviteterne i Sundhedscenteret i Rødekro og de aktiviteter, der foregår i regi af Servicelovens § 79

  - hvordan gebyr for leje af lokaler skoler, borgerhuse m.fl. kan indføres for at stille alle ens

  - hvordan driften af svømmehallerne kan udvikles, så aktivitetsniveauet højnes og svømmehallernes økonomi forbedres blandt andet via en ny model for skolesvømning.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget sendes i høring, og

  at sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. at Godkendt, analysen og forslag til tilskudsmodel sendes i offentlig hørring.

  2. at Analysen og forslag til tilskudsmodel sendes til orientering i samtlige stående udvalg. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning med bemærkning om, at Børne- og Uddannelsesudvalget inddrages inden der træffes beslutning om driften af svømmehallerne.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Der orienteredes om status vedr. Rødekro Svømmehal.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.