Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: H. K. Wollesen deltog i pkt. 114, og forlod mødet kl. 16.15.
Svend Hansen Tarp deltog i pkt. 87-89, 98 og 114, og forlod mødet kl. 17.05.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34536, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Der er udarbejdet en Frivillighedspolitik hvor principper og procedurer står beskrevet til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger og kommentarer til fordeling af midlerne i den 2. ansøgningsrunde for 2016.

  Efter Frivillighedsrådets fordelingsrunde er alle midler for 2016 fordelt.

  Af kommentarerne fremgår det, at Frivillighedsrådet ønsker et møde med udvalget i første halvdel af august måned 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet i 2016 udgør 0,364 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter Frivillighedsrådets kommentarer,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. at Frivillighedsrådet inviteres til dialogmøde i forbindelse med udvalgsmødet den 10. august 2016.
  2. at Frivillighedsrådets anbefalinger godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21695, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til prioriteringen af de resterende § 79 midler for 2016.

  I 2016 er der afsat 0,739 mio. kr. til uddeling, og efter første prioriteringsrunde resterer der 0,093 mio. kr. Hertil var der afsat 0,426 mio. kr. i øvrige midler, hvoraf udvalget har prioriteret 0,190 mio. kr. til etableringen af et frivilligcenter og 0,100 mio. kr. til ”Ung til ung samvær for borgere med multihandicap”, hvorfor der resterer 0,136 mio. kr. til prioritering.

  Samlet set resterer der således 0,229 mio. kr. til prioritering.

  Social & Sundhed foreslår at størstedelen af midlerne, 0,200 mio. kr., bruges til renovering af de fysiske rammer på aktivitetscenteret på Grønnevej 41, samt understøttelse af aktiviteter samme sted. Endvidere anbefales det, at den nærmere fordeling af midlerne til Grønnevej 41 sker i dialog med Seniorrådet.

  Aktivitetscenteret på Grønnevej 41 modtager gennem Tinglev-Uge Pensionistforening i 2016 i alt 23.500 kr. i §79 støtte til snerydning, vedligehold og aktiviteter for medlemmerne. Dertil kommer, at kommunen har afsat 31.000 kr. årligt til forsikringer og forbrug for ejendommen.

  Der er ingen af de kommunale medarbejdere på området, der umiddelbart er fast tilknyttet Grønnevej 41, og aktivitetscenteret fungerer i hverdagen takket været frivillige kræfter.

  Det bemærkes endvidere at der i 2015 blev afsat 0,180 mio. kr. af ældremidlerne til forbedring af de fysiske rammer på de kommunale aktivitetscentre i Syd, herunder Grønnevej 41. Midlerne blev ikke brugt og er søgt overført til 2016, men forvaltningen afventer fortsat svar fra Sundheds- og ældreministeriet.

  Endvidere foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,029 mio. kr. til indkøb af havemøbler til Kirsebærhaven. Brugerrådet har selv finansieret terrassen og ønsker understøttelse af størst mulig brug af denne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslagene til prioritering af de resterende 0,229 mio. kr. godkendes,

  at den nærmere fordeling af midlerne til Grønnevej 41 sker i dialog med Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. + 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag godkende de specielle bemærkninger til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

  De specielle bemærkninger udmønter kommunens politikker og udvalgets beslutninger på de enkelte politikområder, og de understøtter endvidere arbejdet med den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang.

  De fremsendte bemærkninger er i overensstemmelse med udvalgets budgetbidrag ”budget  i balance”, som godkendtes den 4. maj 2016.

  Budgetbidraget for 2017-2020 er korrigeret for følgende,

  · p/l fremskrivninger

  · Byrådsbeslutninger

  · Aktivitetsforudsætninger

  · Interne budgetomplaceringer/-omprioriteringer

  · Tekniske korrektioner

  De tekniske korrektioner vedrører for Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende kompensation for den demografiske udvikling på ældreområdet, tandplejen og sundhedsplejen.

  Demografimidlerne for ældreområdet er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af puljen forventes at ske til december 2016, når resultatet af finansloven er godkendt. Dette er forudsat såvel i 2017 som i 2018-2020.

  Værdighedsmidlerne indgår fra 2017 i den samlede ramme som et 0-budget, idet de godkendte indsatser modsvares af en tilsvarende indtægt, som i lighed med midlerne fra 2016 skal søges.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at de specielle bemærkninger godkendes som grundlag for den videre budgetproces.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23065, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende forslag til et anlægsprojekt om Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa.

  Formålet med projektet er at sikre det økonomiske grundlag for, at udvalget fortsat kan arbejde med udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi for at nå de mål, der er beskrevet i strategi for velfærdsteknologi ”Det gode liv og sund vækst 2020 – vi vil mere med velfærdsteknologi” og den tilknyttede investeringsplan, som vedlægges.

  I vedlagte anlægsskema beskrives en årlig økonomisk ramme på 3,6 mio. kr. i årene 2017-2020 samlet 14,4 mio. kr. De angivne beløb i anlægsskemaet bygger på den udarbejdede investerings og handleplan. Investeringsplanen indeholder en vurdering af behov for økonomisk ramme indenfor hvert indsatsområde i velfærdsteknologistrategien.

  De økonomiske gevinster ved anvendelse af velfærdsteknologi i driften beskrives i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets årlige resultatopgørelse. Med anlægsprojektet vil de økonomiske gevinster, som realiseres i driften fra 2017, indgå i Social- og Sundhedsudvalgets budgetarbejde og medvirke positivt til at imødegå udvalgets økonomiske udfordringer.

  Anvendelse af velfærdsteknologi har til formål at hjælpe den enkelte borger til i højere grad at kunne klare sig selv i hverdagen og få et godt liv. Arbejdet med velfærdsteknologi er også med til at sikre organisationens fokus på at levere tidssvarende moderne opgaveløsning, som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi. Velfærdsteknologi er med til at sikre en bedre ressourceudnyttelse, der bidrager til at imødegå økonomiske udfordringer.

  LivingTech Aabenraa er navnet på de aktiviteter omkring velfærdsteknologi, som Social- og Sundhedsudvalget bidrager med til at realisere Byrådets vækststrategi og kommunens styrkeprofiler Sundhed og Læring og Vilje til Virksomhed. Med LivingTech Aabenraa samarbejder institutioner og afdelinger indenfor social og sundhedsområdet med virksomheder og andre aktører ved at skabe synlige resultater i form af vækst i Aabenraa med nye arbejdspladser, ny viden og nye sundheds- og velfærdsløsninger.

  Anlægsprojektet er resultat af et arbejde med velfærdsteknologi som blev præsenteret på Byrådets temamøde den 25. Maj 2016. Anlægsprojektet sikrer Social- og Sundhedsudvalget et økonomisk råderum, i projektperioden, som giver mulighed for 1) at investere i udvikling og implementering af velfærdsteknologi og 2) investere i samarbejde med interesserede virksomheder og udvikling af LivingTech Aabenraa.

  Den del af anlægsprojektet, der er rettet mod udvikling, afprøvning og implementering af ny velfærdsteknologi i samarbejde med borgerne skal indfri konkrete mål, som vil understøtte det gode og selvstændige liv og medføre realisering af både kvalitative, økonomiske og organisatoriske gevinster. 

  Den del af anlægsprojektet, der er rettet mod samarbejdet med innovative virksomheder og nye arbejdspladser, bidrager til kommunens strategi om sund vækst. Social- og Sundhedsudvalget bidrager derved også til at skabe mulighed for gevinster som ikke opgøres og realiseres i udvalgets eget budget. Værdien og gevinster ved denne del af anlægsprojektet skal indgå i kommunens samlede resultatopgørelse af vækststrategien.   

  Den aktuelle projektplan indeholder 24 igangværende velfærdsteknologiprojekter og 20 projekter i ”pipeline” dvs. projekter under udarbejdelse og opstart.  Sagen vedlægges udkast til ”Investeringsplan for velfærdsteknologi 2017-2020” og bilag med oversigt over projekter.

  Det foreslås, at der gennemføres en midtvejsstatus vedr. anlægsprojektet inden frigivelse af anden halvdel af midlerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at anlægsprojekt ”Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa” godkendes og fremsendes som anlægsønske i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter i budget 2017-2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22424, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag lokaleforholdene for Træning & Forebyggelse.

  Træning & Forebyggelse har siden 1. juli 2008 brugt lokaler på Kresten Phillipsen Vej 4 til størstedelen af de træningsaktiviteter, enheden forestår. Lejekontrakt for lokalerne udløber 30. juni 2017, og der er ikke umiddelbart mulighed for forlængelse.

  Det nuværende lejemål er på 1.185 m2 og består af trænings-, behandlings-, administrations-, bade-, og fælleslokaler. Den nærmere fordeling kan ses på vedlagte oversigt. Sammensætningen af lokaler på adressen er afgørende for, at Træning & Forebyggelse kan varetage sin drift så effektivt som muligt.

  Der findes på nuværende tidspunkt ingen alternativer, der opfylder Træning & Forebyggelses behov for både en placering i den nordlige del af kommunen og kravet til indretningen og de mange forskellige typer rum i den størrelse, der er behov for.

  Den årlige huslejeudgift for lokalerne er 0,531 mio. kr.

  I forbindelse med indgåelsen af lejemålet, overtog Træning & Forebyggelse deponering fra CHK. Såfremt det er muligt at indgå et nyt lejemål i samme bygning, kan denne deponering fortsat benyttes, hvorfor der ikke vil være yderligere udgifter forbundet hermed.

  Forvaltningen har været i kontakt med ejer og orienterer på udvalgsmødet om mulighederne for at anvende lokalerne fremadrettet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at lokaler til Træning og Forebyggelse dels indgår som et akut anlægsønske i Social- og Sundhedsudvalgets budgetlægning 2017-2020 og dels som et ønske om areal-/lokaleoptimering for driftsenheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18037, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. maj 2016.

  Ledelsesinformationen omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Fokusområde ”mellemkommunale betalinger”
  • Hjemmehjælp
  • Sygeplejen
  • Ventelister, klagesager og bilsager
  • Personale

  I forhold til den taktiske ledelsesinformation pr. 31. marts 2016 indgår bilsager.

  På grund af tekniske problemer vil ledelsesinformationsrapporten først blive tilknyttet fredag den 10. juni 2016. Den taktiske ledelsesinformation vil ligeledes blive tilgængelig på Ipads.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til omprioritering af værdighedsmidler 2016. Sagen er en konsekvens af udvalgets omprioritering af værdighedsmidler 2017 i forbindelse med udarbejdelsen af omprioriteringskataloget 2017.

  I sag 47 den 12. april 2016 besluttede udvalget  anvendelsen af værdighedsmidler 2016 – 2018.

  Forvaltningen foreslår, at de omprioriteringer, der er sket i forhold til 2017, og som også har konsekvenser for 2016, og som ikke hensigtsmæssigt gives for ½ år, genprioriteres.

  Følgende bevillinger for 2016 anbefales omprioriteret, indtil der foreligger endelig beslutning i forhold til budget 2017.

  Besluttet udvidelse

  Omprioriteringsbidrag i kr.

  Udvidelse af målgruppe for  klippekort for borgere i eget hjem

  1.160

  Der er bevilliget 900.000 til lettere adgang til hjælpemidler, de vil ikke kunne anvendes over ½ år puljen reduceres med 300.000 kr.

  300

  Tilbud om øget støtte til økonomistyring mv.

  150

  Samlet til omprioritering

  1.610 kr.

  I forhold til midler til døgnovervågning har forvaltningen allerede haft omkostninger i 2016. En ændring vil derfor først træde i kraft ved beslutning af budget 2017.

  Forvaltningen har på baggrund af udviklingen set på områder, der med fordel kan prioriteres i 2016, og som øger værdigheden for den enkelte borger.

  Forvaltningen har set en stigning i antallet end forventet af borgere, som venter på plejebolig. Således har der i april og maj været 31 borgere på venteliste; heraf 5 på garantiventeliste. Det anbefales derfor, at de lukkede plejeboliger genåbnes. Dette vil også nedbringe udfordringer med pladser på SRC og bevilligede hjemmehjælpstimer.

  I forbindelse med indretning af lokaler til demensdaghjem på Rønshave afsættes 200.000 kr. Dette vil sikre en øget fleksibel anvendelse af nuværende lokaler og indretning af hvilepladser.

  Det foreslås, at en farmakonom i Sygeplejen fokuserer på 120 borgere, hvor det bør undersøges, om borgeren kan blive mere selvhjulpen ved en målrettet indsats.

  Forslag

  Prioritering i 1000 kr.

  Hurtigere tilbud om en plejebolig plads til de borgere som står på venteliste. Åbning af 4 plejeboliger.

  764

  Åbning af  plejeboliger på første sal i Tinglev resten af 2016. Boligerne anvendes midlertidigt eller til borgere som er fysisk selvhjulpne. Forbrug vil afhænge af belægning.

  246

  Indretning af hvilepladser i forbindelse med demens daghjem.

  200

  Ansættelse af farmakonom, der skal arbejde målrettet på at gøre borgere, som i dag er afhængige af daglige besøg, mere selvhjulpne.

  Farmakonomen skal arbejde i borgerens hjem.

  400

  Samlet foreslåede indsatser

  1.610 kr.

  For at sikre udmøntning og iværksættelse anbefales, at udvalget beslutter omprioritering og efterfølgende sender sagen til Seniorrådet til orientering. Alternativt vil det udskyde igangsættelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til omprioritering af værdighedsmidler i 2016 godkendes,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. at eventuelt omprioritering udsættes til efter budgetseminariet.
  2. at udgår.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om det videre arbejde  med etablering af et Frivilligcenter Aabenraa.

  Den nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse af frivillige beskriver næste trin som afholdelse af en stiftende generalforsamling og valg til bestyrelse. Der skal derfor tages endelig stilling til den kommunale medfinansiering.

  Social- og Sundhedsudvalget har løbende siden 2015 behandlet sagen om etablering af et Frivilligcenter Aabenraa, senest på møde den 12. april 2016 sag nr. 57.

  Efter afslutning af dialogprocessen med opbakning fra mange frivillige foreninger til opstart af et frivilligcenter er sagen som besluttet i Social og Sundhedsudvalget i januar 2016 sendt til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-og Uddannelsesudvalget. 

  Aktuel statusnotat for etablering af frivilligcenter er vedlagt som bilag.

  Socialstyrelsen har april 2016 offentliggjort en national evaluering af frivilligcentrene i Danmark. Evalueringen har givet anledning til en række anbefalinger i forhold til økonomi og finansiering, organisering og styring, aktiviteter, samarbejdet mellem frivilligcenter og kommune og dokumentation og resultatorientering. Evalueringen giver ikke anledning til ændringer i Aabenraa Kommunes projektbeskrivelse. Evalueringens pixiversion er vedlagt som bilag.

  Etablering af Frivilligcenter Aabenraa forudsætter, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om den kommunale medfinansiering i 2017 og frem. Alternativet er at stoppe arbejdet med etablering af Frivilligcenter Aabenraa og returnere det økonomiske tilskud.

  Ved forskudt opstart af frivilligcentret den 1. september 2016 forrykkes en stor del af udgiften til budget 2017. Under forudsætning af at det planlagte mindre forbrug i 2016 overføres til 2017 er Social og Sundhedsudvalgets økonomiske udfordring og medfinansiering derfor yderligere 90.000 kr. i budget 2017, 296.668 kr. i budget 2018 og ved ansøgning forventelig 350.000 kr. i 2019 og frem. Se vedlagte notat med økonomisk opstilling.

  Økonomi og afledt drift

  Der er jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2016 godkendt en kommunal finansiering på 0,190 mio. kr. fra midler til forebyggende og aktiverende tilbud.

  Der er ikke taget stilling til finansiering af den kommunale udgift til medfinansiering i 2017 og frem.

  Da der er tale om et projekt med statstilskud forudsættes, at der i forbindelse med mindre forbrug er overførselsadgang på den kommunale andel af finansieringen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der træffes beslutning om fortsættelse af arbejdet med etablering af Frivilligcenter Aabenraa,

  at det forventede mindre forbrug i 2016 på 0,127 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering af Frivilligcenter Aabenraa søges overført til 2017, som delvis finansiering


  at den resterende kommunale finansiering på 0,090 mio.  kr. i 2017 finansieres af ikke disponerede midler på §79 rammen.


  at kommunens medfinansiering af Frivilligcenter på 0,297 mio. kr. i 2018 og 0,350 mio. kr. i 2019 og fremover indgår i budgetlægningen for 2018-2021. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. – 3. at godkendt.

  4. at godkendt, idet Frivillighedscenterets virksomhed evalueres.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33205, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag endeligt godkende Kvalitetsstanden for forbyggende hjemmebesøg. Udvalget besluttede 4. maj 2016 at sende kvalitetsstanden i høring ved Seniorrådet.

  Forebyggende hjemmebesøg er hidtil, efter lovgivningens bestemmelser, blevet tilbudt en gang årligt til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at styrke borgeren i at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau længst muligt, så borgeren har mulighed for at leve det liv vedkommende ønsker. Herudover er formålet også at give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.


  En af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger var en mere fleksibel model for forebyggende hjemmebesøg, der tog hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, samtidig med at der er yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.

  Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændring i lov om social service. Ændringen betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes behovsbaserede hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som derfor er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.

  Forvaltningen anbefaler, at de behovsbaserede besøg målrettes:

  · Ældre der har mistet deres ægtefælle/samlever.

  · Ældre med meget syg ægtefælle, eller hvor ægtefælle flytter på plejehjem.

  · Ældre der afslutter et rehabiliteringsforløb med under 2 timers hjælp.

  Forvaltningen anbefaler desuden, at formuleringen i kvalitetsstandarden åbner op for, at der kan tilbydes behovsbaserede besøg til borgere over 79 år.

  Af bilag fremgår forslag til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

  Økonomi og afledt drift

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer i lovforslaget, at ændringerne samlet set kan holdes indenfor den nuværende økonomi til forebyggende hjemmebesøg.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet kan fuldt ud tilslutte sig det fremlagte forslag ”Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg”.

  Seniorrådet har positive forventninger til især tilrettelæggelsen af det behovsbaserede tilbud.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9790, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag endeligt godkende forslag til kvalitetsstandarden ”Hverdagsliv”.

  Udvalget besluttede på mødet den 4. maj 2016 at sende forslag til kvalitetsstandard i høring i Handicaprådet.

  Baggrund

  Udvalget behandlede på baggrund af konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen serviceniveauet for pædagogisk støtte i forbindelse med ferier m.v. den 5. november 2014. Udvalget besluttede at fastholde gældende serviceniveau med 7 årlige feriedage med støtte. Udgiften ved levering af støtten skulle afholdes indenfor institutionernes eksisterende økonomiske ramme.

  Efterfølgende har Ankestyrelsen udsendt en principafgørelse, der fastslår borgerens ret til pædagogisk ledsagelse under ferie og weekendophold. Ankestyrelsen tager ikke konkret stilling til borgerens ret til antal feriedage, men der foreligger to konkrete afgørelser, der dels giver borgeren medhold i at 4-5 dages ferie er berettiget og dels giver en kommune medhold i, at antallet af feriedage kan begrænses til 10 dage.

  Efterfølgende har Social- og Indenrigsministeriet, foranlediget af en henvendelse fra KL, den 8. februar 2016 udsendt en skrivelse vedrørende opkrævning af betaling for ledsageudgifter i forbindelse med ferieophold.

  Ministeriet fastslår, at Lov om Social Service § 85, 107 og 108 udtømmende regulerer kommunalbestyrelsens muligheder for at tilbyde støtte og ledsagelse til borgere i  kommunens botilbud under sædvanlige ferier og udflugter og herunder også udtømmende regulerer adgangen til at opkræve betaling herfor. Ministeriet konkluderer på denne baggrund, at der heller ikke med hjemmel i Kommunalfuldmagten kan opkræves betaling for ledsagelse under ferier og udflugter.

  Som konsekvens af skrivelsen fra ministeriet har Handicap & Psykiatri udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard ”Hverdagsliv”, der fastsætter serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse og støtte under ferier og weekendophold.

  Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til, at ferieafholdelsen skal rummes indenfor institutionernes nuværende økonomiske rammer.

  Forslaget fastholder retten til samlet 7 døgns ferie/weekendophold med ledsagelse under forudsætning af, at ferien vælges ud fra et feriekatalog, der er udarbejdet i samarbejde mellem centret og borgerne. Det fastlægges samtidig at kataloget ikke nødvendigvis indeholder ferie i udlandet.

  Såfremt ferien/weekendopholdet er individuelt tilrettelagt ydes der ledsagelse og støtte i max 4 dage årligt.

  Socialpædagogisk ledsagelse og støtte ved ferie og udflugter ydes med hjemmel i Lov Om Social Service § 85, 107 og 108.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget til ny kvalitetsstandard for ”Hverdagsliv” kan gennemføres uden konsekvenser for den gældende økonomiske ramme for centerområderne på Handicap & Psykiatri.

  Fastholdelse af den gældende kvalitetsstandard vil kræve en udvidelse af den gældende  økonomiske ramme med min. 1 mio. kr. årligt.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet  den 24. maj 2016:

  Handicaprådet anbefaler godkendelse af kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kvalitetsstandarden ”Hverdagsliv” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10244, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker.

  Sygeplejeklinikker er ikke en del af de områder, hvor der er fastsat, at kommunen udarbejder kvalitetsstandard årligt.

  Udviklingen i brugen af sygeplejeklinikkerne går langsommere end forudsat. Dette hænger dels sammen med, at kulturen og forventningerne skal udvikles både hos borgeren og hos sygeplejersken. Ligeledes har der for nogle borgere været forholdsvis lang vej til nærmeste sygeplejeklinik. Det er der nu taget højde for ved at etablere yderligere klinikker.

  Den reviderede kvalitetsstandard præciserer 2 ting, dels at borgeren selv har ansvaret for transport, og at måltagning til støttestrømper også varetages i klinik. Ændringerne er markeret med rødt.

  Skærpelse af brug af klinikker er en del af forudsætningen for at sygeplejen kan overholde budgettet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22716, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag udpege eksterne deltagere til § 17, stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge.

  Byrådet godkendte den 25. maj 2016 kommissorium for og udpegede følgende tre byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4 udvalget:

  · Rasmus Lyngbak Bøgen

  · Lars Kristensen

  · Svend Hansen Tarp (formand)

  Endvidere besluttede Byrådet at delegere kompetencen til at udpege yderligere medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget til Social- og Sundhedsudvalget.

  I samråd med formanden for § 17, stk. 4 udvalget foreslår forvaltningen udpegning af følgende deltagere:

  · repræsentant fra DGI

  · elevrepræsentant fra uddannelsesinstitution

  · lederrepræsentant fra uddannelsesinstitution

  · repræsentant fra Headspace.

  Der foreslås en mødefrekvens med 3 møder i 2016 og 4 – 5 møder i 2017 i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på opstartsmøde i august 2016, hvor der også vil blive forelagt forslag til køreplan for arbejdet i udvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til udpegning af eksterne deltagere godkendes,

  at forslag til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. at godkendt. Elevrepræsentant søges udpeget fra Campusrådet. Der tages kontakt til NetOpNu med henblik på eventuelt deltagelse i §17, stk. 4 udvalget.
  2. at godkendt. Udvalget ønsker halvårlig status for §17, stk. 4 udvalget.

  H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18756, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har godkendt rammen for Aabenraas Veteranstrategi – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Staben har på baggrund af denne ramme i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed udarbejdet et udkast til veteranstrategien.

  Med veteranstrategien anerkender Aabenraa den indsats, som hjemvendte veteranerne har ydet for Danmark under internationale missioner, og de kompetencer, som veteraner kan tilbyde samfundet og erhvervslivet, når de kommer hjem.

  Målet er, at veteranerne kommer godt videre med Det Gode Liv i familien, på arbejdsmarkedet og i det samfund, som de oprindeligt blev udsendt af.

  Samtidig sikrer veteranstrategien et konstant fokus på støtten til de veteraner og de pårørende, der har nogle helt særlige udfordringer, som følge af veteranens meget barske oplevelser under udsendelse. Det kan være fysiske handicap eller psykiske skader, men der kan også være tale om afledte udfordringer i forhold til familie og børn, beskæftigelse og økonomi eller rusmidler.

  Endelig bidrager en veteranstrategi til oplysning om veteraners kompetencer og udfordringer både til borgerne og til kommunens ledere og sagsbehandlere.

  Veteranstrategiens indhold (udkast)

  Indholdsmæssigt beskriver strategien, hvordan kommunen allerede målrettet arbejder med veteraner, som har alvorlige udfordringer. Kommunens veterankoordinator har eksempelvis fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud.

  Men strategien beskæftiger sig også med, hvordan kommunen kan fokusere på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet under deres udsendelse. Kompetencer som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

  Det er vigtigt at anerkende, at det kun er op til 10 procent af veteranerne, som har eller risikerer at få udfordringer i varierende grad, mens det store flertal kommer styrkede tilbage fra en udsendelse.

  Iflg. Veterancenteret under Forsvaret har Aabenraa 288 veteraner bosat i kommunen (2016). I det tal indgår borgere, som har været udsendt af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet og Beredskabet, samt som hovedregel sundhedsfagligt personel og præster, som typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt. Dertil kommer et ukendt mindre antal borgere, som f.eks. har været udsendt af NGO’ere, internationale organisationer eller Udenrigsministeriet.

  I Aabenraa er færre end 10 tidligere udsendte (2016) i længerevarende psykiatri og/eller beskæftigelsesforløb samt revalidering.

  Statens indsats for veteranerne

  Staten har siden 2010 via Finansloven og Forsvarsforlig afsat midler til særlige ordninger for hjemvendte veteraner med støttebehov bl.a. til drift af veteranhjem og midlertidige boliger for veteraner, herunder støtte til Camp Frøslev i Aabenraa kommune, som tilbyder ophold for veteraner og deres familier.

  Derfor er der heller ingen planer om oprettelse af et kommunalt drevet veteranhjem eller soldaterhjem i Aabenraa. Dels er det en statslig opgave og dels er antallet af veteraner i Aabenraa Kommune lavere end i kommuner med garnisonsbyer.

  Tidsplan

  Eventuelle bemærkninger til udkastet fra Arbejdsmarkedsvalget (6/6), Børne- og Uddannelsesudvalget (7/6) og Social- og Sundhedsudvalget (14/6) indarbejdes medio juni.

  Herefter forelægges udkastet for Økonomiudvalget (21/6).

  Hvorefter udkastet sendes i ekstern høring frem til 10. august.

  Ultimo august afholdes et informationsmøde med oplæg fra Forsvarets Veterancenter for alle relevante sagsbehandlere og ledere i Aabenraa kommune.

  Den endelige veteranstrategi forventes lanceret 5. september ifm. Flagdagen for Danmarks Udsendte.

  Høring/udtalelse

  Der findes i Danmark et større antal organisationer, foreninger mv. for veteraner fra Danmarks deltagelse i internationale missioner fra 1948 til i dag.

  Dertil kommer Forsvarets egen indsats for de hjemvendte veteraner bl.a. via Veterancenteret.

  En høringsproces af disse organisationer, foreninger og institutioner giver mulighed for at indhente kommentarer til et foreløbigt udkast til en veteranstrategi. Samtidig anerkender en høring disse organisationer, foreninger og institutioners indsigt og indsats for de danske veteraner.

  Forsvarets medarbejderorganisationer høres også.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til udkastet til Veteranstrategien – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  I afsnit 4 foreslås, at det betones, at det er en statsopgave at dokumentere veteranernes kvalifikationer, men at givet de ikke er registret er det et særligt opmærksomhedspunkt ved den kommunale sagsbehandling. Derudover ingen bemærkninger.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Ingen bemærkninger.

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen med følgende bemærkning: ”Der bør arbejdes videre med etablering af et Veteranhjem i samarbejde med Fonden ”Danske Veteranhjem”.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/38772, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til opsigelse af den nuværende rammeaftale med Center for Undervisningsmidler (CFU).

  I 2012 indgik Aabenraa Kommune en rammeaftale med Center for Undervisningsmidler, hvor der blev sat fokus på

  • udvikling af undervisningsmaterialer/værktøjer til lærerne.
  • et Ung til Ung korps omkring formidling om seksualitet, alkohol og stoffer
  • et X-hale korps med fokus på rygestop.

  Rammeaftalen dækker et tværkommunalt samarbejde mellem Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner.

  Social & Sundhed samt Børn og Skole har haft samarbejdsmøder med CFU omkring en række kommunespecifikke ønsker til fremtiden samt en evaluering af de nuværende indsatser.

  Ung til Ung-korpset har haft stor succes med formidling omkring seksualitet, men har haft vanskeligt ved at formidle viden om alkohol og stoffer til eleverne. Korpset efterspørges yderligere mindre og mindre i skolerne.

  Forvaltningerne anser den nuværende rammeaftale som begrænsende i forhold til ønsker om nye initiativer i samarbejdet med CFU og foreslår derfor at opsige aftalen pr. 1. juli 2016 med et års opsigelsesfrist.

  Børn og Skole samt Social & Sundhed foreslår, at der i opsigelsesperioden udarbejdes en ny samarbejdsaftale med CFU, der gør aftalen mere fleksibel og derved kan imødekomme fremtidige ændringer i efterspørgslen. Forvaltningerne ønsker derudover at arbejde med årlige indsatsmål og specifikke initiativer til at understøtte f.eks. sundhedsplan, Sund Skole m.v.

  Børn og Skole samt Social & Sundhed ønsker at fastholde det afsatte budget til samarbejdet med CFU. Det samlede budget til samarbejdet er 280.000 kr. og er fordelt med 50 % til hver af udvalgene.

  Social & Sundhed har afsat 140.000 kr. ved midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.

  Børn og Skoles andel finansieres af skolernes fælles konto.

  Indstilling

  Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at den nuværende rammeaftale med CFU opsiges pr. 1. juli 2016,

  at der i opsigelsesperioden udarbejdes en ny samarbejdsaftale med CFU, og

  at budgettet til samarbejdet fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om Rusmiddelcenterets ansøgning af satspuljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

  Som følge af de positive erfaringer med satspuljeaftalen for 2012-2015, hvor der blev afsat 53,5 mio. kr. til at sikre kvalificerede døgnbehandlingstilbud til behandling af personer med alkoholafhængighed og samtidige psykiske problemer, er der afsat en ny ansøgningspulje på 48 mio.kr. i perioden 2016-2019. Midlerne udmøntes med 11,7 mio. kr. pr. år i perioden.

  Kommunen kan søge om midler, så der kan tilbyde dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud. Det kan ske ved at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

  Rusmiddelcenteret i Aabenraa fik i 2012-2015 en del af den afsatte pulje, hvor man havde et samarbejde med behandlingsinstitutionen Sydgården i Haderslev.

  Rusmiddelcenteret ansøger den nye pulje i et partnerskab med Sydgården med i alt 8 døgnpladser. Døgnpladserne er af 16 ugers varighed med mulighed for yderligere 10 behandlingsdøgn i form af klippekort i op til 1 år efter udskrivning.

  Der ansøges om:

  2016: 2 døgnpladser svarende til 512.400 kr.
  2017: 2 døgnpladser svarende til 512.400 kr.
  2018: 2 døgnpladser svarende til 512.400 kr.
  2019: 2 døgnpladser svarende til 512.400 kr.
  2019: revision og afrapportering 15.000 kr.

  I alt 2.064.600 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25990, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for projekterne under Sundhedsplanen 2015-2016.

  Sundhedsplanen 2015-2016 beskriver overordnet, hvilke sundhedsindsatser kommunen arbejder med i 2015 og 2016. I sundhedsplanen er der derfor indenfor de 11 indsatsområder synliggjort 62 indsatser/projekter, der bidrager til at forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Aabenraa Kommune. Sundhedsplanen skal sikre, at visionerne for kommunens sundhedspolitik 2012-2020 bliver opfyldt. Visionerne heri er:

  · Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet.

  · Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg.

  · Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen.

  Det generelle statusbillede for Sundhedsplanen 2015-2016 er, at der er fremdrift i alle projekter og indsatser. De følger tidsplanerne, og en del er allerede implementeret i den daglige drift. Enkelte projekter er lukket, hvor projekterne er blevet erstattet af andre indsatser.  

  Status for enkelte udvalgte projekter, der vedrører Social- og Sundhedsudvalget er:

  · Special- og Rehabiliteringscenter: Den 3 årige projekt periode sluttede med udgangen af 2015. Projektet er evalueret og en businesscase har været politisk behandlet i foråret 2016, der bl.a. førte til en udvidelse af centret til 32 pladser.

  · Aabenraa i Bevægelse: Den digitale platform udvikles løbende. Der er foreløbig oprettet ca. 1.400 aktiviteter samt opbygget et kort med ca. 180 markerede steder, som inspiration til aktivitet. Projektet er været udfordret på nogle specifikke tekniske løsninger.

  · Rygestopkurser: Projektet forløber planmæssigt. Der er stor tilstrømning af borgere.

  · Sundhedsambassadører: Projektplanen følges, og der er uddannet i alt 209 ambassadører.

  · Indsats overfor overvægtige børn, voksne og familier: Indsatsen er udvidet fra børn i 0-7 klasse til børn fra 4 år. Daginstitutionerne har fået undervisning i mad og kostråd. Der er afholdt forældreaftener med mad og kostråd som tema. Udfordringen er stor forekomst af udeblivelser eller sene frameldinger i forhold til aftaler. Forældrene kontaktes straks med opfordring om at lave ny aftale.

  · Metodeprojekt omkring stofmisbrugsbehandling: Projektet er gået ind i anden fase, hvor der er fokus på implementering. Den første fase har haft fokus på at få i alt ca. 500 borgere i alderen 15-25 år blandt de 9 deltagende kommuner til at deltage i forskningsprojektet under Center for Rusmiddelforskning (CFR). Projektets samlede effekt forventes præsenteret af CFR ultimo 2018.

  · Forebyggelse for borgere med psykiske sygdomme: Kost og bevægelsespolitikker er implementeret i alle bosteder. Udfordringerne hos denne målgruppe er, at de ofte ikke opsøger egen læge og at KRAM faktorerne ikke er prioriteret. Projektet har derfor medført tilbud om ledsagelse til egen læge, vejning, kost og madlavning samt mountainbike træning. 

  Der arbejdes lige nu med den kommende Sundhedsplan, der skal gælde fra 2017. Hensigten er, at den skal indeholde færre konkrete projekter og indsatser, der dels skal have et større sundhedsfagligt indhold, dels have fastsatte effektmål.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status vedrørende frikommuneforsøg.

  Udvalget behandlede senest sagen den 12. april 2016, sag nr. 52, hvor det blev besluttet, at Aabenraa Kommune skulle ansøge om at indgå i samarbejde med Odense Kommune i forhold til borgere som var længere tid på forsorgshjem.

  Da den endelige formulering i projektet blev, at man skulle tilbyde borgen en plads på et forsorgshjem i egen kommune, meldte Aabenraa Kommune fra, idet kommunen ikke selv har forsorgshjemspladser og derfor ikke har væsentlig interesse i at få borgeren flyttet.

  Udvalget besluttede ligeledes, at Aabenraa Kommune skulle tilkendegive, at vi gerne indgik i frikommune forsøg vedr. Rammeaftalen. Dette frikommuneforsøg er ikke blevet realiseret på grund af manglende opbakning.

  Forvaltningen har undersøgt de øvrige muligheder, der blev peget på ved mødet den 12. april 2016, men disse muligheder er ikke blevet realiseret.

  Derfor resterer nu kommunens deltagelse i frikommuneforsøg med Favrskov Kommune som tovholder og med deltagelse af Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner.

  Frikommuneforsøget har temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”.

  Målsætninger for netværket er

  1) Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

  2) Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne

  3) Mere effektiv ressourceanvendelse.

  Netværket har opstillet nedenstående delelementer i ansøgningen.

  1. Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer
  2. Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogisk bistand
  3. Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil
  4. Krav til arbejdslederevnen i BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance)
  5. Hjælp til borgere med massive plejebehov
  6. Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

  Aabenraa Kommune har foreløbigt kun tilkendegivet deltagelse i punkt 2, men der skal først tages endelig stilling til de områder, kommunen ønsker at deltage i, når kommunerne meddeles tilsagn om frikommuneforsøg.

  Forvaltningen vil, når evt. tilsagn er givet, forelægge sagen igen, hvor der kan tages endelig stilling til Aabenraa Kommunes deltagelse. Ligeledes vil Børn og Skole blive forelagt mulighed for at indgå i samarbejdet. De har på nuværende tidspunkt ikke været inddraget.

  Det bemærkes, at Økonomiudvalget ikke har ønsket at behandle forslagene til frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23102, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for akutfunktionen.

  Den 15. april 2015 vedtog Social- og Sundhedsudvalget at afsætte midler til etableringen af en akutfunktion, bestående af både et akutteam og akutpladser.

  Til sagen er udarbejdet et statusnotat, der beskriver målgruppe og opgaver, etablering og udvikling af akutfunktionen og økonomien. Derudover indeholder notatet en beskrivelse af et første bud på et evalueringsdesign.

  På udvalgsmødet orienteres yderligere om arbejdsopgaverne i akutfunktionen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1631, Sagsinitialer: spol

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Tandplejens nye online bookingsystem.

  Den 1. maj 2016 tog Tandplejen borgerportalen fra DSINext i brug. Systemet er koblet direkte til det eksisterende journalsystem og giver en række nye muligheder – blandt andet kan forældre og unge selv booke, ændre og aflyse tider hos Tandplejen, se barnets journal og modtage beskeder fra Tandplejen - f.eks. beskrivelser af tandbørstning.

  Alle Tandundersøgelser og rutinemæssige behandlinger hos Tandplejen vil fremover skulle bookes af borgerne selv via bookingsystemet, der findes på booktand.aabenraa.dk.

  Baggrund

  Som led i udmøntningen af besparelserne i Tandplejen, der førte til omstrukturering og kliniklukninger, har Tandplejen for at spare tid på administration oprettet en fælles telefonreception på Kongehøj-klinikken, der servicerer cirka 12.000 brugere.

  I Aabenraa Kommune forventes det, at forældre deltager i deres børns besøg hos Tandplejen.

  Kliniklukningerne har gjort, at en del forældre har fået mere transporttid til deres tandklinik, og derfor er et online bookingsystem en værdifuld service, da det tilgodeser familiernes behov for fleksibilitet i planlægningen af deres hverdag.

  Det er målet, at online bookingsystemet reducerer antallet af udeblivelser fra aftaler markant, og dermed øge effektiviteten i Tandplejen.

  Økonomi

  Indkøbet af borgerportalen fra DSINext er finansieret af velfærdsteknologipuljen. Prisen for løsningen er i alt 337.050 kroner.

  I Randers Kommune er andelen af udeblivelser hos de borgere, der har anvendt online booking, reduceret til 3,4 % tre måneder efter systemet blev taget i brug. Andelen af udeblivelser fra aftaler i Tandplejen i Aabenraa Kommune var i 2014 7,6 %.

  Randers Kommune havde før implementeringen af borgerportalen fra DSINext en væsentlig højere andel af udeblivelser, end Tandplejen i Aabenraa Kommune har i dag.

  Hvis udeblivelsesniveauet i Aabenraa Kommune halveres til 3,8 %, vil det skabe mulighed for effektivisering og optimering af driften i Tandplejen.

  Ved udgangen af 2015 havde Tandplejen et efterslæb på omkring 1.300 undersøgelser. Den forventede mulighed for driftsoptimering og effektivisering vil bidrage til, at Tandplejen har mulighed for at udføre mere end 1.000 flere undersøgelser årligt og derved nedbringe efterslæbet betragteligt.

  I forbindelse med implementeringen af online borgerbooking har Tandplejen været nødsaget til at tildele alle undersøgelser og behandlinger nye behovstider, som lå efter 1. maj. Dette har medført, at efterslæbet statistisk set er reduceret.

  6 og 12 måneder efter implementeringsdatoen vil andelen af udebliver blive beregnet og der vil blive evalueret på brugen af online bookingsystemet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17258, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om driftsstatus i forhold til efterslæb af undersøgelser i Tandplejen.

  Siden skoleårets begyndelse august 2015 har der været en negativ udvikling på efterslæbet i Tandplejens undersøgelser, således at der er oplevet en stigning fra et efterslæb på 1.156 til et på 1.884 ultimo februar 2016. Nedenfor ses en oversigt over hele udviklingen fra ultimo august 2015.

  Efterslæb i tandplejens undersøgelser

  Måned

  August

  Sept.

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  Jan.

  Feb.

  Antal

  1.156

  1.242

  1.362

  1.685

  1.187

  1.707

  1.884

  Der er flere forklaringer på det stigende efterslæb, hvor hovedårsagerne er vakante stillinger, implementering af den nye teamstruktur og overgang til individuelle indkaldelser og interval-undersøgelser. 

  Tandplejen har gennem længere perioder været udfordret af vakante stillinger, der har været svære at besætte. En del af denne udfordring er løst primo 2016 med ansættelsen af en ny tandlæge, mens der stadig er en vakant stilling som tandplejer, der forventes besat henover sommeren.   

  Tandplejen har også været igennem en implementeringsproces af den nye teamstruktur, der har bidraget til ændrede arbejdsgange og fordeling af patienter. Denne implementeringsproces er nu overstået, og de forskellige teams er på plads i deres nye arbejdsgange.

  Endeligt har ændringen fra klassevise til individuelle indkaldelser, samt indførelsen af interval-baserede undersøger krævet omlægning af eksisterende arbejdsgange, hvilket har bidraget negativt til efterslæbet. De nye arbejdsgange er nu endeligt på plads og forventes at ville bidrage til en positiv udvikling på området.

  Tandplejegruppen har stort fokus på problematikken omkring efterslæb, hvorfor der er drøftet forskellige effektiviseringsmuligheder indenfor den nuværende ramme. Som led i disse effektiviseringer af den daglige drift indfører Tandplejen ultimo april/primo maj et digitalt borger-bookingsystem. Dette vil give forældre mulighed for at booke, ændre og aflyse tider til deres børns undersøgelser. Dette forventes således at bidrage positivt til en afvikling af efterslæbet, da det giver bedre muligheder for Tandplejen at optimere den daglige drift.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Udsat.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19645, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Socialtilsyn Syds årsrapport 2015 og om tilsynsrapporter for 2015 for Handicap & Psykiatris botilbud til voksne.

  Socialtilsyn Syds årsrapport 2015

  Socialtilsyn Syd udgav i maj måned i år deres årsrapport for 2015. Socialtilsyn Syd, der drives af Faaborg-Midtfyn Kommune, overtog pr. 1. januar 2014 tilsynet med sociale tilbud i Region Syddanmark, dvs. såvel de kommunale som de regionale tilbud. De drejer sig overordnet set om tilbud til børn og unge, tilbud til voksne, kombinerede tilbud til både børn, unge og voksne samt plejefamilier.

  Samtlige tilsyn er gennemført i henhold til den kvalitetsmodel, som alle landets 5 socialtilsyn anvender.  Kvalitetsmodellen indeholder 7 kvalitetstemaer, der er konkretiseret med et antal kriterier og indikatorer. Inden for de enkelte indikatorer samt samlet for kvalitetstemaet gives det enkelte sociale tilbud en score efter følgende 5-punkts-skala for, i hvor høj grad kravene til kvalitet er opfyldt:

  ’5’ = i meget høj grad opfyldt

  ’4’ = i høj grad opfyldt

  ’3’ = i middel grad opfyldt

  ’2’ = i lav grad opfyldt

  ’1’ = i meget lav grad opfyldt.

  Den overordnede konklusion i årsrapporten er, at de sociale tilbud i Syddanmark i høj grad opfylder kvalitetsmodellens faglige krav til tilbuddenes kvalitet.

  Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2015 for tilbud i Handicap & Psykiatri

  I vedlagte notat med ovenstående titel sammenstilles de scorer, som 11 tilbud i Handicap & Psykiatri har fået indenfor de forskellige kvalitetstemaer. Tilbuddene er bosteder og botilbud til udviklingshæmmede, borgere med psykisk funktionsnedsættelse og samtidige sociale problemer, borgere med forstyrrelser indenfor autismespektret og borgere med erhvervede hjerneskader.

  De enkelte tilsynsrapporter indeholder udover de nævnte scorer også en række observationer og betragtninger, som indgår i den samlede vurdering af, om det sociale tilbud opfylder betingelserne for godkendelse.

  Det bemærkes, at notatet med sit fokus på scorerne dermed ikke yder fuld retfærdighed overfor de 11 tilsynsrapporter, de hver især er på mellem 45 og 60 A4-sider.

  Sammenstillingen af scorer kan imidlertid give et overordnet indtryk og måske give anledning til en nysgerrighed og interesse for at se nærmere på en eller flere af de enkelte tilsynsrapporter, der beror i sagen.

  Det overordnede indtryk af tilsynsrapporterne for tilbud i Handicap & Psykiatri er, at tilbuddene har en høj faglig kvalitet. Indenfor samtlige kvalitetstemaer er den gennemsnitlige score for Handicap & Psykiatris tilbud højere end den gennemsnitlige score for tilbud til voksne i Syddanmark som helhed. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30512, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed årsrapport 2015 for plejecentertilsyn i Aabenraa Kommune forelægges udvalget til orientering.

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder hvert år et uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem. Udvalget er løbende blevet orienteret om de enkelte tilsynsrapporter og de opfølgende handleplaner.

  Hvert år samler Styrelsen for Patientsikkerhed konklusionerne fra de enkelte tilsyn i en samlet årsrapport for kommunen.

  Der blev i 2015 foretaget stikprøver på 18 ud af de 251 borgere på de 6 plejehjem, hvor der blev afviklet tilsyn i 2015. 4 plejehjem var undtaget for tilsyn i 2015.

  Tilsynets konklusioner fordeler sig på de 6 plejecentre på følgende måde:

  Konklusionskategorier

  Antal plejehjem

  Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

  1

  Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden

  2

  Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

  2

  Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler

  1

  Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik

  0

  5 plejehjem opfyldte kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016.

  Der følges systematisk op på Sundhedsstyrelsens tilsyn ved udarbejdelse af handleplaner og ved den fortløbende opfølgning i kvalitetsorganisationen, både internt i Pleje & Omsorg og når det skønnes relevant på tværs af alle driftsafdelingerne i Social & Sundhed. Der er således sket opfølgning på ovennævnte bemærkninger.

  Der vil i 2016 blive afviklet tilsyn på plejehjemmene; Birkelund, Bovrup, Grønningen, og Rise Parken. 

  Styrelsen for Patientsikkerhed årsrapport 2015 er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Styrelsen for Patientsikkerhed årsrapport 2015 for plejecenter tilsyn i Aabenraa Kommune tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16350, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges til orientering Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsynsrapporter for Birkelund Plejehjem og Bovrup Plejehjem.

  Tilsynet på Birkelund Plejehjem blev afholdt den 7. marts 2016.  Tilsynet på Bovrup Plejehjem blev afholdt den 21. april 2016.

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på begge plejehjem, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav.

  Ved tilsynet 2016 konstateres det, at hovedparten af Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt.

  Overordnet konklusion på henholdsvis Bovrup Plejehjem og Birkelund Plejehjem ved tilsynet 2016:

  Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  Næste tilsyn på Bovrup Plejehjem og Birkelund Plejehjem vil derfor først blive foretaget i 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19497, Sagsinitialer: jmpl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ansøgning til puljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”.

  Sundhedsministeriet har inviteret frivillige foreninger og kommuner til at søge puljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig” med ansøgningsfrist 27. maj 2016. Puljen er en del af satspuljemidlerne. Midlerne til puljen er afsat i puljeperioden 2015-2018. Svar på ansøgninger forventes ultimo august 2016.

  Formål med puljen er at yde støtte til kommuner og frivillige organisationer til at igangsætte nye og mere fleksible aflastende initiativer til pårørende med demens. De aflastende initiativer skal give den pårørende tid og mulighed for at få fri til andre aktiviteter end at passe sin demente pårørende og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet.

  Forvaltningen har søgt puljen om midler, svarende til 400.000 kr. Det er muligt at ansøge om 10.000 kr. pr. pårørende.

  Såfremt ansøgningen imødekommes af Sundhedsministeriet orienteres udvalget nærmere om indholdet i projektet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22758, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en forestående lokalerokade i Handicap & Psykiatri.

  Lokalerokaden skal understøtte effektiv anvendelse af afdelingens kommunale lokaler og skabe kapacitet til udvikling af aktivitetsporteføljen.

  Forvaltningen giver en uddybende orientering på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om lokalerokade i Handicap & Psykiatri tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18398, Sagsinitialer: MGR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres I denne sag om, at Aabenraa Kommune har søgt om og fået bevilget deltagelse i projektet ”I sikre hænder”.
   

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet, der er delvist finansieret af satspuljemidler og bl.a. har til formål at reducere medicinfejl og tryksår hos borgere, der modtager hjælp fra kommunerne. Projektet  gik i gang i efteråret 2013 med 5 deltagende kommuner, fra efteråret 2016 deltager yderligere 14 kommuner og ambitionen er, at projektets metoder på sigt skal udbredes til alle 98 kommuner i Danmark.

  Som eksempler på resultater fra de kommuner, der har deltaget i første fase af projektet, kan nævnes, man på Dragsbækcentret i Thisted Kommune ikke har haft medicinfejl, der kræver lægekontakt, i omkring 550 dage. På Tangshave Plejecenter i Sønderborg Kommune har de rundet 600 dage uden tryksår.

  I Aabenraa Kommune deltager et plejehjem, en hjemmehjælpsgruppe, et antal hjemmesygeplejersker og SRC. Det er målet, at projektets metode over en årrække skal udbredes til alle relevante områder i Social & Sundhed.

  I Aabenraa Kommune skal metode- og kulturudviklingen via ”I sikre hænder” medvirke til at øge sikkerheden for borgerne og danne afsæt for den videre udvikling af forvaltningens systematiske kvalitetsarbejde.

  Utilsigtede hændelser indgår allerede i forvaltningens kvalitetsarbejde, men mønsteret viser uændret, at hændelser omkring medicin er et alvorligt problem. Dertil kommer, at en kontinuerlig såranalyse de seneste år viser, at antallet af tryksår er stigende. Der ønskes større fokus på den proaktive del af patientsikkerhedsarbejdet, således at utilsigtede hændelser på disse to områder kan elimineres i videst muligt omfang. Det forventes, at denne proaktive og systematiske også tilgang vil kunne anvendes på andre patientsikkerhedskritiske områder. 

  Projektansøgningen vedlægges. Aabenraa Kommunes udgifter til projektet finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets godkendte budget og forvaltningens driftsramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. A. P. Møller pulje til socialt udsatte.

  2. Status på Valdemarshus.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp og H. K. Wollesen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13537, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I marts 2016 blev der konstateret skader i tagkonstruktionen på svømmehallen, som er opført i 1990. Svømmehallens byggetekniske tilstand er ikke særlig god, bl.a. er der revner i bassinet, hvorfor der er udarbejdet forskellige scenarier vedr. renovering og nybyggeri.

  Rødekro Svømmehal har været ude af drift siden skaden blev konstateret, og de tilbud, som har været drevet i Rødekro Svømmehal, er p.t. indstillet.

  Det er jf. vedlagte notat muligt at foretage en mindre investering for at levetidsforlænge Rødekro Svømmehal i ca. 10 år. Med en investering på 3,8 mio. kr. nu afhjælpes de akutte problemer, således at svømmehallen kan genåbnes. Hermed bliver der tid til, at der kan træffes beslutning om og eventuelt implementere en ny svømmehalsstruktur.

  Forslaget om at igangsætte en renovering allerede i indeværende år skal ses i sammenhæng med kommunernes rammevilkår. I økonomiaftalen for 2016 er der ingen regnskabssanktion på anlæg, hvorfor der er mulighed for at øge anlægsinvesteringerne, forudsat der kan findes finansiering hertil. Der er i Aabenraa Kommunes økonomiske politik ingen hindringer ift. at foretage de bevillingsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at kunne løse problemet nu.

  Den indgåede økonomiaftale for 2017 indeholder en anlægsramme på 16,3 mia. kr. Der fremgår ikke klart af aftalen hvorvidt der vil være regnskabsmæssige sanktioner på anlæg i 2017. Derimod fremgår, at aftaleparterne har fokus på kommunernes overholdelse af den samlede anlægsramme både i budgetsituationen – hvorfor 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget heraf – og i regnskabssituationen. Sidstnævnte tyder på, at regnskabsmæssige sanktioner vil kunne bringes i anvendelse.

  Staben vurderer, at der i 2016 vil være anlæg for minimum 15 mio. kr., som ikke når at blive gennemført i indeværende år. Derfor vil der være likviditet til at gennemføre det akutte projekt i indeværende år.

  Kommunale ejendomme har vurderet, at Rødekro Svømmehal kan levetidsforlænges ved en straks-investering på 3,8 mio. kr. Investeringen omfatter:

  · Renovering af den skadede tagkonstruktion (den høje del af bygningen)

  · Ny dampspærre i den lave konstruktion

  · Nedtagning og genopsætning af rutschebanen

  · Reparation af ventilationsanlæg

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. + 2. at anbefales godkendt.