Beslutningsprotokol

onsdag den 4. maj 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17985, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Der forventes forholdsvis store budgetafvigelser på politikområdet Visitation og Rehabilitering som vedrører hjemmepleje og sygepleje, hvor de samlede merudgifter i 2016 forventes at udgøre 11,326 mio. kr. Der iværksættes en række tiltag på området således, at den samlede udfordring på området forventes at udgøre 4,153 mio. kr.

  Der er usikkerhed om udfordringerne indenfor Pleje og Omsorg, udfordringen kan svare til 2,0 mio. kr., men der forudsættes en større analyse af det samlede område før det medregnes som en udfordring i 2016.

  I forhold til udvalgets samlede restudfordring på 5,153 mio. kr. er der forslag til finansiering via ikke disponerede midler, ikke igangsatte projekter samt forslag til yderligere tiltag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetomplaceringerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Godkendt, med følgende bemærkninger:

  Der gennemføres en ekstraordinær bevillingskontrol pr. 30. juni med særligt fokus på udfordringerne på ældreområdet og svømmehal.

  Udskydelse af igangsættelse af projekter vedr. værdighed (note 16) og udskydelse af uddeling af §18 og §79 midler (note 12) udgår.

  Der indlægges en risikovurdering svarende til 2.769 mio.kr. med henblik på evt. alternative handlemuligheder i den ekstraordinære bevillingskontrol.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17985, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17985, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til drifts og anlægsudgifterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Der søges tilført kassebeholdningen 0,2 mio. kr. vedr. et restrådighedsbeløb som oprindeligt udgjorde 9,5 mio. kr. som oprindeligt blev afsat til ombygning og renovering af Rødekro Plejecenter.

  Projekterne vil løbende blive vurderet, og der vil senest i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blive taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kassebeholdningen tilføres 0,2 mio. kr. vedr. et restrådighedsbeløb på 0,2 mio. kr.,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at anbefales godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et basisbudget 2017-2020 i balance.

  Økonomiudvalget har på sit møde den 5. april 2016 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

  Rammen for det enkelte udvalg svarer til budget 2015 overslagsår 2016-2018 korrigeret for følgende:

  • Byrådsbeslutninger
  • Tekniske korrektioner
  • Budgetudfordringer


  Rammeudmeldingen betyder følgende for serviceudgifterne:

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Pleje & Omsorg

  82.764

  82.546

  82.546

  82.546

  Handicap og Psykiatri

  113.963

  113.956

  114.018

  114.018

  Visitation og Rehabilitering

  528.142

  528.768

  529.513

  529.514

  Sundhed og Forebyggelse

  89.113

  88.662

  87.339

  87.222

  Øvrige sociale udgifter

  9.056

  8.985

  8.923

  8.923

  I alt

  823.037

  822.917

  822.339

  822.222

  Det bemærkes, at der i rammeudmeldingen indgår udvalgets udfordringer vedr. ”Respiratorbrugere” og ”Nytilgang Handicap/Psykiatri”, som er indarbejdet som en pulje under Økonomiudvalget.

  Budgetafdelingen udarbejder en analyse af området til behandling i Økonomiudvalget.

  I Social- og Sundhedsudvalgets regi er der i forhold til at bringe basisbudget 2017-2020 i balance følgende udfordringer

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udfordring

  21.471

  27.275

  29.030

  34.957  Social og Sundhed har udarbejdet løsningsforslag til udfordringerne. Der skal på mødet tages stilling til budget i balance og herunder eventuelt prioritering af nye ønsker indenfor rammen.

  Til Social- og Sundhedsudvalget møde den 4. maj 2016 fremsendes følgende materiale:

  • Budgetnotat, som giver overblik over budgetprocessen og grundlag for det videre forløb
  • Oversigt over udvalgets udfordringer og løsningsforslag.
  • Noter til udvalgets udfordringer og løsningsforslag.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter eventuelle ønsker til finansiering indenfor udvalgets ramme,

  at Social- og Sundhedsudvalget udfordringer og løsningsforslag drøftes,

  at forslag til løsninger godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at der ikke arbejdes videre med driftsønsker.
  2. at drøftet.
  3. at godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget udarbejde forslag til omprioriteringskataloget.

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 5. april 2016 skal der udarbejdes forslag til omprioriteringskataloget på samlet 25,0 mio. kr. i 2017 stigenden til 50,0 mio. kr. årligt i 2018-2020. Heraf udgør Social- og Sundhedsudvalgets andel 8,364 mio. kr. i 2017 og 16,728 mio. kr. årligt i 2018-2020.

  B17 kataloget fra KL kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af omprioriteringskataloget.

  Forslagene skal listes særskilt og skal ikke indarbejdes i udvalgets budgetbidrag.

  Den endelige prioritering af forslagene til omprioriteringskataloget vil ske i august/september 2016 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2017-2020 til Byrådet.

  På Social- og Sundhedsudvalgets næste møde den 27. maj 2016 behandles følgende,

  Driftsinvesteringsønsker

  Udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker som over en fireårig periode balancerer og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning. Forslagene skal tage udgangspunkt i vækstplanen.

  Anlægsrammen

  Udvalget har følgende opgave, at

  • kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag som udvalget fremsender til Økonomiudvalget
  • udarbejde en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2017-2020.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at forslag til omprioriteringskataloget drøftes med henblik på

  at bruttokataloget danner grundlag for inddragelse af Seniorråd, Handicapråd og SektorMed

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om tilskud ti projekt ”Ung til ung samvær for borgere med multihandicap”

  Med baggrund i Workshoppen den 5. oktober 2015 om ældrepolitikken og handicappolitikken er der dannet en arbejdsgruppe af frivillige og medarbejdere fra Bosted Kliplev, som ønsker at være med til at skabe et meningsfyldt tilbud til yngre borgere med multihandicap.

  Det drejer sig om borgere, som er afhængig af omfattende støtte i hverdagen, og som ikke selv er i stand til at indgå i fællesskaber. Det betyder, at borgerne oftest er udelukket fra andre fritidstilbud for personer med handicap

  Gruppen har besøgt og hentet inspiration fra Skansebakken i Vejle Kommune, der har kørt projekt ”Design af relationer”.

  Gruppen ser den største udfordring i at finde unge mennesker, som har lysten til at blive en frivillig ung til ung ven/veninde. Men der vil også være en stor opgave i at uddanne, støtte og fastholde de unge mennesker.

  Ud fra gruppens ideer og Skansebakkens erfaringer søges om økonomiske midler til:

  · oplysnings- og hvervningsarrangementer

  · uddannelse af mindst 10 frivillige

  · aktiviteter sammen med borgeren

  · indkøb af iPads (LifeManager)

  · buskort/klippekort til den frivillige

  · koordinator- og fastholdelsestimer på Bosted Kliplev

  Projektet løber 1 år fra start 1. juni og der evalueres efter 1 år. Projektet lægges over i frivilligcenteret, når det er etableret. Gruppen søger PUF-midler fra socialstyrelsen til projektet.

  Gruppen søger om 100.000 kr. til projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at i 2016 indgår de resterende midler for henholdsvis §18 og §79 midler i alt 0,694 mio. kr. i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 som forslag til at finansiere Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen imødekommes via § 79 midler – øvrige midler,

  at ansøgningen imødekommes via reduktion af § 18 midler - 2. ansøgningsrunde,

  at der gives afslag på ansøgningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at godkendt.
  2. + 3. at udgår.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17775, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag en ansøgning fra bestyrelsen for Aabenraa Krisecenter om udvidelse af den økonomiske ramme i 2016 og 2017 – 2020.

  1. Der ansøges om udvidelse af den eksisterende lønramme til personale med 0,034 mio. kr., således at forbrug og budget er i balance. Differencen kan ikke finansieres gennem nedgang i arbejdstid. Social & Sundhed bemærker, at differencen på lønbudgettet bl.a. er forårsaget af udmøntning af lokalløn. 
  2. Der ansøges om udvidelse af lønrammen med 0,310 mio. kr. til administrative medarbejdere svarende til en udvidelse på 30 timer ugentlig.  Ansøgningen begrundes i betydende nye opgaver som konsekvens af den øgede digitalisering og heraf følgende sikkerhedsmæssige udfordringer for den enkelte borger. Samtidig henledes opmærksomheden på, at personalet er presset på opgaver.
  3. Der søges om engangsbeløb i 2016 på 0,255 mio. kr. til udligning af underskud på lønbudgettet. Underskuddet er dels overført underskud fra 2015 som følge af langtidssygdom, ansættelse af ny medarbejder i sygeperioden og udbetaling af afspadsering. Forvaltningen bemærker, at med en fastansat medarbejderstab på 4,5 normering er institutionen økonomisk sårbar overfor langtidssygdom.
  4. Der søges om 0,216 mio. kr. til etablering af tilbud om psykologsamtaler til kvinder med ophold på krisecenter. Der findes tilbud om psykologbehandling til børn og mænd med en kvindelig partner på krisecenter. Kvinderne har gennem de to seneste år haft et tilbud finansieret af satspuljemidler. Satspuljemidlerne er bortfaldet og Socialministeren henviser til forankring af gode erfaringer i kommunerne. Konkret betyder det, at kvinderne selv skal afholde udgiften til psykologbehandling. Der foreligger evaluering af den hidtidige psykologhjælp.

  Der søges således samlet om en engangsudvidelse af budgetrammen i 2016 med 0,255 mio. kr. og en årlig budgetudvidelse i 2016 og 2017 – 2020 med 0,560 mio. kr.

  Social & Sundhed vurderer, at der i 2016 på de mellemkommunale betalinger for krisecenterområdet vil være uforbrugte midler på 0,150 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke sker markante ændringer i forbruget på området i form af øget tilgang af voksne og børn samt uændret anvendelse fra andre kommuner.

  Der vil således være delvis finansiering til engangsudfordringen 0,255 mio. kr. i 2016.

  Social & Sundhed kan ikke anvise yderligere finansiering til udfordringer i 2016 og rammeudvidelse i 2017 – 2020, hvorfor evt. rammeændringer bør finansieres i en budgetkontrol og indgå i budgetforslag for 2017 og overslagsårene.

  Social & Sundhed bemærker, at der er anvendt lønmidler ud over den budgetmæssige ramme. Det anbefales på den baggrund, at det indskærpes overfor Aabenraa Krisecenters ledelse og bestyrelse, at der ikke kan disponeres lønmidler uden budgetmæssig dækning.

  De kommunale institutioner for handicappede og udsatte er som led i budgetlægningen for 2017-2020 anmodet om at bidrage med effektiviseringer og løsninger med henblik på budget i balance, omprioriteringsbidrag m.v. Aabenraa Krisecenter er ikke anmodet om forslag til effektiviseringer.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Aabenraa Krisecenter (driften) er omfattet af reglerne for dialogbaseret aftalestyring og som konsekvens heraf fik overført et merforbrug på 0,113 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

  Da merforbruget udgjorde over 4% af institutionens budget , er der udarbejdet en treårig afviklingsplan til afvikling af merforbruget.

  Endvidere bemærkes, at Aabenraa Krisecenter i perioden fra 2011-2015 har haft følgende resultater,

  2011 et merforbrug på             0,107 mio. kr.                

  2012 et mindre forbrug på        0,301 mio. kr.

  2013 et mindre forbrug på        0,296 mio. kr.

  2014 et merforbrug på             0,023 mio. kr.

  2015 et merforbrug på             0,113 mio. kr.

  Aabenraa Krisecenter har pr. 1. januar 2016 en beholdning af puljemidler på 0,846 mio. kr. Disse puljemidler er ansøgt formålsbestemt og kan ikke indgå i centrets almindelige drift.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Krisecenter ydes et ekstraordinært engangstilskud på 0,150 mio. kr. i 2016 finansieret af de mellemkommunale betalinger till krisecentre,

  at Aabenraa Krisecenter meddeles afslag på yderligere finansiering af engangstilskud i 2016,

  at ansøgningen om budgetudvidelse på 0,560 mio. kr. årligt indgår som ønske i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020,

  at det indskærpes overfor Aabenraa Krisecenter, at lønforbruget skal afholdes indenfor det afsatte budget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. + 2. at godkendt.
  2. at der ikke medtages budgetønske.
  3. at forvaltningen følger op.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning om tilskud til TUBA Aabenraa i 2016.

  TUBA er en landsorganisation, der tilbyder gratis og anonym behandling til unge 14-35 årige, der er vokset op i alkoholiserede hjem. TUBA har igennem årene været finansieret gennem penge fra SATS puljen kombineret med kommunale tilskud.

  I de seneste år 2014 og 2015 har Aabenraa Kommune tildelt TUBA Aabenraa 130.000 kr. til drift og behandling. I december 2014 rettede TUBA henvendelse til kommunen omkring øget tilskud for året 2015, hvilket resulterede i en ekstra bevillig på 100.000 kr. Det kommunale tilskud er delt ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  For årene 2016-2019 kom en ny SATS pulje, der kunne ansøges omkring behandlingsgaranti til børn og unge fra stof- og alkoholmisbrugsfamilier i alderen 14-24 år. TUBA har som landsorganisation fået en tildeling af årligt 6 millioner kroner til landets 12 afdelinger. (Se bilag). Puljen dækker behandlingsudgifter til en del af TUBA’s målgruppe, men ikke den fulde målgruppe op til 35 år.

  TUBA får gennem puljen tildelt ¾ til administrative driftsomkostninger, herunder husleje, forbrug, vedligehold mv.

  Tilskuddet fra Aabenraa Kommune kan derved anvendes til den sidste ¼ af de administrative driftsomkostninger samt behandling af målgruppen 25-35 årige. (Huslejen i TUBA Aabenraa ca. 91.500 kr. årligt.)

  TUBA Aabenraa har tilsendt Aabenraa Kommune et bud på en partnerskabsaftale, hvor der ansøges om et årligt tilskud på 200.000 kr., hvilket svarer til 13 årspladser for de 25-35 årige. (Se bilag). TUBA har igennem 2015 haft ca. 33 personer i denne målgruppe i behandling.

  Forvaltningen anbefaler, at det nuværende beløb på årligt 130.000 kr. fastholdes, da der også er kommunale tilbud til hele målgruppen af de 14-35 årige af samme karakter, men at TUBA’s arbejde anerkendes som et alternativ tilbud til unge, der ikke ønsker kommunale tilbud. 

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at Social- og Sundhedsudvalgets andel på 0,065 mio. kr. hidtil har været finansieret af § 18 midler.

  I 2016 indgår de resterende midler fra § 18 på i alt 0,364 mio. kr. i bevillingskontrollen pr. 31. marts som forslag til at finansiere Social- og Sundhedsudvalget udfordringer i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at tilskuddet til TUBA fastholdes med 130.000 kr.,

  at den ansøgte partnerskabsaftale med rettet tilskudsbeløb til 130.000 kr. indgås med en opsigelsesfrist på 6 måneder.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af evaluering af de to § 17, stk. 4 udvalg besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2016, at der skal udarbejdes et oplæg til nyt kommissorium med henblik på beslutning om udvalget vedrørende Forebyggelse og misbrug skal fortsætte med et justeret kommissorium.

  Social- og Sundhedsudvalget skal derfor anbefale et forslag til nyt kommissorium overfor Byrådet.

  På baggrund af møde med udvalgsformanden har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge. Der er således tale om et kommissorium, hvor der ændres på udvalgets sammensætning og opgaver.

  I sammensætningen af medlemmer i § 17, stk. 4 udvalget er der foreslået en større repræsentation af eksterne deltagere. Endvidere er der krav om leverance i form af et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor følgende indsatsområder:

  • mental sundhed, sundhedsfremme og trivsel

  • angst og depression

  • rusmidler

  • selvskadende adfærd

  • spiseforstyrrelser

  • KRAM risikofaktorer

  • ungdomskultur

  Det er hensigten, at inspirationskataloget og udvalgets anbefalinger forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt relevante fora i forhold til den sammenhængende ungeindsats.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9790, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en revision af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ferier og weekendophold – støtten er en del af kvalitetsstandarden ”Hverdagsliv”.

  Udvalget behandlede på baggrund af konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen serviceniveauet for pædagogisk støtte i forbindelse med ferier m.v. den 5. november 2014. Udvalget besluttede at fastholde gældende serviceniveau med 7 årlige feriedage med støtte. Udgiften ved levering af støtten skulle afholdes indenfor institutionernes eksisterende økonomiske ramme.

  Efterfølgende har Ankestyrelsen udsendt en principafgørelse, der fastslår borgerens ret til pædagogisk ledsagelse under ferie og weekendophold. Ankestyrelsen tager ikke konkret stilling til borgerens ret til antal feriedage, men der foreligger to konkrete afgørelser, der dels giver borgeren medhold i at 4-5 dages ferie er berettiget og dels giver en kommune medhold i, at antallet af feriedage kan begrænses til 10 dage.

  Efterfølgende har Social- og Indenrigsministeriet, foranlediget af en henvendelse fra KL, den 8. februar 2016 udsendt en skrivelse vedrørende opkrævning af betaling for ledsageudgifter i forbindelse med ferieophold.

  Ministeriet fastslår, at Lov om Social Service § 85, 107 og 108 udtømmende regulerer kommunalbestyrelsens muligheder for at tilbyde støtte og ledsagelse til borgere i  kommunens botilbud under sædvanlige ferier og udflugter og herunder også udtømmende regulerer adgangen til at opkræve betaling herfor. Ministeriet konkluderer på denne baggrund, at der heller ikke med hjemmel i Kommunalfuldmagten kan opkræves betaling for ledsagelse under ferier og udflugter.

  Som konsekvens af skrivelsen fra ministeriet har Handicap & Psykiatri udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard ”Hverdagsliv”, der fastsætter serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse og støtte under ferier og weekendophold.

  Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til, at ferieafholdelsen skal rummes indenfor institutionernes nuværende økonomiske rammer.

  Forslaget fastholder retten til samlet 7 døgns ferie/weekendophold med ledsagelse under forudsætning af, at ferien vælges udfra et feriekatalog, der er udarbejdet i samarbejde mellem centret og borgerne. Det fastlægges samtidig at kataloget ikke nødvendigvis indeholder ferie i udlandet.

  Såfremt ferien/weekendopholdet er individuelt tilrettelagt ydes der ledsagelse og støtte i max 4 dage årligt.

  Socialpædagogisk ledsagelse og støtte ved ferie og udflugter ydes med hjemmel i Lov Om Social Service § 85, 107 og 108.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget til ny kvalitetsstandard for ”Hverdagsliv” kan gennemføres uden konsekvenser for den gældende økonomiske ramme for centerområderne på Handicap & Psykiatri.

  Fastholdelse af den gældende kvalitetsstandard vil kræve en udvidelse af den gældende  økonomiske ramme med min. 1 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til kvalitetsstandard for ”Hverdagsliv” sendes i høring i Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/9809, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende, at Aabenraa Kommune sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark deltager i en ansøgning til satspuljen ’Styrket indsats for børn og unge som pårørende’.

  Den nuværende ansøgning er indholdsmæssigt en videreudvikling af de samme parters ansøgning i juni 2015   til satspuljen ’En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser’. Sundhedsstyrelsen meddelte december 2015, at de ikke udmøntede puljen men i stedet genopslog den med et udvidet formål, der også  omfattede børn, hvis forældre eller søskende havde en alvorlig somatisk sygdom.

  Formålet med puljen er, jf. satspuljeopslaget, at ’opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes

  alvorlige sygdomsforløb’. Med alvorlige sygdomsforløb menes både psykisk sygdom og alvorlig somatisk sygdom.

  Ansøgningen, der er en fælles koordineret ansøgning fra Psykiatrien i Region Syddanmark og Aabenraa Kommune og som er sendt til Sundhedsstyrelsen den 28. april 2016, er vedlagt som bilag. Politisk godkendelse kan eftersendes.

  Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark har valgt at fastholde fokus fra den første ansøgning, dvs. på børn og unge, der er pårørende til borgere med sindslidelse.

  Sundhedsstyrelsen forventer at kunne meddele ansøgerne tilsagn eller afslag senest den 31. maj 2016.

  Hvis ansøgningen bevilges vil projektet løbe i perioden oktober 2016 til og med juni 2019, hvor de første 8 måneder vil være en udviklingsfase, hvor projektet detailplanlægges.

  De primære aktører i projektet vil fra regional side være Psykiatrisk afdeling Aabenraa (såvel sengeafdelingen som den ambulante psykiatri i Lokalpsykiatrien) og PsykInfo (Region Syddanmarks  psykiatriske informationscenter). Fra kommunal side vil det være Familie- og Ungecentret i Børn & Skole samt Center for Socialpsykiatri & Udsatte i Social & Sundhed.

  De væsentligste aktiviteter i projektet og sammenhængen mellem aktiviteter, delmål og vision, fremgår af indsatsteorien, der er vedlagt som bilag 2. Her kan nævnes anvendelse af netværkskortet og tilbud om familiesamtaler i den regionale psykiatri og i den kommunale socialpsykiatri, og gennemførelse af pårørendegrupper i regi af familie- og ungecentret samt forældrenetværksgrupper drevet af projektlederen og frivillige.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges i fællesskab med Psykiatrien i Region Syddanmark om i alt 2.637.889 kr. fordelt over 4 budgetår (2016-2019). Budgetskemaer, samlet og fordelt på de enkelte budgetår, indgår i det vedlagte ansøgningsmateriale.

  Det ansøgte beløb dækker først og fremmest udgifter til løn til 1 fælles projektleder samt frikøb af nøglepersoner i de deltagende organisationer (15 timer/uge i Familie- og Ungecentret, 5 timer/uge i Socialpsykiatrien og 5 timer/uge i Psykiatrisk afdeling).

  Derudover vedrører beløbet udgifter til afholdelse af kursus, trykning af informationsmateriale, transportudgifter i forbindelse med børn og unges deltagelse i pårørendegrupper, konsulentbistand i forbindelse med evaluering og udgifter til revision.

  Der er i ansøgningen forudsat en egenfinansiering på 229.000 kr. for Aabenraa Kommunes vedkommende, der vedrører vikardækning i forbindelse med ca. 100 medarbejderes deltagelse i 1 kursusdag i forbindelse med projektet. Denne udgift forudsættes afholdt indenfor de respektive forvaltningers eksisterende budgetmæssige rammer.

  Social- og Sundhedsudvalgets andel af de 0,229 mio. kr. udgør 25%.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i ansøgningen til satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17781, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge den fremtidige model for samarbejdet med Aktivitets- og Sundhedscenter Valdemarshus.

  Samarbejdet mellem kommunen og brugere af det kommunale Aktivitets- og Sundhedscenter Valdemarshus har siden 2009 taget udgangspunkt i et Brugerråd valgt af de daglige brugere. På baggrund af en skrivelse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samt dialogen mellem kommune og Brugerrådet i forlængelse af indgåelsen af en ny samarbejdsaftale i sommeren 2015 har det vist sig nødvendigt at genoverveje samarbejdsmodellen.

  Den 2. marts 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at en ny samarbejdsmodel kan tage form af enten en foreningsmodel eller et justeret aftalegrundlag mellem brugerrådet og kommunen, der vil kunne danne baggrund for et godt og tæt samarbejde. De to modeller er vedlagt denne sag som hhv. scenarie 1 og 2.

  Scenarie 1 er en foreningsmodel, hvor varetagelsen af § 79 aktiviteter foregår i foreningsregi. Dette gøres ved at udarbejde en ny samarbejdsaftale med en forening i stedet for et Brugerråd. Modellen indebærer, at Valdemarshus fysiske rammer stilles til rådighed for foreningen (med evt. aftale begrænsninger. En forening vil få ansvaret for husets aktiviteter, driften og styringen af egen økonomi indenfor de almindelige regler, der gælder på området f.eks. regnskabsaflæggelse, moms, hygiejne mv. Der vil ikke være kommunale medarbejdere fast tilknyttet Valdemarshus. En forening vil skulle ansøge om overdragelse af de midler, det nuværende Brugerråd har akkumuleret, da disse midler er Aabenraa Kommunes ejendom. Herudover vil der skulle indgås to separate aftaler mellem kommunen og forening omkring Valdemarshus. Der vil være tale om en driftsaftale for §79 aktiviteter og en udlejningsaftale omkring brugen af køkkenfaciliteter til f.eks. cafédrift. Foreningen vil i lighed med andre frivillige foreninger kunne søge om tilskud til § 79 aktiviteter efter gældende retningslinjer.

  Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler, at kommunen er underlagt et lighedsprincip. Det indebærer, at ensartede situationer skal behandles lige. I denne situation har det den betydning, at kommunen ikke kan lave et regelsæt, der udelukkende gælder for en enkelt person, virksomhed eller forening.

  Uanset hvilken model der vælges, vil tilsynsansvaret for aktiviteterne og anvendelsen af de midler og faciliteter, som Aabenraa Kommune stiller til rådighed, fortsat ligge ved Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune har derfor en forpligtelse til at føre tilsyn med, at samarbejdsaftalen efterleves, og at midlerne anvendes indenfor de rammer, som de er bevilliget.

  Scenarie 2 er en revideret udgave af det nuværende samarbejde. Der vil her fortsat være en kommunalt ansat med det daglige ansvar for Valdemarshus. Aktiviteterne tilrettelægges og udføres i et samarbejde med Brugerrådet indenfor rammerne af Brugerrådets vedtægter og samarbejdsaftalen. Dette vil betyde, at der skal ske nødvendige ændringer mht. økonomistyring i henhold til retningslinjerne for Aabenraa Kommunes interne revision. Brugerrådet vil fortsat ikke have mulighed for at afholde aktiviteter udenfor rammerne af vedtægterne og samarbejdsaftalen. Scenarie 2 vil skulle baseres på en revision af Brugerrådets vedtægter og samarbejdsaftalen jf. udvalgets behandling heraf den 2. marts 2016 sags.nr 15/13346.

  Det anbefales at en evt. foreningsmodel træder i kraft fra 1. januar 2017.

  Samarbejdet med Brugerrådet kan videreføres umiddelbart, idet det reviderede aftalegrundlag vil skulle godkendes på Brugerrådets generalforsamling og godkendes i udvalget.

  De 2 scenarier er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Endvidere vedlægges det reviderede aftalegrundlag for en fortsættelse af samarbejdet med Brugerrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til en fremtidig samarbejdsmodel for Valdemarshus,

  at Seniorrådet høres hvis foreningsmodellen vælges.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at sagn genbehandles på baggrund af undersøgelse af de fremsatte spørgsmål fra Social- og Sundhedsudvalget.
  2. at udgår.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33205, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ændringer af de forebyggende hjemmebesøg og træffe beslutning om, hvilke indsatser og målgrupper der fremover skal tilbydes behovsbaserede forebyggende hjemmebesøg. Der skal også vedtages kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

  Forebyggende hjemmebesøg er hidtil, efter lovgivningens bestemmelser, blevet tilbudt en gang årligt til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at styrke borgeren i at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau længst muligt, så borgeren har mulighed for at leve det liv vedkommende ønsker. Herudover er formålet også at give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.


  En af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger var en mere fleksibel model for forebyggende hjemmebesøg, der tog hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, samtidig med at der er yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.

  Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændring i lov om social service. Ændringen betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes behovsbaserede hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som derfor er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.

  Forvaltningen anbefaler, at de behovsbaserede besøg målrettes:

  · Ældre der har mistet deres ægtefælle/samlever.

  · Ældre med meget syg ægtefælle, eller hvor ægtefælle flytter på plejehjem.

  · Ældre der afslutter et rehabiliteringsforløb med under 2 timers hjælp.

  Forvaltningen anbefaler desuden, at formuleringen i kvalitetsstandarden åbner op for, at der kan tilbydes behovsbaserede besøg til borgere over 79 år.

  Af bilag fremgår forslag til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

  Økonomi og afledt drift

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer i lovforslaget, at ændringerne samlet set kan holdes indenfor den nuværende økonomi til forebyggende hjemmebesøg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at målgrupperne for forebyggende hjemmebesøg i alderen 65 til 79 år godkendes,

  at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. at godkendt.
  2. at kvalitetsstand sendes i høring i Seniorrådet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende arbejdsgruppe og procesplan i forbindelse med udviklingen af en overordnet kommunal beredskabsplan omkring hash. Godkendelsen sker på anbefaling af tidligere §17, stk. 4 udvalg vedr. Forebyggelse og misbrug.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har behandlet sagen på udvalgsmøde den 8. marts 2016 med godkendelse af indstillingen.

  Mødet den 10. februar 2016 i §17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug indeholdt følgende sagsfremstilling:

  Arbejdsgruppe:
  Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har det overordnede ansvar for processen.

  Arbejdsgruppen kan bestå af:

  • En repræsentant fra Sundhed & Forebyggelse: Rusmiddelkoordinatoren.
  • En repræsentant fra hver af behandlingsinstitutionerne: Hus for unge samt Rusmiddelcenteret.
  • En repræsentant fra hver af forebyggelsesinstitutionerne: SSP samt Ungecenteret.
  • Ad hoc repræsentation fra Ungeindsatsen, UU, 10. klasse, en af folkeskolerne/ungdomsuddannelserne m.m.

  Procesplan:

  Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

  Trin 1: Den afholdte temadag:
  Arrangement, hvor interessenterne får en grundlæggende viden (denne er afholdt).
  Trin 2: Det indledende arbejde:
  Arbejdsgruppen nedsættes og der afholdes en temadag med interessenter i forhold til præsentation af procesplan samt drøftelser med fokus på behovsafklaring og ideudveksling til beredskabsplanen.
  Trin 3: Teammøder:
  Beredskabsplanen udarbejdes. Efterfølgende kvalitetssikring med ad hoc repræsentanterne samt Underudvalget for Forebyggelse og Misbrug.
  Trin 4: Præsentation af beredskabsplan:
  Temadag hvor beredskabsplanen offentliggøres bredt.

  Forvaltningen anslår, at udarbejdelsen af beredskabsplanen gennemføres over 6-7 mdr. og dermed er færdig i september 2016.

  Finansiering:
  I procesplanen foreslås der afholdelse af 2 temadage. Forvaltningen vurderer, at disse kan finansieres under Metodeprojektet, hvor der er fokus på tværfagligt samarbejde og en opsøgende indsats. Der er i metodeprojektet afsat 25.000 kr. til temadage. Timeforbruget af medarbejdere finansieres under egen ramme.

  Handlingsplan offentliggøres i forbindelse med præsentationen på den sidste af de to temadage.

  Der er fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ydet tilsagn om støtte til projekt ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”. Projektet er iværksat med start i maj 2014 og løber indtil udgangen af 2018. Der er givet tilsagn om støtte på 0,815 mio. kr. i 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes andel på 0,025 mio. kr. finansieres af Sundhedsfremmemidler, hvor der er godkendt et budget på 0,025 mio. kr. til metodeprojektet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den foreslåede arbejdsgruppe og procesplan godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Godkendt.

  Beredskabsplanen forelægges udvalget inden offentliggørelse.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18037, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2016.

  Sammensætningen af ledelsesinformationen er revurderet og ledelsesinformationen omfatter følgende:

  • Overordnet økonomi
  • Fokusområde ”mellemkommunale betalinger”
  • Hjemmehjælp
  • Sygeplejen
  • Ventelister og klagesager
  • Personale

  I forhold til oplysninger om bilsager har det pr. 31. marts 2016 ikke været muligt at generere de fornødne oplysninger vedr. 2015, men dette vil fremgå af ledelsesinformationen pr. 30. juni. 2016.

  Den taktiske ledelsesinformation er endvidere tilgængelig på IPads. I forbindelse med en demonstration af Dashboard bedes udvalgsmedlemmerne sikre sig adgang til ledelsesinformation.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Udsat.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17258, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om driftsstatus i forhold til efterslæb af undersøgelser i Tandplejen.

  Siden skoleårets begyndelse august 2015 har der været en negativ udvikling på efterslæbet i Tandplejens undersøgelser, således at der er oplevet en stigning fra et efterslæb på 1.156 til et på 1.884 ultimo februar 2016. Nedenfor ses en oversigt over hele udviklingen fra ultimo august 2015.

  Efterslæb i tandplejens undersøgelser

  Måned

  August

  Sept.

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  Jan.

  Feb.

  Antal

  1.156

  1.242

  1.362

  1.685

  1.187

  1.707

  1.884

  Der er flere forklaringer på det stigende efterslæb, hvor hovedårsagerne er vakante stillinger, implementering af den nye teamstruktur og overgang til individuelle indkaldelser og interval-undersøgelser. 

  Tandplejen har gennem længere perioder været udfordret af vakante stillinger, der har været svære at besætte. En del af denne udfordring er løst primo 2016 med ansættelsen af en ny tandlæge, mens der stadig er en vakant stilling som tandplejer, der forventes besat henover sommeren.   

  Tandplejen har også været igennem en implementeringsproces af den nye teamstruktur, der har bidraget til ændrede arbejdsgange og fordeling af patienter. Denne implementeringsproces er nu overstået, og de forskellige teams er på plads i deres nye arbejdsgange.

  Endeligt har ændringen fra klassevise til individuelle indkaldelser, samt indførelsen af interval-baserede undersøger krævet omlægning af eksisterende arbejdsgange, hvilket har bidraget negativt til efterslæbet. De nye arbejdsgange er nu endeligt på plads og forventes at ville bidrage til en positiv udvikling på området.

  Tandplejegruppen har stort fokus på problematikken omkring efterslæb, hvorfor der er drøftet forskellige effektiviseringsmuligheder indenfor den nuværende ramme. Som led i disse effektiviseringer af den daglige drift indfører Tandplejen ultimo april/primo maj et digitalt borger-bookingsystem. Dette vil give forældre mulighed for at booke, ændre og aflyse tider til deres børns undersøgelser. Dette forventes således at bidrage positivt til en afvikling af efterslæbet, da det giver bedre muligheder for Tandplejen at optimere den daglige drift.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Udsat.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17092, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Mad & Måltiders deltagelse i projekt Eldorado. 

  Eldorado er et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan kommunerne bedre kan målrette maden til de ældre, således at de får lyst til spise mere og dermed undgår underernæring, samtidig med at madspild reduceres.

  Projektet er forankret på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Herudover deltager også DTU, Aalborg Universitet, Herlev Hospital, Københavns Madhus, samt en række kommuner, herunder Aabenraa. Projektet løber i fire år fra januar 2015 til december 2018 og støttes af Innovationsfonden. 

  Mad & Måltider tilsluttede sig projektet i april 2016 og kommer til at bidrage med spørgeskemaundersøgelser samt mulighed for afprøvning af de retter, projektet udvikler.

  Der er ikke udgifter for Mad & Måltider forbundet med deltagelse og adgang til resultater, men der må påregnes begrænsede udgifter til medarbejdertimer i forbindelse med spørgeskemaer og eventuel afprøvning. Disse udgifter forventes at kunne afholdes inden for Mad & Måltiders ramme, og vil ikke påvirke den daglige drift. Deltagelse i projektet forventes tværtimod at bidrage positivt til Mad & Måltiders effektivitet gennem reduktion af madspil.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om frivillige tilbud indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område.

  På foranledning af forespørgsel fra udvalgsmedlem Lars Kristensen har forvaltningen udarbejdet en oversigt over frivillige tilbud med angivelse af, om der visiteres til tilbuddet og om der ydes kommunal støtte.

  Endvidere vedlægges oversigt over frivillige foreninger, der i 2015/2016 har søgt tilskud til aktiviteter i h. t. Servicelovens §18 og §79.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18408, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om ansøgning om projektmidler fra Landsbyggefonden til boligsocialt projekt i Høje Kolstrup.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om

  prækvalifikation af nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup. Prækvalificeringen i Landsbyggefonden er sket og byrådet skal nu behandle den endelige ansøgning. Ansøgningen er godkendt af bestyrelserne for Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening på et fælles bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

  Det blev ligeledes på mødet i Økonomiudvalget besluttet, at projektets politiske forankring er i Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig betyder det nye projekt, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Der afholdes indstillingsmøde om ansøgningen i Landsbyggefonden den 27. april, derfor kan der endnu forekomme mindre justeringer i forhold til selve aktivitetsbeskrivelserne. Budget og aktiviteter ligger dog fast.

  Ansøgningen forventes endelig godkendt af byrådet den 25. maj. Godkender byrådet ansøgningen, kan den herefter fremsendes til Landsbyggefonden.  Derfra forventes endelig tilsagn medio juni 2016.

  Det er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode, der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

  Denne gang er projektperiode fra 1. juli 2016 – 30. juni 2020, og fokus er på 3 indsatsområder:  1) Tryghed og Trivsel, 2) Uddannelse og Beskæftigelse samt 3)  Forebyggelse og Forældreansvar. Der arbejdes med 15 forskellige aktiviteter indenfor de 3 forskellige indsatsområder.

  Prækvalifikationen  i Landsbyggefonden var  betinget af, at der blev arbejdet på at forstærke den tidlige forebyggelse blandt børn og unge og på en større sammenhæng i indsatsen.

  På møde med Landsbyggefonden den 10. februar 2016 faldt projektdesignet og budgettet for den nye ansøgning endeligt på plads. Landsbyggefonden hævede sin bevilling med 0,631 mio. kr., så det samlede projektbudget er på 11,482 mio. kr.  Landsbyggefonden bidrager med 8,131 mio. kr. boligforeningerne med 1,440 mio. kr. og Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer, svarende til en værdi af 1,911 mio. kr. 

  Alle parterne i den nye helhedsplan har deltaget i udarbejdelse af projektansøgningen, og har desuden godkendt medfinansiering, som den fremgår af budgettet.

  Ansøgningen består af en strategisk aftale, der gælder for hele projektperioden, en delaftale for hver af de 3 indsatsområder og budget. I delaftalerne fremgår de partnere, der specifikt indgår i indsatsområderne.

  Der kan lokalt justeres i delaftalerne, så længe linjerne i den samlede ansøgning overholdes. Alle justeringer i delaftalerne skal godkendes af bestyrelsen/styregruppen.

  Projektorganisering:

  Efter krav fra Landsbyggefonden er der nedsat en bestyrelse/styregruppe samt følgegrupper for indsatsområderne.

  Styregruppen består af direktøren i SALUS Boligadministration samt vicekommunaldirektøren i Aabenraa Kommune.

  Der nedsættes derudover en særlig følgegruppe i boligforeningernes regi, som følger hele projektet. Gruppen fungerer som særlig følgegruppe på aktiviteterne ”Beboerambassadører” og ”reducering af udgifter ved fraflytning” under indsatsområde 1.

  Delaftaler beror i sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projektbudget over 4 år er på 11,482 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer til en samlet værdi af 1,911 mio. kr.

  Projektbudget for boligsocialt projekt Høje Kolstrup

  Bidragsyder:

  Beløb

  Landsbyggefonden

  8.131

  Boligorganisation

  1.440

  Aabenraa Kommune

  1.911

  Total:

  11.482

  Beløb i 1.000 kr.

  Bidraget fra Aabenraa Kommune finansieres indenfor de eksisterende budgetrammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  At orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15573, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om kørsel af hjælpemidler i  HjælpemiddelHuset.

  Orienteringen sker på baggrund af drøftelser på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. marts, hvor det blev drøftet, hvordan kørslen af hjælpemidler er organiseret.

  For at informere om hvordan kørslen organiseres i praksis, har forvaltningen og HjælpemiddelHuset udarbejdet en film, der har til formål at orientere udvalget om kørslen.

  Der er forud for mødet sendt en særskilt mail med link til filmen.     

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.