Beslutningsprotokol

fredag den 27. maj 2016 kl. 12:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen forlod mødet kl. 14.45 og deltog ikke i punkt nr. 84, 85 og 86. Svend Hansen Tarp og Karina T. Rogat forlod mødet kl. 15.05. og deltog ikke i punkt nr. 86.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19336, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til disponeringen af sundhedsmidlerne fra aftalen mellem regeringen og KL.

  I budget 2016-2019 beløber sundhedsmidlerne i 2017 sig samlet til 7,257 mio. kr.

  Social & Sundhed foreslår, at midlerne disponeres som følger:

  Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

  0,300 mio. kr.

  Forebyggelsespakker

  0,705 mio. kr.

  Overvægtsindsats målrettet unge udsatte

  0,150 mio. kr.

  Kronikerindsats

  0,200 mio. kr.

  Fremskudt visitation / forløbskoordination

  0,450 mio. kr.

  Projekt TOF

  0,150 mio. kr.

  Praksisplan

  0,330 mio. kr.

  LIVA

  0,050 mio. kr.

  Implementeringsprojekter under Sundhedsaftalen (*)

  0,875 mio. kr.

  Kvalitets- og effektmåling

  0,600 mio. kr.

  AKUT-funktion

  3,347 mio. kr.

  Sønderjylland knækker tobakken sammen

  0,100 mio. kr.

  I alt

  7,257 mio. kr.

  (*) Forvaltningen antager, at der i 2018 afsættes et tilsvarende beløb til implementeringsprojekter under Sundhedsaftalen.

  De enkelte projekter er nærmere beskrevet i vedlagte skemaer. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sundhedsmidlerne disponeres som foreslået.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-05-2016

  2017 disponering godkendt.

  Rammen til sundhedsmidler reduceres med 1.025 mio. kr. fra 2018 (idet forventede midler på 150.000 kr. til projekt TOF og disponible midler til sundhedsaftaler 875.000 kr. medgår i omprioriteringskatalog fra 2018).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19382, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til disponeringen af midler til sundhedsfremme og forebyggelse i 2017.

  I 2017 er der afsat 1,200 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse, som Social & Sundhed foreslår disponeres som følger:

  CFU-aftale

  0,140 mio. kr.

  Sundhed på tværs

  0,145 mio. kr.

  Aabenraa i Bevægelse

  0,329 mio. kr.

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  0,200 mio. kr.

  Sundhedsambassadører

  0,135 mio. kr.

  Sønderjysk madinitiativ

  0,054 mio. kr.

  Kostfagligt forum

  0,026 mio. kr.

  Forebyggende alkoholindsats

  0,200 mio. kr.

  I alt

  1,229 mio. kr.

  De enkelte projekter er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at midler til sundhedsfremme og forebyggelse disponeres som foreslået.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-05-2016

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 4. maj 2016 forvaltningens oplæg til et budgetbidrag 2017-2020 i balance.

  På mødet blev endvidere forelagt et foreløbigt forslag til udvalgets andel af omprioriteringskataloget. Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 8,364 mio. kr. i 2017 og 16,728 mio. kr. årligt i 2018-2020.

  Kataloget har dannet grundlag for inddragelse af Seniorråd, Handicapråd og SektorMED.

  I denne sag skal udvalget fremkomme med forslag til udvalgets endelige omprioriteringskatalog, eventuelle driftsinvesteringsønsker, takster, kvalificering af udvalgets investeringsplan, akutte investeringsforslag samt eventuelle nye anlægsønsker.

  Stillingtagen til omprioriteringer m.v. tager afsæt i en foreløbig disponering af demografimidler på ældreområdet samt prioritering af sundheds- og sundhedsfremmemidler jf. særskilte sager.

  Demografimidler

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering i 2017-2010 jf. revideret budgetnotat.

  Forslag til omprioriteringskatalog

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgets omprioriteringskatalog.

  Driftsinvesteringsønsker

  Udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker som over en fireårig periode balancerer og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning. Forslagene skal tage udgangspunkt i vækstplanen.

  Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på egnede driftsinvesteringsønsker i udvalgets regi.

  Anlægsrammen

  Udvalget skal kvalificere de nuværende anlægsprojekter og fordelingen mellem de enkelte år.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være grundlag for en revurdering af anlægsrammen afsat til Grønningen.

  Der er mulighed for at udarbejde anlægsønsker over nye akutte investeringsforslag. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye akutte investeringsforslag.

  Herudover har forvaltningen udarbejdet forslag til nye anlægsønsker vedrørende optimering af areal-/lokaleanvendelse samt velfærdsteknologi. Disse anlæg behandles endeligt på udvalgets møde den 14. juni 2016.

  Medarbejderrepræsentanterne i SektorMED har i udtalelsen til omprioriteringskataloget fremført bemærkninger til forslag om reduktion af tøjvask på plejehjem og til forslag om øget egenbetaling til forplejning på Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd. I den forbindelse bemærker forvaltningen, at forslaget om reduktion af tøjvask på plejehjem er fjernet fra omprioriteringskataloget, og forslaget om øget egenbetaling til forplejning er blevet tilpasset.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til disponering af demografimidler godkendes,

  at forslag til handlemuligheder i omprioriteringskataloget drøftes og prioriteres,

  at forslag til anlæg godkendes,

  at forslag til takster godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-05-2016

  1. at godkendt (jf. budgetnotat tabel 2).

  2. at Omprioriteringskatalog for 2017 og 2018 godkendt (jf. skema); heri indgår endvidere reduktion af rammen afsat til  sundhedsmidler på 1.025 mio.kr. fra 2018 (jf. sag nr. 83).

  3. at: Udvalget fremsender behovet for akut løsning på Hjælpemiddelhuset, idet de nødvendige midler (6 – 16 mio.kr.) hertil vil afhænge af løsningsmulighederne. Forvaltningen anmodes om at kvalificere handlemulighederne forud for budgetseminaret.

  4. at anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-05-2016

  Intet at bemærke.

  Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.